Bugünden 1930'a 5.326.711 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 EKİM 1999 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 TÜRKI Istanbul ._ Sınop PB 17 Adana Edırne A 20 Samsun PB 17 Mersın Kocaelı A 19 Trabzon PB 19 Dıyarbakır Çanakkale A 21 Gıresun PB 18 Şanlıurfa Izmır A 23 Ankara Manısa A 23 Eskışehır PB 18 Sıırt Aydın A 24 Konya Denızlı A 23 Sıvas Zonguldak PB 17 Antalya Açık Parçal bulutlu PB 18 Mardın PB 17 Hakkarı PB 15 Van A 27 Kars Dogu Anadolu nun gu- neydoğusu parçalı çok bulutlu ve yağmuriu dı- ğer yerier az bulutlu ve açık geçecek Marrrta ra ıle yurdun ıç kesım lennde sabah saatlenrv de yer yer sıs gorule- cek Hava sıcaklığı yur- dun Kuzeybatısı ıle gu- neydoğusunda arta cak dığer yerlerde onerrfo t»r değışıklA ol mayacak DIS MERKEILE* Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn Y Y Y PB PB PB PB PB 4 3 6 14 13 14 17 15 Munıh PB 18 Zunh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına PB PB > PB PB PB PB PB 18 16 18 14 20 15 22 22 PB 13 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y B Y Y Y Y PB PB 9 19 10 21 18 18 18 29 PB 25 Taşkeflt Bulutlu k Çok bulutlu > Yagmurtu Kartı Sulu kar , Gok guaıttulu GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Amaç bellı Temel atacaklar Kım bılır kaçıncıdır, halka bır kez daha umut dağıtacaklar Kuşku yok Cumhurbaşkanı, Meclıs Başkanı ve Başbakan ağırtıklı bu gezı. gunlerce onceden prog- rama alınan, guvenlık onlemlennın bın kat artma- sına neden olan bır gezı Buyuklerımızın boylesı zıyaretınden once asker, polıs her guvenlık bıreyının duracağı dam ustu, baikon veya camı mınaresı dıkkatle saptanıyor Bu ayrıntıya değınmemızdekı neden şu, devle- tın tepesınde oturanlann bır bolgeye veya ıle gıttı- ğı zaman karşılaşacağı olumlu veya olumsuz man- zarayı, orneğın Dıyarbakır'da OHAL valısının, po- lısın vejandarmanın gunlerce onceden ıstıhbar ey- ledığını açıklamak1 Hatta, başta Cumhurbaşkanımız ve buyuklenmı- zın bır surprızle karşılaşmayacaklarını anlatmak1 Ozel TV'lerde elbette gormuş olacaksınız Pazar gunu Dıyarbakır'da uç onemlı koltuktan oluşan "devlet zırvesı" HADEP bayrakları, HADEP slo- ganları ve HADEP'lı kadın erkek yurttaşlar tarafın- dan coşku ıle karşılandı Kuşkusuz dıkkatınızden kaçmamıştır Ahmet Taner Kışlalf nın Kocatepe Camısı'ndekı gorkem- lı cenaze torenınde ve sonra halkımıza bır hal ol- du Buyuklenmızın vereceğı mesajları kuzu kuzudın- leme geleneğını terk etmeye yoneldığıne ışaret eden eylemlerde bulunuyor Devletın tepestnde oturanlann mesajlarını dınle- yıp alkışlayacağı yerde halkımız Orneğın Dıyarbakır'da devletın tepesındekı uç buyuğumuze mesajlar venyor O kadar kı devlet buyuklerımızden bın, orneğın Cumhurbaşkanı ya da Başbakan konuşurken hal- kımız kendı mesajlarını ara vermeksızın yuksek sesle yınelıyor Fakat bolge yetkılılen "tedbıhı" Oylebırmık- rofon duzenı koymuşlar kı alana, "gurultuye" pa- buç bırakmıyor Doğal olarak Ankara, halkın sesını ışıtmıyor Hal- kın sesı Dıyarbakır'dakı torenlerde, buyuklerımızın not defterlerınde yazılı kalıyor Vaat edilen yapılmazsa? Dıyarbakır'da halkın, devlet buyuklerıne sundu- ğu mesajlardan bır ıkı ornek "Idam cezasına hayır, duşunceye özgurluk - Toplumsal banş ıçın demokratık Turkıye - Koyu- muze donmek tstıyoruz - Yaşasın halklann kar- deşlığı - Infaza hayır, banş hemen şımdı - Toplum- sal banş ıçın aynmsız genel af " Avrupa Bırlığı kapısı onunde bırçok konuda elı kolu bağlı bır ulke ızlentmi veren Turkıye yonetıcı- lerıne, Dryarbakır'da ınsanlar devletın duymaktan fazla hazzetmeyeceğı-sloganlarla seslenıyorlar OHAL'ın kalkmasını ıstıyorlar Habur'un mılyon- larca kışıye ekmek kapısı olmaktan çıktığını, 4-5 kı- şıye peşkeş çekıldığını anımsatıyorlar Sıvıl otorıteler bırçok kez gıtmış Dıyarbakır'a, bolgeye ve vaat etmış "Ekonomık kalkınma ve sosyal düzenleme su- ratle sağlanacak 1 " Nerede kaJmış kalkınma'' Ara da bulasın sosyal duzenlemeyı Orneğın pankartlar onlerınde "Koyumuze don- mek ıstıyorvz " Halkın barışa koşullar sıralayan mesajlarına Cumhurbaşkanı Demırel, "Turkıye Cumhunyetı'ne sadakatle bağlı kışıler olarak bırlığımızı beraberlı- ğımızı korumayı" anımsatarak yanıt venyor Başbakan Ecevrt ıse, banş çağrılarını overken, ığnelıyor "Çağnyı 15 yıl Türkıye'yı bölmek ısteyen- lenn teşvıkı ıle halkımızı kana boğanlann duyma- sını" ıstıyor Ikı gun... Ikı ayn yer Bırbınnı çağnştıran ıkı, dep- rem bolgesındekı tepkılerı de katarsak uç toplum- sal olay Bu olayları dıledığincz kadar şu veya bu nedene, bır örgute ya da sıyasal kışılere bağlayınız Kıtle ıletışım araçlanndan topluma yayılıyor bu sesler. Toplum artık devlet buyuklennın mesajları yerı- ne Yaşadıkları gerçeklerı devlet buyuklenne mesaj- larla duyuruyor Sakız'a kaçan şüpheli H Baştarafı I. Sayfada lık etmesını teklıf ettığını belırttı Kışlalı nın oldu- rulduğu gunun akşam saat- lerınde arkadaşı Mustafa Orhan tarafından alınarak saat 18 30 sıralannda Iz- mır'ın Narlıdere ılçesı ya- kınlanndakı bırtaşlık lıma- na yanaştıklannı kaydeden Guneş, burada tekneye al- dıklan kışının. 35-40 yaşla- nndakı dort arkadaşı ıle bekledığını bunlardan bı- nnın uzun saçlı olduğunu soyledı Halen Sakız Ceza- î\ ı 'nde > atan Refık Guneş, slınde bır cep telefonu, bır denız pusulası ve ufak bır ;anta ıle tekneye bınen kı- >ının sureklı olarak cep te- lefonu ıle anlamadığı bır dılde konuştuğunu, kendı- lenne konuşmadan ellen ıle ışaret ettığını. Sakız Adası'na yaklaşırken 11 metrelık teknenın dumenı- ne geçerek. lımana kendısı- nın yanaştırdığını belırttı Guneş, 40-45 yaşlannda, 1 75 boyunda, sıyah saçlı. esmer \e sureklı olarak burnuna kadar çekılı mont- la yolculuğu gerçekleştıren kışıy ı Sakız Adası nda bın kadın ıkı kışının karşıladı- ğını, kurşunı renkteozel bır otomobılle karanlıkta kay- bolduğunu v urguladı Yunanemnıyetyetkıltle- n ıse gızlı olarak Sakız Adası'na gelen soz konusu kışıyı arama çalışmalannı halen sürdürüyorlar. MGK'de gündem intica • A1NKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Mıllı Guvenlık Çurulu (MGK) vann yapacağı avlik olağan oplantısında gazetemız yazan Prof Dr Ahmet Taner Cışlalı suıkastı bağlamında ırtıcaı faalıyetlen îoruşecek MGK'nın yann Çankaya Koşku'nde apacağı toplantı saat 09 30'da başlayacak Toplantının ına gundem maddesını sınır tıcaretı \e guvenhğı ıluşturuvor Bu çerçevede konuyla ılgılı Başbakanlık mrokratlan da toplantıya çağnldı Toplantının en ınemlı gundem maddesını ıse Kjşlalı suıkastı ıluşturuyor MÎT.jandarma \e Içışlen Bakanlığı. urulu soruşturmanın geldığı nokta hakkında nlgılendırecek Cumhuriyet tehdit altında• Baştarafı 1. Sayfada ğırdı YuksekoğretımKurulu Baş- kanı Prof Dr KemaJ Güruz. Kış- lalı'ya yonelık suıkastın yukseköğ- retım camıasının bolucu \e dıncı akımlarla mucadele azmını güç- lendırdığını ka>dettı Kışlalı'nın oncekı gun duzenle- nen cenaze torenıne cüppelenyle katılan, >urttaşlann askerlerden sonra en çok alkışladığı grup ıçın- de yer alan rektorler, halkın ıkıncı cumhunyetçı. bolucu ve şenatçı- lara karşı kenetienmesı çagnsında bulundu Unıversıtelennlaıkcum- hunyetın Türk Sılahlı Kuvvetle- n'nden sonra ıkıncı buyuk kalesı olduğunu vurgulayan rektorler. yurttaşın sıyasılere vonelık tepkı- sını de dogal karşıladı Kışlalf nın askerlık donemınden arkadaşı olan Istanbul Unı\ersıtesı Rektoru Prof Dr Kemal \lemdaroglu "Tepkiler sKasilere >onelıktı. Vurttaşlar laık. demokratık >e sosyal hukuk dev le- tinin oziemi ıçinde. Vurttaşlann al- kışı, bize Atarürk çizgisinde ilerle- memiziçin daha çokgıiç \erdi" de- dı Şenatçı gazetelertarafından su- reklı hedef gostenldığıne ışaret e- den Alemdaroğlu. tehdit altında gore\ yaptığını kaydettı Telefon numarası belırlenen Antalvalı bın taratından sureklı tehdit cdıldığını kaydeden Alemdaroğlu "-Vncak sonuç alınamadı. Cumhumetsav- cılığına>enidenbaş\uracagını.Tc- lefonun ankesöriü olduğu so\ lendi. \ma bunlar beni >ildıramaz. Ata- türkçu gençler çoğaldıkça, korun- mamıza da gerek kalmaz. Kenet- lenme donemindej.iz'" dedı 'Yargı karariannı uvgulamak suç oldu' YOK Başkanı Prof Dr Guruz. saldınnın yuksekogretımın kok- tendıncı \e bolucu akımlarla mu- cadele azmını zayıflatmadığını, tam tersrne guçlendırdığını anlattı Gurûz. "Bu ola>, mücaddemian haklıhğim acı bir şekilde gözler önüne sermiştir" dedı Akıt gaze- tesınde sureklı hedef gostenldığı- ne ışaret eden Guruz, "Sanki biz dinsiz ve imansızız. Hepimiz Türk'üz ve Müslumanız. Dinimizi bunlardan mı oğrenecegfe?" dıye tepkı gosterdı Guruz. vuksek >ar- gı organlannın karariannı uvgula- mak ıçın gosterdıklerı buyuk ça- banın da "entelektüel suç" halıne getırıldığını belırterek "Neolursa olsun. ne yapariarsa >apsınlar. bu mucadele bitmez. Millet bılendı, türbanda da çozıilnte oldu" dıye konuştu Uludağ Ünı\ersıtesı Rektoru Prof Dr Ayhan Kızıl, Kışlalı su- ıkastının hedefinın saptınlmak ıs- tendığıne ışaret ederek "Oysa fail- ler belli. Türkiye Cumhuriveti'ne karşı olanlar bu saldın\i > aptı" de- dı TC'nın tehdit altında olduğunu soyleyen KJZII, "BU tehdidi be\a- nat ve laflarla geçistireme>iz. Gere- ken yapılmahdır. Devletin içindekj şeriatçüar temizlenmdidir. Valiler gerektiğinde merkeze alınıvor. A- ma kaymakamlan alamıyoriar" dıye tepkı gosterdı Kızıl. ıkıncı cumhunyetçılere ve koktendıncı- lere odun venlmemesı gerektığını vurgulayarak. "AJımet Taner Kış- iaü ölebilir ama TC'den taraf olan- lar ölmez. Cumartesi günkii cena- ze töreninde görülen tablo budur. Halk da guven duyduğu muessese- leri gösterdi" dedı Merve Kavakçı olayının saptınl- masını ve DGM Savcısı Nuh Me- te Yüksel'ın zor durumda bırakıl- masını eleştıren Kızıl "MeneKa- v^kçı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı biri. Daha önceki beyanada- n ortada. Ama savcının vaptıgı go- rev, şov olarak değerlendirilivor. Hukuk düzeninden, ona saygılı olan insanlar yararianır. Danıştay Başkanı'nın yanıtı ortada. Biz diyo- ruz ki Turkiye Cumhunveti'nden yana tarafiz. Bize karşı olanlar her şeyi deneyecektir. Başan şanslan bugünkü şartiarda hictir, ancak cumhuriyetten yana olanlar gafle- tedüşmemelL Bu mucadele kısa sö- rede sonuçlanmaz" dedı 'Üniversitetere bûyûk görev' Kışlalı'yı 30 yıldır tanıdığını soyleyen Malatya Inonu (Jnnersı- tesı Rektoru Prof Dr Ömer Şar- lak, ünıversıtelenn cumhunyetın kalelen olmaya devam edeceğını soyledı Şarlak, Kışlalı'yı askerlık yaptığı donemde kendısı Gulhane Asken Tıp Akademısı nde asıstan ıken tanıdığına dıkkat çekerek "Onu 1997'de üniversiteye konfe- ransa çagırdım. O kadar ileri gö- nışluv muş ki Malaty a'da y akın ge- lecekte olacaklan gormüş ve köşe- sinde'Malatya'y ı kım kurtanr 1 'di- ye yazmıştı. Ben kasıtlı olarak onu çağırmtştım. Daha sonra çok tehdit aJdım" dıyerek anısını aktardı Matürk devnmlennın genış kıt- lelere ulaştmlabılmesı ıçın unıver- Mtelere buyuk gore\ duştuğunu an- latan Şarlak. "Üniversiteler, aktif nulmnamalj" dedı Anadolu Ünıversıtesı Rektoru Prof Dr Engin Ataç ünıversıtele- nn son donemde laık Turkıye'ye sahıp çıkma konusunda ıyı bır sı- nav verdığını vurgulayarak. halkın rektorlere ılışkın desteğını doğal karşıladı Rektorlenn yaşamlan pahasına her turlu tehdıde karşın gorevlerını yaptıklannı aktaran Ataç, 600 bın kışının gırdığı Açı- kogretım Fakultesı sınavlanna tür- banlıiann alınmadığına dıkkat çek- tı Ataç. faılı meçhul cınayetîeriff aydınlatılması gerektığını ffade ederek "Aslında faüi meçhul degiL faili meşhur kişilerle karşı karşıya- y H. Onlan bulursak. sağlıklı, refah dolu günlere ulaşabiliriz" dedı 'Halk, devlet >önetiminden memnun değü 1 ODTL Rektoru SühaSevük. sal- dınnın Türkıye'yı bolmek ısteyen- ler tarafından yapıldığını soyledı Torende halkın laık cumhunyetın en buyuk guvencesı olarak gordu- gu TSK'ye destek vermesını de- ğerlendıren Sevuk, "Halk o gûn devlet yönetiminden, siyasilerden şikâyetini gösterdi. Açık ve şeffaf biryonetim istiyor" dedı Hacettepe Unı\ersıtesı Rektoru Prof Dr Süleyman Sağlam cena- ze torenının Turk ulusunun bırlık ve butünluğûnu yansıttığını. laık cumhunyete yonelık her saldında kenetlenebıldığını somutladığını belırttı Gazı Ünnersıtesı Rektoru Prof Dr EnverHasanoğlu. "Ünivershe- Ierinyüzde99.9"u Atarurkçü,cum- huriyetçi gençler yetiştiriyor. Hal- kın bi/i alkışlaması da bundan. Or- du da Turk millerinin her zaman gozbebeği olmuştur. ama cenaze tö- reninde Başbakan ve Cumhurbaş- kam'nın yuhalanmasını tasvip et- miyorum" dedı Sert tepki Kuşadasfnda dun başlayan 35 Ulusal Norolojı Kongresı'nde ko- nuşan Dokuz Eylul Ünıversıtesı (DEU) Rektoru Prof Dr Fethiİdi- man, Ahmet Taner Kışlalı'yı vu- ranlann beyınsel ozurlu olduğunu belırterek "Bu yoketme, bireyi or- tadan kaldırma isteği değildir. Bır dıişıinmeyi.birdüzeniortadankal- dırnıa isteğidir" dedı Idıman soz- lerını şoyle >>urdurdu "Aslında bu isteklerine ulaşama- yacaklannı biliyorlar. Biliyoıiar ki, Kışlalı oncu \e sbzcu de olsa bir ta- ne değiL, miryonlarcadır. O nedenle bizi susturamazlar, susturamava- caklardır. Bizi yolumuzdan alıko- yamayacaklacdır. Çıinku bizım yo- lumu/ yeni bir binvılda hızlanarak aldığımız çağdaş uygaıiık yoludur. gerçeğin yoludur. Volumuz açık ol- sun, geleceğimiz aydınhk olsun." Ege Unıversıtesı (EU) Tıp Fa- kultesf nın oğretım uyelen \e oğ- rencılen. dun fakultede duzenle- dıklen etkınlıkle laık cumhunyetı konıma kararlılıklannı dılegetırdı- ler Tıpfakultesınınonundekı Ata- rurk anıtı onunde oğle saatlennde toplanan oğretım uyelen \ e öğren- cıler, cumhunyet şehıtlen ıçın bır dakıkalık saygı duruşunda bulun- dular EU Tıp Fakultesı Dekanı Prof Dr Münir Biike, Prof Dr Ahmet Taner Kışlalı "nın ulusal de- ğerlerı onde tutan. Ataturkçuluğü benımsemış. laık çağdaş Turkıye Cumhunyetı ulkusunden ve Ata- turk ılkelennden odün vermeyen Prof Dr Muammer 4ksoy, Prof Dr BahriyeCçok,UğurMumcuve Çetin Emeç gıbı bombalı bır saldı- rı sonucu hayatını kaybettığını anımsattı 'Amaç ulusal birliği bozmak' Prof Dr Buke.butursaldınlann ulu^al bırlığın ijozulmasına yone- lık olduğunu savundu Torene katı- lan Prof Dr Aydın Bıçakçı da Ata- turkçulere yonelık saldınların ulu- su aydınlık yolundan caydıramaya- cağı'nı savundu KESK. DİSK. Emeklı-SenBucaŞubesı TV1MOB îzmır II Koordınasyon Kurulu. Elektrık Muhendıslerı. Dış Hekım- lerı ve Vetenner Hekımlen odalan, tHD, Izmır SMMMO ÇGD. Iz- mır Savaş Karşıtlan Derneğı Pır Sultan Abdal Derneğı Izmır şube- lerı \e Çağdaş Gormeyenler Der- neğı'nın oluşturduğu Izmır Demok- rası Plattormu dun Konak Ala- nı "nda genış katılımlı bır basın açık- laması yaptı Açıklamada toplu- mun tum kesımlerının uzerlerıne oynanan oyunlar konusunda dıkkat- lı ve duyarlı olması gerektığı belır- tılerek ~Kışlalı'yayonelhlen busal- dınvı insanlığa yonetilmış bır saldı- n olarak gorüyor ve nefretle kınıyo- ruz" denıldı Mersın Lnıversıtesı Yonetım Kurulu'nca yapılan açık- lamada Kışlah suıkastı kınanırken " Benimsedtği düşuncelerhepimizûı ortak duşüncesi olarak yaşamaya devam edecekrir" denıldı Şüpheli araçlar îzlemede • Baştarafı 1. Sayfada örgüt ya da orgutlenn açık vermesı beklenıyor Genellıkle orgutlenn kendı ıç çatışmalan sıra- sında bu tür açıklan verdığı de bıhnıyor Özellıkle şenatla yönetılen ülkeler açısından Türkıye'nın "körü örnek" olduğu bılmdığınden, bu nedenle bu uike desteklı terör örgutlenne de ağırlık venlıyor Ancak soruşturmada yalnız Islamı teror orgüt- len uzennde durulmadığı. tüm yasadışı örgütle- nn mercek altına alındıği belırrılıyor Suıkastlarla ilgılı yenı bır başlangıç tedırgınlı- gı de yaşanırken, cınayetı gerçekle^tıren örgütun ıkıncı bir gınşıme düşunerek gıreceğıne dıkkat çekılıyor Suıkastın ardmdan EmnıyetGene! MOdürlüğü. Jandarma Genel Komutanhğı, MtT \e DGM eş- gödümunde olusturulan 5 ayn çahşma grubunun çalışmalan da yoğun bıçimde sürüyor Calışrna gruplannda MİT, Emnıyet ve Jandar- ma "dan konusunda uzman olan görevlı lenn yer al- dığı. edınılen bılgılenn bırleştınlerek değerlendı- nldıgı kaydedıldı Emnıyet yetkıiilennden edınıfen bılgıye gore Kışlalı'nın bombalı suıkast sonucu katledılmesı- nın ardtndan olay yen ıncdemesı sırasında elde edılen bulgular, Jandarma Genel Komutanhğı Knmınal Laboratuvan'nda da değerlendmlıyor Soruşturmada Emnıyet Genel Mudürlüğû'nde olusturulan "BombahCHayiarArşhi"nde bulunan ve gerçekleştıren orgutlenn belh olduğu ofaylar- la karşılaştınlarak sonuca gıdılmeye çalışıldığı kaydedıldı Kışialı suıkastının ışlendıgı gun olay yennde görûlen ve robot resımlerı çızılen 1 'ı bayan 5 kı- şıden alınacak sonuca gore soruşturmanın şekıl- lenecegı beltrtıldı MlT'ın, merkezı Lubnan'da bulunan ve Orta- doğu ülkelennde yaptığı kanh eylemlerle tanınan Hızbullah örgütü üzennde durduğu kaydedildı. Emnıyet yetkılılen, olayın ardmdan dıkkatlenn yoğunlaştığı İBDA-C'nın Ankara da mıJıtan kad- rosunun bulunmadığını vurgularken. bu örgütle ılışkısi olan ve Istanbul'da bulunan bazı kışılenn olaya kanşıp kanşmadığınm araştınldıgı bıidınl- dı. Islamı teror örgütlen dışındakı bırçok örgüt ve üyelen de yakın takıbe ahndı Guvenlık bınmlen, 24 Ocak 1993 te Ankara'da katledılen Uğur Mumcu suıkastında olduğu gıbı açıkîarnatarla soruşturmayı sekteye uğrarmamak ıçın kamuoyuna bılgı sızdırmıyor Yılmaz: Bilgi yok ANAP Genel Başkanı Mesut Yıimaz. soruştur- manın gızlı yurutülduğunu belırterek "Şuandaka- muoyıına açıklanacak bir bilgi yok. Daha önce de söyledim, butun imkâniar kuUanıhyor. Y'ajHİabUe- cek her şey yapılıvor. Zannediyorum kısa zaman- da iyi bir netice alacağız" dıye konuştu DYP'de Cillere karşı aday hâlâ aranıyor Muhalifler çözülüyor ANhARA (Cumhuriyet Büro- su)- DYPde 20 Kasım'dakı 6 ola- ğan kongrede genel başkan Tansu Çüler'e karşı çıkanlacak lıder ada- yını. kongreye 1 aydan kısa sure kalmasına karşın belırleyemeyen muhalıf cephe, "çözülme" eğılımı- ne gırdı Muhalıflenn bır bölumu Şanlıur- fa Mılletvekılı Necmettin Cevhe- ri'nın, bırbolumu eskı Bartm Mıl- letvekılı Köksal Toptan'ın adaylı- ğı ıçın çabalarken her ıkı adaydan da umudunu kesen bazı mılletve- kıllen ve başkanlık dıvanı uyelerı "Genel idare kurulu uyeligi için ça- ba harcanması" goruşunu dıle ge- tırmeye başladı II kongrelennın «urduğu DYP'de. Şanlıurtada ıl başkanhğım Cevhen'nın yeğenı Sebahattin Cevheri kazandı DYP'de muhalıflenn bu hafta ıçinde aday beiırlemek ıçın bırara- ya gelmesı beklenırken dun yapıl- ması beklenen toplantı da mıllet- vekıllennın kongre ıçın seçım böl- gelenne gıtmelerı nedenıyle erte- lendı Toptan'ın toplantılardan çı- kacak eğılıme gore adaylığını ılan edeceğı belırtılırken Cevhen'nın "istekli olmaması" kendısme des- tek verenlen hayal kınklığına ug- rattı Bağımsız Elazıg Mılletvekılı Mehmet Ağar'ın da aralannda bu- lunduğu bır grup mılletvekılı ıse Cevhen'den umudu kesınce, GİK ıçın mucadele edılmesı goruşunde bırleştıler DY P'nın geçen hafta sonu yapı- lan ıl kongrelennde Şanlıurfa ve Adıyaman'da ıl başkanhğım muha- lıflenn adaylan kazandı Mardın'de de geçmışte muhalıf- lere yakın olan eskı mılletvekılı Mahmut Duyan ın adayı Nevzat \ ıldız ıl ba^kanlığını kazandı Uşak ve Eskışehır'de de Cıller ın lıstele- n kazandı Sıırtte de Jet-Pa'nın desteğıyle. genel merkezın adayı Sabah Pekerıl başkanı oldu Antal- ya'da ıse muhalıflenn adayı Hüse- yin Bodur ıle C'Her'ın adayı Hüse- yin Tecer eşıt oy aldı 11 seçım ku- rulunun bugun ıkı adayla ılgılı karannı vermesı beklenıyor Bakû-Ceyhan petrol boru hattı Son görüşmeler başladı ANKAR\ (Cumhuriyet Buro- su)- Azerbaycan perrollerını Ba- tılı pazarlara ulaştıracak Bakû- Ceyhan petrol boru hattı projesın- de son muzakereler dun 4nka- ra'da başladı Petrolu işleyecek uluslararası konsorsıyumun en buyuk onağı BP^MOCO'nun muhalefetını kaldırdığını açıkla- masının ardından vapılan goruş- melerde en onemlı gundem mad- desını uçuncu ulkelerdekı rıskle- nn kımın tarafından karşılanaca- ğı oluşturuyor Türk heyetıne Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı Musteşarı Yurdakul Yiğitgıiden'ın başkanlık ettığı çalışma grubu toplantısın- da Azerbaycan ulusal petrol şır- ketı SOCAR ıle uluslararası kon- sorsıyumun operasyon şirketı AI- OC ve konsorsıyum ıçensındekı en buyuk paya sahıp olan BP- AMOCO yetkılılen bulunuyor BP-<\MOCO'nun Bakû-Cey- han boru hattı projesınde çekın- cesını kaldırması ve fınansman bulunması konusunda yardımcı olacağını açıklamasının ardından toplantının onemı daha da arttı BP-AMOCO'nun samımı davTan- ması durumunda goruşmelenn bır hafta ıçensınde sonuçlandınlabı- leceğı belırtılıyor Goruşmelerde en onemlı gundem maddesını ıse uçuncu ulkelerdekı nsklenn kı- mın tarafından karşılanacağı oluş- turuyor Turkıye, projenın cazıp kılınması ıçın gereklı garantılenn verıldığınıbelırtırken Azerbaycan ve Gurcıstan'dakı nsklen ustlen- mek ıstemıyor Ankara BP-AMOCOnun des- tek karanna da temkınlı yaklaşı- yor Dışışlen ve Enerjı Bakanlığı çevrelennde açıklamanın Turk kamuoyunda yarattığı ıyımserlı- ğın Türkıye'yı zora sokabıleceğı yorumları yapılıyor BP-AMO- CO'nun muzakerelerde puruz ya- ratması durumunda kamuoyunda yaratılan lyımserlığın Türkıye'yı tavız vermek durumunda bıraka- cağı vorumlan yapılıyor G U N D E M MÜSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada da ılk 48 saate buyuk onem verıyorlar O sure ıçin- de en azından yonu belırleyecek ıpuçları buluna- bılırse, onemlı bıryol alınmış sayılıyor Bulunamaz- sa ış çatallaşıyor O zaman cınayet bır teror orgu- tu tarafından ışlenmışse hata yapması beklenı- yor1 Gızlı servıslenn de parmağının olduğu ulusla- rarası bağlantılar varsa, ış daha zor Işın ıçinde her ıkısı de varsa o zaman cınayet ço- zulebılır, ama suçlular açıklanamayabılır Cumhuriyet olarak gazetemıze ulaşan ıhbarlan ılgılı bırımlere ulaştırıyoruz Bunlar yanlış yonlen- dırmeyı de amaçlayabılır samımı yardımı da On- yargısız olarak değerlendırmeye çalışıyoruz Ilk gunden vurguladığımız gıbı, olayın soruştur- ma yanı aynca devam edecek Biz, Kışlalı cınaye- tıne Kışlah'nın yontemıyle bakmaya çalışalım Kış- lalı kımdır? Ataturkçuluğü ve laıklığı bayrak olarak taşıma- yı, kalem alıp yazmayı soze vurup anlatmayı ya- şam bıçımı edınmış bır kışı Bunun altını bıkmadan usanmadan bıktırıp usandırıncaya kadar çızeceğız Eğer her fırsatta bunun altını çızmezsek ustunu çızmek ısteyenler elde kurşun-kalem hazır beklıyorlar Kışlalı Mustafa Kemal'ın salt Anadolu da de- ğıl, dunyanın dort bır yanındakı yurtsever coğraf- yalarda sevılıp sayılan, ornek alınan bır lıder oldu- ğunu bılen, ozumseyen bır kışı Yanılmıyorsam ıkı yıl kadar onceydı Kışlalı'nın yolu bu kez Ana- dolu'ya değıl, Tunus'a duşuyordu "Orada" dedı, "Ataturk'u anlatacağız Onlar bızım deneyımımızı çok merak edıyoriar " Son derece ılgınç gozlemlerle donmuş, bır bo- lumunu okuriarıyla paylaşmıştı Takılmadan ede- memıştım - Tunus ADD'yı ne zaman açarsınız? Geçen gun bu anı beynımde eşelenırken, yurt- dışı gezılerde bıre bır tanık olduğum Mustafa Ke- mal'le ılgılı anıları duşundum 'Oyuna gelmeyelim...' Bakû'daAzerbaycanlıHacı Agaıledolaşıyoruz Ulkenın tanınmış kışılerının heykellerı arasından geçıyoruz Kocaman bırının onundedurdu "Bu" dedı, "Nerman Nermanof Hanınasıl, yanı Bu var ya, Ataturk gıbı bır adam olup duru " Aynı sozlerle Taşkent'te ve Semerkant yolunda da karşılaşmıştım • Taşkent te Timur'u, Semer- kant yolunda da Ali Şir Nevai'y anlatırken, ben- zer tanımlamayı yapmışlardı "6u bızım Ataturkumuz " Balkanlar'da da Manastır ve Tıran'da başka bır durumla karşılaşmıştım Tıranlılar, "Ataturk asıl bı- zWi kökendendir" dıyorlardı Uskûp çarşismda da demfı çay ıçerken,"Ataturk aslında Makedondur" uyarısını almıştım 1 Yukanda verdığımız ornekler salt "sevgı" ıle açık- lanamaz, salt "tarıhsel bağlarla" açıklanamaz Bunun zamanı ve duyguları aşan bır zemını var Spekulasyon konusu olmaması bakımından ul- ke adı vermeyı gereklı ve yararlı bulmuyorum Bır Batılı ulkenın onemlı duşunce ureten kurumların- dan bın uluslararası toplantı duzenlıyor Konu Ke- malızm Genel konuyu kazıyınca altından şu çı- kıyor Turkıye'de oncelıkle yapılması gereken, Kema- lızmı yok etmek toplumsal bağlarını kesmektır 1 Genış bıryelpazenın renklennden kuçuk ornek- ler sunduk Ahmet Taner Kışlalı "kışısel hedef" de- ğıldı Yanı bırılerı Kışlalı'yı kışısel olarak cezalandır- mayı düşunerek oldurmedı Konuya salt bu pen- cereden bakarsak daraltmış oluruz Dunyanın pek çok coğrafyasınaa hâlâ sevgı- saygı goren Mustafa Kemal'ın etkınlığını kırmanın bınncı yolu, O'nu ulkesınde yalnızlaştırmaktır Bugunlerde herkes, "Oyuna gelmeyelim" uya- rısı, çağrısı yapıyor Gelınmemesı gereken oyunlann başında da bu vardır The Economisften elestiri 'ABD, kaypak süpergiiç' • The Economıst, ABD'nın kureselleşen dunyadakı ızole tavırlannı eleştırdı Dergıde "ABD çok guçlü olmasına karşın nasıl davranması gerektığını bılmı\or" denıldı Ekonomi Servisi - Superguç ABD, dunyaya çok taraflılığı dayatmasına karşın kendiM tek yanlı davranıvor Ingıltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergısının son sayısında yer alan makalede Amenka'nın devlığının belırsız olduğu soylenırken "ABD çok giıçlu olmasına karşın nasıl davranması gerektiğini bflmiyor" denıldı Makalede şunlara dıkkat çekıldı • Kureselleşen diinvada ABD izole davTanıyor. 20. v uzyıün sonundaki gelişmeler karşısında artık süpergücün izole davranması mümkun değil. • ABD tum çok taraflı kurumlara karşı gelıyor Üyesı olduğu Bırleşmış Mılletler gıbı kuruluşlara üyelık aıdatlannı odemıyor # Super guç. çok taraflı anlaşmalan saymıyor. ÖzeUikle silahsızlanmavla ilgili dunya guvenlığinı tehdit eden anlaşmalarda 'kaçak davranıvor. •l çuncu dunya ulkelerinde çok taraflı anlaşmalara uyması beklenirken, ABD duzenlemelerden kaçıyor. Hindistan ve Pakistan'ın ""Nukleer Deneme Yasağı Anlaşması nı imzalamaması endişe yarahyor, ancak bu ulkelerden once ABD anlaşmavı ımzalamaya yanaşmıvor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog