Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

28 AĞUSTOS 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 15 Genelkurma}, savaş ve seferberlikte özel TV ve radyoları denetlemek istiyor Askerlere sansür yetldsi • Genelkurma> BaşbakarTm tekehnde olan scnsür yetkısının kendbine de tanınmasını Medı. Ek bır hükum ohrak Özel Rad\o\e Tele\ ızyon Yasa>ı'na yerleştırilen >eth. âncakTBMM'de kabul edılırse vaşama geçirılecek. HLL^ \K\R\BACLI AMvARA - Geıelkur- mav Ba^kanlığı.sefe-berlık \e sav aş durumlarınca ozel fadvo \e televızvoilarda japılacakvavınlarıçn Rad- joveTelev ızvon LstKuru- lu'ndan IRTUK) sanvjrvet- kısı istedı ' RTLk. 15 madde-,,nde degı^ıklık vapmavı flanla- dığı Ozel Radvo v e Ttlev ız- jon \asası'na Genelkur- mav'ın talebını ek bır hu- kum olarak verle^tırdı TBVlM'de kabııİ edıüıkten Şonra ya^ama geçınlecek olanvetkı. ılgılı vasacabaş- bakandan sonra asker ere de sansur kullanma hakkı ver- mebi >onunden onenı ta^ı- y or TRT \asasMida bıle bov le bır \ etkıj. e gerek duy - mavan askerlerın. RTUk Yasası ıçın vasa gu\encesı ı>temesı dıkkat çektı RTLK'un değüjiklık tasan- sında. seçım donemlerınde siv, aM partılerınradyo vete- lev ızvondjn reklam \apma- larınaolanaktanındı Ekran karartmalann en aza ındır- genmesı ıçın ıkı ıhlal arası- na para cezaM konuldu Cıenelkumıa\ Ba>kanlığı. tartı^nulara nedeıı olan \e bazı hukunılenndedegı>ık- lık vapilınası planlaııan 3984\a\ılı Ozel Radyo \e Tele\ ızvon ^ asası'nda ken- dısıne de \etkı îstedı Genelkurnıav ın talebı uzcrıne RTLK. hazırladığı değı^ıkhk taslağına ek bır hukum kovdu llgılı \JSJIIIII "Gore\ \e V etkiler" ba^lıklı bolumıı- ne soıı nıadde olaıak ekle- nen hukum sovle "Sefer- berlik \e savaş hallt'rinde 'Jean Roch Coignet' ve 'Therese Humbert' art arda TRT 3'te ild yeni dizi J\ Senisi -TRT 3 e bu ak^am '"Jean Roch Coignet" \e "Sahte Zenginlık" adlı ıkı \enı dızı ba>lı>or llkı baa~ 20 15'te va> ımlanad-k olan "Jean Roch Coignet"' sekız bolım halınde ekrana gelecek Claude-Jean Bonnardot'nun vonettığı dızıde Henri Lambert \e Pierre Santini rol alı>or Bırçıftçının orduya katılarak İtaha'va gıtmesı \e ya>adıklarının anlatıldığı bu dızının aıdından saat21 45 'te de "Sahte Zenginlik - Therese Humbert" yavına gırecek Dort bolunıluk bu dızının vonetmenı Marcel Bluv\al. ovuncuları ı>>e Simone Signoret, François Perier ) 9()()'lu v ıllann ba^ında Fransa'vı altust eden. gerçek va^amdan alınmı^ bır bankerlık skandalı uzerıne konulu oskude There->e Humbert sovlu bır aıleve gelen gıden ta^ralı ama entrıkacı bır kadındır Toplumda >uz mılvonluk hayalı bır mırasın varısı olduğu ızlenınıını vavarak. kalabalık aılesıne uzun \ıllar. bu mırasin kokusunu alan banker \e tefecılerın paralanvla sefahat ıçınde bır ha\at Simone Signoret 'Sahte Zenginlik* adlı di/ide baş- rolde ojnu>or. ^ , r ıngulanacak kuralları, Genelkurmav Başkanlı- ğı">la koordinasvon sağ- lajıp, belirlemek" Asker- lenn TRT için bugune kadar uv gulamasinı "şifahi" ola- ıak \aptığı vetkıvı. vasagu- \ encesıne bağlamaM dıkkat çektı •Değişmesini istiyor' RTUK.. bağlı olduğu va- sanın 15 maddesinde değı- ^ıklık ongoren \enı bırtasa- rı hazırladı Tasarının \a\ıncı kuru- lu^lar açısından en onemlı maddesinı >a_vındurdurma cezasiverıneparaeezasının konıılması olu^turdu 'i ururluktekı \aj.anın soz konu^ maddcM. '"İhlalin tekrarlanması halinde. RTL k tarafından, ihlalin ağırlığına göre anonim şirketinodenmişserma>e- sinin \u/de lü'undan a/ olmamak dzere >ü^de 25'ine kadar para ce/ası \erilir" dı>e değı^tırıldı Seçım donemlerınde M- \ası partılere radvo \e tele- \ız\onlardan reklam >apma seıbcstısı tanınmaM da ılgı- lı \asanııı "haber, röpor- taj gibi programlar \e>a reklamiar >olu>la" ıbare- ^ı metmden çıkarılarak du- zenlendı Tasarıda. unı\er- sitelere de "kullanma iz- ni" almaları durumunda \avın \ızesı \erıldı kı>ılenn\argı\aba^vur- ma suresı 10 gunden 20 gu- ne çıkarılırken ust kurul ale\hıne açılacak davalar- da ak^aklık ya^anmamasi \e sakıncaların gıderılmesi amacı\la Danı^taş'ın tek vetkılı ınercı savılnıası one- nldı k Ilgi görmedi' RTLK. vetkılılerı ulıisal olçekte\a\ıncı kurulu>lara değı^ıklık tavırısı ıçın \ap- tıkları çagrı\a kar^ılık ala- madıklarınıbıldırdıler Yu- rurluktekı \asadan en çok \a\ıncı kurulu^ların şika- >etı olduğunu anımsatan \etkılıler "Oneri gelnıe- diği için kendi bunvemiz- de değişiklik taslağı ha- zırlşdık" dfdücr TGRT 15 ıs oı 3o| Politik sinemanın eskimeyen başyapıtlarından at\ 23.20 Cezayir Çıkmazı - La Battaglıa dı Algerı / Yonetmen Gillo Pontecorvo / Senaryo Franco Solinas / Goruntu Marcello Gatti / Oyuncular Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Haggiag, Tommaso Nerı, Favvzia El Kader/1965 Cezayır-ltalya ortak yapımı, 120 dakıka MIR\TÖ2ER Bağınibizlığına ka\u^nıa- dan kısa bır sure once Ceza- v ır'de \ a^anan FranMZ ba^kı- sinı \e bıına kar^ı bılınçlı or- gutlıı bıı biçimde a\aklanan halkın >a>adığı acıları beyaz- perdede somutla»tıran bır tilnı "Ceza>irSa\aşı" \ada TGRT eılerın hn,bır anlam \eremedığım adı\la "Ceza- \ir Çıkma7i'' Bır ıılu^un ulke olma ıste- ğının doruga çıktığı gunlenn acılarla \ oğnılmu^. ama avnı zaınanda ınanç dolu anlannı ızli)oruz filın bo\ unca Ce- za> ır Kunuluş Ordusu'nun lı- derı Alı nın gozunden geme doıuı^lc ızledığımız bu "san- cılı gunler"ın goıııntulerı belleğımıze kazınıvor adeta İtaKan \onetmen Ğillo Pon- tecono nun belgesele >akın bır uslupla perde\e aktardığı Ozgürlük çıgbğıbu "yakıa" goruntuler ıs- >ankaı bır toplumun kı\ım- İara uğravarak geldığı >erı belgelıvor Orgutîubırbıçım- de bağmiMZİığa doğru emın adımlarla \unı>en hatta ko- şan bır toplunı \ar kaı^ımız- da Bu toplumun gerılla ^a- \a^ı surdurerek ula^tığı nok- ta\sa gervekten ^aşırtıcı FranMZ jskerlenne kar^ı ıntı- lıar saldırıları \ apan \ e ulke- sinı bır somurge olınaktan kurtannasa çalışan kent ge- nllalaıı Ceza\ır bağımsızlı- ğının nıımarları olu\orlar Fılm. bu ınsanların vaptık- larını bırer "ders" gıbı Mne- ma se\ırcis.ıne aktarı\or Lzun \ ıllar Fransa"da \asak- holan"Ceza>irSaNaşı".bu ulkenın ya^adığı gecıkmı^ bır "kurtuluş sa\aşı"nın ana- tomısını ızlettırnor bızlere Fransızsomurgebi olarak şa- ^adığı uzun \ıllann tum buı- kımını "kusan bır toplu- mun "özgurlük çığlığı" adetabufilm Polıtık sinema- nın "direkf onıeklerı ara- sında baş sıralaıda >er alan ve \ıl!ardır eskınıe\en bu ba^'apıt. 1990 \ e 1996 Ntan- bul filni testıvallerınde de Turk sinema ızle\iciM\le bulu^mu^tu İstanlml Filnı festhali'nde daha once iki ke? gosterilen fîlm. Fransa"da u/un >ıl- lar >asaklı kalnııştı. Sokağın insanlarıT\ Ser\isi-Jımm\ (Gre- ene) \e Jon (Trese) adlann- da BrooMvnlı ıkı arkada^. yaşamlarını kuçuk >o\gun- larla kazanmaktadır Ancak gunun bınnde Jımmv "nın ba- sı derde gırer \e acılen nakıt par.' bulmasi gerekır Ikı ka- tadar bu duruma bır çare du- >unurken Frankıe(Falco)ad- lı arkadaijlan \anindabirara- ba dolusu Mİahla gelır ve on- lara bunlan el altından satma teklıfinde bulunur (.aresiz- lık ıçmdekı ıkılı bu teklıfi ka- bul eder ve ı>e ba^larlar. an- cak aksılıkler pejlennı bırak- ma> acak v e bu- sılahlarla ge- len şıddete doğru hızlı adım- larla ılerle\e<.eklerdır Du^uk butçelı bır fılm ola- rak çekıleiı "N erçekimi" va daozgıınadıvla " \ erçekimi kanunları" ABD'nın '•kirli \uzu"nu sergıleven ) Kanal P 00 50 Yerçekimi - Laws of Gravıty / Yonetmen: Nick Gomez / Oyuncular Peter Greene, Adam Trese, Edie Falco, Arabefla Field, F'aul Schulzie/1991 ABD yapımı, 100 dakıka bır fılm *> a^amlannı surdu- lebılmek ıçın her turlu vasa- dı>ı ı>e bula^an "sokak in- sanları"nın dramını ızler- ken onların aılelerı\le olan ılı^kılerını de gozlemleme vmsına ka\ u>u\oruz Gerçekçı sinemanın pe^ın- den gıden fılm, sokagın ko- kusıınıı dılını bılenovımcu- larının pertomıanslanvla da etkısmı arttırıvoı Genç vo- netmen Nick Gomez. fîlmı- nı ıçınde va^adıŞı topluma bır ağıt olarak sunuvor Be- >azlann egemenlığı altında \a^a\an "•renkli" ınsanlann ıtıldıgı pozis\onlan belgele- \en \onetmen. "^erçeki- mi"nı uç gunluk bır zaman dılımı\le sinırlı\or Jean de Segonzac ın omuz kamera- sıvla \aptığı çekımlerle ger- çekçılığını bır kat daha arttı- ran vapıt. farklı bır sinema- nın tadını vakalamak iste- venler n,ın bıçılmı^ kaftan " ^ erçekimi"nın vonet- menı uzerıne son bır not Bu fılmın getırdığı ba^arının ar- dından Spike Lee'nın hıma- vesı altına gıren Gomez Cl- NE 5 te ızleme sansina ka- vu^tuğumuz "NeH Jersej Drhe - Sokaklarda Ta- kip""le sınemada vonetmen- lık karıverını iurdurdu 'Haberci' TV Senisi - "Haberci" tekrar bolumlerıne iı,ınde "Zurafa Kadınlar", "Olum Tarlaları" ve "Zumriit Madenleri" gı- bı konulann veı aldıgı "Ma- kong'un İki ^ akası" adlı do>vj)i\la deuım edıvor Coşkun \ral ın hazıılavıp sundugu progıaın on^e nııl- vonlaaa ınsanın v ıllar bov u katledıldıgı Kaınboçva dakı toplu nıezarları ekr.ına gctı- ııvor Ardından mavınlan- mis Ankgor Tapınakları nı joıuntuleven \ıal veGok- han \cun buradan LaosM- nınndakı Iznık bolgesınege- Kanal D 23.00 'Devriye' f\ Ser\İM-hbru\c Bil- ge nın sundugu "Devrive" nın Lrfalı I okman Hekim Jsa nın voıe ınsanınm dert- lerıne \ ıllarca :>ıtalı otlarla çare bulmasinın anlatıldığı ılk bolumde avrita Loknıan Hekım ın ıkı hattada 15 kı- lo verdıren tonnulu de açık- lanıvor Piügrjuıın ıkıncı doüvasında Nlozart tan Be- ethoven a Dede Efen- di den Duke Ellingtun ın bestdenne kadar her tur ıne- lodıvı orvantal tondaı,alabı- len orkestra ekıana ı;elı\or Soykırım ve kara mizah T\ Senisi-Ikıncı Dunva Sav a>ı sirasında kendını gız- lemek ıçın Nazılerın taratına geçen bır \ ahudı ccx.uk. an- cak Hitler'ın ordusiına doğ- ru suruklenmev e basjadığın- da kendi kımlığını bulmavı başaraeaktır Polonvalı ka- dın yonetmen \gnieszka Holland ı btıtundıınvavata- nıtan " \\rupa, \\rupa", SolomonPerel ınotobıvog- rafısınden ııvarlanmiş bır gerçek va^am ovkusiı Sovkırımdan kaçnıa uğru- na \a>anan gerçeklerı perde- ve aktaran film bır vanıvla da mızah kokusunu uzerıne sındırnıiş bır vapıt Ancak buna kara mızah deınek da- hadoğruolursanıri7 ^ apım polıtık tinenıan^ ^t|^.||ı or- Kanal 6 21 00 Avrupa, Avrupa - Europa, Europa / Yonetmen Agnieszka Holland / Oyuncular Marco Hofschneider, Rene Hofschneider, JulieDelpy / 1991 Fransa- Almanya ortak yapımı, 115 dk neklennden bırı l940"larda Avrupa nın gobeğınde va>a- nan "insanlık suçu"nu bel- geleven vıgınla filmaıasında "sıradan"kalmaktansivnl- mavı ba^aııvor "A>rupa. \\rupa" Nonetmemn "akıcı" anlatımınııı vanı sı- ra ov umuların amatoae rol- lerıne asılmaları ve ınanmi!; kompozisvonlan tllmın etkı- smı arttıranunsurlararasında veralıvor KENT HABERLERI Püotlardan koktevlü kutlaıııa İstanbul Haber Senisi- 10 ha\a\olu şırketının 1200 pılotu tek bır çatı altında toplandı 5 Hazıran 1996 tarı- hındekurulanHava Yollan Pılotları Derneğı uvelerı. dun Holıdav Inn Crovvn Plaza Otelı nde duzenlenen bırkok- tevlle derneğın kuıulu^unu kutladılar Sıvıl HavacılıkGenel Muduru Ka\ıhan Kabadavı'ııın da katıldığı koktevlde konu^an dernek kuruculanndan NecmiEkici amaçlarını "havataşımacılığındakigeliş- meleri takıp etmek. dun> a siv il hav acılığn la butunkş- mck, sivil havacılık ktınusunda araştırnıalar vapmak. meslek mensuplarının sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak" olarak açıkladı Ekıcı dernek olarak Turk mılletını en ı_v ı ^ekılde tenı- sıl edeceklerım so> ledı Dernek kapsamında bulunan ha- va\olları firmalarının îsimlerıde^ovle " IH\. İstanbul Ha\a\olları, Onur \ir. Top \ir. Pegasus. Air \lfa. Su- ne\pres. Sunda>. KıbrısHava>olları\e Holidav A.ir." (FotoSraf SAAÖETUSLL 1 ) İnşaata 4 eylülde başlanacak TEV ve Garring Vakfı okul yaptınyor İstanbul Haber Ser\ isi - Turk Eğıtını \ akfı (TE\r ) ve Garring \ akfı'nın ı^bır- lığışle vaptırılacak olan TE\ -Zahıde Zehra Gar- ring llkoğretım Okulu'nun v apımına 4 ev lul tarıhınde başlanacak TE\ \lute\ellilerHe\e- tı v e \ onetım Kurıılu Ba^- kanı \>dın Bolak. Gar- ring Vakfı ıle daha once de bo\lebırçalı*ma\aptıkla- nnı belırttı Yakla^ık 30 vıldır eğı- tım konusiında hızmet \e- ren ve \almzca vurtıçınde değıl. \ urtdı^ında da ha> ır- se\erlerın ılgisını çeken TE\ . Garring \ akfı ıle bırlıkte Lmramve'de okul vaptınvor -V\dın Bolak. vakfa bağı^ta bulunan Da- nımarkalı Karl Johannes Garrıng vee^ı Zahıde Zeh- ra Garring ın bağı>laıın bır bolumu ıle Turkıve de gelı^mekte olan vorelerde okullar \apılmasinı. bır bolumuNİe de burs \erıl- mesını \asivet ettığını be- lırttı \ akfın Garring aıle^ının ı>teğı doğnıltusunda kır- sehır'ın Çavağzı kasaba- sindavaptırdığı ılkoğTetım okulunun geçen \ıl eğıtı- me ba^ladığım belırten Bolak "TE\ \eGarring \ akfı'nın guzel ve an- larnlı işbirliğinin sonucu olarak değerli bağışçıla- rımızın \asi>eti doğrul- tusunda İstanbul-l mra- ni\e'de 30 dersiikli ikin- ci bir ilköğretım okulu daha vaptırılacakiır"" dedı Bolak avrıca Garrıng N'akfrnm verdığı bursla 6 gencın 1996-97 oğretım v ılında Danımarka Tekııık Üımersitesı nde değı^ık alanlarda vuksek hsansoğ- renıını goıeceklerını be- lırttı Mustafa Özmay oğlunun özürlüler yurduna alınması için 4 yıldır sıra bekliyor Çocuğu için oturnıa eylenıine başladı • Mustat'a Ozma\, 16 vaşındakı spastık oğlu ıçın >erbulunana kadar Sosval Hızmetler II Mudurluğu önundekı e\ lemıne de\am edeceğını so> ledı Mudurluk >etkılılen ıse >er \okluğundan \akınarak son bır \ılda vapılan 18 baş\urunun hıçbırıne olumlu karşılık veremedıklennı belırttıler İstanbul Haber Servisi - Sos\al hızmet kurumlarının vetersızlığı Ozma> aılesınm dramında bır kez daha gozler onuneserıldı Spastıkoğlunu CoLiık Esırgeıne Kuıu- mu nun vurduna vemıek is- te\en baba Mustafa O/ma> dort vıl bov unca sıra bekle- dıkten sonra oncekı gun is- \an ettı ve çocuğuna ver bu- iunanakadar Sosval Hızmet- ler II Mııdurlusju nunonunde oturma ev lemı başlattı 16 va^ındakı spastık oğlu Gökhan ın anık evde bakı- lamavacak kadaı buvuduğu- nu ve saldırgan davram^lar gosterdığını soşleven uımeı ustası Ozmav kendi ıfadesı- negore 199! Mİındaçocuğu- nun vatılı bır ozurluler vur- duna alınması ıçın Sosval Hızmetler Mudurluğu'ne başvtırdu Ancak Ozmav. dort v 11 bo\ unca her soruşun- da mudurlukten "Anka- ra'dan kâğıt geleceği" v eva " Ankara'da \ er olmadığı" cevabını aldı Kendısıne oncekı gun An- kara da tanıdığı bır bakan varsaı^ının\apılabıleceğının so\lendığını ıtade eden Oz- nıa\. "Eğer bakana bulu- \orlarsa >er \ar demektir. Seden >er >ok dhorlar?" dıverek gucu kalmadığını. çocuğuna ver bulunana ka- darkuıum bınasının onunden avrılnıavacağını açıkladı kurum vetkılılerı ı»e Oz- mav'ın bekleme lıstesinde olduûunu \e a\da 1 ııııKon 250 bın lıraso;>vaJ vardımal- dığını doğrula\arak Turkı- _ve de ozurlu çocuklar ıçın tekbıı vatılı vurt bulunduğu- nu. burada da hastalar olme- dıkçe v ev a aı lelerı tarafından alınmadıkça ver açılmadığı- nı bıldııdılcr \etkılılera\rı- ca son bır vılda kendılenne ba^vuran 18 aıleden hıçbırı- ııın ozurlu çocuğuna ver bu- lamadıklarını kavdettıler \ctkılıler Ozmav "a Turk Anneler Derneğı'nın Fior- va'dakı Ozurlu Gunduz Ba- kınıevfnın onerıldığını. an- cak kendısının "medjaja şo\ v apmav ı tercih edeceği- ni" sovleveıek buııu reddet- tığını açıkladılar Dun de oğlu ağabevı ve ıkı nıe^lekIa^ı ıle So^val Hız- metler II Mudurlugu'nun onunde oturmava ^levam eden Ozmav oğlıınu parasız olarak da bakılabıleceğı bır gunduz bakımevıne değıl, >atılı vurda vermeve karar- iıvdı Özma\. e\leminin de\am edeceğini sö\lü\or. Polisin Beyoğlu'nda bir işyerine baskın yapması sonucunda 4 kişi gözaltına alındı Sahte pasaport şebekesine operasyon Sokak ç p c u k l a n i ç i n k e r m e s ^ X $ kak çocukları için kernıes du/enledi. Tarihi Mıdiv Kasn'nda duzenlenen ker- mese, İstanbul Biivuksehir Beledi\e Başkanı Recep Ta>>ip Erdoğan, eşi Emi- ne Erdoğan ile sanatçı \jda Pekkan \e beledi>e yoneticilerinin eşlerı katıldı. t ağlıbova resinı çalışmalaıı.gumuş takılar veelişisüslemelerinin satışa sunul- duğu kermesi gezen Erdoğan. geç kalınmış da olsa sokak çocukları vararına bir adını atıldığını sovkdi. Emine Erdoğan ise kermesten elde edilecek gelirin •1 milvarın uzerindebeklendiğiııi belirttı. Sanatçı Vjda Pekkan, kermeste 1 mil- von lirava tulbent. 8.5 nıilvon lııava da gumıiş takı aldı. Kermesten elde edile- cek gelir. Sokak Çocuklarını Koruma \ akfı çalışmalarına harcanacak. İstanbul Haber Servisi - Sahte pasaport ınıal eden bır ı^verıne baskın duzenleven polis çe^ıtlı ulkeler adına hazırlanmı^ çok sav ıda pasaport ele geçırerek 4 kıijilık bır ^ebekevı de gözaltına aldı \lalı Şube \fudurluğu ekıplerının Bevoğlu"ndakı bır ı^\erıne vaptıkları opera\vonda >akalanan Bahri Töra\dın'ın sorgulanmjsi sonucunda Gulhan Dağ Saime Dcmirkava ve Ali Demir. Ataturk Havalınıanı ndan \urtdiiina kaçmak isterken gözaltına alındı POİIN vurtciı^ında bulunan ve sahte pasaportlaıı temın eden Saim Atilla \lbaz ın arandığını belırttı \ akalanan sanıkların gojterdıklerı verlerde vapılan aramalarda ıse 19 adet bos 'ı unan pasaportu. 10 adet Isiaıl pasaportu. 5 adet TC pa->apoıtu ı adet Hollanda pasaportu 2 adet Danımarka pasaportu ıle çok sav ıda \ unan pasaportu ıç ^avfala^. pasaport kapaklan. Atatürk Havalımanı gırış ve çıkı^ muhurlerı. ^ unanca ıbarelı muhur ve ka^eler bo> pasaportlann doldurulmasında kullanılan bır adet bılgısavar pasaport savfalarını dıkmekte kullanılan bır adet dıkı> makınesı muhur vapımında kullanılan dıa filmleı ıle çe^ıtlı malzemeler ele geçırıldı Ote vandan \1alı Şube Mudıirti Ercüment Ozbe>li bazı gazetelerde çıkan "sarin (sinir) gazı veva hardal ga/ı kaçakçısı Emın Ekıncı vakalandı" haberlerını valjnlavarak "Laboratu\ar sonuçlarını almadan haberi vazmışlar. Ancak. haberin gerçeklik pavı vok. çunku ele geçirilen gaz. gozjaşartıcı gazdı. Kaçakçılığın bovutları saptırılı\or" dedı Güreli'den başsağlığı mesajı I İstanbul Haber Servisi - Turkıve Gazetecıler Cemıvetı (TGC I Başkanı \aıl Gurelı. uçak kazasında olen Hurrıvet gazetesı Londra mııhabırı Ender Ertuıan ıle \ unus Osmanağaoğlu ıçın ba^aglığı mesaıı vavımladı Gurelı mesaımda. Enuran'm gazctecılık mesleğıne yakı^an bır gorev a^kıvla çalı^tığı sırada. genç va^ta va^amını vıtırdığmı belirterek Frturan ın bu savgın gorev anlajı^ı, bırornek olarak daıma vaşavacaktır" dedı Şehitleni anma toplantısı • İstanbul Haber Senısı - Avdınlar Ocağı nın genel merkezınde dun Şehıtlerı Anma Toplantısı' duzenlendı Avdınlar Ocağı'ndan vapılan açıklamava gore. ı0 ağustos cuma gunu saat 14 ^0 da Edırnekapı Şehıtlığı'nde gerçekle^tırılecek toplaııtıdada "vatan. bavrak. bırlık ve butunluk ıçın caıılarım v eren ^ehıtler anılacak TGC'den tepki I İstanbul Haber Ser\isi - Turkıve Gazetecıler Cemıvetı (TGC ) Interstar kamcramanı Alı Oksuz un. Cumhurba^kanı Sulevman Demırel'ın gezisinı ızledığı sırada koruma gorev ı yapan ozel harekât tımı tarafından sozlu ve tlılı saldırıva ıığramasina tepkı gosterdı TGC Ba^kanı \aıl Gurelı Emm\et Genel Muduru Alaaddın \ uksel'e dun gonderdığı tak> mesaıında bu tur fıılı engellemelenn onlenmesını. gazetecılerın guven ıçınde çalişmasının sağlanması ıçın gereklı uvarının vapılmasinı onlemlerın alınmasinı ı-stedı TÜMTİS saldırıları kınadı • İstanbul Haber Senisi -Turkıve Motorlu Ta^ıt Işçılerı Sendıkası (TLMTIS) uvelerıne vonelık saldırılara tepkı gosterdı Ankara Şehırlerara>ı Termınal I^letmesi'nde ve fzmır Naklıvecıler Sıtesı'nde uve ve vonetıcılerının polıs tarafından provoke edıldığını ve saldınya uğradığını ıfade eden TL MTIS ^ onetım kurulu. kazanımlaı ını koruvacaklarını belirterek demokıaM guçlerını davanışmaya çağırdı Dikim hattımn ücreti arttı B İstanbul Haber Senisi - Turkıve Erozvonla Mucadele. Ağaçlandımıa ve Doğal \ arlıkları koruma V'aktı (TE\I A) Fıdan Dıkım Hattı'nın fıvatı arttı TEMA'dan vapılan açıklamava gore Audıote\t sen islerme I Ağustos 1996 tarıhınden ıtıbaren eeçerlı olmak uzere zam yapıldı Bovlece dakıkasi 150 bın lıra olan 0 900 301* T09n o lu Fıdan Dıkım Hattı'nın fivatı 163 bın lirava _vuk-.eldı Eşya hırsızları yakalandı B İstanbul Haber Servisı - Ktanbul da 12 avrı ı^yerındeıı > mılvar lıra değerınde e>ya çalaıı 4 kı^ı vakalandı Şı^lı. Bevoğlu Zevtınbumu kadıkov. kartal. Lskudaı \e Bağeılar dakı ı^verlerınden elektronık e^va kuma-> ve konteksiyon makınesı çalan \adır Demıı Soner kılıç Halım Akan ve Onur Demır çalınan e^vaların bır bolumu ıle vakalandı Olavla ılgılı kımlıklen belııleneıı ıkı kısinın daha atandığı bıldıııldı Uluslararası sertifika • İstanbul Haber Senisi - Semıh Sohtorık Denız I^letmecılığı ve Acentalık A Ş . Turkıve'de ılk kuıulu^ olarak •"Llu^ararasi Guvenlı \ onetım kuraflaıına Lvgunluk SertıfikaM aldı \ onetım kurulu mıııahhas azası Akın Fala\ ılgılı tatbıkat belgesinın •jirkete Japon Nıppon Kaııı K|okaı (C las^ NK) kurulıı^u taratından verıldığmı belirterek ^ııketın '"IS\1 Lvgunluk Sertıtlkası aldığını açıkladı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog