Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18EKİM2001PERŞEMBE 10 AFGANISTAN'DA SAVAŞ İsrail'de, barış sürecine karşı çıkan Zeevi, FHKC örgütü tarafindan öldürüldü Sağcıbakana suikastDış Haberier Servisi - îsraıl 'de, uhı- sal bırlık hukumetındekı turi2m ba- kanlığı gorevınden ıstıfa eden Reha- vam Zeevi'nın dün sabah Kudus'tekı Hyatt Otelı'nde uğradığı suikast sonu- cu yaşamını yıtırmesıyle Ortadoğu ba- nş surecı büyuk bır daıbe aldı Saldı- nyı Fılıstın Halk Kurtuluş Cephesı (FHKC) ustlenırken Başbakan Ariel Şaron, "yeni bir dönem" başladığı uyansında bulundu Polıs, aşın sağcı Ulusal Bırhk Parn- sı Genel Başkanı Zeevı'ye, oteldekı odasırun onünde yakın mesafeden 3 el ateş edıldığını ve daha sonra kansı tara- findan kondorda ağır yaralı halde bu- hmduğunu açıkladı Bakan, kaldınldığı hastanede oldu. Îsraıl-Fıhstınbanş anlaş- malanna karşı çıkan 75 yaşındakı Ze- evı, Başbakan Anel Şaron'un Fılıstınb- lere yonebk kısıtlamalan yumuşatma ve Baü Şena'da Fılıstınlılenû deneumınde- kı bolgelerden asker çekme karannın ar- dından ısnfa etmıştı Zeevi'nın ıstıfası dun oğleden sonra yururhığe gırecektı Smkast sırasında Zeevi'nın yanında ko- ruması olmadığı, bakanlara 24 saat ko- ruma sağlanmadığı behrüldı îsraıl televızyonu, saldınnın bır kışı tarafindan gerçekleşünldığını kaydettı Saldınyı ustlenen FHKC tarafindan Rehavam Zeevi'ye yönelık suıkastın ardından ABD Başkanı George Bush gıbı konuşan Şaron, "Artık hıçbır şey durdurmak için hiçbir şey yapma- dığuu" behrttı Paztner,Arafat'ındun- yaya îsraıl'le banş mesajı venrken hal- kının teror eylemlennı surdurduğunu soyledı Füıstın yonetımı, Zeevfnın oldurul- mesını kınadı Fılıstın Enformasyon Bakanı Yaser Abdrabbo, suıkasttan esklSl gibl Oİmayacak" dedl. duyduklan uzuntuyu düe gerırerek t .. ° .. . .. . "Sıyasdere yonelik suıkasta karşı- Israıl, Fılıstın yonetımıyle > l z "d e d l Abdrabbo, "Zeevi'nin FU diplomatik İlişkilenm kestl. listin halkına karşı duşmanca poli- tikalar guttuğunu, ancak siyasilere AFP ajansının Kudus burosuna faksla- nan bıldınde, suıkastın orgut lıden Ebu Ali Mustafa'nın 27Ağustos'ta îsraıl ta- rafindan oldurulmesıne mısılleme ola- rak duzenledığı açıklandı Bıldınde, "Bundan böyle Si\ onist varhğm aske- ri ve si>ası bderleri ozel guçlerimızin hedefı olacakür" denıldı Tehdit ediliyordu Radıkal Fılıstın gruplan, pek çok kez Israıl'ın Füıstınh mılıtanlara yonelik su- ikast polıtıkasını surdurmesı halınde Is- radlı polıtıkacılara saldıracaklan tehdı- dınde bulunmuştu Zeevi'nın son do- nemde tehdıtler aldığı bıldınldı Başbakan Şaron, yapuğı açıklamada (Fotoğraf REUTERS) Zeevi'nın oldurulmesıyle "y eni bir do- nemin" başladığı ve "hiçbir şeyin es- kisi gibi olmavacağı" uyansında bu- lundu "Bugün vepveni bir durumla karşı karşıyayız" dıyen Şaron, cınaye- tın tek sorumlusunun Fılıstın lıden Ya- ser Arafat olduğunu soyledı Şaron'un bakanlara, ıkıncı bır emre kadar e\ lenn- den çıkmamalan tahmatı verdığı belır- tüdı Bugune kadar dk kez Fılıstınlı or- gutler bır tsraıllı bakanı oldurdu tsraıl Savuruna Bakanı Benvamin Ben Eliezer de saldınnın tek sorumlu- sunun Arafat olduğunu soyledı Huku- met Sozcusu Avi Paztner, "olayın Fi- tistinli teröristlerce gerçekleştirüdiği- ni, ancak Filistin yonetiminin onlan > onelik suikastlann yanıt niteliği ta- şıvamayacağuu" soyledı El Fetıh u- derlennden Hatem Abdulhader Ze- evi'nın Araplara yonelik aşın goruşlen- nın bedelını odedığını soyledı Hamas sozculennden Abdulaziz Rantisi de "tsraü, ışgai devam ettıkçe mucade- lenin de sureceğim bilmeli" dedı tsraıl ordusu, saldınnın ardından Ba- tı Şena'dakı Ramallah kentıyle Fılıstın Bır Zeıt Lnıversıtesı arasında yenıden bankat kurdu Zeevı, "buyuk Israil" duşuncesı çer- çevesınde Israıl'e karşı bağhlığuu ılan etmeyen. Îsraıl ve Fılıstın topraklannda- kı tum Fılıstınlılenn surulmesını savu- nuyordu Zeevı, bağımsız Füıstın devle- hne kesınlıkle karşıydı Ortadoğu gergin Cem suikastı kınadı ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Dışışlen Bakanı tsmail Cem, îsraıl Tunzm Bakanı Rehavam Zeevi'yı hedef alan suıkast eylemını şıddetle kınadı Hıçbır gerekçenın teronzmı haklı gosteremeyeceğını vurgulayan Cem, bu gıbı eylemlerle banşı engelleme amacında olanlara firsat venlmemesını ıstedı tsmail Cem, Ortadoğu banşının sağlanması ıçın herkesı elınden gelen katkıyı yapmaya çağırdı Dışışlen Bakanı Cem, resmı zıyaret ıçın Ankara'da bulunan Estonya Dışışlen Bakanı Toomas Hendrik Üves üe dun bır araya geldı Dışışlen Konutu'nda bır buçuk saat suren goruşmenın ardından ıkı bakan Turkıye ve Estonya arasında Hava Ulaştırma Anlaşması'na ımzakoydular Kafkaslar'da istikrar Cem burada yaptığı açıklamada, Estonya ıle tunzm, tıcaret hacmı ve yatınm olanaklannı artırmayı hedefledıklennı soyledı Meslektaşı ıle goruşmelennde teronzmle mücadele konulannm yanı sıra 11 Eylul saldınlannın ardından Kafkaslar, Afganıstan ve Ortadoğu'dakı gelışmelen değerlendırdıklennı kaydeden Cem, "Kafkaslar'da istikrar ve banşın sağlanması için Gûrcistan'a destek verme konusunda Estonya Ue görüş birliği içerisindeyiz" dedı Konuk Bakan îlves de Turkıye ve Estonya arasındakı ıhşkılenn uzun bır geçmışe dayandiğını behrterek, ıkı ulke arasındakı ışbırhğıne buyuk onem verdıklennı kaydetı Estonya'nın, Turkıye'den sonra, Kafkaslar "dakı gehşmelerden en çok endışe duyan ulke olduğunu soyleyen Öves, bolgede ıstıkrar ıçın Gurcıstan ve Azerbaycan'ı desteklemeye devam edeceklennı bıldırdı îlves, ülkesının NATO uyelığı ıçın Turkıye'nın verdığı desteğe de teşekkuretn Afganistan'ın kuzeyinde sorunlannı tartışacaklan bir dernek kurdular Ortaçağda yaşayan kadııdar • Yenı yöneümın demokratık olması gerektığını vurgulayan ve burka yerıne mor başörtüsü takmayı tercıh eden 34 yaşındakı mühendıs Nazır, Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan kadınlar ıçın bır kadın derneğı kurduklannı söylüyor Bu dernekte eğıtım, sağlık ve çalışma konulan ele alınıyor. HOCA BAHAÜDDtN (RE- UTERS) - Koktendıncı Taleban yone- timı tarafindan "ortaçağ"da yaşamak zorunda bırakıldıklannı soyleyen bın- lerce Afgan kadını da Taleban'a karşı dırenmeye hazır 34 yaşındakı elektnk mühendısı Fa- ranos Nazır, "savaşa hazır" olduğu- nu soyleyen bınlercekadındanbın Ta- leban'ın, kadınlan "burka"yla baştan aşağı kapattığını, yanlannda bır erkek akraba olmadan evden dışan çıkmala- nna ve kız çocuklannın okula gıtme- lenne ızın vermedığını anımsatan Na- zır, Afgan kadınlann bu kurallara kar- şı harekete geçtığını soyluyor Kuzey Ittıfakı'nın kontrolundekı bolgenın merkezınde, Hoca Bahaud- dın'dekı evınde Reuters 'e konuşan Na- zır, "Taleban yuzunden Afganistan, kadınlar için bir hapishaneye dönuş- tü. Hiçbir hakkımız yok. Dışan çık- maya. işe gıtme>e, çocuklanmıza bakmaya hakkımız yok. Taleban'm izni olmadan doktora bile gıdenıı- yoruz" dıyor Kuzeyde bir dernek kurdular Nazır, tslamı sıstemı kendı katı yo- rumlanyla zorla kabul ettırmeye çalı- şanTaleban'm yapuklannı sakın ve yu- muşak bır ses tonuyla anlatıyor Bu yılın başlannda, eğıtm, sağlık ve çalışma konulannı ele almak uzere Af- ganıstan'ın kuzeyinde yaşayan kadın- lar ıçın bır kadın derneğı kuran, burka gıymekyenne mor bır başortüsu takma- yı tercıhedenNazır, yaşadıklannı şu soz- lerle anlatıyor "Kadınlar başlangıçta çahşmayı be- ceremejeceklerini duşundüler, ama şimdi çoğunun bir işi >ar. Kuzeyde, erkeklerin kadınlara karşı davranış- lan daha iyi. Burada, srvil toplum ör- gütleri ile çaJışabihyonız. Oğretmen- lik yapabilivoruz ve çocuklanmız okula gidebifiyor." Geleneksel onyargı- GELECEĞE AĞIT- Nazır butun \fgan kadınlara tereuman olu>or: Çocuklarımı sa- vaşın >ıktığı ve joksulluğun pençesındeki \fganistan'da nasıl bır geleceğın bekledi- ğıni bılmhorum. Ben de diğer kadınlar gıbı, çocuklarımın geleceğine ağlı>orum. (AP) larla mucadelelennde en cıddı sorunun, Afgan kadınlannın eğıtım eksıklığı ol- duğunu belırten Nazır şunlan soyluyor "Buradaki insanlar Taleban'dan ve Taleban'm burayı ele geçirmesi halin- de de ölmekten korkuyorlar. Lmarım asla gelmezler. Çocuklannu, savaşın yıktığı \e fakirligın her geçen gun da- ha da arttığıAfganıstan'da nasıl bir g- elecegin beklediğini bilmiyorum. Ben de buradaki diğer kadınlar gibiyim. Çocuklarımın gelecekleri için ağ- hyorum." Taleban sonrası kurulacak yonetımın, geleneksel duşunceye karşı kadınlann haklannı korumaya yonelik olması ve demokratık yasalan uygulayacak demokrat kışılerden oluşması gerek- tığını belırtenNazır, sozlennı şoyle nok- talıyor "Birileri kadınlann haklan ve öz- gürlükleri için risk almalıdır." Tahran'dan ilişkileri yumuşatma sinyalleri gelirken Washington gizli anlaşma iddiasını yalanladı Iraıı, ABD askerlerine yardım edecek Dış Haberier Servisi - Was- hıngtonyonetımı, îran'ın, ABD askerlenne gerek duyulduğu takdırde ınsanı yardım yapma önensındebulunduğuyonunde- kı haberlen doğruladı New York Tımes gazetesıne gore, Tahran'ın gızh onensı, ABD'nın îran'dakı çıkarlannı temsıl eden îsvıçrelı dıplomat- lar tarafindan Washıngton'a ıle- tıldı ABD ve lran arasındakı dıplomank ılışkaler kesılmıştı Gazete, îran'ın yardımı karşılı- ğında ABD'nın de Afganıstan operasyonu süresınce bu ulke- nın hava sahası dahıl toprak bu- tunluğune saygı gostenleceğı sozuverdı ABD Dışışlen Bakanlığı Soz- cu Yardımcısı Philip Reeker, Tahran'la herhangı bır anlaşma yapıldığını yalanladı ancak tran'ın gerekirse ABD bırhkle- nne yardımcı olmayı kabul ettı- ğını soyledı Reeker, "Iran'a gerekli olması durumunda yardımlanm beklediğimizi ilettik, onlar da olumlu yanıt verdi. Tahran'ın bu vöndeki olumlu rolü banş ve istikrar oluşrurma ve guvenliğimizi sağlama çabalannuza katkı- da bulunacaktır" dedı Reeker, Iran'ın bu ıyı nıyet gostensınrn bır karşılığı olaca- ğı yonündekı savlanysa reddet- tı Sozcu, bu jestın karşıhğında Washıngton'ın Lubnan'dakı Hızbullahorgutunu destekleyen Iran'a karşı eleştınlennı yumu- şatacağı haberlennı yalanladı lran, ABD Dışışlen Bakanlı- ğı'nın teroru destekleyen ulke- ler lıstesınde yer ahyor MERHABA NECATİ DOĞRU Zihniyet Devrimi Oluyor! Menteşelen ısyan etmış, duşmek uzere olan eskı pencereler gıbı ba- şarısızlık da gacur gucur sesler çı- karmaya başladı Başarısızlık, Eğe sesı gıbı gıcırtıh Başarısızlık, Poyraz sesı gıbı ınıltılı Başarısızlık, An kovanı uğultusu gıbı Başarısızlık, örse vurulan çekıç gıbı Maden borunun tınlaması gıbı Aç mıdenın ınlemesı gıbı Sevınmelıyız1 Başarısızlık, artık bızım ulkemız- de de kendını saklayamıyor, gızleye- mıyor kutsallıklarla, tabularla, yalan dolanla yuttur gıtsın edebıyatıyla, geyık muhabbetı, futbol sapıklığı, televole afyonlamasıyla ortemıyor Mutluluk çıkarmalıyız Krıze şukretmelıyız Ekonomık krız projektor oldu, başarısızlığı, yeteneksızlığı, yalan- cılığı yuzyıllardır saklandığı karan- lık mağaralar ıçınden aydınlığa çı- kardı Turkıye'de halk artık "kım ba- şanlt, kım değıl" ayırt etmek ıçın uğ- raşmaya, çaba vermeye, dıkkat ve ıdrak gostermeye başladı • • • Az şey mı bu? Bın yıldır beklıyoruz Devnm dıyebılır mıyız? Zihniyet devrımı1 lyıyı kotuden, egıtımlıyı cahılden, ahlaklıyı ahlaksızdan, verımlıyı ve- nmsızden, dolandıncıyı durustten, yalanctyt doğrudan, devlet kaynak- lanndan beslenen emzıkçı ışada- mını devletten pıpetlenmeden ış yaratan gerçek lıberalden, hortum- cu, bankacıyı hakıkı bankacıdan ayırt etmeye başladı bu toplum 1 Knz dıpten vurdu 1 Halk beynınden uyandı 1 Zihniyet devnmı oluyor 1 Mılletvekıllığı nedır? "50 yıldır yutturulduğu gıbı başansız doktor- lar, yeteneksız avukatlar, kotu mu- hendısler, ış bulamamış mımariar, şırketını batırmış ışadamları, muflıs tuccariar, okuma-yazma bılmez aşı- retreıslen, başansız gazetecıler, kı- taplan okunmaz yazarlann, bırpar- tı lıdennın emır en halıne gelmeyı kabul ettığı ıçın mılletvekılı seçılerek başansızlıklannı örtme mesleğı mı? Yoksa bılgısını, bınkımını, becensı- nı halkın hızmetıne adamanın rafi- ne olmuş duygusu mu 7 " Halk artık ayırıyor Mılletvekıllığı geçınme mesleğı değıl, ulkenın uygarlığagoturulme- sıne hızmet etme adanmışlığı Bu yuzden korktular Mechs'ten buyuk çoğunlukla çı- Elektrikte rüşvet çarpması! kardıkları "mılletvekıllennın maaşla- nnın yukseltılmesını anayasa mad- desı halıne getırme kararını" halkın onayına sunamıyorlar 50 yıl once olsaydı 40 yıl once Hatta 30 yıl once Halka gıtmekten korkmazlar, Turkıye'yı ılen bır demokrasıye ge- çırecek "Anayasa Değışıklığı Pake- f/"nın ıçıne gecenın kor vaktınde mılletvekılı maaşını arttırma mad- desını sokuşturmann yakışıksız ol- duğunu yazıp soyleyenlere "komu- nıstler, vatan haınlen, dınsızler, Al- lahsızlar, demokrası duşmanlan, re- jım yıkıcıları" etıketlerı vururlar ve buna halkı da ınandırarak gule oy- naya referanduma gıderlerdı Şımdı gıdemıyorlar Mıllı ıradeyı temsıl etmest gereken Meclıs, mıllı ıradeden korkuyor "Maaşlannızı arttırmak mı ıstıyor- sunuz, bu yaptığınız yanlış, hukuka aykın, hukuktan sapmayalım, buyu- run halka sorun" dıyen Cumhurbaş- kanı'nı "populıst" dıye suçluyorlar • • • Halkın seçtığı adamlar Halka gıtmekten korkuyor Çunku "mılletın oturduğu ma- hallerde değıl, luks lojmanlarda ya- şayan, çorbacısını, benbennı, ayak- kabı boyacısını, aıle doktorunu Meclıs 'te ışe aldıran, halkın sabahın korunde kuyruklara gırerek muaye- ne olduğu hastanelen ılkel ve yeter- sızbularak kendıne ozel hastaneler, dolaha çalışan Amenkan sağlık men\ezlen bulan, bunlann parasını da devlet butçesıne yükleyen, ken- dıne oy verenın çocuğunu devlet- te ışe sokmayı, kredı erteletmeyı, ıhtıyaç yokken lıman, balıkçı banna- ğı, otoyol, yuzme havuzu projelen- nın kendı s&çıldığı bolgeye venlme- sının kulısını yaparak seçımlerde kendısını parasal olarak destekle- yen muteahhıtlere ış yaratan, hem rüşvete hem banka hortumlamaya zemın hazıhayarak ulkenın fakırieş- mesıne yol açmayı, seçım dönem- lennde katıllere, canılere af çıkanp hapıshanelerı boşaltmayı, orman yakanlan, vergı kaçıranlan, ünıver- sıtede başansız olduklan ıçın atıl- mışlan affetmeyı, seçım yılında ge- cekonducuya tapu dağıtmayı, ko- yu kara Mercedes'lere bınıp etra- fında 20 kışılık motonze koruma ıle kent trafıklennı tıkamayı, uçaklar- da, vapuharda, trenlerde kendılen- ne VIP mevkılerı oluşturmayı" halk artık mılletvekıllığı olarak gormu- yor Boyle bır sıyaset sınıfını artık Turkıye'de ıstemıyor Zihniyet devnmı oldu Korkunun nedenı budur î Bızım gazetenın Ekonomı Servisi muhabırlennden Fat- ma Koşar'ın rafıne edılmış bır dıkkatle bulup yazdığı habe- re gore, Istanbul'da elektnk dağrtımında ışe alınan ışçıler ahlaksızlaşıyor, ruşvete bo- ğuluyorlar Buyuk soygun var Ve korkunç kamu kaybı 1 Devlet şırketı Boğazıçı EDAŞ'ın malıyetı ındırmek, elektnk parala- nnı hızlı toplamak ıçın başvurduğu sıstem yuzunden halk daha yuk- sek faturalar odemek zorunda bı- rakılıyor, yakmadığı elektnğı de yakmış gıbı gosterılerek buyuk so- muruye uğratılıyor Çunku EDAŞ'ın taşeron alarak anlaştığı şırketler, çalıştıracakları ışçılerı 500 ıle 1000 KIRMETRE dolar arasında hava parası alarak ışe yerleştırıyoriar Ve ucret olarak da asgarı ucre- tın altında aylık verıyorlar Bu insanlar verdıklen hava parasını çıkarmak ve asga- rı ucretın altındakı aylıklan- nı fırlatmak ıçın ruşvet alı- yorlar Endekslerı okumadan du- şuk gostenyorlar Ruşvet alıyorlar Bu yuzden EDAŞ'ın tahsılatı su- reklıduşuyor Fatma Koşar'ın yaz- dığına gore, kayıptan doğan kamu zaran 10 tnlyon lırayı buluyor EDAŞ'ın 199O'lı yıllarda kayıp kaçak oranı yuzde 13 ıken 2000 yı- lı sonunda bu oran yuzde 26'ya u- laşmış bulunuyor Bu pıslık de te- mızlenmeyı beklıyor E-posta: necatidogru@superonline.com Faks:0212 5139096 Ecevit, CNN'de Larry King'in sorularım yanıtladi: Washington'ın Irak'a saldırmayacağını umuyoruz Dış Haberier Servisi - Başbakan Bulent Ecevit, Afganıstan'a operas- yon duzenleyen ABD'nın, Irak'a da saldırmayacağını umduğunu, zaten sorumlu Amenkalı yetkılıler tarafin- dan, boyle bır eğılım olmadığı yonun- de açıklamalar yapıldığını soyledı Ecevit, CNN televızyonunun gozde programı, "Larry King Live"a ko- nuk olarak, gazetecı Larry King'in sorulannı yanıtladı ABD'nın, Irak'ı hedef almasından endışe edıhp edü- medığı yonündekı soru uzenne Ece- vit, "Bunun olmavacağuu umuyo- ruz. Bu, Irak'ın bolunmesine yol açacaktır ve bu da Turkiye'nin ba- ğımsızhğı, toprak bütunlüğu için problemler yaratacaktır. Irak'taki silahlanma faau'yetlerinin izknme- si için gerekli olanaklan biz zaten sağhyoruz. Bu tam kontrol çerçeve- sinde de Irak'a saldırmak için hiç- bir neden gonnuyoruz" dedı Ecevıt, Turkıye'nın, Flonda'ya ırtı- bat subaylan çağnlan 7 ulkeden bın olduğunu hatırlatarak "Bu da Türld- >e'den çok şey beklendiğini gösteri- yor" dedı Ecevit, 11 Eylul saldınla- nndan hemen sonra Turkıye'nın ABD'ye lojıshk destek verdığını ve Afganıstan'da yerel guçlenn eğıumı önensınde bulunduğunu anımsattı Kıng ın. "NATO'nun tek Müslu- man ülkesi olmak, sizin için siyasi sorun varatıyor mu?" sorusunakar- şüık Ecevit, "Hayır, tam tersine. Bu değerti bir nitelik. Biz, Doğu'yla Ba- tı'nın buluştuğu yerdeyiz. Mdslü- man fakat laik ve çok demokratik bir ulkeyiz. Biz, konumumuzun Av- rupa'da yer alan bir İslam ulkesi ol- duğuna inanı>oruz ki bu sadece Turkiye için değıl butun dun>a için değerÛ bir niteliktir" yanıtını verdı Başbakan: Duymadım ABD'nın Ankara buyukelçılığıne yonelik bır saldın gınşımının onlen- dığıne ılışkın haberlenn sorulması uzenne Ecevit, bu konuya ılışkın bır- şey duymadığını ancak her gun yenı bır soylentının yayıldığını belırttı Ecevit, guvenlık guçlennın son aylar- da pek çok saldın planını onledığını hatırlatarak "Her türlü önlemi alıy- oruz" dedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog