Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 7 ARALJK 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER *Soyda§tara çifte yurttaşlık sağtanmalı' • ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nın çağnsı üzerine kurulan TBMM Batı Trakya Destek Gnıbu'nun dün yapılan toplanbsında konuşan Milli Savunma Bakaru Sabahattin Çakmakoğlu, soydaşlara çifte yurttaşlık hakkı sağlanması gerektiğını belirterek "Bu sağlanamıyorsa, soydaşlanmızı 'Buraya geîdim geri dönmeyeyim' psikozundan lcurtaracak sistem oluşturulmalıdır" dedi. Sağlık Bakanhğı'ndan kuduz rtirafi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sağlık Bakanlığı, Avrupa'da köpek kuduzu görûlen tek ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Türkiye'de yılda ortalama 100 bın kuduz şüpheli ısınk vakasının bildinldıği belirtildi. Sagbk Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, her yü dünyada 75 bın insanda kuduz olgusu göriildüğü belirtilerek Avrupa bölgesinde köpek kuduzu görülen tek ülkenin Türkiye olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanı Osman Durmuş da kuduz hayvanlar içın önlem almanın, belediyenin görevi olduğunu beürttı. Savcı ûzdemJr yargıtamyor • ANKARA (AA) - Eskı Bayrampaşa Cezaevi Başsavcısı Necan Özdenur, görev yapüğı dönemdeki uygulamalara ılişkın olarak hakkında açılan 5 ayn davadan Yargıtay'da yargüanıyor. Özdenur dün Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ndeki davalann duruşmasnıa katüdı. Yargıtay 4. Ceza Daıresi, bazı davalann bırleştirilmesi ıstemini degejrlendirmek^diğer, r.v ,,",,„, davalannda tanıklana" - - -r- ifadesuun alınması için 5 davanın duruşmasını 24 Şubat 2000'e bıraktı. Alrnıet Şişman ttadeverdi • tstanbui Haber Servisi - Ensar Vakfı Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi eski ortaklanndan Ahmet Şişman dün akşam saatlerinde terörle mücadele şube müdürlüğü irtica masasında ifade verdi. Şişman, yaptığı açıklamada, geçen hafta kendisinin yurtdışında olduğu sırada, polıs ekiplennin evi ve işyerinin, yasadışı tBDA-C örgütüyle ılgili bir ihbar üzenne arandığnu belirterek bu nedenle ifadesine başvurulduğunu bildirdi. NüUeere karşı soyleşiI Haber Merkezi- Türkıye'deki nükleer santral kurma girişimlerini Akkuyu'da izleyen Git dergisi çahşanlan, geçen yaz Büyükeceli'de yaşadıklannı bugün düzenleyecekleri toplantıda anlatacaklar. Saat 19.00'daki diah söyleşi tstiklal Caddesi No:216Kat:4Beyoğlu adresindeki Baraka adlı kafede gerçekleştinlecek. Usurfye başartlı ameliyat • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Gazetemiz yazan SaduUah Usumi dün ameliyat oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Kliniği'nde Rektör Prof. Dr. Tuncalp Özgen tarafından yapılan ameliyat başanlı geçti. Usumi'nin bir an önce sağhğına kavuşarak okurlanyla yine gazetemiz sayfalannda buluşmasını dilıyoruz. BmıGundeş taburcu edilcfi • İstanbul Haber Servisi - Yeni kasetinin tanıtunı sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucu iki İcez ameliyat olan şarkıcı Ebnı Gündeş, 16gündürtedavi gördüğü Metropolitan Florence Nightingale Hastanesı'nden dün taburcu edildı. Tantan: Savcılar görevlerini yapmıyor. Türk: Fransa ile anlaşmamız var 'Çakıcı soANKARA (CumhuriyetBürosu)- tçiş- leri Bakanı Sadettin Tantan, Alaattin Ça- kıa'yı sorgulamak için izin verilmemesi- ne isyan ederken; Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Suçlulann tadesine Ilişkın Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde iadenin sağlandığı dosyalar dışında sorgulama ve yargılamanın mümkün olmadığını söyle- di. Çakıcı'nın kendi isteğiyle konuşması- na engel bulunmadığını belirten Türk, Türkbank ihalesinden sorgulanması için de Fransa'dan izin isteneceğini bildirdi. Başbakan BütentEcevit ise AB üyeliğinin "olmazsa olmaz" koşulunun ıdamın kal- dınlması olduğunu vurgularken "Bazı zincirieme suç odaklannın ortaya çıkanl- maa için de bu gerekli. Önde gelen mafya Bderleri, adeta birdokunuhnazhkkazanı- yor. Bu kişiler dışarda yakalanıyor, ama ancak hafif suçlardan yargüanabiHyor" dedi. Çakıcı'nın koşullu olarak Türkiye'ye iade edılmesınden sonra tçişlen Bakanlı- ğı ile Adalet Bakanlığı arasında "yargüa- ma-sorgulama" tartışması başladı. Tan- tan, "Yargılamak ayn, sorgulamak ayn bir şey. Fransa, cürüm işlemek için çete kurmadan yargılayabilirsiniz. diyor. Sor- gulayıp ekbilgüer elde edersiniz, ama yar- gılamaTOinıy. Savcuun rutumu dolayısıyla bu şans kaybedfldL Cumhuriyet savcüan- mızgörevini yapmıyor" açıklamasıyla ra- hatsızlığını dıle getırdı. Adalet Bakanı Türk ıse dün akşam sa- atlerinde makamında düzenlediği basın toplantısında, Çakıcı'nın yalrnzca 2 dos- yadaki suçlan üzerinden iade edildiği için, bunlar dışında herhangi bir cezai ta- kibata veya yargılamaya tabı tutulmasının mümkün olmadığını bildırdi. Türk, söz- leşmede, "kişinin iadeye esas olandan baş- ka birfiildendolayı takip veya muhakeme edilemeyeceği*"nın açıkça belirtıldığını söyledı. Türk, Çakıcı'nm iade kapsamı dışında kalan suçlar nedeniyle polıs tara- fından sorgulanmasının, sözleşmenın "özelüMlik" ükesinin ihlali niteliğmde olduğunu kaydettı. Fransa'dan izin istenecek Adalet Bakanı Türk, Çakıcı'nın ıadesi dışında kalan suçlar nedeniyle izin istene- ceğini belirterek beyanının aluımasının da usul gereği olduğunu söyledi. Türk, NesimMalki cinayeti sanığıErol Evcil, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Aykut Cengtz Engin'e 53 saat ifade verdi muvafakat istenecek suçlan şöyle sırala- dı: "Mehmet Emin Cankurtaran'ı silahla öldürmeye teşebbüse azmettirmek. Cü- rüm işlemek için silahh teşebbüs otuştur- mak (Türkbank olayi da bu tatdp kapsa- nundadır).Sahtepasaportdüzenieyip kul- lanmak." Hıkmet Sami Türk, Çakıcı'nm Türk- bank ihalesiyle ügili olarak sorgulanma- sı için de Fransa'dan izin isteneceğini bil- dırdı. Çakıcı'nın kendi isteğiyle konuş- masına engel bulunmadığını, sanık duru- munda bulunmadığı başka davalarla ilgi- li olarak ifadesinin alınabileceğıni söyle- di. Başbakan Ecevit de dün partisınin gmp toplantısında Türkiye'nin AB adaylığıy- la ilgılı değerlendırmeler yaparken dolay- lı olarak konuya değindi. Ecevit, "AB üyeliğinin ol- mazsa olmaz koşulu, idam cezalaruun kaldırdmasıdır. tdam cezası kalkmadan tam üyeBğegeçmekolanak dışıdır. Bunu artik herkes bih'yor. Bu gerçeğin gereği bir an önce yerine getirü- meiidir. Bazı zincirieme suç odaklannın ortaya çıkanl- maa için de bu gerekfidir" dedi. tdam kalkmah Aynı cezaevinde bulunan 'zeytin kralı', ülkücü mafya liderine 'Hoş geldin' dedi Evcfl, Çalacı'yı ziyaret etti KEREMILGAZ •-, .. , ^'Jlşadamı Nesün MaBd'nintiursa'da"oldurül- • -t " mesıyle ilgili soruşturma kapsamında tutukla- narak Kartal Cezaevi" ne konulan Erot EvdL ay- nı cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı ile görüş- tü. Evcil, Malki cinayeti soruşturması kapsamın- da da ıkınci kez İstanbul DGM'de 5.5 saat ifade verdi. Nesım Malki cinayetinın azmetriricısı olarak tutuklanarak Kartal Cezaevı'ne konulan Erol Ev- cil, Fransa'dan Türkiye'ye iade edılen, ancak po- lis ve savcılık tarafından sorgulanmaması çeşit- li tartışmalara neden olan ülkücü mafya İıderi Alaattin Çakıcı ile görüştü. Kendısi gibı güven- liknedeniyle tekkişilık dubleks odada kalan Ça- lacı'nuı öncekı akşam koğuşuna giderek "Hoş geldin ağbi" diyen "zeytin knuV bir süre sohbet etti. ,, ' Evcil, Çakıcı ile EvcO için devreye gjrmişti Bilındıği gıbi Çakıcı Türk Tıcaret Bankası'nı almaya çalışan Erol Evcil için ihaleye kanşanla- n tehdıt ettığı öne sürülmüştü. Malki cinayeti so- ruşturması kapsamındaazmettıncı olarak tutuk- lanan Evcil dün soruşrurmayı yürüten istanbul DGM Cumhuriyet Savcısı Aykut CeugizEngin'e 5.5 saat ifade verdi. Tutuklu bulunduğu Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi'nden saat 10.00'da ts- tanbui DGM'ye genrilen Evcil, saat 15.30'da sı- kı güvenlik önlemleri alûnda cezaevi aracına bin- dinlerek yenıden cezaevıne götürüldü. Fotoğrafi çekılırken rahatsız olduğu gözlenen Erol Evcü'in, 3 Kasım 1999 günü ilk kez DGM'ye getiriliş görüntüsünün aksine, tıraş ol- t dugu, takım elbıse giydıği ve daha sağlıklı gö- ründüğü dıkkatı çekti. Gazetecılerin sorulannı yanıtlayan Evcıl'ın avukau Erol Durukan. sor- guya katüamadığmı \e müvekkihmn hangı ko- nuda sorgulandığı konusunda da hiçbir bilgisi bulunmadığını belirterek Evcü'ın ikınci kez ıfa- deye çağınlmasında usule aykın bir durum ol- madığını söyledı. Evcil'ın diğer avukatı Kemal Kumkumoğlu da tstanbui DGM'ye gelmesıne karşın müvekkili ile görüşemediğinı belirterek hangi konuda sorgulandığını bılmediğıni dıle ge- tirdi. 9 Aralık'ta da işadamı Cavit Çağbr. DGM'ye gelerek uzun süre soruşturmayı yürüten tstanbui DGM Cumhunyet Savcısı Aykut Cengiz Engin'e ifade vermiştı. Alaattin çakıcı'nın kardeşl 11 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edlldl c Saldın soyadımıza yapıldı'İstanbul Haber Servisi - Fransa'dan Türki- ye'ye şartlı iade edilen ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı, konulduğu Kartal Ozel Tip Cezaevi'nde avukatlanyla görüştü. Akmerkez önünde ugradığı silahlı saldın sonucu kız aı- kadaşı Gönül Ozyürek'le birlikte yaralanan Alaattin Çakıcı'nm kardeşi GencayÇalacı, 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Çakıcı, kendisine yapılan saldınyı so- yadına yapılmış saldın olarak nitelendirdi. Kartal Cezaevi'ne dün ilk olarak gelen avu- kat Berrin Ayrancıoğlu, Alaattin Çakıcı ile yaklaşık l saat görüştü. Ayrancıoğlu, cezaevi çıkışında gazetecılenn sorusu üzerine, Çakı- cı'nın kendisine"durumunun ve cezaevi şart- laruun îyi olduğunu" söyledığını belirtn. Ay- rancıoğlu 'ndan yaklaşık l saat sonra cezaevi- ne Çakıcı'nm diğer avukatlanndan Muhittm Yüzüak geldi. Avukat Yüzüak, Alaattin Çakı- cı'ya eşya getirilip geti- rilmediğini bilmediğini söyledi. Yüzüak daha sonra içeri gırdı. Akmerkez önünde uğradığı silahlı saldın sonucu yaralanan Gen- cay Çakıcı, II gündür tedavi gördüğü hastane- den taburcu edildi. Flo- rence Nightingale Has- tanesi'nden dün öğle sa- atlerinde yürüyerek çı- kan Gencay Çakıcı, bu- rada bekleyen gazetecı- lere yaptığı kısa açıkla- mada, "Kahpe bir sakn- nya uğradım. Tedavi gördüğüm hastaneden iyileşerektaburcu oluyo- runı. Banayapdan saldı- n, soyadımayapıfanış sal- dındır. Bu soyadını taşı- maktan gurur duyuyo- rum'* dedi. Hastane bahçesinde bir açıklama yapan Avu- kat Muhittin Yüzüak da müvekkilinin 1-2 gün dinlendikten sonra önü- müzdeki hafta içerisin- de Kartal Cezaevi'ne gi- derek ağabeyi Alaatnn Çakıcı'yı zıyaret ede- bileceğini söyledi. Avukat Yüzüak, Gencay Çakıcı'nın, kız ar- kadaşının tedavi gördüğü Almanya'ya gidip gitmeyeceği yönünde yöneltilen bir soruya "Hayır gkmeyecek. Şu an kendisiyle birBkte vurulan Gönül Özyürek götürüldüğü Alman- ya'da tedavi edildi. Omurilikiçerisindeki nıer- mi çıkartılmış, ama maalesef tekerieldi san- daheye bağh bir vaşam sürdürmek zorunda kalacak" dıye karşılık verdi. Gencay Çakı- cı'mn, kendisıni vuram görmediğini söyledi- ğini bildiren Avukat Yüzüak, ifadesinde sal- dırganı gördüğünü belirten Gönül Özyürek'in, tetikçı olduğu öne sürülen Adi! Cesur'un nü- fus cüzdamndaki resmi kendisine gösterildi- ğınde, silahı kullanan kişinin buna benzeme- diğini söylediğini anlattı. Muhıtnn Yüzüak, silahh saldın nedemyle Çakıcı ve Kılıç aıleleri arasında bir hesaplaş- ma olup olmayacağı yolundaki bir sonı üze- rine de Fransa'dan dönerken uçakta bir gaze- teciye söyledıklerinin yanlış anlaşüdığuu be- lirtti. Sorulan sorunun "Çok kan akacak nu, çok ölen. öldüren olacak mı" şeklınde olduğunu, kendisinin de "Bizkan akmasmıistemeyiz. A- ma akacak kan varsa damarda durmaz" de- diğıni kaydeden Yüzüak, bu sözleriyle her- hangi bir ımada bulunmadığını savundu. Yü- züak, "Eğer salduıya maruz kalan kişi bunun hesabını soracaksa. bunu hiç kimse bilmez. Bu- nu benim bilmeme de imkân voktur. Biz. kim- senin daha fazla zarar görüp mağdur ohnası- nı istemeyiz. Elbette banşma ohnasuu temen- ni ederiz" diye konuştu. Müzisyen Gergin 'e îşkence iddiası Yapı Sanatevi ç«^y^nı ve Ktrtopyddızı müzik gnıbu üyesi Şeyda GergİB'in, poös oiduğu öne sürülen kimUği betirsiz kişi veya kişüer tarafindan lstanbul'un orta yerinde kaçırdarak işkence gördüğü, tecavüze uğradığı öne sûrûldü. İHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Eren Keskin ve Avukat Göksel Arslan, sanatçı Şanar Yurdatapan ve Kutupjikbzı gnıbu uyekri, dün Gergin'e yapdan işkence ve tecavüzle ügüi tHD'de toptann düzenfcdL Gergin'i kaçıran kişüer tarafından kendisine nereü olduğu, hangi örgütten olduğu ve sorumlusunun kün olduğu rüründe sorular sorulduğumı anlatan Arslan, Gergin'in yüzunün taşla ezudiğini, bogmak üzere gırriagmm sıkddığmı ve sopayla dövüldüğünü beHrttL Obym ardından kendBerine ulaşan ve yüzö tanmmayacak hale gelen Gergin'in önce ŞişB Etfal Hastanesi'nde, daha sonra da tstanbui Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi atona ahndığmı anlatan Arslan, oiayia 9giB olarak suç duyunısuoda bulunacaklannı söyledi Eren Keskin de Gergin'i kaçıran ldşmio sordugu sonüannu tsan bir pofis sorgusu" rüründe olduğunu ileri sürerek "Cumhurbaşkanı büe Türkiye'de işkence olduğunu kabul etti ama 'Bu bir deviet poHtikası değikür' dedi Bunun böyle ounadıgını kanrtlamak zorunda olaniar v önetküerin kendileridir'1 diye konuştu. (ÎPEK YEZDANİ) Ecevit sözleriru şöyle sürdürdü: " Karanhkiştere,cinayet- lere kanşmtş künseler dı- şanda yakalanıyor. Fakat Türkiye'de idam cezası ol- duğu için, Türkiye'ye gön- derümiyor. Bu son derece- de üzücü bir durum. Tür- kiye'ye gönderüseler de an- cak idamhk ounayan hafıf suçlardan v^rgûanabüe- cekleri belirtiliyor. Önde gelen mafya liderieri adeta bir dokunuhnazhkkazam- yor. Bunlar,bengüçhlyüm, devletten de adaletten de güçhlyüm, bana kimse do- kunamaz, havasma giriyor- lar. Oysa bunlann karşısm- da gerçek gücün devletteve adalette oiduğunu kanrtla- mak zorundayız. Aksi hal- de Türkiye'deki Susuriuk- lar aydınhğa çıkamaz. Bu gerçeğin gereklerini mutla- ka bir an önce yerine getir- memizgerekiyor. Hüküme- timizinve Meclisimizinbu- nu başaracağma güveniyo- rum." Bankekspres Korkmaz Yiğit'e , yurtdışı yine yasak İstanbul Haber Servisi - Eski sahibi olduğu Bankekspres 'ten usulsüz kredi verdiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan işadamı Korkmaz Yiğit'e tekrar "yurtdışma çılaş yasağı" getiriidi. Beyoğlu 2. Ağu- Ceza Mahkemesf nde görülen davanın 13 Aralık Pazartesi günkü duruşmasmda Yiğit hakkındaki yurtdışına çıkma yasağmın kaldınlmasının ardından, Bankekspres AŞ avukatlan ve Hazine Müsteşarlığı karara itiraz etti. Yine aynı mahkeme, başvuruyu kabul ederek verdiği kararda, "Yiğtt'in yurtdışına çıkma yasaguun kaldırümasma dair ara karardan vazgeçüerek Bankekspres'in ortağı olan sanık Yigit'in yurtdışına çıkmasmın tedbiren yasaldanmasma, banka ortağı ounadıklan anlaylan <tigt»r <ianıkl^nn yurtdtşına çıkmalannm vasaklanmasuıa dair müdahilvekülerinin talebinin reddine, oy birttğiUekararverildi'' ifadesı yer aldı. Yiğit, Beyoğlu Başsavcılığı'nca hazırlanan iki ayn iddıaname ile Beyoğlu 2. Ağu Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, diğer sanıklarla birükte usulsüz kredi vermek yoluyla dolandıncılık yapmak ve sahte özel belge düzenlemek suçlanndan dolayı 3 yıl ile 8 yıl, dolandıncılık ve hizmet nedeniyle emniyeti suıistimal suçlanndan dolayı da 5 yıl 3 ay ile 22.5 yıl arasında ağır hapis cezalan istemiyle yargılamyor. Banka yasa tasarısı görüşülüyor 'Siyasi otorite devre dtşı bırakddı'ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - IMF ve Dün- ya Bankası'nın ısteğı doğ- rultusunda hazırlanan ve 6 ay önce yürürlüğe giren Bankalar Yasası'm bütü- nüyle değışaren yasa ta- sansı, TBMM Genel Ku- rulu'nda görüşülmeye başlandı. Banka açma ve kapama başta olmak üze- re bu alandaki tüm karar- larda Bakanlar Kurulu devre dışı bırakıln-ken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyele- ri yalmzca Hazine'den so- rumlu Devlet Bakanı'nm önerisi üzenne Bakanlar Kurulu'nca atanacak. Muhalefet miUetvekillen, tasanmn doğrudan IMF tarafından "dizayn edildi- ği'' eleştirisini yönelttıler. TBMM Genel Kunı- lu'nda, Bankalar Yasa- sı'nda değişiklik öngören yasa tasansı üzerindeki görüşmelere dün başlan- dı. DYP'li Kemal Kaba- taş, IMF'nin bankacılık sisteminde yapılacak dü- zenlemelerle ılgili olarak telkinlerde bulunmadığı- m, tasanyı noktasından virgülüne kadar dızayn ederek hükümetin önüne koyduğunu söyledi. Ba- kanlar Kunılu'nun yetki- lennin, Bankacılık Dü- zenleme ve Denetleme Kurulu'na verilmesını eleştiren Kabataş, kuru- lun kimseye hesap verme yükümlülüğünün olma- masımn endişe verici ol- duğunu belirttı. FP'li AH Coşkun, ust kurulun "bü- rokrauk cumhuriyetin te- mel taşt" olduğunu kay- dederek, oligarşikadacık- lar oluştunılarak siyasi otoritenin tamamen dev- re dışı bırakıldığına dık- kat çekti. Tasanmn kabul edilen tnaddelerine göre getıri- len yeni düzenlemeler şöyle: • Bankacıuk Düzenle- me ve Denetleme Kuru- lu, biri başkan. biri ikin- ci başkan olmak üzere 7 üyeden oluşacak. Üye- ler, en az 3'ü bankacdık olmak üzere maliye-fi- nans alanında en az 10 yü deneyim sahibi ve üst düzey yöneticilik yap- mış veya sayılan öğre- nim dallarında en az 10 yü öğretim üyeliği yapan adaylar arasından Hazi- ne'den sorumlu Devlet Bakanı'nın önerisi üze- rine Bakanlar Kuru- lu'nca atanacak. • Kurul üyelen, bu gö- reve atanmalannı izleyen 30 gün ıçınde malıkı ol- duklan paylan üçüncü de- receye kadar kan ve ıkin- cı dereceye kadar sıhn hı- sımlan dışındakılere sat- mak ve devretmek sure- tiyle elden çıkarmak zo- runda olacaklar, tersı du- rumda üyelikten çekilmiş sayılacaklar. Kurul üyele- ri görevlerinden aynlma- lannı izleyen 2 yıl içınde bu yasa kapsanuna gıren kuruluşlarda görev ala- mayacaldar. • Türkiye'de bir ban- kanın kurulmasına ya da yurtdışında kurul- muş bir bankanm Tür- kiye'de ilk şubesinin açılmasına, kurulun en az 5 üyesinin aynı yön- deki oyuvla alınan ka- rarla izin verilecek. Ku- ruluşa ya da şube açıl- masına ilişkin izinler, izin tarihinden itibaren 1 yü içinde faaliyete ge- çilmemesi durumunda geçersiz say ılacak. • Sermayenin doğru- dan ya da dolaylı olarak yüzde 10 ve daha fazlası- na ya da bu oranın altında olsa dahi yönetım veya denetim kurullanna üye belirleme imtıyazı veren hisse senetlenne sahıp olan ortaklarda, banka ku- ruculannda aranan nite- lıkler aranacak. • Yönetim veva dene- tim kurullanna üye be- lirleme imtiyazı veren ya da intifa hakkı tanınan hisse senetlerinin devri, kurulun izniyie yapüa- büecek. Ayrıca banka sermayesinin yüzde 10 ya da daha fazlasına sa- hip olan tüzel kişilerin sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak el değiştirmesi de kurulun izniyie olacak. İzin, dev- ralan ortağın kurucu- larda aranan nitelikleri taşıması koşuluyia veri- lebilecek. Bu hüküm, tü- zelkişi ortağın yönetim ve denetimi belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzelkişiye ait ol- ması durumunda ger- çek kişi ortak ya da or- taklara ulaşılıncaya kadar uygulanacak. Ogrenciler yargılandı Eren Keskin: Dava ÇocukHakkun SÖTİeşmesVne aykın İstanbul Haber Servisi - Boş geçen derslerine öğretmen istemek ama- cıyla ellerinde dövızlerle yürüyüş yapan 5'ı kız, 6 çocuk "2911 sayüt Top- lann ve Gösteri Yürüyüş- leri Kanunu'na Muhale- fet" suçundan 1 yıl 6"ar aya dek hapis cezası iste- miyle yargılandı. Çocuk- lar, yapnklarunn suç ol- duğunu bilmediklenni söylediler. Çocuklann çok sayıda okul arkadaşı da kendilerine destek ver- mek amacıyla tstanbui Çocuk Mahkemelen'nin bulunduğu Sirkeci'dekı adliye bınasına geldı. Atatürk Çiftliği tlköğ- retim Okulu öğrencilen- nin yargılandığı tstanbui 1. Çocuk Mahkeme- si'ndeki duruşmaya, sa- nıklann 15 yaşından kü- çük olmalan nedeniyle "ghfiHk" prensibi gereğı çocuklar ve avukatlann- dan başka kimse almmadı. Duruşmaya katılan tu- tuksuz sanıklardan kız çocuklanE.t.(12),S.K. (13), G. Ü. (13), D. D. (12) G. K. (13)veerkek öğrenci Y. T. (14), ahnan ifadelerinde, öğretmen istedikleri için bir araya geldiklerini belirterek okul önünde bu nedenle ellerinde dövızlerle yürii- düklerinı anlatülar. Sanık çocuklann avukatlan Nesiihan Toraman, Gül Erda ve Derya Bayır da duruşmada, Adlı Tıp Ku- rumu'nca çocuklar hak- kında venlen *farik mü- meyyizfik" raporuna itı- raz ettiler. Raporda ço- cuklann akıllı olduğunun belirtildığinı kaydeden avukatlar, çocuklann, ış- ledikleri fiilin sonuçlan- m bilemeyeceğıni, bu ne- denle ortada "suç işleme kastı" olamayacağını kaydederek muayenenin yenilenmesinı ıstediler. Duruşma. tanıklann dmlenmesı ve sanık avu- katlannın "farikmumey- yiztik" raporuna ıtırazla- nmn değerlendirilmesı için ertelendi. İHD tstan- bui Şubesi Başkanı avu- kat Eren Keskin de dava- nın Uluslararası Çocuk Haklan Sözleşmesi'ne aykın olduğunu savundu. Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Alaattin Dinçer de adliye bınası önünde yaptığı açıklamada, dava- yı "işgüzartuV olarak ni- telendirdi. Sanık avukat- lannın, çocuklann psiko- lojik durumunun iyi ol- madığı gerekçesiyle ga- zetecılerden fotograf çe- kilmemesi ve soru sorul- maması yönündeki tale- bi üzerine kısa süreli tar- tışma yaşandı Sanık öğrenciler hak- kında yaşlannın küçük olması da dıkkate alına- rak 6 ay ile 1.5 yıl arasın- da hapis cezası talep edi- liyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog