Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

12 EVtÜL 1996 PEFŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER OLEYİS'ten SSK Görevden alınan Refah Partisi Ankara il yönetimi binayı terk etmiyor ve emeklilik yaşı' tepkisi • ANk.AR.AANK.ARA (Cumhuriyet Bürosm - OLE Y;S Sendıkası'rın Genel Temsilcıler Kuruk'nda. "Mezarda «meklilık yasa tasanM"na __Icarşı bışjatılan kampanya _<çerçe\evinde tüm üyderin seferber edi Imesi *kararla>tırıldı. OLEYlS'ten —yapılan açıklamada. SSK Vasası'nda öngörülen ;ideğis.ikiık. •"hükümet.n. :zsermaye çevrelerine ışçiler -aleyhine \erdiğı. —Cumhurbaşkanı Süleyman Demırelin vetoettıği Tasarrufu Teşv ik Fonu tıygulamasının • kaldınlmasına ilışkın idüzenlemeden sonra ikinci ta\ız" olarak «değerlendirildi. SSK"nİn "•siyasal ıktidarlann "vesayetınden ^Icurtarılması" ıstenen 7.açıklamada. emeklilik _yasjnın da ortalama ömür. prim ödeme gün sayısıyla artan ışsizlık koşullan «Jikkaıe almarak behrlenmesi gerektiği kaydedildı. Tunceli'ye heyet gitti • İstanbul Haber Serv isi - Tunceli \e ılçelennde uygulanan gıda ambargosu • \ e halka y öııelik baskı '.iddialannı yerınde ''incelemek üzere ınsan .haklan kuruluşlan. kitle ^örgütleri. -.anatçı ve basın kurulu^larının temsılcilerınden oluşan bir heyet Tuneeü've gitti. -Tunceli'ye giden heyette şu tisimler bulunuyor: ;TunceIi Kültür ve Dayanıs,ma Derneği »•Genel Başkanı Selman r\e>ilgöz. Başkan -Yardımeisi Rıza Avdın. İnsaıı Hakları Derneği Lstanbul $ube Başkanı Ercan Kanar. Mazlum Der Halkla Ilışkiler Sorumlusu Aşkın Gürler. TOHAV Yönetim Kurulu Üyesi Aynur E\ liyaoğlu. Barış Için Bıraraya Çalışma Grubu üyesi Ozlem Güngör. sanatçı Ferhat Tunç. gazeteciler Celal Ba^langıç ve Düzgören. Tefeci mantığı can alıyor' • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Çankaya Beledıye Başkanı Dogan Taşdelen. Emlak Bankası'ndan dö\ize endeksli konut kredisi alan ve kamuovunda "dövizzedeler' olarak bilinen vatandaşlara uygulanan faizin. kamu bankalannın "tefeci mantığı"nın bir ürünü olduğunu üöyledi. .Taşdelen. dün ölüm orucunda 24. gününii dolduran dö\ izzedeleri •ziyareti >ırasında. vatandaşların. de\let ciddiyetiıu zedeleyen bir "dövize endeksli konut kredisi trajedisi" yaşadığını belirrti. jKutmangil davası * • İstanbul Haber Servisi - Yeni Günaydın Gazetesi'nin eski sahibi Bekir Kutmangil'in öldürülmesine ilişkin olarak 3"ü ıdam cezası istenen 8 sanığın •yargılanmasına devam .edildi. lstanbul ö.Ağır ,Ceza Mahkemesi'nde görülen davamn dün yapılan oturumuna -Uşak Cezaevi'nde -tutuklu bulunan Ibrahim Cıci getirilmedı. Cıci'nin a\ukatının •mazeret dilekçesi verdiği -duruşma karar için -ertelendi. Atama kararları • ANKARA .(Cumhuriyet Biirosu) - .Devlet Ha\a Meydanlan İşletmesi(DHMI) Genel -Müdür\e Yönetim Kurulu -Başkanlığı'na, Ulaştırma /Bakanlığı Müşayin Mustafa Turan Öztamer .geririlirken. Makine ve -Kimya Endüstrisi Kurumu -Genel Vlüdür \e Yönetim -Kurulu Başkanı Eniin Gök aörevinden ahndı. Resmi Ğazete'nin dünkü -sayısında yayımfanan -atama kararlarına göre, -DHMİ Genel Müdür -Yardımcılığrna aynı yer flşletme Dairesi Başkanı 'Abduleafur Yardımcı. -DHMfGenel Müdürlüğü'nde açık -bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine de Demiryollan 'Limanlar ve Hava "Meydanlan İşletmeleri "Genel Müdür Yardımcısı A. Erkan Yazgan atandı. Vlıılıalifler susmuyorANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - RP genel merkez yöneticilerinin. Mehmet Tellioğlu \ e yönetıminin ıl binasından çıkanlması için Ankara Valiliği'ne yaptığı başvuru sonuçsuz kaldı. RP Ankara il yönetiminın ihracı gündeme gelırken Disiphn Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bulut'un da Mehmet Tellioğlu"nun listesinde yeraldığına dikkat çekildi. RP yöneticileri \e muhalif kanat arasındaki tartışma mahkemeye taşınırken genel merkeze giden bilirkişınin MKYK tutanaklarını •Genel merkez, Mehmet Tellioğlu ve il yöneticilerinin binadan çıkarılmasını valiliğe başvurmasına karşın başaramadı. Ankara il yönetiminin ihracının zor olduğu, Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bulut'un Tellioğlu'nun listesinde yer aldığı bildirildi Zeki Çelik'e destek veren \e kongrenin iptalı için çalışan Hasan Hüseyin Ceylan. ~RP'de hocanın dediği olur. İptal talimatını da hoca vermiştir. Cenel başkan gerekh' talimatı vermiştir. Partide tek ses olmak zorundayız. Parti disiplini genel başkana itaari zomnlu kılar" diye konuştu. Genel merkez yöneticileri; MKYK karanyla görevden alınmasına karşın il binasını boşaltmayacağınt açıklayan incelemesine izin verilmediği öğrenildi. Mahkeme heyetince göndenlen bilırkişi. RP Ankara Millenekili Hasan Hüseyin Ceylan'ın Siyasi Partiler Yasası'nın ilgilı maddesini gerekçe göslererek toplantı tutanaklarını göstermemesı üzerine inceleme yapamadı. Mahkeme heyeti. tespit tutanağına yazdığı sonuç vazısında. delil \e bilgi sunulmadığı için gerekli te^pitin yapılamadığını kaydetti. Ankara il kongresinde. Erbakan"ın adayı lstanbul başkan ogutuyor HÜLVA TOPCU DSP Genel Merkezi, ls- tanbul il yö- netımıni son 8 avda üç de- fa atama yo- luyla deği^tırdi. Erdoğan Toprak'ın 24 Aralık 1995'te mıllet\ ekılı olma- sının ardından boşalan koltuğa genel merkez tara- fından sırasıvla Turhan Tozka. A\şe Gören \e Mehmet ^•üeeer atandı. DSP'de genel merkezın ıl \e ılçe örgütleri üzenn- deki baskısı. olağanüstü kurulta> tartışmalarıyla had safhaya uljştı. Parti- den Genel Başkan Biilent Ecevit >a da Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ece- \it'e vaptıklan eleştırıler nedenıyle tasfışe edilen lstanbul ıl \e ılçe örgütün- deki bazı partılıler. olağa- nüstü kurultavm toplana- bılmesı ıçın başlattıklan ımza kampanşasını sürdü- rüyorlar. DSP İstanbul il örgütün- de Necdet Saruhan'ın ar- dından atama yoluyla 1994 yılında ıl başkanliğı- na getirılen Erdoğan Top- rak. son ıki şılın en uzun süre iş başında kalan ls- tanbul ıl başkanı unvanını almış oldu. Toprak'ın il başkanlığına atanır atan- maz topladığı \e tekrar iş başına geldiğı kongre de son yıllarda DSP ıl örgü- tünde vapılan tek kongre olnıa özelliğini ta^ıyor. Toprak'ın 24 Aralık 1995 genel seçımlennde rnıîîetv ekılı ada\ı olması ıle boşalan ıl başkanlığı koltuğuna genel merkez tarafından atanan Turan Tozka'nın. nisan a\ına ka- dar yürüttüğü görevınden ayrılması ıle il yönetımıne genel merkez tarafından A\şe Gören atandı. Tem- muz avında Gören'in gö- re\den alınması ile yine atama yoluyla il başkanlı- ğına Mehmet Yüceer geti- rıldı. \'üceer'in il başkan- lığına atanması sonrasında genel merkez tarafından basına bıle tanıtılmaması dikkat çektı. Genel merkezin örgüt- ten \e örgütlenmeden korktuğunu öne süren eskı lstanbul jl Yönetim Kuru- lu üyesi Ümit Ülgen. il vö- netiminın son 8 ayda üç defa atama yoluyla degtş- tırildiğim. 18 ilçe örgütü- nün ise hâlâ kapalı oldu- ğunu belirrti. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART NOT: Bu nasıl karikatür demey in. Bir köpek bir adamı ağzıyla taşırsa, bu karikatür olmaz. Ama adam taşırsa pekâlâ olabilir. Tellioğlu'nun 24 eylülde yapılacak il kongresinde aday olamay acağını öne sürdüler. Genel merkez yöneticilerinin. fesih kararına uymayan Tellioğlu'nun ihracı için hazıriandığı öğrenildi. Tellioğlu, il yönetimi ile yaptığı toplantının ardından basına konuşmama karan aldı. RP Genel Başkanı ve Başbakan Necmettin Erbakan'ın Tellioğlu ve ekibi ıle görüşerek ıstıfasını isteyeceğı öne sürüldü. Ankara il yönetimi ise "Hocadanbirişaretjok. "ÇekiT derse çekilir. kal' derse kâlırız. Tekdal'ın Tellioğlu'nun görevden alındığına ilişkin gönderdiği yazıyı aldık. ancak kongrenin iptaline karar verilen >fK\'K kararını almadık" görüşlerinı dile getirdiler. Tellioğlu'nun 24 eylülde tekrarlanacak olan Ankara il kongresine ekibıyle birlikte yeniden aday olacağı öğrenildi. RP Ankara il yönetiminin ihracı gündeme gelirken. parti Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bulut'un da Tellioğlu'nun listesinde yer aldığı öğrenildi. RP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal, önceki gün yaptığı açıklamayla. gerekirse Tellioğlu hakkında zorlayıeı tedbirlerin alınacağını söylemişti. RP Genel Merkezi'nin lıstelerine karşı. muhalitlerın seçimleri kazandığı il kongrelerinin iptali sürüyor. Ankara il kongresinin 24 eylülde yeniden yapılmasına karar verilmesinin ardından. Altındağ ilçe kongresinin iptal edilmesı ve Beypazarı ilçe teşkilatının Tekdal tarafından görevden alınması. parti tabanını kızdırdı. Partililer. "Bu girişimler Tekdal'ın delegeoyunudur" yorumunu yaptılar. MKYK önceki gün aldığı kararla Beypazarı ılçe yönetim kurulunu feshederek. ilçeye genel merkezın adayı Fikri Kanıvar'ı atadı. Genel merkezin desteklediğı adayın kaybettiği Elazığ kongresi de iptal edilmişti ' ' Eski solcular, eski ANAP'lılar, Suudiciler, RP'nin kanatlannın altında KeiiJı ta kbıılilv kavgasıANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Radikal söy lemle. iktıdar şansı olma- dığını gören RP: y enıle^me \ e kitle par- tısı iman ıle iktıdar koltuğuna oturur- ken "Müslümamm'* dıyen çeşıtlı ke- sımlerı de kanatlannın altında topla- Turgut Özal'ın "dört eğilimi" bir- leştirdığı ANAP'takı dağılma sürecı- nın ardından: başlangıçta. "Suudi ti- pi İslanTı sav unanları bünyesinde ba- nndıran RP de merkeze kay ma aray ış- larına gırdi. 24 Aralık seçimlennden 158 mılletvekili ileçıkan RP. merkez sağdakı MHP-BBP çızgısindekı mıl- lıyetçiler dışındaki eğilımleri bünye- sinde topiamaya başladı. RP Genel Başkanı ve Başbakan Necmettin Erbakan'm 1990'ların ba- şında başlattığı "venileşme" hareketı. "tekseçkrivebelirleyici" kendisı olnıa- sı koşuluyla bugünkü noktaya ulaştı. Bugün RP'nin kanatları altında. bir dönem. "içcamaşın"defilelerinin ara- nan ısmı olan mankenlerden. eski sol- culara kadar. birçok eğilim barınıyor. Parti içinde. klasik "Suudi tipiİslanTı savunan radikaller özellikle tabanda. yine ağırhğını koruyor: ancak ıktidar yolunun. "kitie partisi ve imaj değiş- tirmek'"ten geçtığini anîayan Erba- kan. vitrinıne. "liberal-Anadolu tipi İktİdar, lİberallerle açildl RP nin manken transfen' ile başlayan "yenileşme" çabası, "Anadolu tipi Islamı" savunanların milletvekili ya da belediye başkanhğına getirilmesi ile pekişti. Erbakan, liberal kesimi \ itrinine koydu. Islamı savunanlarT yerleştırmeye özen gösterdı. YfiflİIİkÇİlGr: Yıtrın siınumunda. yenılıkçılerı ön plana çıkaran Erba- kan. kabineyi olu^tururken dc buna dikkat ettı. Bu çerçe\ede. De\ let Ba- kanı Abdullah Gül ıle Avdın Mende- res'ııı lıstesınden seçılenGürcanDağ- daş gibı ısinıler kabineye gırdi. \tn\- lıkçi kanattan Teoman Rıza Güneri, SabriTekirse Malıye Bakanı Abdiil- larifŞenerde kabineye ahndı. RP'nin yenılikçi-liberal kanadında yer alan bazı ısinıler şöyle: tstanbul Milletvekillerı Aydııı Men- deres. Metin Işık, Mukadder Başeğmez, Mehmet AliŞahin. Grup Başkanvekı- !i Salih Kapusuz. Adana Mületvekilı Ertan Yülek, Radikaller. RP'nin tabanını yan- sitan grubu i^e •'radikaller*' y a da "Su- udi tipi İslamı savunanlar" oluşturu- yor. Bu liste oldukça kabank olması- na karşın. ön plana fazla çıkanlmadı. Bu çerçe\ede. Şe» ket Kazan, Ziyaet- tin Tokar,Ce\at Av han kabinev e tn rer- ken ınılletvekilı seçılır seçılmez, Er- bakan'ın"susemri"v erdığı RizeMıl- letvekılı Şevki Yılmaz'a, partide gö- re\ de verilnıemesı dikkat çekti. Par- ti içi muhalefetın "başr halıne gelen eskı Grup Başkamekili \e Malatya Mi11etv ek11i Oğuzhan .Asiltürk ise ken- disine y akın olan radıkallerden Temel Karamollaoğlu'nun grup başkanve- kıllığine getirilmesi koşuluy la görev in- den ayrılmayı kabul etti. RP'nin "ra- dikaller" listesinde Biilent Annç, Sa- it Açba, NIustafa İ naldı.Zeki L naL Lüt- fi Doğan ve Ali Oğuz gibi isimler yer alıyor. Cüneydoğu kökenliler: Son genel seçımlerde. Güneydoğu oylan- na göz dıken RP. DEP'm kapanması ve HADEP'ın de yeterince etkin ola- maması nedenıyle. görüşlenyletam ör- tüşmese de "Kürt sorununun çözü- nıüııü pariamentoda gören*" isimlerı lıstesıne koydu. Bu isimlerden özellıkJe Fethullah Er- baş, Haşim Haşimi, Zeki Ergezen. Hü- samettin Korkutata. Ömer \ehbi Ha- tipoğlu. Kürt sorunuy la ılgili görüşle- rinı "en cesur" dile getiren mılletve- killerı oldular. ESkİ SOİCUİar: RP nın. "kanat- larmozaiğinin'' en renklı bölümünü ı.se eskı solcular oluşturdu. Eskı Dev- Genç'lı Fethullah Erbaş. "namazın- da niyazında" bir ^olcuyken RP'den. önce beledıye başkanı sonra da mil- letvekili oldu. Btırsa Milletvekıli Er- tuğrun'alçınbayırveDıyarbakır Mil- letvekili Abdüİhaluk Mutlunun da solkökenlıpolıtıkacılarolduğuna dik- kat çekildi. ESkİ ANAP'lllar: ANAP taki eğılımlerindağilmayabaşlamasından sonra. bazı belediye başkanı ve bü- rokratlar RP'nin kanatları altına sı- ğındı. TurgutÖzal'ın bürokratı Ertan Yülek ile ANAP listesinden Ankara Büyükşehır Beledıye Başkanı seçilen Mehmet AJnnsoy. bugün RP'de mil- letvekili olarak polıtika yapıyor. Özal dönemınde ANAP'tan Keçi- ören Belediye Başkanlığı'na seçilen es- ki MHP'li SlelihGökçek RP'den 19. dönemdemiiletvekilıseçildikten son- ra. Ankara Büyükşehır Belediye Baş- kanı oldu. Halen Malatya Belediye Başkanlığı görev ini yürüten Münir Erkal ise Özal'ın ölümünden sonra ANAP'ı terk edip RP saflanna katıl- dı. IRMIKIAYDIN ENGİN E-mail: engin@Planet.com.TR Adam yanıma çöktü ve daha uçak havalanmadan lafa girdi: - Yolculuk Almanya'ya mı? Ne diyeyim şimdi ben? "Ha- yır, yolda Yugoslavya üstünde ineceğim" desem dalga geç- miş olacağım. "Uçak Düssel- dorf'a ınmeyecek mi" diye ho- murdandım. Tınmadı bile. So- rular art arda geldi: - Tatilden donüyorsunuz de- ğil mi?.. Nerede geçirdiniz ta- tili?.. Ben Bodrum'daydım... Benim orada küçük bir yazlı- ğım var da... Almanya 'da nere- de oturuyorsunuz?.. Ne iş ya- pıyorsunuz?.. Bütün sorulan homurdanma ile hınldanma arası seslerle ya- nıtladım. Benden umudu kessin diye son soruya da "İşsizim" dedim. Hayır, adam "zorunluyol soh- beti"nde kararlı. Kısa bir ara- dan sonra laf kıtlığında asma budadı: - Hangi takımı tutuyorsun be- yefendi? - Göztepe! 'Bu yanıta herkes "a a a, oda nereden çıktı" diye karşılık verır Çok Kınlgan Bir Milli Gurur ve beni öfkelendirir. Bu öyleyap- madı. Şaşmadı bile.. - Helal. 0 da sarı kırmızı. De- mek Cim-Bom ha? işte bu olmaz. Benim gibi fa- natik, gözü dönük, boynu bü- kük (yıllardır 2. ligdeyız) bir Göz- tepeliye bu denmez. "Hayır, Cim-Bom, mim-bom değil. Göztepe, Göztepe. Izmir Göz- tepe" dedim. Epey de sert baktım anlaşılan. Susmaya niyeti olmadığından aklı sıra konuyu değiştirdi: - Ben doğma büyüme Cim- Bomluyum. Ama hepsinin üs- tünde tabıi milli takım. Geçen- lerde ta Duisburg 'tan kalktık ar- kadaşiarla, Belçika'daki milli maça gittik beyefendı. Allah se- ni inandırsın sesimiz kısıldı. Bel- çika taraftannı sildik sahadan. Ama ne oldu: 2-1. Inan beye- fendi, milli gururumuz kırıldı. O milyaıiaralan futbolcularvarya. milli gururumuzu ayaklar altına aldılar... Adam şu son cümleyi söyle- meseydi bu Tırmık'ın yazılması filan da gerekmeyecektı. Olsa ol- sa matrak gezi gözlemlerinden oluşan uçuk kaçık bir Tırmık'la yetinecektik. Ama aynen yukandaki gıbı dedi: "Milli gururumuz yıkıldı!" Üstelik uçakta yanımızda. ar- dımızda, önümüzde oturan yol arkadaşlan da sohbete katıldı- lar ve hemen hepsi ağız birliği etmişçesine, milli takımın 2-1 lik Belçikayenilgisinden dolayı "mil- ligumriannın ayaklaraltına alın- dığı"nı yinelediler. Ayaktopu yenilgisiyle milli gu- rurun nasıl çiğnenmiş olduğu- nu anlamadım. Zaten oldum bit- timgurur, kibir, afur, fafurgıbite- rimlere yakınlık duymadım. in- sanın, ezilmesine izin vermeye- cek kadar onuriu. ezilenlere göz yummayacak kadar sorumlu olmasının yettiğini düşündüm. Ama diyelım ki benim gibi kö- tü yetişmiş bir sokak çocuğun- da bu soylu duygular gelişme- diğinden dolayı bu böyle. Şu yanımda oturan, iyi okullarda okumuş. Almanya'da üniversi- te eğitimi görmüş, tekstil sek- töründe kendine iyi bir iş kurmuş. kısacası cıcı yetişmiş iyi aile ço- cuğunun milli gururdan anladı- ğına ne demeli? Çevremizde sohbete katılıp onu onaylayan- ların milli gururlarının bu kadar kınlgan oluşuna ne demeli? Üstelik tuhaf bir "gurur" bu ve bir o kadar da tuhaf "milli." O kadar tuhaf ki ülkenin dışiş- leri bakanı. ABD Başkanı'yla te- lefonda olsun buluşabilmek için çırpınıyor, yalanlar düzüyor. or- taya çıkan yalanlannı örtmek için yeni yalanlar düzüyor. Ama heriflerin milli gururları kırılmı- yor. Hükümet haklı haksız. doğru yanhş bir sınır ötesi harekât ya- pıp güvenlik kuşağı gibi bir ba- hanenin ardına gızlenip sınırla- rını Kuzey Irak'ta 20-25 kilomet- re genişletmek istiyor. ABD'nin buna yeşil ışık yakması gazete ve televizyoniarda bir müjde ola- rak duyuruluyor. Benim uçakta- ki yol arkadaşfarımın ve ülke- mizdeki milyonlarca benzerinin milli gururlarına bir şey olmu- yor. insanlaraç, fuhuş tırmanıyor, uyuşturucu kullanımı yığınsal- laşıyor, mafya hukukun yerini alıyor. Hapıshaneleraydınlarla, gazetecilerle dolu, ama milli gu- rurlarda hemangi bir kınlma. dö- külme, çiğnenme gözlenmiyor. "Buyaz, olmazsa sonbahara, bilemedin kış sonuna, o da ol- mazsa vallahi ilkbaharda mut- laka..." masallanyla 10 yıldır avu- tuluyoruz ve ülkemiz gitgide tır- manan bir savaşın göbeğınde. Ama milli gurur sapasağlam ye- rinde. Sonra top oyunu gibi keyifli bir spor etkinliğinde yen'ılıyor milli takım ve olan milli gururlara olu- yor... Acaba bozukluk bende mi.. di- ye düşünmeye başladım. Sizin milli gururların durumu nasıl? POLÎTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİN1L4M 'Ham' Yaparlar... Bir 'ödleklik'yarışı yapılsa bizim 'şeriatçı tosuncuk'\ar birinciliği kimseye kaptıımayacaklar... 'Şeriatçı basın 'ın bu ünlü ve ünsüz tosuncukları ne- den bu denli korkak? Yanıtını onları yakından tanıyan bir eski tosuncuk verdi: "Bunlann hemen hemen tümü köşe yazarlığı dışın- da tıcaretle uğraşır. Onun için de gazete yazarlığı ikin- ci işleridir. Ağa babalan 'otur' derse oturur, 'kalk' der- se kalkarlar..." Ağa babalan kimdır bu şeriatçı tosuncukların? RP'ye yaslananların elbette ki Necmettin Erbakan Hoca ve çevresidir... Dört gün önce Nokta dergisinden bir alıntı yapmış- tım. RP lstanbul il Yönetim Kurulu üyesi ve Milli Gaze- te yazan Sadık Albayrak ın Nokta dergısine yaptığı açık- lamayı okurlara aktarmıştım. Benim o yazım RP'de güncel deyişle 'şok'etkısi yap- mış. Oğrendiğim kadarıyla Albayrak'ın basına iş açmış. Bu yüzden Albayrak dün köşesınde açıklama zorun- luluğu duymuş ve şunları yazmış: "Son günlerde, hükümette bir çatlaklık bulamayan- lann tek dillerine pelesenk ettikleri, RP'nin Ankara il kong- resi olmuştur. ' Nokta' muhabın, sohbet tarzında ve yayınlanmamak kaydıyla bizimle konuşuyor ve bırkaç gün sonra, 'Flaş haber' ç/kıyor. Vebunu, 'Cumhuriyet Ye Hikmet Çetinkaya 'da mal bulmuş mağribi gibiyayın- lıyor. Bu türtezgâhların geçmışte 'Nokta'dayapıldığını ve 'Milliyet'fe yayınlandığını, çok iyi hatırlıyoruz." Sadık Albayrak birden yelkenleri indirip Nokta mu- habirini suçluyor: "Ben yazılmamak koşuluyla konuşmuştum..." Şimdi adama sormazlar mı, "Atma Recep din kar- deşiyiz" diye. Elbet sorarlar ve bir yerlerden 'zılgıt' ye- diğini yüzüne karşı söylerler. O zaman yapılacak tek şey vardır: Gazetecilik yap- mak. Hem gazetecilik, hem politika, hem tıcaret yaparsan birileri seni Okan Bayülgen gibı 'ham'yapıp yiyiverir... • • • RP tabanı bugünlerde Erbakan Hoca'yı tartışıyor... Konu şu: 'Hocamızın sesi niçin çıkmıyor?' Abdurrahman Dilipak da hem 'Hoca'üan korkuyor. hem 'RP'de neler oluyor' sorusuna yanıt arıyor... Diyor ki: "Partiiçinde birgüven bunalımı havası esiyor... Er- bakan 'ın suskunluğu da bu durumu daha da vahım ha- le getiriyor. RP tabanı, Kuzey Irak operasyonu, tampon bölge ve Türkmenlenn buraya yerieştinlmesine ilişkin parti gö- rüşünü merak ediyor. Nedense arkası arkasına talihsiz açıklamalaryapılı- yor. Hele Hasan Hüseyin Ceylan 'ın, ordudan atılan ba- zı subayları Söylemez çetesı ile ilişkilendırmesi bu ke- simı oldukça rahatsız ettı. Sahip çıkılmayı bekleyen bu insanlân yaraladı. Ceylan, Söylemez çetesinın köklerini iyi araştırırsa gerçeğiyakalayabılır. Mesela bu işi Ağar'a, Kozakçı- oğlu 'na, Cevheri 'ye sorabilır. Onlar, bu işi bilirler. Bil- melerı gerekir. Çiller de bilir!" Dilipak, iki gün üst üste RP'yi yazdı. Onun ozellıği, RP'den çıkar ılişkisi sağlamaması. Dilipak daha çok ozel televizyonlar' ile itgifendiği için daha rahat. •Ama, 'Ne olur ne ûlmaz' diyerek bir önceki yazısmı şöyfe noktalıyor: "Siziseviyorum ve başarılı olmanızı diliyorum. Siz si- yasi mücadeleyi seçtınız ben sivil mücadeleyi... İçiniz- den bazılannı kızdırmış olabılirim. Üzgünüm ama bıri- nin çıkıp bunları söylemesi gerekiyordu. O benim. Be- ni affedin..." Dilipak tosuncuğunu, 'Hoca' ve takımı affeder mi, et- mez mi bilemem, ama AhmetTekdal'ın "Bensanagös- teririm" dediği kesindır... Ben, Albayrak ve Dilipak gıbı iki değerlı 'şeriatçı to- suncuğu' 'demokrasi' adına savunmaya hazırım... ikisinin de yanındayım, ödlek olmasınlar... • • • Bir başka 'şeriatçı tosuncuk' var ki tıpkı Erbakan Hoca gibi. inşallah gelecekte RP'ye genel başkan olur. Amin!.. Diyor ki: "Bugün, dünya çapında yapılan ve faydalanılan ic- raatların tamammın mucitleri Müslümanlardır..." Ardından ekliyor: "Mesela, telsizye telefonun mucidi olarak gösteri- len Markoni, Hz. Ömer'/n birhutbesinde Hz. Sariye'nin Iran ordusuyla yaptığı savaş esnasında hutbeden ona verdiği' Ya Sariye'l Cebel' direktıfine göre hareketeden islam ordusunda duyulmasını ömek alarak bu cihazı geliştirmiştir. Hz. Musa aleyhisselam. asasını vurup yerden su mu çıkarmış... Artezyenler. sondajlaraynı işi yapıyor. Hz. isa aleyhisselam ölüyü diriltmiş. Buyol- la şimdi de kalb ameliyatı yapılıyor. lcatlann birçoklan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı tabiat- ta mevcut bulunan yaratıklann taklid edilmesı sonu- cudur. İşte örnekleri: Fotoğraf makinası. Göz'lerden. Radar. Yarasa'dan. Şınnga. Akrep 'ten. Anestesi. Yılan 'dan. Jet motoru. Mürekkepbalığı'ndan. Helikopter Sinekkuşu'ndan. Gören robotlar (9 gözlü). Kertenkele gözlerden il- ham alınarak icat edılmiş, sonradan da geliştirilmişler- dir." Canım sıkıldığı zaman bızim 'şeriatçı tosuncuklar'\ okuyor ve oldukça eğlenıyorum. İsterseniz siz de ara sıra benim yaptığımı yapın, inanın bir hayli eğleneceksiniz!.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Çetinkaya (n Planet.com. TR Örtülü ödenek Parsadan: Kazan 4 Tecavüzcü Coşkun' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- DYP Genel Başka- nı. Dışışleri Bakanı ve Baş- bakan Yardımcısı TansuÇil- ler'i başbakan oiduğu dö- nemde örtülü ödenekten 5.5 milyar lıra dolandırdığını söy- leyen Celalettin Selçuk Par- sadan. yargılanmasmı "Ta- kunvalı Adalet Bakanı Şev- ket Kazan ın örtülü kome- disi" olarak niteledi. Parsa- dan. dünkü duruşmayı izle- yenÇilIer'ındanışmanı Meh- met Bican'a "Tanıştıray ım. Çiller'in > alakası. Çiller'İe hi götürdünüz- diye seslendi. Parsadan. Adalet Bakanı Ka- zan ı da. "Tecavüzcü Coş- kun" olarak bilinen oyuncu Coşkun Göğen'e benzettı. Çıller'in özel kalem müdü- rii Akın İstanbullu dolandı- ncılıkolayınmgerçekleşnıe- diğıni ileri sürerken. tanık gazeteciler tarafından yalan- landı. Parsadan. kardeşı Hüse- yin Cahit Parsadan ve Mu- kadder Balkan. dün sabah birlikte getirildiklerı Ankara Adliyesinde. "hatırlı kişile- rin adlannı kullanarak hazı işadamlannı dolandırdıkla- n" gerekçesiyle haklarında açılandavalar nedenıyle ay- rı ayrı 18. ve 2. Aslıye Ceza mahkemelerine çıkanldılar Mahkeme başkanı. sanık av ukatlanmn Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel. Tansu Çiller ile eskı başbakanlar MesutYılmazve Bülent Ece- vit'in dınlenmesı ıle ılgili ı.s- temlerıni reddederekduıuş- mavı erteledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog