Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 NİSAN 2002 PERŞEMB 8 DU1YYA VE TURKIYE «*^ cumhuriyet.com.tr Türk ve Yıman dışişleri bakanlannın Ortadoğu ziyareti birden çok amaca hizmet edecek Cem'in asıl mesajı AB'ye • Dışiş]eri Bakanı Cem, ABnin göriişemediği Arafat'la bir araya gelerek, Türkiye'nin bölgesel ağırlığı konusunda birliğe net bir mesaj vermiş olacak. SERKANDEVtİRTAŞ Cem ve Papandreunun Ortadoğu girişimine Yunan basınından tepki: Yorgo, Türkpasaportuylagidiyor MURATtLEM ANKARA - Türkıye ve Yu- nanistarfın, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalann sona erdirilmesı içingelecek hafta be- rabergerçekJeştirecekleri giri- şim, her iki taraf açısından da birden çok amaca hizmet ede- cek. Dışişlen Bakanı fsmaiJ Cem, AB dönem başkanı İspanya'mn Dı- şişlen Bakaru Josep Piqııe'nin görüş- mek için izin alamadığı Filistin lideri YaserArafat'la bir araya gelerek Türki- ye'nin bölgesel ağırlığı konusunda Av- rupa Birliği 'ne çok net bir mesaj vermiş olacak. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ve Cem'in gelecek hafta başında israil ve Filistin'le kura- caklan temaslar, her iki ülke açısından da önem taşıyor. ATtNA- Dışişleri Bakanı Ismail Cem ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun Ortadogu'ya yapacakJan banş ziyareti, Yunan muhalif basını tarafindan çarpıtıldı. Bölgede günlerdir akan kanı durdurmak amacıyla iki ülke bakanlannın üstlenecekieri ortak görevi "Yorgo Türk pasaportu ile gicfiyor'' başlığı ile veren muhalif Elefteros Tüpos gazetesi, insani girişimin Cem tarafından başlahldığına dikkat çekti. Papandreu ile partisi PASOK'un hedef alındığı haberde, Papandreu'nun daha önce iki kez böîgeye gitmek istediği, ancak bu girişimJerini gerçekleştiremediği de belirtildi. Gazete böîgeye gidilmesi konusunda ilk önerinin Cem'den geldiğini yazarak bu konuda Papandreu'nun yaptığı gırişimleri ve telefon diplomasisini görmezden geldi. israil ziyaretinin amacının Türkiye ve Yunanistan'daki PASOK iktidannın güç kazanması olduğunu belirten gazete, "Bu şelrîJde Yorgo Papandreu ABD ve AB nezdinde kendi kişisel ıtibanm güçlendirmeye çabşırken Türkiye gelecek hafta yapılacak olan Türidye-AB Ortakhk Komisyonu toplannsı öncesinde puan almayı hedeflemektedir" yorumunu yaptı. Gazeteye göre her iki bakanın İsrail'e yapacakJan ziyaret, ABD Dışişleri Bakanı CoKn Povvefl'ın bölgedeki temaslan sonucu netleşecek. Bölgesel rol: Pıque ve AB'nin Or- tak Dış Politika ve Savunma Yüksek Temsilcisi Javier Solana. böîgeye git- mişlerdi. Ancak îsrail yönetimi, AB'ye Arafat'la görüşme izni vermemişti. Cem ise yanında bir AB Dışişleri Ba- kanı varken Arafat ile görüşme iznıni Israil'den alarak Türkiye'nin bölgesel rolü ve ağırlığını somutluyor. İstanbul Ruhu'nuri devami: Türkiye, geçen şubatta yapılan AB- IKÖ ortak forumuyla külrürler ve me- deniyetlerarası diyaloğun sağlanması yönünde önemli bir inisiyatif başlat- mıştı. Bu ortak girişım. îstanbul Ruhu anlayışının devamı olarak görülüyor. Yakınlaşma genlşllyor: Türki- ye ve Yunanistan, 3 sene önce başlat- tıkları yakıniaşma süreci kapsamında yaşama geçirilen diyaloğun ıçeriğini genişletme adımını da atıyorlar. B k t k l : Filıstın-fsrail arasın- daki gerginliğin giderilmesinde gözler ABD Dışişleri Bakanı Coün Powefl"ın hafta sonunda yapacağı zıyarete çevril- di. Cem ve Papandreu'nun ziyaretleri de Povvell'ın gezisinin devamı.Ziyare- tin olası bir uzlaşma ve istikrar açısın- dan katkısı olabilecek. Papandreu'nun staji: Ziyaret, gelecek senenın ilk 6 ayında AB dönem başkanlığını üstlenecek Papandreu için de önemli u staj" sayılıyor. LİMAN PROJESİNDE SKANDAL Avrupa Birliği'yle harita bımalımı SERTAÇ EŞ ANKARA-Türk lıman- larının AB'den alınacak ödenekJe modenııze edil- mesini öngören projenin görüşmeleri sırasında ha- rita skandalı yaşandı. AB adına göriişmelere katılan iki Fransız bürokratın ça- lışmalar sırasında çıkardı- ğı ve Türki- ye'nin Erme- nistan, Kürdis- tan ve Pontus devletlerinebö- lündügünü gös- teren harita bu- naiıma neden oldu. Haritanın far- kına varan Türk bürokratlar, gö- rüşmeleri kese- rek durumu Dı- şişleri Bakanlığı ve AB Ge- nel Sekreterliği'ne bildir- di. AB fonlanndan yararla- narak Türk limanlannın modernize edilesi amacıy- la baslahlan çalışmalarda harita bunahmı yaşandı. Proje çerçevesinde Deniz- ciliİc Müsteşarlığı ile AB adına gelen iki Fransız bü- AB bürokratlannın Türkiye'yi Pontus, Ermenistan ve Kürdistan'a bölen haritası bunalıma neden oldu. rokrat önceki gün çalışma- lara başladı. Çahşmalar sı- rasında Fransız bürokratla- nn kullandığı haritada Tür- kiye'nin Ermenistan, Kür- distan ve Pontus devletle- ri olarak bölündüğü göriil- dü. Duruma tepki göste- ren Denizcilik Müsteşan Mustafa Korçak, Fransız bürokratlardan açıklama istedi. Sorumlu- luğu ilk önce birbirlerinin üzerine atan bü- rokratlardan bi- nsi daha sonra haritayı bir ru- rizm dergisin- den aldığını söy- ledi. Bürokratlann açıklamalarını yeterli bulmayan Korçak. toplantıyı sona er- dirdi ve Fransızlann çalış- tığı odayı kapattırdı. Kor- çak, durumu resmi yazıy- la, AB Genel Sekreterliği, Dışişleri Bakanlığı ve Tu- rizm Bakanlığı 'na bildırdi. Fransız bürokratlann özür dilemesi ve projenin Tür- kiye'nin yaranna olduğu gerekçesiyle çalışmalara dün yeniden başlandı. n r\ftrn Ai*t*»tnirkV> Bütündünyada dün de İsrail karşın gösteriler yapıldı C OJK€ UlYlfniyOY FffipinJerMnbaşkentiManiJadaji^erceldşi işgaliJ " pnotestoettL ABD'dekıCaliforniaÜnhersitesi'niıı Berkefcv kampusunda bin kişinin katıldığı gösterinin antandan, kampustaki bir binaya giren 79 Fih'stin yanlısı gösterici furuklandı. Michigan. Ohio ve Cohımbia üniversiteleriııde de eylemler yapıldj. (RELTTERS) Soykırım sıkınbsı aşıldı WASHEVGTON (AA) -Türkı ye ile ABD'deki Musevi lobisi arasmda son günlerde ortaya çı- kan "soykırun sıkmüsı". Türki- ye'nin Washington Büyiikelçili- ği 'nde Musevi gruplannın katı- lımıyla yapılan toplantıda aşıldı. Türkiye'nin Washington Bü- yükelçisi FarukLoğoğhj'nun da- veriyle bir araya gelen en büyük 6 Muse\ r ı grubunun temsilcile- ri, toplantıdan sonra yaptıklan açıklamalarda, "Başbakan Bü- lent Ecevifin kullandığı soykı- nm" sözcüğünden dolayı ortaya çıkan sıkıntmın aşıldığınıve Tür- kiye'yedestekJerinm devam ede- ceğûıi" belirttiler. Büyükelçi Loğoğlu, Türki- ye'nin israil ile ilişkilerinin öne- mini, Türk ve Musevi halklan arasında yüzyıllardır süren dost- luğu vurguladı. Musevi gruplannın temsilci- leri, Loğoğlu'nun sözlerinin ken- dılerini tamamen tatmin ettiğini söylediler. TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK AR1TIRMA İLANI Dosya No: 2000 448 Satıİmasma karar verilen gayrimeukulün cinsl kıvmeti, adresi, evsafı: 1 No'lu Taşınmaz: Turgutlu'nun MusacaJı Köyü. Ba>Tamşah me\kiinde . tapııda 228 parselde ka>ıtlı 32.450 m2 mikta- nnda taria vasfı ile kayıtlı taşınmazdır. Taşınmaz, üzerinde halen kısmen yenice bağ olup ktsmen de tarla durumundadır. DSf kanalından sulanma imkâru \ardir. Taşınmazın ra>iç değeri dönümü TOO.000.000- TL'den tamarcıı 22 '15.000. 000- TL olup borçlunun 932 hissesinin bedeli 6.388.593. OOO.-TL'dır 2 No'lu Taşınmaz: Turgutlu'nun Musacalı Köyü, Çardak- tepe mevkıinde. tapuda 273 parselde kayıtlı 51.000 m2 mıktannda tarla vasfıyla kavıtlı taşınmazdır. Taşmmaz halen tarla durumunda olup ekili \azi\ertedir. DSİ kanalı ve sondajdan sulanma imkânı vardır. Rayıç değeri dönümü 400.000. 000- TL'den tamamı 20.400. 00Ö.0OO.-TL olup borçlunun 9 32 hissesinin bedeli 5.737. 500.0ÖO.-TL'dir. 3 No'lu Taşınmaz: Tur- gutlu'nun Musacalı Köyü köycıvan mevkiı/ıde tapuda 576 parselde kayıtlı 41.900 m2 miktarında bağ ve tarla sasfıvla ka- yıtlı taşınmazdır. Taşınmaz tapu kayıtlannda ba| ve taria olarak görunse de izennde halen 6-7 \aşlannda yüksek sistem baâ mevcut olup DSI kanalından pompajla sulama imkânı mevcuttur. Taşınmazın rayıç değeri. dönümü U00.000.000- TL'den tamamı 46.090.000. 000.-TL olup borçlunun 9 32 hissesuıe 12.962.812.500.- TL i^abet etmektedir. 4 No'lu Taşın- maz: Turgutlu'nun Musacalı Kövü. Akköy mevkimde. tapuda 638 parselde kavıtlı 27.800 m2 miktannda tarla vasfıyla ka- yıtlı taşınmazdır. Taşınmaz halen tarla durumunda olup. kısmen eğimli \e taşlı olup bu yerin sulanma imkânı yoktur. Ta- şınmazın rayıç değeri. dönümü 200.000.000.- TL'den tamamı 5.560.000. 000.-TL olup borçlunun 9 32 hissesinin bedeli 1.563 750. OOO.-TL'dır. 5 No'lu Taşınmaz: Turgutlu'nun Musacalı Köyü. Ba>ramşah mevkıinde tapuda 166 parselde kayıtlı 28.550 m2 mıktannda bağ \asfiyla kayıtlı taşınmazdır. Taşınmaz üzennde kısmen yenice. kısmen de 7-8 yaşlannda yüksek sistem bağ mevcut olup, DSİ kanalından sulama imkânı vardır. Rayiç değeri. dönümü 1.100.000. OOÖ.-TLden tamamı 31.405. 000.000.-TL olup borçlunun 9 32 hissesinin bedeli 8.832. 65Ö.0OO.-TL'dir. 6 No'lu Taşınmaz: Turgutlu'nun Musa- calı Köyü. köyiçi mevkiinde. tapuda 1143 parselde kayıtîı 736 m2 miktannda avlulu ev vasfıyla kayıtlı taşınmazdır. Parsel içerisinde 80 m2 civannda üzeri hasır betonlu yığma tarzda iki oda. bir salon. mutfağı olan \e halen mesken olarak kullanı- lan bina mevcuttur. Aynca mûştemilat olarak 75 m2 civannda saya olarak kullanılan bina mevcuttur. Bınalann elektnk ve suyu mevcutrur. Taşınmazın toplam rayiç değeri 4.500. 000.000.-TL olup borçlunun 9 16 hissesinin deâerı 2.531. 25Ö.OOO.-TL"dir. Satış ilanı. tapu kaydındaki adreslere göre ilgililere teblığ edılememesi halınde gazete ilanı tebliğ yerine geçecektır. 1 No'lu Taşmmaz.'l Günü 20.05.2002 Saat 09.50-10. 00'a kadar, 2. Günü: 30.05. 2002 aynı saatte. 2 No'lu Taşmmaz: 1. Günü 20.05.2002 Saat 10.00-10. 10'a kadar. 2. Günü: 30.05. 2002 aynı saatte. 3 No'lu Taşınmaz: 1. Günü 20.05.2002 Saat 10.10-10. 20'ye kadar. 2. Günü: 30.05. 2002 aynı saatte, 4 No'lu Taşınmaz: I. Günü 20.05.2002 Saat 10.20-10. 30'a kadar. 2. Günü: 30.05 2002 aynı saatte. 5 No'lu Taşınmaz. J. Günü 20.05.2002 Saat 10.30-10. 40'a kadar. 2. Günü: 30.05. 2002 avnı saatte, 6 No'lu Taşmmaz: I. Günü 20.05.2002 Saat 10.40-10. 50'\e kadar, 2. Günü: 30.05. 2002 aynı saatte. Satış şartian: I- Satışlar yukanda belirtilen gün ve saatlerde Hükümet Konağı. 1. kat Jcra Müdürlüğü'nde açık arrtırma suretiyle yapılaeaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şaıtı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ıkinci arrtırma günü aynı verde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinın yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme \e paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Arrtırmava iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20 si nıspetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu ver- meleri lazımdır. Satış. peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verılebilir. Tellalıye resmı. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelınden ödenır. 3- Ipotek sahibı alacaklılarla diğer ılgi- İilerin (*) bu gayrimenkul üzenndeki haklannı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı davanağı belgelen de on beş gün ıçinde dairemize bildırmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcili ile sabit olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakıla- caklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ıhalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve ke- fillen. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden mütesel- silen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olunacak. bu fark, varsa öncelıkle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarıhinden ıtibaren herkesın görcbilmesi için dairede açık olup masrafı verildıği takdirde ısteyen alıcıya bir örneği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlerın >artnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000 448 sayılı dosya numarasıvla müdürlüğü- müze başvurmalan ilan olunur 25.03.2002 (*) Ugililer tabirine irtifak hakkı sahıplen de dahildir. Basın: 20026 ZEYTtNBURNL SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN HlîKÜM ÖZETÎ EsasNo:2001 1477 Karar No: 2002 221 Hâkim. Kemal Güzel 20998 Kâtip. Zanf Nalbantoğlu Mahkememıze aıt 2001 / 1477 Esas 2002/221 Ka- rar sayılı 13.3.2002 tarıhlı ilamı ile Fasıh ve Gur- bet'ten olma 27.11.1986 d.lu Fatma Acay vesayet altı- na alınarak kendisine babası 1950 d.lu Fasıh Acay va- sı tayin edilmiştir. 13.3.2002 Basın: 20216 KAHRAMAJNTV14RAŞ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ Dosya No: 2002 513 Esas 1- Alacaklının ve varsa vekılinin adı. soyadı ve ıka- metgâhı: Kasım Alkan. Vekili Av. Banş Antürk. Y. Hü- kümet Cad. T Tekçiçek İşhanı Kat: 3 20 K.Maraş 2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı. soyadı ve ıkametgâhı: Ismaıl Okuç 3- Alacağın Türk parasıyla tutarı. faiz miktarı ve işlemeye başladıâı gün: 18.000 DM asıl alacak + 2.465 DM i'şlemış faiz %I0 reeskont faizi = 20.465 DM toplam alacak. Harca esas olmak üzere toplam alacak miktarı 11.726.000.000- TL'dir. Alacak aslına takıp tarihinden ıtibaren hesaplanacak yıl- Iık °ol0 reeskont faizi. icra takip harç ve masraflan ve avukatlık ücreti ile birlikte tahsiline. 4- Senet ve tarihi, yoksa borcun sebebı: 18.10.2000 tarihli tutanak ile tes- lim edilen para. İşbu ödeme emnnin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takıp masraflannı yirmi iki 122) gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz). borcun tamamına \e\a bir kısmına veya alacaklının takıbat ıcrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altmdaki imza size ait de- ğılse yine bu yırmi iki (22) gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz. aksi halde icra takibinde bu senedın sızden sadır olmuş sayılacağı. imzayı reddettiğıniz takdirde mercı önünde vapılacak duruşmada hazır bulunmanız. buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldınla- cağı. senet veya borca ıtırazınızı yazılı veya sözlü olarak icra müdürlüğüne yirmi iki (22) gün ıçinde bildirmediği- nız takdirde aynı müddet ıçinde 74"üneü madde gereğin- ce mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız. hiç mal beyanmda bulunmaz veya hakika- te aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağı- nız. borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya de- \am edileceği ihtar olunur. 22.03.2002 Basın: 20234 Ehlıyeıımı ve askerlık cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür RAM.4ZASfC4R.iTAN MERHABA NECATİ DOGRU GÜPÜI... GÜPÜI... Gürtuna! En aşın uca giderek Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Sezer'e "Söy- le... Açıkla... Hesap ver... Nereden buldun 250 milyar liraya yalı alacak parayı..." diye sorgu sual yapanlar ve en geri uca çekilerek Mesut Yıl- maz'm Tepe inşaat'tan satın aldığı A tipi değil, B tıpi de değil, fakat C tipi Beykoz Konaklan'nın (en pahalı olan ve 1.5 milyon dolara satıldığı söyle- nen) parasını nasıl kazandığını sor- mayı hıç akıl etmeyenler, çekildiler. Sezer'e bel aşağı vuruş! Yılmaz'a sıkrfıkı koruma.' Toplum, bu "vur üeyince öldürû- cü ve kahve dövücünün hık deyici- s/"tavrı yutacak, Cumhurbaşkanı da korkup kaçacak zannettiler. Toplum yutmadı. Cumhurbaşkanı da "250 milyann hesabını kuruş kuruş vere- rek" yeni bir mode) oluşturdu. Kendine lider mi diyorsun... Ben erdemliyim... Ben ahlaklıyım... Ben temizim mi diyorsun; "kumş ku- ruş, Sezermodeli"ne göre açıkla. Sırf örnek olsun diye 10 gün önce bir lis- te yayımlamıştım. Recep Tayyip Er- doğan, Melih Gökçek, Ahmet Özal. Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan, Tansu Çiller, Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya, Ali Müfit Gürtuna, Ko- ray Aydın, Murat Karayaiçın, Sema Pişkinsüt... İlk akla gelen ısimler... öylesine "Kim ne yapacak göre- lim" listesiydi bu... Ve sadece Sema Pişkinsüt ile Murat Karayaiçın, olum- lu tepki verdiler. • • • Pişkinsüt'ün "kuruş kuruş" açık- laması: 1976'da Hacettepe Tıp'tan mezun oldu. 4 yıl ihtisas yapt. 1977'de kendisi gibi doktor olan kocasıyla ev- lendi. Düğün hediyesi olarak aileden 200Cumhuriyetaltjnj, I2bilezik, 7kol- ye takımı, muhtelif yüzük, muhtelif ev eşyası ve mesleki eşya sahibı ol- du. 1978'de oğlu doğdu. 12 Cumhu- riyet altını daha hedıye geldi. Evlilik sonrası maaşla Renault marka bir otomobil alındı. 1981 'den sonra ken- di ve eşi Manisa SSK Hastanesi, Ay- dın Devlet Hastanesi'nde doktoriuk yaptılar, başhekımlik yaptılar. Sema Pişkinsüt 1995 seçimlerinde milletve- kili adayı oldu, başhekımlikten ıstifa etti. Karıkoca doktorun 1981'den 1995'e kadar çalışmalan sonucunda servetleri şöyle oluştu: 150 Cumhuriyet altını. Izmir'de üç yıl taksit ödenerek alı- nan 182 metrekarelik daire. Sonra bu daire satılarakAydın Serçeköy'de 5002 metrekarelik tarla (eşinin üze- rine), 7088 metrekarelik erik bahçe- si (kendi üzerine), 3000 metrekarelik tarla içinde 30 metrekarelik bannak ve 48 adet büyükbaş hayvan (küçük kızlannın özel rehabilitasyonu amaç- lı) sahibi oldular. Ayrıca bu süre için- de Kuyu köyünde kendisinin ve eşi- nin üzerine 7760 metrekarelik tarla, Aydın'da 113 metrekarelik bir daire- nin yan nissesi (babasının vefatın- dan kaldı), Renault marka araba sa- tılıp peşinat yapılarak alınmış Citro- en marka bir otomobil. Oğluna da ikinci el 1999 model Nissan Terrono cip aldılar. 100 bin Alman Markı, 30 bin Amerikan Doları, 700 adet Cum- huriyet altını... • • • Karayalçın'ın "kuruş kuruş" açık- laması: Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. DPT'de uzman olarak çalıştı. Müsteşaryardımcılığı, Koope- ratifler Birliği Başkanlığı, Ankara Bü- yükşehir Belediye Başkanlığı, parti başkanlığı, devlet bakanlığı, dışişle- ri bakanlığı, başbakan yardımcılığı, milletvekilliği yaptı. Çankaya'da eşi- nin üzerine bir da/releri var. Eşine ve kendisine ailelerinden kalan mallan satarak aldılar. Kaş-Kalkan'da bir ko- operatif hissesı. 1970'te DPT'de ça- lışırken girdi. Kent-Koop çiftlik evle- rinde bir kooperatif hissesi. Banka- da 81 milyar Türk Lirası, 97 bin do- lan, 32 bin Euro'su var. Sahibi oldu- ğu yabancı dövizi Kooperatif 18'de- ki konutunu 160 bin dolara satışın- dan elde etti. Eşinin bir miktar takısı ve Polo marka bir otomobili var. Karaya/çın ve Pişkinsüt... Cumhurbaşkanı gibi dimdikler. Öbürleri ise susmaktalar. Oysa pjş- kinsüt ve Karayalçın'dan önce dav- ranması gereken; Recep Tayyip Er- doğan, Melih Gökçek, Ahmet özal, Mesut Yılmaz gibi lider olma peşin- deolan isimler... Şu günlerde Ali Mü- fit Gürtuna gibi gürül gürül dökülen- ler, niçin, neyi beklemekteler? • • • A/i Müfit Gürtuna, Cumhurbaşka- nı'nın açtığı bu yolu seçse, hem kendini rahatlatacak. hem ona oy vermiş olanlan hem de toplumun vicdanını... Başkanı olduğu İstan- bul Anakent Belediyesi'nin, kendi altında çalışan 16 yüksek görevlisi, aç/lan 2 yolsuzluk davası sonunda görevlerinden uzaklaştırıldılar. Gürtuna'nın birlikte iş yaptığı en üst kadroyu oluşturuyor bu ınsan- lar... Içinde genel sekreteri Prof. Adem Baştürk de olan 16 önemli insan gö- revlerinden uzaklaştınldı. Bu 16 insan, beled/yenin bakan- lar kurulu demek. İhale kararlannı, sa- tın almaları, belediye mülklerini sat- ma kararlannı bunlar uyguluyor. Is- tanbul Anakent Belediyesi'nin 2002 yılı konsolide bütçesi 4 katrilyon 898 trilyon lira olarak bağlandı. Çok büyük para. 4 milyar dolar- dan fazla... Bu kadar parayı harca- ma sorumluluğunu üstlenmiş kad- ro, görevini kötüye kullandılar şüp- hesiyle görevden alındı; Başkan Ali Müfit Gürtuna, hiçbirşey olmamış gi- bi, gürül gürül susarak oturuyor. Çıksa ortaya... Mal varlığını... Servetini... Nasıl kazandığını açıklasa, göreve ge- tinpkoyduğu, yıllardıromuz omuza, gö- nül gönüle, kafa kafaya verip çalıştığı arkadaşlannı da rahatlatacak. Kuruş kuruş hesap... Gürül gürül açıklama... Bekliyoruz... BAKIRKÖY1. AS1İYE HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN Esas No: 2001 918 Davacı ıpek Paker vekili tarafından davalı Hasel înşaat Vlüh. Dek. Elek. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine açılan Bahçelievler. Yenıbosna. Maslak mevkii. 49 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmazda bulunan davalı adına olan tapu kaydının ıptali ile da- vacı adına tescıline ilişkın davada. istanbul. Yenibosna. Fevzi Çakmak Mah. Yıldınm Beyazıt Cad. No: 85 adresinde olduğu bildirilen davalı Hasel Înşaat Mühendislik De- korasyon Elekrrik Tekstil Sanayı ve Ticaret Limıted Şirketi'ne dava dilekçesi teblıg edilemediğinden ve zabıtaca da adresinin meçhul olduğu bildirildiğinden davalı şirke- te dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen rebliğine karar verilmişrir. Karar gere- ğince davalı şırkerin temsile yetkili kimsenin imza sırküleri ile birlikte 15.05.2002 duruşma günü saat 9.30"da mahkememizde haar bulunmadığı ya da kendisinı vekılle temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği \e hüküm ven- leceği ilanen teblığ olunur. Basın: 20208 KIRKAĞAÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2001 19 Ta). Satılmasına karar verilen ga>Timenkulüj] cinsl laymeti, adedl e\ safi: 1. Taşınmaz: Kayadibi Mahallesı, 279 Ada. 2 Parsel'de kayıtlı 3 17 arsa paylı 1. kat 1 No'lu baâımsız bölüm 10. 000.000.000.-TL değer ile satışa arz edilmiştir. Satış saat 10.00-10.10 arasındadır. 2. Taşuımaz: Kayadibi Mahallesı. 279 Ada, 2 Parsel'de kayıtlı 3 17 arsa paylı 2. kat 3 No'lu bağımsız bölüm 9. 000.000.000.-TL değer ile satışa arz edilmışrir. Satış saat 10.15-10.25 arasındadır. 3. Taşınmaz: Kayadibi Mahallesı. 279 Ada. 2 Parsel'de kayıtlı 3 17 arsa paylı 2. kat 4 No'lu bağımsız bölüm 9. 000.000.000.-TL değer ile satışa arz edilmiştir. Satış saat 10.30-10.40 arasındadır. Saftş şartian: 1- Satış. 04.06. 2002 günü saat 10.00'dan 10.40'a kadar Kırkağaç Be- lediye Düğün Salonu önti adresinde açık arrtırma suretiyle yapılaeaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75"jni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 14.06. 2002 günü aynı yer ve de saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş- se gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göste- nlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinın yüzde 40'ını buiması ve satış isteyenin alacağına rüç- hanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta- İebi düşecektır 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış. peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil ven- lebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergı- ler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklan- nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcili ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillen, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesu) olacak- lardır. Jhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle termnat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan. başkaca bılgı almak isteyenlerin 200M9 Tal. sayılı dosya numarasıyla mü- dürlügümüze başvurmalan ilan olunur. 01.04. 2002 (*)llgilıler tabinne irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Basın: 20030
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog