Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HAZİRAN 2001 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kavakçı'dan AİHM başvupusu • STRASBOURG (AA) - Bakanlar Kurulu karan ile Türk vatandaşlığı kaybettirilen Merve Kavakçrnın. Türkiye aleyhine Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi'ne (AtHM)geçen hafta şikâyet başvurusunda bulunduğu bildirildi. Kavakçrnın. bugün Strasbourg Hilton Oteli'nde bir basuı toplantısı düzenleyeceği ve bu toplantıda AtHM'ye yaptığı başvuru ile ilgih basına bilgi \ereceği bildirildi. Derviş'e yeni • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İMF, Dünya Bankası ve Credit Suısse-First Boston Bank'ta daha önce görev yapan Murat Üçer'in, Devlet Bakanı Kemal Derviş'in danışmanı olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Üçer, uluslararası finansman alanında Bakan Derviş'e danışmanlık yapacak. Üçer'in uluslararası bankacıhk sektörü konusunda önemli bir deneyime sahip olduğu ve bundan sonra aktif şekilde çahşacağı ifade ediliyor. TBMM-Sayıştay iştnrliği • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kamu harcamalarının •performans' ölçütlerine uyup uymadığı TBMM'de tartışıldı. Görev süresi 15 Haziran'da sona erecek olan Sayıştay Başkanı Kamil Mutluer, kamu harcama reformunun zorunlu olduğunu belırtirken bunun ilk koşulunun 1927 tarihini taşvyan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Yasası'nıtümüyle değiştirmek olduğunu vurguladı. Bu yasanın Türkiye'nin 'mali anayasası' niteliğinde olduğuna işaret eden Mutluer, buna paralel olarak îhale Yasası değişikliğinin de bir an önce yapümasının önemine işaret etti. Tütün tasarısına tepki artıyor • ANKARA (AA)- Türkiye Ziraat Odalan Birliği (TZOB) ve Tek G\da-tş Sendikası, Tütün Yasa Tasansı'na karşı birh'kte hareket etme karan aldı. Yasanın yaşama geçirilmemesi için her türlü mücadeleye hazır olduklannı belirten Tek Gıda-tş Genel Başkanı Hüseyin Karakoç, "Ölüm fermanımız hazırlanıyorken sessiz ve tepkisiz kalamayız" dedi. Hakkari'de operasyon • DİYARBAKTR (Cumhuriyet Bürosu) - Hakkâri kırsalvnda güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda dün 2 PKK'l'i öldürüldü. Olaiaımstü Hal Bölge Valüiği'nden yapüan açıüamada, 2 PKK'linin 7 Haziran'da aynı kırsalda öldjrülen 3'ü Suriye uyTüklu 5 militan ile aynı grupta yer aldıklan belrtildi. Açıklamada, boUede operasyonlarm suıiüğü bildirildi. Olası kapatma karanna göre c sine-i millef ve 'Meclis'i kilitleme' seçenekleri tartışılıyor FP'de arayışıANKARA (Cum- huriyet Bürosu) -Fa- zilet Partisi, Anayasa Mahkemesi'nden çı- kacak olası kapatma karanna göre Mec- lis'i erken seçime zorlayacak taktik- leri tartışıyor. FP Başkanhk Divanı, 102 milletvekilinin istifasıyla "sine-i millete dönüimesini" de kapsayan se- çenekleri değerlendiriyor. Yüksek Mahkeme karanna bağTı her olasıhkta "yenilikçi" grubun aynl- masuıa kesin gözüyle bakılıyor. "Ge- lenekçi" yönetirtün nasıl bir yapılan- ma ve hangi politikalarla devam ede- ceği konusunda ise yasaklı lider Nec- mettinErbakan'ın işareti bekleniyor. FP Başkanhk Divam'nm dünkü toplantısında olası seçenekler değer- lendirildi. Ekonomikbunahm ve siya- setteki duyarlı denge, FP yönetimini umutlandırdı. Kapatılma olasüığına geçmiş aylara göre daha az olasıhk tanıyan parti yöneticileri, "tçimizde ayn hareketierolsada erkenseçim için 102 milletvekiliortakhareketeder.\J\- kenin bu durumunda kapatma kara- nnı göze alamazlar" görüşünü kay- dettıler. Genel başkan yardımcılan Veysel Candan ile Mehmet Bekaroğju başta olmak üzere bazı parti yöneticileri, kapatılma durumunda milletvekilli- ğinden istifa edilerek erken seçimin zorlanmasını istiyorlar. Anayasanm 84. maddesine göre, istifa eden TB- MM üyesinin milletvekilliği, ancak TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda düşürülebiliyor. Bu durumda, parlamentoda çoğunlu- ğa sahip olan hükümetin istifalan red- detürme olasıhğı bulunuyor. FP milletvekilleri ise ikinci ve da- ha kapsamh taktik olarak "Meclis ça- hşmalanıunkflMenmesini" tartışıyor. Bu plana göre, FP milletvekillerinin 20'şer milletvekili ile 5 ayn grup oluş- turması gerekiyor. Bu durumda, 5 ay- n muhalefet partisinin, anayasa ve iç- tüzükten kaynaklanan tüm haklan so- nuna kadar zorlaması hedefleruyor. Kapatılma davası FaûletPartisi'nin kadergünleri • FP hakkında 2 yıl önce kapatılması istemiyle açılan davanın bugün başlayacak karar oturumlanyla Türkiye'de dinci oylara dönük siyaset yapanlann geleceği şekillenecek. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - FP'nin "kapanlanRP'nindeva- mı olduğu" ve "laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğT gerekçe- sıyle 2 yıl önce kapatıl- ması istemiyle açılan da- vanın bugün başlayacak karar oturumlanyla Tür- kiye'de dincı oylara dö- nük siyaset yapanlann geleceği şekillenecek. Anayasa Mahkemesi he- yetinin oturumlannın en az 1 hafta sürmesi bek- leniyor. Yüksek mahke- menin FP'li 20 milletve- kilinin parlamenterliği- nin düşürülmesi yönün- de karar vermesi duru- munda ara seçim günde- me gelecek. FP'nin kapatılması is- temli davayı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, Baş- kanvekili HaşimKıhç ile üyeler Furya Kantarcv- oğlu,RüştüSönmez, Ah- met Akyalçın, Ali Hüner, Yalçın Acargün, Tülay Tuğcu, Mahir Can Dı- cak, Ertuğrul Ersoy ve Sacit Adah'mn yer ala- cağı heyet karara bağla- yacak. Heyetin asıl üye- lerinden herhangi biri- nin toplantıya katılma- ması durumunda, yerine oturumlara en kıdemli yedek üye olan Samia Akbutut katüacak. He- yet, araştırüacak veya incelenecekherhangi bir konubelirlemezse dava- ya ara vermeden görüş- meyi sürdürecek. Vural Savaş'ın istekleri Emekli Yargıtay Cum- huriyet Başsavcısı Vural Savaş, 7 Mayıs 1999"da FP hakkında açtığı ka- patma davasında, parti- sinden istifa eden Istan- bul Milletvekili Ayduı Menderes dışındaki FPTi milletvekillerinin tümünün parlamenter- liklerinin sona erdiril- mesini istedi. Savaş, e- sas hakkındaki görüşün- de, Siyasi Partiler Yasa- sı'nın 103. maddesinin 2. fıkrasınm anayasaya aykın olduğunu belirte- rek iptalini talep etti. Odak olmanm ölçütle- rini düzenleyen bu fıkra, yüksek mahkeme tara- fından 5'e karşı 6 üye- nin oyuyla iptal edildi. Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğhı'nun ek iddianamesini ana da- vayla birleştirme karan aldı. Böylece davanın ilk açıldığmda olduğu gibi başa dönüldü. Anayasa Mahkeme- si'nin dava sonunda en az 20 milletvekilinin parlamenterliğini düşür- mesi, ara seçimi günde- me getirecek. ÇİZMEDEN Y L K A R I m.kart(asuperonltne.com.tr MUSAKART MİLLETİNJ KDRUK16UM. üBWâ ÇAl&telKİ Avrupa Konseyinin Türkiye raporu. Adımlar yeterli değil PARİS (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) îzleme Komitesi, Türkiye'de insan haklanve demokrasialarun- da atilan adunlann olumiu olduğunu, ancakbu alanlar- da daha fazla çaba sarf edil- mesi gerektiğini büdirdi. îzleme Komitesi'tıin Tür- kiye raportörleriMacar Sos- yalist Parlamenter Andras Barsony ve Alman Hıristi- yan Demokrat Parlamenter Benno Zierre'in hazırladık- lan rapor, Paris'te yapılan toplantıda tartışn*arak kabul edildi. Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'ne olan yükümlü- lüklerinin izlenmesi ama- cıyla hazırlanan rapor, AKPM'nin 28 Haziran Per- şembe günü Strasbourg'da yapacağı genel kurul toplan- tısında oylanacak. Raporda, Türkiye'den özellikle anayasal reformlar, ölüm cezasının kaldınlma- sı, cezaevi reformu ve örgüt- lenme hakkı konusunda da- ha fazla adım atılması iste- aiyor. Türk yetkilikrin önemlikonularda aç\kve sa- mimi bir diyalog içinde bu- lunduğu kaydedilen rapor- da, Türkiye'nin AB için ha- zvrladığı Ulusal Program'm yerine getirilmesinin, Avru- pa Konseyi'nin birçokendi- şesini de ortadan kaldırma- ya yeteîli olduğu bildirildi. Türkiye raportörleri, bunun- la birlikte Ulusal Prog- ram'ın yerine getirilmesi içinverilen süreninesnek ve uzun olmasmı eleştirdi. Başbakan Ecevit, Ermenistan'ı uyardr. tşgalden vazgeçin ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Büient Ecevk, Türk Amerikan Der- nekleri Asamblesi (ATAA) heyetiyle görüşmesinde Er- menistan'auyandabulundu. Türkiye ile Ermenistan ara- sındadiplomatik ilişkilerku- ruîması ve Kafkasya'da işbir- liğiyapılması gerektiğini be- lirten Ecevit, "Ermenistan'm yalruz geçmişi kanşörma- makla kalmayıp işgal ettiğj topraklan da bırakması ge- rekir" dedi. ATAA heyeti, dün Cumhurbaşkanı Ahmet NecdetSezer, Başbakan Ece- vit ve başbakan yardımcılan DevletBahçeH ile Mesut Yü- maz tarafından kabul edildi. ABD'deki Türk lobisini 'TÖ- ceBk' olarak güçsüz, 'nitefik' olarak güçlü şeklinde değer- lendiren Ecevît, ABD Baş- kanı George W. Bush'un gö- reve gelmesinin ardından iki ülke arasındaki işbirliğinin giderek arrüğmıgösterenye- ni kanıtlann ortaya çıkhğını kaydetti. Türkiye'ninABüyeHğmin tarih, coğrafya ve kültürdcn kaynaklanan bir hak olduğu görüşünüdile getiren Başba- kan Ecevit, "Fakat Türkis* sadece bir Avrupa ülkesi de- ğü, a\Tiı zamanda bir Orta Asya, Doğu Akdeniz, Kara- deiüzwBalkanülkesklir.Do- la> ısıvla Avrupa ik Asya'nın bütünkşmektc olduğu, yani AvrasyalaşmasürecininhTne kazandığıbir dönerode Tür- kryeanahtarroloynardunı- ma gdnüştir. ABD de bunun bfljndndedir'" dıye konuştu. IRMIKI AYDIN ENGÎN aenginn domk.net.tr Yazılı medyada "köşe yaza- n" denen gazetecilere çok ki- tap gelir. Bir köşede tanrtılan, övüten, önerilen kitabın satış şansının artacağı varsayılır. Buncayıllık meslek yaşamım- da, bir köşe yazan övdü diye bir kitabın satışının arttığını görmedim, ama yine de ya- yıncılarda bu kanı yaygın. Posta kutunuzda paraylaal- mayakalksanız maaşın yansı- nı götürecek kadar çok ve çe- şitli kitap bulunca, ister iste- mez siz deeksiklenirsiniz. He- le kitabın yazan, bizim mes- lektense bazen, "Yazmamak ayıp olur" gibi -bence yersiz- kaygılara bile kapılınır. Yazıcılık mesleginde böyle bir sabıkam yok. Beğendiğim kitabı, hele dönem ve koşullar denk geliyorsa çekınmeden övdüm, tanıttım, önerdim. Be- ğenmediğim ya da durup du- rurken söz etmenin "münase- betsiz" kaçacağına inandtğım kıtaplaria ilgili tek satır yazma- dım. Yazı böyle bir girişle başla- dı; çünkü bir hafta içinde ikin- ci kez kitap tanıtımı. hem de îki 'Gazeteci Kitabı' Daha... meslektaş kitaplannın tanıtımı yapılıyor. Üstelik bu kez iki kitaptan söz edeceğiz. • • • İki kitap. Ama aynı konuya ve kişilere odaklanmış iki ki- tap. Biri Faruk Mercan'ın kale- minden çıkmış: Niso. Öteki bir başka meslektaşın, Nasuhi Güngör'ün imzasını taşıyor: "Ipin Ucundakiler - Nesim Malki, Cavit Çağ/ar, ErolEvcil. İki kitap da aynı konuya ve kişilere odaklanmış dedik. Bu doğal. Bugün ister Nesim Malki'den (Niso) yolaçıkın, is- ter Cavit Çağlar'dan, ister Erol Evcil'den, sonuçta bir domuztopuna çarpacaksmız. Bu üç adam aynı bütünün par- çaları. Birbirinden aynlamaz, ilişkileri arapsaçına dönmüş. iç içe geçmiş, Türkiye'nin çok yakın tarihine, yani son on yı- lına, yaşamöyküleriyle ayna tutan adamlar. Ama iki kitabın önemi ve de- ğeri bu ilginç konuya ve kişi- lere dahayakından bakmamı- zı sağlamalannda değil. Her iki kitapta da bilinme- yen, ulaşılamayacak bilgiler değil, mahkeme dosyalannda, kamu belgelerinde yer alan veriler var. Gazeteciliği 'de- dektıfiik' olarak kavrayan yeniyetme acemiler gibi kav- ramayan, mesleğin gerektirdi- ği sabrı ve çalışkanlığı ete ke- miğe büründürmüş gazeteci- lerin yazabilecekleri kitaplar bunlar. Kendisiyle yapılmış bir TV sohbetinde Uğur Mumcu, "Bu kadar ilginç olayı, haberi nasıl, nereden bulup çıkan- yorsunuz" sorusunu gülüm- seyerek yanrtlamışti'. - Hepsi mahkeme dosyala- nnda, devletin belgelerinde, Meclis tutanaklannda, Meclis komisyonlannın raporlannda bol bol var. Oralardan bulup çıkanyorum. Ama hınzırca gülümseyip sözün arkasını getirmemişti. Sözünü ettiği mahkeme dos- yalan dağlar gibi birikmiş kâ- ğıt yığınlan demektir. Sözünü ettiği belgeler yüksekliği san- timetre değil, metre ile öiçülen kâğıt kümeleri anlamına gelir. Sözünü ettiği raporlan günler ve geceler boyu okursunuz da geride okunacak hâlâ yığınlar vardır. Bu sabrı ve çabayı göstere- bilenler 'gazeteci' oluyor, üşe- nenler ise... • • • Ama bu yazı iki meslektaşı övmek, çabalannı alkışlamak, meslek içi bir dayanışmanın gereğini yerine getirmek için de yazılmıyor. Bencıleyin işi habercilik olan, gecesi gündüzü haberie geçen biri için bile bir solukta okunacakkitaplar. Çünkü ora- da Türkiye'nin son on yılı ina- nılmaz bir açıklıkla ve olanca iğrençliği, olanca çürümüşlü- ğü ile sergileniyor. Sonu cina- yete varmış bir "iplik tı'care- tı"nin altı kazınıncaTürkiye'de siyasetin, Türkiye'de polisin, Türkiye'de bürokrasinin ve... An evet.. ve yargı aygıtının nasıl çürüdüğü, kirtendiği apa- çık ortaya çıkıyor. Umutlar kıracakya da öfke- ler kabartacak kadar açık ve seçik! Niso'nun yazan Faruk Mer- can Zaman gazetesinde yazı- yor, Ipin Ucundakiler'in yaza- n Nasuhi Güngör ise Zaman gazetesi, Yeni Şafakgazetele- ri duraklanndan geçmiş; şim- di de Akit'te. Her iki meslektaşım da ça- lıştıkları gazetelerin "ideolojik çizgisi"n\ benimsiyorlarsa, dünya görüşlerimiz birbirine taban tabana zıt. Ama habercilikmesleği ide- olojilerte değil, halkın haber al- ma hakkına gösterilen saygı oranında iyi ya da kötü yürü- tülüyor. Mercan ve Güngör mesleklerinin gereğini, "iyi" yerine getirenlerden. Osmanlı, "Marifetiltifata ta- bidir" demiş. Doğrudur. El emeği, göz nu- ru, karınca sabrı değerlendi- rilmeli, övülmelidir. POLtTİKA GÜ1NLÜGÜ HtKMET ÇETİNKAYA Fazilet Kapatılır mı?.. Necmettin Erbakan 'Milli Gazete' programla- n kapsamında Elazığ'dan Trabzon'a; Konya'dan Ankara'ya dek ıl il, ılçe ılçe dolaşırken, yeni parti kurma peşinde olan Recep Tayyîp Erdoğan da Anadolu'yu kanş kanş geziyor... İki tarafın da gözleri bugün saat 10.00'da top- lanacak olan Anayasa Mahkemesi'nde... Eski Başsavcı Vural Savaş tarafından açtlan ve iki yıl bir aydır süren 'FP'yi kapatma davasında' so- na yaklaşıldı... 7 Mayıs 1999'da açılan FP'yi kapatma davasın- da 11 kişilik Anayasa Mahkemesi heyeti. dava- nın sürecini değeriendirecek... Ankara'nın siyasi kulislerinde herkes FP dava- sınıkonuşuyor... "FP kapatılacak mı? Kapatılırsa hangi milletve- killerinin vekilliği düşecek?" Kapatma karan için Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesinden salt ço- ğunluğu oluşturan 6 üyenin oyu gerekiyor... 17 Aralık 1997 yılında RP'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi, bir buçukyıl sonra ka- patılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi... Eski Başsavcı Vural Savaş, dava açılmadan bir gün önce FP'den istifa eden Istanbul Milletvekili Aydın Menderes dışında tüm milletvekillerinin ve- killiğinin düşmesi için dava açmıştı... Savaş aynca, üst düzey parti yöneticilerine ve belediye başkanlarına da beş yıl süreyle siyaset yasağı getırilmesini istemişti... • * • Necmettin Erbakan'ın 'beyintakımı' Avrupaln- san Haklan Mahkemesi'nden 'olumiu bir karar' çı- kacağını umuyor... Zaten Erbakan Hoca da bu yüzden il ıl, ilçe ilçe dolaşıyor, 'Milli Gazete'nin düzenlediği toplantı- larda konuşuyor... Eğer Avrupa insan Hakları Mahkemesi; Refah Partisi'nin kapatılma kararıyla ilgili başvuruda hak ihlali bulunmadığına karar verirse Erbakan Hoca, şu ya da bu biçimde RecepTayyip Erdoğan hare- ketinin önüne geçecek, FP kapatılsa bile, yeni bir siyasi oluşumu engelleyecek!.. Beklenti böyle!.. Ancak Erbakan cephesinde bir kuşku egemen!.. Şu soru sık sık soruluyor. "Tabanımız bölünürse ne yapacağız?" Recep Tayyip Erdoğan hareketinin içinde olan milletvekillerine, belediye başkanlanna. ıl ve ilçe yöneticilerine şu mesaj veriliyor: "AİHM Refah Partisi'nin kapatılma kararını iptal edecek, Erioakan ve arkadaşlannın yasağı kaldın- lacak!" Anayasa ve îç hukuk gereği böyle bir şey ol- maz... Milli Gazete yazarlan, Recep Tayyip Erdoğan ve çevresine ateş püskürüyor... Diyoriar ki: "Belli mihraklann hedefi Fazilet'in tabanını bö- lüp parçalamak. Bu mihraklara görevlerinden ötü- rü edecek tek sözümüz yok. Onlar görevlerinıya- ptyoriar, Bizim sözümüzonlann ekmeğine yağ sü- renlere..." • • • Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi Strasbourg'da nasıl bir karar verecek? AİHM, Refah Partisi'nin kapatılmasını büyük ola- sılıkla Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ne aykırı bulacak, gelen haberlere göre 'parti kapatma ka- ran'nı örgütlenme özgürlüğüne aykın görecek!.. Ancak Refah Partisi, bu kararla Türkiye'de siya- set yapamayacak. AİHM sadece hak ihlalinı sap- tadığı için, tazminata karar verir... AİHM karan Türkiye'nin iç hukuk düzeninı ilgi- lendirir ama Anayasa Mahkemesi kararlannı boz- maz, iptal etmez ve sonuçlarını ortadan kaldır- maz... Peki Necmettin Erbakan yeniden siyasete dö- nebilir mi? Anayasa ve yasalar böyle kaldığı sürece dö- nemez... Nezaman ki yasaklar kaldırılır, yeni yasal düzen- lemeler yapılır, o zaman Erbakan siyasete dö- nebilirL. hikmet.cetinkaya(a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 AB Genel İsler Konseyi: Nice Anlaşması'nın reddi üzüntü verici LÜKSEMBURG (AA) - AB dışişleri ba- kanlan, trlanda'dayapı- lan referandumun sonu- cunda Nice Anlaşma- sı'nın reddedilmesin- den büyük üzüntü duy- duklannı açıkladılar. AB Konseyi, Türkiye ile geliştirilmiş siyasi diyalog çerçevesinde sağlanan gelişmelerden memnuniyet duyduğu- nu bildirdi. Lüksemburg'da top- lantüannı sürdüren AB Genel tşler Konseyi, ge- nişlerne konusunda bir açıklamayaparak Irlan- da'daki referandumdan sonraadayülkelerde or- taya çıkan rahatsızlığı giderme girişiminde bulundu. Açıklamanın Türkiye'ye ilişkin pa- ragrafrnda, AB'ye katı- hm stratejisinin uygula- masında sağlanan geliş- melerin önemine deği- nen Konsey, Türkhükü- metinin, katılım süre- cinde gerçekleştirmesi gerekenleri içeren Ulu- sal Program'ı onayla- masından duyduğu memnuniyeti de yansıt- tı. Açıklamada. ciddi bir uygulamanın, 1 ürk ekonomisinde istikran tekrar sağlayacağına olan güven dile getiril- di. İrlanda sorunu AB dışişleri bakanla- n, klanda'dayapılan re- ferandumun sonucunda Nice Anlaşmasrmn reddedilmesinden bü- yük üzüntü duyduklan- nı. ancak trlanda halkı- nın karanna saygı gös- terdiklerini açvkladılar. AB Komisyonu Başka- nı Romano Prodi, dü- zenlediği basıntoplantı- sında, 'büyük hayal \o- nkhğmı' dile getirdikten sonra, 'bubaşansızljğın nedenkrinininceknme- si ve dersler çıkarüması gerektiğjni' söyledi. AB Dönem Başkanı tsveç'in Başbakanı Go- ran Persson, İrlanda'da alvnansonucun, / B'nin genişlemesinı gec ıktire- bileceğini ya da engel- leyebileceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ise tr- landa'nın reddetmesine rağmen AB genişleme- smın planlanüıüı ü\bi de\ am etmesi gercktıöı- nı suvledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog