Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

3KASIM2003CUMA* CUMHURİYET SAYFA SPOR spor(S cumhuriyet.com.tr 19 Sporculan motive ederek başanya götüren 'Yaşam Koç ları yeni bir sektör Geçmişi sil, geleceğe bakjBDÜLKADtR YUCELMAN Gelışen dunya ıçtnde teknoto)i ıle yanşan dal- Irdan bınsı de psıkolojı Ancak psıkotojı de ar- tr gerılerde kalmak uzere Çunku Freud'a bıle ekımış gozu ıle bakılıyor Daha açıkçası, psıko- k«, ınsanlann geçmışını ve gecmışındekı karan- lı noktalan aydınlatıp sporunlan çozmeyı amaç- Irken artık geçmışe sunger çekıp geleceğe ba- kırı yenı bır bakış ortaya çıktı "Yaşam koçluğu' Ertun bu gelışmelen ve sporcular uzenndekı f*def ve değışım konulannı ABD Nevvport Unı- vtrsrtesı bınmlennde "davranış bılımlen" uzenn- cte araştırma ve çalışmalar yapan Fatoş Ayvaz ılt konuştuk. ABDULKADİR YÜCELMAN - Sayın Ayvaz, ıraan yapısında yenı gelışmelenn araştıncısı ola- rM. nedır bu yaşam koçluğu Yaşam koçluğu, bı- reysel ya da ekıpsel bır anlam mı taşıyor^ FATOŞ AYVAZ - Dunyada yenı gelışen bır ya- şun anlayışı son yıllarda buyuk ılgı topladı "Ben nym ve ne olmak ıstıyonjm?" dıyen bır duşun- cs, olayın çıkış noktası Psıkologlar, ırtsanlann gsçmışlen ıle uğraşır amaçlan geçmıştekı ka- railık noktalan açığa çıkarmak ve sorunlan o yjntemle çozmek Oysa yaşam koçluğunda anaç, ınsanı geleceğe hazırtamak ne olduğu- ru anlatmak, onu kendısındekı bazı yetenekle- m yetedılığıne ınandımnak Onedenle kışıyımo- ti'eeder yureklendınr 196O'lı yıllarda ABD'de Cr Adkıns ve Dr Rosenberg, New York'ta kasık duşunceyı atarak model oluşturmuşlar ve ajını "Yaşam becenlen" koymuşlar YÜCELMAN - Bu modefcte kışı değıl de bır gup, orneğın bır futbol takımı veya bır basket- tol takımı da olabılır mı? Hangı durumda olur- si olsun bıre bır çalışıyor, doğru mu? AYVAZ - Evet, temelde bıreyler onemlıdır Çlınku bıreylenn algılamalanndan tutun da be- cen ve hayallenne vanncaya dek her şeyı farklı- dr Yaşam koçuıçınhıçbırşeygeçmışsayılmaz. Bz bıreylenn şu anda nelere sahıp olduklanna bakanz Istedığımız şey bıreylenn ya da bırey- lenn oluşturduğu takımın hedefi nedır? ömeğın "3ır futbolcunun amacı kulubede oturduğu ye- nısıtmak değıl sahadakı oyuna katılmaktr' Iş- te o bırey ıle hedefine ulaşmasının yollannı an- Sp*r F®rum • Psıkolojı, ınsanlann geçmışını \ e geçmışındekı karanlık noktalan aydınlatıp sorunlan çozmeyı amaçlarken artık geçmışe sunger çekıp geleceğe bakan yenı bır bakış ortaya çıktı "Yaşam koçluğu" yoruz onun donanımlannı keşfedıyoruz YÜCELMAN - Yanı futbolcunun ya da sporcu- nun dıyelım yaşam koçu o sporcunun fızıkı ve be- denyapısınıdegı! psıkojık yapısını araştınyor Doğ- ru anlamışsam sorum şu Bırfutbolcu26yaşınagel- mış ama kendı yeteneklennın farkında değıl çok daha ryı bıryeregeleceğıne ınanmıyor Yusuf, Ha- san Şaş veya başka futbolcular AYVAZ - Eğer bır kışı zaten kafasında 'ya- panm demıyorveyapacağınaınanmıyorsaya- pamaz Ama' Geçmışteyapmışsamyenıdenya- pabılınm ' dıye duşunmesı gerekır Hasan Şaş çok lyı bır futbolcuydu, şımdı performansı du- şuk Ama Hasan "Ben yıne eskısı gıbı olabılınm, perförmansımı ûçe, dorde katiayabılınm " deme- lı Hedef belırlerken ıçındekı arzu onemlıdır Ar- zu yoksa zaten hedef de yoktur Yusuf'un arzu- su olsa neden hedefinı daha yukseğe koyma- sın YÜCELMAN - Yanı yaşam koçunun gorevı, ınançlan ve dolayısıyla da performansı gelıştır- mek.Yayeteneğı yoksa Adam futbolcuyum dı- yor ama odun gıbıyse AYVAZ - Eğer o odun gıbı dedığınız futbolcu oraya kadar gelmışse boşuna gelmemıştır Bır şeylerı onu o noktaya getırmıştır YÜCELMAN -Buomeğınız anladığım kada- nyla sadece futbol ıçın değıl, toplumun her ke- sımııçındesozkonusu Yadayeteneksız bırfut- bolcu, Pete olmayı hayal etsın ne olur kı Pet- rol olmayan yerde bın metre de kazsan su çıkar AYVAZ-Dedığınız doğru da olabılır amabel- kı de korkulan hayallennı gerçekleştıremeyecek kadar fazla Baskı altında Koç'luk, bulunduğu- nuz nokta ıle hedefinız arasındakı mesafeyı ka- patan bır meslek Yanı hedefler farklıdır ve koç bu hedefi ortaya koymaya çalışan ve hedefe ulaştıran kışıdır Ben genel olarak ınsanlanmızın çok yeteneklı olduklanna ancak bu yetenekle- nnın farkında olmadıklarına, ıçlennde gızlı kay- naklann olduğuna ınanıyorum YÜCELMAN - Dedığınıze katılıyortım örne- ğın Fatih Terim Adana'dan geldı, G Saray'da futbol oynadı, sonra kımı takımlarda antrenor- luk yaptı ama Galatasaray'da teknık dırektor olduktan sonra başandan başanya koştu Bu onun gızlı yeteneklennın ortaya çıkması mıydı? AYVAZ - Fatıh Tenm'ın başanlan tesadufde- ğıldı Başanya basamak basamak çıktı Oysa bugunzordurumda Ama Sayın Tenm daha on- cebaşarmışsayınebaşarabılır Çunku onun ıçın- dekı kaynak kurumuş değıl Hâlâ akıllı ve hâlâ ne yapacağını bılıyor YÜCELMAN - 0 gunku koşullarolsa yenıden aynı başanyı gostenr dıyorsunuz. AYVAZ - Fatıh Tenm Bey'le konuşmadan bır şey soytemem mumkum değıl Bu sadece Fa- tıh Tenm'den degıl futbolculann da o gunku ve bugunku koşullan ıle bağlantılı olabılır YÜCELMAN - Fatıh Tenm Hocamızı değıl de genelde konuşursak bır kışı yaptığı bır ışten son- ra yaptjğı hatayı anlamışsa ne yapmalı'? AYVAZ - Insan yaptığı hatanın ne olduğunu kendısıne sormalı Mıllet olarak bır buyuk yanlı- şımızvar Bır olaydan sonra şundan şundan do- layı bır yanlış yaptık Soaın' Buraya nasıl ve ne- den gelındığınden çok, bu problemı nasıl çöze- nz' ın araştınlmamasıdır YÜCELMAN - Yanı "Hata yaptım" demekle ış brtmıyor Geçtığımız gunlerde 2 gun arka ar- kaya 2 yenılgı aldı Ulusal Takımlarımız Ikı takı- mın da teknık dırektoru şu anda medyanın he- def tahtası Herkes onları suçluyor Pekıonlann bağlı olduğu Futbol Federasyonu, yanı onlann ust makamlan hata yapmamış sayılır mı Orta- da bır cenaze var otenı tartışıyoruz, yenılgılenn nedenını ve çozumunu konuşmuyoruz AYVAZ - Ama ben hatırtıyorum dunya uçun- cusu olup donduğumuzde başanyı paylaşmadı- lar mı' Başanda pay sahıbı olanlar başansızlık- ta da payını almalıdır Ben şuna ınanıyorum, çok yeteneklı çok farklı bır mılletız Atatürk gençle- re "Muhtaç olduğun kudret, damarlanndakı asıl kanda mevcuttur" sozunu boşuna soytememış- tır Pratık zekâlı ınsanlanmız çoğunlukta Bırey- ler ufak ufak değıştıkçe toplum da değışecektır Geçmış geçmışte kalmıştır Sız şu anda geçmı- şı değıştırebılır mısınız. değıştremezsınız, ama ge- leceğınızı değıştırebılırsınız Araya bırçızgı atıyo- ruz geleceğe bakıyoruz YÜCELMAN - Geleceğe bakıyorsanız Fener- bahçe'nın geleceğını konuşalım AYVAZ - Fenerbahçe nın nereden nereye gel- dığıne değıl rterede olduğuna ve nereye grtmek B tedığıne bakmalıyız Fenerbahçe buraya nasıl gel- mış onu araştırmak bızım ışımız değıl Once he- def belırlemelıyız Yanı lıgde şampıyon olmak mı Avrupa kupalarına katılmak mı daha yukseğe çık mak mı? Koçluğun stratejılerı vardır Metodık ça- lışmalar vardır eylem planları vardır YÜCELMAN - Demek kı once durum tesprt edılecek ve hedef çızılecek Pekı ama bugune gelınen noktaya kımlerle gelınmış ve aynı ınsan- lar aynı hatalan hep yapmışlarsa onlann da uze- nne çızgı mı çekılecek? AYVAZ - Durum tesprtınde zaten bunlar or- taya çıkıyor Ama bız hatalann nedenlennı araş- tırmıyoruz Ustelık çızgı çekmek şart değıl, ge- rekırse aynı kışıler gorevlenne devam ederier YÜCELMAN - Ama bakıyorsunuz, bunlardan ne koy olur ne kasaba denılıyorsa onlann uzerı- ne çızgı çekmek yanlış mı olur? AYVAZ - Israrla çızgı çızmek ıstıyorsunuz Bız ınsanlan kazanmak ıstıyoaız YÜCELMAN - Ben de "Fenerbahçe nasılkur- tulur?"ur\ reçetesını bedavadan oğrenmek ıstı- yorum Isranmın nedenı bu AYVAZ - Eğer o kışının yaptıklan ıçınde lyı ış- ler varsa yanlış yaptıklannı değıştırmeye çalışı- nz Insan "llledehatayapacağım"demez. Me- sela Mıllı Takım daha once başarmışsa yıne ba- şarabılır Galatasaray UEFA Kupası nı kazan- mışsa yıne kazanabılır Fenerbahçe daha once şampıyonluklar almışsa yıne alabılır Ve ben ın- sanlann bır şeyı başarmasından çok mutJu olu- yorum YÜCELMAN -Mesleğınızıngeleceğı var Çun- ku ınsanlar psıkologlara "Ben delı değılım" dı- ye gıtmıyorlar Ama sızın ışınız akıllılarla ılgılı Çunku yaşam koçlan, aklı başında ınsanlara so- mut değışımler sağlıyor lyı bır sohbet oldu Teşekkur edenm ADI SOYADI/UNVANI UMUT METAL SANAYIIÇ VE CHŞ TIC LTD ŞTI NıyazıURAL Haşm URHAN Zya USLU Duran USIUCA Mustafa UGLUCA Afımet USTA Huseyid UYGUN Sabn UYGUR Hasan UYGUN UYGUR PLAST1K YENILEME VE TEKS TIC LTD ŞTI Cemıl UYGUR Husnu UYKAN AsımUZAR Hasan UZUN Yakup UZUN Yakup UZUN Zekaettm UZUN Ero UZUNDERE Sevıme ULGER UMIT ET VE GIDA SAN TIC LTD ŞTI ULKUGOAVEIHTIYAÇMADSANVETIC LTTÎŞTİ Ahmel UNAL C«mıl UNAL FentUNAL FenlUNAL FentUNAL Mustafa UNAL MevMUNAL Suleyman UNAL SaffetUNAL UKAl MUHENOISUK »iŞ JAMİ DOĞ tSl DER TBKS SAN TIC LTC ŞT Mustafa UNER Islam UNLU Mevlut UNVER M*dal UNVER Şuknj USKUP Musa USTüN Saaem USTUN Bade USTUNEL USTUNLER «ETEN^ LIK * C O ' T»RM VE GOA S « 1C * Ş USTUNLER OTOMOTTV SAN VE TIC LTD ŞTI USTUNLER OTOMOTTV SAN VE TIC LTD ŞTI SabnyeUZEL SaJıh VARLI Eral VAROL Mahmut VATANSEVER Mahmut Kenul VELI Enrem VERDI FahnVURAL V0WW PETOX VE D B « ÇaJK UW« SM Vt TC LID ŞTI TASF H*LV0U0W M$ VE W$ UMZ P DtŞ TC LTD ŞTI VlZY0NH«JMOen.YA SANAYI VE TKARET 1.TD ŞTl VOCKAN 0T0M0 T IV H*KLIYE GIDA PA2 Th IHR LTD ÇTI Recep VURGUN Erol VURUCU MetmVURUCU Cemalettın YAGCI Mustafa YADIGAR Bayram YAGIZ Mehm«t YAGMUR Melwet YAGMUR Medme 1 YAHŞI 5ar isma.ı vtKAN Fikret YAKAR Huseyın YAYLALt Sadık YAKASIZ Suleyman YALAB1K Hasar YALÇIN Ihsan YALÇIN Adem YALÇIN Bayram YALÇIN Hasan Basn YALÇIN Naın YALÇIN Recep YALÇIN Oner YALÇIN YALV N >CU?O£$LER JHLU MAM &CA aAN rt TIC LTD ŞTI "M.ÇIN KARDEŞLER UNLU « A « G»DA SAN VE TIC LTD ŞTI Ibrahım YALÇINKAYA YAİ.ÇNLARYAP MACZ OTO OfiM LR SAN VE Tl LTC ŞT Meme) YALÇIN Ismaıl YALMANBAŞ »ALITDGTIL URUNLEH U06 06KTK VE SAN L"D ŞTI AnfYALNIZ Kemal YAMAN Mjkefrem YAMAN Şaban YAMANCAN ŞerefYANAR Irfan YANBUL AMulbak YANDIM Sıdıka YANIK Ekrem YANEN YAPICI DOKUM SANAYI VE TIC LTD ŞTI BıkjıYAPRAK Beysefa YARDIMCIEL Suttı YARDIMCIEL Zuhtu YARTAŞI Salıh YAŞAR Derya YATKIN Ahmet YATMAZ İSTANBUL DEFTERDARUĞINDAN İLANEN ADRESİ KjcaoeniTfı 1115* No16AGOP-(ST E EA&' No 3JS GOP IST YMnm-rsıfı ite»sk No28B»»rampas»-IST 8 Havreltnpa^ mn 919 sk No 35 GOP-tST Kânoeozmn 132<!k N09GOP-IST [»aımculef atea 259* » No 23 GOP-IST Karadenzm» EEAsf No342GOPIST Mcfkez rntı Ş pasa cd No 57 GOP-IST KaradKmm 1i73sk NoiSGOP-IST Karaotev man Çakırcalı cc No 3 GOP-JST Lme» <xâç saa S* a blok No 38 K psUnecz-IST ve- nah Fattı a! 630 sk No 3Stt GOP IST Hum(« mı C Topel aj No 23 GOP IST S Paşa mh Şalar zumrç cd No 3 GOP-IST CeDeoı» Rcao No«GOP4ST B Hayntinpısa mh 113îsk.Noiin GOPtST BHayreanpassmtı ' 1 3 2 * MoiVI GOP-tST Karaoennmah 115 sk. No 9 GOP-IST SOYImft 2 0 8 * * NC2GOPJST JÇur MLmcu mn 2296 sfc No 3S GOP IS T o HayrBCrioaşjı mh ^o^cr od 1K1 sk Nc »1 GOP-IST <*adencmdi GAIdoğanal 1120» No 7 AG0f-JST Ceoeomf 2517sk. No«3GOP-IST Ceoecmr 2517S». N0 2GOPJST E-EAsf No 235.1 Beftuavttr-GOP-IST E-EAsr NO.28M BeçyureviH-GOP-IST E EAsf No 285J1 BesyujevtB-GOP-IST 2 DokumajlB sıt 2592 sk No 53 S ÇflıJ^GOP-IST Hum,et -nati Paşaçaym caa No 79 GOP IST Ceoea man 2551 sk No 1 GOP-IST Şonsıpasa mh ş Pasa cdNo 5* GOP IST B Hayrefflnpasa mr E EMi No 254 GOPJST VavuzsetmnVı 603skNo2AKoy GOP-IST rtafaççıfcoyuGOP IST •'em^ »eiîsk No 39 GOP IST Ka-adena mh M AM ee No 151 GOP ı c * Kartalteoe mh Çjkuruva caö No 15 Bayramoavst Ceoeomd 2516sk No*«GOPIST E E Asf Kulup mertı Nc 31 1 G0P4ST Eimabahçeteıc«oeocaa No97GOP-tST Haftpler E E Asl No 6aA GOP IST hahptermtı EEAsf GOP-IST HaSper mh E E Asf GOP-IST şeronîamı 25 SKNoiSGOP-ıST Yenmtı 589 sk No 8 GOP-IST B Haroanpasa mn 1 0 1 3 K NO I 3OPIST Cttec md 2502 sk No 15 GOP-ST Karaomz nah Z-Gokalp cd Nc 3 GOP-IST B Hjyı«lıri(a»a T I * 1156SH NO2GOP4ST 1 Cetoa matı 25*6 sk No 28 GOP-ıST S l A n t * » E EAlf No 74« GOP-IST U K k M f » F«Kcd No55AKoyJ3OP-lST Ccbeamh E E u f No7MGOP4ST Gjrtron mh Beylese sl-NcHK çekmecrtST Bojazkoy pcnnçç: /okı GOPJST Boiucakoyu GOPIST Botuca koyu meyoar GOP IST Cebeamah 1 CebeaaJ No 110 GOP IST Yenı mah Reşadtye cd No 126 1 Eyup IST Humyel mh 286 sk No 12/5 GOP IST Humyetmh MOevtercd No 44/2 GOP IST Humyetmh 500evie(Cd Nc 4472 GOP IST Gaz.mh 1397 sk No 37 GOP IST Yenımh 512 sk No 22 GOP IST Kuçukkoy yotu No 134 GOP IST Humyet mh 285 sk No 4 GOP IST Bosna cd 638 sk No 4 1 A koy-GOP IST 1 Cebea nh 2558 sk No 73 GOP ST C ebea mh 2462 sk No 4 GOP IST Fevzı çakmak mtı 4 Cd No 73,4 GOP IST Karadeno mh M Afcıf cad No 89 GOP IST Karaöene mh Makıfcd Nc 89 GOP-IST Uğur Mumcu mh O cad 4 3ft GOP IST B Hayrettmpaşa mh 1064/1 sk GOP IST 500 Evter Akdenc cad No 55 C GOP IST Uğur mumcu 2325 sk No I 7 GOP IST Karayollan mh Osmanbey cad No 27 GOP IST Karayollan mh Osmanbey cad No 27 GOP IST Uğur mumcu mh Fatıh cd No 32 GOP IST Haracç koyu kozlan mevk GOP IST Kazmkarabefc 1 * 817 s« No 10 GOP-IST MetVezmh Fatıh cd No136V2 GOP-IST Karadenız mh 1149 sk No 53 GOP-IST Cebea mh 2456 sk No 54 GOP IST Humyetmah 500evlercd No12GOP ST Ceratpasamh F S Mehmet pasa cd No 6«/2 B paşa-ıst B Hayrettmpaşa mh 1104/1 sk N011 GOP-IST Merkez rrh Teoe sk No 5 GOP IST Veledı ka'aba; mh Tıryakıcı sk No 21 B paşa-ıst Yerımh Ordu cad No 19 GOP IST MerVez mh Tepe sk No 1 GOP IST BHay pasaırh MS«wıa! 10** sk So w GOP-lS T Yen mh Cebea cad 594 Sk No 4 GOP IST 50 Yıl mh B cad 2081 sk No 2»5 GOP IST Cebeo mh 2516 sk No 16 GOP IST Cebecı mh 2516 sk No 16 GOP IST E E Asf No 294 GOP-IST Cebeo mh 2 cebeo yolu R cd No 162 GOP-IST B Hayrettınpaşa mh 1098sk No35GOP-(ST SultançıfrlGı E E Asf No 590 GOP IST Kuçukkoy Vergı Daıresı mukelleflenne aıt olup >iıkanda adı sovadı DONEMI 98.7 8 98.2-4 5-' 8-10 97 1 12 98.1 12 98/1 12 97/1 12 98/1 12 98/1 12 98/1 12 98/ 1 12 97/1 12 98/1 12 97(11 98/01 98/2-4 98/1 12 97/10 9'1 129711 9&19&1 122J5- 97/1 12 97/1 12 97/11 98/0197/12 98/1 98/1 12 2 2-4 5-7 8-10 9 98/1 12 97/1 12 98/1 12 98.5-7 97 11 98/01 98/2-4 5-7 B-10 98/5-7 8-10 97/1 12 98/2-4 5-7 8-10 971 12.97 11-9801 9&1 98/1 12.2 98/2-4 3 4 5 5-7 98*7 810 98/1 12 98/5-7 8-10 97)1 12 97/1 12 98.5-7 97/12 97/1 12 97'1 12 97/1 2 98/1 "2 7 98/1 12 97/1 12 97/1 12 98/1 12 2-4 5-7 97/1 1298/1 12 98/234 97/1 12 97/11 98/197/12 98/1 12 98/2-4 3 5 5-7 8-1011 98/11 98/1 12 97/1 1Z97 11 9B.1 96J1 1235810'! 97/1 12 98/1 12 97/1 12 98/1 12 3 97/1 12 97/1 12 97/11 98/01 96/2-4 5-7 8-10 98/1 12 98/2-4 5-7 98/5-7 97/1 12 97/1-12 98/1 12 97/1 12 98/1 12 2 B-10 98/2-4 5-7 571 12.97 11 9OT197/1Z96/1 12 98/2-4 5-7 8-10 97/1 12 98/1 12 98/5-7 97/1 12 98/1 12 6 98/1 12 97/1 12 97/1 12 98/1 12 97/1 12 98/1 124 57910 97/1 12 97/12 98/2-4 97/1 12 97'1 12 98/1 12 9SY2-4 5-7 97/1 12 9 7 /i 12 97/n 96701 98/1 12 98/2-4 5-7 8-10 97/11 98/0198/1 12 2-4 5-7 98/2-« 97/1 12 97/1 12 97/1 12 98/1 12 971 12 96/2 2-4 5-7 6 3-1011 97/1 12 12 97(1 12.97 11-98/01 98.1 1i2-a*5-7 97/1 12 98/1 12 97/1 12 97/11 98/0198/2-4 5-7 8-10 97/11 98/01 98/2-4 5-7 8-1C 97/1 12 98/1 12 5-7 97 1 12 98/6 9 98/1 12 98/4 5 8 10 11 97 1 12 12 97 1 12 98/1 12 TEBLİĞ VERGI NEVI KDV GSTP GGV GTK GGV GVGGV GGV GGV GTK GVGGV GSTP GTK KDV GV GSTP GGV GV GV GGV GSTP KDV GGV KDV GSTP GGV GVGGV GSTP GSTP GSTP GGV GSTP GGV GSTP KDV GSTP KDV KDV GGV GSTP GV GV GSTP KDV GGV GGV GV GGV KDV GGV GV GV GGV GSTP GVGGV GSTP KSTP KV K3V GSTP KDV GSTP KDV KDV GTK TAKIP NO SU 20031011140000004311 12 20031011140000004313 1415 20031011140000004316 20031011140000004317 20031011140000004318 2003101114000000431920 21 20031011140000004323 20031011140000004324 20031011140000004325 2003101114000000433031 20031011140000004332 33 20031011140000004334 20031011140000004337 200310131400000043394041 42 43 20031104140000005093 20031013140000004344 45 46 47 48 20031104140000004349 50 51 52 53 54 20031013140000004355 20031013140000004358 59 20031013140000004361 20031013140000004365 66 67 68 20031013140000004369 70 2003H13140000004371 20031013140000004372 73 74 20031013140000004375 76 77 78 79 20031013140000004380 81 83 84 85 20031013140000004386 87 88 89 20031013140000004390 20031013140000004391 92 20031013140000004393 20031013140000004394 20021217140000005779 20031013140000004397 20031013140000004398 20031013140000004407 20031013140000004408091011 20031013140000004414 20031013140000004415 20031014140000004416 17 18 19 20 200310141400000044212223 20031014140000004424 25 26 20031014140000004427 28 29 30 31 32 20G31014140000004433 34 35 36 37 38 20021023140000005319 20031107140000005111 GVGGVGSTPKDV 20031014140000004457 58 596061 626364 GGV GVGGV KDV GV GGV GSTP KGV GSTP GSTP GV GVGGV GGV GV GGV KDV GSTP GSTP GGVGSTOKDV GSTP GVGGV GSTP GV GGV KDV GGV GGV GVGGV GVGGV KDV GGV KDV GSTP GTK GV GGV GSTP GV KSTP GSTP KGV GSTP GSTP GGV GSTP GVGGV GGV KSTP GGV GGV KDV GSTP GVGGV KDV GV GSTP GGV KDV GGV GTK GV GSTP GSTP GV GGV GSTP GGV KDV GGV KDV GV GGV KDV GVGGV 20031014140000004465 66 20031014140000004467 20031014140000004470 20031014140000004471 20031014140000004472 73 74 75 20031014140000004476 20010302140000003585 3601 2O0310U14OO00CO44J2 20031014140000004479 20031014140000004480 81 20031014140000004482 20031014140000004487 200310151400000044899091 20031015140000004494 95 20031015140000004496 97 98 99 20031015140000004500 0102 20031015140000004504 05 06 20031015140000001507 2003101514000000*508 09 10 20031015140000004511 20031015140000004512 2003101514000000451314 200310171*000000*516 17 18 19.20,21 22 20031017140000004523 20031017140000004524 20031017140000004525 20031017140000004526 2003101714000000452 7 2003101714000000452829 30 20031017140000004531 20031017140000004532 33 34 20031017140000004535 36 37 20031017140000004538 39 40 41 20031017140000004542 20031017140000004543 44 20031017140000004545 20031017140000004546 20031017140000004551 20031017140000004553 20031017140000004556 57 58 59 60 61 20031017140000004562 63 64 20031017140000004565 56 67 68 69 70 20031017140000004571 20031017140000004572 20031017140000004573 20031017140000004574 75 76 77 20031017140000004582 83 84 85 20031017140000004587 88 89 20031017140000004593 20031017140000004594 95 20031017140000004596 20031017140000004597 4599 4600 01 02 20031017140000004603 04 05 20031017140000004606 07 08 ve unvanı yazılı mukellefler advna (tanzım edılen odeme emırlen salınan veraı ve cezalar nedenıvle tanzım olunan ıhbamameler) bılınen adreslennde bulunamamalan nedemyle tebhğ edılemedığınden 213 Sayılı VU K. 'nun 103-106 mad ıstınaden ılgıhlenn ılan tanhınden başlayarak 1 ay ıçensuıde vergı daıresıne bızzat ve>a bılvekâle muracaatta bulunmalan veva taahhutlu mektup veya telgrafla açık adreslerını bıldırmelen halrnde kendılerıne sure ıle kavıtlı tebhğ vapılacağı, 1 ayın sonunda muracaatta lennı bıldırmevenler hakkında ış bu ılanın neşn tanhınden ıtıbaren bır avın sonunda tebhğ \apıhnış sayılacağı ılan olunur bulunmayan veya açık adres- Basın 59714 GÜNÜN IÇÎNDEN.... GÜNÜN ÎÇlNDEN.. . • NİHAT SAKAT - Real Socıedad'da forma gıyen Nıhat Kahvecı'run sakat olduğu ve yann Murcıa'yla yapılacak lıg maçında forma gıyemeyeceğı bıldınldı • ERGUL 4. BAŞKAN ADAYI - Afacan Yılmaz Ergul de Trabzonspor Kulubu başkanlığına adayhğını açıkladı Bordo - Mavıhlerde 21 Aralık'ta yapılacak Mah Olağan Genel Kurul oncesı kulup başkanlığına tskender Onal, Bahn Kose ve Atay Aktug, daha once ada\ olduklannı açıklamıştı • ZAFER 3 HAFTA YOK- Ankaragucu'nde kasığında yırtık beluienen kalecı Zafer'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı • BECKHAM'A OBE MADALYASI - Ingıltere Ulusal Takımı kaptanı Da\ ıd Beckham, Ingılız futboluna yaptığı ustun hızmetler nedemyle Kralıçe II Elızabeth tarafından OBE (Krahyet Ustun Hızmet Madalyası) ıle odullendınldı • MEHMET'TEIS 17 SAYI - NBA'da San Antonıo Spurs, Hıdayet Tuıkoğlu'nun 6 sayı (3 3 bır sayı, 1/2 uç sayı) ve 2 nbauntla oynadığı maçta deplasmanda Chıcago Bulls'u 109-98 yendı Detroıt Pıstons ıse kendı sahasında Phıladelphıa 76ers'a 90-86 mağlup olurken, Pıstons'da 30 dakıka forma gıyen Mehmet Okur, 17 sayı, 4 nbaunt, 1 asıstle maçı tamamladı • ALTILm 2 BİŞİ BİLDİ - Ankara at yanşlannda altılı ganyan. 6-9-4-8-6-11 kombınesını bılen 2 kışı. 221 mılyar 79 mılyon 550'şer bın lıra ıkramıye kazandı Istanbul at yanşlannda altılı ganyan, 2/8// 9- 8-5-9/5-2-7/10 kombınesını tutturanlar da 4 mılyar 174 mılyon 620'şer bın lıranın sahıbı oldu yeni taö r- Hayat Bilgisi Rıdvan Kanat Lisesi'ni, Amil Bey'in düğün telaşı sarmıştır. Erman Toroğlu ve Aydın'ın konuk oyunculuğuyla renklendirdiği Hayat Bilgisi cuma gecesine damgasını vuracak! Sakın kaçırmayın... Bu akşam 20:30 TVde spor (Digiturk/20.00)Gala- tasaray-Malatyaspor »FİKRETMĞUOGLU 1. KOŞU:F:Sadak(l),P: Guattro (2) PP: Lzun Yu- suflu(3) 2.KOŞL:F:Ekfe(3) P:Pnn- ce Barbar (6) PP: Wüd Rı- ver (8), S: Mr Arat (5) 3.KOŞU:F:Balhbaba(l),P: My Lıon Father (5), PP: GrandVıctor (3), S: Taskıran (6) 4 KOŞL: F: Gozdemım (5), P: Naımcan (6) PP: Crazy Gırl (3), S: Emel Sultan (4) 5.KOŞL:F:MıssTroy(8), P: Ba>burt Guzelı (2) PP: Asugul (3), S: Laodıka (6) 6. KOŞU: F: Çılgınkız (4), P: Vılla Moura (8), PP: Bo- nıeDea(2),S:AfterMe(l) 7.KOŞL:F:Yıldınmay(l), P: Duselık (3), PP: Decoy (6) S:Pla\(4) 8. KOŞL: F: llbeyı (5), P: Remo (7) PP: Hangün (4), S: Taşhan (8) 9.KOŞL:F:Akya%uz(3) P: Katıbe^ (4), PP: Avvazağa (2) S: Kuçuk Gızcem (9), SS:Gercebahsşlı(13) 10. KOŞU: F: Hasanhan (10), P: Alacakaya(5) PP: Botn- bacıSuat(2) S:Nurtepe(4) Gunün Ikılısı 6 Koşu 4'8 ÇıfteBahıs: 1 Çıfte 1'3 Tabela Bahıs: 1 4 2 9 13 ALTILI GANYAN 8 2 3 B/7 4 8 1 3 6 4 5 3 4 2 9/13 10 5 2 l.KOŞL:F:AIkaya(2) P: Kamaval (1), PP: Dıyarbakrr- h(3) S:lşıltan(6) 2. KOŞL: F: Şurzan (3), P: Şınnım(2) PP:Ersın(l) S: \kademı(7) 3. KOŞL: F: Çoppa (3), P: Baguıra (4), PP: Monarch's Daug C 7 ) S: Sıng A Song (5) 4. KOŞL:F:Ach\e(3) P: Versus (5) PP: Tender Fıre (4) S: Nokta (13) 5. KOŞU: F: Akdonat (1), P: Caşav (4) PP:Gunaycan(3), S: \vcıbatur(5) 6.KOŞL:F:Canısı(8)>P:Al- has(10),PP:Uzerhk(6),S: Palace Dancer (11), SS: Ba- nşcan(3) 7.KOŞL: F: Unerbey (5), P: Ganp(l), PP: Erguden (3), S: Ağahan (6) Günun tkılısi 4 Koşu 3 5 Çıfte Bahıs: 3 Çıfte 8 5 TabelaBahıs-8 10611 3 ALTILI GANYAN 3 3 3 1 8 5 2 4 5 4 10 17/5 3 6 7 2/8 11/3 Esas Shovv bu Show! -I-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog