Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

g 4 TEMMUZ 1996 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA ATLANTA 1996 OLIMPIYAT OYUNLARI 1 9 Naim: Ülkemî seviyorum3 olimpiyat şampiyonu haltercimiz, ABD de veya başka bir ülkede kalmayı düşünmediğini söyledi FXAT KOZLUKLl ATLANTA - -Cep herkülu", "100 yıhn en guçİBsporcusu™\e"Agırlığiiiın3kaönıkaJ- dıran tek halterci...~Bunlar Naim'ın ıkı gun öncesine kadar ulusîararasi arenada bılınen ısımlenydı Oncekı gunden ıtıbaren o "gercek bırefsane™" Önu anarken artık "3 olimpi)at madahasıkazanaıı ilk vetek spor- cu^cia dıyecegız Atlanta da lanh yazdı hem de "ay- yıfcdıziıformayla_" Amenkalı dostumuz CarolineHop- İdıis'ın tanımlaınasiyla "TürkJerin kahramanı.." Lluslararası halter arenasina çıktığı 1982 vıjından bu yana yanştıgı 4 ayn kıloda kırdığı 43 rekorla "ra- kipsu olduğunu" kanıtlayan Naım Suleymanoğlu. olımpıyat ov unlarında 3 altın madalya alan "tek haJ- terci" unvanını da kazandıktan sonra. "Bura>a ka- da*"" dedı Sulevmanoğlu. Cumhurıyet e yaptıgı açıklamada sözderının ustune basa basa. ABD'ye verleşeceğı ve bu ülkedekıhaltereılenyetıştıreceğıvolundakıhaber- lenn "gerçeğiyajısrtmadığınrsoy led "Cep berkulu". Turkçe konuşan ^unanlı rakıbıne karşı verdığı nefes kesen smav ın ardmdan Atlanta da bır a\ lığına kırala- nan ve Turkıye ıle ozellıkle Ktanbul un tanıtıldıgı Turk Evı'ne eeldı Samaranch'tan tebrik Sulevmanoğlu. uç altın madaly ayı kazanmanın gu- rurunu ve sporcu ruhuna vakışır olgunluğunu takıp- çısi \unanli \al*rios Leonidis'ı yanaklanndan opup kutlavarak vaşadı Spor tanhıne adını platın harflerle yazdıran haltercimiz L luslararasi Olımpıyat Komıte- sı'nın (IOC) Başkanı J. -Vntonio Samaranch tarafın- dan da tebnk edıldı Türk EvTnde kutlama \.aım'ın yazdığı tanhın sevıncı Turk Evı'nde sa- atler suren bır partıv le kutiandı L'luslararası Olımpı- yat Komıtesı Başkanı J Antonıo Samaranch ve komı- tenın dığer uvelen de Turk Ev ı 'nde v enlen yemeğe ka- tılarak Turk kafılesının sevıncını pavlaştılar Sama- ranch. 15 dakıka kadar kaldığı davenen aynhsinda "etkjlendiğini" soy ledı \e anı deftennı ımzaladı Kendısını omek alan dığer olımpıvat şampıyonla- nmız Halil Mutlu veHamza ^erlikaya'vı yanına ala- rak gazetecılere gururla poz veren \aım Sulevma- noğlu. ardından sorularımızı yamtladı -14 vaşını yanlarken çıktığınız uluslararası arena- dan "3 olımpıvat madaly ası kazanan ılk ve tek spor- cu' \e "dunvada kendı ağırlığının uç katını kaldıran tek sporcu ' olarak aynlıyorsunuz... Bundan sonraki hedef... Rahmetlı TurgutOzaTm banaçok buvuk destegı ve katkısı oldu Bulgarlara I mılyon dolar odenmesıne anlamveremevenler. bugunrahmetlınm vaptığınınne derece anlamlı olduğunu umanm anlıyorlardır Onu ve herkesi mutlu edebılmek ıçın elımden gelenı yap- tım Bundan sonra av -v ıldızlı formay la dunyav ı hay- ran bırakacak venı Naım'leryetıştırmek ıstıvorum - ABD'dekalma>ı duşunduğune ilişkin haberler için nediyorsun? Naîm'den: Başta ABD olmak üzere birçok teklif var. Ama benim şu an için böyle bir düşüncem yok. Ben Türk halkına borcumu ödedim. Kısmet olursa, İstanbul 2004'te Türk haiter takımımn başında olmak istiyorum. AFP'ye göre Koparma \e silknıe>i önde tamamlavan haltercimi/, toplamda da dünva rekoru kırarak olimpivat şampi\onu oldu. İSir çok teklif altfam' Kesınlıkle >u anda ABD'de kalmayı duşunmuyo- rum OlımpıyatlarbıtınceTurkıye vedoneceğım Tur- kıye'de bır aılem var ulkemı sevıvorum Ancak. bel- kı bır maiter ıçın 5-6 av lığına ABD've geleceğım An- cak omur bovu Amenka'da kalmav ı duşunmuyorum Her verden teklıf var. ama aktıf >por vaptığım ıçın ke- sınlıkle bu teklıflere bıryanıt v ermedım Değerlendır- sem bıle. >poru bıraktıktan sonra herhangı bır ulkede çalı^sambıle sonrageneTurkıve vedonerım Amen- ka takımımn antrenoru benım arkadaşım tv ı bır dost- luğum var. kendiM "Geiir bize jarduncı olabilimin. çaîışabilirsin" demı^tı Ama benım şu an ıçın bov le bır duşuncem vok Ben Turk halkına borcumu odedım Kısmet olursa l»tanbul 2004 te Turk haiter takımımn başında olmak ıstnorum Sovleşımızı. "Teşekkürederim" dı\e kendısı nok- talavan \aım Sulevmanoglu daha sonra \uzu a^kın ki!,ının bırlıkte fotoğraf (.ektırme rıcası ıçm bır saatı a^an "birsmav"\erdı **Cep herkulü", tarıhı sınavdan alnınm akıyla ay- nlırken Parlıament iigara>ını tutturuvor ve gulum- severek Atlanta'nın "gece sıcağına" ko^tuğunu soy- luvordu 'Naim Türklere borcunu ödedi' ATLANTA (Cumhuri)et)- Kırdıgı rekorlar aldığı 3 olımpı- vat jampıvonlu- ğu ıle "efsane1 olanNaimSiıley- manoğ/u.otorıtelerden tam not aldı Naım Suleyma- noğlu'nun kınlması zorbır rekora ımza attıgını belır- ten otorıteler. "Kendisi>le yarışmava çalışan sporrula- ra en büv ıik kimmiş goster- di" goruşunde bırie^tıler Ruslann efsane- vı sporcusu Vasili Ak\iev'ın 22 dun- va ı?ampıvonluğu- na\etıştı|ı belırtı- lerek "Salondaki Turk »e^unan se- >ircilerin çeldşme- si,po<hu> nadasıç- radı. Leonidis'in kiloyıı yükseltmesi Naim için hiç de onenıli değildi. O kendini birinciüğe şartladı ve kazan- dı^denıldı 19!<6>ılındaBulganitan adına gıttıöı Avustralva'da- kı dunya şampıyonasında Turkıy e'y e ıltıca eden 'Cep herkulü'nu. "O zaman Türkjve Bulgaristan'a 1 mihon dolar \ererek Na- im'i Seul'de yanşmaya sok- muştu. O Atlanta da aJdığı olimpiyatla lurkive've 1 mihon dolar borcunu öde- di" dıve yorum getırdıler Unlu yayın kuruluşu BBC Naım'ın podyumda- kı goruntulennı sık sık ek- rana getırerek "Rakipleri o- nun kaJdırdığına \akın kilo- larda zorlanırkcn. o daha fazla kiloları kolaylıkla kaj- dırarak gıicünu gösterdi. Naim. Atlanta Olimpiyatla- n öncesi gerçek bir stardı. olimpiyatlarda bunu bir kez daha karutladı" goruşu be- lınıldı Reuteri haber ajan^ı da Naım'e ovguler vağdınr- ken. "*Ona karşı yanşanJar kendileri için bunun bir şe- Samaranch. Naimikutladı. ref olduğunu soy ledıler" ha- bennı verdı Konuyla ılgılı yorumda. "Naim Suley manoğlu. 4 yıl sonra rakiplerinin Barcefo- na'da kaldıramadığı ağır- lıklan kolavca başararak oniaıla alay etti. Suley ma- noğlu, kendisiyle tarih ara- sında bir çaba Ue. gozunü kader penceresinin gözune dikti \e daha iJeri gitti. Le- onidiş ise sadece ağladı" de- nıldı Şampiyon haltercimizin en büyük rakibi Yunanlı Leonidis 'Başanmt Naim'e borçlııyum' • Leonidis, "Bu müsabakalann sonunda derecelenm hep yükseldı. O olmasa>dı bugünkü derecelenmı elde edemezdım Gırdığım her ağırlığın altında onunla mücadelem aklıma geldı ve başanh olmak ıçın elımden gelenı yaptım" şeklınde konuştu. ATLANTA (Cumhuriyet) - Halterde Naim Siiley manoğlu'nun arkaMndan 2 ohn \unanlı --porcu Valerios Leonidis bugune kadar kazandığı başarıları Naırrfe borçlu olduğunu soy ledı Leonidis. son 2 karşıla^malarında Naım'ı geçtığını soylerken "Ancak o müsabakalardan sonra kendisini tebrik eftim ve olimpiyatın onun hakkj olduğunu soyledinı** dedı 'B^ükavantaj' Naım gıbı bır sporcuyla mucadele etmenın kendısı ıçın buyuk avantaj olduğunu soy leyen Leonidis ~Bu müsabakalann sonunda derecelerim hep yukseldi. O olmasaydı bugunku derecelerimi elde edemezdim. Girdiğim her ağırlığın altında onunla mücadelem aklıma geldi \e başanü olmak için elimden geleni yaptım" dedı Göz\aşlarını tutamadı Naım'e kaybettıkten sonra gozyaşlarmı tutamayan Leonidis. "Atlanta için yaptığım antrenmanlarda silknıede 190 kiloyu kaldırıyordum. Ancak olimpiyatta bunu yapamadım. Üzuntûm bu yiizden. Eğer antrenmanlardaki başarımı > inelesevdim. birincilik kürsüsunde ben olacaktım. Ancak bu bir spor >e Naim benim iyi dostlarundan biri. Kendisi tebrik edivorum" dedı Karşılaşma sonrası Leonidis, Naim'i ilk kutlayan kjşi oldu. Yüzmede yeni dalga Rus Popov ;eçilmiyor • Yüzme yanşmalannın genehnde Rus ve ABD'lı yüzücülerın üstünlüğü vardı. 62 kilodaki güreşçimiz, üçüncülük maçında Gürcistanlı rakibini yendi Pirim, bronzda kaldı ATL A.NTA (Cumhuriyet) - Atlanta Oiımpıyat Oyunlan organızasvondakı birçok ak- samava rağmen tum heyeca- nıyladevamedıyor Ozellıkle y uzme dallarındakı çekışme tum ızleyenlen buvuluyor Ribya nın son yıllarda ve- tıstırdığı en başanh vuzucu- lerden bın olan Alevander Po- pov ı^e madalyalan kımseve taptırmıyor Popov. 1992Bar- s eîona Olımpıyatlan'ndan ıonra Atlanta da da 100 metre .erbebt fınaiınde rakıplerını îende bırakarak altın madal- ayaulaştı Rusyuzucu. buso- luçla unlu ABD'lı yuzucu lohay \Veismullerden sonra »lırapıy atlarda ıkı kez 100 rıetre serbest dalında altın ma- laha kazanan ıkıncı sporeu ldt Bu mesafede ıkmcılığı ^BD lı Gary Hall kazanırken nu49 02 hkderecesıvleBre- ılvılı Gustavo Borges takıp ttı \ uzmede erkekler 200 met- : kelebek v anşlannda Rus us- inlağu vardı Denis Pankra- »,ı 56 51 ıle olimpiy atşam- »ycnluğuna ulaştı ABD lı «MI Malchcm. 1 57 44luk de- ^cfeivle ıkıncı olurken bronz lacalvayı \\ ustraly a dan S- BttGoodman 1 57 48Tık de- rcan le elde ettı Ba\anlaryuzme musabaka- m Jâ nefes kestı Gunun ılk a.rnlarfınalı 400 metre ser- 2,te^dı Irlandalı Michelle n»Hı.rakıplennı gende bıra- karak oy unlardakı ıkıncı altın madalyasına ulaştı Alman Dagmar Hase, ıkıncı olurken Hollandalı Kirsten Mieghuis bronz madalyada kaldı Ba- y anlar 100 metre sirtustu fîna- lıyse ıkı ABD'lı yuzucu ara- sındakı çekismeve sahne oldu Beth Botsford. I 01 19'ia bı- nncı olurken vatandası \\hit- ney Hedgepeth 1 01 47- lıkde- recesıyle gumuş madalya al- dı Yarista uçunculuğuv se Gu- ney Afirıkalı Marianne Kriel kazandı Gunun son yuzme fı- nalı bay anlar 4x 100 metre ser- best bayrak yanşı. beraberın- de bır olımpıvat rekoru getır- dı Bu dalın favonsı \BD ta- kımı beklendığı gıbı aîtın ma- dalyaya ulaşırken 3 39 29'luk dereceyle de venı olımpıvat rekoru kırdı \arışı ıkıncı ola- rak Çın Haîk Cumhunvetı bı- tınrken Alman takımı uçuncü- luk kursusunde kaldı Atıcılık musabakalarında Rus sporcuların ustunluklen devam ettı 50 metre serbest tabanca atışlannda Rus Boris Kokorev 666 4 puanla bınncı olarak olımpıvat sampıyonlu- ğunu kazand) Gumuş madal- va Beyaz Rus Igor Basins- ki"nın olurken uçuncu sirayı Italy an Roberto Dı Donna al- dı Bayanlar 'double trap'ta ABDİı Kim Rhode bınncı olup altın nıadaiy a kazanırken Alman Susanne Kiermayer ıkincı Avustralyalı Deserie Huddleston da uçuncu oldu ATLANTA (Cumhuriyet) - Mehmet AkifPirim. olimpiy atuçuncusu 62 kılo grekoromende ulkemızı temsil eden Mehmet Akıf Pınm. uçunculuk mucadelesinde Gürcistanlı rakıbı Koba Guluaşvıh'yı 9 - 0 venerek bronzmadaryanınsahıbıoldu Muh- teşem bır musabaka çıkaran gureşçı- mız 1992 BarcelonaOlımpıyatlan'ndakı al- tın madalyadan sonra kazandığı uçunculuk- le Turkıye'y eturnuvadakı ılk bronz madaly a- y ı kazandırdı Hakkı Başar, oümphat 5,'si 90 kıio grekoromende mucadele eden gu- reşçımız Hakkı Başar olımpıv at beşıncisı ol- du 5 - 6 'lık maçında \unan rakıbı \ordani- disKonstantinidis'ı 3 dakıka 3^ sanıyedetuş- layan sporcumuz karşılaşmadan galıp aynl- dı Ote yandan haiter7 0 kıloda Fedai Güler- sakatlığı nedenıyle yanşmadan çekıldı Yüzmede başansız sonuçlar Erkekler 100 metre sırustunde yanşan de- neyımlı yuzucumuz Derya Büyükuncu. 50 sporcunun mucadele ettığı bu d'alda 4 sen- de yarıstı Bu serıde 56 "1 lık derecesıyle ıkmcılığı Lkraynaiı Volodymir Nikolayçuk ıle pay lasan Buy ukuncu. genel klasmanda 19 olarak elenmekten kurtulamadı Dığer bıryu- zucumuz Can Ergenekon ıse 400 metre ser- best seçmelennde varıştı 2 sende yanşan sporcumuz 4 sirada yer aldı ve genel klas- manda 2" oldu Bavanlar 100 metre kele- bekte ulkemızı temsıl eden Nıda Zuha! de ha- val kınklığı yaratan sporcularımızdan oldu Ikıncı sende yanşan Zuhal. başanlı olamadı ve fınallerde yarışma hakkmı elde edemedı Judo bayanlarda madalya umudumuz flk- nur Kobaş, yan fınalde elendı 61 kıloda ılk tur mucadelesınde Brezıly alı rakıbını mağlup eden Kobaş. çeyrek fınalde Lızhe Lıu'yu ıp- ponla yendı Yan fınalde ıse Guney Korelı Sung Sook Jung a ıpponla teslım olan spor- cumuzun madaly a umıtlerı suva duştu 78 kı- lo erkeklerde mucadele eden Irkalı Uznadze ılk turu bay geçtı Ikıncı turda Israıllı Shay Oren Smadja'y ı kokay la. çevrek fınalde AB- D'lı Jason Morrıs'ı vvaza ankokayla yenen Lznadze. yan fınalde Alman Stefan Dott'a ıpponla yenılerek elendı Atletlerin rüzgârla yanşı \tlanta Olimpiyat Oyunlan"nın başlanıasıyla birlikte birbiri ardına kınlan dünva rekorları 26.^azO\unlan'naayn bir ze\ k katıyor. Ama asıl heyecan, Olimpiyat Oyıınlan'nın en eski dalı olarak bilinen atleti/m yarışmalannın baslaması ile yaşanacak. Bu dalın en çekişmeli geçmesi beklenen >anşt ise erkekler 100 metre İlnaJi. Çok formda atletlerin bulunduğu 100 metrede yeni bir dünyarekorukırılma olasılığı da oldukça fazla. (FotoSraf RELTERS) Atlanta'da bugün BASKETBOL: Eleme BOKS: Eleme BİSİKLET: Erkekler (fınal )+Bayanlar (fı- nal) BtMCtLtK: Eneel atla- malar ESKRİVI: "Erkek- ler+Bayanlar epe fınal CİM- NASTİK: Erkekler HENTBOL: Erkekler eleme ÇtMHOKEVİ: Erkekler eleme KL- REK: Eleme ATICILrK: Erkekler+Bay an- lar trap fınal FLTBOL: Eleme YLZME: Erkekler 400 serbest (F) 4x 100 serbest (F). 100 sirt (F) bayanlar 100 kelebek (F) 200 kurbağalama (F) \LASA TENİSİ: Çıftler eleme TENİS: Erkek-Bayan (eleme) VO- LE\"BOL: Bayanlar (elerrie) HALTER: 70 kılo fınal \E"LKEN: Mıstrai. Fınn Laser Avrupa 470 (eleme) Ülkelerin madalya durumu Ulke Rusya ABD Polonya Fransa Çın G Kore Turkıye Italya Belçıka irlanda Japonya Avustralya G Afnka Ermenısfan KRıka Kazakıstan Romanya YZelanda Almanya B Rusya Kuba Yunamstan Brezılya Isveç Avusturya Ispanya Ozbekıstan Bulgarıstan Macanstan Hollanda Kanada Ukrayna Yugoslavya Altın 8 5 5 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gumüş_ 2 10 2 3 4 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Bronz 2 2 0 5 3 2 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2 1 0 0 0 4 3 3 2 1 1 Toplam 12 17 7 12 10 6 4 7 4 2 3 5 2 1 1 1 1 1 13 4 4 2 3 2 1 1 1 4 3 3 2 1 1 Mindere yeni kurallar geliyor Ulusiararası Gureş Federasyonu FILA'nm onumuzdekı gunlerde yururluğe koymayı tasarladığı kural değışıklıklerı unlu Rus gureşçı Ale\jnder Karalın'ın canını oldukça sıkmaya başladı F/LA'nın yapmayı tasarladığı deâışıkİıklenn başında. 2000~Sıdney Olımpıyat Oyunlarf nda bayanların da mindere çıkması yeralıyor Serbest ve grekoronıen stıllerde halen 10 olan sıklet sayısı 8'e ınecek \e buyuk olasıhkla 130 kılo kategönsi 2000 olımpıyatlanndayer almayacak Doping dedikodusu artıyor Doping soylentılerı olımpıvat oyunldrını sardı Irlandalı vuzucıı Michelle Smith. AtLıntj'da kazandığı altın madalyanın mutlulugunu kendısı hakkında çıkarılan ılaç kullandığı volundakı dedıkoduljr nedetııv le doyasıya vaşayamazken Çınlı yuzuculer doping ıle ılgılı sorulardan kaçmak ıçın basın toplantılannj katılmaına kararı aldılar Tunuslu hakem gönderildi jg>,_ Arlanta Olımpıyat Ovunlaıı'nda boks dalında gorev alan Tunuslu hakem ^ossuef Chaalia taratlı vonetım gosterdığı gerekçesp le ovunlardan uzakljştırıldı Kukoç'un son olimpiyatı Hırvatıstan Basketbol Takımı antrenoru Petar Skansı. yaptığı açıklamada, unlu basketbolcu Toni Kukoç'un bundan boyle nııllı takmıda gorev alamayacağını belırtîı Skansı "Toni, takımımızın her $ey i. fakat onu bir y ıl içinde 10 veya 15 gun gorebilıvoruz. Bu y uzden ilişkilerimiz çok kopuk. Kendisini Atlanta Oiimpiyatlan'ndan sonra takıma almayacağız" dedı Yatçılara hava engeli Olımpıvat Oyunları çerçevesınde duzenlenen vatçılık yarışları, kötu hava koşullan nedenıvle gerçekleştırılemıvor Şıddetlı fırtına nedenıv le yapılması gereken programdakı 8 varıştan ancak uçu gerçekleşebıldı Japonyada TV satısları arttı Atlanta Olımpıyat Ovuniarı'na katılan Japon Olımpık Futbol Takımı nın buyuk bır surpıızyaparak Brezılya'yı 1 - 0 yenmesının ardından Japony a da televızyon satışlarının arttığı bıldırılıyor Japonların futbol takımlarının bu zafennden sonra futbolcularını daha ıvı seyredebılmek ıçın buyuk ekranlı telev ızvonlara rağbet ettığı gozlenıyor Rüya takım Angolaya fark attı Atlanta Olımpıyat Oyuniarı nın en ıddıalı ekıbı olan ABD'nın Ruva Basketbol Takımı (Dream Team) ıkıncı maçında Angola'yı 87 - 54 yendı Maçın en dıkkat çekıcı olay ı ıse 1992 Olimpiyatlan nda Angolalı Herlander Coimbra'v ı sakatlavan Charles Barkley'ın rakıbıne karşı takındıSı centılmence tutum oldu TRT 102.25 ^ uzme tınalle- rı (naklenl. 04.00 Haiter (76 kn) (nakleıı) TRT 3 21J0 \ uzme (bant), 22.00 Gureş (bant). 23.10 Cımnastık (bant)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog