Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 AĞUSTOS 1996 PAZAR HABERLERIN DEVAMI Istanbul Y Sınop Y 26 Edırne P3 29 Samsun 25 Çanakkale PB 27 Trabzon Y 26 Kocaelı Y 28 Gıresun Y 25 Izmır PB 32 Ankara Y 27 Manısa PB 33 Konya PB 29 Aydın PB 35 Eskışehır Y 28 Y 26Denızlı PB 33 Sıvas Zonguldak Y 24 Antalya 30 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkarı Van A A A A A A PB PB 34 31 36 38 34 35 31 27 Y 27 v ErzuruTi Ura \tHakkanl Yurdun kuzey kesımle rı parçalı yer yer çok bulutfu Marmara nın doğusu Karadenız Iç Anadolu nun kuzey ve dogusu ıle Dogu Ana dolu nun kuzeyı saga- nak ve gokgurultulu saganak dığer yerler az bulutiu ve açık ge çecek Hava sıcaklıgı yağış alan yerlerde bı raz azalacak dıger verlerde onemiı bır degışıklık olmayacak Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madnd Sofya Bruksel Y Y Y Y Y PB PB Y 19 18 27 21 19 24 28 18 Budapeşte PB 24 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn PB Y Y PB Y PB Y Y 3U 26 22 21 18 28 23 19 20 1 £S'cckho!"i • Moskova Tahran c\ Mosko.a Aşkabat Almatı Taskent Baku Bıskek Tıflıs Kahıre A A A A A A Y A 28 37 29 35 34 31 32 35 Şam A 34 0Açık Parçalı buluttu Sslı Bulutiu ^ Çok bulutld ı Yağmurlu GUTVDEM >IIST\F4B\LB\Y • Baştotrafi 1 Sayfada Otekı olası aday Lütfullah Kayaiar dı Lutfullah Bey, soyadı gıbı Son uç kongredır, aday olma olası- lığını sureklı sıcak tutuyor ama kaya gıbı yerınden kı- pırdamıyor ANAP koıgresının ıç ıçe gırmış bırkaç anlamı var dı - Mert<ez sagın tanımlanması - Partnnın oturduğu yerın netleşmesı -Özal donemının altının çızılıp bugunun koşufların- da hedcflern ortaya konması ANAP "ta Ozal donemıne ılışkın bocalama devam edıyor Daha once de defalarca vurgulandı Ozal, askerı do- nemın koşu lannda ıktıdara geldı Merkez solun ve merkez sağın temsılcısı olabılecek partıler yasaklan- dı Bu ortarrda ANAP'ın ortaya attığı dort egılım oy toplamak açısından sıyaset yapmak açısından ger- çekçıydı. 1986'cJa sıyası yasaklann da kaldınlmasıyla, her eğı- lımın lıdef ı partısının başına geçtı Bu durum s/yasette taşların yenne oturmasını sağ- layacağına, yelpazenın daha da dağılmasına neden ol- du Konun«jn bu yanı derın, daha fazla gırmeden ANAP'ın durku kongresıyle devam edelım Danışrnan an Mesut Yılmaz a kongre oncesı şu onerıde t>ulundular "Bu kongrede merkez sagı tarıfedın 50 dakıkalık konuşmasında gorduk kı Yılmaz mer- kez sağı tanf etmek yerıne delegeye hıtap etmeyı yeğ- ledı Yılmaz' ın kafasında oteden berı partıyı bıraz daha merkeze çekmek var Dunku kongrede yer yer buna değındı Konjşması oncesındekı multıvızyon gosterı- sınde Atatürk'un Onuncu Yıl Nutku ndan Uğur Mumcu nun cenaze torenıne Adnan Menderes ten Turgut Ozal a kadargenış bıryelpazenın sunulması bu- nun gostergesı olarak değerlendırılebılır Ağırlık ıse sağı tanften çok delegeyı tahrık uzenney- dı.. Karadenız dalgalarından gırdı Turkmen davuluyla devam ettı Adı Yemen'dır turkusuyle sesını yuksel- tıp, ezan sesı/le yankılandırdı Oğleden sonrakı bolum daha heyecanlıydı Işın Çe- lebı nın, damardan aşırı dozda 1983 ruhu vermesısa- lonu bır olçude dalgalandırdı Yılmaz'ın "genel başkan adayı' olarak yaptığı ıkın- cı konuşma, bınncıden bıraz kısa bıraz doluydu Dort eğılımı bır kez daha açmaya çalıştı "Artık A NAP 'ta bır egılım var ANAP egılımı Bun- dan sonra kırrse bana Ben şu eğılımın temsılcısıyım dıye gelmesın Bugune kadar partıparçalanmasın dı- ye, bu konuda hoşgorulu davrandım Bundan sonra davranmayacağım " Bu sozler ANAP ıçınde "egılım" tartışmasının onu- muzdekı donemde daha da şıddetleneceğı anlamına gelebılır Bırbaşkadeyımle butartışmaşıddetlıbırbı- çımde yapılmadan son bulmayacak gıbı gorunuyor Ah o zalım... Yılmaz'ın en çok alkış alan tumcesı ıse şuydu "Bundan boyle tum adaylar onseçımle belırlene- cek " Dıleyehm oyle olsun Çunku sıyasettekı kılıtlenme- nın nedenlerının başında, yenı polıtıkacıların yetışme- mesı bunun nedenlerının başında ıse salt genel baş- kanın belırleyıcı olduğu bır sıstemın benımsenmesı gelıyor DYP kongresının ıkıncı genel başkan adayı partının kurucularıncfan Mehmet Dülger petşışelerarasında konuşmasını guçlukle tamamlayabılmıştı ANAP'ın kongresınde ıse Çelebı ıle Yılmaz arasın- da demokratık bır çekışme yaşandı Bu çekışmenın Yılmaz ekıbının belırledıgı delegeler onunde yapılma- sı, sonucu baştan tahmın etmeyı sağlıyordu Toparlamak gerekırse ANAP kongresınde gelece- ğın tartışılmasından çok geçmışın muhasebesı yapıl- dı Yenı ufuklardan sozedılırken ufukta ne gorundu- ğu net olarak anlatılamadı Ozal donemını ozleyen ANAP'lıların, hâlâ o gunun koşullarının çok değıştığı- n> gorrnedıklerı ya da gormek ıstemedıklerı bır kez da- ha ortaya çıktı Delegelere dağıtılan "Yenı Turkıye" broşurunde ıse soylenenlenn sadece adı "yenıydı" Buna daha son- ra değınelım 1980'lerın sonundakı yaygın egılım Ozal'dan son- ra ANAP ın bıteceğıydı Oyle olmadı ama rahmetlı- nın nereye konacağı da saptanamadı Hâla pek çok kışının dılınde "AhOzal'ım " Ah o zalım ILAN T.C. RAŞRAKAMJK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK HAVALİMANIGİRİŞ GÜMRÜKMÜDÜRLÜĞÜ Sa\ı B02 l G U M 4 06 10 03KHIK Konu I55 13262-78382 Zamanaşimlıdır Şa^kın Bakkal Bağdat Cad \ o 405 3 Suadıye îs- tanbul adresınde faalıy et gosteren \ e mudurluğumu- ze kamu aiacağından 4 785 000 - TL ıle avrıca he- saplanacak para ceza-ıi \e gecıkme zammından do- lavı borçlu bulunan RTT Televızyon Koın San \e Tıc A Ş fınnaMndan mezkûr kamu alacağının tah- sılı ıçın çıkarılan 16712 sa> ılı 06 03 1996 gunlu teb- lıgat, fınııanın gostenlen adreste bulunmaması ne- denıyle lade edılmı^tır Gumruğumuzde bulunan e\rak uzerınde yapılan ınceleme netıcesınde teblıgata esas başkaca bır ad- res tespıt edılememıştır 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 2 maddesı uva- nnca zabıta manfetı\ le teblığı de mumkun olunama- dığindana\mkanunun28 \e3î maddelengereğın- ce teblıgat yerıne kaım olmak uzere ılanen teblığıne karar venlmıştır Vukanda belırtılen nedenlcrle jnılan adreste faalı- \et gosteren şııketın belırtılen borcunun7 gun ıçerı- sınde gumruğunıuz Sa\manlık Mudurluğu \eznesı ne vatınldığına daır vezne alındı makbuzunun Ata- turk Havalımanı Gırı^ Gumruk Vludurluğu'ne ıbraz edılmemesı halınde 6183 sasılı \ ATÜH Kanu- nu'nun 55 60 \e 114 maddelerı gereğınce ı^lcm yapılacağının bılınmesı ılanen teblıö olunur BaMn 104339 Karl C _ 3 Sulu kar , Gok gurultulu Hazine Söylemez ıv • Baitarajı 1. Sayfada tedığı belırlendı Cumhurivet ın or- tava çıkardığı Hazine Muste^arlığı uvarısı 11 Nisan 1994 tarıh 1-^3 5298 242 10 - 28222 savı ıle So\- lemez ın Genel Mudurluğu'nuvap- tığı Dışbank agondenldı Donemın Hazine Musteşarlığı Banka \e kambnoGenel MuduruSelçukDe- nııralp ın Sovlemez c gonderdığı "gizlı" kavıtlı uvarı yaziM avnen ^ovle "Bankanızda. bankalar \e- minli murakıplannca \apılan ince- lemeler sonucu. do\ıze endekslı kredıler hesabı ıçınde yer alan 538 miKar 11 miNon liralık Lapis Grtı- bu fîrmalanna aıt krediier de dahiL 30 Mart 1994 tarihi itibamla Tur- ki>e Turizm Yatırım \e Dış Ticaret Bankası \.Ş.'\e (TV T Bank) açılan \ abancı paralı depo hesaplannın do- nıık olduğu, rahsili gecikmiş alacak- ların artış eğilımi gosterdiğû Nısan- Hazıran 1994donenıınde 116.8 mil- \on \BD Dolan \e 95.4 mihon \\- man Vlarkı dış kredınin geri oden- mek zorunda bulunduğu tespit edil- miş \e bankanız 3182 sa>ıh Banka- lar Kanunu'nun 64. maddesi (mali bumeleri >ukumluluklerini >erine getireme>ecek olçude bozulma işare- ti \eren bankalann Hazine deneti- nıine alınmasını ongoren madde) kapsamına alınmıştır. Buna gore; 1- Tahsilinde tehlike gorulen ala- caklar için karşılık avrılması. 2- Risk doğurucu işlemlerden ka- çınılması. \erimsız \e\a donuk kre- dilerin takibi ile ilgili onlemlerin art- tınlması. 3- Ortaklara (Lapis Grubu) açılan kredilcrin dondurulması \e tahsili için azami ga> ret gosterilmesi, 4- Gerek \ukandaki husus/arla. gerekse mali bumedeki gelişmelerie ilgili olarak her a> sonu iribanv la \e gerektiğinde daha once musteşarlı- ğınııza bilgi \erilmesi onenıle rica olunur." Sovlemez. Cumhun>et teya>ım- lanan sa\unması ıleperiembe gunu yaptığı yazılı açıklamada. Malı- ve'nın usulsuz olduğunu belgeledı- ğı kredılenn yasal olduğunu Dı^- 9f bank ta vaptığı gıbı "teminatsız" kredı dağıtmanın suç olmadığını kavdertı So>lemez bazıiarı varım trıKon lıra>a>aklaşanzararlareden Lapıs Grubu fırmalara açtığı 158 mılvon 161 bın 52 dolar tutannda- kı teminatsız kredı ve depolann 1 dolarının bıle gen donmedığını >a- lanlavamadı Lapis fırmasına ozserma>esının >akla^ık 400 katı teminatsız kredı açtığı suçlamasınada> anmereme- >enSo>lemez Dı^bank'ın kurtanl- ması amacı\la tş Bankası"nca gen alınıp Doğan Grubu na satılması surecındekı u konsolidasvon-borcu zamana jaıma" sozleimesıne da- yanarak kredılenn batmadığını so>- ledı AncakSovlemez,kendıyone- tımı altındakı Dışbank'ın IOaylık sure ıçınde Lapis Holdıng e temi- natsız akıarılan \e gen donmeven kredılenn de etkısıvle mılyonlarca dolar değerkaybertığı konusunade- ğınmeme>e ozen gosterdı Sov lemez halen bağlı bulunduğu Doğan Grubu'na satıldıktan sonra lıuyarımştı mali bun>esı guçlendırılen Dı^bank ıle Lapis Holdıng ın ozel sektor ku- rulusjarı olmalan nedenıvle arala- nndakı ozel hukuk ılı^kısının Hazi- ne >ı ılgılendıren bır vonu olmadı- ğı açıklamasıv la da kamuov unu \ a- nıltmaya çalıştı Hazine Muste^arlığı nın butun banka sıstemı uzerındekı denetleme \etkiMnıdıkkatlerdenuzaktutma\a çalışan Sovlemez bu açıklamasıv- la. Hazıne'nın 11 Nısan 1994 te Dışbank Genel Muduru olarak ken- dısine gonderdığı uyan >azısı> la da çelışmı^oldu Sovlemez'ın. Hazine Musteşarlı- ğı'nın2Tenımuz 1996tanh 27^l7 savılı >azısına dayanarak Hazı- ne'nın ÎVlalıye mufertı^lerınm rapor- larına katılmadığı ıddıasını one sur- duğu ka>dedıldı Ancak. Cumhurıvet te de bulu- nan ve Hazine \1usteş.an Mehmet Kaytaz ın ımzasını ta^ı>an bu vazı- da, Dışbank doivasında Hazine za- ran bulunmadığı gerekçesıne dava- nılmakla vetınılmesı dıkkat çektı TYT Bank'tan teminatsız kredi \NK\RA (Cumhuri>et Burosu) - Hazıııe Muste>arlığı Dışbank ıle a\ nı gruba bağlı TYT Bank ın vurt- dı^ındakı ^ırketlere >ıne teminatsız dağıttığı 12 mılvon dolarlık kredı ıçın "emniyeti suiistımar kararı al- dı De\let Bakanı L'fukSo\lemez ın teminatsız kredıler konusunda ken- dısının vanında goruş bıldırdığını one NLimıu^tu Hazıııe Muste^arlığı Bankalar \e- mınlı Murakıpları Kıırulu T\T Bank ta dağıtılan teminatsız kredı- ler ıçın ^ onetım Kurulu Başkanı Bulend Ener hakkında Turk Ceza kanunu nun 510 maddesineavkın hareket edıldığı gerekçesıyle suç duyurusunda bulundu Malıve Bakanlığı mutettışlen de Dışbank ıncelemesınde bu banka- nın da Yonetım Kurulu Başkanı olan Ener hakkında aynı maddeve davanarak suç duyurusunda bulun- muştu Söylemez. Lapis Holdıng'e bağ- lı olduğu donemde genel mudurlu- ğunuyaptığı Dışbank'tan avnıhol- dıngın dığer ı>tıraklenne dağıtılan teminatsız kredıler konusunda Ma- lıve Bakanlığı mufettışlerının "em- ni>eti suiistimal" goruşu ıçın "poli- tıkkarar" yorumunuyapmıs Hazı- ııe mufettiijlerının ıse kendısının \a- nındayeraldığını savunmustu Ha- zine Muste^arlığı nın I994yı!ında Soylemez'ı teminatsız kredıler ko- nusunda uyardığı ortaya çıkarken yıneLapısGrubu'na bağlı 1994yı lında faalıvetlerı durdurulan T\ T Bank'tan \enlen teminatsız kredıler ıçın bankanın yonetım kurulu uye- len ve genel muduru hakkında suç duvurusunda bulunduğu ortaya çık- tı Hazine Musteşarlığı Bankalar Ye- mınlı Murakıpları Kurulu'nun Tem- muz I994"te yayımladıkları rapor- da T\T Bank ın Lapis Grubu nun yurtdı^ındakı ortağı Andreand Cıe Sa'sa teminatsız ve gen odeme ga- rantısı olmadan 12 mılyon dolar kre- dı verdığı belırtıldı Raporda. teminatsız olarak verı- len 12 mılyon dolarlık kredınin ge- n donmedığı kredılerde "emniyeti suiistinıar bulunduğu belırtılerek T\ T Bank ^ onetım Kurulu Başka- nı Ener Genel Mudur \ebil Erulaş hakkında TCK'nın 510 maddesıne aykın hareket edıldığı gerekçesıyle suç duyurusunda bulunulması go- ruşu dıle getınldı Malıye Bakanlığı mutettışlen de Dışbank tan yıne Lapis Grubu nun ıştıraklerıne dağıtılan teminatsız kredıler konusunda da ayııı kararı almıştı ANAP kongresinden notlar RP'ye şeriatçılık DYP'ye yolsuzluk suçlaması DOĞ\NAKIN ANKARA- Demokrat Partı ve Adalet Par- tısıgeleneğınedayandığını vurgulamayaozen gosteren D\ P'nın karşısında 12 Eylul rejımı- nın kanatları altında sıyaset sahnesınde yerını alan ANAP 5 olağan kongresınde. artık mer- kez sağın "yeni. ancak köklıi 1 " partısı olduğu mesajını vermeye çalıştı Partıyı gerçek anlamda "merkez"e >aklaş- tırma eğılımınde oidugu anldşılan ANÂP Ge- nel Başkanı Mesut Vılmaz RP vı Anadolu Is- lanıına çol şerıatçılığı aşılamava çalışmakla D^ P yı volsuzluğa batmakla IşınÇelebi gıbı "O7al" \ e "Kuran" dışında bır kımlıkle orta- va çıkamayan "ruh çağıranlar"ı da gerçekçı olmanıakla suçladı Genç AN AP'lılann hazırladığı multıvızyon gostensınde Llusal KurtuluşSavaşı ndan Ad- nan Menderes ve Uğur Mumcu nun goruntu- lerıne uzanan çızgıde cumhurıy etın oy kusu an- latılırken 10 > ıl Nutku Atatiırk'un oçok bı- lındık "Yurttaşlanm..." sozcuğuyle başladı- ğında tamamen dolan 10 bın kışılık salon al- kışlarla dalgalandı Kongrede en yoğun alkışı Ataturk Turgut Ozal ve Mesut \ ılmaz aldı Ancak alkışlar her şey ı açıklar mı' Hay rr' Çok alkış alan Ozal'ınısmı kendı kımhğıy- le ortava çıknıak \enne "İkinci Özal dönemi- nibaşlatacağım" dıyen ve salondaOzal la oz- deşleşen ANAP selamıyla dolaşırken zaman zaman ızlevenlerdetebessum varatan IşınÇe- lebı'yt kurtarmaya yetmedı Eskı solcu Çele- bı "bir elinde Kuran, diğer elinde bilgisayar" hamasetıyle dolaşırken Sabancı Holdıng \ o- netım Kurulu uyelığının golgesını de uzerın- de taşıdı Sıyasette "gucünii özünden alnıak" da onemlıydı' "IşınSA"da olmavan buvdu 1 Multıvızyon gostensınde doruğa ulaşan ANAPkongresındekı Ataturk vurgusunun sa- londa yarattığı coşku Yılmaz'ın "merkez"e daha yakın y enı stratejısıne ılk olumlu tepkı sa- yılabıîırmı' Evet 1 Salondakı coşkunun ANAP yonetımmce kavranması RPıle"merkez'"eyerIeşen "mar- jinaP'e karşı mucadeleyı sağda da gundeme getırebılır Yılmaz ın merkez sağın bugune değın yap- tığı gıbı şenatçılarla yanşarak "dinci" değıl "dindar" kesımden oy toplama stratejisinın sonuç vermedığını ve boylesı bırtutumun. ul- keyı. orneğın RP ıktıdan ıle bır rejım bunalı- mının eşığıne getırebıleceğı goruşunu benım- semeye başladığının ıpuçlan kongrede verıl- dı Yılmaz "İran'daki mollalar rejimi"nın Turkıye'ye ornek olamayacağını \urgularken RPnın "Türkive Muslümanlığina. \ad elle- rin İslamından ilham alarak yaklaşmasını" eleştırdı ANAPlıderı Anadolu halkmın Musiuman- lığı. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş \eli v e Hacı Bajram Veli gıbı ısımlerden oğrendığını vurgularken çol şerıatçılığının bu topraklarda maya tutmayacağını anlatmak ıstedı Bugune değın "sistem" tartişması açmama- larını bırozeleştın olarak dıle getıren Yılmaz kokuştuğunu anlatmaya çahştığı duzende ANAP'ın da harcı bulunduğunu soylemekten kaçındı Yılmaz'a gore Ozal partının buyuk lıderıy- dı. ancak songırdığı seçımlerdeyuzde2l 75 oy alabıldığını de unutmamak gerekıyordu Yılmaz. dun bır kez daha genel başkanlığına seçıldığı ANAP'ta. en guçlusunun "tarikatçı- lar" olduğu belırtılen partı ıçı kanatları degıl artık sadece "ANAP'hlan" dıkkate alacağını vurguladı Başarabılecek mı 7 >anıtı partısını yenı sulara taşımayaçalışan Yılmaz'ın ıçtenlığı ve zaman verecek ANAP kongresı sağda bır "kongre rovan- şı"anlamınıdataşıyordu DYP nın TansuÇil- ler ınkarşısınaçıkan MehmetDulger ınpetşi- şelı saldırılarla susturulan kongresındekı çır- kınhkler ANAP tayaşanmadı Ikongrerovan- şını ANAP kazandı \ ılmaz. durust olmanın bedelının her za- man ağır olduğunu anlatarak ıktıdar ısteven partılılen teskın etmeye çalışırken eskı bır sı- yasetçı İsmet İnönü'nun unlu bır sozunuotur- duğu yerden mırıldandı "Takdir seslerini dostlarınızın alkjş sadala- nndan değil de duşmanlannızın kin ve garaz dalgalarından alabiliyorsanız eğer. yol- culuğunuz çetin. ama > asanma\a değer olacak- tır!" G U N C E L CL \EYT 4RC İYİ REK I Baştarafı 1. Sayfada kanıtlayabılmek ıçın bır ıkı satırla değınelım ANAP kongresıne ANAP "Yenı Turkıye"yı bır kıtapçıkta toplamış Degınmek ıstedığımız, bu kıtapçıktakı laıklık uze- rıne kımı saptamalar Sonradan yaratacağı olası tepkıler dıkkate alına- rak laıklıgı ırdeleyen kımı satırlar çıkarıldı mı kıtapçık- tan, çıkarılmadı mı'? Onemsemıyoruz Çunku metınden çıkarılsa bıle o satırlar ANAP merkezındekı laıklık uzerıne oluşan duşunce bıçımı- nı yansıttığı belleklerden sılınebılır mı' Kımı yazar ve çızerlenn hele RP ve BBP gıbı par- tılenn açık kapalı ozenlı çabaları yetmıyormuş gıbı kıtapçık da "laıklıgı tartışmaya açan bır egılım ıçın- de "Laıklık kavramı -bugun anlaşıldıgı tarzıyla- bırey, dın, devletle toplumun ust kulturu arası ılışkılerde mevcut genlımı ortadan kaldırması mumkun gozuk- memekte" ımış Ustelık, "laıklık uzerıne yaratılan tartışmalar ken- dılıgınden bır tartışma alanı halıne gelmekte" ımış Elbette1 ANAP Genel Merkezı bır ıkı mılletvekılını partıde tutabılmek veya kazanabılmek ıçın seçımden once- kı Meclıs'te RP ıle anlaşarak anayasada laıklıkten odunler vermeye gırışırse Kuşku yok ANAP merkezı antıcumhurıyetçı an- tılaık koktencı kımı çevrelerın uç-beş yuz bın oyunu çekebılmek o çevrelere hoş gorunebılmek ıçın laık- lıgı tartışmaya açmaya hatta taraf olmaya hazırla- nırsa Ulkemız bu konudakı tartışmaları aşacak tırma- nışlara gebe olabılır Acaba kına fıyatlarında bır ucuz- iama mı var' Başkaları, başka mı? Sımsıkı sarılıp ama ne olursa olsun asla odun ve- remeyecegımız asla vazgeçemeyecegımız ıkı kura- lı mıras aldık Turkıye nın butunlugu ve laıklık Onuncu Yıl Nutku nda "Idare-ı maslahatçılar, esaslı devrım yapamaz/ar dıyor Ne çare ve ne yazık kı bugun artık "ıdare-ı mas- lahatçılar" sadece sıyasetçılerden yetışmıyor On- larla ıç ıçe olan hatta sıyasetçılerın dıreksıyonunu elinde tutan ış dunyası gozde 'ıdare-ı maslahatçı " Ammsayacaksınız ışadamlarıyla ışçılere 'kan emı- cıler" dedığının ertesı Çıller ın TUSİAD'dan aldığı yazılı yanıt dort dortluktu Dengesız saldırgan 1 " Belkı gordunuz, belkı ışıttınız Oncekı gun Marma- rıs te Tansu nun Presıdent yatına Prmcess Zeynep adlı kıralık yatla ışadamı unlu Sabancı yanaşıyor Oyle bır yanaşma kı; Tansu Sabancı ya Sabancı Tan- su'ya gıdıp gelıyor Yatlar arası muhabbet kavı Bır başka haberde de o dolaylarda Tansu'nun Rahmı Koç'la bır otelde buluşup konuştugu yazılı Neden? Kuşkusuz çok basıt yanıtı Uç-beş yıllık araba- lara ıthal ıznı vermeye hazırlanan hukumetı bu kara- rından vazgeçırmek işte kan emıcılerle dengesız saldırganlan bır ara- ya getıren ve aslında konumuz "ıdare-ı mas/ahat ve ıdare-ı maslahatçılara bır ornek Soyleyınız lutfen Koç lar Sabancı lar ve Tansu Ha- nım, bundan boyle yaptıkları açıklamalan kamuoyu- na nasıl ınandıracaklar 7 Hangı yuzle Bu arada Turk sıyasetının rayına oturması ıçın el- den gelen çabayı gosteren kısıtlı bır çevre yazarı çı- zerıyle duzgun ışleyen bır demokratık rejım ıçın bu ıkılının" sahneden çekılmesıne ugraş verıyorlar Ama ne oluyor? Kan ıçıcıler dengesız saldırganlan koruyor Den- gesız saldırgan kan ıçıcılerle kadeh kaldırıyor Sorun onlara yanıt hazır Butun bu eylemler ' tabıı memleketmenfaatları, ul- kemızı çok sevdıklerı ıçın " Oysa her ıkı tarafın da duşundugu duşledıgı ko- valadığı tek şey Para parraaa' vaii Çetinkaya RECEPBILIT KA\SERİ-\alı Mevlut Çetınkava vaptığı yazılı açıklamada nerelerde ıçkı !>atılabıleceğı ve nerelerde ıçılebıleceğı konusunda bır dızı venı smırlamalar getı- nldıgını duvurdu Çetınkava açıklamasmda şu gonışlere ver verdı "Vapılan denetimlerve in- tikal eden olav lardan. kapa- lı içki satış bavilerinın açık içki safışı vaptığı. kimi işve- rinin ruhsatalmaksızın açık veva kapalı içki satışı yaptı- ğı. taşıt ıçınde. mahalle, cad- de ve sokaklarda umuma açık seva herkes tarafından gorulebilecek verlerde açık olarak içki içildığı. bu duru- nıun trafik kazaîanna ve çe- şitli suçlann işlenmesine ne- den olduğu. içki içilen umu- ma açık mahal ve caddele- rin vatandaşlarımız tarafın- dan kullanılnıasından endi- şe duvulduğu tespit edildi- ğinden Kavseri ili sınırları içinde. huzur ve guvenliğin, kişi dokunulma/lığının. ka- mu guvenlığının sağlanması v e suç ışlenmesinin onlenme- si için aşağıda maddeler ha- linde sıralanan karaıiar alınmıştır: 1) - Mev^uatın ongordu- ğu ruhsatı almadan kapalı veya açık olarak içki satışı yapılması veya kapalı içki sa- tış bay ilerinin açıkolarak ve- vakadehle içki satışı vapnıa- ları. 2)- Belediye sınırlan için- de veya meskûn mahallerde veya karayollarında veya umuma açık verlerde veya herkesin hizmetine sunulan piknik ve oren verleri gibi verlerde veya her çeşit taşıt araçlarınm içinde hafif al- kollu içkiler dahil her turde alkollu içki satışı veya açık- tan içilmesi, 5442 sayılı İl Idanesi Kanu- nu'nun 11'inci maddesinin A veC fıkralan gereğinceya- saklanmıştır. Bu yasağa uymayan va- tandaşlanmız hakkında, fiil ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde 5442 savılı kanu- nun 66'ncı maddesi gereği 765 savılı Turk Ceza Kanu- nu'nun 526'ncı maddesi uvanncacezaı takibatyuru- tulecekrir." oyun saloıılam kapatılıyor • Baştarafı 1. Sayfada rumda olduğu goruldu Şemava gore kumarhane bolumunun başında bır ge- nel mudur ver ahvor Genel mudure "KavıpÖnlemeMu- duru. Ovun Faaliyetleri Mü- dunı"ve "Finans Muduru" bağlı bulunuvor Kumarhanelerde av nca bu mudurlere bağlı olarak "Ovun Alanını Denetleyen, Guvenlik \ önetıcisu Kumar- hane\onetıcısı,Oyun Maki- nalan ^ oneticisi, Kredı \ o- neticisi. \ezne \ oneticisi, De- netçı, Ovun Alanını T\ ile Denetleyen PersoneLGuven- lik Gorevlileri, Oyun Alanı V oneticisi, Ov un Makinalan Teknisyenlen, Ovun Alanı Gözetimcisi, Oyun Makına- lan \eznesi, \ezneler, Ana \ezne ve Kurupıyeler" gıbı bınmîer veralıyor AIDS mafidurları Ankara'da ANKARA/ŞANL1LRFA (Cumhurivet) - Şanlıurfa Kan Merkezı nın test vapmadan verdığı kan nedeımle A/DS hastalığma yakalanan Muzeyyen Işıkgoz ve aılesıne getırıldıklen Ankara Numune HastaneM nde tetkıkler yapılmaya başlandı Sağlık Bakanlığı testlenn bır kısmının bugun dığer kısmının da yann yapılacağını bıldırdı Şanlıurfa II Sağlık Mudurluğu nun de Işıkgoz aılesının kovune gıderek kov halkını AIDS testınden geçıreceğı bıldınldı Sağlık Bakanlığı na an bır araçla dun Numune Hastanesf ne getınlen Işıkgoz aılesı Intanıve Servısı nde doktor kontrolune alındı Numune Hastanesı Başhekım Yardımcısı Hasan Maraş. Işıkgoz aılesının doktor kontrolune alındığını uvgulanacak testlenn de yann tamamlanacağını bıldırdı Aılenıneldeedılecek bulgular çerçevesınde ya tedavıye alınacagını ya da kovlerıne gen gondenleceğını belırten Maraş "Ailenin henuz hasta değil. taşrvıcı oiduğunu sanıyoruz. Hastalık ortava çıkmadan insanlar nırin yaşamlanna geridonebilirler"dedı Hl\ \irusu alan Muzeyven Işıkgoz un eşı Sedat Işıkgoz, çok zor bır donemden geçtıklerını başında yer alan \anlış haberlenn uzuntulennı daha da arrtırdığmı sov ledı De\ letın kendılenne yardım etmesınden memnun olduklannı belırten Işıkgoz Sıverek Beledıvesı nden venlen 5 mılvon lıra dışında hıçbırpara vardımı almadıklannı kaydettı AIDS Savaşım Derneğı Sos\al Danışnıani Meltem Çubukçu AIDS skandalı sonrasında Kışlan kovunun Işıkgoz aılesinı dışladıgını kavdederek şuniarı sov ledı "Aile, kov lerinde ve Ankara'da basının surekli gosterdiği ilgiden ve yanlış haberlerden rahatsız veşaşkın. Basın, AIDS'in nasıl bulaşftuına ve hastalıkla ilgili bilgılere daha çok ver vermeli \e halkı eğitmeli. AIDS el sıkışmak, avnı tabaktan vemeL aynı kaşığı-çatalı kullanmakla bulasmaz. AIDS, sadece cınsel ilişki ve kan \olu\ la bulaşıvor." Muzevven Işıkgoz e ıkı ay bovunca ığne vapan Sultan Şenataş ın "Bu iğney ı diğer kov luler uzennde de kullanmış olabilinm' vonundekı açıklaması uzerıne de Şanhurta II Sağlık Mudurluğu vetkılılen Kışlan kovıınegını Vetkılıler AIDS nedeıııvle endişelı olan kovlulenn genel bır tetkıkten ge^ırılei-egını sovledı Sıverek Kavmakamı Abdulkadir Karataş da duv umlar uzenne Boziak kovunde ıııcelemelerde bulunduklannı Sultan Şenataş v e dığer kov lulerle konuştuklannı belırterek AIDS lı hastava kullanılan enıektonın başka hastalarda kullanılmadıgının anlaşildığını sovledı Kazan: Sırada Mumcu ve Bitlis dosyaları var Erozvonu önlemek de vatanımızı savunmaktır. T.E.M.A. Turkıve Erozvoııla Mucadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma \akti Tel.: (0212) 281 10 27-268 09 85 Kirlenen Dünyamızı Fidan Dikerek Arıtalım ORMAN BAKANLIĞI AGACLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MUDURLUĞU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Adalet Bakanı Şevket Kazan gazetemız vazan L'ğur Mumcu ıle eskı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ın olumuyle ılgılı dosvaları yenıdep açmakta kararlı olduklarını, ıkı hafta sonra bu çahşmalara başlayacaklarını soyledı Adalet Bakanı Şevket Kazan bırçok yenı yasa tasarısı uzennde çalıştıklannı, bu nedenle her ıkı dosyaya zaman ayıramadığını belırterek "Vasa hazırlamak kolav ış değil. Bu çalışmaianmızı birirdikten sonra, sıra bu dosyaların açılmasına gelecek" dedı Adalet Bakanı Şevket Kazan dort yıl once vakalandıgı kanser hastalığından oncekı gun olen tetkık hâkımı Gulseher Clku Akcan'ın cenaze torenınde yaptığı konuşmada kanser gıbı tedav isi mumkun olmayan hastalıklardan olenlerın şehıt sayıldıklarını soy ledı Kazan. "Gurbette ölenler ve kanser gıbi menhus hastalıklardan olenler için vuce pevgambenmi/in mujdelevıci hadislen mevcuttur. Inşallah bu değerlı kardeşımız de vuce Allah'ın bağışlamasına nail olur" dıve konuştu Kjzan GuKeher Llku Akcan ın Orman Bakanlığı nca Golba^ı ılçesinde kurulan hatıra ormanı çalışmalannda bııvuk ı,aba gosterdıgını belırterek Adalet Ormanı nı onun anisı ıçın gelıştıreceklerını soyledı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog