Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SkYFA + CUMHURİYET 12 EKİM 2001 CUMA AFGANISTAN'DA SAVAŞ DUIYKADA BUGÜN KONDA'nm araştırmasında hükümet vatandaşıyla ters düştü. Katılanlann yüzde 72'sine göre ABD haksız Al SİRMEN AD Militarizminin Efîiperyalist Yüzü 1 Eylul'den berı beklenen savaş nıhayet bşladı. Dunya ve Turkıye'de kamuoyu bu sa- vşın mantığını da haklılığını da anlayabılmış dğıl. îavaşın anlaşılmaması son derecede doğal.. çuıku ABD'nın ılan ettığı hedefler ve nedenler ılegerçekler fena halde çelışıyor. Bu yuzdendir kı, bız bu savaşın gerçek yuzu- nebakmak zorundayız Ergin YıldızoğJu 8 10.2001 tarıhlı Cumhurı- ye'te ABD'nın yenı "Dort Yıllık Savunma De- ğeiendırme Raporv" (ûuadnenal Defense Re- WKW Raport, QDR - 2001) den bazı bolumler yaymladı Raporun ıçerığınden de anlaşılacağı gıbı, bu ve oenzerı uzunca enmlı metınler kısa donem- lerde hazırlanmaz. Yanı QDR - 2001, 11 Eylul sonrasında hazırlanmış bır rapor değıl. Tabıı kı, Donald Rumsfeld'ın onsozundede, metnın kendısınde de, 11 Eylul'den sonra ufak tefek değışıklıkler olmuştur, ama ana fikır, ıkız kulelere saldınlmadan once de vardı. Caha once d e bu sutunda yazdığımız gıbt, ABD son bırkaç yıldır, tam olarak Sovyetler'ın yıkımasından b u yana, 21. yuzyıl tehdıt değer- lendırmesınde, kendı sıstemıne yonelık, kuçuk devletlerden veya devlet dışı kuaıluşlardan ge- lecek olan terorıst eylemlerı bınncı sıraya koy- ma<taydı ••• QDR - 2001 'ın bolumlerını okurken bu ger- çeğı butun açıklığıyla gorebılıyorsunuz Gerçekten de raporda, "ABD, duşmanlannın kım olacaklannın ve savaşlann nerelerde çıka- cağını bılemez ve bılemeyecektır" denılmekte ve tehlıkenın devletten çok devlet dışı orgutler- den kaynaklanacağı soylenmektedır. Yanı ne zaman, nerede, nasıl vuracağı bılın- meyen ya da her zaman, heryerde, her bıçım- de vurma olasılığı bulunan, adeta soyut bır duş- mandır soz konusu olan. Aynı bıçımde, duşmanın hedefı yalnızca ABD'nın toprak butunluğune, enerjı kaynakla- rına, ekonomık çıkarlarına tehdıt oluşturması şart değıldır, tehdıt Amerıkan duzenıne, yanı özgurluğe yonelmış de olabılır. Burada savunu- lan butun dunyanın ortak ılkesı olan "ozgurdu- zendır" Insan bunları okurken, ABD'nın 2. Başka- nı'nın oğlu, kendısı de 6 Başkanı olan John Quincy Adams'ın Beyaz Saray'a yerleşmeden once Amerıkan mısyonerlerıne verdığı konfe- ransta soyledıklen gelıyor akla. O konuşmasın- da Adams, Afyon Savaşı'nı savunurken, "Çın~ Iılenn ınsanlığın ortak değen olan uygariığa sal- dırdıklannı soyluyor, uygartığın ortak paydası- nın Isa'nın 'Bırbınnızı sevınız' ılkesı olduğunu, bunun da bırbınnızle tıcaretyapınızanlamını ta- şıdığını, Çınlılenn topraklan uzennde afyon sa- tışınıyasaklayarak, bu ılkeyı çığnedıklennı" ıle- rı suruyordu. Evet, yenı dunyada 180 yıldır değışen bırşey yok. Öz aynı, yontem farklı.. • * • QDR - 2001'de, ABD'nın ulusal çıkarlarının dostları ve muttefıklerının, yanı hur dunyanın çıkarları olduğu da vurgulanmakta. Durum boyle olunca tablo net çıkıyor ortaya. ABD ozgurluğun, refahın, kısacası uygarlığın sımgesı ve koruyucusudur, onun çıkarları ko- rununca otomatık olarak, butun hur dunyanın (zaten onlar da, muttefık ve dostlardır) çıkarla- rı da korunmuş olur. Ama sımge ve hâmı, buyuk tehdıtlerle karşı karşıyadır kı, bunlar devlet dışından gelıp so- yut hedeflere de yonelebılırler ve bır savaşın, ne zaman, nerede, nasıl çıkacağı bılınemez. Bu durumda "Buyuk Ab/"nın dunyanın dort bır yanında karada, denızde, havada ve de uzayda, her yere egemen olması, her ıstedığı noktada konuşlanabılmesı gerekmektedır ve bu çabasında, duşman ılan ettığıyle savaşta herkesın ona yardım ve hızmet etmesı ınsanlık borcudur Kısacası ABD'nın mutluluğu ve egemenlığı hepımıze lazımdır, bunun ıçın Amerıka sonsuz- ca sılahlanmalı, dıledığınce savaşmalı, herkes de ona destek vermelıdır. Yersen! MudonyaMütarekesVnin 79.yüdönümü kuthındı MUDAN1A (Cum- huriyet)- Mudanya Mu- tarekesı'mn 79 yıldo- numu torenlerle kutlan- dı Ataturkçu Duşunce Dernegı Genel Başkanı Halü Ibrahim Şahin. "Direnen, dünya em- pen alizmine kafa tutaıı bir ulusken dilenen bir topluma itildik Bunun nedeni Atatûrk ilke ve devrimlerinden sapıl- masıdır" dıye konuştu Etkınlıkler, Ataturk arutına çelenk konul- masının ardından Ismet İnönü anıh onunde de- vam ettı Yaklaşık 80 mılyar lıra harcanarak onanlan Mutareke Bı- nası 'nın gezıldığı etkın- lıkler kapsamında "Mudaroa Mütareke- si'nin Tarihsel Genşimi ve Sonuçlan" konulu bırkonferans gerçekleş- tırıldı Mudanya Kay- makamlığı'nca duzen- lenen konferansta ko- nuşanODTUTarıhBo- lumu Başkanı Prof Dr Seçil Koral Akgûn, mu- tareke yıllarının koşul- lannı anlattı Mudanya Mutarekesı'nın sıradan bır anlaşma olmadığını ıfade eden Koral Ak- gun, "Mudanya Müta- rekesiLozan'agidenvo- lu açan, Türk Devri- mi'ne giden joldur* de- dı Ataturkçu Duşunce Derneğı Genel Başkanı H Ibrahim Şahın de Ataturk \e Inonu'nun 1911'lerden Cumhun- yete gıden yolda karşı- laştıklan zorluklan \e mucadelelennden or- neklerverdı Ataturk ve Inonu'nun "sağlam, sağlıkü ahlakh ve yük- sek karakterti" sıyası- lerle ulkelenn yuksele- bıleceğını savundukla- nnı anlattı Türkhalkı savaşistemiyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD'nın Afganıstan'ı bombalaması surecınde, hukumetın, ABD'ye kayıtsız koşulsuz destek \ermesıne ve yurtdışına asker gonderebılmek ıçın TBMM'den "geniş yetki" almasına karşın, kamuoyu araştırmalan halkın hukumetın yaklaşımlarına ters olduğunu ortaya koyuyor KONDA'nın yaptığı araştıraıaya gore, halkın yuzde 71 8'ı ABD'nın savaş açmasını haksız ve yanlış buluyor Halkın yuzde 88 5'ı savaşın teroru durduracağuıa ınanmazken yuzde 61'ı de Turkıye'nın "hiçbir biçunde" kanşmaması gerektığı duşuncesını taşıyor ABD'nın Afganıstan'ı bombalamaya başlaması surecınde, Turk halkının goz ardı edılen yaklaşımı, kamuoyu araştırmalanyla ortaya konuyor NTV adına KONDA Ltd tarafından 22-23 Eylul 2001 tanhlennde yapılan araştırmada, Turkıye seçmen nufusunu temsıl eden deneklerle yuz yuze goruşmeler gerçekleştınldı Araştırma, halkın hukumetın ızledığı polıtıkaya ters duştuğunu ortaya koydu Araştırmada sorulan sorular \e vamtları şoyle ABD'de Dünya Ticaret Merkezi'ne gerçekleştirilen saldınyı sizce kim vapnuş olabiür? Usame buı Ladın Yuzde 48 4 ABD ıçındekı muhalıf orgutler Yuzde 22 8 Bılınmeyen Islamı orgutler Yuzde 17 7 Devlet adı savanlar Yuzde 11 2 Sizce ABD'nin savaş açnıası doğrumu? Haksız yanlış Yuzde 71 8 Haklıdognı Yuzde 26 7 Doğru kışılen vurursa haklı Yuzde 1 5 Savaş terörü durdurur mu? Hav ır, durdurmaz Yuzde 88 5 Evet, durdurur Yuzde 11 5 Sizce Tıirkiye ne yapmaiı? Hıçbır şekılde kanşmamah Yuzde 61 Aktıf rol oynamalı, asken gucuyle katılmah Yuzde 17 Istıhbarat bılgılen vermelı Yuzde 13 Uslen kullandırmalı Yuzde 8 Dığer Yuzde 1 Genel olarak terörü önlemek için sizce şunlardan hangj ikisine öncetik vermek gerekir? Eğıtım Yuzde 73 5 Ulke ıçındekı gelır adaletsızhğıyle mucadele Yuzde 49 2 Sılahlı mucadele Yuzde 27 6 Haber alma orgutlennın çalışması Yuzde 22 6 Cevapyok Yuzde 3 1 Bir olavda aşağıdakılerden hangisi olursa o olay teror sayüır? Bombalama Yuzde 94 6 Çok sayıda ınsanın olumu Yuzde 78 8 Bınalann yıkıhnası Yuzde 51 5 Insanın kaçınlması Yuzde 25 1 Para veya kıymeth eşya alınması Yuzde 0 8 Cevapyok Yuzde22 5 binin üzerinde öğrenci mezun oldu TSK, 38 ülkeyi eğitti • TSK'nın eğıtım kurumlan, bugüne kadar 5 bının uzennde yabancı asken eğıttı Harp Okullan'nda eğıtım goren 482 konuk asken oğrencı arasında Orta Asya cumhunyetlennden gelenler ağırlıkta bulunuyor AYHAN ŞİMŞEK ANKARA-ABD'nuı Afganıstan'dakı muhalıf guçlenn eğıtımı ıçuı destek ıstedığı Turk Sılahlı Kuvvetlen (TSK). başta Orta Asya veKafkas cumhunyetlen olmak uzere dost ve muttefik 38 ulkeye asken eğıtım desteğı v enyor Bugune kadar 5 bının uzennde yabancı asken oğrencının mezun olduğu TSK'nın eğıtım kurumlannda halen 16 ulkeden 930 oğrencı oğrenım goruyor Soğuk savaş sonrasında oluşan yenı guvenlık ortamında banş ve ıstıkrann korunması ıçuı bolgedekı dost ve muttefıklenyle asken ışbırlığınehızveren Turkıye, bu amaçla 38 ulkeyle asken eğıtım ışbırlığı anlaşması ımzaladı BugunHarp Akademılen ve Sılahlı Kuv-vetler Akademısuıde, ABD, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bulganstan, Fransa, Guney Kore, Gurcıstan, Kazakıstan, Pakıstan, Romanya, Kırgızıstan, Bosna-Hersek, Makedonya'dan 50 yabancı subay eğıtım alıyor Orta Asya aflırlıkta Gulhane Asken Tıp Akademısı'nde de KKTC, Azerbaycan, Turkmenıstan, Amavutluk, Kazakıstan, Kırgızıstan, Gurcıstan, Bosna-Hersek, Malezya ve Urdun'den 100 konuk oğrencı eğıtım goruyor Harp Okullan'nda eğıtım alan 482 konuk asken oğrencı arasında Orta Asya cumhunyetlennden gelenlenn ağırlıkta bulunması dıkkat çekıyor Harp Okullan'nda Azerbaycan, Gurcıstan, Turkmenıstan, Kazakıstan, Kırgızıstan'ın yanı sıra Amavutluk, Bosna-Hersek, Pakıstan ve Urdun'den gelen asken oğrencıler oğrenım goruyor Astsubay Hazırlama Okullan'nda da KKTC, Azerbaycan ve Arnavutluk'tan gelen toplam 64 oğrencı eğıhm alıyor Asken hselerde ıse KKTC, Azerbaycan, Turkmenıstan, Amavutluk, Kazakıstan, Kırgızıstan ve Bosna-Hersek gıbı dost ve muttefık ulkeden 234 oğrencı eğıtun goruyor 1ĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇÎN İki yönetici Şırnak ve Silopi'dejandarma gözetimindeyken kaybolmuşlardı Kayıp HADEP'liler davası AİHM'de \IAHMliTORAL DtYARBAKIR - AvTupa Insan Haklan Mahkemesı (AÎHM), Şımak'ın Sılopı ılçesınde 25 O- cak'ta Ilçe Jandarma Komutanlı- ğı'nca gozaltuıa alınmalannın ar- dından kaybolduklan ıddıa edı- len HADEP ılçe yonehcılen Ser- dar Tanış v e EbubeldrDeniz'le ıl- gılıbaşvuruyukabulettı Avukat- Tahir Elci ıse soruşturmayı yunı- • Mahkeme, kişılenn yaşıyor olabıleceğmden yola çıkarak, dosya ıçm normal prosedürun dışına çıktı ve on ınceleme ışlemlennı hızlandırdı ten Sılopı Cumhunyet Savcılı- ğı'na bır dılekçe ıle başvurarak. Taruş ve Denız'ın kayıp olduğu gunlerdekı telefon kayıtlannın Uzeyir Garih cınayetındekı gıbı ızlenıp ızlenmedığuıı sordu Ta- hırElçı, Tanış veDenız'uı aılele- nnın AİHM'ye bır sure once yap- tıklan başvunıya olumlu yanıt \enldığınısoyledı AlHM'ın, ıh- lalın yaşam hakkına yonelık ol- duğu, kişılenn yaşıyor olabılece- ğmden yola çıkarak dosya ıçın normal prosedürun dışına çıktığı ve on ınceleme ışlemlennı hız- landırdığı belırtıldı Avukat Ta- Türkiye, Suriye'nin üyeliğine sıcak ANKARA (Camhoriyet Bürosu) - Sunye'nın BM Guvenlık Konseyı üyehğıne ikı yıllığına seçılmesı, Turkıye tarafından olumlu karşılandı Oışışlen Bakanhğı kaynaklan, BM Guvenlık Konseyı üyehğının Sunye'yı daha sorumlu davTanmaya teşvık edeceğını belırtırken bu yenı aşamanın Şam yöneööiı ıçıo "yararn bir firsat" olacağmı kaydetfıler. Sunye'nın, BM Genel Kuruiu'nun 50 uyeh Asya grubu tarafından desteklenerek 160 oyla Guvenlık Konseyı üyebğıne seçılmesmın, Islam Konferansı Örguru (ÎKÖ) ve AB tarafından da memnumyetîe karşıiaodığını anımsatan kaynaklar, gelışmeye Tûtfciye'njn de ohımlu baktığını söyledıler Katar'uı başkentı Doha'da yapılan İKÖ dışışlen bakanlan toplantısuıda, Ehşışlen Bakanı İsntail Cem'ın Surtye DışışJen Bakanı Fanık El Şara ile kısa bır gorüşme yaptığı ve Sunye'nın Guvenlık Konseyı üyehğme seçılmesı dolayısıyla kendısını kutladığı öğrenddı. hır Elçı, AlHM'nın başvurunun oncelıklı ele alınmasına karar verdığmı ve Turkıye'ye de 17 Ekım'e kadar esasa ılışkın savun- ma gondermesı ıçın teblıgatta bu- lunduğunu soyledı Elçı, AlHM'nın dosyayı kısa surede ele alma karannda kayıp kişılenn son olarakjandarma ka- rakolunda gorulmelennın etkılı olduğunu belultı Dıyarbakır Cumhunyet Başsav cılığı aracılığıyla Sılopı Cumhu- nyet Sav cılığı 'na dılekçe- ler sunan Tahır Elçı, 25 O- cak'ta Serdar Tanış"ı mobıl telefonu ıle arayan ve Sılo- pı Ilçe Jandarma Komutan- lığı 'na gelmesını ısteyen ki- şılenn belırlenmesı ıçın ye- tennce araştırma yapılıp yapıhnadığnıı sordu Elçı, gunumuzdekı teknolojık kapasıte ıle Serdar Tanış'ın hangı telefonlardan arandı- ğının rahatlıkla anlaşılabı- leceğıne dıkkat çektı Rusya ile büyüksorun yaşıyorlar Gürcistany ın kritik Ankara ziyareti ANKARA (Cumhu- nyet Bürosu) - Gurcıs- tan Dışışlen Bakanı IrakH Menagarivisli. Dı- şışlen Bakanı Ismail Cem'ın konuğu olarak bugun Ankara'ya gele- cek Rusya ıle Gurcıstan arasında onemlı sorun- lann yaşandığı donem- de gerçekleşhnlecek zı- yaret sırasında Anka- ra'nın, Tıflıs yönetımıne verdığı desteğı yınele- mesı beklenıyor Dıplo- matık kaynaklar, Rusya ıle Gurcıstan arasındakı sonuıun bır an once ba- nşçı yollarla çozumlen- mesı gerektığını kayde- dıyorlar Dunyada uluslararası teronznıle mucadele kapsammda başlatılan genış kampanyayı ozel- lıkle Çeçenıstan amaç- lan ıçın kullanmaya ça- lışan Rusya'nın Gurcıs- tan uzenndekı baskıyı arthrması Turkıye'de de kaygı yaratıyor Rusya, geçen gunlerde Gurcıs- tan'ı, teronstlen suurla- nnda bannduarak kendı çıkarlan ıçuı kullan- makla suçlarken, Gur- cıstan, Rus sılahlı kuv- vetlerımn topraklannı bombaladığını bıldır- mıştı Suııra asker yığ- maya başlayan ıkı taraf arasındakı bunalımm daha da buyumesı olası- hğı bulunuyor Turkıye ve NATO açısından oldukça onemlı bır konumda bulunan v e stratejık or- taklık duzeyınde ılışkı- ler yurutulen Gurcıstan Dışışlen Bakanı Mena- ganvışlı, Cem'uı konu- ğu olarak bugun Anka- ra'ya gelecek SlFIR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com Muhammed Heykel, Arap dunyası- nınentanınmışısımlennden Heykel 60 yıllık gazetecı, Mısır'ın unlu El-Ahram gazetesının 20 yıl genel yayın muduriu- ğunu yaptı O Mısır modernleşmesının ve BAAS hareketının kurucusu Cemal Afodül Nasır'ın yakın arkadaşıydı Na- sır Mısır devrımının ardından devlet başkanı olduğunda Heykel'ı de Dışışle- rı Bakanlığı'na getırmıştı Heykel, Nasır'ın olumunden sonra EnverSedat'ladayakınlığınısurdurdu Ancak Israıl'le uzlaşmak amacıyla ya- pılan Camp-Davıd goruşmelerıne karşı çıktığı ıçın Sedat tarafından tutuklandı Muhammed Heykel şımdı 78 yaşında Arap dunyasmın en saygın yorumcula- nndan bırısı olarak kabul edılıyor Ingılızlerın unlu The Guardıan gazete- sınden Stephen Moss onunlaAfganıs- tan'ın bombalanması ve son gelışmeler uzerınebırgoruşmeyapmıştı Deneyım- lı gazetecı Heykel, endışelıydı Sozlerı- ne şoyle başlamıştı 'Afganıstan da bır mılyon dolarlık cruıse fuzelenn değe- nnde bır hedefyok Buna kralıyet sara- yı da dahıl Makul bır olçuyle duşundu- ğumde bunun bıraptallık olduğu ınan- Muhammed Heykel'in Endişeleri cındayım Ancak bunun arkasında bır plan olduğunu ve bunun ılk adım oldu- ğunu farz edıyorvm " ••• Heykel, haklı olarak Usame bın La- dın'ın yıllardır ızlendığını, El-Kaıde or- gutunun ıçınde ıse Amerıkan, Pakıstan, Suudı Arabıstan, Mısır ıstıhbarat orgut- lennın cınt attığının bılındığını soyluyor Heykel 'Bu nedenle onlann bu derece bırorganıze ve ınce ayarlı bıreylemı gız- lı tutabılmelen mumkun değıl" Heykel, Usame bın Ladın'ı ve onun kurmayı ka- bul edılen Ayman al- Zavvahari'yı de- ğerlendırırken onlann buyuk bır plancı ve duşunur olmalannı mumkun gorme- dığını belırtıyor El Cezıre televızyonun- dakı ızledığı bu ıkı kfşının de ıçgudule- rıyle hareket eden basıt ınsanlar oldu- ğunu soyluyor "Amerıkan yonetımının, Amenkan halkından yukselen ofkeyı dındırebıl- mekıçın vurabıleceğı bır hedefe ıhtıyaç duyduğuna ınanıyorum Ellennde cıddı bırkanıtolduğunuzannedıyordum Bu konuda en durust açıklamayı Dışışlen Bakanı Colın Powell yaptı 'Eğer o de- ğılse bıle çok sayıda suçu vardı zaten m ••• Muhammed Heykel, Batı'nın bırtutu- munu da samımı bulmadığını soyluyor Batılılann demokrası ve ozguluklerden soz ederken demokrası dışı rejımlerı desteklemelerını anlayamadığını da sozlerıne eklıyor Ornegın uluslararası hukuktan soz ederlerken Israıl'ın hukuk dışı davranışlarını desteklemelerını de bu tutumlannın bır parçası olarak sayı- yor Heykel'ı en çok endışelendıren ıse, Afganıstan'dakı çatışmanın yayılması- nın, butun islam dunyasında buyuk so- runlar yaratacak olması Burada da Ta- leban lıden Molla Omer'le ılgılı ılgınç bır saptamada bulunuyor Molla Ömer bır toplantı ıçın grttığı Pakıstan da salonda- kı fotoğraf ındırılmeden oturmayı red- dedıyor Pakıstanlılar bunun uzerıne, o- nun Cinnah(Pakıstan'ın kurucusu Mu- hammed Alı Cınnah) olduğunu soylu- yorlar Molla ömer, 'Cınnah kım?" dıye soruyor Bu arada karşılaştığı Yaser Arafat ı da tanımıyor Heykel, Taleban lıdennın cehaletıne dıkkat çekıyor bolgedekı sorunun kılı- dının Ladın veya Molla Omer olamaya- cağını belırtmek ıçın orneklen aktarıyor Eğer Irak'a saldırı yapılırsa ışte bu kez Islam ulkelennde cıddı bır tepkı belınrdı- yor Heykel gelışmeler konusunda şun- lan soyluyor Korfez Savaşı sırasında ABD, Arap ulkelenne Fılıstın bağımsız devletı konusunda soz verdığı ıçın, Araplar Irak'a yapılan saldırılara pek ses çıkarmadılar Ancak bu kez durum farklı Butun Islam dunyası bu bomba- lamalara tepkı gosterebılır Turkıye ıse ordunun laıklık konusundakı dıkkat çe- kıcı rolune karşın gelışmelerden etkıle- nebılır • • • Muhammed Heykel Arap ulkelenn- dekı yonetımlenn Arap halkını temsıl et- medıklennı done done vurguluyor Bu yonetımlenn hıçbınnın halka dayanma- dıklannı, yalnızca kuvvete dayandıklan- nı bu nedenle ABD ıle ışbırlığı yaptıkla- rını vurguluyor Arap halklannın duygu- larının çok daha farklı olduğuna dıkkat çekıyor Afganıstan'ın bombalanması suruyor Ancak bombalama surdukçe ve muda- haie suresı uzadıkça gorunen o kı Islam dunyasmın tepkılen de artacak Hele, bu mudahale başka ulkelere orneğın I- rak'a da yonelırse bu kez tepkıler daha yuksek boyutlara ulaşacak Zaten yal- nızca Arap dunyasında değıl dunyanın bırçok yennde duşunurler, aydınlar ya- pılanları onaylamadıklarını belırtıyorlar ABD'lı muhalıf aydın Noam Chom- sky'nın şu sozlerı çok onemlı "Teronst- lere yataklık etmek bombardımanı ge- rektıren bırsuç ıse, ABD de bombalan- malı" ••• Turkıye'yı yonetenlerın kaygıları baş- ka, halkın kaygıları başka, bu nedenle toplumun yuzde 75'ı Afganıstan'a asker gonderılmesıne karşı çıkıyor Zaman geçtıkçe, savaş çığırtkanlığının yol aça- bıleceğı yıkım daha lyı gorulecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog