Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 ŞUBAT 2003 PERŞEMBE 16 cumtv(rt cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ HayatBayram... 17.00 TRT 1 Duygusal ı Geçınemeyen ıkı aılenin çocuklan bırbirlen- ne âşık olurlar. Ancak bu durum aılelen ara- sındaki sorunlan daha da arttınr. Yönetmenliğini Orhan AJcsoy'un üstlendiği fılmin başrollerinde Ka- dirlnamr ıle Hülya Koçyığit var (1973) Öriimcekler 20.15 Show TV Gerilim ©(Spiders) - Bırgrup astronotun uzayda bır orüm- cek uzerinde yaptığı deney, örümcegın başka- iaşarak dev bır yaratık haline dönüşmesıne neden olur Tüm ekıbi vahşice katleden örumcek, mekiğin dünyaya düşmesıne neden olur. Yön: Gary Jones. Oyn: Lana Parnlla, Josh Green (2000 ABD, 90 dk). 21.00/CNBC-e/Dört... Aynntıyanda Teneke Adam 21.00 tv8 Duygusal ©(Tin Man) - Filmde, doğuştan sağır bır genç olan Casey'nın kendisine bir bilgısayar yapa- rak, diğer ınsanlarla ıletişım kurması anlatılıyor. Ca- sey'nin hayatındakı tek aşkı bilgısayan iken, bu cı- haz sayesmde tanıştığı kıza da aşık olur Yönetmen: John GThomas. Oyuncular: Tımothy Bottoms, De- ana Jurgens, John Phillip Law (1983ABD, 120 dk). 21.15/ StarMax / Kızım... Aynntı yanda Duvarlann... 22.50 CINE 5 Dram O (IfTbese YVaDsCoııM Talk 2) - Edıth ve Abby. ^y aynı evi paylaşan orta yaşlı lezbıven bırçifttır Ikilinın bu yaşam tarzlan hem aılelen hem de çev- relen tarafindan kınanmaktadır Abby'nin ölümü- nün ardından ev satılır Yön' Jane Anderson, Mart- haCoolidge. Oyuncular Vanessa Redgrave, Sharon Stone. Chloe Sevigny (2000 ABD. 96 dk) Kurt 23.00 StarMax Fantastik I (Wölf) - Bir yayınevinde edıtörlük yapan W ıll Randall, bır kurt ısınğıyla yavaş yavaş kurta- dama dönüşmektedır. Sezilen gelişmekte. bütün duyulan ileri düzeyde çalışmaya başlamaktadır. Bu arada yayınevı sahibınin onu etkm görevden alıp pasif bir ışe vermek istemesiyle bunın buruna ge- len Randall, içgüdüleri sayesinde kansının kendisı- ni en yakın dostuyla aldattığını ortaya çıkarmıştır. Yön: Mike Nichols. Oyn- Jack Nıcholson. Michel- le Pfeıffer, James Spad'er (1994 ABD, 122 dk). Genç Kurt 24.00 CNBC-e Güldürü I (Jeea WoU) • Scott Howard, ne basket sahasın- da ne de özel hayatında aradığını bulamamış bir gençtır. Scott'un kaden aılesının ilgtnç genetık özellığini öğrendığı gün değışecektır. Genç adamın kurt adama dönüşmesi ıle yaşayacağı ılgınç olaylar onu heralanda başanya ulaştıracaktır Başiarda ho- şuna gıden bu durum, bir süre sonra yenı sonınlar yaratacaktır. Yön: Rod Daruel Oyn' Mıchael J. Fox, James Hampton, Scott Paulin (1985 ABD, 87 dk). Tarih Gece™ 01.15 Show TV Macera /T>\ (History is Made at Night) - Harry, Helsınki de vü' görev yapmakta olan bir C1A ajanıdır ve aynı şekilde çalışan Nataşa adlı bır Rus ajanla bır süre- dir aşk yaşamaktadır. CIA' m Amerika ofistnin edın- diği bır bılgı üzenne Helsınki'de bıralıcıya götürü- lecek olan video kasetı ele geçırmek üzere HarTy ve Amerika'dan gelen birajan görevlendinlır Yön: Ilk- ka Jarvilaturi. Oyuncular' Bill Pullman, IreneJacob, Bnmo Kirby (1999 Ingiltere-Fransa. 91 dk) © © © Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli tv8 23.00 'Derin Haber' TV Servisi - Haluk Şa- hin'ın hazırlayıp sunduğu "Derin Haber" bu hafta, Ankara'daki İletışim Şu- rası"ndan ekrana geliyor. Yönetmenliğini Murat Aktaş'ın üstlendiği prog- rama. RTÜK Başkanı Fa- tih Karaca. TRT Genel Müdürü Yücel Yener ve Özel Televizyoncular Derneği Başkanı NuriÇo- lakoğlu konuk oluyor. Ya- pımda. TRT'nin geleceği. özel kanallann durumu, frekans ihalesinin ne za- man ve nasıl yapılacağı, televızyonlara egemen olan "Televole Program- cıhğı'' gibi konular ele alı- nıyor. 'Kızım Olmadan Asla', şeriaî rejiminin gerçekyiizünü ortaya koyuyor İran'da kısa bir tatil NTV 23.001 Irak sorunu TV Servisi- Banu Gii- ven ve Mirgün Cabbas. "IrakOperasyonu ve Tür- kiye'' programında. "Tür- kiye ABD, Avrupa ve böl- ge ülkeleri arasmda sılaşü mı", "Avrupa ve ABD kamplaşmasının sonuçlan ne oİacak" gibi sorulan ele alıyor. Canlı olarak ek- rana gelen yapımda. izle- yicilerin sorulannı politi- kacılar, uzmanlar, bilim adamlan ve gazetecıler yanıthyor. TV Servisi - Amerikan vatandaşı Betty Mahmu- di'nin çok satan kitabın- dan yapılan "KıaınOhna- danAsla'Tilmi, İran'daki şenat düzeninin getirdik- lerini beyazperdede so- mutlayan bir çalışma. îran asılh doktor kocasıyla (MoHna) ABD'de mutlu bir ev- lilik sürdüren Betty (FîeM), ana- vatanından gelen bitip tüken- mek bilmeyen "Geridön!"çağ- nlanna dayanamayan kocasırun isteğiyle "kısa bir tatil" için kü- çük kızım da alıp îran'a gitme- ye razı olur. Ancak bu ülkeye St»rM«21.15| Kızım Olmadan Asla - Not vvfthout My Daughter / Yönetmen: Brian Gilbert/ Oyuncular: Sally Fteld, Aifred Molina, Sheila Rosenthal, Roshan Seth, Sarah Badel, Mony Rey, Georges Corraface / 1991 ABD yapımı, 114 dakika. iner inmez sorunlar başgöste- rir. İran'daki rejimin kadınlar üzerindeki baskısını hısseder üzennde. Yine de orada "geçi- cir olduğunu düşünerek, gözle- rini yumar yapılanlara. Ama gün gelip de kocasının tran'da kalma isteği gündeme gelince, tepkisi şiddetli olur ve kızını da ABD'ye dönmek istedi- ğini dile getirir. " -Kızım OJ- madan Asla". İran'daki reji- mın ne menem bır şey olduğu- nu duyumsatan bır film. Şeriat rejiminin özelhkle kadınlar üzerine inmekte duraksamayan yumruğunu belgeleyen yapım, her ne kadar *nesner değilse de "gerçekük" çızgısinı fazlaca aştığını söylemek mümkün de- ğıl. Daha önce izlemediyseniz kaçırmayın... İKanalD 23.15 'Arena' TVSenisi- UğurDün- dar'm sunduğu "Arena"ya, CHP Genel Başkanı Deniz Ba>'kal konuk oluyor. Bay- kal canlı yayında Dün- dar'ın, "Ekonomik kriz, Kıbns sorunu ve olası Irak operasyonu" başlıklan al- tında toplanan sorulannı ya- nıtlıyor. AKP iktidanyla aralanndakı serttartışmala- rın nedenlerini de açıklaya- cak olan Baykal aynca, ya- bancı askerlerin Türkiye'de konuşlandınlması ve ya- bancı ülkelere askergönde- rilmesine ilişkin hükümet tezkeresı ıle ilgili düşün- celenni de aktanyor. Hugh Grant'ın başrolde oynadığı film, sinemalarda gösterildiği dönemde biivük ilgi gdrmüştfi. Düğünde başlayan aşk J CNBC-e 21.00 OörtNikâhBirCe- naze- Four Wed- dings and a Funer- af/ Yön: Mike Nevvell / Oyn: Hugh Grartt, Andie MacDovv- ell, Kristin Scott Thomas, James Fleet, Simon Cal- low, John Han- nah, David Bovver /1994lngittere yapımı, 117 dakika. TV Servisi - Charles (Grant), hp- kı üst burjuvazi mensubu şehirli ar- kadaşlan gibi sık sık düğünlere gi- der. Gruplan; lafinı esirgemeyen Fi- ona (Tholams) ve zengin kardeşi Tom (Fleet), Charles'ın sağır karde- şi David (Botver) ve punk kılıklı ev arkadaşı Scarlett (Coleman) ile Ga- reth ve se\gılisi Matthew'dan oluşur. Diğer arkadaşlannın düğünlerinden eksık olmazlar ama kendileri e\lı değildir. Ama Somersefteki bir dü- ğünde Charles, bir yabancı görür v e çarpılıp kalır. Amenkalı Carrie'dır bu. Charles'ı gızlıden gizlıve se\en Fiona, ona Carrie'den umudu kes- mesıni söyler. Oysa Carrie, o gece- >i Charles'lageçirir. Ertesi sabah da Amerika'ya dönüp onu büsbütün şaşırtır. Iki ay sonra Londra'daki bir düğünde yeniden karşılaşırlar... Mike Newdl*ın yönettiği bu zeki \e sevimlı filmı, başta kendi ülkesi İngıltere olmak üzere, heryerde hem genelde eleştirmenlerden olumlu övgü aldı. hem de çok ıyi iş yaptı. .'Vmenka'da 200 milyon dolar hası- latın üstüne çıkan ender yabancı filmlerden bın oldu. Yönetmenın, dört nıkâh ile bır cenaze çerçevesin- de bize îngıliz toplumundan sundu- ğu vınyetler çok renkli ve keyifli. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Medyada T Klavye' Sorunu Türkiye gerçekten, insanlanyla birlikte büyük bir ülke. Medyamız ne kadar kirlenmiş olursa olsun, yine de "kalem er- babı" arasında "basın ahlakına" ve "gazetecilik ilkelerine" uy- gun davrananlar, üstelik bunu "güzel" yapanlar hiç de az değil. Aslında EmreAköz ve Yurtsan Atakan gibi gençlerin başlattığı ve benim sürdürdüğüm "F klav- ye" konusundaki tartışmalar, bu tartfşmayı başlatanlann ve ona sonradan katılanlann da verdikle- ri destekle medyamızda beklen- medık bir genişlik ve derinlik ka- zandı. Özellikle Aköz'ün ve Atakan'ın konuya getirdiği katkilar, tartışma- nın sadece genişlik değil, derinlik kazanmasına da yol açtı. Aköz'ün önemli birbirikimiyan- srtan ve gerçek bir edebiyat yapı- tı güzelliği taş«yan 9 ve 10 Şubat tarihli yazılarına ek olarak, Ata- kan'ın konuyu bilgisayar dünyası içine yeıieştirmesi, bu tartışmaya "derinlik" kazandıran öğeler. Hıncai Uluç'un karşı görüşleri savunarak da olsa bu tartışmaya katılması, hiç kuşkusuz, konuya kamuoyunun ilgisini çekmek ba- kımından, yani olayın "genişle- mesi" açısından çok olumlu bir adım. Tabii Hürriyet'te "Tüketicinin Abisi" Erkan Çelebi'nin de kat- kılan çok önemli. Doğan Hızlan'ın 18 ve 19 Şu- bat tarihli Hürriyet'tekiyazılan ise hem derinlik hem de genişlik açılanndan, tek sözcükle enfes. Bunlarasonradan yine dönece- ğim. Bu tartışma ve yukarda adını verdiğim değerli yazarlann katkı- ları, sadece konunun özü açısın- dan, yani kullanılması daha kolay olan "F klavyenin" desteklenme- si bakımından değil, bu yazarlann genel yaklaşımlan ve üslupian dik- kate alındığında da Türkiye'deki medya konusunda daha umutlu olmamıza yol açabilecek aynntılar taşıyor. Orneğin, benim bu tartışmayı başlattığını söylediğim Emre Aköz, büyük bir alçakgönüllülük- le "Hayır bu tarbşmayı ben baş- latmadım, bu konuda i(k yazıyı yazan Orhan Tekelioğlu'dur" dı- yebiliyorve Tekelioğlu'nun yeni çı- kacak olan krtabının haberini ve- riyor. Hem gerçek bir köşe yazanna yakışan alçakgönüllülüğünden hem de bılgilendirici tavnndan do- layı kendisini kutluyorum. Sevgili okurlanm, sakın Aköz'ün yaptığı için "Yahu ne olacak, bu, çok basit ve sıradan bir davra- nış değil mi" demeyın. Ben hem üniversitede hem de basında, birdüşünceyi, bırtenmi, bir kavramı, bir konuyu ya da bir tezi, başkasından çalıp kendisine mal eden ve sonra da bu sahte "öncülüğüyte" ya da "özgünlü- ğüyle" övünen o kadar çok insan tanıdım ki, Aköz'ün bu çok sıra- dan gibi görünen davranışının as- lında, bugünkü koşullarda olağa- nüstü olduğunu mutlaka vurgula- mak gereğini hissettim. Aynca Aköz yazısında "Dino- zor" teriminden esinlenerek "Kertenkele" diye bir deyim icat etmiş ki, ilendeki haftalardan birin- de mutlaka bu güzelliği, bu zeki- ce katkıyı vurgulamak için özel bir yazı yazacağım. Atakan ise, Hürriyet Pazar'da 16 Şubat 2003'te yazdığı yazıda olayın bambaşka bir boyutunda derinleşiyor. "Yakın geleceğin pek çok ürününde arbk klavye olmaya- cak. Klavye yerine, ekrana ya- zılan el yazısını tanıyan cihazlar kullanılacak. Bazı cihazlara ise tamamen sesle kumanda edi- lecek, yazılar dikte edilerek gi- rilecek. Bu cihazlann ilk örnek- leri yavaş yavaş boy gösterme- ye başladı piyasada. Ve bilin bakalım, Tablet PC olarak ad- landınlan bu aletier Türkçe an- lıyor mu, Türkçe karakterleri ta- nıyor mu? Ve rivayet odur ki, Emniyet Genel Müdüriüğü Türkçe anlamayan bu aletier- den 4 bin adet ısmarfamış bile. Milli Eğrtim Bakanlığı ve TSE'ye ek olarak, Emniyet Genel Mü- düriüğü'nden de cevap bekli- yorum, haberieri olsun... Sipa- rişi verirken Türkçe tanıma ve Türkçe anlama şarbnı eklediler mi, yoksa eklemediler mi şart- nameye." Çok sevgili dostum ve karde- şim Hıncai Uluç, hâlâ insanlann gittikleri yerlerdeki daktilolara mahkûm olduklan döneme ilişkin "A klavye" yazılan yazadursun, atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmiş bile. Ona yanıtım da, tartışmanın başka boyutlanyla birlikte haftaya. ekongan/ cumhuriyetcom.tr; www.kongar.org; www.perareklam.com.fr • (0212) 293 89 78 (STANBUL BÜYÛKSEHİR HARBİ« MUHSIN ERTUĞRUL SAHNESİ TEL.:(0212) 240 77 20 5.6.7 8 9 M W IÜKUS H*Y*T (M.O.) Vramı Corwl««itKY• ftrenı »Kil«£Y/»«Klw: HoUun DOKHEH 12,13.14,15.16 MART SEKİZ KADIN Yazan «obert IHO«WS / Yommı Nedrel DMZHAN 19 20 MA«r O r U M U N O r U N U ' İznrt M . Ş«Wr Tıyatrasu 1tan Mıclm) FUVK / »o««n:Mehnd B K « 21 22 23 MART tİR A 0 A M YARATMAK Yaıon.MK.ptalKISAKUtEK/Ybn.t», MdmuıCOKGOZ 26 27 28 29,30 MAKT HÜRREM SULTAN YMDH 0rtran»SOU/Yw»wı:EnjnUlüMe 8 91516,22 23,29 30MART KURSUN ASKERtN UTANC1 (CO.) Vaz»:HdıAIŞK/Tawaı.ladK^ÖIG»! FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ TEL (0212) 526 53 80 5 6.7 8 9MAK1 GEIİN İLE KAYNANA YKOTI Cario GOIDON! / Yönei». AngetoSAVEUJ 12.13,14,15.16UAR1 UÇURTMAMNKUYRUGU Van»-Ttnto, SowşÖNCa 19,20,21,22.23 MART 0THEU.0 ';.-». rt SH*KIS?tİ«f / Yoıww SJmı TUIIB) 26,27.28.29,30 MART HAS1R SAPKA Yann EugeKtAtlCHE/YgncM AtTArGUN 8,9 MART KARAGÖZÜM İKİ GÖZÜM (C.O) ivm, M » omnm / ronnn /Won MCM 15.16,222329 30 MART DON KISOT PFTM£N'E KARŞI (CO.) Yazan S MUUUEI /YmMLÜZUMOİ ÜSKÜOAR M. CELÂL SAHNESİ TEL (0216) 333 03 97 5,6,7,8,9 MAÜT OTHEUO Yazan: W. StiAKtSPttüE / Yoneten. ŞAm TUREK 12131415I6MART U Ş K A T U I İ N A N I N A L T I N O K A I T Yazon:«Wlt/ronei»i CoıBOİtM 192021,22,23MART KANU NtGAR ( M . O . ) Varan SaUSBM/YöneM En^nGÜtMEN 26 27,23,29,30MAKT TAHTERFVAUİK ÜC KfŞÎ Yram L LUMMI/Ydnrtm EıguntŞILDAR 8 9,15,16,22,23,29,30 MART GUNESİN OĞLU (ÇO.) Yazan Imi AVUNÇ / Yartn Ntmet KÖHMUKCli KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ TEL.(0216) 349 04 63 56.7.8.9MART DÜĞÜN YA DA DAVUl Yczan HasrotlZEYBEK,' Yonelen. M . Or NuH«j! KAM0»6 I213,!4,15.16MART HERKES AYNI BAHCEDE Ytmn:* CEHOV I™.SASUNOI/'Ymm losaıSABUHCU 19,20,21,22,23 MART KRAL ÖLU(SU)YOR yazon E KHtSCO/YmkfcEnonAlKUI 26,27,28,29.30 MART ASK-I MEMNU Yazon: HaU 2yo USAK1ICİL - Tarâ GÜNEKSa /Yo«tw: HakanAlTlH» 8,9,22.232930MART BENİM KÜCÜK YIIOIZIM (ÇO.) Yoza. N GIUY CÖ«K/Vd«fen:CengizÖZEK GAZİOSMANPASA SAHNESİ TEL:(0212) 578 60 67 5.6/8,9 MART SEKİZ KAINN Yazaı. lUbBtTHOMAS/ Ymarn: »ea>« D«I2HAI( 12.13,14,! 5,16 MART HASIR SAPKA Yazan: Eugm LAIIOtE / YıineM: MIAYGUN 19 20 21,22,23 MART SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI ( M . O . ) iazan H<MmTAK*/r««w (HonAUGtYA 26.27,28,29,30 IAART HEPSİ 0Ğ1UMDU Vazan M m MILLCR / loorto. luan OMlOSlU 8 9 1516.22 23 30 MART İSIİ SİSU PtS PUSLU (CO.) Yazon V W0*1C « lUaff/Vontte,KEKÖZCAH 29 MART KARAGÖZÜN SÖZÜ (CO.) TAl EtfcMği YoMton Hason Hıiseyin KtUMĞ ÜMRANİYE SAHNESİ TEL (0216) 461 85 22 5,6,7,8,9 MART MIRAKİ Yazm A. Vef* Pa» MOUERE - Yoncien. M TAYGUH 12 13,14 1516MART LÜKUS HAYAT(M.O.) Yazo».-bndlbd»? ftftmlteSHY/râKiBrltattırOOIoMEII 19,20.21,22.23 MART GEIİN İLE KAYNANA Yazan CarioGOlDO«l/Ya«l«,:AnatloSAVEUİ 26.27,28,29.30 MART SfKİZ KAtHN toon «odtrtfflO*U.S/tö™toı Ntdr«otHLWM 8 9 MART DON KİŞOT PHMEN'E KARŞI (ÇO.) Yazon: S MUTIUEK / r m » L UZUMCU 15 16 22 23,29,30 MART KARAGÖZÜM İKİ G Ö Z Ü M (ÇO.) Yom Te)<nOZE)!![M/(m *n:AnW.ICAÜUt KENT 0Y0NCDLARI 2 2 ;53 3 6 5 3 8 4 9 SîrçâKümes20ŞubatSaat:20 30 Q)ZÜM26 Şubat Saat 20.30 David Auburn ffuysuz ffıttyar 27,28 Şubat Saat. 20.30 E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak siirecek. ys^ TIYATRO ISTANBUL . GENCAYGCRÜN Perşembe-Cuma/21.00 Cumarlesi/15.00-21.00 - Pazaf/15.00-18.30 GişE 0212. 216 40 70 KREDİ KARTIYLA REZERVASYON YAPIIIR. PROFILO ALIŞVEBİ? MEHKEZİ-MECİDIYEKÖY Tv PROGRAMLARI 0.00 Seni Sevmek Kaderim 11.30 Uz- gunum Leyfa 1230 Aıle Bağlan 13.00 Haber Bultenı 1İ25 Aşkın Gucu 14.15 Kalaba- lık ve Mutlu 15.05 Berumle Oynar mısın'' 15.35 Ay Savaşçı 16.00 Yaramaz Beşızler 16.30 Benny Hıll Show 17.00 HayatBayram Olsa 18.35 Bızım Evin Hallen 19.05 Çıçek Taksı 20.00 Haber- ler 20.45 Zirvedeki Ölüm 2220 Gezelım Görelim 2250 Turku Türku Turkıyem 23^0 KayıpVa- dideki 01.15 Sıska 0205 Santral (031249043 00). 10.10 Sağlık Olsun 11.10GunoeHCan- kl1135KoseBucak 1210 Seans Arası 1235 Iş Gunu 13-25 Sporia35 Dunyadan Haber- ler 14.10 GuneDuşen 14.15Yurttar Habefier 14.35 Spcr 1&10 Guncel (Canlı) 1S35 Koşe Bucak laiOTB- MM'den 1&35Ekonomi 17.45 Spor iaOO Haber laiO Irak-Özei 18J0 Günün Konusu 1850 Spor 19.00 Haberler 19J0 Kent Yaşam ICan») 20JM Bılım ve Yaşam 20.30 Kum Saatı 21.10 Satır Arası 22.00 Ha- berler 22.10 Dosya 23.00 Gün Bi- terken 23.25 Akşama Doğru 24.00 Ingılızce Haberler 00.05 Muzik Mozaık (0 212 259 72 75). 07i»KahvattıHaterler 09.25 Mımk E^derier 0955 Hawç Kafe 10J0 Aşkın Yc*- lar 1135 SanaMutfağ 11.45 MahaJ- temn Muhtarian iaOO Gün Ortası 1O30 Babaevı 14J0 A'den Zye Beyblade17J0 Boyte m Otacaktı 1 a » Det Yurek 19J0 HaDer Bul- tern 2025 Spa20J0 Zerda 2200 Ekmek Teknesı 23.15 Syaset Mey- dan 0215 Homedrom 0245A'dan Zye (0212 354 30 00). [RYORR/nEGINALDOENHAM arlara JOHN BAKER •'z-H" GENCAY GÜRUN NLrftSELI IDIZ - ALEV GÜRZAP - INCİ TÛRKAY »flfiUN KJHAi LEVEMT ULUIUT - $SK/WsiııiRm- rums GÛNER - maı sotut EFESİ YEDITEPE OYUNCULARI\3 : . R AHMET NURİ SEKİZINCİ Komedi 2 Bolüm 07.00 Güne Mer- haba 08.45 Dina- mık Sabahlar09.00 Vahşı Kedı 10.00 Camılla 11.00 Yalan Rüzgân 12.00 Ayşecık 13.00 Baba Kartal 15.00 Ta- pılacak Kadm 16.45 Çırkın Betty 17.45 Dadı 19.00 Ana Haber 20.00 Spor Sayfası 20.15 Öriimcekler 22.00 Ka- rar Anı 23.30 Nıkıta 00.30 Son Haber 01.00 Shovvspor 01.15 Tarih Gece Yazılır 03.15 S<- hirii Define (0 212 355 01 01). E F E S Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. 5ES-1885 ORTAOYUNCULAR IST1KLAL CAD. NO:14O TEL: (O 212) 251 18 65-fc6 FAX: (0 212) 244 43 27 Ferhan Şensoy un 1^ IİBİRİ BİZİ DİKİZLİYOR HARBİYE CEP TlrATROSU TEL (0212) 240 77 20 11 13M252728MAHT SENEYE BUGÜN /Yön«m:M»fanaiA88ASOVA 4 6 7,18 70,21 MART TAHTEREVALÜDE ÜÇ KİŞİ Yazan L LUNAIH/Towl«ı: Ergün »lOAİI GİMSoatleri: Fccrate: 1100-18-00-Sc* 1100-13.00!Mo*,,.H3C! Carsambo-Pferşsnbe-Cumo !!<X'-2a33 û m r t s : ÎOCO- 20 30 faa; I0O0-13<O • Topkj bfetm az 20 Mji) içiotefefcnno.: İO212) 219 10 7S - 232 5 3 21 fdcs no.: (0212) 225 9 2 76 " Grçede ödemenis Irçdi itarfc ;ls yapabîWniz. - MART oy< »letlcfi 2 1 ŞUBAT C u m a g ü n ü satışa sunulacaktır. * Cep "5yafrosu oyun giin vç saorierj Scl; 150C • 20.30 / Perşemc-e Cumo: 15,00 Bleffryation 6.000.000 • 5.000.000 TL (Müıikal Oyunlar) 5.000.000 - 4.000.000 TL (Normal Oyunlar} 2.000.000 TL (Çocuk Oyonlan) Genel Sanat Yönehneni: Nuruflah TUNCER RÖNTGENCİLERE %IO İNDIRIMU GÜLDÜRÜ CUMA-CUMARTES! 20.00 / PAZAR 15.00 ve 18.00 <tjlcur Bakanlıgi'nın katkılanyla Ferhan Şensov FELEK BIR GÜN SALAKKEN £ ? 20 ŞUBAT Per?embe Saaf 20 00 Ferhan Şensoy FERHANGİ SEYLER HISSE-1ŞA\f1A%Cuma, Üeu: 2030; Poıaı: 15.30 Yöneten: Hadi Caman Suna Kesltin, Füsun Erbulak, Merpl Koro, Kevork Tüıket, Birol Engeler, tenk Sözeri, Edo Özel ve Hadi Caman M K I Î 7 CEMEDI HodiCımm, Candas Caman _*^—T") utHU rtncKlPmr »a rfc^k 07.00 Çizgı Dünyası £ ^ 08^30 Metin Uca ıle star Günaydın Türkiye 10.00 Sabah Starian 11.50 Aşkın Peşinde 12^0 Film: Kızıl Vazo 15.00 Film: Adafc K H 16.50 Çızgi: Süper Kahramanlar18.00 Passaparo- la t9J3O Haberler 20.00 Yase- mince21.00 UEFAKupası: Sla- via Prag - Beşiktaş (Canlı)23.00 UEFA Kupası: Porto - Denizlis- por 01.10 Gece Hattı 01^0 S- por Gecesi 01.30 Rhn: Oçe- an's E3even03.10 Rumefl Hisa- n Konserteri (0 212 448 80 00). Sit-down komedi 27 ŞUBAT Perşembe Saac 20.00 Bılet Satış/Rezervasyon.' Ortaoyoncufar Cişesi / 0 212 25118 65-66 HADİ CAMAN TİYATROSU leşvikiye Cod. No. 160 N J ş a n t o ş ı i ^ f u ^ " ^ Tef: (0-??2? 246 T7 77-219 36 29 x g ^ £ g 7 E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. TIYATRO BOYALI KUŞ Aşk ihanet yalnızlık vesaire... 20 Şubat / 21:00 / MAYA SANAT irtiklal Cad. Halep I; Hanı 140/20 10.50 Mutfakta Keyıf 11.00 Sabah Sabah Se- daSayania20AşkMe- leğı 14.20 Çılgın Beclış 15^0 Taş Devn 15.50 Tom ve Jerry 16.30 Sevimli Kahramanlar 17.30 Lez- zet Kulübü 17.40 Dizi: Kaçak Kız ia30 Ruhsar 19.30 Ana Haber 20.30 Hayat Bı/gısı 21.45 Beri- van 23.15 Arena 00^0 O Anlatı- yor 01.30 Bu Gece 01.50 Rüya- lar Peşinde (0212 215 51 11). İlaniannız İçin: 0212.293 89 78 07.00 Lochness Ca- navan 08.30 Kuşağı 09J0 Aşk Ruzgan 10^5 Pan Ta- deusz 12.35 Şeytanla Yoteuluk 1455 Ekstrem Heyecan 16J3O Rez. : 0212 252 74 52 İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.fr perareklam@superonline.conn www perareklam.com.tr Ferdudo n-1 Attar }C Carriere • Z*vnr Uvarfavan Yavoz Pekrnan n ifji Kasapoğlu • Ka Dcko», Kntum Tuanffl K»f.na Cberes fr*5 3Ö-2G 50 OfliKiflCi 6CCE SXf Shakespeare Yoacten Işi. Kasapoğlu ' 06Sı*«l-Pefşenıl>B2ü30 • 3 Şutol Pefjenl»?0 30 !4 Şulnl-Cumıa 30-15 Şuto-Curato,15 301* 20 3 , 22 Şutai-CurateS' 15 30 28 Şuoat-CunaM 30 dostlar tiuntrosuM. Karaca Tiyatrosu'nda" (0212.252 59 35) VA$ASIN Müzikli Kabare Oyunu Uyarlayan-Yoneten: Genco Erta! Zeliha Berksoy, Genco Erkal. Erdem Akakçe. AlpayAtalan/*--, ^ > < \ Cuma: 20.30, C.lesi: 18.00, f EFES | Pazar: 15.00 l | p ""-" w L L â i 3 Cığn Merkezi Tel: (0216) 454 15 55 E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. 06.30 Gu- neBaşlar ken (Canlı) 09.15 Spor 09.35 Ekonomı 10^5 Sağ- lık Raporu 11.35 Enerjı-Petrot-Gaz 1200Günunlçjnden 12.15lrakOperasyo- nu 12.35 Dunyaya BakışiaOOHaberier 13.35 Ekonomı 14.10 MTVye Sorun 15.35 Yakın Plan 16.15 Spor 16.35 Ekonomı 17.00 Anahtar 17^*5 Gece Gunduz 18.10 Gün- demDışıia30Spor Akşamı 19.00 Ak- şamHaberten 20.05 Spor 20.30 Eko Dı- yatog 22.05 Ipucu 23.00 Irak Operasyo- nu ve Türkiye 0030 Spor Gecesi (0 212 3350000). Kuşağı 17.30 Aşk Ruzgan 18J0 BaşkaYerdeYok 20X0 ane5 Ha- ber21.00 Nora22.50Duvarlann Dilı Otea 2 0025 Fantasy (0 212 3361515). | EKODİYALOG iKampüste Asaf Sovaş Akat Deniz Gökçe - Ege Cansen Koç Üniversitesı'ncle M TÜRKİYE NIN IRAK KONUMU Banu Güven-Mirgün Cabas
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog