Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 OCAK 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER '97 tehlikelerle dolu geçti • WASHINGTON (AA) - Geride bıraktığımız 1997 yılının 1996'ya göre daha tehlikeli geçtiği bildirildi. Amerikan araştırma kuruluşu Ulusal Savunma Konseyi Vakfı'nın sorumlu müdürii Andy Messing Jr. 1997 yıhnda. bir yıl önce azalış gösteren bölgesel savaş ve ayaklanmalarda artış yaşandığını bildirdi. Papua Yeni Gine'de kuraklık • PORT MORESBY (AFP)-Papua Yeni Gine son 50 yılın en kötü kuraklığını yaşıyor. Bugüne kadar 70 kişinin yaşamını yitirdiği, ölümlerin çoğunun ishal ve dizanteri sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Yetkililer ülkede yaşayan 4.3 milyon kişinin 695 bininin kuraklıktan zarar gördüğünü bildirdiler. Ulusal Konsey'den Arafafa uyarı • RAMALLAH(AA)h Fiüstin Ulusal Konseyi, Devlet Başkanı Yaser Arafat'a 3 ay içinde Bakanlar Kurulu'nu değiştirmemesi ve reformlar uygulamaması halinde gensoru vereceği tehdidinde bulundu. Konsey toplantısının ardından bir açıklama yapan Ahmet Koreyi "Konsey. Filistin yönetimine, mart ayındaki toplantıya kadar yalnışlann düzeltilmesi için bir şans daha vermiştir" dedi Zambiya eski liderine ev hapsi • LISAKA(AA)- Zambiya'da 25 ocakta tutuklanan eski devlet başkanı Kenneth Kaunda'nın cezaevinden çıkanlarak ev hapsinde tutulacağı bildirildi. Devlet Başkanı Frederick Chiluba, Kaunda'nın e\ hapsinde tutuknak üzere cezaevinden salıverilmesi için talimat verildiğini söyledi. SERİK ASLÎYE HUKÜK HAKİMLÎĞİ'NDEN Davacı Mehmet Altı tara- fından davalı Soyteks Ltd. Şti aleyhine açmış olduğu çek ıptalı davasının mahke- memızde yapılan duruşması sırasında verılen ara karan gereğınce: Davalı Bankalar Cad. Turacı Pasajı. No: 1-2- 3 adresınde bulunan Soyteks Ltd Ştı adına çıkanlan teb- ligat davah adresınde bulun- madığından yapılamadıgı ve davalmın adresi tespıt edile- mcdıgınden ılanen teblıgine karar venlmiş olmakJa yuka- ndaki adreste olduğu bildin- len davalı Soyteks Ldt. Şti 'nın yetkiJisinin duruşma günü olan 20.2.1998 saat 10/ 10'da mahkememiz du- ruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendısini temsilen vekıl göndennesi, aksi takdırde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği dava di- lekçesi yerine geçerlı olmak üzere ilanen teblığ olunur. Basırr 61792 BUYUKÇEKMECE KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo. 1997/9 Dava konusu Büyükçekmece ilçesınde kaın 609, 157. 176, 174. 1231. 602, 86, 556, 370, 320,54,111,116.115.102.523, 642. 782 parsellerle ılgılı olarak davacılar Malıye Hazine'sı. Dı- san Tınay tnırasçılan, Muhactr Mustafa mirasçılan ve Bocdarlı Halıl mirasçılan tarafindan, da- valılar Halil Aksoy mirasçılan ve Velı oğlu Ibrahım Dınçer mıras- çılan aleyhine açılan kadastro tesbıtıne ıtiraz davası mahkeme- mızın 199251 esasında kayıtlı ıken mahkememızce venlen hü- kûm Yargıtayca bozularak dosya mahkememıze iade edılnuş ol- makla 1997*9 esasa kaydı yapıia- rak. duruynanın 16.2.1998 günû sal 10.00'abırakılmasına.duruş- ma gunünün adreslen tesbıt edı- lemeyen davalı Halıl Aksoy mi- rasçılanndan Emıne Ünan ıle Velı oğJu Ibrahım Dınçer mıras- çılanndan Emıne Mefkure tyiça- kar (Keskm)'a ılanen teblıgine karar venlmıştir. Karar gereğm- ce. yukanda yazılı duruşma gûnü ve saatının adreslen tesbıt edıle- meyen da\alılaryönünden 7201 sa>alı Teblıgat Kanunu'nun ılgjlı maddelen gereğınce ilanen teb- lığ olunur. Basın: 61906 Türk ve İtalyan heyetler göçmen sorununu çözmek üzere Ankara'da bir araya geldiler Sığnııııacı krizi gö orANKARA (AA) - Çoğunluğu- nu Kuzey Iraklı Kürtler'in oluş- turduğu 825kaçakgöçmeninhaf- ta sonunda Italya'ya sığınmasıyla ortaya çıkan sorunlann çözümü amacıyla, Türk ve İtalyan heyet- lerinin, Dışişleri Bakanhğf nda görüştûkleri ögrenildi. tki ülke arasında 1986'da terörizm, örgüt- lü suçlar ve uyuşturucu kaçakçı- lığıyla mücadele alanlannda işbir- liğini öngören anlaşma erçevsin- de biraraUa gelen heyetlerin. son göçmen krizine çözüm aradıkla- n belirtildi. Heyetlerin göriişmelerden son- ra, söz konusu anlaşmanın 3. mad- • îtalya'nın Kürt halkının haklannı uluslararası zeminlerde savunma karan karşısında Dışişleri Bakanlığı kaynaklan "Bunu yapmak için îtalya önce Irak ve BM ile görüşmeli" dediler desi uyanncaoluşturulmasına ka- rar verilen, ancak o tarihten bu ya- na oluşturulmayan "çabşma gru- buna" resmiyet kazandıracakJan kaydedildi. Oluşturulacak çalış- ma grubunun başlatacağı çalışma- larla göçmen krizinin sona erdi- rilmeye çalışılacağı, ancak Ital- ya'nın, sorun çözülene kadar sı- kıntı çekeceği vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı çevreleri, hafta sonu ortaya çıkan göçmen kriziyle. PKK ağırlıklı organize bir suç işlendiğine dikkati çekti- ler. Göçmen krizinin ortaya çık- masırun ardından, İtalyan basının- dada benzeryorumlaryeraldığı- nı hatırlatan aynı çevreler. soru- nu, "Örgütlü nüfus taşıması" olarak nitelediler. ttalya olumlu bakıvor İtalya'nın, hafta sonunda ülke- ye sığınan, çoğunluğu Kuzey Irak olmak üzere çeşitli Ortadogu ül- kelerinden gelen 825 kaçak göç- menin sığınma taleplerine olum- lu baktığı bildirildi. Içişleri Ba- kanı Giorgio Napolitano. sığın- macılann taleplerinin tek tek in- celeneceğini ve ekonomik neden- lerle değil, siyasi nedenlerle ta- lepte bulunduklan anlaşılan Kürt kökenlilere sığınma hakkı tanı- nacağını söyledi. "Kürtlerin, Kuzey Irak'ta \e Türkiye'nin bazı bölgelerinde baskı gördük- lerini" ıddia eden Napolitano, italya'nın Kürt halkının haklan- nı uluslararası zeminlerde savun- ma karan aldığını da belirtti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklan ise "İtalya, Kürüerin haklannı ulusiararası anenada savunacaksa önce Irak ve BM ik ilişkiye girme- H" dediler ttalya Dışişleri Bakanı Lam- berto Dini de, "Başta Türkiye olmak üzere, Kürt sığınmacı akımından en çok etkilcnen ül- keleıie. bu konuyu çözmenin et- kin bir yolunu bulmak için gö- rüşmelerin sürdüğünü" söyle- di. Dini, "Türkiye'nin sıgınma- cılar konusunda ttalya ile işbir- liğine hazır olduğunu" belirti. Irak'ın iddiası '97'deABD kaybetti' Dış Haberler Servisi - Irak, 1997'ninABDiçin bir "yenilgi yıh" olduğu- nu ilan etti ve Bağdat'ın 1997'de VVashington'a karşı daha fazla uluslara- sı destek kazandığını kaydetti. Irak'ın resmi yayın or- ganı El-Cumhuriye gaze- tesi "1997 yıh ABD için bir yenilgi yıh oldu. ABD'nin şeytani diktas- na karşı arükyalnız öep- fa" diye yazdı. u ABD'nin rolünü ve etkinliğini da- ha da azajtnıavı hedefle- yen diinya çapındabir ha- reketin parçası olduk" dı - yen gazete 1998'de daha büyük zaferler kazanılacağını iddıa ettı. Bağdat yönetimi bir yanda Jngiltere ve ABD, öteki yanda Çin, Fransa ve Rusya olmak üzere iki ayn grup arasında başan- lı bir politika sürdürdü- ğünü ileri sürüyor. Baş- kanlık saraylannın dene- timi konusunda da BM Güvenlik Konseyi ikiye aynlmış ABD ve tngilte- re güç kullanslmasına ta- raftarolduklannı belirtir- lerken öteki 3 üye buna karşı çıkmışlardı. Tarar, seçimlerden önce öteki adaylarla konuşurken görülüyor Pafrfstan'ayeni cumhurbaşkanı Dış Haberler Servisi - Pakistan 'da dün yapılan cumhurbaşkanhğı seçimini Baş- bakan NavazŞeriPin Pakistan Müslüman Birliği partisinin adayı Muhammed Re- fik Tarar'ın kazandığı bildirildi. Pakis- tan 'da federal pariamento yerel meclisler- rde aynı anda yapılan cumhurbaşkanlığı seçirnleri için toplam 476 parlamenteroy kullandı. Başbakan Navaz ŞeriPin des- teklediği Yüksek Mahkeme'nin eski baş- kanı Tarar (68), toplam 298 oydan 245'ni alarak cumhurbaşkanlığı seçimi- ni kazandı. Yedi adayın yanştığı seçimlerde Bena- zir Butto'nun Pakistan Halk Partisi'nin adayı eski Savunma Bakanı Şaban Mira- ni'nin ancak 39 oy alabildiği kaydedildi. Seçim Komisyonu, daha önce yapüğı konuşmalarda yargıyı karaladığı gerek- çesiyle Tatar'ın adaylığma karşı çıkmış- Şin Bet'ten îşkence itirafi • Israil'in iç güvenlikten sorumlu gizli servisi Şin Bet, Filistinlileri sorgulaması sırasında "Uzun süre uykusuz bırakma, başa torba geçirip yüsek sesle müzik dintletme" gibi yöntemlere başvurduğunu kabul etti. Dış Haberler Servisi - ls- olarak kanıtlandı. raıTîn iç güvenlikten so- Israil Yüksek Mahkeme- rumlu gizli servisi Şin Bet'in şüpheli Filistinlilere işkence yaptığı dün resmi si'ne aynntılı bir rapor su- nan Şin Bet yetkilileri, gö- zaltına aldıklan bir Filistin- liyi günlerce uykusuz bı- raktıklannı, sorgulamalar- dan önce de şüphelinin el- lerini arkadan bağlayıp ka- fasına bir torba geçirdikle- rini kabul ettiler. Israil'de ışkence karşıtı bir grubun talebiyle hare- kete geçen Yüksek Mahke- me, pazargünü Şin Bet'ten, Israil'de bombalama ey- lemleri gerçekleştirmekle suçlanan Islamcı bir mili- tanın kayınbiraderi olan Fuad Kuran'ın sorgulan- ması sırasında kullanılan yöntemlerin açıklanmasını ıstemişti. Şin Bet, 10 aralık- ta gözahına alınan Kuran'ı, intihar saldınlannda kulla- nılan bombalan hazırladığı düşünülen Adil Avedal- lah'ın yerini bulmak için sorguluyordu. Israil yasalan, terör ey- lemleri ile ilgili sorgulama- larda "orta derecede firik- sel baskı" kullanılmasına izin vcriyor. Israil yetkilili- leri Kuran'ın sorgnlanma- smda uygulanan fiziksel baskının işkence olmadıgı konusunda ısrar ediyor. Cumhuriyet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu OCAK AYf ETKİNLlKLERİ SÖYLESİÜ İMZA GÜNÜ 3 Ocak Cumartesi Saat: 14.00-17.00 YALVAC URAL Kitaplannı imzalıyor. Cumhuriyef kitap kulübü OOSTLARINIZIN DA "KİTAP KURDU" OLDUĞU ARTIK BELGELENMELİBiliyorsunuz, "CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ'nün kımı oianaklanndan yararlanmak ıçın uye olmak, üye olunca da ceplerde kart taşımak gerekıyor Yanı bir anlamda ınsan "KİTAP KURDU" oldu mu, bu olgusu sızın gıbı "Kitap Kurtlan" kulübunce belgelenmelı. Belgetenmesi ıçın ıse elbette üyelik ılk koşul. Herhalde tanıksınız, "Cumhunyet Kitap Kulübü" lytce yenilendı. Artık üyelere telefonla sıparış verme ve ıstenılen kıtaba kısa süre ıçınde ulaşma olanağı sağlanıyor. Istenılen kitap "ÇAĞDAŞ YAYINLARI'ndan yayımlanmışsa %20, başka bir yayınevmın ıse %10 indınm yapılıyor. Her ay. Türkıye'de pıyasaya çıkan yapıtlann tam listesi, bir öncekı ay etkınlıklerinden habederle üyeye ulaştınlıyor. "CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ" şımdılık Istanbul'da hem Taksım, hem Cağaloğlu sergı salonlannda, Adana'da ve de Izmır İleri (Konak), Ternmuz (Kemeraltı), Aydın (Kıpa/Bornova) kitabevlerinde "Indınmlı Kitap Kampanyası" ve "Resim Sergisı" gibi etkınlıkler; "Söyleşı", "Dınletı", "Imza" gibi günler bırbırını ızliyor Yıllık kitap kataloğu adreslere bedelsız olarak postalanıyor. Allegno Tour yurt ıçı ve yurt dışı tur rezervasyonıanndan %7; uçak bıletı sıparışlerınde %4 indınm sağlamakta. Ista.nbul'da Öze/ Acıbadem Hastanesı ve aynı hastaneye bağlı Bağdat Caddesi, Etiler, Soyak-Üsküdar Polıklınıklen; Izmır'de Öze/ Sağlık Hastanesı tanı ve sağaltımda faturalannı %10 eksık duzenlıyor Ankara'da Elektron Medikal, Izmır'de EGS Turizm, Minerva Turizm, Güven Optik, The English Academy, Danış Bilgisayar Hizmetlen, Artek Bilgisayar, Bilset Bilgisayar, Sonuç Dershanesi, Nektar Bar, Nektar Restaurant, Meyhane Izmir, Bar Kagir, Adana'da Dünya Sosyal Iktisat Dershanesi, Ekin El Sanatlan, Yılgör Butik gıbı kuruluşlar "KİTAP KURTLARPna değışık oranlarda indınm sağlıyor.. Daha sırada ucuz tıyatro, opera, bale, smema bıletlen ve benzen yarariar var Şımdı soralım bakalım. Butün bunlardan neden dostlannızda yararianmasın? Dostlannızın da "Kitap Kurdu" olduğu neden belgelenmesın? O halde onlara da doldurtun formu. Bıze göndersınler. "Kitap Kurdu" oluşlan artık onların da belgelensın. Adres: Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 Cumhuriyet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Adınıza Kitap İmzalansın Istemez misiniz? "CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ" Ocak ayı etkinlikleri arasında "SÖYLEŞİLİ İMZA GÜNLERİ" sürecek. Oysa belki o günlerde Istanbul dışında olacaksınız. Ya da işiniz engelleyecek TAKSİM SERGİ SALONU'na o saatlerde gelişinizi. CKK ne güne duruyor! CKK'ne birtelefon edin; kredi kartınızın numarasını ve son kullanma tarihini yazdınn, sonra da imza gününe katılan dilediğiniz yazann, istediğiniz kitap ya da kitaplannı isteyin. "Krtap Kurdu" indirimi dışında ve de posta gideri içinde hemen adresinize gönderilsin. "imza GünlerTnin yazarlan mû Işte onlar: YALVAÇ URAL, FERHAN ŞENSOY, ARİFE KALENDER, İSMAİL GÜLGEÇ, ACLAN URAZ, TOKTAMIŞ ATEŞ, OKTAY EKİNCİ, ERDAL ATABEK, NEZIH H. NEYZİ, TUNA BALTACIOĞLU Tel:(212) 514 01 96 Faks:(.212)514 01 95 ÜYELİK FORMU Adı Soyadı:. Adresi: Posta kodu: Kent: Telefon/Faks: Cinsiyeti: Doğum tarihi: Medeni durumu:... Eğitim durumu: Mesleği: (öğrenci ya da Öğretmen ise) Okul adı: Okul numarası:. (Lütfen işaretleyiniz) ÜYE ÖĞRETMEN/ÖĞRENCİ YENİ ÜYE 5.000.000 TL 2.500.000 TL YENİLEME 3.000.000 TL 1.500.000 TL * Işaretledigim tutarı kredi kartı hesabımdan alınız. LVISA I]EUROCARD Kart no: DMASTERCARD Son kullanma tarihi: BAKTRKÖY 3. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997/1397 Mahkememizee verilen 1997/J397 e. 1997/1428 k. sayılı ilam gereğınce; tstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Yeşilyurt, cilt no. 069/4, sayfa no: 32, kütük sıra no: 423'de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Hayriye kızı, 1947 doğumlu, Atiye Küçüksandıkçı ra- hatsızlığı nedeniyle hacir altına ahnarak kendısine aynı yerde nüftısa kayıtlı eşi Hasan Sabri ve Rukiye oğlu, 1942 doğumlu, Kadir Küçüksandıkçı'nın vasi olarak tayinine ka- rar venlmiştir. İlan olunur. 22.12.1997 Basın: 62000 * Işaretledigim tutarın banka dekontunu adresinize/faksınıza göndereceğim. Çağ Pazarlama A.Ş.'nin: D Iş Bankası Cağaloğlu Şb.405543 _ Akbank Nuruosmaniye Şb.15718 u Yapı Kredi Bankası Çemberlitaş Şb. 32529 D Halkbank Cağaloğlu Şb. 39035380 * Işaretledigim tutarı posta çeki hesabına gönderdim. PJT Çek No: _666322 Çağ Pazarlama A.Ş. Hesabı Cumhuriyet Kitap Kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocagı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-İstanbul Tel:(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI 1997ye Bakış Türkiye'nin geride bıraktığımız yıl dış politikası- na kuş bakışı göz atıldığında manzaranın olumsuz olduğunu belirtmek gerekiyor. Avrupa Birliği (AB) tarafindan dışlanan Türkiye, komşuları Iran ve Arap ülkeleri ile de ilişkilerini dü- zeltememiş, 11-12 aralıktaTahran'datoplanan is- lam Konferansı Örgütü (IKÖ) zirvesinde, Israil ile askeri işbiriiği yaptığı için isim verilmeden eleşti- rilmiştir. Ancak bu konuda acele karar vermekten kaçın- malı. Önce, 1997'de Türk dış politikasındaki olumsuz görünümden dolayı Mesut Yılmaz hükümetini suçlamak haksızlık olur. Çünkü Anasol-D hüküme- tinin 1997'de uğraşmak zorunda kaldığı Kıbrıs, Türk-Yunan anlaşmazlığı, Suriye ve Iran'lasürtüş- me gibi sorunlar geçmiş yıllardan kalan kemikleş- miş anlaşmazlıklar olup, bunların 6 ay gibi kısa sü- rede çözülmesi olanaksızdı. Sayın Tansu Çiller gerçi AB'den dışlanmamız- dan ötürü hükümeti sert biçımde suçlamıştır. Am2 kendisi Dışişleri Bakanı iken Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün onunla görüşmeyi kabul etme- diğini, itaiyan milletvekillerinin ise Başbakan Ro- mano Prodi' yi Çiller'le görüştüğü için eleştirdik- lerini hiçbirimiz unutmadık. Avrupa başkentlerin- de Çiller hakkında kullanılan "yalancı" ya da "gü- venilmez" gibi sözcükler de hâlâ belleklerimizde- dir. • • • Geçmiş yıllardan devraldığı kemikleşmiş sorun- lar konusunda bir ilerleme kaydedemeyen hükü- met, Türk dış polrtikasına yeni boyutlar getirme ko- nusunda enerjik birtutum sergiledi. Nitekım Erbakan-Çiller ikilisi tarafindan ihmal edilen, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkasya, Yılmaz hükümetinin ilgi odakları arasında yer aldı. Başbakan Mesut Yılmaz göreve gelir gelmez, ilk dış gezisini Kazakistan'ayaparken Dışişleri Baka- nı Ismail Cem de Azerbaycan'a gitti. Mesut Yıl- maz bilindiği gibi geçen hafta da Türkmenistan'ı ziyaret etti. Yılmaz'ın Aşkabat gezisi sırasında Türkmenistan-lran -Türkiye doğalgaz boru hattı konusunda fizibiliteçalışmalannın yapılması karar- laştırıldı. Türkiye, 1997'de hükümetin uyguladığı "çok yönlü dış politika" doğrultusunda Balkanlar'a da açıldı. Dışişleri Bakanı Ismail Cem'in, ekim ayın- da Makedonya ve Arnavutluk'u ziyaret etmesin- den kısa bir süre sonra Mesut Yılmaz Bulgaristan'a gitti. Yılmaz'ın gezisi Türkiye'nin Bulgaristan'a 19 yıl sonra başbakanlık düzeyinde gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretti. Böylece Çiller döneminde inisi- yatifin tümüyle Yunanistan'a kaptırıldığı Balkan- lar'daTürkiyetekrardiplomatik ağırlığını duyurma- ya başladı. • • • Gelelim Ortadoğu'ya. Aslında Suriye ve Iran'la olan uyuşmazlık, böl- ge ülkelerinin tepki gösterdiği Israil'le askeri işbir- iiği anlaşması da Kıbrıs ya da Ege gibi geçmiş yıl- lardan kalan sorunlardır. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gerçi ara- lık başında ziyaret ettiği Umman ve Birleşik Arap Emiriikleri'nde, Türkiye'nin Israil ile imzaladığı as- keri işbiriiği anlaşmasının hiçbir ülkeyi hedefalma- dığını kapsamlı biçimde anlattı. Ancak hükümetin, bölge ülkelerinin Türkiye'ye karşı duydukları kuşkuyu yatıştırma konusunda başarılı olduğu söylenemez. Orneğin, Tahran'da Islam Konferansı Örgütü (İKÖ) zirvesinin başladığı günlerde Israil Savunma Bakanı Izak Mordehay Türkiye'yı ziyaret etti. Yi- neaynı günlerde Akdeniz'de Türkiye, Israil ve ABD arasındaki ortak tatbikatın ocak ayında başlaya- cağı açıklandı. Gerek Mordehay'ın zıyareti gerekse ortak tatbi- kata ilişkin açıklama Tahran zirvesinden birkaç gün sonraya ertelenebilirdi. Bu beceriksizliğe karşın Yılmaz hükümetinin Türk dış politikasına çok yönlü bir özellik kazan- dırmaya başlaması olumlu bir gelişmedir. Cumhuriyet "CUMA KİTAPLARI" CumhurİYet kitap kulübü Sergi Salonlarından Ediniliyor "CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ", okurlarımızın geniş ilgısine erişen ve cuma günleri gazetenizle birlikte ücretsiz sunulan yirmi adet farklı yapıtı edinemeyenlere bir olanak sağlıyor. Okurlarımız, "CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ"nün İstanbul Taksim ile Cağaloğlu ve Adana Sergi Salonlarından ("KİTAP KURDU" indirimi dışında ve posta ücreti içinde)750.000TL' lık değeri aşan kitap alımlannda ya da siparişlerinde bir adet "Cuma Kitabı"nı bedelsiz edinebiliyor. Adreslerimiz; ISTANBUL Türkocagı Cad. No:39/41 CAĞALOĞLU Tel:(212) 512 05 05 Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) TAKSİM Tel:(212) 252 38 81/82 ADANA Çınariı Mah. 5. Sok. Çınarlı Işhanı No:2 Kat:1Tel:(322) 363 12 11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog