Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 22 EKİM 1999 CUMA HABERLER ., Ahmet Taner Kışlalı'ya yapılan suikasta lanet yağdırdı i Başkanı Oktay Ekşi Kış- ı sadece kültür ve basın ya- legil, laik cumhuriyetin ge- ılar açısından da çok önetn- rtti. Oktay Ekşi, Kışlalı'ya ı kınayaıak şunlan söyledi: rte darbe' •r Kışlah'nın kaybu sadece vaşanunuz açısından değiL, ingeieceğjni savunanlar açı- lemlidir. Kışlah.dürüst, uy- li bilim adamlığı yanındave an öncelikli olarak Türtd- lin Atatürk devrimleriyle :ağı inancına sahip eşsiz bir telafı edilemez bir aoduf r Dernegi, Kışlalı'yı katle- ı bir an önce ele geçirilme- açıklamasında. "Bugİbiat- mlerinin hiç Idmseyilaik,de- luriyetrejimiiçinde yaşama ç bu yolda savaşundan geri ;ğini\easlayılgınlığayolaç- irtmek istiyoruz" denildi. ıetim Kurulu'nca yapılan ikastın ûzücü oktuğu kadar e olduğu belırtilerek u Kış- kcumhuriyete, demokrasi- nna ve aydınhk bir Türki- laik-demokratik cumhuriyet ve Ketnalizm için yaşamı da dahil her şeyi verdiğini be- lirtti. Tûrk Eczacılan Birliği Genel Başkanı MehmetDomaç, silah çekenlerle birlıkte si- lahm arka&mdaki güçlerin de ortaya çıka- nlmasını istedi. Eğitim Sen Merkez Yönetun Kurulu adı- na yapılan yazılı açıklamada, faillerin he- men bulunması ve açıklanması istenerek "Bu saldın toplumda kaos ve karmaşa ya- ratarak bundan sosyal. siyasaj sonuçlar el- deetmeyiamaçlayan kirli eUerin işidir.Ama- a açıktır; halkı sindirmek, insanlan sus- turmak, kısacası toplumu terorize etmek- tir" denildi. 'Bomba Ankara'nın kalblne kondu' - Yayıncı-yazar Mıızaffer İlhan Erdost şu açıklamayı yaptı: "Soflrada; Merve, Kutlu- lar, Bakû-Ceyhan, Hizbullah, Öcalan mü- rafaası; şemsiyede, 'yeni dünya dûzeni', 'Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Müslüman uluslann resmi olmayan birliğinin liderli- ği', 'stratejik partneTİik', •farklı Müslüman Türkiye' var. Tarihsel takvimde; Muam- raer Aksoy. Bahriye Cçok ve Uğur Mum- cu. Ahmet Taner Kışlalı'ya konan bomba, Türkiye'nin kalbi Ankara'ya konan bom- kuka bağb Avrupa ailesi içinde yer alacak- ken Idmi güçler Türldye'yi bu yörüngeden çıkarmak istemişkrdir. Son 20 gün, bu men- fur suikasun haberierini bize venfi" dedi. Ulucanlar Cezaevi'nde kimsenin burnu kanamadan çözülecek bir sorunun 10 kişi- nin ölümü ve 24 kişinin yaralanması ile so- nuçlandığına dikkat çeken Birdal, Ada- na'daki yargısız infaz ile FP'li Merve Ka- vakçı'nın evine yapılan gece baskınının bu sürece müdahale etmek isteyen güçler ol- duğunu gösterdiğini söyledi. 'Alçakça saldın' Birdal, "Bu işaretler ne yaak ki değer- lendirüememiştir. Maalesef, bugün böyie alçakça bir saldıny la karşı karşıyageo'nmiş- tir. O nedenle benim saldınmda faiUerinin bulunması konusunda gösterilen irade bu- rada da gösterilirse failler bulunabilir" di- ye konuştu. Birdal "Kimler yapnuş olabi- lirSBce" sorusu üzerine. "EğerLlucanlar'da Adalet Bakanlığı iradesine karşın bu saldı- nyı Itimler düzenlemişlerse yine o güçler yapmışür. BufilmTürkiye'de ilk kezgörüt- müvor. Filmi geriyeçevirirsekyine aynı kay- nağa ulaşabileceğiz'' görüşünü dile getirdı. Türk Harb-tş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet düşmanlannın, demokrasi düşmanlannın Türkiye'nin tıdan gazetemizi ziyaret edenokuyııcular gazetemiz tmtiyaz Sahibi Berin Nadi'yebaşsağbğı dikdL (KADER TUĞLA) îğerü bir aydımmızdı. Bual- anetüyor. faillerin bir an ön- ılmasuu ve gereken cezaya bektiyoruz" denildi. îaşkanı Vahdettin Karabay, ndemokrasive banş çaba- ıi hedefteyen bu cinayetin, .anlması konusunda karar- agımız bilinmetidir" dedi. Derneği (tHD) Genel Baş- ıdül, suikastın Türkiye'de day alı yüksek standartlı bir emeyenlerin çirkin ve vah- juğurıu kaydederek Ahmet ıın aydınlanma düşüncesi- ndan olduğunu vurguladı. Mİann ve siyasi suikastiann lenkaranhğLbütün btçimle- inayetieri protesto ediyoruz. ufarkUıldarunıakoruyarak amaya. farkhhklannuzt şid- başvurarak yok etmeye ça- demokratiktepkimiri göster- iyonız" dedi. dın Kuruluşlan Birliği Koor- Dr. Neda Arat, Kışlalf nın badır. Kışlalı'nın ranmHan akan kan, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kamduf Mülkıyeliler Birliği Genel Merkezi, Mül- kiyeliler Vakfı ve Mülkiye Dergisi tarafin- dan yapılan ortak açıklamada, Kışlah'nın, bilirnsel çahşmalanve yazılanyla halkın ay- dınlanmasına katkıda bulunduğu. saldın- nın "MisakHMHi'"yekarşı yapılmış birter- tıp olduğu belirtilerek faillerin yakalanaca- ğına ilişkin "tutulmayan. samimiyetsiz şe- ref sözleri istenmediğj" bildirildi. Hükümete Istlfa çaflrısı Türk Mühendis ve Mimar Odalan Bir- liği Başkanı YavuzÖnen, hükümeti ve tçiş- leri Bakanı'nı istifaya çağırırken u Bu dna- yet şebekesinin kökkrinin nereye kadar uzandığmı bilenkr var. Bunlar açıklansm ve bir an önce failler yakalansın" dedi. Eski ÎHD Genel Başkanı AkmBirdalyak- laşık 20 gündür buna dikkat çektiğini be- lirtirken "Çünkü son 2 ay, Türkiye açısın- dan çokönemh" bir süreçtir. gerek içeridege- rekse dışanda.yaraülnıış önemi ûrsaüardog- muştur. Türkiye'nin, insan haklan ve hu- sürükleneceği kaostan medet umduklan bildirildi. Ankara Üniversitesi lletişim Fakülte- si'nden öğrencüeri ve arkadaşlan dayayınv ladıklan mesajda. Kışlairnın aydınlık dü- şüncelerinin bir bomba ile sustunılamaya- cağını belirterek "Bu kez katiller buliın- malı demivoruz. Bulunacak bulunmakzo- runda. Çünkü (incekileri unutmadık, onu da unurmayacağız. Çünkü aydınlığı tüket- mek için açüan büyük yaralan. büyük boş- hıklan unutmak insanca degil. l nutmaya- cağız. Çünkü karanhğın karşısma bilğiyi koyacağE, çünkü bulanıkbğm karşuma şef- faflığj koyacağız" dıyerek kararlılıklannı ortaya koydu. Cumhuriyet Kadınlan Derneği Genel Sekreteri Üknur Kalan. Kışlalı'ya yapılan saldınmn onun şahsmda Türkiye'ye ve Cumhuriyet devrimi güçlerine yöneltilmiş bir cinayet olduğunu vurguladı. Türk Mühendisler Birliği yayımladığı mesajda, yıllardan beri beslenen gerici ör- gütlenmenin, son dönemde gördüğü ilgi ve destekten güç alarak terör uygulamasma geçtiği belirtilerek "Devtetimiriııban Ame- rikan vBtandaşlaruını haklanna karşı gös- terdiği hassasiyett Sayın Kışlairnın kaulle- rini bulmada da gostereceğini umut ederek attesinevetüm Atatürkçükre başsağbğı di- Kyoruz" denildi. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamada, cinayetin, banşı ve kardeşliği yok etmek isteyenlerin bir saldınsı olduğu belirtildi. ODTÜ Mezunlan Demeği üyeleri de, "Bizier yıkılmay acagız. daha sıkı kenetfcne- ceğiz, bize emanct edilen cumhuriyeti koru- yacağız. Ahmet Taner Kışlah'nın gözü ar- kada kalmasuT mesajmı gönderdi. Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, Kış- lairnın demokrasi savunuculuğu ile tanı- nan bir isim olduğu vurgulanarak "Bu sal- dın. toplumda kaos ve karmaşa yaratarak bundan sosyal-siyasal sonuçlar elde etmeyi amaçlayan kirli eUerin işidir. Ve amacı açık- ûr,halkısindirmek.insanlansusturmak. kı- sacası toplumu terorize etmekur" denildi. Onlversltelerden tepki tstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu adına Rektör Prof. Dr. Kemal Alemdaroğ- lu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ah- met Ahmd, Siyasal Bilgiler Fakültesi De- kanı Prof. Dr. Feryal Orhon Basık, lletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. NükhetGüz, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Musta- fa Karabatak, tlahıyat Fakültesi Dekan Ve- kılı Prof. Dr. EmnıDah Yüksel, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. \u- suf Ava, îktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. TokerDerelL Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Seçkin, Eczacılık Fakültesi De- kanı Prof. Dr. Hakan Berkkan, Diş He- kimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. AltanGül- han Ozerkan, Cerrahpaşa Tıp_ Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet NejatOzbal, Mü- hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Apak. Işletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayri Ülgen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur Serter. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emin DarendeKler, Hukuk Fakültesi Deka- nı Prof. Dr. Füsun SokuDu AkuKi, Edebi- yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. SühaGöney ve Fen Fakültesi Dekam Prof. Dr. Dinçer Gülen tarafindan yapılan açıklamada. "Ata- türk ilke ve de\rimlcrininyaşaülması konu- sundaher koşulda veödün vermeksizin ka- lenüile mücadele veren Sayın Kışlah'ya yö- nelik bu menfur saldınyı nefreue kınarken bu sakünnın gerçek bedefuün Atatürkçüdü- şünceyi benimseyenler olduğunubir kezda- ha haarlatmayı göre% biliyoruz. Çağdaş Atatürk Türkiyesi'nde yaşamayı içlerine sindiremeyenlerin paıiamento çaüsı aran- da sürdürdükkri antilaik girişinılerden ce- saret alanlar. hukukun üstünlüğünü hiçe sayanlar ve deraokrasivi çağdışı ideolojile- rin tutsağı haline getirmek isteyenkr. kar- ;ılannda daima Atatürk ilke ve devrimle- rini savunmaya hazır yeni Ahmet Taner KışlahMar buiacaknr" denildi. ÎÜ Yöne- tim Kurulu, TBMM'yi, hükümeti ve tüm yetkilileri, Atatürkçü düşünceye yönelen bu "aiçakça'" saldın karşısında önlem al- maya davet erri. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ts- tanbul Şube Başkanı BilgeBügiç, ADD'nin genel başkan yardımcısı da olan yazanmız Ahmet Taner Kışlalı'ya yönelik saldınnın. derneğe, Cumhuriyet gazetesine, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan tüm kişi vekurumlara yapıldığını söyledi. Aydvnhk- tan korkan "hainlerin" yine aydınlık bir meşaleyi söndürdüklerini belirten Bilgiç, la- ik-demokratik cumhuriyet rejimine karşı çıkan "hainleriıı" gerçekleştirdiği bu "aİ- çakça" saldınnın, aydınlanma mücadelele- nni engellemeyeceğini kaydetti. Aydmlan- madanyana olan tüm ulusal güçleri birlik- te davranmaya çağıran Bilgiç, hükümetin katilleri bir an önce bulmasını istedi. Demokrasl fenerl söndü' Türkiye Araştırmalar Merkezi Direktö- rü Prof. Dr. Faruk Şen, bombalı bir saldın sonucu hayatını kaybeden Ahmet Taner Kışlah'nın Türk demokrasisi adına büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Kışlah'nın, Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir ya- pıya kavuşması için yılmadan çalışmış bir uygarlık savaşçısı olduğunu vurgulayan Şen, "Karanhk güçler, Ahmet Taner Kış- lah'mn kişiliğindebir demokrasi fenerini de tahrip etmiştir. Ancak böyle bir ışık odağı- nasahip çıkacak yeni kuşaklan n yetişmek- te olduğunu görerek bu güvenle bir nebze olsun acunızı hafifletebiÜyoruz. Bu tür al- çakça cinayetierin önüne geçilmemesi veso- rumlulann adalet önünde hesap vermesi- ninsağianmaması durumunda ise Türkde- mokrasisini çok daha karanhk günlerin bekteyebileceği uyansında bulunmayıgörev büîyonız" diye konuştu. Sürecek 3ir Tanesi Bile Yakalanmadı iin yaKalanmamış olma- nı soıguluyoruz. Ticu çin sayabildiğimiz inemi birçoğunluğu, tıp- >ı ite Ahmet Taner Kışla- Imes: için de geçerli de- Ipekçi'nın öldürüldüğü- muz gece, medya henüz îinmadığından Cağaloğ- nda tDplanmıştık. Gaze- lar, Ipekçinin çok gerilim- la, herkesi sarsmak üze- ığüne inarımıştık. Ahmet ı'nın Dİdurülmesinde de i bir zamanlama yok mu? ortaslan, ülkücü çeteci- ımıne sokmak üzere for- müller bulmuşlar. Merve Kavakçı olayı, siyasal Islamctlarca tırmandı- nldıkçatırmandınlıyor, Hükümetortak- lan ödün üstüne ödün veriyorlar. Yazı işleri hnasasında 13 Mayıs ta- rihli Akit gazetesinin fotokopisi duru- yor. Kışlalı hedef gösteriliyor. Yazılar- daki küfürnameler yetmemiş, fotoğ- rafının üzerine kalın siyah bantla çar- pı çizilmiş. Televizyonlarda, Kışlalı'nın gazetemizde, öldürülmeden bir gün önce yayımlanmış yazısı okunuyor. Yine Fethullah Gülen eliyle sinsice kökleşen, güçlenen siyasal Islamteh- didi üzerinde duruyor. Aymayan, suç ortaklığına soyunanlara çatıyor. Kışlalı, ödün vermeyen laiklik sa- vunuculuğu kimliği ile Muammer Ak- soy, Turan Dursun, Bahriye Üçok'larla aynı kaderi paylaşmış gö- züküyor. Ya, Prof. Ömit Doğanay Hoca'nın cenaze törenindeki protesto yürüyü- şünde kol kola yürüdüğümüz Prof. Cavit Orhan Tütengil'in otobüs du- rağında kanlar içindeki cesedi?.. Prof. Bedri Karafakioğlu, yine bir başka otobüs durağında aynı şekilde öldü- rülmemiş miydi? Kemal Türkler'in kansı Sebahat ablanın, kanlar içinde- ki elbisesini çıkarmamak için nasıl di- rendiği gözlerimin önünde... Ahmet Taner Kışlalı'yı öldüren ka- tiller ile onlan öldüren katilleri azmet- tirenler aynı güç odaklan değil mi? Gerçek olan şu ki, bir insan ömrün- de, bir ülkede, sadece bildikleri doğ- rulan savundukları için öldürülen, fa- ili meçhule kurban giden insan sayı- sı çokfazla. Ötdürülenlerin, farklı kim- likve düşünce yapılan olsa da, sonuç- ta ülkesini seven, insan haklarını, de- mokrasiyi, laikliği, cumhuriyeti, ülke bütünlüğünü savunan namuslu ay- dınlar cephesinden; katil zanlılannın ise ülkeyi bölmeyi hedefleyen karan- hk güç odaklanndan çıkması bir rast- lantı olabilir mi? Hele de hepsinin bir- den birtanesinin olsun katillerinin ya- kalanmamış olması. Verilen sözlerden, "kanları yerde kalmayacak" yeminlerinden bıktık. Faili meçhuller ülkesinde insan hak- lan, demokrasi, hak-hukuk olabilir mi? Kim ÖldÜPdü? ORHAN BURSALI Arkadaşımız Ahmet Taner Kışlalı'yı kim ve ne amaçla katletti? Katil, kendiliğinden orta- ya çıkıp açıklamayacağına, ipuçlannın da, ci- nayeti kimin işlediğıne Bağlı olarak, ytllarca or- taya çıkmayabileceğine göre, sadece senar- yolar kurabiliriz. Senaryolar, bazı yaşanmış ve- ya yaşanmışlıklardan edinilen verilere dayan- dınldıklan sürece, gerçeklik paymı az veya çok içeririer. Akla hemen gelen bir soru: Uğur Mum- cu'yu kimin öldürdüğüdür. Daha da geriye gi- dersek: Abdi Ipekçi'yi kim öldürmüştü, diye sorabiliriz. Ve Bahriye Üçok'u... Muammer Aksoy'u... Bütün bu cinayetlerde ortak bir paydanın, ortak bir "cinayet tasanm/"nın izle- rini bulabilirsiniz. Bütün bu cinayetlerde, cina- yet nedenleri birbirinden biraz farklı olabilir. Ama farklı olmayan nokta: öldürüldüklerinde hepsi ses getirecek kişilerdi. Birinci senaryo: Işleniş biçimleri olsun, se- çilen kişilerin özellikleri olsun, bundan önceki benzer cinayetierin ortakyönlerine baktığınız- da, devletin "derin" diye adlandınlan kesim- leri işin içindedir, diyebilirsiniz. "Derinciler", baş düşman olarak bugün "irtica"y\ saptadı- lar. Bu nedenle. bir kutuplaşmayı körüklüyor ve kesin hesaplaşmanın zeminini hazıriıyorlar. Merve'ye gece baskını, bu senaryonun bir par- çası olarak görulebilir. Arkadaşımız Kışlalı'nın Atatürkçü kimliği, Cumhuriyet yazan olması, üstüne üstlük son yazısının irticayı konu alma- sı.busenaryoyauygundüşmektedir. Irticadüş- manı, sevilen, Atatürkçü bir yazan daha öldür- düleri Toplumun geneline verilen mesaj budur, diyebiliriz. Bu kesimin, Kışlalı'nın gerçekten "Atatürkçü" olup olmaması umurunda değil- dir. Aynca Cumhuriyet gazetesi, her zaman "solcu", "sosyaladalet", "sosyal demokrat'tv, vahşi kapitalizme karşıdır ve demokrasiyi, in- san haklannı, şeffaflığı savunur. Bu açıdan da bakıldığında, Cumhuriyet gazetesi, senaryo- muzdaki "Derin "cileıie bir amaç biriiği içinde zaten olamaz. Bir Cumhuriyet yazannın daha öldürülmesi, bu nedenle bir taşla iki kuş vur- maktırl Türkiye'nin AvrupaTopluluğu ile yakın- laşma işaretlerinin de, "derincilen" rahatsız ettiğıni söytemek, buradaki senaryoya aykın dur- maz. Hatta senaryoyu destekler. Uğur Mumcu arkadaşımızın katili olarak, o zaman tran vb gösterilmiştir. Ama 6 yıilık so- ruşturma sürecinde ortaya çıkan güçlü ipuç- ları, o zamanki devletin "Derin" ve hatta daha "Yüzeyeyaton" kesimlerinin cinayetin perde ar- kasında olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bu ke- simler, o zamanki siyasi kesimi, kendileri açı- sından "başanyla" yönlendirmişler, hatta "kuk- la olarak" kullanmışlardır! Bu bağlamda, MHP ile "derinc/teri" bir gör- memek gerekir. Susurluk döneminde ortaktı- lar. Ama yeni koşullar ortaya çıktı ve ortaklık büyük yara aldı. MHP, başörtüsü politikasıyla bugün irticaya bir yönden göz kırparak, ortak- lığı büyük ölçüde sona erdirmiştir. Bu açıdan, Sayın Bahçeli'nin, arkadaşımız Kışlalı'nın öl- dürülmesiyie ilgilı söyledikleri samimi olarak al- gılanabilir. Bu senaryo size uymuyor mu? O zaman ikinci senaryo size daha yakın gelebilir... Ikinci senaryo: İBDA- C, Hizbullah vb gibi din- ci terör örgütleri, zaten Curnhuriyet yazarlan- nı tehdıt edip durmaktadııiar. Cumhuriyet ve yazarları, basında, irticaya karşı, düşünsel olarak da en sistemli karşı çıkan yayın orga- nıdır. Laikliği sonuna kadar savunmaktadır. Ci- nayeti örneğin, biröç almak, bir Atatürkçü, ir- ticaya sonuna kadar karşt bir Cumhuriyet ya- zarını daha susturmak ve gazetenin toplum- sal etkisini azaltmak amacıyla işlemiş, bu ci- nayetle güç gösterisi yapmayı istemiş olabi- lirier. Üçüncü senaryo: Bu senaryo bekle ve gör pcditikasını içerir. "Devletyakalamazsa işin için- de, yakalarsa işin dışındadır", şeklinde özet- lenebilir. Bu senaryo, devletin Türkiye'de olan bitenleri çok iyi izlediğini, böyle büyük suikast- lan isterse ortaya çıkarmamasının mümkün olmadığını söyler. Bu nedenle, zaten önemli öl- çüde denetimi altında tuttuğu İBDA-C vb gi- bi örgütlerse ve bunlar bağımsız, kendi baş- lanna hareket etmişlerse, devletin bunlan ya- kalaması çok kolaydır. Ama devletin legal, yüzeydeki büyük kısmı, içerdeki "derin kısmını" da, bilinçli veya bi- linçsiz kotundan, kulağtndan yakalayabiliyor ba- zen. Bu durumda da davranışı farklı olabiliyor. Ömeğin Akın Birdal suikastçılannı hemen ya- kaladı. Abdi Ipekçi olayının başrol oyuncusu Mehmet Ali Ağca'yı yanlışlıkla veya tesadü- fen yakaladı, ama arka kapıdan bıraictı. Saban- cı suikastı da karanlıkta bırakıldı, suikastcı tes- limoldu, amahapishanedeöldürtüldü.Ozal'a suikast yapan Kartal Demirağ, bir iki yıl ya- tınlıp el bebek gül bebek çıkartıldı. Bütün yukarıda yazılanlar, bir senaryo tabii. Hatta bazılanna halisünasyon gözüyle de ba- kabilirsiniz. Özetle senaryonuza göre işler açık, senar- yolannıza göre işler çok kanşık. Kanşık ne demek, büyük bir kaos!... ••• Bütün bu karanlıklann ardında iki gerçek var. Birincisi, arkadaşımız Kışlalı'nın öldürülmüş, bir pmltılı dünyanın daha söndürülmüş, bir in- sanımızın daha bizden kopartılmış olması. Bu bizim dramımız, Kışlalı ailesinin, Cumhuriyet ailesinin, aydınlar ailesinin, demokrasi ailesi- nin büyük dramı. Ikincisi gerçek, ülkemiz üzerinde yeni tez- gâhlann dokunduğu işaretlerinin bu suikastla ortaya çıkması. Bu ikisi de, yüreklerimizi inanılmaz derece- de burkup duruyor. Beyinlerimize acının en acısını akıtıp duruyor. TV8'e konuk olmustu Ahmet Taner Kışlalı terorizmi anlatmıştı tstanbul Haber Servisi- Bombalı suikasta kur- ban giden yazanmız Ahmet Taner Kişbth, 8 Ha- ziran 1999 tarihinde TV8 kanalmda yayımlanan "Erkan Tan ile Başkentten" programında tero- rizmi anlatmıştı. Kışlalı, programda terorizm ve şiddetin türle- rinden söz ederek teröristlerin psikolojik tahlil- leruıi yapmıştı. Programda şiddetin ve terorizmin kökenlerini irdeleyen Kışlalı, teröristlerin neden masum, silahsız ve savunmasız insanlan hedef aldığını anlatmıştı. Kışlalı, programda, basının masum insanlann katledilmesi halinde nasıl ya- yın yapması gerektiğini de söylemişti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog