Bugünden 1930'a 5.321.106 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

3TEMMUZ1998CUMA CUMHURİYET SAYFA 15 Dekan adayı Istanbul Üniversrtesi Çapa Tıp Fakultesı'nde dekan adaylığı ıçin seçim yapıldı geçenlerde. Istanbul Unıversitesi Rektöru Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, seçim öncesi öğretim üyeleriyle yaptığı toplantıda hakkında hertıangi bir şaibe olan kişiyi dekanlığa atamayacağını söy/edı. Ardından, rektörlüğün adayı olarak Prof. Dr. Faruk Erzengin'in adı ortaya atıldı. Yoğun kulis ve telefon trafığinden sonra yapılan seçimı 193 oyla Prof. Dr. Erzengin kazandı. Ne ki Erzengin hakkında şaıbe değil fakutte yonetım kurulunun karanyla görevden uzaklaştırma cezası vardı. Uç yıl kadar önce dışarıda kaçak çalıştığı için ceza almlış ve fakat faküftenin ısranna rağmen cezası rektorlük tarafından kaldırılmıştı. Şimdilerde, Alemdaroğlu'nun Çapa Tıp Fakurtesi'ne yapacağı "şaibesiz" atama merakla beklenıyor! Elektronik posta; som@posta.cumhuriyetconi.tr Tel: 0.212.512 05 05 Fafcs: 0.212.512 44 97 - Hukuk Fakultesi'ne matematik puanıyla gınlecekmış... "Yasa maddelennin karekokunu hesaolamak icin mi?' T urkıye Muhendıs ve Mımar Odaları Bırlığı Yonetım Kurulu uyesı, Şehır Plancısı Me- like Çavga, Adana'dakı depremden son- 1 ra bır kez de dıkkatlerı polıtıkacılar elıyle sur- durulen ranta dayalı ımar kararlarına çekıyor Ne acıdır kı, her felaketten sonra polıtıkacılar zeytınya- ğı gıbı suyun ustune çıkmayı becenyor Ama bu kez Adana'da polrtıkacıların protesto edılmesı halkın gı- derek somurunun farkına vardığını gosterıyor Çav- ga anlatıyor "Depremın medyaya yansımasında en çok dıkka- tı çeken yon mımarlık, muhendıslık, şehır planlama bırımlerıne aykırı olan ve partızanca çıkarcı kaygı- larla alınan ve uygulanana ımar kararları konusudur Başta Şehır Plancıları Odası olmak uzere TMMOB'ye bağlı meslek odalarımız yıllardır aklın ve bılımın ışıgında ulke yararı doğrultusunda kamuoyu oluşturmak ve aydınlatmak ıçın yargı yoluyla dene- tım gıbı bırçok araçlarla yanlı kentleşme polıtıka ve Umudumuz deprem stratejılerıne karşı buyuk bır mucadele vermektedır Ne yazık kı, bu sureçte alınan yol son derece kısa- dır Meslek orgutlerımızce yıllardır yapılan tum uya- nlara hemen hıçbır burokrat veya sıyasetçı onem ver- medığı gıbı emırlerı altında çalışan meslektaşlarımı- zı da bu olumsuz ımar sıstemıyle butunleştırmek ıçın surgunlerle, soruşturmalarla, çeşıtlı baskı yon- temlerıyle sındırerek kendı suçlarına ortak etmeye çalışmışlardır Aynı çevreler bununla yetınmeyerek meslek odalarını "sıyaset" yapmakla suçlayıp, ken- dılerıyle bırlıkte davranan ve kul statusunu kabulle- nen az sayıda teknık elemanı takdır ederek, ış ve kad- ro vererek odullendırmışlerdır Meslek odalarında aktıf olarak çalışanların karar sureçlerını etkıleme- lerını engelleyecek her turlu onlemı almışlar, boyle- ce kamu yararı çerçevesınde oluşan meslektaş da- yansımasını da kırarak ulkemıze zarar vermışlerdır Adana depremınde ve dığer afetlerde sorumlu olanlar arasında meslektaşlarımız varsa onlara ılış- kın odalarımız her zaman olduğu gıbı meslekı de- netım gorevını yerıne getırecektır Ama ımar sorun- lannın uç-beş kışının cezalandırılmasıyla bıteceğını sanmak safdıllık olur Asıl sorumluluk çıkar peşınde koşan sıyasetçılerın ve burokratlarındır Muhendıs, mımar, şehır plancısını rant ve yağma projelerı ıçın gereklı ımzaları atmak zorunda kalan kullar olarak goren egemen duşunce burokrası ve sıyaset alanındakı varlığını surdururse ulkemız da- ha bırçok afetı çok buyuk zararlarla karşılamak zo- runda kalacaktır Onlar da her afetı kader olarak nı- teleyıp tımsah gozyaşlannı akıtmaya devam edecek- tır" Umudumuz yenı bır deprem Çıkarcı sıyası ve bu- rokratları yerlebır edecek bır deprem1 SESSİZSEDASIZ(J) NVRİKÜRTCEBE Vüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Ekonomı ıyıce kotuleştı Alaaddin'ın lambasından çıkan cın de dılenmeye başlamış1 Korsan kitaplar ve kitapçılar Kıtap dunyasındakı "korsan yayın- cıhk" tartışmasına Izmır'den sahaf ve yayıncı Mehmet Başeri farklı bır yo- rum getırıyor "Turkıye'de 10 yıl oncesıne kadar "korsan kıtap" dıye bır olay yoktu Çunku yayınevlerının fıyatları makul- du Sanat, edebıyat, gazetecıhktama- mıyla paraya endekslenınce ış aya- ğa duştu Tekelleşen yayınevlerı, yal- dızlayıp bırer "edebıyat starı" olarak sundukları beyzadelerle kol kola kı- tap fiyatlarını fahış bır duzeye yukselt- tıler Iddıa edıyorum, sokaktakı korsan bunlann yanında masum kalır Çun- ku bunlar, tekelcılıklerı sa- yesınde korsanlığı resmı kı- lıfına uydurarak yapıyorlar Şayet korsanı onlemek ıstı- yotiarsa fıyatları yan yanya aşağı çek- sınler O zaman korsan bır gunde bı- ter Gazete tekellerını goz onune alın, nasıl kı ıstemedıklen yayını dağıtmı- yorlarsa kıtap yayın tekellerı de yarın ıstemedıklerı adama kıtapçılık yaptır- mayacaktır Unutmayın bakkalı bıtı- ren ışportacı ya da pazarcı değıl su- permarketler, hıpermarketler olmuş- tur Kıtapçılığı da bugunku tekeller bıtırecektır" PALAS PANDIRAS Erken seçımde yıne bu erkenler'ı seçeceksek, erken seçim nıye? MüfitBozacı AYDINLANMA ATEŞÎ tletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 'Sıvas şehitleri karanlıklann aydınhğa çıkmasına katkıda bulundular' Bornova, Balıkesır ve Konya ADD, 5 yıl once yaşanan Sıvas kat- lıamına tepkılennı dıle getınyor Bursa ADD "]) Mıllı Eğıtım Bakanlığı nın yonetıcı olmak ısteyen oğretmen- len bır sinava alacagtm duyarak derneğımız uyesı ya da yakın olan ogretmenlere yonehk bır' Yetiştir- me Kursu' açtık Sına\ yapılacak dallarda gorev yapmış, yapmakta olan oğretım elemanı arkadaşlan- mızın ucretsız yönettığı bu kursla- nn çok yararlı oldugu kanısındayız Turkçe. Kamu Yonetımı, Mıllı Eğı- tım Mevzuatı gıbı konularda ıstek- lı arkadaşlanmızla bıldıklenmızı paylaştık Bu hafta sonunda bıtecek bırhızlı kurstu bu 2) Şehrın merkezden uzak ıkı semtınde 3 yuz ogrencıye hızmet ve- ren ıkı 'yaz okulıT başlatıyoruz 72 oğretmenın gorev aldıgı bu vu- \alarda ders gıbı (klasık) ışlenme- ven Turkçe muzık beden eğıtımı, el becenlen folklor gıbı çalışma- Iarla çocuğun eğlenerek eğıtımı ve ı>ı bır ortamda. çağdaş bır atmos- ferde Ataturkçu duşunce doğrultu- sunda bır yaz ugıaşı amaçlı>oruz BahkesirADD ' 2Temmuz 1998 Sıvas katlıamı- nın 5 vıldonumu Demokrası ve Cumhunyet duşmanı karanlık guç- lerce 37 aydmlık ınsanımızın dev - let gorevlılerı gozu onunde 'Bu Cumhurivet burada kuruldu. bu- rada vıkacagız" çığlıklan ıle dın dın yakılmalannın acısını tum ta- zelığı ıle yureğımızde duyuvoruz Bu ginşımler 1923 devnmını ıç- lenne sındıremeyen >obazlarca sık sık tekrarlanmıştır 23 Aralık 1930'da Menemen'de Kubılay 'ı şe- hıt eden gencı yobaz çetelen Fah- rive Lçok. Turan Dursun, Mu- ammer Aksoy, Uğur Mumcu. Onat Kutlar gıbı ulusal bağımsız- lığı, Cumhunyet'ı, aklı ve bılımı savunan aydınlanmızın haınce ve sınsıce kurulan tuzaklarla yaşam- lannı ellennden alarak bızden ko- parmışlardır Bugun de İslamıyetı turbana ındırçeyerek. bağnndan yu- ce Ataturk'u çıkaran kahraman or- dumuza dıl uzatmaya ve Yunan a ovguler dokmeye devam ettıklen gorulmektedır Insan sev gısını v e ıy ı ahlakı temel alan Islam dımnı de ko- tu emellenne alet etmelen gerçek dındarlan da yaralamaktadır " Konya ADD "2 Temmuz 1993'te Sıvas ta 37 aydın ınsanımızın gencı katıller ta- rafından kıtle halınde olduruluşu- nu nefretle kınıyoruz TurkıyeCum- hunyetı'nı yıkmaya onlann gucu yetmez Dış kaynaklı emperyalız- mın yerlı ışbırlıkçılen olan bu kı- şıler L lusal Kurtuluş Savaymız'da da onlann katıl uşaklan konumun- da ıdıler, şımdı de oyleler Bunlar Lozan'ı yırtıp Sevr"ı tekrar can- landırmak tstcyen dü$um.cımrt»Ld- metçılerıdır Ulusal Dev let yıkıl- malı kı dış güçler Turkıye'yı tam somurgehalınegetırebılsınler Ulu- sal Kurtuluş Savaşımız ve devnm- lerhâlâdevametmektedır Bağım- sızlık Savaşımız Turkı>e Ata- turk'un amaçladığı gıbı tam bağım- sız ve demokratık bvr ulke olana kadar devam edecektır Dev nmler ıse hıç durmadan sureklı devam edecektır Çunku Ataturk'undeyı- şı ıle 'Dev rim surekli değişim de- mektir' Sıvas şehitleri yanarak Turkıye'de karanlıklann aydınlığa çıkmasına katkıda bulundular Boy- lece karanlıklann aydınhğa çıkma- sı yolunda bır sureç başladı Cumhunyetçılık, ulusçuluk, la- ıklık, halkçılık, devletçılık ve dev- nmcılık Cumhunyetımızın ana ıl- kelendır Onlann ustûnde yukse- len Cumhunyetımız sonsuza değın yaşayacaktır" Bornova ADD "Dılımız varmıyor Mustafa Ke- mal ın kurduğu laık Cumhunyet'ın devletıne, bu devletın yapısı ıçın- de gorev lı aydın. demokrat masum ınsanlara "Katliam vaptı. yaptır- dı' ya da 'şeriat denemesine goz yumdu'demeye \ncak enazın- dan bu vahşetın onune geçemedı- ğını de çok ıyı bıh>oruz 2 Temmuzlar'da katledılenlerın yakınlarından devletı yonetenler ozurdılemelıdır Ozurdılenmelıdır kı, dev let ıçınde katlıama goz yu- manlar varsa utansin. daha da ku- çulsun. ozur dılemelıdır kı, laık Cumhunyetımız. devletımız buyu- sun, ozurdılemelıdırkı, Mustafa Ke- mal mezannda rahat uyusun. ozur dılemelıdırkı şenata karşı soylem- ler samımı gorulsun, ozure devam etmelıdır, gerçek suçlular hesabını verene dek Bız, ınsan olarak, bu ulkenın va- tandaşı olarak bu ve benzen olay- lardan utanıyoruz Aydın olarak, 2 temmuzlar'da Mustafa Kemal'e ve ınsanlığa karşı kendımızı mahçup hıssedıyoruz 2Temmuz'daSıvas'ta Madımak Otelı'nde vakılanlann >akınlanndan pavımızaduşenka- dar ozur dılıvoruz <\cılannıpayla- şı>oruz Onlan hıç unuhnayacağız, unutturma>acağız Hıçbır kışı ve kurumun, 21 as- ra gırerken ulusumuza bu tur utanç- ları yaşatma>a hakkı yoktur 01- mamalı dı>oruz Demokratık Toplumcu Çağrı Melıke Ozkan, Ismet Akyıiz, Muhsme Özkan, FusunAJtunai Şa- zıye Onural, Fıgen Müştenoğlu, Ümıt Mûştenoğlu, Ruştu Onural, Tuba Dıkmen, Mahır Ankol, Orhan Ankol. Münıre Ankol, Fatıh Ertımar, Mustafa Kızılay, Fılız Erdem, Funda Tufekçıoğlu, Yücel Eğecıoğlu, Gaye Kanturvardar, Çiğdem Dızdar, Gul Evgul, Sıbel Arantekın, Basn Akgıray, Erman Peçın, Akın Demır, Mahmut Şış- man, Sahh Osmanoğju, Dudu Şenoğul, Alı Şenoğul, Hanıfe Osma- noğlu, Ihsanıye Taş, Ozcan Taş. Kadnve Öcal, Selahattın Kaçar, Nur- han Topaloğlu, Dursun Gemık. Huseyın Alev, Alı Kaya, Huseyın Doğan, Aylm Yılmaz, Tulın Koktaş, Bahöye Anık, Necla Topaloğ- lu, Ismet ÇakiT. Cengız Ekım, Reyhan Ekım. Aylm Memış, Can Er- yıîmaz, Süieyman Irmak, Şehvınaz, Nıhat Postacı, Elıf Hatıpoğlu HAYVANLAR ISMAIL GULGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcakia turk.net ÇİZGİLİK KİMtL MASARACI MIRMIRLAR VĞVRDLRAK BBHİ VAPTıgtN S°NUN£A ALACAKSlNJ TARİHTE BUGUN m MTAZ ARIKAS AHMET HİKMET MÜFTÛOĞLU'NUN Ö PO6MUÇTV MEK7TE8-I SULTHNİ St) ' OZELLlMU-E *EOEBtrAr-{ OEDıOE"'S&U8U ALOIĞI StGALAIS, SEKVET-t FUNUN DERGISI 'HDE yA - Y/MLANAtJ OYKULEGt OU. BAKlMINPAN SON OESE- CE SUSU/ JSAK O/LPE SUYOK SADEL£ŞnGMEYE Şağda. onun SUStu +acxından bır ornsk. gorvfüyor- AJVKARA... ANKA... MUŞERREF HEKİMOĞLU Tapihin En Uzun Öpiişmesi Deprem yalnız Adana'da, Ceyhan'da mı? Içı- mızde de yıkıntılar, çokuntuler olmuyor mu7 Ya da sel baskını, umudumuzu, yaşama sevıncımı- zı de sulara gommuyor m u ' Dunyadakı yenmızı, yontemımızı daha ıyı goruyor, guvenle bakamı- yoruz yarınlara Devletın tum yaraları saracağını soyleyenlere de acıyla gulumsuyoruz ancak Dep- rem başka ulkelerde de yaşanıyor ama boylesı çırkınlıkler, soygunlar, bu sayıda yaralılar, olum- ler az gelışmış ulkelerde sergılenıyor ancak Ko- ca Sinan'ın koprulen yuzyılların otesınden bır uyarı gıbı karşımızda dıkılırken yenı koprulerın yı- kılıvermesı nasıl yorumlanır'' Ya da eskı yapılar yanında yukselen apartmanların kıbrıt kutusu gı- bı çokuvermesı az gelışmışlığın gostergesı değıl m\"> Karanlıkta, dar açıda yaşayanlar uzağı gore- mıyor, oz çıkarları uğruna olume yol alıyor her alanda Orneklerını her gun yaşıyoruz Yıkıntılar arasında uzuntuyle konuşuyor devle- tı yonetenler, yaraların sarılacağını soyluyor, ek- ranlarda da ılgınç göruntuler, yuzlennde uzgun çız- gıler, ıçtenlığı de tartışılmaz, ama sonra'' Daha- sı, acı olay yaşanmadan once nerelerde bu sa- yın kışıler? Orneklere, uyarılara karşın neden on- lem almadılar1 ' Gereklı denetımlerı neden yapma- dılar^Bıroğretmen.bırçocukkurtarılıncaonha- ber, başlık olarak yer alıyor medyada Tum ayrın- tılarla kutlanıyor, ama depremın gerçeğını detum aynntılarıyla sergılıyor bu olay Yıkıntılar, çokun- tuler altında daha kaç kışı var değıl mı? Ânsızın kulağımda, yureğımde çınlıyor seslerı O yıkıma yol açanlar bellı denetımlerı yapmayanlar da bu kez sağırlığı aşabılecek mı acaba? Gerı kalmışlığın bır gostergesı de bu değıl mı1 ' Tum tepkıler, demeçler, eleştırı, onerı, olay yaşa- nırken, sonra her şey unutuluyor, gundeme yenı konular, sorunlar gelıyor Koklu çozumlere, onlem- lere vakıt bulunamıyor Deprem ya da sel baskı- nı yaşanmayan bolgelerde de çok onemlı sorun- lar yok mu? Çozum yolunda bır ılerleme var mı' Askersavaşıyor, can venyor, kan verıyorama ge- rı kalmışlığa karşı okulsuz koylere, oğretmensız okullara, doktorsuz hastanelere, kamu gorevın- dekı boş kadrolara karşı ne yapılıyor? Devletı ya- şamında, hastalığında, evınde, sofrasında hısse- dıyor mu vatandaş? Bu sorular da deprem turu sarsıyor ınsanı Bel- lı gorevlen boş bırakan, boş kadroları doldurama- yan bır devlet duşunulebılır mı? Haylı çarpıcı çe- lışkıler yaşanıyor ulkemızde Örneğın, Dışışlerı gorevlılerı dunyanın her yerınde, çok değışık ve olumsuz koşullara karşın gorev yapıyor da, oz ul- kemızın bellı bolgelerınde boşluklar yaşanıyor ka- mu gorevınde Belkı de Ankara'da, Afrıka ulkelerındekı elçıle- rımızle yapılan bır toplantının çağrışımları etkıle- dı benı Kara Afrıka'da ak gunler yaşanmıyor her zaman Iklımıne, doğasına, olumsuz koşulfanna karşın görevden kalmıyor dıplomatlarımız ••• Geçen akşam Buyuketçı Tbrgut Serdaroğ- lu'yla buluştuk bır yemekte Sudan'dan gelıyor, uç yılı aşkın bır sure gorev yaptı bu Afrıka ulke- sınde "Ak yureklı ınsanlann yaşadığı bır kara ul- ke" dıye tanımlıyor Sudan'ı Yureklerı ak, ama yaşamları henuz ağarmamış bence Ekranda ız- ledığımız resımler, haberler de yansıtıyor Sudan'ın gerçeklerını Buyukelçı Serdaroğlu'nun goğsun- de bır de Nıleyn nışanı var Aynlırken, cumhurbaş- kanı takıyor, General Al Bashir. Nileyn ıkı Nıl de- mek Beyaz Nıl Vıctorıa Golu'nden mavı Nıl Etı- yopya'dan gelıyor, Hartum kentınde bırleşıyor, Nıleyn nışanı da bu bırleşmeyı sımgelıyor Bır Arap ozanı da, "Tarıhın en uzun opuşmesı" dıyor bu bırleşmeye • • • Yazıma guzel bır son ıstedım, konuyu özellıkle saptırdım Sonra da başka ulkelerde opuşen ne- hırlerı duşundum Volga'yı. Tuna'yı, Aras'ı, Tun- ca'yı, Dıcle'yı, Fırat'ı duşundum, opuşmeye kar- şın gerçekleşmeyen duşlerı Öpuşmek de, bırleş- mek de butunleşmeye yetmıyor her zaman Bence bır gun yetecek, çunku tersıne akmıyor sular BULMACA SEDAT\AŞAYA1S SOLDAN SA- ĞA: 1/ Kesıntı göstermeksızın değışmez bır duzenlılıkleyı- nelenen olay- lardızısı tlgı ekı 2/Bırtum- ceyı oluşturan bınmlerden her bın Go- çebe ya da ya- n goçebe Tuık- menler arasın- 9 da, olulenn ar- dından soylenen ağıt nıtelığındekı turku 3/ "'Yeter, dur"anlamın- 2 da argo sozcuk Par- 3 lak renklı tuylen olan 4 bır papağan cınsı 4/ Patenle kayma eylemı 5/ Bır yanşın belırlı uzaklığı kapsayan bo- lumlennden her bın Damızlık erkek koyun 6/ Olumsuzluk belırten bır onek Bır tarafa yonel- me. donme II Ege Bolgesı'nde yaygın bır halk oyu- nu 8/ Elh şınıklık tahıl olçeğı Bır mağazanın yal- nız bır tur eşya satılan bolumu 9/ Bır kımsenın dav- ranışlanna temel olan ahlak ılkelennın tumu Sözu- nun en, guvenılır kımse YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Mımarlıkta, yağmur suyunun çatının dışına atılma- sı ıçın yapıya dık olarak düzenlenen kısa oluk Ku- zu sesı 2/ Madenlen yontmaya yarar çelık araç Is- lamlıktan once Kâbe'de duran putlara venlen ad 3/ Bır tur ufak ve hafjf motosıklet Anadolu'da kurul- muş eskı uygarlık 4/ Asya ve Afnka'nın tropıkal bolgelennde yaşayan kısa hortumlu bır hayvan 5/ Halojenler grubunun dorduncu ametalı olan yalın cı- sım Bır meyve 6/ Eskı dılde su Insanı ıstenme- yen seçeneklerden bınnı ızlemeye zorlayan durum II Duz kenarh şapka 8/ tstavnt balığının kuçuğu Mustahkem yer 9/ Duyu organiannın dıştan algıla- dığı bır nesnenın bılınce yansıyan benzerı Dokme demır, pık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog