Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 EKİM 1998 CUMA 8 HABERLERIN DEVAMI GUNCELcÜNEYT 4RCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada Her ıkı ıfade aynı kapıya çıkıyor Artık knz bır noktaya geldı Ya sabrımızın taştığını açıkiayarak harekete geçeceğız ya da kemığe daya- nan bıçağın daha ne kadar bızı yaralayacağını bır su- re daha bekleyecegız Gerçı, Turkıye Surıye'ye soylenebılecek ne varsa soylemış bulunuyor Klasık deyımıyle "top artık Su- nye'de " Şam, ya Turkıye'nın haklı ısteklennı karşılayarak savaşın eşığınden donecek veya Hafız Esad'ın an- lamsız ınadını surdurerek tepesıne ınmemıze olanak sağlayacak Sunye'nın Turk onenlenne somut yaklaşımlar yap- mayı duşunmedığı bır ortamda kımı komşu devlet- lenn onerdığı gıbı muzakerecı kımlığındekı heyetler- le bır masaya oturmak krızı "sulandırmaktan" ote- ye bır ışe yarayabılır mı'? Ustelık Turkıye de soldan sağa sıyasetın Surı- ye'ye gerektığı zaman gereken olçulerde askerı bır hareket yapılmasında "ıttıfak" ettığı bır donemde Zorunlu olmayan dıyaloga ne gerek var"? 15 yılbekledıkten sonra knzın "neden bırdenbıre" çıktığı kımı sorulara yol açıyor Soruyu yanıtlamak ıçın once knzın nasıl başladı- ğına kısaca goz atmak gerekıyor Kara Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Attila Ateş 16 Eylul 1998 gunu Sunye sınınnda, PKK'ye yatak- lık eden Şam'a "Artık sabrımız taşıyor" dıye seslen- dı Komutanın bu sozunden sonra kamuoyu kımı ge- lışmelerı gozlemedı Ola kı devletın tepe noktalann- da "mutat goruşmelerde" konu ele ahndı ama, olan- bıtenler kamuoyuna yansımadı Cumhurbaşkanı Demırel KK Komutanı Attila Ateş'ın sert çıkışını tam 14 gun sonra (1 Ekım 1998) TBMM'yı açış konuşmasında yıneledı "Sabnmız ta- şıyor " Eğrı oturup doğru konuşmak gerekırse, ızlenen bu gelışmeler askerlerın tukenen dıplomatık yontemle- n bır kenara atıp Turkıye'nın artık "sılahlı hareket da- hıl gereken mukabeleyı yapacağını" Şam'a duyur- makta oncelığı ve onderiığı ele aldığını gostenyor Nereden nereye Devletın tepe noktalarında daha ne gıbı başka ge- lışmeler ya da goruşmeler geçtığı elbette bugun bı- lınmıyor Ne var kı, Sunye knzı bır sonuca bağlandıktan son- ra, nasılsa, Cumhurbaşkanı yakını gazetecılere -28 Şubat'tan sonra yaptığı gıbı- kımı belgelerle bılgıle- ri verır, her kesımden once Surıye'ye kafa tutanın bızzat Cumhurbaşkanı olduğu yazılır, demokrasıyı korumak amacıyla askerler olayın oykusunde goz ar- dı edılır, boylece knzdekı esrar perdesı demokratık b*r yoldan kaidınlır 1 Guncel gelışmeler arasında 15 yıl aradan sonra Turkıye'nın Sunye ye sılahlı baskıya yonelmesınde- kı nıçınler de tartışılıyor TSK Guneydoğu da PKK'ye karşı belkı de dunya- da eşı az gorulen bır başarı kazanıyor, teroru marjı- nal duruma çekıyor 1993 yılında yonetıcılere oncelıkle terorun "dış kay- naklanm" kurutmayı ıçeren bır goruş egemendı Fa- kat teroru "ıçerde kurutmadan dışa yonelme formu- lu" o sıralar uygun gorulmedı Prof Soysal'ın değındığı gıbı ıçerıdekı başarı dış- takı desteğı artık "yok etmenın^ zamanı ve sıras* gel- dıği k'anısını guçlendırdı Terorun başlıca dış desteğıni noktalamak ıçın ha- rekete geçıldı 30 Ağustos'ta ışbaşına gelen yenı komuta kade- mesının bu doğrultudan harekete geçmış olması guçlu bır olasılık Le Monde'da ıkı gun once çıkan bır yazıda, "Bır dıplomatık kaynağa gore, Turkıye'de guçlenen as- kerlerın dıplomatlara dış polıtıkada govde gosterısı ıçın açıktan baskıyapmalan" son olayların ıçyuzu dı- ye gostenlıyor Sunye knzınde hukumetten once askerlerın, arka- dan askerler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Demı- rel'ın devlet adına goruş ortaya koyması ve daha başka oğeler hukumetın ıkıncı planda gorunmesıne neden oluyor 28 Şubat benzen bır "çıkış" akla gelı- yor Son açıklamalar hukumet yerıne Cumhurbaşka- nı'nın "ınısıyatıfı elıne almaya" hazırlandığını goste- nyor. Demırel, "Anayasa'yagoreben ıcranın başıyım ve bana tanınan yetkılen kullanacagım" dıyor Ötesı malûm 1 Arabuluculuk için harekete geçti İran devreye girme peşinde Dış Haberler Servısı -1ran Dışışlen Bakanı Kemal Har- razi, Sunye-Turkıye gergın- lığınde arabuluculuk vap- mak uzere dun Sunye'nın başkentı Şam a gıttı Harra- zı'nrn Sunye'dekı temasları- nı tamamladıktan sonra An- kara'ya gelmesı beklenıyor Şam'da Dışışlen Bakanı Faruk el Şara ıle goruşen Harrazı, ıkı ülke arasındakı sorunun, dıploması yolu>la çozuleceğınden emın oldu- ğunu soyledı Harrazı "Ild ülkenin sonınlannı banşçı yollaria çozecebdeceklerin- den eminiz. İki Muslüman ölke arasında bovle sonınlar çıkabilir, çozum getırmeye çalışacağtz" dedı Faruk el Şara ıse Turkı- ye'yı "kendi iç sorunlann- dan konışularını sorumlu tutmakla" suçladı \e Surı- ye'nın "Turkhe'nın provo- kasyonunun zamanlamasmı anlavamadığını" so>ledı El Şara buna karşın Sunve'nın Turkı>e ıle olan sorununu banşçı yollardan çozmeye hazır olduğıınu sozlenne ek- ledı Harrazı'nm bu sabah da Ankara'da Dışışlen Bakanı fsmail Cem ıle goruşmesı planlanıyor Suudı basını, Türkıye'nın Surı>e >e bır operas>on du- zenlemesı durumunda, bu- nun Turkıye'dekı koktendın- cılenn tepkısıne neden ola- cağını yazdı Okaz gazete- smde çıkan haberde, "Tur- khe'dekı Islamcı kamuoyu. Turkiye'nin Sum e'ye sakür- masını sessiz sedasız ideme- vecektir. Operasvon. aksıne ordunundesteğındeki huku- metın engellemeve calışöğı Islamcı faahveüen guçlendi- recektir" vorumu yapıldı Rumlardan destek Kıbns Rum Yonetımı Dı- şışlen Bakanı YannakisKa- sulides. Turkıye ıle Sunye arasındakı gergmlıkte Sun- ve'vı destekledıklennı bıl- dırdı Rum radyosunun ha- benne gore Kasulıdes, AB Konferansı ıçın gıttığı Luk- semburg'dan donuşunde v aptıfı açıklamada, Turkıye ıle Sunye arasındakı gergın- lığe değınerek bu konuda Sunve >ı destekledıklennı so>ledı Dış polıtıka hedef- lerının "Turld>e dahil tûm komşularla banş içindeyaşa- mak" olduğunu one suren Kasulıdes "Biziın en buyük arzu ve isteğinuz Turk asker- lerinın Kıbrıs'tan çekilmesi ve \nkara ile iyi ilişkiler geliştinnektir" dıye konuştu Türkîye barışa zorluyorANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Başbakan Mesut Yılmaz, Turk Sılahlı Kuvvetlen 'nın (TSK) "kriz yönetimi" çerçevesınde Sunye sınınnda planladığı asken tatbikatı 15 Kasım'da yapacağı- nı açıkladı Turkıye ıle Sunye arasındakı bunalımın denn- leşmesı Mısır'ın ardından Ortadoğu'dakı dığer ul- kelen de harekete geçırdı îran Dışışlen Bakanı Kemal HarrazL Şam ıle Ankara'yı kapsayan bır bolge turuna çıkarken, Başbakan Yardimcısı Bu- lent Ecevit Turkıye'nın, sorunun cıddıyetını Arap dunyası ve Batı'ya anlatmakta geç kaldığını vur- guladı Ecevıt, "Suriye ile ikili diyalog" konusun- da, "Onlar bu kamplan boşaitmava, ciddi tedbir almaya kararü olduklannı gostermeden olmaz" açıklamasını yaptı Yılmaz, Bakanlar Kurulu'nun oncekı gun yapı- lan toplantısında, Sunye sınınnda planlanan tat- bıkatın 15 Kasım'da başlayacağını bıldırdı Kara ve hava unsurlannın karılacağı tatbıkatta, Denız Kuvvetlen'ne aıt unsurlann da Doğu Akdenız'de manevra gerçekleştıreceklerı oğrenıldı Turkı- ye'nın yurtdışındakı temsılcılennın bunalımın he- men ardından muhataplan tarafından yoğun soru- larla karşılaştıklan bıldınldı Dışışlen, buyukelçı- lıklerden gelışmeler konusunda bulunduklan ul- kelenn etkın kurum ve kuruluşlannı Turkıye'nın haklılığı konusunda bılgılendınnesını ıstedı Bu çerçevede Dışışlen'nın başta BM Güvenlık Konseyı ve NATO olmak uzere uluslararası yapı- lanmalara Turkıye'nın rahatsızlıklan konusunda bılgı veraıekte olduğu, Dışışlen Bakanı İsmail Cem'm de gerekırse bıre bu- temaslarda buluna- bılecegı bıldınldı Yılmaz, gazetecılenn sorulan uzenne Şam yö- netımıne, bır sure venlmesmın soz konusu olma- dığını belırterek "Nereden çıkıyor bunlar? Olur mu o>le şe\ canım'' Bu ışın suresı olmaz. gereği olur.Gereği ne>se, ne zaman gerekırse o zaman ya- pdır" dedı Yılmaz, Sunye nın PKK orgutune verdığı desteğı kesılmedıkçe Türkıye'nın bölucu terörle mucadelesınde kalıcı sonuç alamayacağı- nı vurgulayarak "Bu tespit hem muhataplannuza hem üçuncu taraflara, herkese duyurulmuştur" dedı Yı lmaz, "Bu duyuruya yanıt ğeldi mi" soru- su uzenne, henuz btr yanıt gelmedıgını, ancak Mı- sır Devlet Başkanı Husnu Mubarek'ın Sunye ta- rafından aldığı bılgılen kendılenne ulaştıracağını soy ledı Yılmaz, "Bundan sonraki geKşmekri tayin ede- cek olan Sunve'nın tutumudur. Bugun vann hiç kimse bır gehşme beklememehdır. Umanm ki Su- riye, Turk de\letinin bu tespırinın ne kadar ciddi olduğunu fark eder ve bunun gereğuıi yerine geb- rir" dıye konuştu Çetin: Ola\ ciddidir Turk Atlantık Konseyı tarafından duzenlenen "9. L laslararası AntahaGuvenük\<e tşbırliği Kon- ferana"na katılmak uzere Antalya'nm Kemer ıl- çesıne gelen TBMM Başkanı HikmetÇetin, bır so- ru uzenne, ulusal yarar soz konusu olduğunda tum sıyası partılenn her turiu goruş aynlığını bır tara- fa bırakarak bırlıkte hareket etmenın orneğını bır kezdaha sergıledıklennı soyledı Çetin "Ola> ciddidir. TurkKe'nin atacağı bir adıin voktur. Turkiye adunını atnuşör.Admı atma- sı gereken ulke Surive'dir. Dileğimız, konunun ba- nşçı yoidan çözümudür" şekhnde konuştu Sunye gergınlığı ıle ılgılı gelışmeler, dun akşam Genelkurmay Başkanı Orgeneral Huseyin Knn- koğlu ıle Yılmaz'ın Çankaya Koşku'nde ayn ay- n yaptıklan goruşmede ele alındı Sunye bunalı- mının yanı sıra Kuzey Irak'la ılgılı gelışmeler bu- gün Çankaya Koşku'ndekı zırv esınde masaya ya- tınlacak Ecevıt, Cumhuriyefe yaptığı açıklamada bu- nalımın sonraki aşamaian ve Turkıye nın tavny- la ılgılı şu bılgılen verdı Diplomasi: Dunva kamuoyunu aydınlatmak ıçın bır kampanya açılacak Ozellıkle Arap v e tslam ul- kelenne yönehk olarak "Törkij'e'nin Suriye Ue so- runu nedir, Suriye'nin tutumu nedir. da\Tanışı ne- dir?" Bunlann aynntılı olarak duyurulması lazım Maalesef cıddı bır kamuoyu kampanyasını hıçbır konuda açamadı Turkıye Geç kaldık bunda Kıb- ns konusunda, Ege konusunda soyleyeceğımız çok şeyler var PKK, Yunanıstan Bunlan dunya- nın gundemıne getırmemız lazım Oncelıkle de Sunye'nın tavrını Bız Arap dunyasını aydınlatmadığımız ıçın on- lann kendı yuzeysel dayanışmalan var, çok den- neınmeyen Aslındaaralanndadayanışmadançok kıskançlık, anlaşmazlık var Sunye'ye ozel sem- patılen olduğunu da sanmıyorum Her turlu tero- nzme yataklık ettığı ıçın hepsının Sunye'den bır çekıngenlığı olsa gerek Bunlara dıkkat çekme- yen Batı'ya kendı olumsuzluklannı da soyleme- mız lazım Müdahale olasılığı: Kamuoyu oluşturmadan sonra daha etkılı yaptınm duşunüluyor Muhtelıf seçeneklen belırleyeceğız Diyalog: Dışışlen Bakanlığımız onlara ıstekle- nmızı, koşullanmızı açık ve aynntılı olarak behrt- tı, yanıt bıle vermedıler Tamamen duymazdan geldıler Once bır anlayışlı tavır ıçıne gırdıklennı gormemız lazım, eğergırebılu-lerse Yoksa oturup dıyalogla ne konuşulacak9 Neden şimdi?: Bınkım vardı, sureklı şehıtler venlıyor, bu, kamuoyunu gıtgıde daha çok rahat- sız edıyordu Tabıı askerler bunun en başta rahat- sızlığını duyuyor Psıkolojık ortam musaıttı Ay- nca Turkıye'de terorun etkısı azaldıkça, güvenlık sağlandıkça, bu sefer sıyasallaşmak ıstıyorlar Ora- da da Batı Avrupa ulkelenne guvenıyorlar Onla- nn da sorumluluğunu daha açık şekılde anlatma- mız lazım Kuzey Irak: Kuzey Irak'takı otonte boşluğu uzenne Turkıye'ye sızma olanaklan kolaylaşuıca Sunye'nın etkınlıgı de busbutun arttı Şımdı Su- nye'den hareket edıp Kuzey Irak'a, oradan Tala- bani'nın kontrolu altındakı bolgeden Iran'a ve Iran'dan Turkıye'ye sızma olanaklan çok artmış oldu Hatay ıçınde kuçuk bır kesımın coğrafı ne- denlerle korunması bıraz gûçtu, fakat onun otesın- de dumduz arazıdır Boydan boya ıkı taraflı tel ör- gulerle çevnlıdır Washıngton uzlaşmasından sonra bızun kaygı duyduğumuz gelışmeler olursa PKK'nın etkınlık olanaklan da artacak PKK, Kuzey Irak*ta daha et- kılı duruma gelmış olacak Federasyon lafı ılk de- fa Amenka tarafından dıle getınlıyor, Kuzey Irak ıçın Gerçı çok ılgınç, o deklarasyonda federasyon- dan bahsedılmıyor, sadece federe dev letten bah- sedılıyor, dıyor Ikısı aynı şey Piğer teroaslar Dışışlen Bakanlığı Sozcu Yardımcısı Sermet Atacanh, Mısır Dışışlen Bakanı AmrMusa'mn Is- maıl Cem'ı arayarak Mubarek'ın Şam zıyaretıne ılışkın bılgı verdıfını soyiedı Atacanh'nın verdr- ğı bılgıye gore, Cem goruşmede, Ankara'nın ger- gınlığe ılışkın gorüşlennı bır kez daha aktardı \e terorun Turkıye ıle Sunye arasındakı tek sorun ol-- duğunu soyledı TBMM Dışışlen Komısyonu Başkanı Murat Karayalçın da dun parlamentoda duzenledığı ba- sın toplantısında, yenı donemde Turkıye'y ı çevre- leyen ulkelenn parlamentolannın dışışlen komıs- yonlannı Turkıye'ye davet etmeyı planlad.kJannı açıkladı Kara>alçın, "Meclıs Başkanı'na bu top- lannlann Ortadoğu'dan başlaülmasını oneren bır yaa da yazdık. \ynca Dışişlen Komisvonu üvele- rinin gruplar hahnde Arap ulkelenne. Muslüman ûlkelere gonderilmesıni de onerrvoruz" dedı Ba\ kal: Teröre tepkisiz kalamayız CHP Genel Başkanı Deniz BavkaL, Turkıye'nın ulusal butunluğune yonelık olan terore seyırcı ka- lamayacağını soyledı Baykal, Robert Kolej Mezunlan Demeğı'nın Bızımtepe Sosyal Tesıslen'nde yaptığı konuşma- da, Turkıye'nın terore duyarsız ve tepkisiz kala- mavacağını bıldırdı Baykal "Türkije sınırian ıçınde teroru denetün alüna almasu sınırian dışın- dakı ttrönst unsurian da denetim altında rutnıa- sını haklı ve gerekli hale getinr. Terorun uluslara- rasılaşması engellenmebdır. Turkıvetepldsmiguç- lü ve uvıımlu bir halde vermeüdir" dedı Hukumetın şımdıye kadar partılere cıddı şekıl- de bılgı vermedığını vurgulayan Baykal. olayın medyatık olarak değerlendınlmemesını, olayın uzenne kararlılık v e tutarlılıkla gıdılmesını ıstedı Sunye'nın uluslararası alanda terore verdığı desteğın bılındığun ve teronst bır ulke olarak gö- rulduğunu anımsatan Baykal, Turkıye'nın 14 yıl- dır suren teroru bertaraf etme çabası ıçınde oldu- ğunu ve şımdıye dek 33 bın yurttaşımızın olduğu- nu kaydettı Türkıye'nın çok ağır bır bedel ödedı- ğını ve bu anlamda sıyasal brr travma yaşadığını belırten Baykal, "Suriye,Turkıye'ye yöneükteror harekâbnın karargâhına topraklaruu açnuş; ona asken, sıvasıvelojısük katkı \ermıştır. Şuphesızte- rorun ıç nedenlen de \ardır. Fakat bunlar, asıl olan dış desteğı gormemızı de engeüemez" dıye konuş- tu Turkıye'nın ıç kamuoyunda konunun onemı açısından yetennce donatılmış ohnadığını, ortak bu" anlayışuı henûz oluşmadığını savunan Baykal, hukumetın konuya buyük bır cıddıyetle eğılmeme- sınden yakındı Ne yapılacağının kamuoyuna ka- rarlılık ve tutarlıklıkla anlatılmasını ısteyen Bay- kal, Sunye'ye 1996 yılında nota venlmesıne kar- şın bu ulkenın bızım yönetımımızdekı zafıyetler- den cesaret alarak terore karşı gerekli adımlan at- madığım kaydettı CHP Genel Sekreten Adnan Keskin. de dun du- zenledığı basın toplantısında "Geldiğimiz nokta- daTürkive'nin diplomasi silahınıyetenncekullan- madığını görmektejiz" dedı Keskin, sıkıntılann Turkıye'yı meşru mudafaa noktasına getırdığını. Ankara'nuı son gınşımlennın tumünün uluslara- rası hukuka dayandığını soyledı FP liderier zirvesi istedi FP Grup Başkanvekılı Lutfü Esengün Turkıye ıle Sunye arasındakı bunalımı değerlendırmek üzere Cumhurbaşkanı Süleyman Demird'm bu- tun sıyası partı lıderlennı toplantıya çağırmasını ıstedı Esengun, Sunye'de kendı halkına zulüm e- den bır zorba rejımı bulunduğunu belırterek "İn- şallahburejiminsonaerdirilmesiTûrkiye'nineliv- le olacakür" goruşunu dıle getırdı ANAP Genel Başkan Yardımcısı Agâh Oktay Gûner, hukume- tın doğru yo\da olduğunu belırterek "Tüm diplo- matik yollar denenmeü. Surive diz çökup Bzur di- lemeli. Suriye bunlan vapmazsa her tıiriu tedbır alınmalıdır" dıye konuştu TESK Genel Başkanı Derviş Gunday. Turkıye ıle Sunye arasında çıkabılecek olası bır savaşta Turk esnaf ve sanatkânnın her şeyıyle hazır oldu- ğunu bıldırdı Suriyeliler PKK safinda YiırtHaberleriServisi- Samsun'da, TKP-ML TİKKO orgutûnun kullan- dığı bır hucre evının orta> a çıkanlma- sı \e mılıtanlara malzeme taşıvan ıkı kamyonun ele geçınlmesı olayıyla ıl- gılı başlatılan operasyonlarda 17 kı- şı gozaltına alındı tkı kamyonda pat- layıcı yapımında kullanılan 2 ton mu- hımmat bulunduğu belu-lendı DHKP-C, TlKKO ve PKK'nın ortak eylemler yaptığı Sıvas, Tokat ve çev - resınde 5 Sunyelı teronstın de bulun- duğu belırnldı Samsun'da öncekıgun bır hucre ev ının basılmasıy la başlayan TtKKO operasyonu suruyor 34 VT 386 ve 34 V CY 27 piakalı kamyonlarda kır- sal kesımdekı mılıtanlara gondenl- mek uzere patlayıcı yapımında kulla- nılan 2 ton muhunmat bulunduğu oğ- renıldı Yetküıler, bırmılıtanuııfade- lennden yola çıkarak Samsun'da ara- lannda unıversıte oğrencılennın de bulunduğu 17 kışıyı gozaltına aldı Yakalanan mılıtanın, malzemelen, Amasya, Tokat ve Sıvas kırsalındakı teronstlere ulaştırmakla gorevlı ol- duğu anlaşıldı Yetkılüer, bu ıfadelerden yola çıka- rak operasyonlan DHKP-C TtKKO ve PKK'nın ortak eylemler yaptığı Amasya, Tokat Sıvas bolgelenne de kaydırdılar Orgutlenn kullandığı hücre evler ıle sığınaklann bulunma- sı ıçın terorle mucadele ekıplen bu uç kentte de yoğun operasyonlar yapı- yor Son dört ayda PKK, DHKP-C ve TtKKO'ya bağlı 24 mılıtanın oldu- rulduğu Tokat yoresınde soz konusu orgutler ıçınde 4 de Sunye uyruklu teronst olduğu belırlendı 1995 yılında Sunye'de "bomba eğilimi'' gordukten sonra Turkıye ye gelen v e bır sure Gune> doğu Anado- lu Bolgesı kırsal kesunındekı P- KK'lılere bomba konusunda eğıtım veren "Rodi'' kod adh Mefamet Ali Metuned bu teronstlenn en tehlıke- lısı olarak gostenldı Yaklaşık 6 ay once Ordu kırsal ke- sımınden Tokat'a, oradan da Sıvas kırsal kesımıne gelen Mehmed'ın ya- nındabulunan 8 orgut uyesınden 2'sı- nın teslım olduğu, 3 'unun ıse oldurul- duğu açıklandı Güvenlık yetkılılen Mehmet Alı Mehmed'ın 'BüyükF»- lat' kodadh bırmılıtan ve 'Aslan' kod adlı Erdal Özdoğan'la bırlıkte bolge- de faalıy ette olduğuna dıkkat çektıler Tokat. Ordu ve Sıvas kırsal kesı- rrunde bulunan örgut uyelennın ara- sında 4 Sunyelı teronstın daha oldu- ğunu bıldıren yetkılıler şu bılgılen verdıler -PKK'lilerin bolge komutanhğuu San Ibrahım kod adlı Ramazan Toptaş yapıvor. DHKP-C orgutûnun sözdebdende Yusuf-Nıyazı kodad- lı Sabahattın Yavuz TKP-ML-TÎK- KOörgütunün isesözdeBderi 'Ellez- Dede' kod adh Halıl Şahın. Ancak yapacaklan eylemler için ortak hare- ket ediyorlar. \akalanan kışilerde v« sığuıaklarda orgut uvelennın buükte çekürdiğı resımler bulundu. Bu re- simkr. kırsal kesımlerde bulunan ör- güt ûvelenmn haın ışbırlığı içerisin- de olduklannı belgelıjor. 'Rodı kod adh miBtanın dışında Karadenız Böl- gesi'nde bulunan4 Surivtli orgutuye- si.'Yahya' kodadh tbrahım Halıl Âş- bn 'Salıh' kod adh tdns Hasan, 'Nevzat' kod adh Nevzat A-noka ıle 'Rumed' kod adn. açık kimiığı hcnüz beBrfcnemeyen bir teroristtir:'' Güvenlık bınmlen Sunyelı Meh- met Alı Mehmed'ın katıldığı one su- rulen eylemlen de şoyle aç'kladılar "Tokat gınşınde bulunan Kurtu- luş In Fabnkası'na baskın duzenle- >erekuç,Golkoy'un \hmeüı, Aybas- n'nın Hısarcık kotlennde ikı vatan- daşuı ve Ordu'da Gokhan Çavuşoğ- lu adh polis memurunun kadedflme- Uzmanlara göre 6 savaş çıkmaz 9 tstanbul Haber Servisi - Türkıye-Sunye gergın- lığını değerlendıren uzmanlara gore ıkı ülke ara- sında savaş çıkmayacak Turkıye'nın knz duru- munda lehte sonuçlar çıkarmak ıstedığını belırten uzmanlar, olası asken harekâtm ıkı gün ıçınde Tür- kıye'nın ustunluğuyle sonuçlanacağını savundu- lar Turtaye'nınbu konuda uzenndekı cıddıyetırun anlaşıldığını belırten Emeklı Buyükelçı ve Turkı- ye Ekonomık Sosyal Etütler Vakfı Dırektöru Gün- düz Aktan, savaş çıkmadan mutlaka bu' çözumün bulunulacagını soyledı Türkıye'nın, Sunye'ye karşı gosterdığı bu cıddı tutumun bır stratejı olduğunu vurgulayan Akton, "Çok daha ciddi girişimJerde de bulunabiliriz. Ör- neğinDenizKuvvetleri hareketegeçebüır. Hukümet sınırdaki kuw«derine vtrdiği savaşj etialeriniaçık- lavabüir. Cıddıvebıuzı göstermek karşı tarafi yan- hş karar almaktan korur" dedı Aktan, Turkıye'nın müdahale hakkının da saklı bulunduğunu belırterek "ABD 10 yurttaşı için Af- rika'yı vurdu. Birim 28 bın YTirttaşımız öldu. L ste- ük bu mudahaloı 1992-93 vılında vapsaydık bugu- ne kadaren az 7 bın kışuıın olnıesını onleyebiUrdik" dıye konuştu Stratejı uzmanı, yazar Erol Mütercunlerıse Tur- kıye'nın devlet stratejısırun kuruluşu aşamasında Atahirk tarafından "Yurtta banş, dünvada banş" sozuyle belırlendığını anımsatarak savaşın Turkı- ye'nın en son duşuneceğı bır çozum olacağını vur- guladı Ancak devletlenn savaştan kaçamayacağı- nı da soyleyen Mutercımler'ın olası bır savaş se- naryosu ıse şoyle "Birincisi iki sflahh kuvvetleri karşılaşnrdıgınız- da Türki>e 48 saat içinde kuze>den guneye, doğu- dan babva tüm Surive've hâkim olur. 72 saatte dun- yaya Sunve'den hangı gun çekıleceğini deklare ed- er. Surrve'nın vanında Iran. Irak ve PKK de vanm guç olarak kabhrlarsa, kı bu buna 3 buçuk savaş dKoruz. bu savaşm gahbi de Turtave olur. Savaş so- nundaTurkrve bolgenınen buvükjeostratejık oyun- cusu olur Bır adım sonrasında ıse \vrasva'ran mer- kez gucu halıne gehr. Savaşa Rusva da süahh değfl, ancakstratejik biroyuncuolarak kaolabiür.Budu- rumda ABD'de satranç masasındaki \erim ahr, a- ma \BD şahı oynarve bir kezdaha guçlenir. Bu ara- da Türkıye'vle birlikte İsrail de guçienir. Bu Orta- doğu'nun parçalanmasına nedenolur.İran6'ya bo- lünur.Ortadoguiçin \eni bırhantaçizilır, Savaşeko- nomik kaviplara neden olur, ancak sıvası kazanç- lar bunun çok uzenndedir. Zaten asker hazırhkla- ruıı olası bır savaşa gore vapar." Sosyal Demokrası Vakfı (SODEV) Yoneüm Ku- rulu Başkan Vekılı ve araştırmacı-yazar Aydın Cın- gı da gergınlığın bır knze donuşturuhnesırun dıp- lomatık manevra olduğunu belırttı Olası bır savaş sonucunda Araplan blok olarak karşımıza alacağı- mızı one suren Cıngı şunlan soyledı "Bolgede yahuzlaşır,İsrafl'le baş başa kahnz. Ba- tıjandarması rolü bızevapışır. Teroru kazıyabUiriz, en aandan onemli bır gozdağı veririz. Terorist ba- nndıran ulkeler de Turiave've karşı sıkmolı duru- ma girer. Yunanıstan ve hatta ttaha'vla gergınlik olabilir. Baü dunvası gozunde laik Muslüman kım- Uğimizdahadapekışır.Turkıve'de ıse bırleştindUk öğesinin İslam değil de ulusçuhık olduğu ön plana çıkar. Bu arada milhvetçılik pnm \apar. Mudaha- le>i reddeden Fazılet Partısı ıse koktendıncı olma- >an ıhmh Islamcüar gozünde dıskaufıve olur Savaş çok uzun vadede ekonomiyi etkilemez." Ozel savaş stratejısı uzmanı emeklı Bınbaşı Erol Bilbflik de gergınlığın aslında Sunye-Türkıye ara- sında değıl, buyuk olçude ABD-Turkıye arasında- kı ılışkılerden kaynaklandığını savundu ABD'nın Turkıye'yı Kuzey Irak, Bakû-Ceyhan Boru Hattı ve Kıbns konulannda sureklı sıkıştır- dığını kaydeden Bılbılık, son olayın ıse geçen 17 EylurdeWashıngton'dayaşandığını soyledı Bılbı- lıİc. Barzani-Talabani-ABD arasında Kurt Federa- tıf Oluşumu konusunda anlaşmaya vanlmasının Turkıye ıçın kabul edılemez bır tehhke oluşturdu- ğuna dıkkat çekerek "Surive krizi aslında VBD'nın sıkıştırmalannı yarma harekâadır. Turkiye buna mecbur kalmıstır'' dedı Sunye knzıy le Korfez Sa- vaşı'nı karşılaştıran Bılbılık, "Biri ABD içjndi, di- ğeri ABD'ye karşı'' yorumunu yaptı Eskı Mılh Bırhk Komıtesı uyesı Suphi Kara- man ıse Sunye'yle ılgılı gergınlığın Hatay sorunu- na kadar dayandığmı, ancak ulkelenn tanhe daya- h gerguılıklennın buyük devlet adamlan arasında surdurulmemesı gerektığım vurguladı Sunye'yle gergınlik konusunda ABD'nın tutumuna dıkkat edıhnesı gerektığuıı vurgulayan Karaman "Ame- rikan politikası bir satranç tahtası gibidir. Her yer- de oynar. Örneğin Surij'e'j'e karşı Turkıye'yi des- tekler. karşüığında da Kuzev Irak'taTurkiye'den ta- vız ısterler" dı>e konuştu G U N D E M MLSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Medyaya gore, Sunye'nın bır ucundan gırer, ote- kı ucundan çıkarız Bır gunluk ış Nıye bır de çap- raz dolaştırmadılar, anlamadık Bırkaç gunluk Surıye'ye gırıp çıkmalardan sıkı- lan medya, bu ışın suresının olmasına karar verdi. Her grup kendınce 10 gunle 45 gun arasında de- ğışen sureler tanıdı Suriye Buyukelçılığı 45 gunluk sure konusunu Şam'a bıldırınce Esad rahatlamıştır - lyı, daha 44 gun var Işın şakasının olmadığını bılıyoruz Ancak med- yanın da savaşın şakası olmadığını anlaması ge- rekli işın gerçeğıne gelırsek Ecevit dun bır nokta- nın artını çızdı - Arap dunyasına kendımızı anlatmada geç kal- dık Turkıye olarak ne yazık kı, ulkelerarası ılışkıleri gerçeklere değıl, duygulara oturtuyoruz Sonra da o duyguları "ger"ıp "çek"erek gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz Bunun en somut orneğı Almanya'yla ılışkılerdır. Almanya bıze yılda bırkaç kez "en buyuk dost", "sınsı duşman" olur Eskıden Dışışlen Bakanı Kin- kel hep topun ağzında olurdu "Türkler de çok oluyor" mu dedı "Hey Kınkel, kendıne gel Bu adama faks çe- kın Turk'un gucunu anlasın " "Turkler Almanya'nın kalkınmasında temel taş- tır" mı dedı "Vıelen dank Kınkel " Şımdı butun umutlar Schröder'de Bugun ıçın bızımkıler Schroder'den memnun "Türkler Schroder'e teşekkur eder..." Yann ters bır demeçte yandı. "Schroder, bedelını oder " Onyargılar... Arap dunyasına da aynı onyargıyla ve butun ola- rak bakıyoruz 5 Ekım gunu bu koşeyı noktalarken, dılımıze yerieşmış uç deyımı anımsatıp bu onyar- gılan atmak gerektığım soylemıştık - Ne Şam'ın şekerı ne Arap'ın yuzu. - Bır şey anladımsa Arap olayım. - Bu ış Arap saçına dondu "Doğru yaklaşım" dıyenler çıktı Bır-ıkı okurdan da karşı yanıt aldım - Mustafa Bey, bunlar onyargı değıl, gerçek Os- manlı'nın son donemınde bıze ne yaptılar, bılıyor musun'? Benım dedem, Yemen yolunda oldu.. Araplar bızı şoyle arkadan vurdu Elbette bunlann da gerçek payı var Ama, yen geldığınde tarıhten duşmanlık değıl, ders çıkanl- ması gerektığım bız soylemıyor muyuz 7 Komşularımızla ılgılı sorunlar olunca şu ozdeyi- şı anımsatmadan geçemıyorum "Coğrafya ulkelenn kadennı belırler." Bugun Çankaya Koşku'nde, tanhı son knzden once belırlenen bır zırve var Ev sahıbı ve Turkı- ye'nın ıç-dış guvenlığıyle ılgılı kurumlann temsılcı- lerı katılacak Gundemde bırbınyle bağlantılı ıkı te- mel konu var - Sunye ve Kuzey Irak "Sunye'yle knz neden şımdı patladı" sorusuna yanıt arayanların bıraz da Kuzey Irak'ta olup bıten- lere bakrnası gerekıyor Teronstlenn temel geçış yolu Sunye uzennden dırekt Türkıye'ye değil, Su- rıye'den K Irak'a, oradan Turkıye'ye Buradakı yenı oluşumla PKK bır bakıma, denıze ulaşmış olu- yordu Surıye'nın terore verdığı destekle, K Irak'takı kontrol dışı bolge bır bakıma bırbınnı tamamlıyor- du Önumuzdekı gunler değıl, aylar bu konuyla geçecek Gerekırse bu ulkeye karşı "en sert" ta- vır dakonulur Ancak, "komşu"olduğumuzuunut- mamak gerekıyor Bırbırıne zıt gıbı gorunebılır a- ma, Surıye'ye en sert yaptınmı ongormenın yanın- da, GAP'tan bu ulkenın de doğrudan yararlanma- sını sağlamanın planlannı yapmak gerekıyor Medyamıza ters gelecek ama Nobel Portekizli • Baştarafi 1. Sayfada narya Adalan'nda yaşamını surdürmekte olan >azann ancak 60'ından sonra ün ka- zandığı ve bırçok dıle çevnl- dığını soyleyen Allen, vaza- nn 1977 cie yayımlanan "Boyama ve Kaİigrafı Hak- kında El Kitabı: Bir Ro- man" adlı kıtabının, ılensı ıçm umut verdığını ve 1982'de çıkan "Baltasar ve Blimunda" ıle yazarhğınm doruk noktasına çıkrjgını be- lırto Bır yazar- ressamınya- şamınm konu edıldığı "Bo- yamaveKahgrafj Hakkında El Kitabı: Bir Roman*'da. aşk, ehk değerler ve bırey sel ve toplumsal baskılar ön pla- na çıkıyor ttalvan bestecı Corghi'nın "Baltasar veBli- munda"dan esmlenerek "BKmunda" adlı bır opera bestelemesının ardından 1984 'te v ayımlanan "Rkar- do Reis'in Otduğu Yü" adlı roman büyuk ılgı topladı Romanda, Portekız'ın dıkta- torluk donemınde yaşadığı kara yıllann en onemlısı olan 1936 yılı gerçekustü bır bıçemle anlatılıyor Lız- bon'da geçen romanda, Fer- nando Pessoa'nın kendı ya- rattığı kahramana yapüğı zı- yaretler ve varoluş tarüşma- lan konu edılıyor Yazann dığer romanlan arasında, "Taştan Sal" (1986), "Iiz- bon KuşatmasmmOyküsü", "lsa Pevgamber'e Göre Evangelium" (1991) ve "Koriukfe Ügfli Bir Öykfi" (1995) bulunuyor Yapıtla- nnda bıreysel duşüncelennı, zengm hayal gücuyle bırleş- tınvor YA Ş A M I Jose Saramago 1922 de Lızbon'un kuzeyındekı Azın- haga koyunde bır çıftçı aılesınde doğdu Ekonomık neden- lerle tahsılını lıseden aynlarak bıraktı Onun yenne ma- kıne tekmsyenlığı oğrendı Çeşıtlı ışlerde bulunduktan sonra Dıano de Notıcas gazetesınde şef redaktor yardım- cılığı > aptı 1975'te olaylar nedenıyle gorevınden aynlmak zorunda kaldı 1969'da komunıst partıye uye oldu, ancak partısı dahıl > anlış davTanan herkese ve kuruma karşı eleş- nnde bulunmayj surdurdu 1975-1980 arası geçımını çe- vırmenhklekazandı Daha sonra unlenınce yalnız yazar- hkla geçınmeye başladı Jose Saramago, Portekız PENku- lübunun buyuk odulunu (1983 ve 1984), Portekız Eleşör- menler Bırhğı'nm roman odulunu (1986), Portekız Ro- man ve Oyku Büyuk Odulü'nu (1991), Vıda Lıterana (1993) ve Camoes (1995) odullennı kazandı Basın Yaym Enformasyon Genel Mudürlüğu'nden aldığım 03349 numaralı Basın Kartımı kaybettım Hukumsüzdür F4TOŞ ARIPINAR JOUAULT tstanbul Unıversıtesı oğrencı kımlığımı ve peısomu kaybettım Hukumsüzdür FULYA ÖZYILMAZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog