Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

I MAYIS 1999 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 ARCAYÜREK . Sayfada ~<plme" diyerek kapıyı yüzüne kapatıverdi. 'özûr krizı'"nin başlangıcı. Dysa, Bahçeii olaya daha değişik gözle bakıyor MHP lideri "kapmın kapanmasına" Rahşan Hanım'ın "ralum demecinin" yol açtığına hâlâ inanıyor. Hakaretisindirerneyen"ü//cücücarn/acfan"'özürdi- lefmeyince... Ecevrt'e kapıyı açık tutmakta bir yarar görmedikle- rirı beyan ediyor. Jimdi herkes seferber Başta Mesut Yılmaz. Ne ki; Eovit, Yılmaz'dan "Sen istersen DYP'yle bile koalis- y<3i yapanm"havasındayumuşak başfı bir yanıt bek- lercen, "MHPileuzlaş" önerisialıyor... bozukyüzifa- dtesiyle. özür yerine geçeceğini sandığı açıktamalar yaayor. Bahçeii demiş ki: "Geçmişe saplanmayalım. Ama çje:mişten gerekli dersleri alalım". Ecevrt bu cümleyi kapıyor, kapıyı aralayan anahtar nrMiğinde ifade olarak yorumluyor ve bir de ek yapı- yor "Bızim ifadelerimiz MHP'nın bugünkü değeriiyö- n&cileıine söylenmiş değil". Bu gelişmelerden sonra üç nokta dikkati çekiyon Birsümleyi yorumlayarak kapıyı zorlayan Ecevit, Bah- çel'nin konuşma metnindekı öteki saptamalann ayır- dırda değil göriınuyor. Oysa Bahçeii. dolaylı bir ifadeyle DSP liderini kısır çeHşmelere, geçmişe saplanıp kaldığı için, "s/yasef- te îewyesjz//We"suçluyor. Bu, bir. Ecevrt ise bir gün önce şimşek o)up patlıyor, sağa- na> yağmur gibi yağıyor. MHP'yi defterden sikJiğini söyüyor. Ne çare; bir gün soora -Baba'dan oğul (Mesut Yıl- ma:) aracılığıyla gelen nasihatlar sonucu- MHP Ge- nel Merkezi'nin kapısını çalıyor 43 saat içinde bu değişim? Bu, ikinci nokta. Eahçeli, Köşk'e çıkıyor. Demirel medya aracılığıy- la söytediklerini MHP liderineyineliyor. Banş, diyor. Ül- kenn sorunlan, diyor. Siyasettebunlarolur, gönül ko- mayın, diyor. Sözleri arasına rahmetli büyük dostu Türkeş'ten -beki- bir iki cümle ya da anı sıkıştırarak görev süre- sinin uzamasında yarariı olacağına inandığı MHP mu- hatoöetini cebine koyuyor. Sonra?.. Kapının artık aralandığı yaygınlaşıyor. Güvensizlik virüsü Fakaatt! Onca yumuşatıcıya karşın Bahçeii, önem- senecek tnr irdeleme, bir saptama yapıyor "Ecevit'te- ki kuşku devam ederse.. kalıcı, ülkenin meselelerine çöziım üretici bir hükûmet çıkmaz. Üç ay sonra Allah kerim demektirbu" diyor. Bu, üçüncü nokta. Bu saptamadaki doğru, açık seçik ortada. Bülent Ecevit'in tümüne katıldığı Rahşan Hanım'ın demeciy- le ikı parti arasındaki güvensızliği gidermek artık ola- naklı değil. En azından zor, çok zor\ Ana sorunlardaki farklı görüşler bir yana.. İkı partinin bakanlan, ötekinden gelen her öneriye ya da diğerinin yaptığı her icraata kuşkuyla bakacak... Güvensizlik virüsünün girdiği bir hükümet uyum içinde nasıl çalışacak? Bugün son turu yapılacak olan TBMM Başkanlığı da bir başka sınav. DSP oylan -kazandınr ya da ka- zandırmaz ayn bir sorun ama- MHP adayı Somun- cuoğlu'na kayacak mı? İki parti ılişkilerinde bu da önemli bir gösterge. Daha kurulmadan önce güvensizlik ve kuşkuyla beslenen bir koalisyonu uzun ömürlü ve başanUİoJ-- mak için o hükümette dengeleri ve uyumu sağlamak- la görevli başbakanda -halk deyimiyle- mangal gibi yürek gerekiyor. Doğmamış çocuğa don biçmeyelim. Başbakan, geçmişte "acul (tezcanlı) Ecevit" diye ta- nınırdı. Ecevit, "acul" doğasını "geçmiştenbugünetaşıma- dı" ise... Hükümet şak diye kurulur, pat demeden sürer gi- der(mi?) Samsun'da gurur ve heyecan CEMtLCİĞERİM SAMSUN-Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki kutlamalar sırasında tribünden sahaya atlayan maskeli bir kişinin, gösteri yapan kız öğrenciler- den binnin başına "sonradan oyuocak olduğu an- laşdan" silah dayaması heyecan yarattı. Samsun'da Atatürk'ü Aıuna, Gençlık ve Spor Bayramı nede- niyle ilk tören Atatûrk Anıtı önünde yapıldı. Anı- ta çelenklerin konulmasının ardından limanda Ata- türk ve 18 arkadaşının "Samsun'a çüoşı" canlan- dınldı. Sahil Güvenlik botu top atışlan arasında li- mana yaklaştı. Önce Atatürk ve 18 arkadaşının karaya çıkışı canlandınldı, ardından da üzerinde Atatûrk sembolü bulunan bayrak karaya çıkanldı. Bayrak, 19 Mayıs Stadyumu'na götürüldü. 19 Mayıs Stadı'ndaki törende Vali Metin tlyas Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muam- mer Unal Bûyükşehir Belediye Başkani YusufZi- ya Yıfaıuz halkın ve ögrencilerin bayramını kutla- dılar. Samsun'daki törene Devlet Bakanı Hikmet Sami Tûrk de katıldı. Vali Aksoy yaptığı konuş- masmda, iç ve dış düsmanlann 80 yıl önce hangı emellere sahipse bugün de aynı hesaplar içinde olduğunu vurgulayarak şunlan söyledi: "Eğer Milli Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk'ün az- mini,dün\a>-a haürlatabüirsek.devktin bekası kar- şısında canınnan dahi bir değeri olmadığını yeni- den öğretebilirsek. Türkij'e Cumhurijeti'nin her kudanan Gençlik \e Spor Ba\ ramı ile nasıl güçlen- diğini, kök saldığını onlar da gorecektir."' Dolgu sahasında Denız Kuvvetleri Komutanlı- ğı Bandosu konser verdi. Stadyumda düzenlenen törenler sırasında tribünden atlayan maskeli bir ki- şi, gösteri sırasında Namık Kemal Lisesi 1. sınıf öğrencisi GülşenOrsel'in başına silah dayadı. Kor- kuya kapılan öğrenciler panikle kaçışmaya başla- yınca güvenlik güçleri olaya anında müdahale ede- rek saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırı, stadyumu dolduran binlerce kişinin pro- testosuna yol açarken, bazı vatandaşlar maskeli genci linç etmek istedi. Güvenlik güçleri saldırga- nı vatandaşlann elinden kurtararak gözaltına aldı. Olay sonrası fenalık geçiren Gülşen Örsel ise Samsun Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. Samsun Valisi Metin llyas Aksoy, olaydan son- ra yaptığı açıklamada, saldırganın halen Istanbul Beykoz'da vatani görevini yapan Erkan Baş (20) olduğunun anlaşıldığını söyledi. Vali Aksoy, "Dün (önceid) akşam saldın ihban almıştık. Bu nedenle güvenlik önkmlerimizi iki kanna çıkardık. Bö\le- si bir olayın gercekieşmesindeo büyük üzüntü duy- duk" dedi. 15 gün önce intihar girişiminde bulunduğu için ızinli olduğu anlaşılan Erkan Baş'ın, dün gece ken- dini 'radikal dinci bir örgüt üyesi' olarak tanıtarak 'vaiiye suikast girişiminde bulunacağı' ihban yap- tığı öğrenıldi. Bunun üzerine Çarşamba ilçesindeki babası Mehmet Baş, güvenlik güçlerince önceki gece gözaltına alındı. Yeni \alilik binası alanında gerçekleştirilen "Doğum Günü ŞötenTnde ise Bilkent Senfoni Or- kestrası, Devlet Opera ve Balesi, ODTÜ müzik grubu, defıle, halk oyunlan, mehteran bölüğü, as- keri bando konserleri. Grup Laçin ve Grup Ayna konserleri yer aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Milli Piyango çekilişinin ardından gece fener alayı ve havai fışek gösterileri kutlamalara renk kattı. Kutiamaya CHP'li Baydar görevden alındı türban gölgesi KONYA (Cumhuriyet) - Konya'nın Kadınhanı ilçe- sinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bay- ramı törenlerine türbanlı olarak katılmalanna ızın ve- rilmeyen imam hatip lisesi öğrencileri, kutlamalar sıra- sında ve sonrasında olay çı- kardılar. Göstenler sırasın- da gözaltına alınan öğrenci- ler daha sonra serbest bıra- kılırken. Kaymakam Şükrü Yıldınm öğrencıler arasın- da provokasyon yaptıklan belirlenen kişilerin yakalan- dığını belirtti. Konya'nın Kadınhanı il- çesinde stadyumda düzenle- nen 19MayısAtatürk'üAn- ma GençlÜc ve Spor Bayra- mı törenine imam hatip li- sesi öğrencileri türbanlı ol- duklan için alınmadılar. Tö- rene alınmayan 30 kadar ög- renci tören sırasında tekbır getirerek slogan attı. Kadın- hanı imam Hatip Lisesi öğ- rencilerinden 15 kadarı, programın bitiminden sonra Kaymakam Şükrü Yıldı- nra' ın makam otosunun yo- lunu keserek gösteri yap- mak ıstedi. Burada sloganlar atan ögrencilere müdahale eden güvenlik güçlen. gös- tericileri gözaltına aldı. Da- ha sonra Kaymakamlık önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup "Türbana uzanan elkr kırıbın" diye slogan attı. Grup daha son- ra güvenlik güçlerinin uya- nsı üzerine dağıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - CHP Gençlik Kollan Genel Başkanı Eriuuı Bay- dar, merkez yönetim kurulu (MYK) tarafin- dan görevinden alındı. Baydar'ın dün, CHP Gençlik Kollan Merkez Yönetim Kurulu üyesi Arda Kalaycı'ya saldırması sonrası Kalaycı'nın şikâyeti üzerine toplanan MYK, Baydar'ı görevinden aldı. Baydar'ın yüksek disiplin kuruluna ihraç istemiyle sevk edilmesi için konu parti mec- lısine sunulacak. Ancak, yapılacak olağa- nüstü kurultayda parti meclisinin yeniden seçileceği göz önüne alındığında, Baydar'ın kurultay öncesinde ihraç edilmesinin çok zor bir ihtimal olduğu belirtildi. Arda Ka- laycı olaydan sonra yaptığı açıkiamada, Baydar'ın kendisini odasına çağırarak isti- fasmı istediğini, kendisinin de istifa etme- mekte direnmesi üzerine boğazına sanlarak tokatladığını ve zorla istifa mektubunu im- zalattırdığını söyledi. Baydar'ın kendisini, "Bir daha seni genel merkezde görmeyece- ğûn'' diyerek tehdit ettiğini ileri süren Ka- laycı, olayı Genel Başkanvekili Cevdet Sel- vi'ye ilettiğinı. Selvi'ninde "Bukonudage- rekeni yapacağtz" dediğini kaydetti. Kalaycı daha sonra karakola başvuruda bulundu ve hastaneden de rapor aldı. Ko- nuyla ilgili sorulan yanıtlayan Baydar. Ka- laycı'nın kendisine hakaret ettiğini ve genç- lik kollan yönetimiyle ilgili yalan beyanlar- da bulunduğunu ileri sürerek "Odama geK di, hakaret etti, ben de tokatiadım. odadan kovdum"dedı. Baydar, kurultay öncesi CHP gençlik kollan başkanlannı yann için An- kara'da toplantıya çağırdığını, ancak Kalay- cı ve arkadaşlannın kendisini şikâyet etmek için il başkanlannı bir gün önce toplantıya çağırdıklannı da sözlerine ekledi. CHP Gençlik Kollan Genel Başkanı Erhan Bay- dar, 18 Nisan seçimleri sonrasında, özellik- le Genel Sekreter Adnan Keskin ve MYK ile ters düşmüş ve genel merkez yönetimini suçlayan açıklamalarda bulunmuştu. 'îstiklale Erdal Altınay'dan açıklama IjkAdım' Istanbul Haber Senisi - Senkron TV'nin sahibi Levent AKuıav'ın. "tele-kulak soruş- turmasT kapsamındâ Istanbul DGM tarafın- dan tutuklanarak cezaevine konulmasından sonra Senkron TV adına yazılı açıklama ya- pan Erdal Alünay, Levent Altınay'ui işledıği tek suçun her gazeteci gibi haber almaya yö- nelik yöntemlerden birini kullanarak kendi- sine sunulan bazı alternatiflen değerlendir- mesi olduğunu ileri sürdü. Altınay'ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle: "Günlerdirkamuoyundaftrtınalarko- parnJdı. Savın Levçnt Altınav'ın "çete' lideri olarak ilan edilmesi; hiçbir araşörma-inceJe- me yapıimadan, gerçekJer görülmeden, biUn- meden sebebi anlaşdmayan bir iftira, bir ka- ralama. sansas>T)n yaratmak ve haberi büyüt- me ga> reti sürdüriildü. Levent Altuıav'ın bu- güne kadar Türk televizyonculuğunun önem- li değerler katan. hemen hemen herkesin >a- kından tanıdığı. bilinen en az40-50 prograının yapunalığuu üstienen, hiçbir grupla medya patronianie rekabetsürtüşmea.ihtilafi olma- van; gazetcdlige, televfzyoacuiuğa, özünde ha- berciliğe gönül vermiş bir insandır. Gerçekle- rin yasal zeminde ortaya çtkmasına az kaku». Bütün bu olaylann sonucunda da kamuoyu- nun öğreneceği şu ki: Levent Altınay'ın >ap- bgı her gazeteci gibi haber almava yöneiik ve günde onlarca gazetecinin .vap&ğı yöntemler- den birini kullanarak kendisine sunulan bazı alternanfkri değeriendirmesidir. Kendisine sadece bir şahıs taranndan sunulan iki ola> ın birini kullanıp bir diğerini ise haber değeri ta- şımadığı gerekçesiyle kullanmamasıdır. Or- tada işlediği bir suç \arsa hepsi bu. Basında bahsedilen suclamalaria veşahıslarla kesinlik- k hiçbir şeküde ilgisi ve tanışması >oktur. Pe- ki neyapılmak isteni\T)r Bugüne kadartemiz, sakin ve mütevuzı bir geçmişi olan bu kişL di- ğer vakalananlara göre biraz ismi var diye mi ön plana çıkankü. Sansasvonel haber yapmak adına lürfen insanlar vanmasın. Hukuki ze- mindeortaya çıkan poüs ve savcıhk ifadelerin- de geçenler ne ise lürfen bunlar incelensin. Gerçek suç mevcut ise lütfen bu irdek>nsin." defilesi Istanbul Bü.vükşehir Belediyesi Kültürel ve SosyaJ İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürtüğü taraftndan Atatürk'ün Samsun'a haneketinden önce "Kurtuluş Savaşı" planlannı hazırladığı Şişli'deki Atatürk Evi'nde "İstiklale tlk Adım" defilesi düzenlendi. Modacı Faruk Saraç tarafından haarlanan Atatürk kıv afetleri, Başak Gürsoy Ajansı'na bağh mankenlerce sunuldu. (Fotoğraf: KADER TUĞLA) G U N D E M Mt STAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada di? Ardından üçüncü soru: ; - Israil'le ortak tatbikatı kime karşı yaptınız? Aynı soru döndüre döndüre yinelenıyor. israil'le Türki- ye'den önce Mısır'ın ilişki kurduğu, yapılan anlaşmalann üçüncü ülkeye karşı olmadığı, Filistin Devlet Başkanı Arafat'ın da ısraıl yönetimiyle el sıkıştığı yanıtlan, bir ku- laktan girip ötekinden çıkrnak bir yana, kulaga bile gir- miyor. Gırse, öteki taraftan çıkıncaya kadar arada mola verir, biraz izi kalıri Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in son Pans ge- zisinde de Fransız gazetecılerin 10 dolayındaki sorusun- dan 3'ü Israil üzerineydi. Sözün özü, Türkiye'nin Israil'le kurduğu askeri, eko- nomik alandaki ilişkileröteki ülkelertarafından da dikkat- le izleniyor. Türkiye ile Israil'in ortak özelliklerinden biri şu; Orta- doğu'da iki ülkede seçimle gelen bir yönetim seçimle gi- diyor! Akdeniz komşumuz Israil'de sonucu sadece bu ülke- yi değil, bütün bölgeyi ve Batı'yı ikjilendıren seçimler ya- pıldı. Herkesin gözu, ükud'un lideri Netanyahu'nun üze- rindeydi. İşçi Partısı, Netanyahu'yu alt edebilirse, üç yıl- dır aksayan banş sürecı yeniden rayına oturabilirdi. Bu beklenti gerçekleşti. Şimdi herkesin yanıtını aradı- ğı soru şu: - İşçi Partisi'nin lideri Ehud Barak, kendisinden bek- lenenleri başarabilecek mi? Bütün merak Barak üzerine... Barak seçım sonuçlannın kesinleştiği gece sabaha karşı ilk değerlendirmesinı yaptı. Bu degertendirmede dört satır başı vardı: 1 - Kudüs bölünmeyecek. 2-1967 sınırlanna dönülmeyecek. 3- Tartışmalı yerteşim bırimleri tümüyle terk edilmeye- cek. 4- Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında kesinlikle yaban- cı bir ordu bulunmayacak. Bu değeriendirme, umut yorgunu Filistinliler için, Barak'lı günlerin çok da parlak olmadığını gösteriyor. An- cak, en azından banş sürecinın miman olan partinin iş başına gelmesi olumlu bir adım. Barak, Filistinlilerin aceleci olmamalan gereköğini özef- likle yurguladı. Dördüncü maddenin anlamı şu: Filistin ayn devlet kursa bile, ordu kuramaz. Ya da as- keri amaçlı anlaşmalar yapıp, o topraklara yabancı as- ker sokamaz. Anlaşılan yeni dönemde, Filistinlilerin he- men isteriz deyip, dayatmaa" olmamalan gerekiyor. Is- rail'in, hele bir bakalım deyıp, "yatmaa" olmaması ge- rekiyor. Üçüncü ülkelerin de, neredesözter deyip, "ayarf- macı" olmaması gerekiyor. Yazının gırişinde vurgulad>ğımız Türkıye-lsrail ilişkile- rinin, yeni dönemden üç yönlü etkileneceği söyienebilir: 1 - Barak, Yunanistan'la ilışkilere meraklı bir lider. Bu ilişki berabennde Kıbns konusuna farklı bakışı getrebi- lir. 2- İşçi Partisi, insan haklan ve demokrasi söylemleri- ni öne çıkardı. Türkiye ile ilişkiterde bunlar gündeme ge- lebilir. 3- Israil, Filistin'le ilişkilerini iyi kurarsa, bu beraberin- de öteki Arap ülkeleriyle ilişkilerini ısıtır. Arap ülkelerinin, Israil'e sıcak bakma eğilımi içine girmeleri, Türkiye'ye yöneiik tepkilerini azaltabilir. Netanyahu... Neden yahu? Konunurr pek çok yönü var. Onlan önümüzdeki gün- lere bırakıp, Likud lideri Benyamin Netanyahu'nun tav- nnın altını çizelim. Üç yıl önce iktidara gelen Netanyahu, banş sürecini dinamitlemede başanlı adımlar attı. Ancak ne kendisini destekleyenlere yaranabildi ne karşı çıkanlara Oy kay- betmesinin bir nedeni de tabanının onu, "İşçi Partisi poii- tikalanna yakınlaşmakla" suçlamasıydı. Seçim gecesi ilk sonuçlar gelmeye başladı. Seçmenin Ukud'a, hapt yut dediği anlaşddı. Netanyahu resmi o(- mayan sonuçlann alınmasından yanm saat sonra, parti başkanlığından istifa etti. Netanyahu'nun bu karannı duyan bizimkiler sanınz şaşınp bağırmışlardır: Neden yahu! MİLLt PİYANGO'NUN 19 MAYIS SAMSUN ÖZEL ÇEKİLİŞÎ DÜN YAPILDI. 600 MİLYAR LİRA İSTANBUL'A ÇIKTI 600,000,000,000 lira: 280354 Istanbul 040544 055243 060057 062001 064007 281849 283945 287620 300529 300736 529254 530151 533349 539409 541913 30,000,000,000 lira: 454338 Istanbul 066128 068324 068902 070081 072686 307553 310883 311295 311788 313059. 546405 553384 554467 555505 557129 15,000,000,000 lira: 070777 Ankara. Mer- 073632 077473 083618 086270 095693 325698 332075 339440 340122 344386 559450 560419 560698 563710 565159 sin. Istanbul. Istanbul 098942 104159 110615 110937 111047 346645 359125 359256 359397 363030 567726 570357 571067 571291 572161 2,000.000,000lira: 000137 043188 288785 114494 120175 120698 120946 123963 364417 365476 369804 375475 375675 573758 574639 575803 578348 578404 432265 576509 128658 130792 131237 132642 138453 375852 378706 380963 390170 391709 583201 586554 586819 586874 587159 700,000,000 Hra: 111772 131998 183072 139720 143360 146024 146740 148938 392721 399784 402756 405146 406227 596938 604131 605778 606608 608008 355907 370024 521882 526690 552138 158984 159152 166001 175444 180978 406869 408821 413268 416579 419518 610860 611225 611646 614522 616163 709016 795370 182528 183378 186201 188007 194106 421942 422479 429877 431088 434768 619238 622020 624420 629379 634196 400,000,000 lira: 003421 008570 023690 196166 206876 208367 212924 214545 436307 441774 444570 445364 452490 635602 638967 639073 641007 645191 026590 032531 035394 068627 090349 214732 215322 217682 218643 224193 467495 471642 474931 477181 483462 650523 654549 655277 657659 660080 103064 103302 132712 144028 148960 233483 233764 234734 239786 250650 489855 495176 505452 507044 510470 660816 664406 665713 667836 668164 167447 169065 181850 217864 235408 260209 262631 264711 270408 271222 515022 515050 516016 525140 526526 670161 672557 675103 676711 677131 271638 282758 283961 327825 378086 412776 497162 546677 674309 ^ \ 701506 737582 752061 688420 693810 695568 701950 702654 705361 707751 712106 714712 718970 719757 720655 722405 724407 725448 726533 731174 735153 737165 737934 739751 746722 748702 753562 759019 762665 763476 768304 773709 774099 774400 775016 781491 783682 784763 785533 787499 787952 795162 795657 798349 799562 40,000,000 lira: 06966 27540 46320 48770 69933 72973 75139 92292 98718 99135 15,000,000 lira: 0050 0133 1233 3135 3551 4647 6239 9,000,000 Hra: 116 343 359 360 473 515 6,000,000Kra: 02 15306094 Amorti: 4 ve 8 TeseUi ikramiyesi: 080354 180354 200354 210354 220354 230354 240354 250354 260354 270354 280054 280154 280254 280304 280314 280324 280334 280344 280350 280351 280352 280353 280355 280356 280357 280358 280359 280364 280374 280384 280394 280454 280554 280654 280754 280854 280954 281354 282354 283354 284354 285354 286354 287354 288354 289354 290354 380354 480354 580354 680354 780354 299250 344509 389148 456647 499859 582893 695396 711245 744628 301632 350329 397575 493063 506949 644497 698274 727614 748430 753729 760037 100,000,000 lira: 023268 024878 052940 076684 089464 112911 228402 251372 271786 277403 309897 318756 328334 342801 393323 405801 443976 461421 469262 482849 490945 508574 536446 542110 553764 561500 589115 598251 621938 659242 686433 706176 740048 058564 079808 102522 119440 232671 262567 273224 284641 311411 324913 335078 346265 397179 416805 444108 462850 471032 484774 494272 519233 538746 543203 554928 571140 594830 612097 639253 674472 694610 732898 741509 013004 051866 071886 088620 110260 219227 244050 270190 275108 303344 314359 327368 341721 355502 401912 437938 446235 467757 480901 486552 496347 531560 541893 547658 559250 586994 595386 621013 639458 676404 698219 736768 747429 1. YAŞINDA PROFİLO ALIŞVERIŞ MERKEZİ'NDEN 3ÖUNKÂ 761638 762455 783682 80,000,000 lira: 001081 007120 011858 013085 014837 027025 028158 029993 031238 034945 038618 039006 040074 Kredili, indirimli, taksitii alışveriş kartı PAMCatöTam Kart Alışverişler keyifli, ödemeler avantajlı. Classic veya Gold PAMCard kullanırken, Pamukbank ve Visa olanaklarının tümüne sahipsıniz. Nereye giderseniz gidin, alışverişte ya da nakit ihtiyacı duyduğunuz anda, PAMCard yanınızda. Çünkü dünyada Vısa'nın geçerli otduğu tüm alışveriş noktalarında PAMCard da geçerli. gRSf&S... PAMUKBANK || "W işbirtiğiyle hazırianan bu kartla, alışveriş hem çok hızlı, hem de çok kolay. 1 yıl süresince kart ve ek kart sahiplerinden kart ücreti alınmayacak, kefil istenmeyecektir. PAMCard sayesinde indirim ve promosyonlardan öncelikli olarak bilgilendirilir, özel olanaklardan ve sürpriz armağanlardan yararlanırsınız. Ayrıca, Kemer Martı Myra Tatil Köyü'nde bir hafta tam pansiyon birinci sınıf tatil kazanabilirsiniz. PAMCard'la, Profilo Alışveriş Merkezi'ndeki anlaşmalı mağazalarda: 5 aya varan vade farksız taksit olanağından yararlanabilirsiniz. % 15e varan indirimli alışverişler yapabilirsiniz. / Yaptığınız alışverişin % 2'si oranında Pamukpara kazanabilirsiniz. alışverişin _ MICİDİTIKÖY Cemal Salnr Caddesı No-26-28 80470 MeadıyeKöy ' Istanbul Tel (0212)21644 00 Faks (0 212)21644 10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog