Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 EKİM 1997 CUMARTESİ 10 HABERLER Sarmusak olayında olduğu gibi, yakalanan iki kişinin polis kökenli olduğu öğrenildi Ddnci köstebek skandalı Istanbul Emniyet Miidürlüğü nden önlemler Trafik yoğunluğu azaltılacak İstanbıü Haber Servisi - Istanbulun en temel sorunlannın başında gelen \ e okullann açılmasıyla bırlıkte gıderek arapsaçına dönen ulaşırn sorunuv la ılgı- lı Istanbul Emnı>et Mudurlüğu 11 Trafık Komısyonu, kenttekı trafık yogunluğu- na karşı bır dızı onlem aldı Onlemler şo>le sıralandı - Fatih Köprüsü üzerinde sabah saat- lerinde Anadolu >önüne. akşam saatle- rinde ise A>rupa vönüne doğru biriken trafik yoğunluğunu eritmek amacnla. öncelikle deneme mahi\etinde olmak kavdıylaflaveşerit uygulamasına geçile- cek. " - Yol kenannda venlmış olan parko- mat. parkmetre >a da dığer şekıllerdekı ucretlı araç parklanmalannın trafığı et- kıleme> ecek şekılde \ e kesınlıkle tek sı- ra halınde vaptınlması sağlanacak - İşe başlama \e işten çıkış saatieri tra- fığin voğun olarak vaşandığı pik saatie- rinden alınıp normal saadere sc\k ediU meyeçalışüacak. - Be^ıkta^'takı Spor Caddesı tek yon- lu olarak çalıştınlacak - Karmonlara getirüen şehir içine gi- riş >asağı aynen sürdürülecek. Kamvo- netİerin ise cumartesi ve pazar günİeri hariç 07.00-10.00 \e 17.00-21.00 saatieri arasında şehir içine girişleri yasaklana- cak. A\KARA (Cumhurhet Bürosu) - Ordunun gızlı belgelennı ele geçıre- rek Mzdırmaya çahşan ıkı polıs koken- lı köstebeğın daha suçustü yakalandı- ğı \e bu ay ıçınde mahkemeye çıkan- lacağı oğrenıldı OnbaşıKadirSarmu- sak olayından sonra me\ dana gelen bu gelışme. "Polis kökenli köstebekler or- du içindeorganizeoldular" şeklındekı kuşkuları guçlendırdı. Soruşturmanin gızlı yurulmesı ne- denıyle kımlıklen belırlenemeven kos- tebeklenn, polıs kökenli erler oldukla- n \e Sarmusak olayında olduğu gıbı. orduda ıstıhbarat bınmlenne yakın go- revlerde bulunduklan belırlendı Bın Tekırdağ'dakı 8 Mekanıze Pıya- de Tugay Komutanlığı'ndan. dığen de Genelkurmay Karargâhı Fotokopı Merkezı'nden belge sızdınrken ıkı köstebeğın daha yakalanmasının. T- SK'de 'köstebeklere karşı alınan ön- lemlerin' arttınlmasına neden olduâu oğrenıldı Batı Çalışma Grubu'na aıt belgelenn onbaşı Kadır Sarmusak ta- rafından sızdınlarak Emnıyet Genel Mudurlüğu tstıhbarat Şube Başkame- kılı BülentOrakoğlu'na\enldığı ıddı- ası uzenne y aşanan yenı köstebek olav - lan, askerı yetkılılenn "Polis kökenli köstebekler orduda organize bir sistem- le çalışıyor* 1 vonundekı ku^kulannı da guçlendırdı Ortaya çıkan yenı köstebek skanda- lında sızdınlmaya çalışılan 19 Şubat 1997 tanhlı belgenın Tekırdağ 8 Me- kanıze Pıyade Tugay IComutaniığf nda görevlı Kurmay Başkanı <\lbav Mah- mut Sancar ımzasını taşıdığı oğrenıl- dı Genelkurmay Fotokopı Merke- zı'ndensızdınlmay a çalışılan ve 16Nı- san 1997 tanhlı eskı Genelkurmav Ha- rekât Başkanı Korgeneral Çetin Doğan ımzalı belgenın de "camüerdeyürütü- len antilaik faalhetlere karşı" ıstıhban bılgılen ıçermesı dıkkat çektı Kurucusu olduğu Tarih vakfı sempozyum düzenliyor Aybar'ı anma hazırlıği; Istanbul Haber Servisi - Turkı- >e"nın onde gelen fıkır ve sıvaset adamlanndan Mehmet AIi Aybar, kurucusu olduğu Tanh Vakfı tara- fından bılımsel bır »empozyumla anılacak Avbar'ın kızı GüUü Ay- bar önculuğunde duzenlenen sem- pozvum, Avbar'ın doğum gunu olan 5 ekımde Darphane'de saat lOOO'daba^layacak Turkıve sosyalıst hareketmın on- derlennden. onde gelen fıkır adamı Mehmet Alı Aybar. Tanh Vakfı ta- rafından Darphane bınalannda du- zenlenen bılımsel bır sempozyum- la anılacak Darphane bınalanndakı çok amaçlı salonda saat 10 00'da başla- yacak sempozyuma Kenan Somer. Prof Dr tlhan Tekeli. Istanbul Ba- rosu Başkanı V ücel Sajman. DtSK eskı genel başkanlanndan Kemal Nebioğlu, Nail Satlıgan \ e Enis Co$- kun; Aybar'ın kışılığı, sosyalızm anlay ışı v e çalışmalan hakkında go- ruşlennı açıklayacaklar PORTRE / M. ALİ AYBAR 1908yıhndaîstanbuTda doğan Mehmet Alı Aybar. tU Hukuk Fakıiltesfnde önce anayasa hukuku asıs- tanı, sonra da sırasıyla hu- kuk doktoru ve devletler hukuku doçentı oldu. 946'da Vatan ve Gün ga- zetelennde çıkan sıyası ya- zılan nedenıyle ünıversıteden uzaklaştınldı. Aybar. 1962 yılında TtP'ı kurdu ve partmın ılk genel başkanı oldu 12 Vlart dönemınde bağım- sız millervekılı olarak TBMM'de asken yöne- tımm uygulamalanna karşı çıktı. 1975'te bazı eskı TİP'hlerle bırlıkte kurduğu Sosyalıst Par- tı, bır süre sonra Sosyalıst Devnm Partısı adı- nı aldı. Aybar bu donemde Lenınıst partı teon- sinı eleştırdı 1979"da tûzükgereğı genel baş- kanlıktan çekılen Aybar. 1992'de yenıden ge- nel başkanlığa seçıldı 1947'deevlendığıSiret Aybar'ı 1987'de yıtıren Aybar. 10 Temmuz 1995'te yaşama veda ettı 293 19 7» (3HAT) mTANRTTT FAIR 1 ANBUL SANAT | FUARI âipüHBJ Şmist $7 7. tstaısbal Sanat F M r î EkîîB 199îfSaat» 11 Öft- 17fJ0 S-.î.n-kın, 189?*Saat:-ll.#l-gttH| TÛYAP İSTANBUL SERGİ SARAYI TEPEBAŞ! • ISTANBUL ns\iKm ^* SANATflH Afitoıüo b " Mtsaı | r : .': Saim Mehmet i lakan Mahîr B. ••• ;Dfjgaa- m||I|| Akagündüz Ata Cosentino Çelem Çelik Erken Güleryüz Gürsoytrak Güven İnan met Köran Paksoy Pancar Şencan Tanyeli Uluç Ulukılıç Varhk Yüksel "5FAKS (0212)2466768 HEYKEL ATATÜRK'LER Yavuz TANYELİ A. Müfide AKSOY Banu HAZNEDAR Bihrat MAVİTAN Doğan PAKSOY Eyüp ÖZ Galip ERSÜ Mahir GÜVEN Namık DENİZHAN Yurdun ART ist 97 7. Istanbul Sanat Fuarı TÜYAP 1-5 Ekim 1997 "Heykel Ataturk'ler pro|esındekı yapıtların her bın 1 20 adet çoğaltılacaktır. Heykeller fuar bıtıminde galerımızde sergılenmeye devam edecektır " HEYKEL ve TAKI GALERİSİ Eytam Cd. No: 35 Maçka Oteli 80200 / İST. Tel: (0212) 248 55 01 MALTEPE'DE AÇILDIS İ N E M A & ALIŞVERİŞ v e EĞLENCE MERKEZİ Ataturl Cd No 41 / MAITEPE (Beledıye Yanı) Tel 0 216 442 60 30 KAYIP DUNYA (JURASSIC PARK) SALON A 11 0 0 - 1 3 3 0 - 1 6 0 0 - 1 8 3 0 - 2 1 0 0 DORMEN TİYATROSU Kadıköy'de SON HAFTA 3 Ekim Cvma 21 00/4 Ekim Cumartesi 15 00 ve 21 00 5 Ekim Pıar 15 00 Bıtetler Tıyatro GlŞE n Suadıye ve Akırorkez VAKKOflAMA larda saiıknakudır KADIKÖY HALK EGİTİM MERKEZİ 4 1 8 7O 93 Ray Cooney / Tony Hılton KAREASYinMnHALDUNOORHEN SURPRIZ BABALAR SALON B SIYAH GIYEN ADAMLAR SALON C K A R Y A I Ş L E T M E S I D 1 R l-5EKIM'97 VII. PLASTİK SANATLAR FUARI, TÜYAP ADTİSAN KARSU TEKSTİL ^ n r GALERİSİ ORHAN TAYLAN Son Çalışmalan İle 7. Sanat Fuarı nda 1 • 5 Ekim'97 TÜYAP İıtanbul Sergi Sarayı Tepebaşı / Te<: 252 SO 70 YILMAZ MERZIFONLU RASİMKONYAR Heykei Sergisi TSyap Istanbui Sergı Sarayı Tepebaşı Td 252 5070 AASMALIMESÇİT SANAT GALERİSİ Gülden Kut Resim Sergisi 19 Eylül-10 Ekım'97 SofyalıSk No 5/1 Beyoğlu/İST Tel (0212)249 69 79 ISTAN1UI »UTUKStHIR MIİDIYtSI' GAZİOSMANPAŞA SAHNES1 (0112 578 60 67) HARBİYE CEP TİYATROSU'NDA (0212 240 77 20) EYLİLİK MÜNEVYER'İNHASBIHALI Kaar Han«n Içn MonoJcf İLKEVLİLİK Ysm Yav Toneıai t Mar SMacÇOAKOĞLU Kasun Msjube ATOK OjmfK Hbnet KÛMMKÇU Prnl NllN Mf PAKSCT Tare» ErjunljlDAR Mar-Komın 5jb*m ÇOIAKOĞUJ iâ s ıNCK BİtiT İATIf LAKI BAŞIAMIŞTI» OTUN SUNLBU SAli IS M.20.M iÇttiU*K 11 K-l«J« PEH5a«t ISM-J0J0 O»Vkl!00-MJ0iar«JITESl ISJO-IOJOPAZ»». iSM-HJO OTUMTAWHLB(l I 1 M-54-9 10-M I2EKJM Meşhur Ressamlardan TUVAL ÜZERİNE REPRODÜKSİYONLAR A Tablolar, şası uzerlne gerılmlştır O Paspartulu çerçevelıdır. 6 Islenmeye, tozlanmaya karşı koruyucu vemiklldir ft Nemli bır beıle sılinebılir O Asıllannı aratmayacak guıellıktedır O Meşhur ressamlann 400 e yakın reproduksiyonu hazırdır. • İstedığınız Tablolar Kargo ıle. özel ambalaj ıçınde adresınlze gönderılır • VİSA ıle satış yapılmaktadır • Telefonla veya Fax la ilışkı kurunuz Çerçeveh behcrTablo 10 Mılyon TL. MERKEZ Kurtuluş Vaymlorı Gazı Mustafa Kemal Bulv IMo I 22 Maltepe - ANKAR.A Tel (O3I2) 229 48 27 229 38 08 F»x. 229 S2 86 AYDA SADECE 19 MİLYON TLYAİ INGILIZCE, BILGISAYAR FOTOĞRAFÇILIKLA BİRLIKTE GİY-Sİ-NÂ-ME-LER Sureklı Resim Sergısı NILGUNYONTER ERCANTÜRK 0212 542 44 0212 542 08 ATÖLYE A PART Komık Naşıt Sokak No 2 Istınye Devlet Hastanesı Ûstu Istanbul ' 0212 229 30 37 SÜLEYMAN VELİOĞLU ve TANGÜL AKAKINCI Resim Sergisi, 1-5 Ekim 1997 Minyatür Sanat Galerisi Tüyap Sanat Fuarı 1997 Mimarlık ve Guzel Sanatlar Fakulteleri çizim yetenek sına\Iarında 1997 vılında Yine Zirvede Murat ERDOĞAN Hacetıepe Lnı IÇMIMARI BIRINCISI Caner Tan BIDECI Bılkenl Unı IÇMIMARI BIRINCISI S. Esra ISTUNDAĞ Anadolu Unı GRAFIK BIRIVCISI Guhzar EROĞLU Anadolu Unı HEYKEL BIRINCLSI Nurıye ERGIN 9 Eylul Unı TEKSTİL BIRINCISI Yeşım AYDIN 9 Eylul Unı. HEYKEL BIRINCISI Sumera GOREN M Sınan Unı TEKSTİL IKINCISI Hakan ŞIMŞEK Marmara Unı END. TAS BIRINCISI Nejal SEMERCI Hacettcpe Unı GRAFIK BIRIVCISI Sızde bu gerçeğı y a ş a m a k ı s t ı > o r s a n ı z sıze en yakın b ı r ş u b e m ı z e , h e m e n k a y d ı n ı z ı v a p t ı r ı n ı z Macintosh B I L G I S A Y A R D E S T E K L I QuarkXPress, Aldus Freehand, Adobe Photoshop Scaner tarama, Renklı ve siyah-beyaz çık.ış TASARIM UYGULAMA İ Ç M | M A R İ Stilist-Modelist R E S İ M K u r s k a y ı t l a r ı m ı z b a ş l a d ı . T.C.M.E.B. ART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 0216-346 97 75-348 65 30 Kadıkoy-ISTANBUL 0212-583 58 54 - 543 82 92 Bakırkoy-ISTANBUL 0312-231 98 05 - 231 98 12 Kızılaj - ANKARA 0232-446 29 98 - 446 29 99 Çankaja-IZMIR 0222-230 84 57 - 230 21 56 Koprubaşı-ESKIŞEHIR IİODİ sanat galerisi Muhsin KUT YusufKATİPOĞLU SeferÖZTÜRK • Resim • ÖzerAKBAŞ - Heykel - FerayVURAL • Seramik • 1-5 Ekim'97 TUYAP 7.SANAT FUARI ORHAN BENLİ Resim Sergisi 1-5 Ekim 97 Kadıköy Sanat Galerisi TÜYAP 7. İstanbul Sanat Fuan I ISTANtUUÛYÛK^HIB MltMTISI J FATİH REŞAT NURİ SAHNESI'NDE (0212 526 53 80) R.W FASSBINDER DİĞERLERİNİN ADI ALİ (KORKU RUHU KEMİRİR) TurVçaı S<bd ARSLAN Tdn«Bi S*m YILMAZ Sahnc T2sannx Fugen TAZIO GT» T»s»nmı Duyju TURKEKUL l]ık Tasımnı Onan ÇEUK OTNATAMAR Mefcke AITMBMAK Hıon M U Turpn ARSEVPİ Hctna *İA. HJrı AS1AM sıva) BARUTÇU Can BAJAK. Q-«r BIL&Ma. Husnu DEHIHAHT Strdjr DUMAH b»ı ED©< Zumnjt ERJÜM Bercu FESCt Ifran K)l>ia Ate* ORALOd.U Aluj Û2MK. Fun* ÛZCAN >*c TAJDOĞEH »rp THJHMAK. Cebe TOV O1 Tı-, TJNCEL S*i ULUTOL BİLIT SATIŞLAKI BAŞLAMIŞTI» OYUNGONLERİ ÇARŞAMBA. ISM MM'DEAŞEMBE M30 CUMA20 30 CUMARTESI ı s N • M j » / PAZAR. I 5 M • I « J » OYUN TMİHLERt I 2 3-4 5-8-9 10 1 12 EKİM ISTANBUl mYUKSİHIR ItliMYISI < KADIKÖY HAJ.DUN TANER SAHNESİ'NDE (02 l i 349 M 43) Simuel BECKETT GODOT'YU BEKLERKEN Türkçesı Yooeten Sahne Tasanmı Gıysı Tısanmı Koreografi Dramaturg U{ur UN - Tınk GUNERSEL Orhan ALKAYA Nunıllah TUNCER AyjMi AKTENGİZ Sdçuk BORAK Tınk GUNERSEL OYNAYANLAR. Enpn ALKAN Tıner BARLAS Munt ÇOŞKUNER. Burak DAVUTOGLU Smf DINÇEL »İtlT SATIŞLAKI OYUN GÜNLEKL ÇARyMBA IS M • 20 301 PERSEMBE MJ« ' OJMA 20.10 CUMARTESİ IS.0* • 2».M, PAZAR. IS 04 - UJ« OYUNTAIIJHLE1Ü-I-J-3J-5-8-9-IO-I] 12 EKİM I ISTANtUl SUTUKŞEHIR BELEMTESI' ÜSKÜDAR MUSAHİPZADECELELSAHNESI'NDE (02li 333 03 17) Refik ERDURAN HALAY Yön«en Erol KESKIN S»hne Tuınmı Feyn ZEYBEK Gıyn Tısanmı Cınap GÖKNİL Ijık Taıanmı llhin ÖR£N Munk Selım ATAKAN Dr^mıturj H Zıfer ŞAHİN Koreofnf Selçulc BORAK OY>4AYANLAA Btmn AKDENIZ. Muge AKYAMAÇ. Mehmet BULDOH Sueda CAN Mehmet ÇEREZCIOĞLU Rortt HUBEŞ Erjun UGLU BltlT »ATIŞtAKI BAŞLAMIŞTIK OYUNGUNLERI ÇARŞAMBA 15 00 20 30 PÇ-^EMM 20 30 CUMA 20 30 CüMARTES! 1500 20 30 PAZAA 15 0« • 18 30 OYUN TARİHLEKİ I 2 3-4 5 8-9 10 11 12 15 16-17 18-1 »EKİM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog