Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

20 ARALIK1996CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Baba Parsadan mahkemelik • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-Emekli orgeneral Necdeı Öztorun'un adını kullanarak dönemin başbakanı Tansu Çiller"i dolandırdığını açıklayan Selç-uk Parsadan'ın yargilanmasına devam edildi. Ankara 9 Ağır Ceza Mahkemesi"nde göriilen davanın dünkü dumşmasma Selçuk Parsadan katılmadi. Mahkeme başkanı, istenen yanıtlann gelmediğini bel i rterek. duruşmay ı erteledi. Öte yandan Ankara Cumhuri>et Başsavcılığı, Selçuk Parsadan'ın babası Sabahattin Parsadan hakkında Adalet Bakanı Şevket Kazan'a hakaret ertiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Libya gezisi harcamalan • A.NKARA (Cıımhuriyet Bürostı) - Başbakan Necmertin Erbakarf ın. ekim ayı başında yaptıgı Libya, Mısır ve Nijerya'yı kapsayan \e Türk dış politikasındaki en büyük skandallardan birine neden olan Afrika gezisine ilişkin kararnamenin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından imzalanmasından sonra TBMMMdcbugezide yapılan harcamalara onay verdı. TBMM Genel Kumlu'nda, gezi ile ilgili harcamalan içeren rapor. muhalefetin tepkilerine karşın, iktidar milletvekillennin son anda genel kurula girmeleriyle kabul edildi. Doktop cinnet geçirdi • İstanbul Haber Servisi - Beşiktaş'ta. cinnet geçıren beyın cerrahı Cumhur Başıbüyük adlı doktor, kendisinden boşanmak isteyen. Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde hemşire olan eşi Tiraje Başıbüyük ile tartıştı. Tartışma sonunda Cumhur Başıbüyük, önce emeldi albay olan kayınpederi AbdıtHah Elker'in (90) boğazını kesti. Doktor, olay yenne gelen polise teslim olmadan önce bileklerini keserek intihar etmek istedi. Varalılar çeşttli hastaneierde tedavi altına alındı. Maaş günlerinde değişiklik • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Işçi emeklilerinin aralık ayı maaş ödemeleri, tahsis numarasının son rakamı tek olanlara 23 aralık pazartesi günü. çift olanlara ise 25 aralık çarşamba günü yapılacak. SSK Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, her ayın 21 ve 23'ünde yapılması gereken aylık ve sosyal yardım zammı ödemelerinde 21 aralığın cumartesi gününe rastlaması ve iki ödeme arasında bir işgünü bulunması zorunluluğu nedeniyle maaş gününde değişiklik >apıldı. Şeker'in bedelli askerliği • ANKARA (ANKA) - Miili Savunma Bakanı Turhan Tayan, Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in sahıe belgelerle döv izle askerlik yaplığı iddiasının incelendiğini. elde edilecek bulgulara göre işlem yapılacağını bildirdi. Tayan. ANAP'irismail Durak ' Ün!ü"nün Şeker'in bedelli askerliği ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtladı. Tayan, gerekli belgelerin incelenmesi için Dışişleri Bakanlığı'nabiryazı yazıldığını belırterek "Elde edilecek bilgilere göre işlem yapılacaktır" dedi. Giibre fiyatlam • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Basbakan Necmertin Erbakan. üreıicilerin gübreyi yan fiyalına alacağını. geri kalan yansının devlet Carafından ödeneceğini söyledi. Erbakan dün toplanan Ekonomik ICurul'un açılışında yaptığı konuşmada. üreticinin. gübreyi almasından sonra, ödediği bedelin yansını devletten alması yönünde uygulanan gübre desteklemelerinin d«ğıştirileceğini söyiedi. ferbakan. fındık, pamuk ve bıuğday için uluslararası ficaret borsalan kurulması içir de çalışmalan luzandırdıklannı bildirdi. Uçaklann Kuzey Irak üzerindeki uçuş sayılannın azaltılmasmı isteyen Türkiye'nin önerisine Amerika tarafı itiraz etti ABD, Çeldç Güç için zaman istedi• Kara unsurunun kalkması nedeniyle hava unsurlan ile İncirlik'te faaliyet gösterecek olan Çekiç Güç'ün günlük uçuş sayılannın daha da azaltılmasına ABD, denetimin etkinliğıni azaltacağı gerekçesiyle karşı çıktı. Çekiç Güç bugün Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak. LALE SARIİBRAHİMOĞLL ANKARA - İncirlik'te konuşlu Çekiç Güç'ün yalnızea hava unsurlan ile Kuzey Irak üzerinde denetim uçuşlan yapmasını öngören yeni yapılanmanın genel ilkelerin/n belırlendiği bir anlaşma ya da mutabakat belgesinin bu hafta sonuna kadar imzalanması yolunda Türkıye'nin \erdiğı süreyi ABD'nin kısa bulduğu \e zaman istediği bildirıldı. Sıyası konularda temel ılkelenn kâğıda döküldüğü Çekiç Güç görüşmelerinde. Türkiye'nin bu güce bağlı uçaklann Kuzey Irak üzerindeki günlük uçuş sayılannın azaltılması yolunda getirdiği öneriyı, ABD'nin. denetim faalivetlerinin etkınliğınin azalacağı gerekçesiyle gen çevirdiğı öğrenildi. TBMM Danışma Kurulu'nun dünkü toplantısında Meelis'in gelecek haftaki gündemi belirlenırken, hükümet ortakları "Salı günü TL'RBAN raporu görüşüldükten sonra Çekiç Güç'ü ele alalım" önerİMni getirdiler. Ancak muhalefet partilerine mensup üyeier "Önce ne geldiğini bir görelim. Ondan sonra karar veririz" dıycrck önenye karşı çıktılar. RP Grup Başkanvekılı Salih Kapusuz. Çekiç Güç'ün görev süresinin 31 aralıkta sona ermesi için hükümetten tezkere geleceğinı söyledi. Kapusuz. Çekiç Güç'e ilişkın bazı düzenlemelere gereksinim olabileceğini ve bu konunun da bugün Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını söyiedi. Çekiç Güç'ün diğer ıki ortakları Ingiltere ve Fran^a'nın da gözlemcı olarak katıldığı ve bu gücün hava unsuru ile sınırlı faalivetlerinin temel ilkelerini belirlemeyi amaçlayan Türkıye ve ABD arasındaki ilk görüşmeler salı günü Ankara'da yapıldı. Taraflar31 aralıkta görev süresi sona erecek olan Çekiç Güç'ün hava unsuru ile devam etmesi yolundaki genel ilke üzerinde mutabakata vardılar. Türkiye. kendisi açısından önem taşıyan ve bu gücün faaliyetlerini belirleyen temel sıyasi ilkelen Amerikan tarafına aktardı. Türkiye'nin temel ilkelerine ilişkin görüşlerinı not eden Amerikan tarafı. NVashington'a danışma karan aldı. Ancak ABD'nin Türkiye'nin temel ılkelenn kâğıda döküldüğü bir anlaşma ya da mutabakat belgeMnın bu hafta sonuna kadar onaylanması yolunda getirdiği süreyi kısa bulduğu öğrenildi. Hükümet ise Çekiç Güç'ün görev süresinin bitimine 11 gün kala yeni güce ilişkin yapacağı düzenlemeler konusunda TBMM'den yetki almak için acele ediyor. Çekiç Güç'ün hava unsurlan ile faaliyetlerinı sürdürmesine ilişkin hukuki düzenleme çerçevesınde hem TBMM'nın, hem de bu güce destek veren ülkeler ile ayn bir belgenin hazırlanması gerekıyor. Türkiye. 1991 yılından bu yana Kuzey Irak Kürt gruplannı Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e karşı koruma gerekçesiyle Incırlik'ten denetim uçuşlan yapan Çekiç Güç'ün bundan sonraki faalivetlerinin esaslannı dıplomatik nota ile ilgili taraflara bildirıvordu. Ankara'nın ABD tarafının sözlü yaptığı taahhütlen güvence altına almak için yeni düzenlemeye ilişkin bir anlaşma yapılmasını istediği belırtıldı. Yalnızca hava unsuru ile Kuzey Irak üzerinde keşıf uçuşlarını sürdürmesi öngörülen Çekiç Güç'ün yerine geçecek yeni yapılanmanın askeri uçuş kurallanna ilişkin olarak Türk ve Amerikan askeri yetkililerinın uzun yıllar üzennde anlaşamadığı konular üzennde görüşmeler sürüyor. Salı günkü görüşmelerde Türkiye, Kuzey Irak üzennde günlük uçuş yapan Çekiç Güç uçaklannın sayısının azaltılmasmı istedi. Günde 28 ila 36 Çekiç Güç uçağı ayda 18 kez olmak üzere Kuzey Irak üzerinde denetim uçuşu yapabiliyor. ABD ise Kuzey Irak üzennde günlük yapılan uçuşlann daha da azaltılmasının denetim faalivetlerinin etkinliğıni ortadan kaldıracağına işaret ederek Türkıve'nın önerisine itiraz etti. İP'ten acıklama Terinçek PKK lideri Ocalan ilegörüşmedi' İstanbul Haber Servisi - Işçi Partı- si (İP) Genel Başkanı Doğu Perin- çek'in. 1995'in son aylannda PKK"- nin Bekaa Vadisi'ndeki Mahsun Korkmaz Akademisi'ni ziyaret ettiği iddialan yalanlandı. İP'ten yapılan açıklamada. günlük bir gazetenin dünkü sayısında yer alan "Perinçek'ten PKK teftişi" baş- lıklı haberin "baştan sonayalan" ol- duğukaydedildı. Perinçek'in 1989ve 1991 yıllannda gazeteci olarak Be- kaa'ya gittiği ve kaset çözümlerinin tamamının yayımlandığı anımsatılan açıklamada, söz konusu uazetede, PKK liden Abdullah Öcalan ile yan yana gösterilen üç fotoğrafla da des- teklenen haberin doğru olmadığı be- lirtildi. Gazetenin iddiasına. "Habe- rin ClA'ya bağlı Çiller Özel Örgütü tarafından hazırlanıp gazeteye \erildi- ği"iddiasıylayanıtvenlen açıklama- da. "Türkiye'yi ABD'nin bölgedeki taşeronu halinegetirerek, kanlı mace- ralara sürüklemek isteyen karanlık örgüt, maskesini indirvn İşçi Parti- si'ne ve onun genel başkanına karşı psikolojik bir savaş yürütüyor. Bu ça- balan. korku ve panik içinde oldukla- nnı ortaya koymaktadır" denildi. Açıklamada, Perinçek'in, PKK li- deri Öcalan ile daha önce yaptığı gö- rüşmelerle ilgili İstanbul DGM'de açılan davanın beraatla sonuçlandığı anımsatıldı. Açıklamada, şu görüşle- re de yer verildi: "Kamuflaj.yalan ve iftira, Çiller Özel Örgiitü cinsinden suç teşkilatlanna ait yöntemlerdir. Pe- rinçek'in açıkladığı belge ve bilgilere kaynakgösterdiğiGenelkurmay veya MİT, şu ana kadar hiçbir yalanlama- da bulunmamıştır. Daha önemlisi açıklanan gerçekler. olgular tarafin- dan da doğrulanmaktadır." Defterler Mecliste A.NAPilçe kadın konıisvonlan taralındarı İstanbul il mcrke/inde düzenlenen toplanhya katılan Prof. Dr. Aysel Fkşi. kadınlann şeriatçılara karşı nasıl mücadeleedebileceklerini anlattı. (Fotoğraf: BERTAN AĞANOGLL) Kadınlardan temiztoplum isteminedestek İstanbul Haber Servisi - Prof. Dr. Ajsel Ekşi. şenat düzenini isteyenlere karşı bir an önce örgütlenilmemesı halinde Türkiye'de Refah Partisi'nin bile kontrol edemeyeceği birtakım olayların meydana gclebileceğini vurguladı. û- ANAPIı ilçe kadın komısyonlannın ye- niden oluşturulması nedeniyle dün ~Kadın komisyonlanndan yüce Türk kadınlanna seslenişr> konulubirtoplantı düzenlendı. Ko- misyonun daveti üzenne dün ANAP İstan- bul İl Merkezi'ndekı toplantıya katılan Ay- sel Ekşi, kadınlann şeriatçılara karşı nasıl mücadele edeceklen konusunda bılgıler verdi. Ekşi. "Bucumhuriyetba/ılanmnnu- maradan da olsa sö> ledikleri gibi çürük te- meller uzerine kurulmadı. Bizim kuşağımıy Atatürk'e ihanet etmedi. Türkiye"\i içinde bulunduğu bu günlerde daha da kötüye gö- türebilecek iki neden \ ar: Ya her şey çok kö- riı di\c panik olmak ya da böylc de idarc edi- lir diye a\ mazlık icine dü^nıck" dedı. Ekşi, Türk kadınının da aytn acıyı yaşa- maması tçin örgütlenmek-üorundaolduğu- nu bildirdi. Ekşi, RP'niri yerel seçimlerın galibi çıkmasının ardından gidişattan endi- şe duyan bilim çevrelerinde konunun uzun uzun lartışıldığını söyleyerek. .sonunda bir projeüretildığinı kaydcttı. Buprojcnin kap- sadığı "ev ziyaretleri"'nin üzerinde önemle durulması gerektığını anlatan Ekşi. 20 kişi- den oluşan çekirdek ekiplerin Yükseköğre- tım Rehberlik Yetiştırme Vakff ndaözellik- le psikolojik bireğitimden geçmesini ve bu eğıtimin şenatçılara karşı mücadele içersin- de ver alman tüm kadınlara verilmesini önerdı. İlk yetışen çekirdek ekibın daha son- ra ev ziyaretlerine çıkabıleceğini belirten Ekşi.buziyaretlersırasındaözellikleRP'ye tepkı olsun dıye oy verenlenn hedef seçıl- mesi gerektiğini kaydetti. rlstanbul H Kadın Komısyonlan Başkanı Sevgi Turanh ise "Bilinçli Türk kadınlan olarak, Atatürk'ün kadınlara \erdiği hakla- n bilgisiz. kültürsü/ \e şeriat için çalışan ka- dınlara kapnrmayacağız" dedi. II yönetim kurulu üyesı SahireGüldürün çağrısı üze- rine ise ANAP'lı kadınlar ay akta, temiz top- lum ve temiz sivasetoluşturmak ıçınantiç- tıler. istanbul fl Başkanı Erdal Aksoy ise partidc görev kalan tüm kadınlann kendile- rını partı genel başkanı Mesut Vılmaz gibi hissetmelerinı ve ona göre çalışmalannı is- tedi. Tüm işçi konfederasyonlarmın demokratik mücadeleyi öne almak zorunda olduğu belirtildi 4 Sendikacılık demokratikleşıneyle güç kazanır^ ALİ ER Türk-İş'e bağlı Beledıye-İş Sendikası Anadolu Yakası Şube Başkanı Şaban Tören. giderek güç yitiren sendikal hareketin ancak demokratikleşme alanında sağlanacak gelişmelerle yenıden güç kazanabileceğini vurgulayarak. " Iürk-İş başta olmak üzere tüm işçi konfederasyonlan demokratik mücadeleyi temel almak zorundadırtar. İşçi sınıfmın yeniden güç ka/anması buna bağlıdır. Ancak bu mücadeleyi, kimilerinin önerdiği gibi siyasal parti kurarak değil, sendikal yapıım/ı bozmadan, bir partinin kolu-bacağı olmadan kendimize yakın partileıie işbirliği yaparak kazanabiliriz" dedi. Türk-lş'in özellikle tabanı ıtibanyla bu mücadele çizgisine gelmekte olduğunu belirten Tören. bu görüşüne örnek olarak Susurluk kazası sonrasında Türk-İş Başkanlar Kurulu ve işyeri temsilcilennin "Temiz Toplum, Demokratik Türkiye" istemiyle meydanlara çıkışını ve aynı istemleri dile getirmek amacıyla 21 aralıkta Bostancı Gösteri Merkezi'nde. ocak ay ında da Ankara'da yapılacak mitingı gösterdi. Tören. Türk-İş üyesi Toleyis ve Dok Gemi-İş'in "hükümete karşı" yapıldığı gerekçesiyle her iki eyleme de katılmayacaklannı açıkladığını belirtti. Demokrasi mücadelesinde Türk- îş'in toplumsal muhalefete önderlik etmesi gerektiğini ifade eden Tören. Türk-İş bünyesinde ülke ve işçi sorunlannı araştıracak ve çözümü konusunda projeler üretecek "Türk-İş Akademisi'nin kurulmasını önerdı. TİSK ve TÜSİAD gibi işveren örgütlerinin her alanda araştırmalar yaptığını ve sonuçlan konusunda kamuoyu oluşturduklanna dikkat çeken sendikacı Tören. Türk-İş'in bu alanda yetersiz kaldığını söyiedi. Türk-İş Akademisi'nin kurulması durumunda pek çok sendikanın ayn ay n yaptığı çalışmalann koordinasyonunun sağlanacağını. sonuçlarının da ortaklaşa değerlendirileceğini savunan Şaban Tören, akademinin göreceği işlevleri sıraladı. - Kürt sorunundan enflasyona, asgari ücretten dış borçlara kadar her konuda araştırma yapmak, raporiar hazıtiamak, bu çalışmalar ışığında ülke sonınlannın çözümü için somut projeler üretmek. - İşçi sınıfmın yapısını ve özelliklerini ortaya koyacak alan araştırmaları yapmak. - Bütün sendikalann yaraıianabileceği bir \eri bankası oluşturmak ve emek tarihi ile ilgili arşiv-dokümantasyon merkezi kurmak. - Ülke ve işçi sonınlan konusunda kamuoyu oluşturmak. - Sendikacı yetiştirmeye yönelik kalıcı eğitim programlan ha/ırlamak. 2.7 milyar dolar THY satışa çıkmadan fiyatı açıklandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Hava Yollan (THY) Genel Müdürü Atflla Çelebi, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve özelleştirme kapsamında olan kurum için öngördüğü değeri önceden açıkladı. Çelebi, "THV'nin değeri 2.7 milyar dolardır" dedi. TBMM KtT Komisyonu'nda THY'nin 1994 hesaplannın görüşülmesi sırasında konuşan Çelebi. olağanüstü hal bölgesine. memurlar ve askerler için uygulanan yan fiyatına bilet nedeniyle THY'nin 1 yıllık zarannın 2 trilyon lira olduğunu söyiedi. Kalkışlarda boş kalan bakanlık kontenjanlan nedeniyle hem büyük gelir kaybı. hem de kamuoyu tarafından tepki oluştuğunu vurgulayan Çelebi. bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyiedi. Komisyonda konuşan ANAP İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya. TH\ "nin İzmir-Ankara seferinin yapan bir uçağın. Dev let Bakanı Ufuk Söylemez'i almak için Antalya'ya indiğini anımsatarak. bunun hava korsanlığından hiçbir farkı olmadığını söyiedi. ANAP istanbul Milletvekili Emin Kul da THY'nin ihalesiz uçak alımı yaptığını. özelleştirme kapsamındaki bir kuruluşun bu uygulamasının tartışılması gerektiğini kaydetti. Ertuğrul Tan, başkan Metin Oktay'dan 10 bin dolar istedi Belediye başkanından rüşvetçiye suçüstü İstanbul Haber Servisi -İz- mir Harmandalı Belediye Başkanı Metin Oktay. paraya çevrilmişolan lOaylıkhapıs cezasının temyizi için kendi- sinden 10 bin dolar isteyen kişiyi fstanbul'da polise su- çüstü yaptırarak yakalattı. Rüşvet isteyen Ertuğrul Tan, çıkanldığı mahkeme tarafın- dan tutuklandı. CHP'nin son kurultayında genel başkanlığa adaylığını koyarak adını duyuran Har- mandalı Belediye Başkanı Metin Oktay, 10 bin dolar is- teyen Ertuğrul Tan'ı parayı veımek için İstanbul "a çağır- dığını belirterek şunları an- lattı: "1994 yılında Harman- dalı Belediye Başkanı seçil- dim. 1995yüındabirlokanta- da, daha önceden de tartışmış olduğu m kişilerle karşılaştım. Aramu- da yeniden tartışma çıktı. Hcnü/ ruh- satlı silah almamıştım. Bir başkasının uzerine kayıtlı silahı taşıyordum. Tar- tışma sırasında havaya ateş ettim. Olay mahkemeye intikal etti. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi, meskûn ıııa- halde ateş etmekten 10 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin, rapoıiarda sarhoş olmadığım belirtilmesine karşın ateş et- tiğim sırada sarhoş olduğumu göz ( ıkanldığı mahkemece tutuklanan Ertuğrul Tan, süakli vü/ıınü kapattı. önünde bulundurmasu karan temyiz etmeme neden oldu." Oktay. Yargıtay'dan karar beklerken kendisine telefon eden Ertuğrul Tan adlı şahsın temyiz karannın çıkmasının zor olduğunu. bir daha belediye başka- nı seçilemeyeceğımi belirterek kendi- sinden rüşvet karşılığı Yargıtay kararı- nı etkileycbileceğini belirtmesi uzeri- ne şuçüstü yapmaya karar verdiğini be- lirterek daha sonraki gelişmelen şöy- leözetledi: "ErtuğrulTanişi 10bindo- lara halledebileceğini söyiedi. Bu kişiy- le aramızda geçen konuşmalan kaydet- tirdim. Dün (önceki gün) parayı ver- mek için İstanbul'a geldim ve durumu savcılığa bildirdim. Daha önce seri nu- maraları alınmış olan iki bin doları Er- tuğrul Tan'a verdikten sonra polisler suç üstü yaptı." Tan. çıkanldığı mahkeme tarafından tutuklandı. REFAHYOL Çiller'i aklama telaşmda • Çiller çiftinin sahip ve ortak olduğu Marsan, Marso ve Aytaş şirketlerinin deîterleri. bavullarla şirket yetkilileri eşliğinde TBMM Malvarlığı Komisyonu'na götürüldü. ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu)- DYP Genel Baş- kanı ve Basbakan Yardım- cısı Tansu Çiller ile eşıne aıt şirketlerin defterlen ba- vullarla TBMM Malvarlığı Komisyonu'na götürüldü. Çillerle'rinyüzde99.7pay- la sahıp oldukları Marsan Holding, Aytaş ve Marso AŞ'nın defterleri şirket yet- kilileri tarafından komisyo- na ulaştırıldı. DYP'li üyelerin bastır- ması üzenne RP'li Komis- yon Başkanı NaciTerzi'nin defterlerin üyeleredağıtıla- mayacağı yönündeki sözle- ri muhale'fetteki üyelerin sert tepkilerine yol açınca toplantıya 5 saat ara verildi. Terzi'nin. defterlenn bir an önce iade edilebilmesı ıçın saat 19.00"da yeniden top- lanma karanna itiraz eden muhalefet partileri temsil- cılerinin. "Defterler, komis- vondan kaçınlmak isteni- yor" dıyerek karara karşı çıktıklan bildırildi. Çiller hakkında kurulan TBMM Malvarlığı Komıs- yonu'nun dünkü toplantı- sında. Çiller ailesıne ait şir- ketlerin defterlerinın ınce- lenmesıne başlandı. Ancak inceleme öncesınde komis- yon üyelerı arasında sen tartışmalar olduğu kayde- dildi. Alınan bılgıye göre Ko- mısyon Başkanı Terzı ve DYP'li üyeier defterlerin üyelere dağıtılmasına ve şirket görev lılerinin toplan- tıya alınmasına karşı çıktı- lar. Bazı üyelerin telkını uzerine, şirket yetkililennın salondan çıkanldığı bıldi- rildi. Komisyonda. Çiller çiftinin ABD'ye para trans- ferini yaptığı Demirbank'ın Genel Müdürü Cumhur Doğanda bilgi verdi. Doğan. transferleri doğ- rularken. bazı üyelerin, "Çillerler'in ABD'-deki gayrimenkullerinin değeri bu rakamın çok üzerinde, bu paralan nereden bul- du" sorusunu yönelttiğı öğrenildi. Bu arada ANAP'lı üyelerin de, top- lantının akşam saat 19.00 yerine bugüne bırakılma- sını önerdiği. aneak başkan Terzi'nin kararından gen adım atmadığı kaydedıldı. CHP'li Yılmaz Ates 'Sanayi Bakanı'nın yetkisi padişahta yok' A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın yeni- den görüşülmesi ıçın TBMM'ye gönderdiğı "Promosyon V'asası". genel kurulda tartışmalara yol aç- tı. TBMM Genel Kurulu. Grup Başkanvekılı Yasin Hatipoğlu başkanlığında dün toplanarak Promosyon Yasasf nı-görüşmeye başla- dı. Yasa üzerinde ilk sözü alan DSPTrabzon Milletve- kili HikmetSamiTiirk, Pro- mosyon Yasası ile bırlıkte rekabet kurulunun da mutla- ka oluşturulmasını gerekti- ğini belirtti. Türk. "Gazete- ler bu çerçe>edeyoğunlaştır- dıkları promosyonlan ile adeta bazı sınai üriinlerin pazariamacısı haüne gelmiş- lerdir"dedı. CHP grubu adına söz alan Ankara Milletvekıli Yılmaz Ateş. yasa ile Sanayi ve Tı- caret Bakam'na padişahlar- dadahıolmayanbiryetkinın verilmek istendığını söyie- di. Yasahükümlen ile vareı- sız ınfaza gıdıldiğını. Cum- hurbaşkanf nın veto gerek- çesinde ıfadc edıldığım an- latan Ateş. "Bu tasan, basın özgürlüğünü ortadan kaldı- racak ve Sanayi Bakam'nı hem yargıç, hem de hâkim konumuna getirecektir" de- di. ANAP Ankara Mılletve- kılı İrfan Köksalan da Sa- nayi ve Tıcaret Bakanı Ya- lımErezın. "Virgülüne da- hi dokunmadan. TBMM'- den yeniden çıkannz" şek- lındekı konuşmasını anım- satarak. "Sayın Erez,busöz- leriyleTBMM'yi ipotek altı- na aldığını açıklamıştır. \y- nı zamanda da Cumhurbaş- kanlığı gibi bir makama ade- ta kafa tutmayı amaçlamış- tır" dıye konuştu Eleştirilerı yanıtlayan Ya- lım Erez. muhalefetin Tür- kıye'de basinın özgür olma- dığını savunarak bunun ga- zete patronlan ile genel ya- ym yönetmenlennın tutum- larından kaynaklandığını sövledı. Yolsuzluk tartısması Bakımevi yöneticileri birbirlerini suçluyor ANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu)-Türkiye Ruh Sağ- lığı ve Tedavi Vakfı'na ait yaşlı bakımevindekı hasta- ların öldürüldüğüne ilişkin suçlamalar. karşılıklı yol- suzluk tartışmasına dönüş- tü. Bakımevi sorumlu mü- dürü Doç. Dr. Abdükabbar Dengiz, ıdarı ve malı ışler müdürlüğünden ayrılan ve kuruma ilişkin ıddiaları ka- muoyu gündemıne getıren Mehmet Sana'nın. yolsuz- luk yaptığının ve hasta ya- kınlannın gönderdiğı parayı eşının hesabına yatırdığının belgelendiğını belirtti. Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Yaşlılar Bakı- mev ı'ndeki yolsuzluk tartıs- ması, eskı yönetıcilerinden Mehmet Sana'nın. bakıme- vi hemşıresı Şehriban Şa- hin'in kurumda kalan 4 has- tayı keyfi bıçimde öldürül- düğünü. diğer yöneticılenn debakımev ıneaıt mal vepa- raları zımmetınegeçırdikle- rını ıddıa etmesıyle başladı. Sana'nın. ölüm raporla- nnda "kalp ve solunum yet- mezliğj" gerekçelennın bu- lunduğuna dikkat çekerek. yaşlıların öldürüldükleri id- dıasını gündeme getırdiğini anımsatan bakımev ının so- rumlu müdürü Doç. Dr. Ab- dülcabbar Dengiz, tıp bilı- mınde ölüm tanısının zaten bu ıkı madde üzennde odak- landığına dikkat çektı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog