Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 AĞUSTOS 1997 CUMA 10 DIZIYAZI Güneydoğu'danÖykülersürüyor SahMat nca yıllık askeri eğitimin sonunda her şeyi yapaca- ğım aklıma gelırdi. ama kaçakçılarla köşe kapme- ca oynayacağımı düşün- memiştim. Tam bir yıl sürdü bu kovalamaca. Bir yıl boyunca, ölü- müne satranç oynadık. Çoğunlukla ilk hamleleri onlar yaptı ve biz karşılığını ver- dik. Yani inisiyatif onlarda oldu. Ama so- nunda mat ettik. Karakola ilk geldiğimde, bitişiğimizde- ki tepeye yamanmış halde, teraslara yerleş- miş köyün topluca bu işi yaptığını bilmi- yordum. Herevindebirklimabulunan. böl- gedeki diğer tezekten evlere rağmen beto- narme yapılarla farklılık gösteren, yine her evin önünde son model bir Tempra ya da Renault arabanın bulunduğu bu köyün in- sanlan çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmı- yordu. Sabahtan akşama kadar evlerinin önünde kendilerine has oturuş şekliyle, si- gara içip sohbet eden köylülerin geçimle- rini kaçakçılıktan sağladıklannı anlamak pek uzun sürmedi. İlk günler gerçekten canım sıkılmıştı. PKJC ile mi uğraşacaktım, yoksa birkaç ku- tu sigara kaçıran üç-beş köylüyle mi? A- ma yanılmışım. Sadece sigara için küçük bir hesap yaptım: Bir seferde en az 15 ka- tır geçiyordu. Bir katır 8 koli sigara taşıyor- du. Her kolide 50 karton. her kartonda da '10 paket sigara olduğu hesaba katıldığın- da bugünün değeri ile 400 mılyon kadar pa- ra ortaya çıkıyordu. Bir gecede, bir geçiş- te 400 milyon. Bu paranın büyük miktan da PKK'ye gidiyordu. Tabii kaçınlan sade- ce sigaradeğildi. Sigarakutulannın arasın- da silah. tabanca mermisi. roketatar mü- himmat ve eroin. PK.K yurtiçine adam gön- dermek için de kaçakçılann yollannı kul- lanıyordu. Bu nedenle arada sırada terörist- ler de ele geçiyordu. Bunlann dişınıda. ha- yatım boyunca düşünsem tahmin edeme- yeceğim şcylerle de karşılaştım kaçakçıla- nn katırlannda. En ilginç örneği de ameli- yat dikiş ipliği oldu. Bir dikiş ipliği setinin 250 dolar olduğunu öğrendiğimde. ıplik dolu çuvallara bakakalmıştım. Z amanla kaçakçılığın boyut- lannın ne derece yüksek ol- duğunu anladım. Geçiş sa- dece katırlarla yapılmıyor- du. Sırtçı dediğimiz adamlar da bir seferde iki koli sigara- yı taşıyabiliyorlardı. Sırtçı ya da katırcı de- diğimiz ve ellerinde gece görüş dürbünle- ri de bulunan bu adamlara verilen para çok az bir miktardı. En çok da bu piyon olan adamlara acırdım. Asıl işin kaymağını yi- yenler ise. karşı taraftan malı gönderen ve buradan alanlar oluyordu. Gayet iyi bildi- ğimiz alıcılan hukuken ispat etme imkânı- mızolmadığı için bir türlü yakalayamıyor- duk. İşin tehlikeli kısmını bu zavallı taşı- vıcılar yapıyor. mal getirtenler de yan ge- lip yatıyorlardı. Kaçakçılar açısından ve doğal olarak PKK açısından en rahat dönemlerin, bü- yük. planlı operasyonlar sırasmda olduğu- nu fark ettik. Bugünlerde tüm birlikler dağ- larda ve üst karargâhlar tarafından belirle- nen hedeflerle ilgilenmek zorunda kaldık- lanndan, kaçakçılar ve bunlann arasınaka- nşan teröristler rahatlıkla sının geçip iste- dikleri bölgeye ulaşabiliyorlardı. Biz "ma- vi hat-kırmız] haf diye uğraşıp dururken onlann karakolun önünden geçip gittikle- rini ancak birkaç gün sonra öğrenebiliyor- duk. Çok planlı ve koordineli bir şekilde sür- dürdükleri bu işi durdurmak için biz de en ince detayına kadar hesaplanmış planlar yapmaya başladık. Uzun bir süre güzer- gâhlannı takip ettik. Çayı geçiş sürelerini. bir seferde geçiş yapan insan ve hayvan sa- yısını, mallan teslimat noktalannı incele- dik. Ve bif plan hazırlayarak uygularnaya koyduk. Bir pusu timini geçiş noktasına gönderdik. Ama işe yaramadı. Hava karar- dıktan sonra pusuya çıkan tim çaya ulaşa- na kadar sının geçen kaçakçılar, teslimat noktasında mallannı teslım ermiş oluyor- du. Ertesi gün pusu timini hava kararma- dan önce çıkardık. Bu kez köyden karşı ta- rafa telefonla haber ulaştınldı ve o gece geçiş yapılmadı. Tekrar hava karannca pu- suya çıkmaya devam ettik, ama ne kadar hızlı ilerlesek de. onlann geçisj 8 dakika alırken, bizim bölgeye ulaşmamız 30 da- • kikanın altına inmediği için yetişemiyor- duk. Kaldı ki gece pusuya çıkışlarda köy- den bir ızli mermi atılıyor ya da fenerle karşı tarafa, pusuya çıktığımız haberi ve- riliyordu. Tam anlamıyla sıkışmıştık. Gözlerimi- zin önünde karşıdan istediklerini getiriyor- lardı. Birkaç kez köyün muhtan karakola çağnlıp uyanldı. Bir-iki kez de köye gidi- lip "kaçakçılığı bırakmalarT uyansında bulunuldu. Komutanın. "Bu kadar bere- ketli toprağınız var, niye bunlan ekmiyor- sunuz? Bu işlerin sonu iyi değil, pişnıan olursunuz" sözleri, hiç mi ffiç fayda etme- di. Biz de başka çözümler üzerinde durma- ya başladık. Aldatma metotlan üzerinde kafa yorduk. Akşam hava kararmadan ön- ce bir timi pusuya çıkanyor, karşı tarafa ha- ber verilmesini sağlıyorduk. Hava karann- ca da yeni bir timi, önceki timin bulundu- ğu yerden farklı bir yere gönderiyorduk. , Birinci tim her taraftan görülebilecek bir şekilde bir mevziye yerleşiyor, kaçakçılar da hava karannca yeni bir bölgeden geçi- şe başlıyordu. Birinci timden kurtulan grup. ikinci time rastlıyordu. Bu metot da birkaç kez işe yaradıktan sonra geçerliliği- ni yitirdi. Geçiş noktalannın sayısını arttır- dılar. Hatta karşı tarafla büyük ateşler ya- kıp gece görüş cihazlanmızı körelttikleri icin durumumuzu daha da çıkmaza soktu- lar. Eİimizdeki birkaç timle her tarafı tut- mamız imkânsız hale geldi. Bu kez, biz de kaçırdıklan mallan teslim ettikleri yerlere pusu kurmaya karar verdik. Geçiş nokta- lannı boş bırakıp köyün hemen kuzeyinde- ki bir teslimat noktasına tim yerleştirdik. Birkaç kez de burada başanlı olunca, yine taktik değiştirdiler: Teslimat.noktalannı köyden uzak yerlere taşıdılar. Bu yeni yer- leri keşfedene kadar da bayağı zaman geç- ti. A rtık hepimizin sinirleri laç- JM kalaşmıştı. Bizden bir değil, f W birkaç adım öndeydiler. ^ ^ M Gündüz selam verdiğim bir f M köylüyle hangi gece karşıla- . ^ L - ^ L . şacağımı düşünüp duruyor- dum. Pusulardan bir sonuç alamamayabaş- lamıştık. Bir türlü engel olamıyorduk. Biz, köyün etrafındaki onlarca dere yatağından ancak birine pusu kuruyor. onlar da bir di- ğerinden geçip gidiyorlardı. Bu durumu kendimize yediremıyorduk. Tüm bu pusu faaliyetleri sürerken bir yandan da ikili gö- rüşmelerle. köylüyû uyanyor. bu işi bırak- malannı telkin ediyorduk. ama için için bi- ze güldüklerini tahmin edebiliyordum. Şahsen ben işin peşini bırakmıştım. Ar- tık sadece bir görev olduğu için pusuya çı- kıyor. üzerime düşeni yerine getiriyor, fa- kat u Ne yapabilirim?*' diye düşünmüyor- dum. Ama komutanım pes etmemişti. O- nun sayesinde son bir hamle ile, tam biz oyunu kaybederken, fillerimizi düz, kale- lerimizi çapraz yürüttük. Ve şah çekip ka- çakçılan mat ettik. O sabah odamdan çıkarken. köyün muh- tannı karakolun kapısında gördüm. "Ha- yırdır" diye sordum. " Komutan çağırmış- ür, onun için gernıişim" dedi. "İyi, gel be- raber gidcünı" dedim. Yürürken de sohbe- te başladık. daha ben kaçakçılık bile deme- den her zamanki gibi yakınmaya başladı. Ona göre biz haksız yere onlan sucluyor- muşuz, köylü kesinlikle böyle işlere bu- laşmazmış. Köylü kendi halindeymiş. Ar- tık alışmıştım bu sözlerine. Aslında bu cümlelerle "Yakalarsanazneâlâ, yoksa bo- şu boşuna bizim üzerimize gelmeyin r> de- mek istiyordu. Komutanın odasının kapı- sını çaldım. "Gel!" sözünü duyunca kapı- yı açıp içeri girdim. Selamımı verdim. "Komutanım, muhtan çağmmışsuuz, bu- rada" dedim. "Al içeri"dedi. "Bana bir emriniz var mı" diye sordum. "Sen de gd" dedi. Birlikte içeri girdik. Başmı elindeki kâğıttan kaldırmadan "Oturun" dedi. Muhtarla karşılıklı otur- duk. Kaşlan çatıktı. Canınm sıkkın oldu- ğu her halinden belliydi. Muhtar da ben de ne olduğunu merak ediyorduk. Kâğıdı ma- sanın üzerine bırakıp geriye yaslandı. Ön- ce bana baktı, sonra da muhtan tepeden Ornağa süzdü. Yavaş hareketlerie cebinden bir sigara çıkardı. Sürekli Laz malborosu dediğimiz LM içerdi. Muhtar hızlayeleği- nin cebinden çakmağını çıkardı, sigarası- nı yaktı. Bir nefes çektikten sonra. "Eee muhtar, sonunda olacağı buydu iste" dedi. u Neolmiştir ki komutanim?" dedi. Karşı- lıklı konuşmaya başladılar. Ben sadece din- liyordum: - Muhtar ben sana kaç kez söyledim? - Neyi söylemişsindir komutanim? - Sana ben kaç kez, şu kaçakçılık işini bn rakıru PKK've yardım etmeyin. adam ge- çirmeyin dedim ha? Söyle bakayım? - Komitanim. ben de defalarca arz etmi- şimdir size. Bizim böyle şeylerle alakamız yoktur. - Yahu, bırak şimdi bunlan muhtar, sen benim sonjma cevap ver. Ben sana kaç kez söyledim. Ben sana " Bugüne kadar ne yap- tıysanız yaptınız, paralannızı biriktirin. ya- nn lazım olacak'" demedim mi? - Çok söylemişsindir komitanim de. val- lah billah benım köy tenıızdir. - Hah şimdi oMu. Çok söyledim değil mi?.. Al o zaman oku şuıiu. • • nündeki kâğıdı muhtara O uzattı. İyice meraklanmış- tım. Muhtar yazıyı okumaya başladığında suratı bırden değişti. Gözleri büyüdü. Bir iki kez yutkundu. Gözlerin- den, yazıyı bir kere daha okuduğunu fark ettim. tkinci okuma sonunda beti-benzi at- tı. Yazıyı tekrar masayabırakırken, elinden ben aldım. Hızla okudum. Bu arada muh- tar başını öne eğmiş. öylece duruyordu. Komutan, -Gördün mü? Ben sana defa- larca söylemcdim mi muhtar? N'apcaz şim- di?'" dedi. Muhtar başını kaldırmadan. - Vallahi bilmiyem komutanim. Ama haksızlıktır bu. Bizim günahimiz yoktir. - Günah konusuna hiç girme istersen muhtar. - tyide komutani... - Bak muhtar, hâlâ direniyorsun. Bak şimdi sen böyle yaparsan bir yere varama- yız. Şimdi ben bu dummdan sizi nasü kur- taracağım, onu düşünü>orum. sen ne di- yorsun yahu? İkimiz de neler döndüğünü çok iyi biliyoruz, değil mi muhtar? Muhtardan ses seda çıkmıyordu. Komu- tan tekrar sordu: - Muhtar, ikimiz de neler döndüğünü bil- miyor muyuz? - Arüamamişem komutan. - Bak muhtar, artık bundan sonrası yok. Her şe> bitti. Sen niye hâlâ "Anlamami- şem" diyorsun, ben onu anlamamişem. Bu söz üzerine muhtar pes etti. - Anlamışem komutan. - Şimdi oldu işte, o zaman güzel güzei ko- nuşunız. Oğlum! Bize çay getir. en elimdeki emir kâğıdını bir kere daha okudum. Kâ- ğıtta "köyün boşamlması'1 emri veriliyordu. Gözleri- me inanamadığım için aynı satın tekrar tekrar okudum. Gerekçe olarak dau PKK'yeyatakhk,yar- dlnn ve kaçakçılık" gösteriliyordu. Şimdi muhtann neden bir anda çöktüğünü anla- mıştım. O çökmüştü, ama ben neredeyse sevincimden uçuyordum. Köyün boşaltıl- ması işi canımı sıkıyordu. ama hile ile de olsa bir yıl süren oyunda galip gelmiştik. Kâğıcla tekrar bakıp köyün boşaltılma za- manını merak ettim. "Bir hafta" deniyor- du. Bu kadar süre içinde bu kadar evin ne- reye ve nasıl gideceklerini düşündüm. A- ma hak etmişlerdi. Kim bilir bizim yaka- layamadığımız kaç roket. kaç mayın, kaç silah. kaç askeri şehit etmiş, sakat bırak- mıştı. Çayhır geldiğinde hâlâ kimse konuşmu- yordu. Sessizliği ilk bozan muhtar oldu: - Komutanim. nasıl olcak şimdi bu iş? - Valla emri gördün. Çok büyük yerden. Yapacak; bir şey yok. Hemen hazırtıklannı- zabaşlayın. - Kom utanim bu köy lü nereye gider şim- di? - Muhtar, bu şimdi mi aklına geldi? Ben sana kaç kez söyledim... Beni bırak, bir sü- rü büyük komutan geldi. Herkes sizi uyar- madımı? - Hee uyarmiştir. Komutıınim. bir kez daha görüşseniz. - Göriisecez tabii, ama vaUa sana ne ya- lan söyleyeyim, işe yaramaz. - Ne bileyim komutanim. ne yapsak ki? - Bak. şimdi ne yapacaz ben sana söyle- yeyim. Şimdi sen köye gidiyorsun, Köylüye toplanmalannı söylüyorsun. Bu akşamdan itibaren de geçişi durdurmalannı söylüyor- sun. Ben de hemen yukanya irtibata geçip bu emri iptal ettinneye çahşacağun. Anlaş- tıkmı? Yine canım sıkılmıştı. Bu adamlarhayat- ta bu işi bırakmazlardı. Komutanın niye anlaşmaya çalıştığını bilmiyordum. Köylü- ye kesinlikle güvenmiyordum. Ama muh- tarla kornutarifrn ş'ifijVjf'pazarfıgağîrdfle't 1 . 1 - Yaklaşık y;ırirh şaat boyunca tartışıp dur- dular. Muhtar çıkarken, yine başı önde, suratı bir kanş haldeydi. Onu uğurladıktan son- ra. komutarıa dönüp "Bu adamlar bu işi bt- rakmaz ki komutanim" dedim. "Bırakır- lar. bırakırlar!" dedi. Neye güvendiğini çok merak ediyordum. tçimden "Görü- rüz" dedim. Ama yanılan ben oldum, çün- kü gerçekten de bıraktıklannı gördüm. Ertesi gün komutanla birlikte köye git- tik. Komutanim, köyün ileri gelenlerini toplayıp muhtara söyledikJerinin aynısını onlara da söyledi, emri okudu ve köylüden söz aldı. O günden sonra da bizim bölge- mizden geçişler durdu. En çok da, mali açı- dan PKK'yi rahatsız eden bu sonuç, hem köylüyü hem de bizi rahatlattı. Ne köy bo- şalhlmış oldu ne de kaçakçılık devam etti. "Kaçakçüan mat ettik" deyip duruyor- dum, ama satrançtan daha kumazlık gerek- tiren oyunlar olduğunu, "kö\ün boşahıl- ması" emrinin altındaki imzamn sahte ve emrin bizzat komutanim tarafından hazır- landığını öğrenince anladım. BİTTİ Emniyet G^enel Müdürlüğü'nde 539 ldşi atandıANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) - İçışlen Bakanı Murat Ba- şesgioğlu'nun talımatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde toplam 539 kişılık atama ve tayın karamamesı hazırlandı. Karamame ile 340 şube mudürlüğiı ile 199 il emniyel müdür yardımcıliğı diıze- yindeki kadrolaraatamalaryapıldı. Türk Sılahlı Kmvetleri'ne vö- nelık casusluk skandalı nedeniyle Emnıyet Genel Müdürlüğû ts- tıhbarat Dairesi Başkanvekıllığinden uıâklaştınlan Bülenl Ora- koğlu'nun yakınJan olduğu belırtılen Metin Orakoğlu Gazıan- tep emniyet amırligmden Şube Müdürlüğii'ne. N'edat Orakoğlu- da Batman İI Emniyet Müdürlüğü'nden Osmaniye tl Emniyet Mü- dürlügü'ne terfı ettınldi. ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE CETİRİLENLER: Yusuf Atılgan ı Osmaniye). Şe> ki Çelik (Amasya). Altay Sa- rıyıldız (Burdur). Davut Hoştaş (Rızel. İbrahim Demirelişçi (_Yozgat). Mustafa Özgen (Bomo\a). Müjdat Özcan (Afjon). t nsai Kaya (Izmırl. Muhteşem Çavuşoğlu (Izmir), Ömer Ay- dın I tzmır). İbrahim Taşb (IzmırI. Ahmet Pala (Izmır), Ali Ço- ban (lzmırl, Gülnaz Avcı (Kars), Ali Aykoç (Karamanl. Turan Önal (Kavseril. Ferudun Lysal (Kırşehırl, Hasan Can (Kilıs). Kaya Bakın (K.ütah\a). Şerafettin l'z (Manısa), Dursoo Eryü- dız (Sakarya). Muhterem Ergül I Aydın). Tağı .\ras (,Antal\a). FazU Soydan (Çorum), Mevlüt Aslan (Çanakkale). Bahri Gür- büz (Ankara). Celal Aydın (lçel), Ali Kelekçi (Giresun). Fikret Demir(Adana). Irfan Babuz (Sinopl. Nurettin Kaşka (Manısa). BaUekin Nennioğlu(Denizlil. Hüseyin Kızık(Gazıantep). Ha- san Kaynar (lstanbul). Nail San(Sakarya). Yajar Bulut(Kilısl. Hüse>in Korkmazj Hata> ı. Emrullah Oncel(Kjrşehır), Ahmet Aydın(Çorum). Salih Kesmezl Bursa). Fikri Yılduel{Kütahya). Gündüz Memişoğlınlstanbul), Ahmet Can( Ankara). Saniye Şe- noil Yolcu (.Ankara). Bayram Özbaj (AnkaraI. Yadigar Bal (Ankara), Ismail Sökeler (.\nkara), Aİan Kılavuz(.\nkara). Ve- dat Yavuz( .Ankara), AU Gür (Ankara), Mahmut Tepebaşı (An- kara). Süleyman Bozoglui Antalya). Alptekin Kızılırmak I An- talya). Sahir Metin (Antalya). Veli Karahanl Antalya), Selahat- tin Esen Art\ ın I. Nail Çelik (Adana), Ramazan Konur (Adana). Cemal Levent (Adana I. Cengiz Taşkın (Adıyaman). Cavit Çe- vik (Ankara). Himmet OktanlAnkara), A. Seydi Kıhç(Ankara). Necdet BademıAnkara). Yıvuz Kılıç (Ankara). Hacı Özgül (Muş), Selami Ma/lum (Dıvarbakır). Seyfettin Taştan (Sıirt). H. Mazlum KırmızKHakkan)', Ahmet Şehit(Sıvas). Hüse\in Dil- bil iSıirt). Bahar Öztürk (Kars)tHüse\in Şanlısoy (Ardahan). Ayhan İşbilen (Malatja). Suat Özgüray (Tuncelı). Fikret To- nin (Tuncelı). Can Başar (Elazığ), Mücahit Özözden (Kahra- manmaraş), Celal Garagon(Erzincan). Kemal Sonunur(Kars). Sadettin Bora(Van). Ramazan Kuzpınan V'an I. Mustafa Bağ- naçık(Şanhurfa), Recai Köse{Adıyaman), Hüseyin küllü (Tun- celi), Mehmet ÇanakkaleIHakkan), Hüseyin Şahar IMalatva). A. Tameı Yurdakul (Siırt), Hakkı_Alyansoğlu( Adıyaman). Muammer Gflrdal (Adıyaman), Fikri Özbozdağlı (Mardın). İb- rahim Baykara (Batman). Ayhan Lnsûr (Ağn). >ecmi Aydın ı Van). Fuat Bolat Bitlis (Bitlısl. Ceyhan Işıksungur ıMaiatya). Mehmet Han Tokn; (Adıyaman), Sebahattin Meral (Kahra- manmaraş). Fanık Deniz( Ş. Urfa). Celal Şen I Adıyaman). Ö Fa- nık Terim( Bıngöl), Cafer Acer (Dıyarbakır). Hüseyin Akayl Ağ- n). Yümaz Bahçeli( Aıtvın), Mehmet Çiftçioğlu (Erzunım). Ha- Bl Kocaçiftçi (Sı\ as). Zeki Savgılıl Sıvas). Nusret Derin (Şımak (. Hayrettin Aydoğdu(Tunceli). Mahmut Bektaş(Erzunım), R. SelçukYaraştır(Diyarbakır), Mustafa Kaya (Elazığ). Süleyman Evci (Bingöl). M. Kemal Sonuncu (Malatya). Ahmet Erez(Di- yarbakır). .\li Atmaca (Bıngöl). H. Özer Kolağasıoğlu (Erzu- nım). Kazım Ozan (Sıvas), Murat Aydın (Elazığ). M. Tayfun Acarü l Erzmcan), Nizamertin Oflazoglu (Ağn). Mustafa Yapı- cı (Bavburt). Köksal A\cı (Sıvas). Mehmet Yalçınkaya (Şır- nak). Musa .\kıllj (Bingöl). Ali İhsan Sankavak(Şırnak). Mns- tafa Harput (Tuncelı). M. Raşit Çavdar (Sıvas), Fatih Ergun (Igdır). Ahmet Ay dın (Erzunım), Cafer Gemki (Tuncelı). A. Eto- ğan Azinan (Elazığ I. Sebahattin Melekier (Kanramanmaraş I. Is- mail Daloğlu (Mardin). Şevket Şahin(Erzincan). Ifuk Ala- koç(Van). AdnanGüneş( Dıyarbakır). Kemal Çelik(Muş)..Mus- tafa EraslanlElazığ), Abdurrahman Athhan (Ş. Urfa). Şenel Özkaya (Batman), II. Deniz Karahan (Erzunım), Mehmet Ali Canatan (Diyarbakır), Fahrettin ÇelebilHakkan). Cnal Ço- ban( Malatya). Adil Serdar Saçan (tstanbul). Erhan Güney (lstanbul), Ay- dın Çeker (İzmir). Yaşar Yeğen (Izmır), Selçuk AJpaslan (fz- mır). Mehmet Yücel (Lzmır), Mustafa Kfilcü (İzmir), Bahadır Bozkurt (izmir\. H. Hüseyin Knyucu (îzmir). M. Fatih Özcan (İzmir). Sümer Ozkan (izmir). Mithat Elbastı (izmir). Fatoş Do- rak(İzmir). Necdet Çelikbilek( lstanbul). Tahir Çelik(Istanbul). Nurten Özbalta (İstanbul). Asuman Cestan (lstanbul). Halil Çatıkkaj (İstanbulI.Hakan Balta (tstanbul). Hüseyin İslamoğ- lu (lstanbul). Mustafa Cankurt (İstanbul). Sabri Kirişçi (İstan- bul). İlhami Öztflrk (İstanbul). Bahri \"arh (İstanbul), Hakan Aydın Türkeli (lstanbul). Mehmet Altıntaş (İstanbul). Y. Gün- gör Şahin (İstanbul), Ahmet Öztürk (İstanbulı, Mehmet Artu- nay (İstanbul). Ayhan Mimaroğlu(İstanbulI. Fahri Öztürk(İs- tanbul). Metin Özkan(İstanbulı, Suat Banbek (Hatay), Abdul- lah Çetintaşı lödırı. Mcmduh Altıntaş(lspana). Fatma Dağde- len (lçel). Mükremin Öademir (lçel). MümUz Ceylan (lçel), 1. Bülenl Tuncel(İçel), Mehmet Çeük (İstanbul), Sezai Seçkin (İs- tanbul). İbrahim Yolcu (İstanbul). Yavuz Pancaroğlu( lstanbul). Erhan Yüksel (İstanbul). Şerafettin Çankaya (Bursa). Nuret- tin Şahin (Bursa). Rıza Erdoğan ıKütahya). Şaban Başaran (Kınkkale). Halil L'ludağ(Bılecık), Ali Koç'fOrdu). Mustafa Al- pınar (Aksaray), F.rdem Ergün (Yozgat). Ramazan Keçeci (Af- yon), Naci Kuru (Bursa), Müslüm Öztürk (istanbul), Hasan Göriir (Çankın), Muammer Kaya (Bolu). M. Turan Çepik (Es- kişehir). Hüseyin Ceylan (Kütahya), Aziz Korkmazı ,\ksaray), Hasan Dalda(Ankara). Saim tşlek (lzmırl. Mete Güngör- mez(Bursa), Samet Doğan (lstanbul), A. Osman Kabyal Anka- ra), Halil Kırcabarun (Çankın). Kazım Özen (Denizlı). Asım tlgün(Kırklareli), Talip Küçük (ÇankınJ. Ezel Kava (Kastamo- nu). M. Can Balcı(Konya). H. Orhan Özkışlalı ıfstanbul), Ne- cati Sarı (Çorum). Vehbi Yıldız (Otdu). Faruk Meletlioğlu (Bı- lecik). Mehmet Özbek(Bartın), Mustafa Genç( Hakkan). Şera- fettin Sağlam (Basın-Halkla llş ). Y'ener Kur (S'ozgat). Zıya Öz- demır(Ordu), Adnan Sınan (Giresun lLBaki Özer (Sinop), Meh- met Turan (Karabükl. O. Yıldınm Özkaraca (Muğla). İ. Ya- kup Acar (Bolu). İrfan Denizkan (ICilıs), Şemsettin Aktuğ (Amasya). Zjjfer Karaosmanoğlu (Kınkkale). A. Atabey Bay- raktar (Afyon), Uğurlu ŞentürkBeyler Kıhç (izmir). Süleyman Eylemen (Amasya). Hurşit Taşh (Konya). Ali Erkan (Nevşe- hır). Recep Akıncısoylu (Burdur). Mustafa Yeşilkaya (Osmani- ye). N'azlıDinç(Bartın). YaşarKarakurt (Samsun), Hakkı Ak- soylar (Nığde).Mehmet Saticıoğlu (Kırşehır), Şemsettin Çakar (Aydın). Uğur Ateş IAntalya), M. Cem Doğrayan (Edırnel. Re- haKocabıyık (Edırne). Cengiz Zeybek (Edirtıe), T. Fatih Ba- yar (Edıme). Hilmi Dönmez (Elazığ), Hüseyin TunçoğlufEla- zığ). S. İlhan AcarözlElazığ). Ali Çetkin (Erzunım). ŞerifTun- cay (Esbşehir). Hüseyin Bayık (Eskişehir). Harun İpek lEskı- şehır), Nurettin Ancı( Eskişehir). İsmail Güzel(Gazıantep), Me- tin Orakoğlu (Gazıantep). Rukiye Gürdal (Gümüşhane). Şem- settin Canpolat (Hatay). Hasan Çiftçi IBursa). Bülent Cevat Emre (Bursa). İsmail Dagyaran (Buısa). Mustafa Yaşar Ça- tal(Bursa), Cemal Hasan Ozdeş(Bursa). Ali KonurlBursa). Gü- ner Ergüdar(Çanakkale), Arslan Şimşek (Çankm), Taner Çe- lik( Çankın). Nuri Açıkgözf Çorum), Hasan Aydın( Denizlı). Hü- seyin Karakuş(Denızli), Osman Atıla> Sütbeyaz (Diyarbakır), Arif Öksüz IDiyarbakır], Mustafa Çetinçay (Diyarbakır). K. Nüzhet Erkan(Edime). Unal Uz (Aydm). K. Aydın Kaya (Ay- dın ), Tamer l'lusoy (Aydın). İbrahim Öztürk (Balıkesır). A. Rı- za Topçu (Bahkesir), f oker Çelebi (Balıkesir), Süleyman Eki- ci (Batman). Ziya Aykut Baltacı (Batman). Yakup Erdem (Bın- göl), Metin Kalayoglu (Bolu). H. İbrahim Akça (BursaI, Seyfi Türkay (Bursa). Rüstem Y'utar (Kahramanmaraş). Abdurrah- man Yılmaz (Kahramanmaraş), Muhsin Koç (Muğla), Mehmet Öztorun (Sakaıya), İbrahim Tokur (Sakarya I, Adnan Taştan t Sakarya), Sami Taşdemir (Samsun). Muhsin Girgin( Samsun), Ahmet Mutluı SamsunJ. İsmail Daman Samsun). İ. Halil Yüma- zer (Sıirt). Bahtiyar Öztürk(Gümüşhane), Yunus Sefer(Mar- dını, Ali Gündoğdu( Diyarbakır), Şefik Kul (V'an), Osman Akar (Muş), Bahattin Şenyurt (Şanlıurfa). Alim Çenesiz (Şımak), Mürsel Genç (Malatya), Mehmet Duman (Batman).Mustafa Serbest (Erzincan), Sedat Gülsepet (Erzunım). Abdurrahman Takavcı (Ağn), Ahmet Göktekin (Ağn). Edip KılavuzlDiyar- bakır). Hüseyin Tosun (Şanlıurfa). Cumhur Arabacı (Tekır- dağ), Serdar Meriç (Trabzon), İsmail Turgut (Uşak), Ziya Bar- laz (Usak). Mehmet Barbaros (Yalova), Erdoğan Yazıcı (Zon- guldak). Mustafa Sevım (Afyon), Ahmet Güngör (Çorum). İL EMNİYET MÜDÜR YARPIMCILIKLARI. POLİS OKULLARI, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ. YARDIM- CILIKLARI VE BAZI DAİRE BA$KANLIKLARI: Şevket Özer (19 Mayıs P.O), Erdoğan Soyer (12 Mayıs P.O), Ayvaz Açık( Aksaray P.O). Ayhan Pamuk (Alanya Emniyet Mü- dünı), Zeki Gencer(Eskişehir P.O). Sadi Karabacak (Bornova P.O). Abdullah Dalkan I Serhadlı P O). Nuh Şener (Nazıllı P.O), Ahmet Çimen (Adana), Celal Aydoğan (Ankara). Mustafa O- cak (Hata>). Zikri Özavcı (Şükrü Balcı P O), Oğuz İnei(Kon- ya). .Asım Fidan (Kınkkale). Erdoğan Akyüz( Konya), Rama- zan Ceyhan (Konya). Rıza AtaklMalatya). Naci Kocaoğlu(Ma- latya). Bahri Köroğlu(Manısa), Serap Bakırdoş(Ankara), Gü- nay Lğurluoğlu (Malatya). Sinan Baloğlu (Kocaelı). Mustafa Kabaoğlu (Hatay), Tahir Bayındır (Osmaniye). Duran Aslan (Hatay). Ülfet Demir(Amasya). Faruk CnsaKİnebolu llçe Em. Md Yrd.). Osman Bağatırl Yozgat P O), Celal Demetoğlu (Kas- tamonu Taşköprii llçe Em. Md. Yrd.). Recep Birgi (Burdur). İl- hami Beyhan (.Antalya), Ali Okumuş (Antalya). Necat Çelik( Ar- dahan), Gütfidan Gûrer(Aydın). Sinan Salman (Adana). Neca- ti Denizci (Adana-Kozan). Mehmet Koç (Dıyarbalor). Kanber Aslan (Ağn-Doğubeyazıt). Osman Özdilek( .Amasya). Çetin Yd- dız( Ankara I. Oğuz Özçelikl Aniara). Kutlay Çelik( Ankara). Ö. Rıza Göküş(AnkaraI. Orhan Özdemir( Ankara). Ajhan Özas- latı(Şımakl, Hafız Öncül (ErzunımI. A. Vehbi Gürbüz(Hakka- ri), M. Sıtla Kahraman (Arrvın). Serdar lrmak (Dıyarbakır). Mehmet Karata; (Kars I. Hikmet Doruk I Erzmcan). Fethi Gür- ger (Dıyarbaku P.O), Halil Kısakoi (Senk Em. Md ). Faruk Ça- kalh(Bayburt). İsmail Çankaya(Şırnakl. Alaaddin KırnacıiSı- vas). Atilla Çağlı (Tuncelı). Önder Karaman (Ağn). Mehmet Han TokuşjAdıyaman). Coşkun Haval (İstanbul). Zi>a Ön- der(Adıyaman), Aziz llutaş(Erzurum), İlkin Mahmutoğlu (Ar- dahan), Şevket Ercan (Elazığ), Mehmet Selçuk (Sıirt). M. Nu- rettin Kulaksızoğlu (Batman (. Mustafa Yarenoğlu (Dıyarbakır), F.min Güngör(Artvın), Hasan Kısa (Erzunım P.O), A. Sami Kaplan (Erzunım P.O), Emin Göke ıMalarva P O), Kemal Öz- yetiş(ElazıjP.O). Mehmet Koca(A.K.K.M. Daı. Bşk.l. Rüştü Ünsal(P.O.). Faruk Yücel (Eskişehir). Kazım Bozkurt (Gaziantep). Mu- zaffer Çetinkaya(Hatay), Senet Öztürk(Çankın). Tahsin Öz- kaya( Denizlı). KaşifKöklemlBahkesırl, Se)-fi Eroğlu( Balıkesir). Celal Uzunkaya (Bursa). B. Bülent Eliaçık (Bursa). Haşim Tnnç( Kahramanmaraş), Mahir Doğan (Mardın). Niyazi Berk (Sakarya), Sebahattin Tür( Sıvas). OmerÇepmiler (Sıvas). Erol Tongaz( Şanlıurfa) Hüseyin Ceyhan (Sarayköy Em. Md ), Mehmet Ada (Orhan- gazi Em. Md.), Rıza L'ygun (Alasehir Em. Md). Y. Sedat Araz (Kırkağaç Em Md.). Arif Hikmet Pınar (Susurluk Em. Md. Y.). Güzin Nil Erdoğan (Mudanya Em. Md Y). İbrahim Akasa- kal(İzmir), Nejdet Sargın (tzmir). İ. Burhan Tansu (izmir). Ce- lal Kahraman(Izmır), Aydın Bilgütay (İzmir), Feray Şirin (iz- mir), Hüsevin Namal (lçel). l.okman Ciğerci (İstanbul). M.Çe- lal Palalı (lstanbul), İlhan Çetingöz (lstanbul). Ercüment Öz- beyli (İstanbul), Hamdi Dilaver (İstanbul), Ali Tom (istanbul). Nail Nazif Yalçın (Zonguldak), Ömer Turan Kıhç(Sakarya). Hüseyin Elkasf Denizlı). Mehmet Duran(Kastamonu-Tosya tl- çe Emn. Müd. Yrd ), Vıdi Çiçekli (Yalova). Fevzi Ceylan (Ay- dın P.O), Abdullah Esat Sevınç (Eskışehir P.O), M. Uğur Bile- cik(Kırklareh). Metin A.vtürk(F.skışehır). Y. Şahin Serttaş (Bı- lecik). Hüse>in Gümüş"(K. Eröge P O ). Cengiz Ceylan (Balı- kesir P.O.). Cahit Keskin (Ak:saray P.O). Haldun Ramazan Say- gıb (Karabük). Ali Gündoğdu : Osmaniye), İsmet Türkmen (Bar- tın). Ahmet Erdoğan (Çorum), Ahmet Göçen (Eskişehir), İbra- , him E\ cim (Ne\ şehır). ibrahim SeM (Yab.HudDaı. Bşk. Yari), Süleyman Işıldar (Emn. Gen Müd. Traf. Araş. Mrk. Müd.), A. Kemal Seyhan (Eskişehir), Osman .\raç (Trabzon), Uvsal Bu- lut (K. Serhadlı P O l. Erkut Düvenci( Aksaray P.O), Cengiz Ka- yaaslan(Yozgat P O), Ali Yenice(BalıkesirP'.O), ErolÖzdemir (Edime). Durmuş Demirbaş (.Ankara), Enver AhmetoğlulKas- tamonu). Lütfi Eraslan (Hatay), Faruk Yaldız(Kütahya), S.Nu- , ri Özhanl Kılis). Nhazi Turgut (Nazilli P.O). Şelahattin Cebe- cinğlu (Denızlı-Buldan îlçe Ernn. Müd. Y'rd), Ömer Şahin (İs- tanbul). Ferudun Boz (Edime). Haydar Soysal (Yozgat P.O), i Mümin Küllü (ist.Şükrü BalcıP.E M). Reşit Ertangün(İst. Şük- rü Balcı P E M). Gülen Denizli (İst Etiler P.O). Mehmet Yaşar . Keskin(Gaziantep). Nurnllah Biilbül (İst. Etiler P.O.). Mustafa ' Türkmen (K Eröge P.O. Müd. Yrd.), Neşet Taş (İst. Etiler P.O). Basri Özdemir (Hatay), Ercürnent Yılmaz (Bursa), Hasan Ya- - ğan I Aydın P.O). Recep Hangül (Balıkesir-Ayvalık llçe Emn. j Müd). Veli Karakoç (Bursa), Cemalletin Çakır (Denizlı). Zül- j küflü Akbaba (Kastamonu), Mıızaffer Akkaya( Sakarya). Ömer j Ertuğrul Yoldaş (Yozgat P.O), Fahri Lrlu (Yozgat P.O), Cze- ( >ir Ergüven (Balıkesir). Seyfi Kesici (Balıkesir P.O), Cengiz ! Subaşı (Afyon P.O. Md. \J, Ruhi Başaran (Çorum), A. Saim j Ertuğrul (Ankara), Vejdi Önsur (Koruma Dai. Bşk. Yrd.). Ze- ki Büyükçakırf Balıkesir), Yaşar Süslü(Amasya-Merzifon llçe Emn. Müd. I. AliGüç(Dörtyol Em. Md.). Abidin Güntürk(Kay- sen), Mustafa Küçük (Afyon P.O), Vedat Orakoğlu (Osmani- ye I, Hayri Gündüz(Eskışehır P.O). Asım Pehlivan( Konya). Çe- tin Ercan (Balıkesir-Bandırma llçe Em Md.) Metin Şen (Bay- burt). Güngör Şahin (Dış İlışkiler D. Bşk), İsmail Sönmez(Eğı- tım D. Bşk.), Yalçın Saydam (Ha\ acılık D. Bşk.), SımOğuz(IN- TERPOL D. Bşk). İrfan TomruM Kaçakçılık ve Organize Suç- larlaMücadele D. Bşk ), Ethem Açıkgöz(PersonelD. Bşk.),Hur- şit Çakmak (TEM D. Bşk ). Akuı Küçükbarak (TEM D. Bşk), Yaşar Adalar (TEM D. Bşk.), Ender Kaplan(Trafik Uygulama ve Denetleme D. Bşk.), Mehmet Akkurt (K. Serhadlı P.O.),Ek- rem Erzene(BalıkesirP.O.). İsmsıil Şanlı(BalıkesirP.O), Ab- durrahmanl yaran (İstanbul KtıltT P.O), Asuman Alak (Rüş- tü Ünsal P.O.), Ahmet Yanç (Hukıık Müşavırlığı), Eyüp Şahin (APK), Mehmet Zeki Ünver (Asay. ş D Bşk.), Levent Çalışkan (Asayış D. Bşk. (.Mehmet Ali Çakır ı'Bılgı işlem D. Bşk. Y), Lüt- fi Tortamış (Aksaray P.O.), Metin Şen (Bayburt), Abdulmelik Kazıcı (Elazığ). Salih Akman (Gümüşhane), Rıza Bal (Erzu- nım), Çetin Aysun (Kars), Kenan A Itan (1dan ve Mali Da. Bşk. Y). İsmail Çalışkan(Xaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele D. B. Y.) İrfan Bayar (Knmınal Pölıs Laboratuvan D. B.Y) Nur- sel Gündüz (Sosyal Hizmet D. B. Y.j, Bülent Kıbçtepe (Şanlı- urfa ). Yılmaz KıİınçlKŞanlıurfa). Ya>arÖzen (Tekirdağ). Fev- zi Temiz (Tokat.). Yusuf Albayrak (Zonguldak). Erdoğan Ya- acı (Zonguldak). Mehmet AliÇakırjBilgi İşlem D. B.Y), Ay- barsÇelik (Nazıllı Em. Md.). Türkan IncefTrafıkUygulama Da- iresı), Burhan Vltındal (Hukuk Müşav ırtiği).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog