Bugünden 1930'a 5.124.143 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

/ % JSMTNESftvnsfZHİZNET I M SUTMRESEKtnPTEaM / / | SAXTOYHKIUBULÜ A « v s/undnp 8ft>NRlş ouuuâ ^ v f SAxn«ntn£ Ktmp sjmşı Dıled^gınız kıtabuı adını. kredı kanınızın numarası ve son knllanma lanhı ıle birhkte bıldıraı kıtap evımzde olsun Admızı. soyadınızı ve telefon nııımmıii7T da bıldırme>ı unutma>m. Lye değıisenız. dılereemz üye de oİLin va da üveiı^nız! \enı!e\ın H E R İŞLEM BİRTELE~FONLA:0212 514 01 96 Cumhu76. V1L SAYI: 27198 / 250.000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (J924-7945JBAŞVAZ/V?/: NADİR NADİ (1945-1991) 25 MART 2000 CUMARTESİ U M H R I I N K Ü U R H I M I DIDEROT OYUNCULUK UZERINE AYKIRI DÜŞÜNCELER Fransızcadan çeviren: Sabri Esat Siyavuşgil Aydınlanma Çağı Fransız düşünürlerinin en ilginci, düşünceleri en zengin olanıydı Denis Diderot. Köktenci ve devrimci düşüncenin yayılmasına büyük katkısı olan "Ansiklopedi"yi yayımladı. DIDE1OT j OYUNtüLUK ÛZERİNE AYKIRI DÜSCNCELER Çok yönlü bir düşünür, çok yonlü bir yazardı. Ansiklopediye yazdığı pek çok maddenin, pek çok bilimsel ve felsefi yapıtın yanı sıra romanlar, öykuler ve oyunlar da yazdı. Aynı zamanda önemli bir sanat eleştirmeni ve tiyatro kuramcısıydı. Tiyatro üzerine kuramsal görüşlerini "Konuşmalar", "Evlilik Dışı Oğul Üzerine Tartışma" ve "Dramatik Şiir Uzerine Konuşma" adlı yapıtlarında açıkladı. Klasik tragedyayı eleştirerek orta sımfın sorunlarını gundeme getiren, gundelik yaşamı oiduğu gibi yansıtan, kişiliklerini çağdaş tiplerden seçen bir tiyatro anlayışını savundu. "Oyunculuk Uzerine Aykırı Duşünceler"de ise büyük oyuncuların başarılarmın gizlerini irdeledi. Bu hafta, Diderot'nun "tiyatro kuramı" alanmda bir klasik olan bu önemli yapıtını sunuyoruz... Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla... Salı günüCumhuriyet'le birlikte... Edip Telli, CumhuriyeVe açıklamıştı 'Antikayı dört aüekaçınyor' # Yüzyılın definesi olarak tanımlanan 'Elmalı Definesi' dahil pek çok kaçakçılık olayında başrolü oynayan Edip Telli, 16 Mart'ta Isviçre'nin Alstaetten kentinde, Türkiye'nin 'iade amaçlı yakalama' istemi üzerine gözaltına alındı. Isviçre, Ankara'dan iade dosyasını bekliyor. Telli, "Türk kamuoyu önünde, Içişleri ve Kültür bakanlıklan yetkilileri ile her konuyu bir açık oturumda tartışmaya hazırım" dedi. AB zirvesinden önemli karar Soşyal model konmacak # Halen 15 milyon insanın işsiz oiduğu Avrupa Birliği içinde 2010'a kadar 20 milyon kişiye istibdam sağlanması kararlaştınldı. Dijital ekonomi içinde lider olmanın koşulunun insana daha fazla yatınm yapmaktan geçtiğinin vurgulandığı zirvede Avrupa sosyal modelini moderaleştirmek gerektiği kaydedildi. Bu çerçevede birlik içindeki bütün okullar 200 l'e kadar Internet'e bağlanmış olacak. • 13. Sayfada İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE 5 ÜLKENtN DE YÖNTEMİ FARKLI • 13. Sayfada ÖZGENACAR ANKARA - Türk Inter- polü'nce 'larnuzı bûltenle' arandığı ıçın Isvıçre'de Als- taetten kentinde gözaltına alınan, Türkiye'nin en önemli eski eser kaçakçısı Edip Telli (62), Türkiye'nin dört büyük kaçakçılık aile- sini Cumhnriyet'e açıkla- dı. Telli, u Türk kamuoyu önünde, Içişleri ve Kültür bakanlıklan yetkilileri ile her konuyu bir açık otu- rumda tartışmaya haa- nm" dedi. Ankara'ya tsviçre poli- since göndenlen bilgılere göre Telli, Zürih yakınla- nndaki Alstaetten kentin- de, 'Türkiye'nin yakalama talebi' üzenne 16 Mart'ta İade amaçlı olarak' gözal- tına alındı. Yüzyılın define- si olarak tanımlanan 'Ehna- h Definesi' dahil pek çok ka- UArkasıSa.l9,Sü.3te Başkanlık seçimleri yarın yapılacak Rusya lideriniseçiyor # Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte kan kaybeden Rusya için, yarın yapılacak devlet başkanlığı seçimleri tekrar bölgesel ve uluslararası güç olabilme hesaplan açısından büyük önem taşıyor. Seçimlere bir gün kala, Çeçenistan operasyonu ile halkın desteğini arkasına alan Putin'in zaferi kesin görünüyor. Ancak seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Çeçenistan'ın bu kez Putin'in aleyhine işleyebileceği belirtiliyor. Seçimler öncesinde, Çeçen milislerin saldın olasılığına karşı Çeçenistan'a giriş-çıkış ve dolaşım yasağı kondu. Seçimlere, kayıtlı 108 milyon seçmen katılacak. • 10. Sayfada Ziyarete 'tank' koşulu # Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, elendikleri helikopter ihalesine karşılık 7 milyar do- larlık tank ihalesinin kendile- rine verilmesini istedi. Fran- sa Cumhurbaşkanlığı ise, ge- zinin henüz takviminın belir- lenmediği için ertelenmesi- nin söz konusu oimadığını sa- vunurken, silah ihaleleri ve gezi arasındaki bağlantıya ilişkin bir yorum yapmaktan kaçındı. • 7. Sayfada -. ANAP ve MHP'li belediyelere yardım ayncalığı yapıldı Afet yok sayüdı Bilim adamları Cumhuriyefe konuştu 7 deprem Aykllt Barka: Kuzey Anadolu Fay hattındaki larüma aralığı 30-35 yıL Bu fay hattı üzerinde yüzyılımızda büyük- lükleri 7.0ile Z9arasındadeğişen 7tane büyük deprem oldu. Şimdi 6.5'la 150 km 'yi geçecek, bu olacak şey değiL 6.3 büyûklükteki deprem, 10-15 km uzun- luktakj birfaym 30-40 santim hareketi demek. Risk arttı OÖUZ CÜndOğdU: Marmara'daki deprem riski 17 Ağustos 'tan sonra arttu Zaman vermek çok doğru değil, ama, di- yetim ü 40 yü sonra olacağını beklediği- miz deprem, daha önce olacaktır. Hasar- h binalann boşaltümasına diyetim kiAv- cüar'dan başlayacaksın. Bunun için ola- ğanüstü hal ilan edümeliya da yasal de- ğişikük yapılmalıdır. Tek fay Celal Şetigör: Sismik 1 'in yaptığı araştırma da bizefaydalı oldu, anafayla- n çizme imkâmmız oldu. Arargemisinin gözlediği çok mühim bir şey vardır: Me- tan kaçışlaru Onlar uktiffaym nerde ol- duğunu gösteriyor. Sismik 1 'in verileritz- mit Körfezi içinden gelip çıkan fayın tek birfay olduğunu gösterdi ve bizim teorik olarak çizdiğimizfaya gelip bağlandu Tek kırık MllStafa Aktaf: Sismolojianlamın- da model üretebilmek için 17 Ağustos depremine kadar hemen hemen hiç veri yok. Bu anlamda en güvenilir veriler 17 Ağustos depreminden sonra olan artçt depremler. En fazla oniarı aynntüan ile inceleyebildik. O aynntıtardan aldığımız bilgiler Le Pichon (tek kırüma) modelini dahafazla destekler nitelikte. Yarın Cumhuriyet'te # MHP'nin Ankara'daki 24 belediyesinden 14 tanesi bilinen, görülen hiçbir yıkım ve hasar olmamasına karşın yüksek katsayılarla afet kapsamına alındı. Ankara'da hiç hasar görmemelerine karşın MHP'li Sincan-Yenikent, Mamak-Kutludüğün, Evren, Şereflikoçhisar- Gülhöyük belediyelerine lller Bankası payuıdan 3'er katsayı Kazan ve Elmadağ belediyelerine ise 2'şer katsayı verildi. # CHP'nin deprem bölgesinde ağır hasar gören belediyeleri Kocaeli-Büyükşehir, Gebze- Çayırova, Gebze-Tavşancıl ve Gölcük- Değirmendere belediyelerine 2 katsayı verildi. ANAP'ın afet yardımı alan belediyelerinde Rize merkez ve ilçeleri ile Trabzon'un ilçeleri çoğunluğu oluşturuyor. # Iktidar partilerine seçimlerde fazla oy veren Erzurum, Zonguldak, Kınkkale gibi illerin Özel Idare paylan 2-3 kat arttınldı. Ardahan, Bingöl ve Tunceli yardım alamıyor. • 4. Sayfada Prof. Ahmet Mete Işıkara 6 Beni kiıiıse susturamaz9 # Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, 17 Ağustos depreminden sonra yaptığı gibi, "sıra dışı" bir etkinlik olduğunda halkı yine uyaracağını vurgulayarak, "Şimdi bunu verdirtmemenin yollan aranıyor. Ama merak etmeyin, ben bilim adamıyım. Beni kimse susturamaz" dedi. tstanbul Haber Servisi - Bo- ğazıçı Ünıversıtesı (BÜ) Kan- dıllı Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, 17 Ağustos depremtnden son- ra yaptığı gıbı "sıra dışı" bir et- kinlik olduğunda halkı yine uyaracağını vurgulayarak "Şimdi bunu \erdirtmemenin yollan aranı>or. Ama meraket- meyin, ben bilim adamıyım. Beni kimse susturamaz" dedi. Prof. Dr. Ahmet Mete Işıka- ra, Darüşşafaka Eğıtim Kuru- mu'nda düzenlenen deprem bılgilendirme toplantısında öğ- rencilenn sorulannı yanıtladı. Öğrencilerden kendisme "Deprem ne zaman olacak" şeklınde sorular sormamasını isteyen Işücara, "Tûrkiye bir deprem ülkesidir. Deprem ger- çeğini kabul edeUm. Buna nasd haztrhkh oluruz, onu konuşa- hm" dedi. Depremin öncesi ve sonra- sında neler yapüacağuun bilin- mArkasıSa.l9,Sû\rde Hakklri'de baüdaldleri aratmayan, canh müzik yapılan ve bilardo masab salonlar gençlerie dolup taşıyor. tnternet cafeterinin kapısuıda sûrekfa' kuyruklar oluşuyor. Hakkâri bitme noktasındaki terörün acısını sanyor Zap Suyu'ndk türkü sesi # Terörün bitme noktasına gelmesi ile vatandaşlar sosyal yaşamlanna yeniden döndüler. Yeni açılan kafeler özellikle gençliği yıllann sıkıntısmdan uzaklaştınrken bir dönem teröristlerin gezdiği Zap Suyu kıyısmda müzikli restoranlar dolup taşıyor. Yıllardır yer sıkıntısı nedeniyle Van ve ilçelerinde eğitim veren Meslek Yüksek Okulu'nun Hakkâri'ye taşınması da kentin sosyal yaşamına canlıhk getirdi. Hakkâri'de batıdaki kafeleri aratmayan, canlı müzik yapılan, bilardo masalı salonlar art arda açılmaya başladı. # Van Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı'nın bir süre önce başlattığı "Mehmetçik Gençlik Elele" kampanyası da çocuklan ve gençleri çağdaş yaşam gereçleriyle tanıştınyor. Kampanya kapsammda sınır köylerinde bugüne kadar bilgisayar ve televizyon görmeyen öğrenciler Van kent merkezine getiriliyor. Çocuklar özellikle bilgisayarlan ilgiyle incelediler. • 19. Sayfada Otobüsü soyanlar yakalandı # Ankara-tstanbul seferini yapan Varan Turizm'e ait otobüsün yolculannı soyan 3 kişi dün yakalandı. Soygunu gerçekleştirenlerin Universite öğrencileri Şükrü Çetin Çengel, Evren Alkan ve Orhan Gencay Akçan oiduğu bildirildi. M 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK SAATLER YARIN İLERİ AUNTYOR • 6. Sayfada BORSA û DOLAR Oncata 581200 MARK ûDOn 2B9JOO Oncslu 2B&900 ALT1N Dun Oncekı 5.390000 Demipel'in Son Kîtabı Cumhurbaşkanı Demirel, milletvekillerine aba altın- dan sopa gösteren son konuşmasında, "Ben aşağı yukan bir ay zamandır yazılanlan, çizilenleri toplattım binlerce sayfa" dedi. Yazılan çizilenlerin hepsi aleyhte olan şeyler değil- miş. Pek çok güzel yazılar da varmış yazılmış çizilmiş, ağır başlrymış. Cumhurbaşkanı aleytıte-lehte yazılanlan krtap ha- MArkasıSo. 19,Sü.rde zaJ hsi/2i'ijfj C Alzheimer'in gizi çözülüyor k Avcılar niçin depremden çoketkilendii, Patlayıcı seven bakteri, mayın buluyor i Derin denizlerin en uzun yaşayanları c 20. Yüzyılın adamı kimdir?C Üniversiteler neden Türkçe eğitim yapmıyor?^ Resimli haberler ^ Yeni ürünler GUNDEM Ml'STAFA BALBAY 'G'izli Oylama... Anayasanın kuyruğu önümüzdeki hafta kopuyor. TBMM Anayasa Komisyonu önceki gün, Galatasa- ray- Mallorca maçına dek çalıştı, üçlü paketi ilk viraj- dan geçirdi. Sırada sırat köprüsü var. Demirel, ısrarla bunun "sürat köprüsü" olması gerektiğini vurgulayıp, gaza basılması için "surat" yapıyor, ama Meclis'in, süreci çok da hızlandırmaktan yana olmadığı görülüyor. 29 • Arkosı So. 19, Sü. 8'de