Bugünden 1930'a 5.329.968 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AĞUSTOS 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLERdishab@cumhuriyet.com .tr 11 ran Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu için oylamanın yapıldığı gün, baskıcı uygulamalan eleştirdi HatemTırinhassas dengeleıiDış Haberier Servisi - Iran Cumhurbaşkanı Auhammed Hatemi daha çok gençleri hedef ılan ve polis tarafından gerçekleştirilen ülke- leki s.ondüzenlemeleri "bastacı" olarak nite- edi ve eleştirdi. Reformcu rrulletvekillerinin ;oğunlukta olduğu parlamentoya sunduğu Ba- kanlar Kurulu listesinin oylanmasının önce- sinde yaptığı açıklamada Hatemi, "Yoksıri- luk, aynmcıhk ve yasadışı kâr etmenin yaygın olduğu bir ülkede gençkrin mükemmel olma- smı bekleyemezsiniz" diye konuştu. Sert ve baskıcı önlemlerin gençler arasında yaygınlaşan yozlaşmaylamücadele etmek için • Muhammed Hatemi, muhafazakârlan hedef alan konuşmalar yaparken reformcu milletvekilleri Hatemi'yi, kabinede beklenen değişiklikleri yapamamakla suçluyor. doğru bir yol olmadığmı vurgulayan Hatemi, "Bir çözûmbulmak içinhepimiz işbüiiğj yap- malıyız" dedi. Bakanlar Kurulu'na yalnızca 5 yeni bakan atayan Hatemi'nin reformistlerin beklediği köklü değişikliği yapmaya cesaret edemedi- ği bildiriliyor. Bunun yanında, Hatemi'nin yaptığı bu açıklamayla da son günlerde genç- lere yönelik bir kampanya başlatan muhafa- zakârlan hedef aldığı belirtiliyor. Bu kampan- ya, polisin halkın sokak yaşamına yönelik kapsamlı kısıtlamalar getirmesiyle bütûnleş- mişti. "Çûrûmüş Baü kültûrünün yayüması- nı önlemekiçin" getirilen kısıtlama ve yasak- lar, reformcu ve muhafazakâr kesimler arasın- daki gerilimin artmasına neden olmuştu. Geçen haftalarda alkol kullandığı ve genç kadınlan taciz ettikleri gerekçesiyle 200 ka- Makedonyada kalıcı ateşkesin sağlanması konusundaki endişeler bitmedi UÇK silahlan NATO'ya teslim ediyor dar genç, halk önünde kırbaçlanma cezası al- mıştı. Bucezalar devrim mahkemeleri tarafın- dan verilmiş ve gençler 45-100'erkere kırbaç- lanmışlardı. Şarap kaçakçıkn yakalandı Gençlerin içki kuUanmaları nedeniyle halk önünde kırbaç cezasına çarptmlmalan tepki- lerenedenolurken tran'ınKürdistan eyaletin- de, mart ayından bu yana 1637 içki kaçakçı- sı yakalandığı bildiriliyor. İRNA'nm eyalet polisine dayanarak dün verdiği habere göre, Irak'tan Iran'a şarap ge- tirenkaçakçılann ülkeye sok- tuğu 144 bin şişe ya da kutu içkiye de el konuldu. 1979'da Iran îslam Cum- huriyeti'nin kurulmasından sonra, Müslüman tran vatan- daşlannın içki bulundurma- lan. kullanmalan ve her tür- •Aynhkçı gerillalann lideri, silahlan sorun çıkarmadan bırakacaklannı açıkladı. Açıklama NATO'yu memnun etti ancak kaygılan gidermeye yetmedi. Dış Haberier Servisi - Ma- kedonya'da Arnavutve Make- donlar arasında vanlan anlaş- mayabağlı olarak bölgede gö- rev yapacak olan NATO öncü birliklerinin sevkıyatı sürer- ken Arnavut Ulusal Kurtuluş Ordusu (UÇK), gerillalann si- lahlarını sorun çıkarmadan NATO güçlerine teslim ede- ceklerini açıkladı. "HasatOperasyonıT olarak adlandınlan NATO operasyo- nunda en fazla kaygı duyulan konu, Arnavut gerillalann süahsız- landmlması süreci. NATO, UÇK siyasi lideri AB Ah- metTnin düzenlediği bir basm top- lantısmda yaptığı "UÇK konusunda sorun olmayacak, tüm UÇK sa\ aşçı- lan silahlaruu bırakacak" şeklinde- ki açıklamasını memnuniyetle karşı- ladığını, ancak önemli olanın ateşke- sin sûrmesi olduğunu bildİTdi. NATO'nun söahsı/Jandırma amaçlı 'Hasat Operasyonu' 30 gün sürecek. (AP) NATO Sözcüsü BarryJohnson Üs- küp'te yaptığı açıklamada, "UÇK'nin açıklaması önemli, ancak kilit nokta ateşkesin sürdürülmesi* dedi. Arnavut gerillalann silahlan tes- lim etme ve ateşkese sadıkkalma ko- nusunda atacaklan adımlar tedirgin- likle izlenirken A\Tupa'nın kendisi- ni yeni bir bölgesel savaşm içinde bulmaktan çekindiği belirtiliyor. NATO komutanlan, önceki gün bir uyan yaparak ateşkese rağmen Ma- kedon güçleriyle Arnavut gerillalar arasmdaki gerilimin henüz sona er- memiş olduğuna dikkat çekmişlerdi. Dün sevkıyatı tamamlanan öncü birliklerin, taraflann ateşkese uydu- ğuna karar vennesi durumda, NA- TO'nun 3 bin askerden oluşan birli- ği Makedonya'ya gönderilecek. An- cak, NATO yetkilileri, öncü güçlerin dışında kalan NATO gücününbölgeye gönderilme- si içingereklikoşulların henüz olgunlaşmadığmı bildiriyor- lar. Bu konuda nihai karar cu- ma günüyapılacakNATO top- lantısında verilecek. Kalkandelen sakin Önceki gece, zamanzaman çatışmaların olduğu, ancak can kaybının bulunmadığı Kalkandelen'de ise durumun sakin olduğu bildiriliyor. Kal- kandelen polisi, önceki gece yaşanan çatışmaların, Arnavut militanlann Makedongüven- lik güçlerini tahrik etmeye ça- hşmalanndan kaynaklandığı- nı belirtti. Makedonya-Kosova yolu üzerinde Dünya Makedon Kongresi adh örgüt tarafın- dan önceki gün kurulan bari- kat ile ilgili olarak NATO, Makedon hükümetini uyardı ve barikatın kal- dınlmasım istedi. Arnavut militanlann köylerini ele geçirmesine ve NATO'nun Kosova svnınndan militan ve silah akışını ön- leyememesine kızan Makedonlar, ön- ceki günyolabarikatkurmuştu. Grup, talepleri yerine getirilene kadar bari- katı kaldırmayacağmı bildirmişti. lü içki satışı yasaklanmış, Iranlılar o tarihten beri ka- çakçılardan sağladıklan ve evlerde yaptıklan içkileri iç- meye başlamışlardı. Ülkede alkolün yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı da baş ağntıcı bir sorun. İRNA'nın tam tarihini bildirmediği ve dün duyurduğu haberine gö- re polis, Iran'ınkuzey batısın- daki Azeri nüfuslu Hoy ken- tinde 2Türk ile 5 tranlıyı 41.5 kilo morfin, büyük miktarda afyon. 43 bin Alman Markı ve 2 bin ABD Dolan'yla ya- kaladı. Ülkede halk önünde uygulanan idamlar dayoğun- laşarak devam ediyor. Iran'da önceki gün ve dün 3 kişihalkın gözüönünde ası- larak idamedildi. Ahvaz ken- tinde, kuzeni ve 4 yaşmdaki oğlunu öldürmekten idama mahkûm olanbir kişi dün sa- bah halkın önünde asılırken bir öğretmeni öldürmekten idama mahkûm olan iki kişi deönceki sabah Lorestanken- tinde yine halkın gözü önün- de asılarak idam edildi. İran'da geçen hafta içinde ondan fazla kişi idam edilir- kenYargıtay'ın 100 ölüm ce- zasını onayladığı açıklandı. Zimbabve'de toprak reformu' ZEYTtNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001/736 Zeytinburnu Sulh Hukuk Mahkemesi"nce verilen 8.8.2001 tarihli 2001/736 Esas 2001/777 Karar sayılı ka- rar ile küçükler Şahın Yorulmaz ve Şevket Yorulmaz"a anneleri Ülkü Yorulmaz kayyum tayin edilmiştir. Bu hu- sus ilan olunur. 8.8.2001 Basuv. 48249 Zimbabveli beyaz çiftçiler, 6 Ağustos'ta tutuklanan 21 çiftliksahibiyledayanışma için saçlannı kazrttüar. (AP) Irkçılıktan bu kez beyazlarşikâyetçi Dış Haberier Servisi - Beyaz çiftçilerin toprak- lanna elkonması progra- mınıhızlandıran Zimbab- ve yönetimi, topraklan hedef ahnançiftçilerin de arazilerini bir an önceterk etmelerini istedi. Tanm Bakanı Joseph Made, devlet elindeki Sunday Mail gazetesine yaptığı açıklamada. "toprakre- formunun Uk — — - aşamasının 12 gün içinde ta- mamlanmasuu hedefledikleri- ni" söyledi. Made'nin açıklması, ge- çen hafta Çon- hoyi bölgesin- deki çiftliklere — — — yöneliksaldınlann arka- smdangeldi. Çonhoyi'de beyazlara ait 50 kadar çiftliği yağmalamış, bu çiftliklerdeki hayvanlan acımasızca öldürmüştü. İngiltere'den bağımsız- hğınkazanıldığı 1980'den bu yana ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Robert Mug^be'nin lideri olduğu ZANU-PF partisinin 3 bin kadar yandaşı, daha • Beyazlara yönelik eylemlerin Irkçıhk Konferansı'nda ele alınması isteniyor. önce de sömürge döne- minde sahiplerinden zor- la ahnan 900 kadar çift- liğiişgaletmişti. Zimbab- ve'de. savaş gazilerinin beyazlara aitçiftlikleri iş- gal ettiği Şubat 2000'den beri ekonomik ve siyasi sorunlar sürüyor. Yüksek Mahkeme, işgalcilerin çiftlikleri terk etmesi ve polisin bunu sağlaması karan almış. ancak Muga- be. topraklara el konulması- nı kınamayı reddetmişti. Ülkenin 12.5 milyon- luknüfusunun yalnızca yüz- de 2'sini be- yazlar oluşturuyor. Güney Afrika'da mu- halefetteki Demokratik Ittifak Partisi, bu ayın so- nunda başlayacak olan Irkçıhk Konferansı'nm gündemine. Zimbabve'de- kibeyazlarayönelik "ırk- çılığm da dahil edüme- sini" istedi. Parti,BM tn- san Haklan Yüksek Ko- miseri Mary Robinson'a bu talebini iletti. BATTALGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYÎÜMENKUL SATIŞ İLAN1 Sayı: 2001/4 Satış Davacı Ahmet Kayaman vekili, dava takipçisi I. Halil Kaya tarafından davalılar Hacıbayram çocuklan, Zey- tun, Mehmet, Ahmet ve Huma aleyhlerine açılan izale-i şüyu davasinın yapılan mahkemesi sonunda: Battalgazi Suİh Hukuk Mahkemesi'nin 14.06.2001 ta- rih ve 2001/8-64 karar sayıh ilamı ile izale-i şüyu sure- tıyle, satılmasına karar verilen Battalgazi ilçesi Eskima- latya'da kain tapunun 67 parselinde kayıtlı, 18.150 m2 mesahasuıdaki sulu tarlanın kenannda 28-30 yaşlannda 16 adet budanmış durumda dut ağaçlannın me\ cut oldu- ğu toprak yapısının taşsız, humusca zengin, derin yapıh yüzde 1 eğilimli olup. 1. sınıf tanm arazisıdir. Bu parsel veüzenndekiağaçlarlabirlikte 18. 897.O3O.55OTL. kıy- met takdiri yapılmıştır. tşbu satışa konu Battalgazi ilçesi Eskimalatya'da kain tapunun 67 parselinde kayıtlı gayrimenkulün hisse ve hissedarlara göre taksimi mümkün olmadığuıdan satış suretiyle izalesine karar verilmiş ve hüküm kesinleşmeş- tir. Saüş şardan: 1- Tapu ahm harcı, ıhale pulu bedelı ve KDV alıcıya aittir. 2- Diğer tapu harcı, tellaliye, resmi ve masraflar satı- cılara ait olup, 1. satışın 05.10. 2001 Cuma günü saat 14.00- 14.30 arasında yazıişleri müdürlüğüne ait odada yapılacaktır. 3- Tayin olunan satış gün \e saatinde gayrimenkule takdir edilen kıymetin yüzde 75'ini butevası şartıyla ve üç defa yüksek sesle bağnldıktan sonra en çok arttırana ihale edilecektir. Teklif edilen bedel miktan takdir olu- nan kıymetin yüzde 75'ni buhnadığı takdirde en çok art- tıraruntaahhüdübakikalmakşartıyla2. satış 15.10.2001 Pazartesi günü aym yer ve aynı saatte yapılacaktır. 4- Gayrimenkule 1. satışta takdir edilen kıymetin as- gari yüzde 75'ini bulması, bulmadığı takdirde 2. satışta asgari yüzde 40"nı bulması şartıyla ve üç defa yüksek sesle bağnldıktan sonra en çok artırana ihale edilecektir. 5- thale bedeli derhal veya verilen süre içerisinde ödenmezse ihale bozulur. Kendısinden evvel en yüksek teklifte bulunan müşteriler razı olursa ona, (ç) olmadığı takdirde gayrimenkul yeniden yasal süresi içerisinde art- tırmaya çıkanhr. (Yine asgari takdir edilen kıymetin yüzde 40'nı bulması şartıyla) en çok arttırana ihale edi- lecektir. İki ihale arasındakı farktan ve diğer masraflar- dan 1. alıcı sorumlu tutulacaktır. 6- Işbu satışa konu Malatya ili Battalgazi ilçesi Eski- malatya'da kain tapunun 67 noTu parselin tamamı yuka- nda yazıh şartlar dairesinde ve izalei şüyu suretiyle satı- lacaktır. Taliplilerin satış gün ve saatinde yüzde 20 nisbetinde- ki teminat paralan ile birlikte gehneleri, fazla bilgi al- mak isteyenlerin mesai saatleri içerisinde memurluğu- muzun 200L4 satış dosyasma müracaatta bulunmaları gayrimenkuİün tapu kaydındaki şerhlerle yükümlü olarak satılacağı ilgililere, hıssedarlara ve taliplilere ilanen duyurulur. 06.08.2001 Basm: 47421 ERZURUM SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2000-1592 Davacı Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilleri Av. Ahmet Küçükler tarafından da- valı Mehmet Sangül aleyhine açılan tahliye davasının yapılan yargılaması sırasında ve- rilen ara karan uyannca;Davalı Mehmet Sangürün Erzurum ili eski Batpazan 3. Orta adresi itibanyla tüm aramalara rağmen bulunamadığından 1086 sayılı HÎvlUK'nin de- ğıştiren 1711 sayılı yasanın 507. maddesi gereğince dava basit usulü muhakemeye tabi olduğundan HMUK'nin 508. 509. ve 510. maddeleri gereğince delillerinizi duruşma gü- nü olan 9.10.2001 günü mutlaka ibraz etmeniz gerektiği ve duruşmaya gelmediğiniz tak- dirde duruşmanuı gıyabınızda yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 19.07.2001 Basın: 47397 ŞEBİNKARAHtSAR SULH HUKUKHÂKtMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2001/44 Davacılar Müşerref Sevgül vekili Av. Rafet Sanöz tarafından davah Necmiye Yazgan aleyhine açılan tapu ıptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sı- rasında venlen ara karan gereğince, Taraflar arasında niza konusu bulunan; Şebinkara- hisar ilçesi, Kızılca Mahallesi, ada no: 120, parsel no: 3'de kayıtlı taşınnıazda davalının ilgisinin bulunmaması ve gayrimenkulün davacıya ait ohnası nedeniyle davalı adına ka- yıtlı bu taşınmaz tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar ve- rilmesi talep ve dava edilmiştir. Davalı Necmiye Yazgan (Ahmet kızı)'ın bildinlen adre- sinde bulunamadığı, yapılan zabıta araştırmasuıda da ikamet adresi tespit edilemediğin- den ilanen tebligata karar verihniş olup, adı geçenin yukanda açıklandığı üzere Şebin- karahisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2001/44 esasında kayıtlı ve duruşması 18.09./ 2001 günü saat 09 30'a bırakılan dava dosyasına tüm delüleri ile birlikte katılması veya kendisini bir vekil aracılığı ile temsil ettirmesi, etmediği ve ettirmedıği takdirde yargı- lamarun yokluğunda yapüarak karar verileceği hususu HUMK'nun 509. maddesi gere- ğince ilan olunur. Basın: 47006 Ş ARKIŞLA İCRA DAÎRESt'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIKAKTTIRMAİLANI DosyaNo: 2000/195 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi Sivas ili Şarkışla ilçesi Yukan mahallesi dolayı mevkıi ada 54, parsel 47, pafta 30'da kain, toplam 483.48 rn2 yüzölçümündeki taşınmazın tamamı muhteviyatı ile birlikte sa- tılacak olup, toplam muhammen bedeli 15. 634.481.180.-TL olup taşınmaz içinde iki katlı bir ev iki adet ahır, kömürlük, odunluk ve samanhk bulunmaktadır. Taşınmaz imarhdır. Mof. İş bu ılan tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ niteliğindedır. Saöş şarüan: 1- Satış, 28.9. 2001 günü saat 11.45-11.55 arasında Şarkışla Belediye toplantı salonurida açık arttırma suretiyle yapılacak. Bu arttumada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranm taahhüdü baki kahnak şartıyla 08.10. 2001 günü aynı yerde aynı saatte ikmci arttınnaya çıkanlacaktrr. Bu art- tınnada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttırarun taahhüdü sakh kahnak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edile- cektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bul- ması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla otaıası ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdu. Böyle faz- la bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tel- laliye resmi, ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. 3- Ipotek sahibı alacaklılarla diğeT ilgüikrin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklan- nı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yarırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı fark- tan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebihnesi için dairede açık olup mas- rafı verildıği takdirde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve munderecatım kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgı almak isteyenlenn 2000/195 sayılı dosya numarasıyla müdürlü- ğümüze başvurmalan ilan olunur. 06.08.2001 (*) llgililer tabirine utifakhakkı sahipleri de dahildü-. Basm: 47683 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Cumhurbaşkanı Sezer ve Avrupa Birliği Sayın Sezer, ulusal güvenlik, hükümet, MGK ve Mesut Yılmaz bağlamında Türktye-Avrupa Birli- ği ilişkileri ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sezer Tür- kiye-AB ilişkileri konusunda bugüne kadar, - Biz katılım ortaklığı belgesine uyacağız - Biz ulusal programa uyacağız çizgisinde kaldı ve "birçok konuda haklı olarak gösterdiği duyartılığı", nedense bu konuda hiç göstermedi. Sanki, "her şey normal, biz ev ödevimizi yapar- sak her şey yoluna girecek", Türkiye-AB ilişkile- rinin geleceği bizim ev ödevimizi yapmamıza bağ- lıdır demeye getiren çizgi içinde kaldı. Cumhurbaşkanı kumalığı savunamazi Türkiye'nin demokratikleşmesi ve hukuk alanın- da AB noımlanna yaklaşmasını savunmak doğru- dur! Ancak bunu savunurken "diğer yanlışlan ve çarpıklıklan görmezlikten gelmek" yanlıştır. Nedir bu gözden kaçan şeyler? 1) Sayın Sezer, "Biz ev ödevimizi yapaiım ama önce, 1995'te kurulmuş olan, tekyanlı, hukuk dı- şı, iktisat dışı, siyaset dışı 6 Mart belgesini dûzel- telim" demelidir. Kız adama kuma olarak verilmişken kıza, "Kızım sen önce ev ödevini iyi yap" demek yerine, ada- ma, "Sen önce kızla medeni nikâh yap" demek gerekmez mi? 6 Mart 1995 belgesi bir kumalık düzenidir, diğer adaylann (nişanlılann) böyle bir belgeleri bulunmuyor. 2) Sayın Sezer'in, AB'nin Türkiye'ye karşı izle- diği politikayı da değerlendirerek, "bizim ev öde- vimiz konusundaki koşullanmızı" ortaya koyma- mız gerekir. - AB, Nice doruğunda 10yıllık planını ortaya ko- yarken "Türkiye'yi dışlamıştır, Türkiye'ye birtak- vim bile vermemiştir". Diğer 12 aday için aynntılı takvim beliıienmiştin para yardımlanndan milletvekilleri sayısına kadar her şey... Türkiye'nin katılım ortaklığı belgeleri ha- zırlaması, ulusal program vermesi "bir takvim an- lamına gelmiyor, rutin bir işlemdir ve AB için de hiçbir yükümlülük (veya siyasi taahhüt) içermi- yor." O halde Sayın Sezer, "Ankara'nın AB projeksi- yonuna destek verirken bu farklıhklan ve Türkiye'nin özel konumunu" göz önünde tutması gerekir sa- nıyorum. Sezer'in "yanlışlan eleştiren, ilkelerinebağ- lı bir kişiliği var"; birçok konuda bunu yapıyor ve destek alıyor. AB konusunda, acaba neden orta- da duran büyük yanlışlann üzerine grtmiyor, eleş- tirmiyor? - Benden önce bozuk bir yapı var, ben bunu de- ğiştiremem", hem sonra, beni Avrupa Birliği'ne kar- şı biri gibi görürler diye mi çekiniyor? - Türkiye-AB ilişkileri tekriık konulan içeren kar- maşık bir yapıda olduğu için Sayın Sezer konuya tam olarak vâkıf değil mi? Bunu bir eleştiri olarak yazmıyorum, birçok profesör arkadaşım bile, "ko- nunun teknikboyutlanndan do/ayı"farkındaolma- mışlardır. Sayın Sezer'e, gözünden kaçmış olabi- lir, naçizane, Avrupa Çıkmazı k'ıtabımı öneriyorum, bütün gerekçeler içinde yer alıyor. - Sayın Sezer AB ile ilişkilerdeki bozukluklan eleş- tirirse, büyük sermaye medyasından, hatta dinci medyadan eleştiri geleceği için mi çekiniyor? Sezer'den beklenen... Sayın Sezer açık sözlü, hukukun üstünlüğünü savunan ilkeli birtutum içinde; bu özelliklerini Tür- kiye-AB ilişkilerindeki değerlendirmelerinde de gösterirse "önemli birayncalığa" sahip olacaktır, bu ayncalık, Türkiye'nin ulusal çıkarlannın korun- masında yaşamsal bir önem taşıyor. En üst düzeydeki sorumlular daTürkiye-AB iliş- kilerindeki yanlışlıklar üzerine cesaretle gidemez- lerseyann Türkiye'nin AB karşısındaki durumu şu olur. Ev ödevini iyi yapmış ama Avrupa ile hiçbir zaman medeni nikâh yapamamış bir Türkiye; ya da bir "kuma"! OÖYEŞİL E1MA FA fLV PRAG-29952 7 - 3 0 A ğ u s t o s ERZURUM SULHHUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000-1605 Davacı Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilleri Av. Ahmet Küçükler tarafından davalı Cevdet Özko- rucuk aleyhine açılan tahliye davasının yapılan yargı- laması sırasında verilen ara karan uyannca; Davalı Cevdet Özkorucuk'un Erzunım ili Gülah- met Caddesi Yeni Bat Pazan No: 68 adresi itibanyla tüm aramalara rağmen bulunamadığından 1086 sayı- lı HMUK'nin değiştiren 1711 sayılı yasanm 507. maddesi gereğince dava basit usulü muhakemeye ta- bi olduğundan HMUK'nin 508. 509. ve 510. madde- leri gereğince delillerinizi duruşma günü olan 9.10.2001 günü mutlaka ibraz etmeniz gerektiği ve duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıya- bınızda yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 19.07.2001 Basın: 47405 ERZURUM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000-1628 Davacı Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilleri Av. Ahmet Küçükler tarafmdan davalı Sebahattin Ay- nçay aleyhine açılan tahliye davasının yapılan yargı- laması sırasında verilen ara karan uyannca; Davalı Sebahattin Aynçay'ın Erzurum ili Abdur- rahmangazi Mahallesi Çimen Sk. Polat Apt. Kat: 1 No: 16 adresi itibanyla tüm aramalara rağmen bulu- namadığından 1086 sayılı HMUK'nin değiştiren 1711 sayılı yasanın 507. maddesi gereğince dava ba- sit usulü muhakemeye tabi olduğundan HMUK'nin 508. 509. ve 510. maddeleri gereğince delillerinizi duruşma günü olan 9.10.2001 günü mutlaka ibraz et- meniz gerektiği ve duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 19.07.2001 Basın: 47407
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog