Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17ŞUBAT1995CUMA 10 DIŞ HABERLER Cezayfr'de cinayetler • CEZAVtR(AFP)- Cezayir'in tanınmış kişilerine yönelik saldınlann devam ettiği bildirildi. Dün Cezayır'in en tanınmış şarkıcılanndan olan ve Raşit adıyla tanınan müzisyen dükkanı önünde makinali tüfekle taranarak öldürüldü. Bu hafta ıçinde Cezayir Ulusal Tiyatro Direktörü Azedin Medyubi, feminist Nabila Djahnine ve tanınmış azınhk berberi uğradıklan saldınlar sonunda hayatlannı kaybettiler. ABD'de kasmga: 5 ölür 55 yaralı • ARAB(AA)-ABD'nin gûney eyaleti Alabama'nın kuzeyini etkiliyen şiddetli kasırga.5 kişinin ölümüne 53 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Bölge yetkililennin ver- diği bilgiye göre, özellikle Arab ve Joppa yerleşim birimlerini etkiliyen tor- nadonun geçişi sırasında bazı evler, ağaçlar ve elektrik direkleri yıkıldı. Arab'da 4 kişi Asbury'de de 1 kışının öldüğünü belirten yetkililer, ölü sayısının yükselebileceğini söylediler. Yunanistan'a yeni Cumhurbaşkanı • Dış Habeıier Servisi - Yunanistan Parlementosu mart ayına kadar yapacağı 3 ayn oylama sonunda yeni Cumhurbaşkanı seçme karan aldı. 87 yaşındaki Cumhrbaşkanı Constantine Karamanlis'in 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevi 5 mayıs'ta sona eriyor. Karamanlis, dönem bitimini beklemeden son oylama sonrası görevini bırakmayı teklif etti. Cumhurbaşkanlığı oylamalannın 24 şubat. 2 mart ve 8 mart tarihlerinde yapılması kararlaştınldı. Barzani'den yalanlama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - KDP Liden Barzani. Irak yönetimi ile temas halinde olduğunu yalanlayarak, Bağdat'ı bu yönde iddialar ortaya atarak, Irak muhalefeti arasında güvensizlik ortamı yaratmaya çalışmakla suçladı. Kuzey Irak'taki ana Kürt gruplanndan ICürdistan Demokratik Partisi (KDP) Lideri Mesut Barzani, Bağdat yönetimi ile temas halinde olduğu yolundaki haber ve açıklamalan yalanladı. Yaşar Kemal'e destek • STRASBOURG (AA) - Avurupa Parlamentosu'nda dün kabul edilen bir kararda yazar Yaşar Kemal'in bölücülük yaptığı gerekçesiyle, hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafmdan soruşturma açılması eleştirildi. Kararda Yaşar Kemal'e yönelik suçlamalann haksız olduğu, insan haklan ile düşünce özgürlüğünü ihlal ettiği öne sürüldü. Kararda, "Yaşar Kemal hakkında açılan dava demokratik olduğunu iddia eden bir ülkeye ters düşijyor" denildi. Ermenistan ile tehMkeH ısnıma• Azerbaycan'in İ$galİ Erivan'm Türkiye ile ilişkileri normalleştirme yolunda attığı adımlara karşılık, Ankara'nın, Azerbaycan'da işgal altmdaki topraklar boşaltılmadan önce olumlu yanıt verme eğilimine girmesinin 'tehlikeli' olduğuna dikkat çekildi. Türk hükümetinin yakınlaşma adımlannın ise işgalin sona erdirilmesini yavaşlatabileceği bildiriliyor. • Ankara'nın İkİlemİ Ankara, Erivan ile ilişkilerinde bir ikilem yaşıyor. Bir yandan Türkiye ve Ermenistan'da kamuoylannm psikolojik olarak ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olduklan bildirilirken, diğer yandan Bakü'nün Erivan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olmaması Ankara-Erivan hattı önündeki en büyük engeli oluşturuyor. LALE SARltBRAHİMOĞLU ANKARA- Ermenistan' ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirme yolunda attığı adımlara karşılık, Ankara'nın, Azerbaycan'da işgal altındaki toprak- lar boşaltılmadan önce olumlu yanıt verme eğilimine girmesinin 'tehlike- li' olduğuna dikkat çekildi. Başbakan Tansu ÇiBer'in Türkiye Odalar ve Borsalar Bırliği (TOBB) Başkanı Yalım Erez'i Ermenistan ile ticari ilişkilenn geliştirilmesı yolunda görevlendirmesi ve Erivan ile sınırla- nn ticarete açılması yolundaki eğılım- lerin uygulamaya konmasının, Erme- nıstan'ın .Azeri topraklanndan geri çe- kilmesi sürecini yavaşlatmasına yol açabileceği bildirildi. Hükümet çevrelerinde, Azerbaycan topraklanndan çekilmeden Ermenis- tan ile Türkiye arasında smırlann açıl- ması ve ticarete başlanması yönünde atılacak adımlann. 'Türkiye'nin, hiç- bir ödün almadan Yunanistan'ın NA- TO'nun askeri kanadına dönüşünü engelleyen vetosunu kaldırmasına' benzeyeceği endişesi dile geririldi. Türkeş ve Erez devrede Ermenistan'ı, SSCB'nin dağılma- sıyla kurulan diğer cumhuriyetlerle bırlikte bağımsız devlet olarak tanı- yan Ankara, Erivan'ın Azerbaycan'ı işgali ve sözde 'Ermenisoykınını' po- litikasından vazgeçmemesı nedeniyle bu ülke ile diplomatik ilişkı başlarma- dı. Türkiye'nin Ermenistan'a yönelik hava ve sınır ablukası devam ediyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan. Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi yolunda ilk somut adımı, tek kozu soykınm iddiası olan muhalefetteki Taşnak Partisi'ni geçen yıl sonlanna doğru kapatarak attı. Anayasasında 'soykınnı' ifadesine de yer vermeyen Erivan yönetimi. PKK ilintili faaliyetleri de sınırlama politikası izlemeye başladı. Azerbaycan'ın yüzde 20"sini işgal eden ve ciddi ekonomik sıkıntılâr için- de bulunan Ermenistan, Türk kamu- oyunda sempati kazanmak amacıyla milliyetçi çizgideki MHP Genel Baş- kanı Alparslan Türkeş ile de temasa geçti. Erivan. Ankara ile ilişkiîerin nor- malleştirilmesi için olumlu adımlar atarken, Ankara'da da bu ülke ile iliş- kilerin geliştirilmesı için kapalı bulu- nan sınır kapılanmn açılmasv yolun- da açıklamalar yer almaya başladı. Diplomatik kaynaklar, taraflarca başlatılan bu girişimlerin her iki ülke kamuoyunu ilişkilerin normalleştiril- mesi yolunda psikolojik olarak hazır- ladığına dikkat çektiler. Ancak aynı kaynaklar. "Azerbavcan ise buna ha- nr degil. Bakü'nün hazır olmadıgı bir konuda Türkiye'niıı ileri bir adım at- masıdüşünülmemeir değerlendırme- sini yapıyor. Cumhuriyet'e bilgi veren hükümet çevTeleri,Türkiye'nin, Ermenistan ile diplomatik ilişkilerin başlatılması yo- lundaki temel ön koşul olan, Azeri topraklanndaki işgalin sona erdiril- mesi politikasıran devam etmekle be- raber, bu koşul yerine getirilmeden atılacak adımlann. Erivan'ı Bakü ile sorunlannı çözme konusunda ağırdan alma politikası izlemesine yol açabi- leceğine dikkat çekiyorlar. Başbakan Tansu Çiller'in, TOBB Başkanı Yalım Erez'i, Ermenistan ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için gö- revlendirmesiyle atılan son adımlann. 'temel koşul' muhafaza edilerek sür- dürülmesi gerektiğı belirtiliyor. Ankara'nın ikilemi Ankara'da Türkiye'nin belirli ko- şullar yerine getirilmeden Ermenis- tan'a yönelik olumlu adımlar atması tehlikesine işaret edilirken, diğer yan- dan da Türkiye'nin bir ikilem içinde olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Bir yandan Türkiye ve Ermenis- tan'da kamuoylannın psikolojik ola- rak ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olduklan bildirilirken, diğer yandan Bakü'nün Erivan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olmaması, Ankara-Erivan hattı önündeki en bü- yük engeli oluşturuyor. Türkiye'nin yaşadığı bir diğer iki- lem de Azerbaycan ve Ermenistan arasında 'savaş durumu haric' ticari ilişkilerin yapılıyor olması. Iki ülke arasında sınır ticaretinin yapıldığına dikkat çeken bölgedeki kaynaklar, karşılıklı olarak hava sahalannın da kullanıldığına işaret ediyorlar. Diğer yandan Türkiye, Ermenis- tan'ın ikili ilişkilerin normalleştiril- mesi yolunda attığı adımlara karşın Azerbaycan faktörii nedeniyle. hava ve kara sahalannı bu ülkeye kapatmış durumda. Azerbaycan ve Ermenistan arasın- daki ticari trafığe dikkat çeken aynı kaynaklar, Kızılhaç konvoylannın Er- menistan üzerinden Azeri özerk böl- gesi Nahcivan'a yardım götürmekte olduklannı da anımsatıyorlar. Maskeli Filistinli bir gösterici elindeki sapanı sallayarak karşıdan gelenİsrail askeri araçlannı protesto ediyor. îsrail sınır kapılannı açıyorDış Haberier Servisi - îsrail ve Fi- Hstin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) liderle- ri şiddet olaylan yüzünden kesintıye uğrayan banş sürecini yeniden baş- latmak için bir araya gelirken, aşın milliyetçi lsraillilerbir Yahudinin Fi- listinlileri katledışini kutladılar. Gazze Şeridi'ndeki Erez sınır kapı- sında gerçekleştırilen buluşmada tsra- il ile Gazze Şendi ve Batı Şeria ara- sında kapalı tutulan smırlann gelecek haftadan itibaren kısmen açılması ka- rarlaştınldı. Filistin Ekonomı Bakanı Ahmed Qorei İsrail radyosuna yaptığı açıkla- mada karann Filistin Kurtuluş Orgü- tü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ile îsra- il Başbakanı İzakRabin arasında ger- çekleştırilen zirvede alındığını duyur- du. Qorei karann uygulamaya geçme- si ile birlikte Gazze Şeridi'nden 10 bin, Batı Şeria'dan ise 5 bin kişinin Is- raü'deki işlerine gerı döneceklerini • Arafat ve Rabin arasında Erez sınır kapısmda gerçekleşen zirvede 22 ocaktan bu yana kapalı tutulan smırlann kısmen açılması için anlaşmaya vanldı. açıkladı. İsrail, 22 ocakta meydana gelen ve 21 Israillinin ölümüyle so- nuçlanan intiharsaldınsının ardından sınır kapılannı kapattığını açıklamış- tı. Iki liderin, israil ordusunun Batı Şeria'dan çekilmesi konusundaki gö- rüşmelerin hızlandınlması konusunda da fıkir birliğine vardığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres Rabin-Arafat zirvesinin basma kapa- lı olarak yapılacağmı ve sonraki top- lantı hakkındaki açıklamanın daha sonra yapılacağmı duyurdu. Liderler toplatıdan sonra basına herhangi bir açıklama yapmadılar. Geçen hafta ya- pılan görüşme sonrasında Rabin ba- sına açıklama yapmayı reddetmiş ve gelecek toplantmm basma kapalı ola- cağını açıklamıştı. Yaser Arafat, Ra- bin ile buluşmadan önce banş konu- sunda istekli olduğunu göstermek amacıyla Filistinli militanlann tutuk- lanması için emir verdi. Filistin polisınin önceki gece HA- MAS ve tslamı Cihad örgütlerine üye en az 10 kişiyi tutukladıklan belirtil- di. Filistin polisi turuklananlardan bi- risinin Israil'de intihar saldınsı düzen- lemeyi planladığmı açıkladı. Kaüiama kutiama Geçen salı günü Hicri takvime gö- re El-Halil katliamının yıldönümü kutlamalannda 1 Filıstinlinin öldürül- mesi ve 6 kişinin yaralanması ile baş- layan gerginlik dinmek bilmiyor. Ba- tı Şeria'da aşın milliyetçi Yahudi yer- leşimcilerin, El-Halil katliamının yıl- dönümünde düzenlemeyi planladığı törenler nedeniyle El-Halil bölgesi önceki geceden itibaren ordu tarafın- dan kapatıldı. Ordu önceki gece yap- tığı açıklamada Kiryat Arba Yahudi yerleşim alanı dahil olmak üzere tüm bölgeyi dün gece yansına kadar kapa- lı askeri bölge ilan etti. İsrail ordusu aynca, aşın milliyet- çilerin Baruch Goldstein'ı anma tö- renlerine katılmalannı önlemek ama- cıyla, önceki gece El-Halil ve komşu Halhul ve Dahariye kasabalannda so- kağa çıkma yasağı ilan etti. Alınan bütün bu önlemlere karşın aşın milli- yetçi Yahudiler dün engelleri aşarak El-Halil bölgesine girmeyi başardılar ve cami katliamını gerçekleştiren Goldstein'ı destekleyen ve onu kutsal bir savaşçı olarak gördüklerini belir- ten gösteriler yaptılar. TÜRKİYE TURİZM YATIRIM VE DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş. (TYT BANK) BİRİNCİ YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ SAHİPLERİNE DUYURU: Bakanlar Kurulu'nun 11.04.1994 gün ve 94/5456 sayılı karan ile Bankacılık yapma ve mevduat kabul izni kaldırılan Türkiye Turizm Yaünm ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu Birinci Menkul Kıymet Yaünm Fonu'nun tasfıye görevi, söz konusu kurucu Bankanın niteliklerini kaybetmiş olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.1994 tarih, OFD/739 sayılı, T.C. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'nın 2504.1994 tarih ve 31599 sayılı yazısı ile Türkiye İş Bankası A.Ş 'ye verilmiştir. Kaülma belgesi sahiplerinin, tasfıye öncesinde kimlik belgeleri ve alacaklannı kanıtlayıcı belgeler ile birlikte 20 02.1995/24.02.1995 tarihleri arasmda aşağıda belirtilen adrese başvuruda bulunmalan gerekmektedir. Yukanda belirtilen tarihler arasında başvuru yapılmadığı takdirde banka kayıtları esas alınacaktır. Başvurular şahsen veya noter onaylı vekâletname ile vekil tarafından yapılacaktır Tasfıye işlemleri sonuçlandıktan sonra katılma belgesi sahiplerinin adreslerine duyuru yapılarak, oluşan pay değerine göre ödemeleri yapüacaktır. İlgililere önemle duyurulur. Başvuru Adrcst TYT Bank Genel Mudürlüğü/Menkul Değerier Müdürlüğü Büyukdere Caddesi, Maslak Meydanı No 37 80670 Ayazağa/İstanbul Telrfbn: (0 212) 285 23 23 (Santral) (0 212) 285 27 86 (Direkt) Not: tstanbul dtşmdski katılma belgesi sahiplerinin, TYT Bank'm Ankara, Anolya, Bvrsa ve İzmir Şubeleri'ne başvurmalan nca olunur NEW YORK TIMES'IN İDDİASI: Bağdat, BM ambargosunu deldi • The New York Times, Irak'ın Türkiye ve îran üzerinden dünyaya petrol sattığını ileri sürdü. Dış Haberier Servisi - ABD'de ya- yımlanan 'The New York Tunes'ga- zetesi, Irak hükümetinin Türkiye ve lran üzerinden dünyaya petrol satarak Birleşmiş Milletler ambargosunu del- diğini ileri sürdü. tddia, Bağdat tara- fından yalanlandı. New York Times gazetesinde dün yayımlanan haberde, 1990 yılında Körfez krizinin patlak vermesinden bu yana BM tarafından ambargo uy- gulanan Irak yönetiminin geçen yıl gerçekleşhrdiği gizli petrol satışın- dan 800 milyon dolar gelir elde etti- ği bildirildi. Gazetenin haberinde, petrol sahşmın Irak'a uygulanan am- bargonun kaldınlmasından yana olan Türkiye, lran. Ürdün ve diğer bölge ülkelerinin desteğiyle gerçekleştiril- diği öne sürüldü. Habere göre, Irak yönetimi günde 200 bin varil petrolü Kuzey Irak üze- rinden kamyonlarla Türkiye ve Iran'a naklediyor. lran ve Kuzey Iraklı Kürt- lerin, Saddam yönetimine düşman ol- malanna karşın Bağdat ile gizli işbir- liği yapmalannın nedeni ise petrolün getirdiği tatiı kâra' bağlanıyor. Ku- zey Irak'taki Kürt yönetimi her gün topraklanndan geçen yüzlerce Irak tankennden vergi alırken, lran yöne- timinin Iraklı petrol satıcılanyla giz- li bağlantılan bulunuyor. Ortadoğu petrolünün uluslararası piyasalarda varil başına Tıyatının 14 dolar olmasına karşın, kaçak olarak yurt dışına çıkanlan Irak petrolünün varil fıyatı 8 dolar ile 10 dolar arasın- da değişıyor. The New York Times gazetesi, ucuz petrolün Türkiye ve Iran'da hemen alıcı bulduğunu bildi- riyor. Gazeteye göre, Irak'ın Basra Körfezi kıyısındaki Umm Kasr lima- nından her gün çok sayıda tanker pet- rolle yüklü olarak denize açılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Du- bai'ye giden Irak tankerleri burada yüklerini diğer tankerlere aktanyor- lar \-e böylece Irak petrolü serbestçe Akdeniz üzerinden dünya piyasalan- na ulaşıyor. New York Times gazetesinin iddi- alan. Bağdat yönetimi tarafindan ya- lanlandı. Reuter ajansına bilgi veren Iraklı diplomatlar, "Eğer gerçekten Iraksmırmdanpetrol kacırdrt'orsatn- le, bunu hükümet >apmryt)rr ifadele- rini kullandılar. AZERİ PETROLLERİ KONSORSİYUMU ABD,Iran'ın ortak ohııasma karşı NEW YORK (AA) - ABD'nin, Azerbaycan petrollerinin işletilmesi ve boru hattıyla Batı pazarlanna ulaş- tınlmasma ilişkin olarak kurulan kon- sorsiyuma Iran'ın dahil edilmesine karşı olduğu bildirildi. New York Times gazetesinde ko- nuya ilişkin olarak yer alan haber-yo- rumda, ABD'de yüriirlükte bulunan bir yasaya göre Azerbaycan petrolle- rini işletecek konsorsiyuma Iran'ın da dahil edilmesi halinde. aynı kon- sorsiyumda yer alan Amerikan petrol şirketlennin vergi veya hükümetin sağlayacağı borç garantisı gibi kolay- lıklardan yararlandınlmayacaklan öne sürüldü.Gazete, bu nedenle, Tah- ran'ın safdışı bırakılması kampanya- sına Washington hükümetinin yanı sıra, nüfuzlu Amerikan petrol şirket- lerinin de katıidıklannı kaydetti. Gazetenin haberinde, Azerbay- can'ın konsorsiyuma dahil edilmesi için Iran'a söz verdiği ve resmen kon- sorsiyuma dahil edilmesedahi tran'uı çıkartılacak petrolden payına düşeni alacağı öne sürüldü. The New York Times gazetesi, söz konusu baskılara karşılık Azerbay- can'ın yine de lran'ı "uyuyan ortak" statüsüyle anlaşmaya dahil edeceği- ni kaydetti. Afgan öğrencfler iktidarı zorluyor • Şeriatçı medrese öğrencilerinin oluşturduğu Taliban birlikleri ilerliyor. Birlikler, başkent Kabil'e yalnızca 15 kilometre uzakhkta. Dış Haberler Servisi - Afga- nistan'da üç yıldır savaşan rakip silahlı gruplara karşı şeriatçı medrese öğrencilerinin kurdu- ğu Taliban hareketine bağh bİT- likler, başkent Kabil'e doğru hızla ilerliyor. Kabil'ı kuşatma altında rutan Gülbeddin Hikmetyar'a bağh birlikleri püskürttükten sonra Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbani'ye bağh ordu birlikle- nne ültimatom veren Taliban gerillalan dün Hikmetyar'a bağ- lı birliklerin elinde bulunan top- raklardan bir kısmını daha ele geçirerek Kabil'e biraz daha yaklaştı. Taliban gerillalannın başkente yalnızca 15 kilometre uzakhkta olduklan bildiriliyor. Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbani'ye bağh ordu birlikle- ri. Taliban'ın önceki gün verdik- leri ültimatom üzerine dün Ka- bil'in güneyindeki üç bölgeden çekilerek mevzilerini Taliban gerillalanna terkettiler. Ordu birliklerinin komutanı- nın Fransız haber ajansı AFP'ye Kısasüreonce kurulmuş olmasına rağmen ülkede vıBardır savaşan rakip gruplann hepsini püskürten Taliban, başkente yürûyor. verdiği bilgiye göre, Kabil yöne- timinin Savunma Bakanlığı ta- rafından dün cephedeki ordu birliklerine geri çekilme emri verildi. Gözlemciler, ordunun Taliban birlikleriyle çatışmaktan kaçın- dığını ve bu yüzden geri çekil- me karan aldıklannı bildiriyor- lar. Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiği ileri sü- rülen Taliban'ın 25 bin askeri. 200 tankı ve 12 adet MIG-21 sa- vaş uçağı bulunuyor. Banşgirişimi Taliban birlikleri başkente yaklaşırken, çatışmalann sona erdirilmesi amacıyla banş giri- şimleri de yogunlaştınlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Charles Santos dün Taliban liderleriyle bir araya ge- lerek göriiştü. Taliban'ın hafta başmda Gülbeddin Hikmetyar'a bağh birliklerin elinden aldığı Çaraşyab kentinde gerçekleşen görüşmede. Devlet Başkanı Rabbani'nin banşçı yollarla ik- tidan devretmesi konusu görü- şüldü. Haziran ayında devlet baş- kanlığı görevinden aynlması ge- reken Devlet Başkanı Burha- neddin Rabbani, görev süresini 6 ay uzatmıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog