Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 TEMMUZ 1998 ÇARŞAI HABERLERIN DEVAMI TURK1YE Istanbul A 35 Sınop A 29 Adana A 37 Edırne A 38 Samsun PB 31 Mersın A 32 Kocaelı A 36 Trabzon Y 30 Dıyarbakır A 40 Çanakkale A 35 Gıresun PB 30 Şanlıurfa A 42 Izmır A 41 Ankara A 34 Mardın A 41 Manısa A 38 Eskışehır A 34 Sıırt A 39 Aydın A 41 Konya A 35 Hakkârı A 33 Denızlı A 39 Sıvas A 32 Van PB 29 Zonguldak A 29 Antalya A 43 Kars Y 29 Yurdun kuzey dogu kesımlerı parcalı bu- lutlu, Doğu Karade- nız ın doğusu ıle Do- gu Anadolu nun ku- zeydoğusu sapanak ve gokgurultuîu sa- ğanak yaöışlı, otekı yerler az bulutlu ve açık geçecek Hava sıcakîığında onemlı bır değışıklık olma- yacak DISMERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn Y Y Y Y Y Y Y Y 20 18 21 21 22 23 25 24 Munıh Y 25 Zurıh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofyjj Roma Atına Y Y A Y Y Y A A 24 26 38 27 30 29 33 33 Y 26 Şam Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y A Y PB PB Y Y A 24 38 30 36 35 35 33 36 A 39 •Tahran Açık P a f l »a İ 1 bulütlu Sıslı Bulutlu t Çok bulutlu Yağmurtu GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK I Baştarafı 1. Sayfada Hurrıyet'ın surmanşetı Amerıkan Ekco bıçak setı (ıthal) Mıllıyet'ın surmanşetı Arcopal Bahıa 12 duz, 12 çukur tabak (ithal) Sabah'ın surmanşetı Royal-Ex yemek takımı (ıt- hal) Radıkal Herkese Submarıne guneş gozluğu (it- hal). Yenı Yuzyıl. Desenlı çaydanlık (ıthal). Buyuk basının "Yerfı malı kullan" sloganına "Yerlı sanayıı koru" ılkesıne ne kadar ıçten bağlı olduğu bu orneklerde goruluyor Manşetlerde "yerlı" hıçbır şey yok1 Ne kı, bu turden surmanşetlerle satışlarını artır- ma yolunu seçmeyenlere, ıthal mallarla tırajların- da kıpırdanma gorulen kımı mesfektaşlanmızın karşı degerlendırmelen bır haylı ılgınç Örneğın, ıthal mal dağıtımı ıle gazetenın tırajı hafıfçe kıpırdanınca, kımılerı satışa etken olan asıl nedene hıç degınmeden hafif ovunuyle kanşık bo- burlenme havasına gırıyorlar Ancak patron kesesıyle gerdeğe gırdıklerının ayırdında değıller galıba Şu oyku gerçekten doğru mudur, değıl mıdır el- bette bılemıyor ınsan Bır buyuk gazetenın buyuk patronunun beyın ta- kımına "Tirajı sızlenn çabalan değıl, benım kupo- na bağlayıp okuyucuya dağıttığım 'ıthal mallar' artınyor" dedığı rıvayet olunur , Surmanşet konusu bugunluk yeter Ne kadar yazmamaya çaba gostenrsek goste- relım, don dolaş aynı konuların gırdabına kapılı- yoruz Bızım sıyasetçılenmız ulke gelışmesıyle ılgılı oy- le ornekler verıyorlar kı Elbette dıkkatınızden kaçmamıştır 1 Bır sure onceye kadar seçımın adı "erken" ıdı ; Bır sure geçtı, "/?eme/7seç//77e"donuştu ' Son gun, bır de ne gorelım Haydaaa, seçımın adı yıne degışmış "Acıl seçım" dıyorlar 1 Siyasal yarara gelince... Dune kadar ozellıkle muhalefet partılen FR DYP ve CHP, seçım onergesı vermeye bır turlu cesa- ret edemıyorlardı Hukumet ortaklannın 25 Nısan 1999 tanhınde karar kıldıklarını ışıtır ışıtmez Alelacele bır onerge yazıp soluğu Meclıs Baş- kanı Hikmet Çetin'ın yanında aldılar Erken seçıme, hemen seçıme, acıl seçıme sev- dalı partılerden, orneğın DYP sureklı karşı çıktığı 25 Nısan 1999tarıhıne, ohooo, dunden razı kı, ko- alısyon ortaklanndan once davranıp onergeye bu tarifıı yazıverdı. Bu kadar aceleye neden gereksındıler acaba"? Yanıtlarının çok doyurucu olduğunu sanıyor ve "hukumet ortaklan fıkır değıştırmesın dıye öner- geyı herkesten once venp seçım tanhını guven- ceye aldıklannı" soyluyoriar Rafta dolma var, ınanırsanız 1 Bu turden gerekçelerı, ustelık aıle boyu hukuk- sal bılgı kaynağı olduğu sanılan DYP'den kımı sı- yasetçıler TV ekranlarına taşıyor Partısel yararlar on plana çıkınca, ortada ne es- kı dostluklar, ne eskı gunlenn anıları kalıyor FR vefakâr bır dost saydığı DYP'nın 29 Kasım 1998'de seçım yapılsın dıye dırenecegıne guve- nerek -daha once Kutan'ın destekleyeceklerını soyledığı- Nısan 1999'u ıska geçıyor, 29 Kasım 1998 tanhını onergeye alıyor FP'lıler arkalarına donuyorlar, bır de ne gorsun- ler, DYP, hukumet ortaklan ıle CHP'nın benımse- dığı Nısan 1999'u almış onergestne 1 Fazılet'lı Bütent Annç, bu tutum karşısında "Tek taraflı aşk olmaz" dıye DYP'yı eleştınyor Kımı 9 Kuşkusuz çok yonlu aşkı bılenlerı Tabıı olarak DYP uzerınde "çok etkılı" olacağı bılınen FP'nın unlu karşı sılahı harekete geçıyor. "Malvarlığı konusunda arkadaşlanmızı ıkna edemeyız" dıye DYP'ye haber salıyorlar Yakındır, bır hatuna teslım DYP kurmaylan FP'ye beyaz bayrak gosterırler Turkıye'de polıtıka ışte bu kadar kemıksız Sulukar Gökova kararı oyalamyor I Baştarafı 1. Sayfada lanan karan veren merci olarak yine biz tebiiğederiz. Davalıiar Enerji, Çevre >e Sağiık bakanlıklan, TE AŞ Genel Miıdurlüğü ve Muğ- la Valiliği'ne biz Danışta> onavını 30 Haziran'da teb- liğ ettik. Karann 30 Tem- nıuz Perşembe gunune ka- dar uygulanması gerekir" dtye konuştu Cebecı TE- AŞ Genel Mudurluğu'nun "karann düzehilmesi iste- minin" mahkeme kararla- nnın uvgulanmasını engel- leyıp engellemeyeceği yo- nundekı soruya ıse "Onu hukukçulara sorun" yanı- tını \erdı AvukatOzkan Danıştay karan sonrası surenın ışle- dıgını \urgulayarak "On- lar tebliği almadık deseler de, bunu gizleseler de. mah- keme başkanı teblığ ertikle- rini soy luyor. Sure ışlemeye başlamıştır. Kararların İdari Yargıtama L'suliı Ka- nunu'na gore 30 gun içinde uvgulanması gerekir" de- dı Ozkan. sozlennı şo>le surdurdu "Mahkeme30 Hariran'- ' da tebliği yaptık dediğıne gore, \atağan, Venikoy ve Gokova termık santralla- -nnın devre dışı bırakılma- lan için 2 gun kaldı. £n geç 30 Temmuz Perşembe gû- nu karan uygulamalan ge- rekir. Geçmişte iki kere yaptıklan gibi once elekt- rik kesintilerine başvurup ardından da Bakanlar Ku- rulu karan ile santralları çalıştırmak gibi yasadışı bir yola başvurmayacaklannı umuyoruz," Danıştay'ın onayladığı Aydın ldare Mahkemesı karanna gore Yatağan \e Yenıkoy termık santralla- nnın desulfinzasyon tesıs- lerının kurulup çalıştırıl- ması olanağı var Ancak Gokova Termık Santra- lı'nın ne şekılde olursa ol- sun çalıştınlması sakınca- lı Temelı Başbakan Mesut Yılmaz tarafından atılan Yatağan Termık Santralı desulfınzasyon tesısı ınşa- atında bır arpa boyu yol gı- dılmış değıl Yenıkoy'de ıse temel bıle atılmadı Yı- ne Başbakan Yılmaz'ın te- mel attığı Gokova desulfı- nzasyonunda da çalışma gozlenmı>or Budurumda, desulfinzasyon sıstemlen çalışmayabaşla>ınca>a ka- dar Venikoy ve Yatağan'ın devre dışı bırakılmaları, Gokova'dan ıse tamamen vazgeçılmesı gerekıyor Başbakan Yılmaz: Protokole uyacağun\1\KARA (Cumhuriyet Burosu) - Başbakan Mesut Yılmaz. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ıle >aptığı uzlaşmaya harfıyen uyacağını, verdığı tum sozlen yenne getıreceğını belırterek "Bıitçe- vi çıkardıktan sonra istifa edeceğiın" dedı Proto- kolun ışlemesı açısından yılbaşına kadar ıdarenın kendılennde olduğunu kaydeden Yılmaz. "Ancak ondan sonra nisana kadar yetki Cumhurbaşka- nı'ndadır. Cumhurbaşkam'nın >erine geçerek ken- di yerimize başbakan tayin edemeyiz. Prosedurün ondan sonra işlcmesi Cumhurbaşkanrnın takdir ve vetkisini kullanmasına bağlıdır" dedı ANAP'ın dunku grup toplantısında, Hakka- rı'nın CHP'lı Beledı>e Başkanı Abdurrahman Keskin ıle Samsun Vezırkopru Gol'un Beledıye Başkanı BayramÇiçekdagANAP'akatıldı Bele- dıye başkanlanna ANAP rozetı takan Başbakan Yılmaz. daha sonra kursuye çıktı Yılmaz. CHP ıle vanlan uzlaşmada dıkkate alın- dığında25 Nısan'da erken genel seçım ıle yerel se- çımlenn bırlıkte yapılması konusunda Meclıs ka- ran çıkma olasılığının çok yuksek olduğunu bıl- dırdı Geçen yıl ortasında rejımın tehlıkeye gırdığı, ekonomık dengelenn bozulduğu tum taşlann ye- nnden o>nadığı bır ortamda DSP \e CHP ıle ul- kenın yonetım sorumluluğunu ustlendıklennı an- latan Yılmaz. çok uyumlu \e başanlı bır çalışma gerçekleştırdıklennı savundu 8 yıllık temel eğıtım yasasıılevergıreformunugerçekleştırdıklennıan- latan Yılmaz >erel yonetım reformunu da ekım ayında tamamlayacaklannı soyledı Bu hukumetten yakınacak hıçbır haklı nedenle- n bulunmadığını belırten Başbakan \ ılmaz, "Ba- na sorarsanız, ANAP ilkelerinden de herhangi bir taviz termemizigerektirmeyen bu hukumefin 2000 vılı sonuna kadar işbaşında kalmasını isterdim" dedı Yılmaz, "Ancak, sivasi konjonktur \e CHP'nin tavn buna tzin vermedi. Ama, bizim CHP'den de şikâvet etmeve hakkımız yoktur. CHP'ye, "Ilkele- nnızden vazgeçın. farklı bırpartı olduğunuzu unu- tup sonuna kadar bızı destekle> ın' deme hakkımız yoktur.O nedenle, oturup makul bir vol bulduk. Bi- rim açımızdan bu uzlaşmayla azami yaran sağla- yacak sonucu eldc ettik" dıye ko/>uştu Başbakan Yılmaz, bu hafta sonuna kadar K.ıb- ns ve Bulganstan'la Turkıye arasındakı 3 ulusla- rarası sozleşmenın onaylanması, Turk Sılahlı Kuv - vetler(TSK) Yasası'nda tamamen ozluk haklany- la ılgılı 3 yasa. ırtıca ıle mucadele kapsamındakı gosten ve >uruyuşlerde tek tıp kıyafet gıyılmesı- nın onlenmesı, camı >apımı ıçın muftulukten ızın almması ve ızınsız camılenn yonetımlennın Dıya- netlşlen'nedevnneılışkınyasalarıleSağlık, Ada- let, İçışlen. SSK ve Tanm bakanlıklannm kadro gereksınımlerının karşılanmasına yonelık yasalar ıle seçım yasasını Meclıs'ten çıkarmayı planladık- lannı soyledı CHP'nın, bu kadroların partızanca kullanılması vonunde endışelen bulunduğunu be- lırten Yılmaz, "Meraketmeyin, bu kadrolann yuz- de 95'i belirli bir eğititn gerektiren teknik kadro- lardır \e sına> ı ÖSY M yapacaktır. O nedenle endi- şelenmeye gerek yoktur" dedı Mesut Yılmaz ekım a>ından sonrakı çalışma planını açıklarken de oncelıkle yerel yonetımler ta- sansını, ardından AB ıle uvum çerçevesmde 3 ay- n yasa ıle Sermaye Pıyasası Yasası ve uzennde uz- laşma sağlanırsa bazı ıllenn buyukşehır olmasına daır yasalar ıle butçe yasasını çıkaracaklannı soy- ledı Yılmaz, "Ondan sonraki 4 ay, tek giindemi- miz seçim olacak" dıye konuştu Yılmaz. af konusunda teknik bır çalışma ba tıldığını ancak konunun partının yetkılı kurulla da goruşulmesınden sonra ANAP'ın kesın tavn ortaya çıkacağını sovledı Başbakan Yılrr "Eğer bir af çıkacaksa, bir uzlaşma saglanırsa hükümet önerisi olarak Meclis'e sunulacaktır" dı 'Sözünıü tutacağım' Başbakan Yılmaz, seçım tanhının belırl mesınden sonra artık kımsenın belırsızlık yakınamayacdğını, polemıklerın sona ereceğ soyledı Baykal ıle yaptığı uzlaşmanın ışlem açısından y ılbaşına kadar ıdarenın kendılennde duğunu belırten Yılmaz şunlan soyledı "Mutabakatta ongoriıldüğu gibi seçim kar alınacak. uzerinde uzlaştığımız yasalar ve büi çıkacak. Bundan sonra gore\ i bırakmak da ben taahhudumdur. \ma ondan sonra nisana kad yetki Cumhurbaşkanı'ndadır. Biz Cumhurb. kanının yerine gecerek kendi verimize başbak tayin edemeyiz. Yetki Cumhurbaşkam'ndac Prosedurün ondan sonra işlemesi Cumhurb kanı'nın takdir ve vetkisini kullanmasına bağlıdı Rahsatı Ecevit'ten af savıımnası ANKARA (Cumhurhet Buro- su) - DSP Genel Başkan Yardım- cısı Rahşan Ecevit, mahkümların çoğunluğunu, yozlaşan duzenın suça adeta kışkırttıgı "kader kur- banlan"nın oluşturduğunu savu- nurken af konusunda getırılen eleştırılere "Tuzu kuruolanlariçin böyle konuşmak kolay 1 * yanıtını verdı Rahşan Ecev ıt. dun yaptığı ya- zılı açıklamada. ınsanlan suça ıten etkenlen duşunerek af onerdığını belırtırken yoksulluğun verdığı çaresızlık ve duzen bozukluğu ne- denıyle bırçok kışının suça suruk- lendığını. ekranlannı "kana bo- ğan" televızyonların da halkı ozendırdığını belırttı "AdaJet te- razisinin" sorgulanmasını ısteyen Ecevit, ozetle şu goruşlen kaydet- tı •Boyle konuşanlar bır gun va- kıt bulamayıp da bır oğun yemeğı atladıklannda acaba ne hıssettık- lennın hıç uzennde durmuşlar mı- dır 0 Onlar mıdelenne tekrar ye- mek gınnceye kadar sınırlıdırler Çunku açlık ınsanı sınırlı yapar Hele bu açlık durumu sureklılık kazanırsa sınırlılık artar v e o aç ın- san gun gelır şıddete başvurabılır • Vıtnnlerde nar gıbı kızarmış baklavalan boreklen gorunce kar- nı tok olan msanın bıle ıştahı ka- barır Kaldınmlardakı bufelenn dort bıryanından sallanan çeşıt çe- şıt çıkolata ve şekerlemelere var- fıfclı aılelenn çocuklan bıle "An- ne bundan istiyorum" dıye asılır- lar Manavlann kaldırımlara taş- mış tezgâhlannın uzenndekı ın ın kırazlan, kay ısılan gorunce bırçok aıle reısı çocuklannı sevındırmek ıçın heyecanla zevkle satın alırlar Bence televızyonlar bıle, tıcaret uğruna, yıyecek maddelerıyle ılgı- lı reklamlanyla çoğunluğu yoksul olan halkımıza rahatsızlık venyor- lar Yemeklık yağ reklamlan ıçın gosten len baklavalann, borekle- nn. pınl pınl pariayan dolmalann, ustu kıymalı, salçalı makarnala- rın. çıkolota ve dondurmalann karşısında bırçok babanın çocuk- lannı duşunerek boğazı duğumle- nırken çocuklar da mahzun edıl- mekte •Şımdı biz açlığın verdığı çare- sızlık ıçınde evıne çocuklanna ka- tıksız bır ekmeğı olsun goturebıl- mek uğruna suç ışlemış bır ınsana ımha edılmesı gereken bır canavar gıbı bakıyoruz • Neymış, bırtakım kımselerbu suçlular tarafından mağdur edıl- mışler. onlar ne olacakmış' Onla- nn duygulannı, tepkılennı elbette anlıyorum Ama lutfen bazı kım- seler konuyu anlamamazlıktan ge- lıp saptırmasınlar Benım sozunu ettığım msanlar, yanı affedılmesı gereken ınsanlar. karnı aç olan ın- sanlar, mahkûmlar arasında ço- ğunluğu teşkıleden ınsanlar "Ka- der kurbanlan" denılen ınsanlar ve gıtgıde yozlaşan duzenın suça adeta kışkırttıgı ınsanlar • Daha bırçok başka suçlardan da mahkûm olanlar var eibette Te- ammuden cınayet, kazara cınayet. cınsel tacız. soygun, vesaıre Or- neğm cınsel tacız vakalarındakı artışı neden televızyonlarda goste- nlen cınsel tacız fılmlerınde ara- mayalım Enınceaynntılarına ka- dar hazırlanmış cınayetler ve soy- gunlar polısıye turu dedığımız fılmlerle her akşam telev ızyonlar- da karşımızda Ustelık son yıllar- da ulkemızde hemen her ısteyene sılah ruhsatı venlıyor Toplum bovlesıne sılahlanırken kafası kı- zanın sılaha sanlmasını da yadır- gamamak gerekir •Dev letın tnlyonlannı çalanlar- dan bırçoğunun çaldıkları yanlan- na kâr kalırken hatta y urtdışına ak- tanlırken ıkı somun ekmek çalan çocuk yıllarca hapse mahkûm olu- yorsa, gençlık ateşıyle bır pankart açan çocuk yıllarca tutuklu kalıyor ve geleceğı karanyorsa, adalet te- razımızı de sorgulamak gerekmez mı 9 • Kaldı kı Allah bıle affederken ara sıra kullann da veya dev letın de affetmesı doğru olmaz mı' 7 Seçim takvimi 4 Ocak'ta başlayacak ANKAR\(CumhuriyetBıJrosu)-TBMM ka- ran doğrultusunda 25 Nısan 1999'da yapılacak olan erken genel seçımler ıle yerel seçımlenn ko- şullanna ılışkın bazı duzenlemeler yapan vasa onensı, ıktıdar partılen ve CHP'nın ortak one- nsı olarak dun TBMM Başkanlığfna sunuldu TBMM Anayasa Komısyonu, bugun toplanarak 25 Nısan'da seçım karan alınması onensı ıle se- çım yasasında değışıklık yapan onenyı ele ala- cak Yapılacak duzenlemeye gore, seçım takvımı 4 Ocak 1999'da başlayacak Aday olmak ıçın ıs- tıfası zorunlu kışıler 11 Ocak mesaı bıtımıne ka- dar ıstıfaedecek Oy sandıklarının çalınmasının onlenmesı ıçın bazı onlemler alınacak ve özel okullar, kahvehaneler ve lokantalara da sandık konacak Başbakan Mesut Yılmaz, dun sabahMeclıs'te ANAP, DSP, DTP ve CHP grup başkanvekıllen ıle bır araya gelerek çıfte seçımın koşullanyla ıl- gılı yasa onensını bır kez daha gozden geçırdı YSK Başkanı Tufan Algan ıle TBMM Anayasa Komısyonu Başkanı Atila Sav'ın da katıldığı toplantıda son şeklı venlen onen dun TBMM Başkanlığı'na sunuldu Bu toplanhnın ardından TBMM Danışma Ku- rulu, Meclıs Başkanı HikmetÇetinbaşkanlığın- da toplandı tktıdar partılen, seçım karan ve se- çım yasası onenlennın ıçtuzukte ongorulen 48 saatlık surelerbeklenmeden Anayasa Komısyo- nu ve genel kurulda goruşulmesmı onerdıler Muhalefetın ıtırazı üzenne bu onen kabul gor- medı Danışma Kurulu nda, camı ınşaatlannın muftuluklenn ıznıne bağlanması ve ızınsız ca- mılenn yonetımının Dıyanet tşlerı Başkanlı- ğı'na devnne ılışkın tasanlann one çekılmesıne FP ıtıraz ettı Bu nedenle bu konuda da uzlaşma sağlanamadı Tktıdar gruplan, Danışma Kurulu'nda kabul edılmeyen önenlennı genel kurula gnıp onerısı olarak sundu TBMM Anayasa Komısyonu'nun bugunku toplantısında ele alınacak onenye gore. 21 do- nem mıllervekılı genel seçımlen ve yerel yone- tımler genel seçımlen bırlıkte yapılacak Oy ver- me ışlemı 25 Nısan 1999 Pazar gunu gerçekleş- tınlecek Seçım takvımı 4 Ocak 1999'da başlayacak Seçımlerdeaday olabılmelen ıçıngorevlennden aynlmalan gereken kamu gorevlılen ıle sıyası partı ıl ve ılçe yonetım kurulu uyelen ıl genel mecltsıve beledıye meclısı uyelen 11 Ocak 1999 gunü mesaı bıtımıne kadar ıstıfa edecekler YSK de seçıme katılacak olan sıyası partıle- n 4 Ocak'tan ıtıbaren 5 gun ıçınde behrleyecek Seçmen sayısı 25 bını aşan ılçelerde seçım evrakının dağıtım ve toplanması ıçın geçıcı ılçe seçım kurullan oluştunılabılecek Bu kurullar bır başkanla ıkı uyeden oluşacak İl ve ılçe seçım kurullanndagorev almamış yar- gıçlardan sonra gelen en yuksek derecelı yargıç- lar. kıdem ve yaş sırasına gore bu kurullara baş- kanlık edecek Kurulun ıkı uyesı de kurul baş- kanınca kamu gorevlılen arasından belırlene- cek Yasa onensınde, ıkı seçımın bır arada yapıl- masından doğan zorluklan ortadan kaldırmak ıçın de onlemeler alınması hukme baglanıyor Buna gore, resmı okullann yetmemesı halınde, ozel okul. dershane, kahvehane ve gerekırse lo- kantalara da sandık konulabılecek Ozurlu seç- menlenn de oylannı rahatiıkla kullanabılmelen ıçın gereklı onlemlerı de sandık kurullannca alı- nacak Beledıye başkanlığı seçımlennde kullanıla- cak bırleşık oy pusulalannın en ustunde "siyasi partfler" ve bağımsız adaylar varsa "siyasi par- rüer ve bağımsız adaylar" ıbaresı yazılacak Bu ıbarenın altına seçıme katılan sıyası partılenn temsılcılen huzurunda YSK tarafından kura esa- sına gore en başta ve ortada partının ozel ışare- tı, ozel ışaretın altında tam yazı halınde adı ba- sılacak ve butun bunlann altı çızılecek Bu çız- gının altına o partının aday adı ve soyadlan ko- nulacak tl genel meclısı ve beledıye meclısı uyelen seçımınde kullanılacak oy pusulalanna sıyası partı aday lannın ad ve soyadlan yazılma- yacak Sıyası parhler. yetkılı organlannın karar alma- sı halınde onseçıme katıldıklan ya da aday yok- laması yaptıklan seçım çev relenndekı toplam mılletvekılı say ısının yuzde 5'ını aşmamak uze- re, YSK'nın seçım takv ımınde ılan ettığı on se- çım veya aday yoklaması tanhınden 10 gun on- ce YSİC'ye bıldırmek koşuluyla merkez adayı gosterebılecekler Yazlıkçılar zor durumda Haber Merkezi - Şarkoy'de sahıl sıtelenntn yerle bır edıleceğı haben yazlıkçıları ayağa kaldırdı Pılotbölge seçılen ve ılk uygulamasma Şarkoyde başlanacağı öğrenılen yıkımdan bır mılyona yakın aıle zarar görecek 1969'dabeledıyeden satın aldıkları arazılere sıte kuran ve bu zamana kadar vergısını kuruşuna kadar ödeyen Şarkoy'dekı yazlıkçılar, "29>Tklırdcvlet neredeydi? Neden önce Şarköy pilot bölge seçüdi? Nanltş hcsabın yargıdan döneceğine inanıyoruz" dıyorlar Şarkoy Sıgorta Sahıl Sıtelen sakınlennın 1969'dayasalyollardan ınşa ettıklen bınalanmn 1992'deçıkarılanKıyı Yasası'na göre yıkılacağı haben yazhkçılan ayağa kaldırdı Önümüzdekı günlerde Şarköy 'de buyuk bır hukuk savaşının başlayacağı bıldmîıyor Malıye ve Baymdırlık bakanlıklan ıle sıte sakınlennın davası tum Şarköy ve Turkıye geneh ıçm emsal teşkıl edeceğınden konuyu tum yazlıkçılar kuşkuyla ızlıyor Çünkö Şarköy Sıgorta Sıtelen yerle bır edılırse benzen bınalarda oturan 1 mılyona yakın aılenın konutlan da aynı akıbete uğrayacak Davaya konu olan ıhftlaf, sıtenm kıyı kenar çızgısı ıçınde yer alması Şarköyiülen ayağa kaldıran ve çoğu emeklı memur olan yazlıkçılann gunumuze kadar olan oyküsü ozetle şöyle 1969 yılmda Şarkoy Beledıyesı'nden satın alınan arazıye 1970 yılında yunirlukte olan Kıyı Kanunu'nun ızın verdığı bıçımıyle 150 konut yapılıyor Devnn SSK Genel Müduru Mustafa Mut ve arkadaşlannın çabası ıle SSK sıtelennm ıskânı alınıyor Beledıye de sıtelenn yolunu, elektnğmı ve suyunu bağlıyor Tûm yasal vergılerı de bu zamana dek odenıyor Sonradan bunlara Marmara Sıtelen de eklenıyor 'Gücüniiz Şarköy'e miyetti?' Ancak aradan geçen zamanda Kıyı Kanunu'nda bırçok değışıklık yapılıyor Alınan bılgıye gore son olarak 1992 ? dekı değışıkhkle "Kıyı şerinerinden yamrianmada önce kamu yaran gözetifir" hukmu eklenıyor llgıli bakanlıidar bu hükmü sıtey i yıkmak ıçın yeterlı sayarken. sıte sakınlen ıse aynı bakanhklann "1992'den önce yünirlukteki mevzuata göre yapılan yapılar bumın dışındadır" şekhndekı genelgesını, savunmalanna dayanak yapıyorlar Ve küçük Mustafa Baran'ın onderlığmde Şarkoylu yazlıkçılar buyuk bır hukuk savaşı ıçın harekete geçerken şöyle öfke yağdınyorlar "Otuz yıkür neredesiniz? Giicıinüz Şarköy 'e mi yetiyor. Burada kac nesil yıetişti? Çok aile emekli olunca Şarkoy 'e yerleştL Ölusunu buraya gomdü. 1yi gunde koru gunde artık Şarköy 'deyiz. Bu saarten sonra biz nerelere gjdern?" 'Hiikümetdeğişecek'\> KARA (Cumhuriy«t Burosu) - CHP Ge- nel Başkanı DenizBaykal, seçım karan alınma- sının Başbakan Vlesuf Yılmaz ıle vardıklan uz- laşmanın ışlemesıne engel olmayacağmı sa- vundu Baykal uzlaşmanın "iki liderin iilkevi seçimleregotüreceL kendılennın ıçınde bulun- mavacagı bır hukumetin oluşfurulması için iş- bırliği vapmalannı" ongoren son maddesının ışletıleceğınden şuphesı olmadığmı belırttı De- niz Baykal, partisimn grup toplantısında yap- tığı konuşmada CHP'nın 4 ay once seçım ka- ran alınmasinda ısrarlı olduğunu sav unarak "4 ay önce seçım karan seçımden uzun sure on- ce açıklanmaz diyenler, şimdı karan derhal alalım.diyorlar. CHP ik aynı noktava geldfler" dedı Seçım karan alınmasından sonra Başba- kan Yılmaz ıle vardıklan uzlaşmanın ışletılıp ışletılmeyeceğını merak edenler bulunduğunu sav unan Bay kal şunlan soyledı "Bazılan me- rak ediyorlar 'mutabakatın son maddesı ı^ler mı ışlemez mı Tereddiıdü olan herkese soy- luvorum. işler. ışleyecektır. Bunu sadece o mu- tabakatı ımzalamış insanlann moral değeıien- ne duyduğum ınanc ve güvenk soy lemiyorum. O konuda bir şuphem yok. Ama siyasi denge- nin. ulkenin içinde bulunduğu sıyası koşullann bunu kaçınılmaz kıldığından şuphem yok. Bel- ki bazılan kaygıvla. bazılan umutla bu konuya deginivor. Onlara ınançla, guvenle soyluyorum kı benim bu konuda hıçbır tereddudum yok" Baykal aftartışmalanna degınırken de "af- fın kapsamı ve çerçevesi hukumet ıçınde belir- tenmeden kamuoyuna açıklanmasının doğru olmadıguu" soyledı Başbakan \ ılmaz ın Ada- let Bakanı nın haben olmadan kamuoyuna af açıklaması yapmasının ağır tahnbatlara yol açabıleceğını kaydeden Baykal "Nevinafkap- samına girmedigi belli. ancak nevin girdiği bd- lı değıl. Duşunce ve basın suçlan af kapsamın- da mı" dıye sordu Hukumetin duşunce suçlu- lannınaffinaanayasanın 14 maddeMnı gerek- çe gostererek karşı çıkamayacağını kaydeden Bay kal "Duşunce suçlulannı affetmeye vone- Kk bir tercihıniz varsa, onun çaresıni bulacak olan hukukçular CHP'de de TBMM'dede var- dır. Eksik olan siyasi iradedir" dıye konuştu Adlı suçlulara yonelık kısmı genel affın du- şunce suçlulan cezaev ınde bırakılarak gerçek- leştınlemeyeceğını kaydeden Baykal "\nava- sa engel değfl. duşunce suçlulannı affetmezse- niz. bu, toplumu ağır bir adalet krizi ıçine so- kar" dedı Baykal ekonomının ıçınde bulun- duğu sorunlann eylul ayında daha da ağırla^a- bıleceğını sav unarak. bakanlann ekonomı ko- nulannda ıddıalaşarak bırbırlenne Bulgan mar- ka saat armagan etmelennın halkın sonınlan- na duyarsızlıklannın gostergesı olduğunu kay- dettı Baykal. "Bu saate odenen para bir k> demli albayın 12 ay, teğmenin 25 ay, oğretme- nin 30 ay, işçi emeklisinin 66 aylık maaşı, 4 kişi- lik bir aİleniıı de 45 aylık mutfak masrafı" de- dı KonuşmasındaKosovasorununadadeğınen Baykal "Kosova'da katliam serbest hale geldi. Türkiye taksıt taksit gerçekleştırilen bu kat- liamın seyırdsi ve suç ortağı olamaz" dıye konuştu 'VURULDUK EY HALKIM 3 UNUTMA BİZİITURKULERİMİZ - 3 • I97< UTAN UTAN Soz ve Muzık Muhlıs Akarsu Baglamalar Arıf Sağ Muhlıs Akarsu, Yavuz Top 2 BUNDAN SONRA Soz ve Muzık Muhlıs Akarsu Baglamalar Arıf Sağ Muhlıs Akarsu, Yavuz Top 3 MADENDAĞI Anonım Gıtar (açs) Selda Bağcan Bağlama Osman Baysu Kaval Arıf Sağ 4 BERİGELHALO Anonım Derleyen Asık Yoksulı Bağlama Osman Baysu 5 O YANA DONDER BENİ Anonım Elektro Bağlama Arıf Sağ 6 KARAOĞLAN Anonım Elektro Bağlama Arıf Sağ Bılgı ıçın tel (0 212) 527 61 28 1. MADEN İŞÇİLERİ Şıır Nacı Gelendost Beste Selda Bağcan Duzenleme Tımur Selçuk 2. GEZ, GOZ, ARPACIK Şıır Enver Gokçe Beste Selda Bağcan Gıtar Selda Bağcan 3 GARDAŞIM HASSO Şıır Turgut Yarkent Beste Selda Bağcan Calanlar Moğollar 4 ACIYI BAL EYLEDİK Şıır Hasan Huseyın Korkmazgtl Beste Selda Bağcan Gıtar Selda Bağcan 5 VURULDUK EY HALKIM, UNUTMA BİZİ Şıır Zulfu Lıvanelı - Beste Selda Bağcan Gıtar Selda Bağcan 6. HASAN KALESİ Anonım (Hakkarı Turkusu) Derleyen Selda Bağcan Duzenleme Tımur Selcuk MficlBR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog