Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

5AYFA CUMHURİYET 20 OCAK 1997 PAZARTESI HABERLER Çiller'in hastane liyaretleri • İstanbul Haber Servisi - Başbakan \ardımcısı ve Dışışlerı Bakanı Tansu Cıller, hastane denetımlennı "aksim llkvardım'la surdurdu Hastanenın <ama:>ırhane \emekhane, icıl acıl amelıv,athane. lanser teshis merkezını jezen Çıller ' Ilkkez. jDrduklerımden daha nemnun olarak a,nlı>orum" dedı Sağlık nformuna dı değınen Cıller "Bu retorma gore rer .nsan ıstedığı doktora. i'tedığı hastaneye pdebıleeek dedı Şevki Yılmaz konuşamayacak • RİZE(Cumhuri>et)- " Turkıve'de ıkı mılvon fahışe var" \olundakı açıklaması nedeıııvle partısının konuşma vasağı getırdığı RP Mılletvekılı ^evkı N ılmaz'a Rıze'dekı doktorlarda konusnıa vasığı kovdu Beledıve Baskanlığı donemınde de sık sık rapor aıarak resnıı ıorenlere katılmavan *> ılmaz, Çavelı nde o/el daıresınde dınlenırken dun saat 04 00 sıralannda tenalastı Çavelı SSk. Hastanesı Acıl Servısı nekaldınlan Yılmaz'a doktor Latıf Beyaz mudahale ettı Ses tellenndekı rahatMzlık nedenıvle lotıis tanısı konurken doktor Bevaz. 'ı ılnıaz ın ıkı av sureyle konuşmamasi gerektığını belırttı Bçi: Meclis'te temsil edileceğiz • ANKARV(UBA)- Demokratık Kıtle PartiM Genel Baskanı Şerafettın Elçı. "Mukemmel bırbına ınşaetmek ıstıvoruz Dıkkatlı de olmaya çalışıvoruz Partı olarak ıddıamız. ınsanlarm duşuncesı \e sesı olabılmek dedı Bazı Kurt kokcnlı nııllet\ckıl1erının partılerıne katılacağını one suren \e DkP'nın kurulus.und,ın bu vana Kurt kokenlı mıllct\ekıllenyle sık sık goruştuğunu belırten Elçı, ••<\ğır!ıkRP'de Zaman ıçmde ıdealler ıktıdardan daha onemlı olabılır Vakında Meclis'te temsil edileceğiz Hıç beklemedığııuz partılerden millet\ekıllennın partimıze geçtığını gorebılırsınız" dıye konustu Depremzedeye tazminat • A\K\RA(Cumhurivet Bürosu)- Danistaj, Idan Da\a Daırelerı Genel Kurulu. oturduğu \dalet Bakanlığı loirrunı deprenıde vjkılan Erzıncan Devlet Guveıılık Mahkemesı uyesı Lmıt Nun Dundar'ın maddı ve mane\ı tazminat ıstemını uygun buldu Sıvas Idare Mahkemesı nın tazminat ıstemını kısnıen kabul etmesıne karsın Danışta> 10 Daıresı'nın depremın bır ' mucbır sebep olduğu gerekçesıvle karan bozması nedenıvleolu^an uyusmazlık mahkemenın dırenme kararının temyızinı ust kurul olarak mceleyen Danıstay 1dan Dava Dairelen Genel Kurulu'nda son karara bağlandı Genel kurulun kararı kesin olduğu içın Adalet Bakanlığı Dundar'a maddı \e mane\ ı tazminat odevecek Türk-İş ve parti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Turk-ls Genel Baskanı Ba\ram Meral, kamuovunda ve tabanda Turk-İs ın partı kurma gınsımının t.ırtısıldığını. bu tartışmadan sıvasilenn son derece rahatsiz olduklannı savundu Meral "Sıyasıler bize "Neden partı kuruvorvunuz, baskı unsuru olarak \olunuza devam edın" dı\or " dıve konuştu Sıvasılenn seçım mevdanlanndakı vaatlennı ıkttdara geldıklerınde verıne getırmedığını. bu nedenle halkta sivasılere karsı bır guvensizlık olustuğunu \e yenı bır sıyası aravısın ıçıne gırıldığ'nı k.ıvdeden Meral, kurulacak partmın kıtlesel bır paıtı olacağını sovledı Manisa davasına baştan karşı çıktılar Avrupa'dan tepki yağıyorDış Haberler Servisi - <\\ rupa dakı çesıtlı orgutler. Cumhurbaskanı Sulevman Demirel e gonderdıklerı mektuplarda Manisa da ıskenee goren oğrencılere \enlen hapis cezalannı "insan haklan ihlali" olarak değerlendırdıler Mektuplarda oğrencılenn suçsuz olduğuna dıkkat çekılerek serbest bırakılmaları da istendı Manisa'dakı hselılerdavası basjadığı gunden ıtıbaren Turk kamuovunun olduğu kadar duma kamuovunun da ılgisını uzennde topladı Da\a surerken pek çok uluslararası kurulus. oğrencılenn davasını ızlemek ıçın Turkıye'ye gelmis ve serbest bırakılmalannı sağlamak amacıvla çesıtlı gırisımlerde bulunınuslardı Hatta Fransa Disi^len Bakanı Herve de Charette. oğrenulerle ılgılı da\anın vakından ıncelenmesi ıçm talınıat verıldığını mıllet\ekılı Pierre Lelloucheun da\a ıle ılgılı sorusu uzerıne açıklamistı •^idslan 19-25 arasında değisen lOgence toplam "b \ ıl ^ a> 20 gun hapis cezası \erılmesı Turkıvede olduğu gıbı Avrupa'da da tepkı\le kar^ılandı <\vrupa Hırıstıvan Demokrat Oğrencıler Federasvonu taratından Cumhurbaskanı Sülevman Demirel'e aonderılen mektupta 4vrupa Konsevı uvesı \e •\\rupa Insan Haklan Bıldırısı'ne ımza atnıis bır ulke olarak Turkıve'den bovle bır da\ranı^ı. genç Avrupalıların kabul etmesının mumkun olmadığını ıfade edıldı Mektupta mahkemc kararının ınsan haklannın ıhlalı otduğu vurgulandı Federasvon Baskanı Frank Engel ımzasıvla gonderılen mektupta "Biz Turkhe'den dun>a>a Musluman bir toplumdan ozgur bir rvlah devletinin inşa edilehilir olduğu duşuncesini ispat etmesıni bekli>orduk_ TürkKc' nin Mustata kemal *\taturk'un kurduğu cumhuri\etın ilk ana\asasında da belirtildıği gıbi kışisel hak \e ozguriuklere sa\gılı olarak diğer Musluman de\letlere ornek olnıasını ümitettik" denıldı Mektupta oğrencılerın herhangı bır suç ıslemedığı belırtılerek serbet bırakılmaları da istendı \\rupa Llusal Gençlık Komıtelen Konse\ı nden gonderılen mektupta ıse sanık hselıler davasinın gundemlerınde onemlı \er tuttuğu \urgulandıktan sonra Turkıve'dekı şetkılı mercılenn gençlenn >asal haklannı goz onune almaM \e serbest bırakılmaları ıçın harekete geçmes.ı ıstenıldı sanıklanndan Boran î?enol, M.V. ine Balkanlı, Fuha \pa\dın biıtün ifadelerin işkence i l i p a | t ı n t j a alındığını so\lediler. "Gordüğumu/ maddi >e mane\i işkencenin izleri >aşamımu bo\unca silinme%e- cek. Kanşmadığımi7 e\lemlerin hesabını bizden soranlardan bi/im mağduri\etimi/in hesabını kim soracak?" dediler. Sanıklardan Boran Şenol, beraat etmesine karşın sevinmediğini belirterek. •* Vrkadaşlanm içeride> ken ben nasıl s^inirim?" dedi. Şeno'. kendisi gibi diğer arkadaşlannın da suçsu/ olduğunu belirterek, "Ben adalete gu- \eniyordum. ancak bu karann açıklannıasından sonra adalete ulan inancım kalmadı. \\ nca anladık ki "mulk adaletin temeli'\mi^' dedi. Çete kurmaktan mahkûm olan Manisalı öğrenciler, cezanın adil olmadığı görüşünde ^Hesabmnzı ldm sNEC\Tİ \\GIN İZMİR-Manısadavasitartı^masısuruyor Oğrencıler polısın ışkence altında ıınzalat- tığı ıfade tutanaklarına gore mahkemenın zor altmda alınan ıtadelere da\ anarak huku- ka avkın \e ~adil"olmayan cezalar verdığı- nı belırttıler EmniNette basla\an iskentenm cezaevın- de de surduğunu \urgula\an Boran Şenol. M.A.. \\şc Mine Balkanlı. FuKa \pa\dın u Gordüğumuz maddi %e mane\i işkencenin izleri \aşamımı/ boyunca silinmevecek. Ka- nşmadığımi7 e\ letnlenn hesabını bizden so- ranlardan bı/inı ma»dun\ctinıizin hesabını Idm soracak?" dediler Sanıklardan Boran Şenol beraat etmesı- ne karşın se\ınmedığını belirterek "\rka- daşlanm içeride\ken ben nasıl seNİnJrim?" dedı Şenol, kendisi gıbı diğer arkadaslan- nın da suçsuz olduğunu be- lirterek "Ben adalete gmeni- \ordunı. ancak bu karann açıklannıasından sonra ada- lete olan inancım kalmadı. A\nca işin hukuksal bo>u- tıi>la da alınan kararlar ters- tir. Vdaktin mulkun temelı olmadığı. tam tersine mul- kun adaletin temeli olduğu anlaşıldr dı\e konustu Bo- ran Şenol gozaltında gordu- ğu işkencenin psıkoloıık bo- yutunu halâ atamadığını at- masinın da mumkun olmadı- ğını \urgulavarak konusnıa- sını şo\îe surdurdu H Diğer arkadaşlanmda da psikolo- jik bmutun dışında hâlâ fiz- volojik rahatsızlıUar suru- \or. Bunlann dacezae\iorta- mında geçmesıne imkân yok. Kuçuk bir umutia da olsa N argrta\ 'dan çıkacak olan ka- ran beklıyoruz. Manisa \ğır Ceza Mahke- mesi'nden de polisier aie\ hine ceza çıkacağı- na inanmnorum. Problemin Manisa'dakı birkaç kutu polisın değil. sistemin sorunu ol- duğu orta\a çıkı\or. Sistemde koklu değişik- lıkler olmadığı takdirde butün oluntsuzluk- lar surecektır" \1 A mahkemenın kararının \argılama- nın gıdısatıııdan bellı olduğunu \urgula\a- rak \enlen karann kendisi ıçın "sıirpriz" ol- madığını sovledı \I -\ iskencenm gozaltın- da basladığını cezae\ ınde de surduğunu be- lımı M \ \asadıklannı sovle dıle getırdı -Şu an mahkemenin sonucuna baktığv- mızda zaten baştan sonucu belirlenmış bir karar olduğunu gormemız zor olmu>or. De- falarca tekraıiadığımız uzere işkence altında alınan ifadelerimız dışında elde hıçbir kanıt >ok. Bunun >anında ozellikle sö\lemek Lste- diğim diğer bır nokta, ışkencenın sadece bi- zinı \aşadığımız bir ola\ olmadığı. Bugun Turkhe'de sıstemlı olarak işkence \apılı>or. Bunun canlı tanığı\ım.Çıinkücezae\inde4 a\ kadar kaldım \e bı/den sonra tutuklanıp gelen ınsanlann da ciddı bm utta işkence gor- duğunubilı>orum. \\ nca işkence sadece go- zalti) la sınırlı değil. Cezao inde kaldığım su- rede. mahkeme \e hastane geliş gidışlennde devamlı olarakjandamıanın saldınsıvla kar- şılaştık. Zaten bunu Buca. Lmranhe ve Dı- yarbakır'da katledilen insanlan gorerek bi- livorıız. Mahkemenin karanna gore, işken- cenin ve işkencecUerin meşnılaştınlmay a ça- hşüdığını gdruvoruz. Şu an işkencecilerin el- lerini kollannı sallavarak dolaştığı bir ulke- de. demokrat ilericı ınsanlann zindanlara atıldığım göruvoruz." Av^eMıne Balkanlı gerek basında gerek- 'Bıçaklasaçkmmı kestiler'ADAlNA(Cumhttri.vetGuiK) İUeri Bürosu) - Adana'da Cevahir Temel (40) adlı kadının saçlarının. evıne "PKK'lilerin geküğj" gerekçesıvle pohbler tarafından bıçakla kesıldığı ılen suruldu 5 çocuk annesı Temel, "Beni oldürselerdi de saçımı kesmeselerdi" dıve tepkı gosterdı insan Haklan Derneğı Adana Şubesfnde Şıddet Karşıtı Bans Yanlısı Kadınlar'ın da katıhmıyla bır basın toplantısı duzenleyen Vanlı Cevahır Temel, 14 ocak aksamı Daglıoğlu Mahallesı'ndekı evlerme ellermde telsızler ve sılahlar bulunan sıvıl polıslertn geldığını belirterek şunlan sovledı " \kşam uyuduğumuz sırada kapınıı/ çaiındL Bunun uzerine eşimi uyandırdım ve kapıvı actık. Polisier bana sadece ismimin ne olduğunu sordular. Oğrendikten sonra da eşim ve çocuklanmdan a\ n bir odada ağzınıı vorgan \k kâpatarak dÖMneye başladılar. Başımı saçlarınıdan rutarak duvaıiara vurdular. Daha sonra da hırslannı alamayarak cepk'rinden çıkardıklan bir bıçakla saçlanmı kestiler. Bu beni çok uzdü. Daha sonra bana 'e\ıme Pkk lılenn geldığını' vebunu sövlememi istediler. Böv le bir şe> oimadığını sövledim. Daha sonra evimden bir ışıldak alarak gittiler." Cevahır Temel'ın eşı 50 vaşındakı Abduüah Temel ıse "'PoBsJere kanmın üç kez amelhat geçirdiğuıi vv bir şe> olursa sorumlusunun kendilerinin olacağını söytedim. Buna karşın dövdük1 r''dedı. se kamuovunda kendılennın değıl ışkence- cılerın suçluluğunun veraldığını vurguladı Balkanlı venlen karann hukukaavkırı oldu- ğunu belirterek sozlennı >ov!e surdurdu "Gerek basın olsun gerek halkın gozunde bızım değıl. ışkencecilerin suçluluğu yer al- mıs olmasına rağmen buyuk bır haksı/lıkla ceza aldık. Bvnım 2.5 >ıl ccza alışımdan çok. işkencelenne. gozlerinıle tanık olduğum ar- kadaşlanmın 12.5 > ıl gıbi ağır bir suçla ceza- landınlması karşısında buvuk bır uzuntuve kapıldım. l stelık de\ let ıçındekı çetelenn açı- ğa çıktığı. ortalıkta cırit attığı hu donemde. Şubedeki polislere bız gıttıkten sonra ne >a- pacaklannı sornuışrunı. Onlar da: Burasi hıçbojkalmaz bızbınlerını buluruz demiş- lerdi. İşte bi/im sorunumuz bu. Biz bu biri- lerinden bırkaçıvız. Her şe\e rağmen vaşam umudumuzu hiçbır zaman kavbetmıvoruz. Okuv up. budm gibi haksızlığa uğrav an ınsan- lara vardım edebiİmek için avukat olacağını." FuKa Apavdın da. beraat etmesine karşın sev ınemedı- ğını. çunku kardesıyle bırlık- te arkadaslarının cezalanna uzulduğunu dıle getırerek sunlan sovledı "Ben bu davadan aklanma- ma karşın pek scv innıtdiın. Ç unku kardeşim ve diğer ar- kadaşlanm hak etmedikleri çok ağır cezalar aldılar. Go- zaltı surecınden bugune dek çok zor gunler geçirdik. Var- gıtay karan açıklanınca^a ka- dar da bizde psikolojik işken- ce surecektir. Bu arada polis surekli bizi rahatsı/ etti. Bun- dan sonra da siırecek mi bil- SIFIR NOKTASI/ORAL ÇALIŞLAR e-mail: oral.calislar@planet.com.tr Susurluk olayının ardından çeşıtlı guçlerın tavrının ne oldu- ğu hepımızın kafasını kurcalıyor Orneğın ABD'nın "çefe"ye yak- laşımı ne ? Askerler nasıl bır tu- tum ıçınde7 Mesut Yılmaz ne- den bu kadar karartı davranıyor7 "çefe"yeındırılecekdarbe Kurt sorununu ne yonde etkıleyebılır^ ABD nın Turkıye'de ozellikle son ıkı askerı darbede etkılı bır rol oynadığı şımdı daha lyı anla- şılıyor Neden mt'' Ulkemızdekı buyuk suıkastların hıçbırısının bugune kadar arkasındakı guç ortaya çıkmadı Bu buyuk cına- yetlerın ardındakı sır da bır turlu çozulemedı Son donemde ortaya çıkan bılgı ve buigular, bu sırları çoze- bılmemız ıçın onemlı ıpuçları ver- dı 12 Eylul oncesı Abdullah Çath'nın devlet tarafından kulla- nılmışolması, bırçok ulkucunun bu cınayetlere devletın ıçındekı guçler tarafından yonlendırıldığı yolundakı şuphelerı kesınleştır- dı Aslında bu donemde ortaya çıkan bırçok olgudan Çatlı ve Çatlı gıbılerın devlet ıçındekı ba- zı guçler tarafından kullanıldığı anlaşılıyordu Bu sonunda res- mı ağızlardan açıkça ıfade edıl- Amerika Bu İşin Neresinde? dı Ikıncı onemlı açıklama da Ecevrt ten geldı Ecevıt. Genel- kurmay a bağlı Ozel Harp Daıre- sı yle ılgılı bazı onlemlerden soz edınce kendısının, eşının ve ar- kadaslarının beş kez suıkasta uğradıklarını açıkladı Bu konuş- masında, dunyada gladıo ya dıkkat çeken ılk başbakan oldu- ğunu vurgulamayı da ıhmal et- medı Ordu ıçınde dışa yonelık ola- rak kurulduğu soylenen Ozel Harp Daıresı nın varlıgını yıllardır bılıyorduk Budaırenınbırdone- me kadar Genelkurmay Başka- nı nın bıle bılgısı dışında NA- TO ya bağlı olarak çalıştığı ordu komutanlarınca açıklanmıştı Maddı desteğının ABD den gel- dığı soylenen daırenın dıştan çok ıçerıde kullanıldığı yıne dev- letın başında bulunan kışılerce son donemde açıklıkla dıle getı- rıldı 1990'lara kadar Turkıye ABD açısından Sovyetler e karşı onemlı bır sınır karakoluydu Bu sınır karakolunda solcu bır gu- cun Sovyetler eyakın bır gucun etkılı olmasını kabul edemezdı Çunku ozellikle 1980 lere gelır- ken ıkı super devlet arasındakı çelışmeler çok keskınleşmıştı 12 Eylul askerı darbesı, solu ez- mek ısteyen bır mudahaleydı ABD o donemde Turkıye dekı solcuların oluşturduğu bır ağırlı- ğa tahammul edemıyordu 12 Eylul'den once Turkıye de- kı ıç kargaşanın ve buyuk sıyası cınayetlerın arkasmda ışte bu gelışmeler yatıyordu ABD bu askerı darbenın arkasındakı uluslararası guçtu Içerıdekı ge- rıcılıkle bırleşmış ulkuculen te- tıkçı olarak kullanmış ve bır as- kerı darbenın koşullannı yarat- mıştı ABD nın bu tutumu Sovyetler ın dagılmasına kadar boyle gıttı Islamcılıgı da 'YeşılKuşak" pro- jesıyle Sovyetler'e karşı bır kal- kan olarak orgutlemeye çalıştı RP'lılenn ve islamcıların bır do- nem "Komunızmle Mucadele Derneklen'nın temel gucunu oluşturmaları bu projenın ılk de- nemelenydı Sovyetler dağılınca ABD açı- sından Turkıye'de antı-komunıst ve şoven bır guce ıhtıyaç azaldı Sol ABD açısından cıddı bır teh- lıke olmaktan çıktı Bolgedekı dengeler ve guçlerın sıralanma- sı değışmıştı Turkıye dekı ıç ge- ncılık ıse "komunızm tehlıkesı" ortadan kalkınca 'boluculuk tehlıkesı 'nı kendısıne bır hedef olarak koydu. Turkıye de ıç gencılığın, Kurt sorununa eskı yontemlerle ço- zum bulmaya kalkışması, ulke ıçındekı butun dengelerı altust ettı Iç gencılığın Guneydo- ğu'dakı savaş nedenıyle doku- nulamazhalegelmesı ABD açı- sından pek ıstenen bır durum değıldı Boyle bır kargaşadan o- nun bolgedekı menfaatlarına uy- gun bır malzeme çıkarmak zor- du Bu andan ıtıbaren ıç gerıcı- lıkle ve savaş yanlısı mılıtarıst guçlerle ABD arasında bır mesa- fe oluştu ABD ıç savaş nedenıyle lyıce kırlı ışlere bulasan ve bır cınayet şebekesı halme donuşen faşıst- lerın çızmeyı aştıklarını duşun- meye başladı Bu gucun bır çe- te halıne donuşmesı. uyuşturu- cu ve kara para aklama nokta- sında ABD'nın kontrolu dışında ışlere gırışmesı ıplerı lyıce kopar- dı Aynı donemde Turkıye de polısın ve ozel tımın sıyasılenn tercıhlenyle çok buyumesı ve sa- vaşta ınısıyatıf denemesıne gı- rışmesı askerierı de rahatsız et- tı ABD'nın faşıst çeteyı terk et- tığı anlaşılıyor Avrupa zaten Turkıye nın kana bulanan tablo- sundan hoşnut değıldı Askerler de benzer bır noktaya gelınce, Mercedes Susurluk'ta gıdıp kamyona çarptı Şu anda en şo- ven ve en kan dokucu klık buyuk bır yara almış durumda Amen- ka onları terk ettı askerler de tasfiyelerını ıstıyor En şoven "çefe 'nın cıddı bır darbe yedığı ve daha da yıyece- gı anlaşılıyor Butun sorun baş- layan bu surecın nereye kadar uzanacağı? Cınayetlere bulaş- mış, ulkeyı kaosa sokarak dar- belere neden olmuştumkurum- lar ve alışkanlıklar nasıl temız- lenecek ve ne kadar temız- lenecek'' Turkıye nın geleceğı bu surecın sonunda bellı olacak BIZBIZE ERDAL ATABEK Diplomalı Cehalet... ! Ayağınızı yıkadıgınız suyu ıçerım ' Bu sozu Fadıme Şahin soyluyor BırTV kanalın^ da kendısıyle tartıştığı Alı Rıza Demircan'ın 'Se- nın de mesulıyetın vardır" sozune sınırlendıkten sonra ısrarla kendısının aldatılmış ' olduğunun ka- bul edılmesını ıstıyor Alı Rıza Demırcan ' Elbette kıT zım sen aldattlmışsın' sozunu duyuncadayukan- dakı sozlerı soyluyor "Ayağınızı yıkadıgınız suyu ıçerım " » Bu sozlerle belırtılen saygı, unıversıte eğıtımını bı* tınmış bır genç kadının nasıl davranışlar ıçınde olr duğunu da açıklıyor Içme gırdıgı dunyanın gızemı, kendıne ozgu suskunlukları, kendıne ozgu anlam- ları kendıne ozgu sembollerıyle Fadıme Şahın'ler ıçın başka bır galaksı oluşturuyor - Sızın kolenız olurum - Ben neyım kı? Ben bır hıçım - Ben acız bır kulum » •'Tann'nın gucu karşısında ınsanın aczı", butun dınlerın temelınde var olan kulluk psıkolojısı dm Bu psıkolojı ılk dınlerden ben var olan 'tapınma kuf- turv "nun de temel eksenıdır "Kullukpsıkolopsı' bfr kez oluştuktan sonra ' Tanrı nın dışında da yertı efendıler yaratır Aga devlet kocagıbttoplumsalrql sembollerı de 'kul" davranışları yaratırlar 'Ağanın kolesı", "devletın kapıkulu' 'kocanın malı" gıbı kavramlar hep "tapınma kulturu "nun urunlerıdır Bu davranışlann ınsanların okumamış olmaların- dan, egıtım gormemış olmalarından kaynaklandıgı şavı, ortaya çıkan son olaylarla bır olçude aydınla- nıyor Unıversıteyı bıtırmış genç kızların, genç erkekler rın kendı ısteklenyle kendı gonul rızalarıyla tarıkat- lara gırdıklerını tarıkat şeyhlerının yapmalarını ıste- dıklerı şeylerı yaptıklarını goruyoruz Kamuoyunun merakını bu olaylarda yaşanan gızlı cınsellık fazla gı- dıklıyor, ama konunun can alıcı yanı burada değıl' dır Nıkâh tartışmalarından daha onemlı tartışma ko^ nusu egıtımın vermesı gereken akılcı (rasyonel) davranışlar"m neden kazanılamadıgı, 'akıldışı (ırj rasyonel) davranışlar ın neden bu denlı benımsenj dığıdır Aydınlatılması gereken nokta budur j Tarıkatların kendıne ozgu mıstıkdunyalarının bu- ralarda geçerlı ayınlerm zıkırlerın Islam dınıyle ne oC çude bağdaşıp bagdaşmadıgı bızım bılgı alanımç zın dışındadır Bu konunun tartışılması Islam dın bir lımcılerının yapması gereken bır ıştır Ancak Refah Partılı Başbakan ın tarıkat ılerı gelenlerıne verdığı ıf- tar yemeğı bu konunun bagdaştığı' yolunda bır ışaret sayılmalıdır Şımdı sorulacak soru şudur Turkıye ılkokuluyla ortaokul ve lısesıyle unıver- sıtesıyle okuttugu vatandaşı yaptığı bır genç kıza, Ayağınızı yıkadıgınız suyu ıçerım" dedırtecek nok- taya nasıl gelmıştır^ Bu sorunun yanıtını once Cumhurbaskanı Süley- man Demirel vermelıdır Hem de bızîerden once kendısıne vermelıdır Bu sorunun yanıtını Necmettın Erbakan verme- lıdır Bu sorunun yanıtını Tansu Çıller vermelıdır Bu sorunun yanıtını Mesut Yılmaz da vermelıdır Bu sorunun yanıtını Bulent Ecevit de vermelıdır Bu sorunun yanıtını Deniz Baykal da vermelıdıt Bu sorunun yanıtını butun mılletvekıllerı vermelı- dır Vermelıdır çunku bu sorunun yanıtı sadece Fadı- me Şahın olayını değıl sadece tarıkatlar konusunt} degıl başka şeylerı de açıklayacaktır Bu sorunun yanıtı Susurluk olayının da yanıtıdırî Bu sorunun yanıtı Dıyarbakır goruntulerının de yanıtıdır Bu sorunun yanıtı, Sosyal Sıgortalar Kurumu nun sınavının da yanıtıdır Bu sorunun yanıtı Uğur Mumcu cınayetının de yanıtıdır Akılcı davranış mı akıldışı davranış mı^ Vatandaş olmak mı kul olmak mı' Soru budur ve yanıt beklemektedır 'Adalete güvenimiz sarsıldı' Kurban seçüdüer ASLMVN ABACIOĞLL İZMİR-Hıçbınsıbuacı- yı haketmemıştı neçocuk- lar ne de onların ana baba- lan kardeşlen Bırakm 12 vıl hapis cezasını gecevarı- sıgozaltınaalınmavı işken- ce gormevı bır vıldır vasa- nan korkulan endıselen baskılan ve vasamlarının altust olusunu'hak etmemıs- lerdı Ç ocuklarının çektıklenn- den daha tazlasını çekmış- lerdı Şımdı bazılarının onunde vıllarca katlanıla- cak hapib cezası cezaevıne gıdıp gelmeler bazılannın ıse **>a tekrarlanırsa" kor- kulanvla endı^elerle dolu belırsiz bır gelecek var 24 vaşındakı Levent Kı- lıç unıversıtesınavlarınagı- nvordu Ikıncıasamadahep takılıvordu Bır vandan da kahvchancde çalı^ıvordu Onu unıversitesınavlangı- rn belgelerı ıçın fotoğrat çektırdıkten hemen sonra gozaltına almıslardı \ıle- nın kabuslarla dolu bır vılı iste o 2aman basladı Don gun Levent ı aradılar Em- nıyette "\ok.buradaysada buradadır"dıvorlardı Eger çocuğu ger^ekten suçkıvsa "Çocuğun suçlu. burada" demelen aerekırdı Sonun- da CHP Izmır Mılletvekılı Sabri Ergül sa\esınde ço- cuklannı bulabıldıler Levent'ın nıve gozaltına alındığını onlara soyleme- dıler Oğretmcn emeklısı baba Fethullah KJIIÇ "Insan bir kabahat işlese. o suçu- nun cezasını çekmişse bu kadar uzıilmez" dıyordu ^ma vapmadığı bır suçtan dolavı baskalannın gozun- de horlanmak a^ağılanmak ınsanazorgclıvor vasadık- lan "vüreğinebırhançergi- bı saplanıvordu". Ovsa ne Levent ın ne de diğer ço- cuklann hiçbır suçu voktiK Baba Fethullah kılıç "Bü gerçeği Allah da bılir. kul da bilır, onlarda bilir,ama kur^ ban seçildiler" sozleny le dı-- le getınvordu duvgularını, Isyanını ~\eşil,Turkive'dç ferman okuvor. rstediğini olj duruvor. ben kime güvene* vim? Bu çocukiar kimsenia canını vaknıamışlar, kimseî nin malınazararvermemig ler, vazı vaznııs divorlar. v- ma onu da goren >ok" dıve vaıisıtıvordu Baba Kılıç'a gore her sev baştan bellıy} dı "iddiancmf hazırlannuş, peşin hukum verilmış"!!- \argilama bır senanovdu Çocukların aılelerıng duşman gozuvlc bakıvot- lardı Levent ınuçerkek uç. de ki7 karde^ı vardı Anne LemanKjlıç "geri kalan çV cukları" ıçın korku>ordu, Dogulu kadmlara ozgu bır alçakgonulluluk ıçınde acı- sını sessizce akan gozva^'-. lanvlagostenvordu Bırvıt- dırçektıklennı hiı,kımsebı- lemezdı "Adalete güveni- vordu" ama 12 vıllık hapis (.ezasinı "adalete vakıştıra- mamıştı". "Oğlum bunca acı>ı hak etmedi" dıvor v^ surduruvordu sozunu "Duj varlı insanlara seslenivo- rum. bize>ardım etsinler. lî vıldilekola\." Anne kılıç oğlununsuç1 luluğuna hıçbırzaman ınan- 1 mamıijtı. ama vıne de bı'r gorus sırasinda ona sanlmış ve kulağına tısıldavaraC >omiu>tu Levent aıınesmc 1 "Ben birşev vapmadım anL ne. sen bana inanmazsan kim inanır" demıstı kılıç aılesının onunde acılarla dolu 12 vıl daha vardı Zaten sağlığı pek ıyl olnidvan Levent'ın ceza 1 evınde ba^ına bır >ev gele- bılcceğı korkusiıvladolu 12 \ıl \nne Kılıç'ın dedıgj gıbı "12 \ıl dile kolav" va bekleveniere1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog