Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2=< MİSA* 20G2 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERtN DEVAMI 19 «INCEL CtlNEYT ARCAYIREK I I J3afa-afı 1. Sayfada *Vna A3'ye baksn Başbakan Yardımcısı Mesut V i r n a z ; ne dışışlernı ne de koalısyonun gereksın- olrjî ortaHık nezaketınt tanıyor 3aşlıfcaşınaayrı bır dunya, ayncahklı bır dışışlen Sorı çıkışı TJrkıye'de bir gunluğune heyecan ya- n a t ı Eresı gunu kanuoyunataaBruksel'den duyur- d u ğ u hater balon çıktı, sonuverdı 3ıldıgırız gıoı, Mesut Yılmaz AB Komısyon Baş- k.anı Fomano Prodı ıle goruştukten sonra, bıriığın F*KK ıle DHKF-C teror orgutlerını lısteye yazacağı- n s ılışkın "ışaretleraldığını" soyledı Dışışen bu zamansız ve dayanaksız 'ışarete" fe- rte halde bozjldu Ismail Cem konuşmuyor ama, t»£kanlık /etkı ılerı J AB nın bu orgutlen lıstesıne ek- leşecek bır karar alnrıadıklannı" basına duyuruyor çerıde ıdamı kakjırmazsak AB'ye uye olamaya- cağımızı çeren gurultulu olayları -Genelkurmay'ın gerçeğ vjrguiayan son açıklamasında olduğu gıbı- "fysdeflerne Uaşmada en buyuk engel olarak gör- dtklen asken yıpratmaya yonelık faalıyetlenn" her d a m mıman, savunucusu partıleşmış gencı kadro- lann son gınşımlennı Recep Bey'ın (FîTE) (once bır nct- Recep Bey yargıya gıderek aklanmaktan kaçı- nıvorsa, yargı Receo Bey'e gıtmeli) evet, nerede kal- mştık Recep Bey'n ıster 10 ıster 20 yıllıkolsun ne kı maskesını duşur en kasetlerle ılgılı gelışmelerı Genışçe ırdelemek bır başka gun Zıra gundemdekı konu bır başka ve onemlı bır ko- nu Başbakan Ecevit'ın Fılıstın'dekı yaşamı "ınsan- lık facıası" dıye nıtelemesı tam zamanında yerıne oturdu Çunku, çunku, çunku ABD nn -Dışışlerı Bakanı'nı harcama pahasına- israıl'ı koruduğu, korumaktan daote Israıl'le nasıl ış- bırlığı ıçınde olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor Israıl basını artık "Konu Israıl olunca Başkan Bush'un gucunun sınırlı' olduğunu" kanrtladıkları- nı Colin Powell ateşkesı sağlama çabalannı sur- dururken "Şaron'un sureklı olarak Beyaz Saray ve Amenkan Savunma Bakanlığı'ndakı 'muttefıklen' ıle koordınasyon halınde" olduğunu yazıyor Dunya kamuoyunu ABD yonetımı Colın Povvell'ın mekık dıplomasısı tle uyutuyor örneğın Cenın mul- tecı kampında katlıam surerken Beyaz Saray, Isra- ıl'le tam bırfikırsel ve operasyonal ışbıriığı ıçınde bu- lunuyor Şu ders verene bak hele Guçsuzlerın hamısı, ınsanlık suçu ışleyenlenn bır numaralı duşmanı kukreyen arslan, Israıl onunde suspus Bu olgu gostermektedır kı Fılıstın'dekı ınsalık dı- şı Israıl eylemlennden koca gobeklı, kasap suratlı An- el Şaron kadar ABD yonetımı, Beyaz Saray'dakı son kovboy George Bush da suçlu Bu yargı bıze ozgu bır yargı da degıl Bırleşmış Mıl- letler Ortadoğu Temsılcısı Tene Larsen, Cenın kam- pını gordukten, yaşanan facıayı yerınde saptadıktan sonra, durumu "ınsanı bırfelaket" dıye nıteledı Israıl'ı uluslararası hukuk ve prensıplen hıçe say- makla suçladı Insanı felaket ha 1 ABD'ye vız 1 Bu Amerıka var ya, boyyuk Amerıka Ikıde bır ya- yımladığı raporlarda Turkıye'yı 'ınsan haklanna ge- rektığı kadar ozen gosterrneyen ulke" dıye tanımla- yan bu Amerıka, Israıl vahşetıne tam destek vere- rek, hatta onunla el ve ışbıriığı yaparak gerçek yu- zunu dunyaya gosterdı Bu Amenka, 1964 lerde Rum EOKA teror çetesı Kıbrıs'ta Turklen katlederken Turkıye'nın antlaşma- lardan doğan asken mudahale hakkını "verdığım sı- lahlan kullanamazsın" dıye engelledı Ama bugun, Israıl'ın ABD'den aldığı ağır sılahlar- la taş ve sapanla savaşan garıban Fılıstınlılerı kat- letmesıne sessız kalıyor BM Guvenlık Konseyı'nde Cenın'le ılgılı soruşturma açılmasını veto ederek ade- ta kışkırtıyor Bır zamanlar "Çırkın Amenka" dıye anılırdı, ya şım- dı? Elı kanlı tanımını hak etmedı m\7 3 sanığa ölüm cezası • Baştarafı 1. Sayfada rumuna, 6'sı tutuklu 10 sanık v e avukatlan katıl- dı Mahkeme Başkanı Karadenız, tutuklu sanık- lar Mehmet Emın Alpsoy, Mustafa Gurluerve Şeyh- mus Alpsoy'un, Turk Ce- zaYasası'nın 146'1 mad- desı uyannca olum ceza- sına mahkûm edıldıklen- nı açıkladı Mahkeme su- çun ışlenış şeklı, yen, za- rnanı, dosyadakı bılgıler, sanıklann kışılıklen dık- kate alınarak cezalannda ısdınm yapmadı Mahkeme, sanıklar Ay- sel 41danmaz, Ayşe Su- dan, Veli tnce, Halit Karslı, Abmet Akbulut \« Huseyin Tamer'ın nahkûmıyetlenne yeterlı iesın ve ınandıncı delıl bulunmadjğından beraat- lınna karar verdı Eskı Başbakanlık go- levlısı \bdulsamat Yıl- ta, Sadullah Arpa \e Abdurrahman Alpsoy da "yasadışı silahlı örgüt üyesi olma" suçunu dü- zenleyenTCY'nın 168/2 maddesı ve 3713 sayılı yasanın 5 maddesıne go- re 15'er yıl ağır hapıs ce- zasına çarptınldı Mahke- me, 15 sanığı da haklann- da "yaşadışı silahlı örgü- te yardım ve yatakük" hukmunu ıçerenTCY'mn 169 maddesı uyannca 3'er yıl ağır hapıs cezası- na mahkûm ettı Mahke- me, sanıklar hakkında 3713 sayılı terorle Müca- deleYasası'nın5 madde- sını uygulayarak cezalan- m 4 yıl 6'şar aya çıkardı DGM, suç tanhınde 18 yaşından kuçuk olan sa- nıklar Mahmut Kaya ve Ismail Kaya'yaTCY'nın 169 maddesıne göre 3'er yıl ağır hapıs cezası verdı Mahkeme, sanıklann ce- zalannda ındınme gerek gormedı Faciaya sarhoş Türkyol açtı CENEVRE(AA)-îs- vıçre'de ekım ayında meydana gelen Gotthard Tunelı facıasının sorum- libunun, sarhoş olduğu behrtılen Tûrk surucu Styfî Aslan olduğu ke- qnleşn Tüneldekı kaza- nm nasıl meydana geldı- gmı araştırmak uzere ay- îardır çalışmalannı sür- duren uzmanlann dun açıkladıklan rapora gore, otopsde kanında alkol tKpıtedılenAslan'ınkul- landıfı kamyon, tunel rçındekı trafüc ışaretıne çarptıktan sonra savrula- rakkarşı şentten gelmek- ttolan îtalyan surucunun kollaıdığı kamyona çarp- û Uananlar, 11 kışının olduğu kaza sırasında tu- neldekı vantılator sıste- mının yetersızlığını de eleştınrken, sıstemın 7 dakıka sonra devreye gı- rerek durumu daha da ko- tuleştırdıgıne dıkkat çek- tı Araştınnalan yuruten Lugano Savcısı Antonio Pereguni, duzenlenen basın toplantısında, Mıla- no 'dan Belçıka'ya yük ta- şıyan Aslan'ın tunele gu-- meden once de yolda zık- zaklar çızerek gıttığının tespıt edıldığını belırtır- ken, Zunh pohsı uzman- lanndan Jorg Arnold, yoldakı ızlerden Aslan'ın, tunelın gınşınde de kont- rolu kaybettığının tespıt edıldığını soyledı AKP lideri Erdoğan'a yasak• Baştarafi 1. Sayfada kurucu uyelıkten çıkanlmalan ıçın AKP'ye ıhtar ıstemınde bu- lunduğu belırtıldı Kararda, Sıyası Partıler Yasa- sı'nuı (SPY) 104 maddesının anayasaya uygunluğu on sorun olarak kabul edılerek mcelenıp mcelenmeyeceğı ırdelendı Yar- gıtay Başsavcısı tarafindan bır sıyası partıye ıhtar karan \enl- mesı ıstemıyle SPY'mn 104 maddesı uyannca yapılan baş- vurunun dava nıtehğı taşımadı- ğı, bu nedenle Anayasa Mahke- mesı'mn anayasanm 152 mad- desı uyannca "davaya bakmak- ta olan mahkeme" konumun- da bulunmadığına ışaret edıldı Konunun bu e\Tede ıncelenme- sının yennde göruhnedığı kay- dedıldı Anayasanın "milletvekili se- çilme yeterliliği" başlığım taşı- yan 76 maddesının ıkıncı fikra- sının, "...ideolojik veya anar- şik eylemlere katılma \e bu gi- t>i eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biri ile hüküm giymiş olanlar. affa uğranuş ol- salar bile millervekili seçile- mezler" hükmûnu ıçerdığı anımsatıldı Kararda, Mıllet\e- kılı Seçımı Kanunu'nun "affa uğramış olsalar bile" 312 maddeden hukum gıyenlen mıl- lervekıh seçılemeyecekler ara- smda saydığı kaydedıldı Erdo- ğan'ın hapıs cezasının ınfazına 26 Mart 1999'da başlandığı, tah- hye tanhının 20 Ocak 2000 ol- duğu halde tnfaz Yasası'ndan ya- rarlanarak 24 Temmuz 1999'da tahlıye olduğu anımsatıldı Ka- rarda, Erdoğan'ın suçunun, ba- sın yoluyla ışlenen suçlara ılış- kın dava ve cezalann ertelenme- sıne ılışkın 4454 sayılı yasa kap- samında ohnadığı gıbı, ceza rn- faz edıldıkten sonra yururluğe gıren 4616 sayılı ceza ve davala- nn ertelenmesıne ılışkın yasa hukumlennden de yararlanama- yacağı beluiıldı Gerekçeh kararda, Erdoğan'ın mahkûmıyetı nedemyle mıllet- vekılı seçılme yeterhlığı ohna- dığından, sıyası partı kurucu uyesı olatnav acağından kurucu üyehkten çıkanlarak aykınhğm gıdenbnesı ıçın aynı yasanrn 104 maddesı uyannca AKP'ye ıhtar verılmesı gerektığı vurgu- landı Erdoğan'm genel başkanlık gorev ve yetkılennın kullanıhna- suıın tedbıren onlenmesme ılış- kın ıstem oybıruğıyle reddedıldı Erdoğan, 20 Ekım 2002 tanhıne kadar kurucu uyelıkten ıhraç edılecek AKP'nın turbanlı kunıcu üye- lennın "türbanı simge ve da- yatma unsuru olarak" kullan- dıklan, bu hallenyle mılletvekı- lı seçılme yeterlılığıne sahıp ol- madıklanndan kurucu uyelıkten çıkanlmalan ıçın partıye ıhtar venlmesının ıstendığı anunsatıl- dı Sıyası partılenn toplum ve dev let duzenını göruşlen doğrul- tusunda yonlendırmelen, denet- lemelen ve etkılemelen bıçımın- deb faalıyetlennın genel olarak kamu hızmetı mtelığı taşısa da bunlann, kamu kuruluşlan ol- madığı vurgulandı Sıyası partı mensuplannın TBMM'ye, hu- kumete v e mahallı ıdarelenn se- çımle ışbaşına gelen organlan- na seçılmelen durumunda ka- musal alanlarda kamu gorevı yaptıklanndan kuşku duyulama- yacağı beluiılen kararda, "Ka- musal alanlarda göreve başla- yanlann ise buralarda oygula- nan kıhk ve kıyafete ilişkin ku- rallara bağh olacaklan kuşku- suzdur. Bir siyasi partinin ku- rucu üyesi olmak, millervekili adayı olmanın önkoşulu değil- dir. Kurucu ıi\e olmadan da milletveküi adayı olunabilir" denıldı Kararda, mılletvekılı statûsun- de bulunmayan kurucu uyelenn millervekili olması halınde tabı olacaklan kurallara uymadıkla- n ılen surulerek partıye ıhtar venlmesı ıstemının yennde gorubnedığı belırtılerek bu ıs- tem oybırhğıyle reddedıldı Karşı oy yazanlar: AKP'ye ihtar verilemez ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - Anayasa Mahkemesı Başkanı Mustafa Bumin'ın de aralannda bulunduğu 5 uyenın ortak karşı oy ya- zısında, Recep Tayyip Erdoğan'ın dava ve ce- zalann ertelenmesını du- zenleyen 4454 ve 4616 sayılı yasalardan yararla- nabıleceğı belırtıldı Er- doğan'm kurucu üye ol- masmın onunde yasal en- gel bulunmadığı vurgula- nan karşı oya gore, mil- lervekili seçılmesının onunde de bır engel bu- lunmuyor Erdoğan'ın kurucu uyelıkten çıkanlması ıçın AKP'ye ıhtar venlmesı- nın dayanağı Sıyası Partı- lerYasası'nın 104 mad- desmın anayasaya aykın olduğu savunuldu Erdoğan'ın kurucu uyelıkten çıkanlması ıçın ıhtar venlmesı karanna katılmayan Mustafa Bu- mın, başkanv ekılı Haşim Kılıç, uyeler Yalçın Acargün, Sacit Adalı ve Ruştü Sonmez ortak kar- şıoy yazdılar Anayasada, partılenn tuzuk v e programında ya- pamayacaklan belırtılen fîıllenn odağı ohnası du- rumunda sıyası partılenn kapatılmasının ongorul- duğu kaydedılen karşı oy- da, anayasada ongörulen bu kapatma nedenlennm Sıyası PartılerYasası'nda (SPY) da yınelendığı anımsatıldı SPY'mn "aykınhk halinde par- tilerin kapatümasını" duzenleyen 101 maddesı dışındakı emredıcı hu- kümlere aykınlık halınde o partıye ıhtar venleceğı- nı, gereğı yenne getınl- mezse kapatma davasının açılacağını öngorduğu belırtıldı Karşı oy yazı- smda, "Oysa, anayasa- da SPY'nin 104. madde- sinde belirtilen dunım- lara avkırılık halinde herhangı bir kapatma yaprınmı belirlenme- mişrir. Anayasada açık- ça kapatma vaptırımı- na bağiı tutulmayan ne- denlerle siyasi parrile- rin kapatıiması kabul edilemez" denıldı Ihtan duzenleyen SPY'mn 104 maddesı- mn anayasada bulunma- yan bır yaptınmı ongor- duğû ıçın "ihmal" edıle- rek uygulanmaması ge- rektığı belırtılen karşı oy yazısında, ıhtar venlse bi- le bunun gereğını yapma- yan partı hakkındakapat- ma yaptınmı uygulana- mayacağından başvuru- nun sonuçsuz kalacağı savunuldu 4454 sayılı Basın ve Yayın Yoluyla îşlenen Suçlara Ilışkın Dava ve Cezalann Ertelenmesıne Daır Kanun'un getırdığı duzenlemenın hukuksal nıtehğının erteleme oldu- ğu kaydedıldı 4454 sayılı yasaya yo- nelık ıptal karanndan sonra 4616 sayılı Şartla Salıvenhne Yasası'nın 2 maddesıyle yem dûzenle- me yapıldığı belırtıldı Karşı oyda, buna gore, Erdoğan'ın 312 madde- den mahkûmıyetının de erteleme kapsamı ıçıne alındığı savunuldu 4454 sayılı yasamn, cezası er- telenen kışının, 3 yıllık deneme süresını kasıtlı bır curumden dolayı yem- den mahkûm olmaksızın geçırmesı durumunda, hakkındakı "mahkûmi- yetin vaki olmamış sayı- İacağını" ongörduğu kaydedıldı Karşıoyda, hak yoksunluklanna ılış- kın yaptınmlann da erte- leme olanaklanndan ya- rarlanması gerektığı an- larıldı Karşı oy yazısm- da, yurtdışına kaçmak su- retıyle aldığı cezanın ın- fazını engelleyen mahkû- mun 4454 ve 4616 sayılı yasalann getırdığı ertele- me ve mahkûmıyetın va- kı obnaması olanaklann- dan yararlanırken, yasa- nm yürurlüğunden once ıyınıyetle kendılığınden gelıp aslı cezasım çeken dığer bır mahkûmu bu olanaklardan yararlandır- mamanın, "adalet, hak- kaniyet ve eşitlik" ılke- lenyîe bağdaşmadığı kaydedıldı Karşı oyda, 4454 sayılı yasadakı 3 yıllık deneme sûresımn bıtımı beklenmeden fen cezalarla hak yoksunluk- lanna ılışkın yaptınmla- nn da ortadan kalkacağı savunuldu Erdoğan'ın erteleme yasalanndan ya- rarlanabıleceğı savunulan karşıoy yazısında, partı kurucu uyesı olmasında yasal engel oknadığı kay- dedıldı Karşı oya gore, Erdoğan'ın mılletvekılı seçımlenne gırmesınde de bır engel bulunmuyor Erdoğan: Devam ediyoruz Gatioğiu: Erdoğan halkı bölüyorIstanbul Haber Servisi - AKP Ge- nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesı'nın kendısının kurucu uyelıkten çıkanlması ıçın AKP'ye verdığı ıhıann yem bu: şey ol- madığım belırterek "Genel başkan- hğımızı engelleyici herhangi bir şey söz konusu değil" dedı Erdoğan, kendısı hakkındakı sozlen nedemyle geçıcı ıhraç cezası alan AKP kurucu- su Mehmet Gazioğlu'nun, genel baş- kanlığa ada> olmasıyla ılgılı de "Ne ben onun muhatabıyım ne de o be- nim muhatabım. Geçici ihraç ceza- sı alması, bövle bir etkinlikte ve ta- sarrufta bulunmasına engel" dıye konuştu AKP yonetıcılenyle bırlıkte once TÎSK Genel Başkanı Refik Baydur u ardından da Istanbul Tıcaret Odası Başkanı Mehmet Yıldınm'ı zıyaret eden Erdoğan, gerekçeh karann ken- dılen ıçm çok farklı olmadığını, Ana- yasa Mahkemesı'nın 9 Ocak 2002 ta- nhınde karannı açıkladığını anımsat- tı Kendılenyle ılgılı 3 ıstemde buhı- nulduğunu belırten Erdoğan, bunlann ılk ıkısının kurucu uye ve genel baş- kan olamayacağı, dığennın ıse 6 ba- şortulu kadın kurucu uyeyle ılgılı ol- duğunu vurguladı Erdoğan, "Kuru- cu uye olamavacağım konusu 6'ya 5 oy çokluğnyla kabul edilmişti. Genel başkan olamayacağıma ilişkin istem oybirliği ile reddedilmişti. 6 başör- tülu kurucu arkadaşımızın çıkanl- ması da oybirliği ile reddedilmişti. Bizim için çok farklı, değişik bir şey değil" dıye konuşarak 6 aylık sure ıçınde arkadaşlanyla bırhkte değer- lendırme yapacağını, genel başkanlı- ğını engelleyici herhangı bu- şeym soz konusu obnadığını one surdu Erdo- ğan, "Şu anda yolumuza aynen de- vam ediyoruz. Görevimizin başın- dayız. Kararlıyız, ülkemize milleti- mize hizmet volunda, aynı heyecan- la, aynı aşkla devam ediyoruz" de- dı Kendısmden sonra partı genel baş- kanlığı ıçın Vecdi Gönül'un adının geçtığmın anımsatılması uzenne de Erdoğan, "AKP'de yapılması gere- ken neyse, kurucular kurulumuz bunu yapmaya muktedirdir. Hiçbir farklı tasarruf başanlı olamayacak- tır" dıye konuştu Erdoğan, ekono- mık knzın temelmde cıddı bır güven bunalımı olduğunu savundu Haber Merkezi-AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aley- hındekı sozlen nedemyle bır yıl sûreyle partıden uzaklaştınlan kurucu uye Mehmet Gazioğlu, AKP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı AKP Kurucu Uyesı Ga- zioğlu, dûn NTV'ye yap- tığı açıklamada, Anayasa Mahkemesı'nın Erdo- ğan'la ılgılı gerekçelı ka- rannı değerlendırdı Gazioğlu, "Anayasa Mahkemesi'nin gerek- çeli karan, benim haklı- lığımı gösterdi. Dikkat ederseniz Anav asa Mah- kemesı, Erdoğan'ın hal- kı din ve ırk farkı göze- terek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek su- çundan ceza aldığına vurgu yaptı. Halkı bölen insan, nasıl bir partiye genel başkan olur? Tay- yip Erdoğan toplumu bolecek bir insan" dedı Gazioğlu, AKP Genel Başkanlığı'na da aday ol- duğunu açıklayarak "Atarürkçu. laik. çağdaş ve cesur bir ınsan olarak AKP Genel Başkanlı- ğı'na adayun. Necmettın Erbakan'dan kalan köh- nemiş durumlan,AKP'- den ayıklayacağım" dıye konuştu Gazioğlu, Anayasa Mahkemesı'nın Erdo- ğan'ın kurucu üyelığıyle ılgılı v erdığı karardan ge- rekçeh karann açıklandı- ğı gune kadar attığı ımza- lann da geçersız olduğu- nu ılen surerek başta ken- dısıne venlen dısıplın ce- zası olmak ûzere atılan tum ımzalann ıptalı ıçın mahkemeye başvuracağı- nı da ıfade ettı GÜNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada ceğı, gelışmelerı gozlemcı olarak ızleyen otekı sı- yası partıler ve yargının ışlevı AKP'lıler kendı ıçlerınde bırkaç parçaya ayrılmış durumda Sıstemle butunleşmış gıbı gorunmek zo- rundayız dıyenler ve sıstemle mucadele edersek variığımız surer goruşunu paylaşanlar Aslında ıkı yakiaşımın da ozu aynı, bıçımde de- ğışıklık var Bırınde hedef ortulu otekınde tul per- deh Erdoğan ın karardan sonra verdığı ılk demeç şu oldu "Genel başkanlığımızı engelleyici herhangı bırşey soz konusu değil Hıçbır ınsanın, ebedıyen omur boyu yasaklı kalması mumkun değil" Bunun Turkçesı şu Bız yasalann boşluklarından yararianmak ıçın ge- reklı her şeyı yapacağız otekı partılerle pazarlık ya- pıp benım yasaklı olmama neden olan yasaların ve anayasa maddelerının değıştırılmesı ıçın çalışaca- önumuzdekı donemde şunları yaşayacağız Erdoğan genel başkanlıktan ıstıfa etmış gıbı ola- cak, kuruculuktan ayrılmış gıbı yapacak, yenıden kongre toplanıyormuş gıbı yapılacak, sıfırdan ge- nel başkanlığa aday olmuş susu venlecek, genel başkan seçılecek, ardından yargı kararlarının yo- rumları değıştınlerek Yuksek Seçım Kurulu zorla- nacak1 AKP'nın görunumu boyle Rakıbı SP'de ıse go- runtude uzuntu, ıçten ıçe sevınç var 9O'lı yıllar bo- yunca sıstemın butun olanaklarını kullanarak gelı- şen, palazıanan bu hareketlenn onunde duracak bır sıyası guç yoktu 28 Şubat surecı bu nedenle ya- şandı1 Şımdı yargı gucu değışık bıçımlerde ışlevını surdurmeye çalışıyor Krıtık soru şu - Bu hareketler Erbakan'sız ve Erdoğan'sız ne yapar? Sorunun kesın yanıtını dını değerierı sıyasete ya da sıyasetı dını değerlere alet etmeyen partılenn gu- cu verecek Ancak gerçek şu kı, ıkı lıderın yargı ka- rarlanna çarpması sıyasal islamın Meclıs'tekı gu- cunu azaltacak Demokrasi denizinin b-alıkları! ötekı sıyası partıler, ulke sorunları kapıya daya- nınca değil de, seçımde oy alma yollan azalınca du- şunce uretmeye gırışıyorlar Laıklık karşıtı akınlann yukselmesının nedenlerınden bın de şu Sıyasettn ışlevını tam olarak yenne getırmemesı 1 Bır başka deyımle laıklık mucadelesınde devtet kurumlannın hassas davranma eğılımınde olması sıyası partılerıtembelleştırdı, sorumsuzlaştırdı Oy- sa gerçek demokrasi ıstenıyorsa, laıklığı, yanı kul- luk yenne bıreylığı, dının sıyasal yaşamın dışmdatu- tulmasını en onde onlann yukseltmesı gerekıyor Sıyasetın sorumsuzluğu karşısında yargının ıçın- de bulunduğu durum her zamankınden daha onemlı Yargı kurumlan elbette variık nedenlen olan laıklığın, toplumsal barışın sağlam temellere otur- masını ısterler Ancak onların da zaman zaman "parçalı" duşunduğu dıkkatı çekıyor Anayasa Mahkemesı'nın kararları herkesı bağlar, son sozdur Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Sabıh Kanadoğlu'nun başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesı'nın başkanı, uyelennden fark- lı duşunuyor Doğaldır Karan dıkkatle okuduğu- muzda ıse yuksek mahkemenın de yasa maddele- nnı alt alta koymakla yetındığını goruyoruz Sıya- setten çok umutlu değılız, yargının dık duruşunu daha sağlam dayanaklar uzerınde surdurmesı ge- rekıyor 1 Zıra AKP'lıler, "bu maddelenn değışmesı- nı sağlarsak ışlem tamam" duygusunda' Son sozu sıyasete soyleyelım Laıklık demok- rasi denızının suyuysa partıler de balıklandır Su azalsa da bıraz kırlense de yaşarız, çok da şart de- ğıldır dıyenler "balık" sozcuğunu de erozyona uğ- ratıyor, baştakı 'b' kaybolup gıdıyor' ankcum@ttnet.net.tr FİNtKE ASLÎYE HUKUK MAHKEMESt HÂKİMLtĞl'NDEN DosyaNo 2001 154 Davacı Mehmet Kavuzkoz tarafindan davalı Sadıye Kavıızkoz hakkında mahkememıze ıkame ettığı şıddetlı geçımsızlık sebebı ıle boşanma davasına açılıp yapılan açık duruşmalan sırasında venletı ara karan gereğınce da\a]ının gostenlen adresınde tûm aramalara rağmen bulunamadığından ılanen teblığ yapılmasına karar venl- mışttr Kahramanmaraş ılı Pazarcık ılçesı Büyükmac<!r kovu nüfiısuna kayıtlı olup halen Yunus Emre Mahalle- sı Emek Caddesı Bahar Sokak No 11 Yenıdoğan Umra- nıve adresmde ıkamet eden Osman kızı Döndü'den ol- ma 04 02 1981 d lu da\alı Sadıye Ka\ıızkoz tum arama- lara rağmen dava dılekçest kendısıne teblığ edılemedı- ğınden davalının duruşma gün \e saatı olan 30 4 2002 gunû saat 10 00 da mahkemermzde hazır bulunması ve- ya kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı bellı edılen gün ve saatte mahkememızde hazır bulunmadığı takdırde duruşmalara yokluğunda devam edıleceğı gıbı geçerlı özru olmadan gelmedığı ve dehllennı ıbraz etmesı, aksı halde HUMK nın 509 ve 510 maddelen gereğınce yok- luğunda duruşma yapılıp karar venleceğı ılanen teblığ olunur 27 02 2002 Basın 13890 Yargıya direnîyor BÜLENT SARIOĞLU ANKARA - Anayasa Mahkeme- sı'nın Recep Tayyip Erdoğan hakkın- dakı karan, AKP'yı yargı \ e sıyaset ala- nında çıkmaza surukledı Tayyip Erdo- ğan, Sıyası PartılerYasası'nda "kuru- cu üyelik" ıle "sade üyelik" arasında- kı açıktanyararlanarak genel başkanhk gorevuıı surdurmek ısterkenbuyontem partı ıçmdekı bazı gruplarca "anayasa- >a ve hukuka hile" olarak değeriendı- nlıyor Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkeme- sı karanna karşın genel başkanlık go- revım surdurmek ve mılletvekılı seçı- lebılmek ıçm çeşıtlı taktıkler uzennde çalışıyor AKP'h hukukçulann yaptığı çalışmaya gore, Tayyip Erdoğan yargı- da 3 koldan başvuruya hazırlamyor Ilk başvuru konusu, Turk Ceza Yasası'nın 312 maddesındekı değışıklık nedemy- le Dıyarbakır DGM'de "yargılanma- nın yenilenmesi" ıstemı olacak Bu kapsamda ıkıncı yontem, Turk CezaYa- sası'nda ongörulen "menınu hakkın iadesi" yoluyla sıyası yasaklardan kur- tulmayı hedef alıyor Dığer yandan, par- tı tuzelkışıhğı adına Anayasa Mahke- mesı'ne "ihtar karannın kayıtlardan çıkarılması" ıçm başvuruhnası tasar- lanıyor AKP yonetıcılen, bu başvunı- ya, yuksek mahkemenın karanndan sonra 312 maddenın değıştınlmesını gerekçe gosterecek Anayasa Mahkemesı'nın "millerve- kili seçilme yeterliliği" konusunda açıkça anayasanın 76 maddesıne atıf- ta bulunması ıse AKP'h hukukçulan kaygılandırdı AKP'lılenn, Meclıs'te hukumetle yapacaklan tum pazarlık- larda 76 madde değışıklığınde ısrarlı olacaklan belırtıldı AKPmılletvekılle- n, TBMM Uzlaşma Komısyonu'ndakı anayasa değışıklık paketıne 76 mad- deyı de aldırmak ıçm çaba gosterecek. Tayyip Erdoğan, genel başkanlığını surdurmek ıçm de yasa kurallannı zor- lamaya hazırlamyor Sıyası Partıler Ya- sası'nın 8 maddesı, partılenn "kuru- cu üyelerinde" mılletvekılı seçılme yeterhlığını zorunlu kılıyor, ancak "sa- de flyeler" ıçın bu hukum ongorulmu- yor Erdoğan, kurucu uyelıkten aynl- dıktan sonra sade uye olarak yemden partıye donmeyı ve Kurucular Kuru- lu'nda kendısını yemden genel başkan- lığa seçtırmeyı hedeflıyor ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosva No 2000 39 Tal Satılmasına karar venlen gavnmenkullenn cınsı kıymetı adedı. evsan 1 Tapu kavdı Izmır ılı Çeşme ılçesı Karakov Köyaltı mevknnde olup tapunun, cılt 3 sayfa 242, ada 103, parsel 206'da ka- vıtlı 20913 nü yuzolçumlu tarla \asfındakı taşınmaz Taşınmaz otobana yaklaşık olarak 200 metre uzaklıkta, koyaltı mev kıınde olup taşınmaz üzennde herhangı bır yapı yoktur ve ha- lıhazırda ekım vapılmamaktadır Beledıve hızmetınden yararlanma ve sulama ımkanı yoktur Imar durumu Çeşme ve Alaçatı beledıyelen hudutlan dışında kalmaktadır Muhammen bedelı 16 730/400 000 Lıra (onaltımılyaryedıyuzotazmılvondortvuzbın) Satış saatı 15 00-15 15 2-Tapuka>dı Izmırılı Çeşme ılçesı ReısderekövuHırsızdere mevknnde olup tapunun, cılt 6 sayfa 679, ada 0, parsel 679'da kayıtlı 4188 m2 yuzölçümlü tarla vasfindakı taşuunaz Taşınmaz Reısdere Hırsızdere mevkıuıde olup kuzevınde 6^8 parsele dogusunda ı-ebele, batısmda taşlık alana komşu, boş du- rumda tarladu- Ozennde herhangı bır muhtesat yoktur ekım vapılmamakta ve beledıye ımkânlanndan >ararlanma olanağı yoktur tmar durumu Taşuımazuı ımar planı dışında ve bınncı derece doğal SİT alanında kaldığı, ınşaat ıznı venlemeyeceğı, KTVKK ıznıne tabı olduğu belırtılmektedrr Muhammen bedeh 2 094 000 000 Lııa. (ıkımılyardoksandörtmılvon) Sahş saatı 15 30-1545 Satış şartlan: 1- Satış, 27 05/2002 günu, yukanda belırtılen saatler arasında Çeşme lcra Daıresı'nde açık artnrma suretıyle yapılacaktır Bu art- tırmada tahmın edılen kıymetın yuzde 75 uıı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şaru ıle ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 06/06 2002 Perşembe gûnü aynı yer ve aynı saatler arasında ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mdctar elde edılememışse gaynınenkul en çok art- tıranın taahhudu saklı kalmak uzere artnrma ılanında gostenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı art tırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının yuzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağma ruçhanı olan alacaklann toplamın- dan fazla olması \e bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflarını geçmesı lazundır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıymetın yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bu- bankanın temuıat mektubunu vermelen lazımdır Satış, peşın para ıledu- alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Ihale damga pulu, KDV ıle tapu ferağ harcuıuı alıcı payı dığer tapu masraflan ıle teslım masraflan alıcıya aıttır Tellalıve resmı tapu ferağ harcuıın satıcı payı ve taşınmazın buıkmış vergı borçlan satış bedelınden ödenır 3- Ipotek sahıbı alacak- lılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen iazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakıla- caklardır 4 Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedehnı yatrrmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen, tek- lıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden müteselsılen mesul ola- caklardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark, varsa oncelıkle temmat bedelınden alınacaktu- 5 Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıva bır orneğı göndenlebılu- 6- Satışa ıştuak edenlenn şartnameyı gormüş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2000 39 Tal sayılı dosya numarasıy la mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur 05 04 2002 Tebiıgat vapılamayan tum ılgıhlere teblığ yenne geçmek ûzere ılanen teblığ olunur (*) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 21694
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog