Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ZKASIM 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER .RP'de kadın sıkıntısı >HİLYA KARABAĞLI ANKARA - Refah Partisi. partıye seçım öncesinde katı- lan eski De- mocrat Parti (DP) Genel Baş- kan Aydın Menderes'i Istan- bu l. bölgeden aday gösterir- ker hakkında çeşitli soruştur- rn&ar açılan Rize Beledive JBaşkanı Şevki Yılmazı Ri- ^ze'iien milletvekili adayı yap- tı. RP, 37 kişinin yanarak yaşa- "mırı yitirdiği Madımak Öteli sonmlularından Sı\as Bele- •diye Başkanı Temel Karamol- iaoçhı'nuda aynı yerden aday .gösrerdi. Eski valıleri, rektör- lenve ordudan atılan askerle- ri ajay listesine koyan Refah, i>u -eçimde kadın adaylara yer yermedi. RP'nin mevcut mil- lehekillerinin çoğunluğu se- çircbölgelerinde yerlerini ko- mrieneski Hak-lş. Konfederas- yoıu Genel Başkanı NecatiÇe- lik,Kocaeli'nden aday göste- Tild\ 1 RP'nin mılietvekili adayla- -nnm isimleri ve aday oldukla- n bölgeler şöyle: Adana: Yakup Budak. İbra- jıim Ertanyürek, Cevdet Ak- çakAdıyaman: Ahmet Doğan, AhmetÇefik,Ömer Alkan Af- yon Sait Açbağ, Osman Tezel, Ahmet Koca. Ağn: Ziyaeddin Tokaş. Sıddık Altav. Celal Esin. Amasya: CemaJettin LafçuAkif Gülle. Bekir Necati Şimşek, Nursel Kuloğlu. Ankara: Şa- ban Karataş, Rıza l lucak. Art- v in: Kazını Erkılıç. SedatAyar, MimSabriGüney Aydın: Mu- hammed Polat, Slustafa Nev- zat Şimşek, Özeltnce. Bilecik: Sezai Balta, Avni Kaçar. Bin- göl: Hüsamettin Korkutata, kazım Ataoğlu. MahmutSön- mez.Bitlis: Zeki Ergezen. Ab- dülhalit Mutlu. Mehmet Bekir Ayta. Baımaıı: Musa Okçu, Alaaddin Şener Aydın, Sait Ekind.Balıkesir: Mehmet Ru- hi Yılmaz. Tunç Ali Özdemir. Bolu: Fethi Göriin, Mehmet Şen. Burdur: Süle>man Aslan, Osman kavçakar. Metin Giir- dal.Çankın: tsmail Coşar, Ha- san Gültekin. Çorum: Yasin Hanpoğtu. Mehmet Aykaç.Zül- fikarGazi. Denizli Ramazan Yenidede. .Ahmet Şükrü Kum- ral. Diyarbakır: SacitGünbay. Edime: Mustafa İrin. Mehmet Örs, Miinir Akyürek. Recep Çınar. Elazığ: Âhmet Cemal Tunç, Ömer Naimi Bann. Ha- sanBelal. Erzincan: NaciTer- zi, Tevfik Karaka>a, Bekir Yd- dız,Yusuf Alba>Tak. Erzurum: Lütfü Esengün. AbdülîllakFı- rat.Ömer Ozvümaz. Aslan Po- latŞinasi Yavuz. Eskişehir: Ha- nifi Demirkol, Nihat BUgic, Ha- san MuratMercan.Gümüşha- ne: Lütfü Doğan, Ömer Ece. Hatay: Süleyman Metin Kal- kan, Mehmet Sday. Osman Nur. Hakkâri: Mehmet Naci Seven, Nasır Diri. Isparta: Mustafa Köylü, Haydar Kemal Kurt, Abbas Tevfik Pirimoğlu. Içel: Saffet Benli. Mehmet Emin Ay- dabaş, INebi Bozkurt. Kasta- monu: FethiveAcar,YaşarYe- tişkin, Salih Sayım. Kayseri: Abdullah Gül, Salih Kapusuz, .Şaban Bayrak. Kırklareli: Şe- nol Kalyoncu, Abdullah Gök- çe. Kırşehir: CaferGüreş,Ha- yati Uyar. Kocaeli: Şevket Ka- zan, Necati Çehk. Osman Pe- pe. Kütahya: .AhmetDerin, Me- tin Perli. Mücahit Köksal. Ma- latya: Oğuzhan Asiltürk, Recai Kutan, Fikret Karapekmez. Mardin: Fehim Adak, Hüseyin Yıklız, Nihat ErLMuğla: Meh- tnet Nil Hıdır. tbrahim Helva- icı. Muş: Sabahattin Yıldız, Ne- dim İlci. Mim Emin Seydagül. JMevşehir: Mehmet Elkatmış, Alpaslan Karacan, Mustafa Oğuz. İstarbul: Aydın Mende- res, Suleynıan Arif Emre. Ali Oğuz. İzmır: İsmail \ılmaz. Şanhurfa: İbrahim Halil Çe- lik. Abdülkadir ÖnceL Zülfikar İzol. Ordu Eyüp Haktan. I. Hakkı Akkiraz. Rize: Şevki Yı- maz, Abdul Metin Yinilmez, Ne\"zat Sağbm. Sakana: Ce- vat Ayhan. \"ezir Aydın. Mus- tafa Kılıçarclan. Samsun: Ah- met Denıircan. Latif Özbek, ÜnsalLzuıkaya. Siirt: Ahmet Nurettin Aydın. Mehmet Emin Aydın, Mehmet Oran. Sinop: Mustafa Öztiirk.Mehraet IÂ- \a Kaplan. Salim Burak. Sı- vas: Temtl Karamollaoğlu, Oğuzhan Demirci. Abdullatif •Şener, FetM Pehlh an, Mustafa V'Anaz. T<x3 AhmetSe\ingör, Attdullah Arsalan. Trabzon: Kcmalettiı Göktaş. İlhan Sun- gur.Tunceı YusufCumaDu- nıan. İbrahn DilcŞanlıurfa: İt»rahinı rtiîl Çelik, Abdulka- dLr Öncel Jşak: Nuri Uslu, NVTİ Canıun, Ömer Dinler. Van: Fetühh Erbaş, Şaban Şevli. Yalaı: Temel Coşkun, IVIustafaBtfa. Yozgat: Kazım A.-sâan, tlhaı\slan.Zonguldak: N -tcmettin.udın, Fazlı Erdo- CHP Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu da partisinden istifa etti Yeııi îstifalar sıradaTUREY KOSE ANKARA-CHP'de kan kaybı sürerken dün de Adıyaman Milletvekili Celal Kür- koğiu istifa etti, daha önce istifa ettiğini açıklayan İstanbul Milletvekili İbrahim Gûrso>- ise DSP'den "yeşil ışık"1 göremeyın- ce partisinden aynlmaktan vazaeçti. İzmir MUIetvekili Haül Çulhaoğlu \e~Uşak Mil- letvekili FahriGündüz ile bazı parti yöne- ticileri \e beledive başkanlan da önümüz- deki günlerde istifa ederek DSP'ye koşul- suz destek \ereceklerini açıkladılar. CHP lideri. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı Deniz Baykal. aday listesinin kesın- leşmesinin ardından karşıtlan kadar. yan- daşlannın da eleştirilerine hedef olurken tçel Milletvekili AvdınGüvenGürkan. İs- tanbul Millenekilı Ercan Karakaş \e An- kara Milletvekili SeyfiOktaya -çekilin" bas- kılan Yoğunlaştı. PM üyelerinden KenanCo- şar. "Örgütst'l kıyıma sessiz kalınamaz. Yol arkadaşlığı, parti içi de- mokrasi. bö>1e bir tavırla öl- çülecektir"dedi. CH P'de bütünleşme son- rası başlayan ve adaylık sü- recinde doruga tırmanan parti içi kav ga sürüyor. Bir- kaç gün içinde art arda is- tifa eden millletvekilleri DSP"ye geçerken dün de Adıyaman Milletvekili Ce- lal Kürkoğlu istifasını ver- di. Kürkoğlu. istifa dilek- çesinde. seçim tarihine dek bağımsız milletvekili ola- rak görevine devam ede- ceğini bildirdi. Kürkoğ- lu'nun istifasıylaCHP'den istifaedenlerinsayısı 23"e yükselirken partinin san- dalye sayısı da 42'ye indi. Çulhaoğlu ile Giindüz sırada • İstifalarla millenekili sayısı4l'e inen CHP'de sarsıntı sürüyor. Küroğlu'nun istifasının ardından İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ile Uşak Milletvekili Fahri Gündüz'ün de istifa edeceği öğrenildi. Zonguldak İl Başkanı Turpçu da partisinden ayrıldığını açıkladı. Hiçbir beklentim yok. DSP"\ i durumunda silineceğini belirterek çekil- memesi telkininde bulundular. Gazıantep Milletvekili Hikmet Çetin de sıkıntılı saatler yaşadı. SHP kökenlilerin dışlanması \e partiy i terk etmesinden duv - duğu rahatsızlığı gizlenıeyen Çetin'e. çe- kilmesi yönünde yoğun baskılaryapıldı. CHP sol kanat içinde, liste başlannda aday göstenlen tçel Milletvekili Aydın Gü- ven Gürkan. İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Ankara Milletvekili Seyfi Ok- tay'a sert tepkiler dile getirildi. İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş. çekilmeyi dü- şünmediğini şöyledi. Karakaş. "Onseçim konusu sistemebağ- dı ^ ılmaz. destekleyeceğim" dedi CHP Zonguldak Başkanı ŞerafettinTopçuda partisinden is- tifa etti. Çankaya Beledive Başkanı Doğan Taşdelen ile Mamak Beledive Başkanı İs- mail Değerli'nin de partilerinden istifası bekleniyor. Karayalçın, Çetin, rahatsız Kendini feslıederek CHP"ye katılma ka- rarı alan SHP'nin son lideri Murat Kara- valçın ile CHP"nin bütünleşme sonrası ılk lideri Hikmet Çetin'e adaylıktan çekilme- leri için ba.*.kı japıldı Karayalçın'ın kurmav- lan. dört vıl daha milletvekili olmaması Izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu, "Birkaç gün sonra istifa edeceğim. DSP">i destekleyeceğim" dedi. Uşak Milletvekili Fahri Giindüz de adaylık- tan çekildiğini, önümüz- deki günlerde istifa edece- ğini söyledi. Gündüz. "Par- tiyi binrivorlar. DSP">i des- tekleyeceğim. Genel baş- kan, 'Sel gıder. kum kalır" diyor. Zaten kum kaldı. Yüzde 4- 4.5*e indirdiler partiyi" dedi. CHP Genel Sekreter Yar- dımcısı Rıza Yılmaz da adaylann belirlenmesinin ardından birkaç gün için- de istifa edeceğini açıkla- ÇİZMEDEN YLK.4RI MUSA KART CHP, transfer için 'geçiş partisi' CHP'den aynlarak parti değiştirenler sadece DSP'ye gitmedi ANKARA (Cumhurh et Bürosu) -CHP'den bugüne dek "demokra- tiksoPdaki DSP'nin yanı sıra, DYP ve RP'ye de geçişleroldu. SHP-CHP bütünleşmesinin ar- dından yapılan 9 eylül kurultayının üzerinden iki ay geçtikten sonra SHP kökenliler. partiyi terk etme- ye başladı. Son istifalarla CHP'den bugüne dek istifa eden milletvekil- lerinin sa>ısı 23'e ulaştı. CHP boşalırken istifa eden mil- letvekillerinin yeni seçimlerı de il- ginç tartışmalara yol açtı. CHP'den başka partilere geçenlenn dagılımı şöyle: DYP'nin "eskisosyal demokrat- lar" kanadı: Bütünleşme öncesi SHP Çorum Milletv ekilı CemalŞa- hin ile Hatav Mılletvekili .\li Lvar, DYP'ye geçerek "merkez soldan, sağa"akınını başlattılar. Bütünleş- me kurultayı sonrası. adav lık ve se- çilme garantisi görmeyen bazı mil- letv ekilleridekendilerini izledi. Ha- tay Milletvekili Mehmet Dönen, •\ArtikTansucuyum~ diyen Dıyar- bakır Milletv ekili Salih Sümer tun- celi'deyakılanköylerleilgiliolarak özellikle iktidarın büyük ortağını hedef alan sert açıklamalar yapan Tunceli Milletvekili KamerGençile Siirt Milletvekili ErdalKo>uncıuar- tık DYP'li. Öncekı gün CHP'den istifa eden Sı\as Milletvekili Azi- met Köylüoğluda son dakikada DYP'ye'geçerek adav oldu. SHP dönemindekı geçişlerle birlikte bu- gün DYP'de "eski sosyal demok- rat"lann sayısı 7'ye ulaştı. "Demokratik Sol'u" seçenler: CHP'den i>tifa eden Ankara millet- vekilleri MümtazSmsalile Mehmet Kerimoğlu. Kırşehir Milletvekili HilmiYükselen. Amasya Milletve- kili Tahir Köse. Gaziantep Millet- vekili Bahattin Alagöz vc İstanbul Milletvekili İsmailCem.DSP'li ol- dular. istifa eden milletvekilleri. DSP'ye geçmek için Genel Başkan Bülent Ece>iften işaret beklemeve başladılar. Soysal'ın "ulusal sol" çizgisi bilinivordu. Ancak. tstan- bul Milletvekili İsmail Cem'in bu vöndeki farklı siyasi görüşleri ne- deniyle bir süre kapılar kendisine ka- palı tutuldu. sonra açıldı. Geçmiş- te Ecevit'i •'sağcılıkla" suçlayan di- ğerbazı CHP'liler ise bugün **Oy- Fanmızı DSP'de toplav alını" demek- te sakınca görmediler. CHP'den is- tifa edenlerden Tokat Milletvekili Güler İleri. Adana Milletvekilleri Muhammet Kaymak ve Timurçin Sa\aş. Amasya Milletvekili Cema- lettin Gürbûz ve Kars Milletvekili Zeki Naci Tarhan da "DSP'yi des- tekliyoruz" dediler. CHP'den istifa eden milletvekillerinin birbölümü de son dakikada DSP'ye geçerek bu parti listelerinden aday oldu. RP'li de çıktı: CHP'den istifa eden Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan da CHP'den istifa ederek RP've girdi. Bağımsızlar: ÇHP'den istifa eden Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık ile Muş Milleuekili Mu- zaffer Demir ise bağımsız kalmayı veğlediler. lanmav ınca. bö> le şe> ler olur. Önseçim bir sisteme bağlannıazsa hangi \ öntemle olur- sa olsun sorunlar çıkacaktır. Şimdi partinin toparlanmasına yardımcı olmak gerekir. CHP'Blerin Meclis'e girememesi kinıseve yarar getirmez'" dedi. Parti meclisi üyelerinden Kenan Coşar ise PM'nin yetkilerine el konularak liste- lerin hazırlandığını belirterek herkesi bu örgütsel kıy ıma karşı sessiz kalmamaya ça- ğırdı. Coşar. "Yol arkadaşlığı, parti içi de- mokrasi böyle bir tav ıria ök;ülecektir. Sonuç- ta ulaşılmak istenen ver. millervekiliiği olsa bile" dedi. Coşar. partiden istifa etmeyece- Sinı. mücadeleye devam edeceğini söyle- di. CHP lideri Deniz Baykal ile sert birtar- tışmadan sonra PM toplantısını terk eden Hasan Fetımi Güneş de istifa etme>eceği- ni bildirdi. Güneş. "Partiyi işgalden kurta- nncaya kadar mücadeleve devam edece- ğim "dedi. CHP aday listeleri kimse- yı menınun etmedi. CHP li- deri Deniz Baykal'ın karşıt- lan. listeleri "hizip listesi" olarak değerlendirirken v an- daşlan da "20 yü peşindedo- landık. Vefasız çıktı" dediler. Adaylann adav voklaması ile belırlendiği 18ildışında.aday belirleme sürecinde kavga- lar.küskünlüklervaşandı. Lis- te kavgaları sırasında Baykal yandaşlanndan Cemal Sey- men'in "20 yıldır arkanda- yız. Bu kadar biçici bir adam olduğunu bilmivordunı" de- dıği öğrenildi. Hatay örgü- tünden bazı partililerin de lis- telerbelirlenınce genel mer- keze gideYek camlan kırdık- lan öğrenildi. Eski genel başkanlara lis- te başlanndayerverildi. Mu- rat Karayalçın Samsun'da. Hikmet Cetin Gaziantep'te, Aydın Güven Gürkan da İz- mir'de Erdal İnönü'den boşa- lan yerlerde adav gösterildi. Turhan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Ayata'nın Izmir'de 3. sırada aday gösterilmesini üzüntüyle karşıladığı belirti- lirken alt sıralarda aday gös- terilenler arasından çok sa- yıda partili dün çekildi. Antalya'da önseçimi yiti- ren Baykal yandaşlarından Antalya Milletvekili Faik Al- tun,lstanbul 2. bölgede 7. sı- rada aday gösterildi. Bay- kal'ın vandaşlarından Enjs TütüncüTekirdağ. NailGür- man ise Trabzon"dan aday gösterildi. DSP eski genel başkanlanndan Necdet Ka- rababa. Şanhurfa 'da liste ba- şı adayı oldu. Bartın Millet- vekili Hasan Akyol. kendi seçim bölgesinde şans gör- mediği için Zonguldak"tan aday olurken Şırnak'tan es- ki bakanlardan Şerafettin El- çiaday gösterildi. 9 milletvekili listede yok Istifaların ardından ÇHP'dekalan42mıllervekı- linden 9'u listelerde yer al- madı. Bu milletvekillerin- den Erdal Inönü. Halil Çul- haoğlu, Atilla Hun ve Ziva Halis, adaylık başvurusun- da bulunmamıştı. Adıyaman Milletvekili Abuzer Tann- verdi. tstanbul Millenekili İbrahim Gürsoy ile illerinde yapılan aday yoklamasını yi- tıren Ali İbrahim Tutu, Er- man Şahin ve t'ral Köklü aday listelerinde yer alma- dı. ' Daha önceki SHP kökenlilerin Ecevit'in listesinde seçilebilecek yerlerde olduğu dikkat çekti DSP listesinde CHP-DSP dengesi ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Zonguldak yeri- ne İstanbul 2. bölgeden aday olan DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit. Zon- guldaklı seçmenlerine ve- da etti. Ecevit, yayımladı- ğımesajda. "SayınProf. Dr.MümtazSoysal'ı ve tüm milletvekili adav lannı sizlere emanet edhonım7 " dedi. DSP. CHP'den istifa eden İs- mail Cem'i Kayseri'den. Mustafa Yılmaz'ı Malat- ya'dan. Tahir Köse yi Istan- bul'dan. MehmetKerimoğ- lu'nu Ankara'dan. Cemalet- tin Gürbüz'ü Amasya "dan. Hihni Yükselen'i de Kınk- kale'den aday gösterdı. DSP- 'de. Ertuğrul Günay ile es- ki CHP'lı Güneş Gürse- ler'in, seçilme olasılıkları zayıf görünen İstanbul 1. bölge 12. sıra ve İstanbul 3. bölge 7. sıradan aday gös- terirmeleri dikkat çekti. Gü- nay'ın aday olmayacağını açıkladığı bildırildi. Ecevit, Zonguldaklı seç- menlere veda etti. Ecevit. yayımladığı veda mesajm- da şöyle dedi: "1965'ten 1980'e kadar. daha sonra da 1991'den beri. yaklaşık 20 yıl bana TB.MM'de Zongul- dak'ı temsil etme onurunu verdiniz. 1987 seçimlerinde de (nlannızla beni destek- lediniz. Sizlere minnettanm. artık bir değişiklik zamanı geldiğini düşünüyomm. O nedenle DSP Zon- guldak milletvekili adavları arasinda verimi. sizlerin çok değerli bir ev ladı olan Sayın Prof. Dr. Mümtaz Sovsal'a bırakıyorum. Milletve- killiği görevimL bundan böyle doğum yerim olan İstanbul'da sürdürmek istivorum. Fa- kat. herzaman sizlerin hizmetinde olacağım." Mesajının son bölümünde DSP'nin genel seçimlere iktidar adayı olarak gırdiğini belir- ten Ecevit. "Savın Prof. Dr. Mümtaz Sovsal'ı ve tüm milletvekili adavlanmızı sizlere ema- net ediyorum" dedi. DSP'nin bazı adayları \e seçım çevrelen şöyle: Atilla Mutman. Hakan Tartan. Ahnıet Priş- tina.Tanju Erdem (İzmır 1. Bölge). Veli Ak- so\. Şükrü Gürel, Hamdi Türkmen (İzmir 2. bölge >. Hikmet Uluğbay, Avdın Tümen, Ne- şe Erel, Sait Kekec. Önder Bülbüloğlu (An- kara 1. bölge). Lluç Gürkan, Göklıan Çapoğ- lu, Mehmet Kerimoğlu, Zeki Sezer (Ankara Inönü: Kimseye mesaj vermeyeceğim MERİH AK İZMİR- SHP'nin Onursal Genel Başkanı Erdal İnönü. sürekli olarak kendine "Ne yapacağız"sorusunun yöneltildiğıni ancak kimseye mesaj vermeyeceğim söyledi. İnönü. "Tabii ben CHP'de olduğum sürece CHP'ye oy veririm. Ama herkes istediğini \apar. ben akıl da mesaj da vermek istemem. İnanıvorum ki. seçmenlerimiz. partililerimiz her zaman en doğruyu yapmıştır" dedi. İnönü. dün eşi Sevinç İnönü \ le birlikte İzmir örgiitüne \eda zivaretine başladı. İnönü. il merkezınde vaptığı konuşmanın büyük bölümünü "basını eleştirmekle" geçirdi. Önümüzdeki günlerde "Anılanm ve Düşüncelerim" adlı bir kitap yayımlayacagını belirten İnönü, gazetecinin haberleri değiştirmemesı ve o olaya düşuncelerını katmamasi gerektiğini dıle getırdi. İnönü. kendisinden "mesaj" bekleyen partihlere ise hiçbiryol göstermedi. Hiçbir parti adı vermeyenTnönü. partililerin en iyisini yapacağına inandığını söylemesi dikkat çekti. "Yeni bir seçime gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi kafalarımız kanştı" diyen İnönü. bunun fazla "zararının" olmadığını savundu. Kendisine sürekli olarak "Kafamız kanştı, ne yapacağız" diye sorulduğunu belirten tnönü. "Zaten kafamız karışmasa seçime gitmejiz. Seçime gitmenin anıacı. herkesin kafası karışık olduğu için halka sormak, halkın ne istediğini, ne düşündüğünü görmektir. Halk nereden bilecek? Bilecek çünkü demokrasinin erdemi bu. Seçime giderken nasıl olacak. kim ne vapacak denivor. Seçimden sonra doğrusu buymuş denivor. Yani doğru bulunuyor. Onun için benden hiç mesaj filan beklemeyin" dedi. CHP'nın kapatılmasının ardından sosyal demokratlann bir çatı altında toplanmaM için çalışmalar yapıldığını. ancak bunun hâlâ gerçekleştirilemediğini belirtti. 2. bölge). ZekeriŞa Temizel Ahmet Tan, Ta- hir Köse, Orhan Birgit, Cevdet Selvi ı tstan- bul 1. bölge). Bülent Ecevit, Hüsamettin Öz- kan, Bülent Tanla(İstanbul 2. bölge). Erdo- ğan Toprak, Ziya Aktaş. Nami Çağan I tstan- bul 3. bölge). FikretÜnlü(Karaman 1. sıra). Fevzi Aytekin(Tekirdağ I. sıra). Mustafa İli- men, Erdal Kesebir (Edime). Abdullah Tur- han (Konva). NecdetTekin (Kırklareli). Er- sin Bozali (Giresun). İsmail Yıldınm (Kah- ramanmaraş). Zeki Eker (Muş), Mustafa Baykal (Nığ- de). AliÇolakoğlutNevşehif). Fikret Izunhasan (Muğla). Hasan Gülav (Manisa). Te- oman Akgür (Sakarya). Yal- çjn Gültan (Samsunı. \usuf Oztürk (Sıvas). Mehmet Ya- şar İ nal. Ender Karagül (Uşak). ŞirsuvarAzizoğhM Di- yarbakır). Sema Pişkinsütl Ay- dın I. Cemalettin Gürbüz (Amasv a). Ali Günav (Hatay ) Stlcuk Kadıoğlu (Isparta). Ha- di Dilekçi (Kastamonu). Adem Durkak(Kırşehır). Hilmi Yük- selen(Kınkkale). Mehmet Te- kül (Yozgat), Mehmet Zeki Arıkan (Şanhurfa). Mehmet Aydın(Siıri). HavatiKorkmaz (Bursa) Mehmet Ali Taşkın (Elazığ) Mehmet Fuat( Erzin- can ı Hanifi Aktaş(Erzurum). İstanbul 1 bölge 4. sırada ver alan Orhan Birgit ıle Kırk- İareh'de4. sırava konulanga- zetecı İsmetSolak'm adaylık- tan çekildiği öğrenildi. POLİTtKA GÜ]\LÜĞÜ Hİ1ÜV1ET ÇETtNlL\YA İlişki Kıyamet bugün kopuyor... Seçimlere girecek siyasi partilerde liste savaşları dün akşam sonuçlandı. Büyük sarsıntının yaşandığı CHP'de bakalım sular durulacak mı?.. Önceki akşam Kanal 6da Hulki Cevizoğlu'nun ko- nuğu olan bir 'aslan sosyal demokrat't izlerken aklı- ma şu geldı: Deniz Baykal ve ekibıni sağa kaymakla suçlayan Kamer Genç, şımdi DYP'de Ayvaz Gökdemir, Ba- ki Tuğ'la nasıl beraber olacaktı? Yoksa Kamer Bey. DYP içindeki 'şeriatçı ve ırkçılan' merkez sola mı çe- kecekti? Alevi kökenli olmakla övünen Kamer Bey, gerçek- ten sosyal demokrat mıydı? 12 Eylül 1980 sonrası Ke- nan Evren ve cuntacı paşalann seçtıği 'Danışma Mec- lisi'ne nasıl girmışti? Bu sorulara yanıt Tunceli'den geldi: "Kamer Genç, geç de olsa gerçek yenni buldu..." CHP'den istifa edenler arasında Sıvas Milletvekili Azimet Köylüoğlu da bulunuyor. Azımet Bey bilindiğı gibi eski bir bakan. Üstelik in- san Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı. Kayıp aile- lerıne 'şiirterokuyan', pamuktartalarındaırgatlarlako- nuşan, birandada 'medyatik' olan değerli birTürksi- yaset adamı. Azımet, CHP'den istifa ederken şöyle diyor: "CHP, sosyal demokrat çizglden saptı..." Hay Allah! Azimet Bey daha uç-dört gün önce CHPu deki istifaiarı eleştirip engın düşüncelerini bakın nasıl açıklıyordu: "CHP'de dallar budanıyor, CHP daha da güçleni- yor..." Ya eski Kültür Bakanımız, CHP Adana Milletvekili Timurçin Savaş a ne demeli... Yine üç-dört gün önce Timurçin Bey şunları söylü- yordu: "Partiler kişilere bağlı değildir. Önemli olan partile- rin ılkeleridir. Ben Adana'ya gittiğimdeneleryapaca- ğımı görecekler..." Timurçin Bey, Adana'ya gitmeden neler yapacağı- nı gösterdı ve CHP'den istifa etti... Evet. CHP'de dallar budanıyor... Mümtaz Soysal, Tahir Köse, İsmail Cem dışın- da gidenlere güle güle denmelıydi. Bu üç ad ise CHP'de kalsaydı -kalmaları sağlansaydı- "Safraları attık"sö- zü 'cuk' diye yerine otururdu... Ama Deniz Bey bunu yapmadı... Ve o yüzden de CHP'nin seçmen tabanı (SHP kö- kenli olanlar) sormaya başladılar: "CHP'ye neden oy verelim?.." • • • CHP'de yer yermden oynarken kimi özel televizyon- larda Tansu Çiller'ın propaganda kasetleri' yayım- lanmaya başladı... Bu arada yine kimi gazete patronları Tansu Ha- nım'la pazarlık ıçindeler... Hürriyet'ten Gülçin Telci, 19 Kasım 1995 günü kö- şesinde "Yahm Erez ne yapıyor?" diye sordu ve ya- nıtını da kendisi verdi... Sahi. Yahm Erez ne yapıyordu? Rıfat Serdaroğ- lu'nun başını yıyen Erez. şimdi izmir'e GİK kontenja- nı koyacak mıydı? Bırinci ve ıkinci bölgede liste başı olan Rıfat Serdaroğlu ile Işılay Saygın. GİK konten- janı karşısında ne yapacaklardı? Bız en lyisi önce Gülçin Telcı'nin yazısını okuyalım: "... Çiller, Fethullah Hoca'ya yürekten bağlı Rıza Akçalı'y/, onun kontenjanından 10 milletvekilini İzmir, Manisa ve Isparta 'dan listeye koyma şansını yakala- mış. 10 milletvekili Türkiye Gazetesı ve TGRT'nin sa- hibi Enver Ören'e venlmış... Yani Fethullah Hocacı- larsayesınde Zaman Gazetesi ile ilişkiler, Enver Ören sayesınde de Türkiye Gazetesi ile ilişkiler kurulurken birilerınin kalbı kırılsa da önemli değil. Bu durum, Sümer Oral ile Serdaroğlu'nu çok ra- hatsız etmiş. Oral çareyi sıyaseti bırakmakta bulurken Serdaroğlu partisinden aynlmayı bile düşünür hale gel- miş. Ben bunlan yazarken bir küçük not daha geldi. Önemli olduğu için eklemeyi uygun gördüm. Gelen bilgiye göre Zaman cılarİstanbul Bahçelievler'deki Ye- ni Banknot Matbaası'nın yanındakı Hazine arazisine talip olmuşlar. İstanbul Defterdartığı ise bu arazinin sa- tışı için Ankara dan talımat bekliyormuş." İlişkiler nasıl, beğendiniz mi? Gülçin'ın yazdığı olay bir tartışma programı olabilir televizyonlarda. Ali Kırca atv'de 'Siyaset Meydanı'nı Çiller - Zaman - TGRT - Sabah ilişkisine ayırabilir. Fehmi, Zafer, Fetuş, Enver, Fatih, Ahmet, Hasan, Okay, Yahm bu programa katılabilır. Ne dıyorsunuz? • • • Bugün siyasette kıyamet günü... En büyük sarsıntıyı CHP yaşıyor... Önay Hanım, Salih Bey, Mehmet Bey, Erdal Bey Kamer Bey DYP'yı tercih ettiler. Abdülkerim Bey 'adil düzen' dıyerek Necmetin Hoca'nın yanında yer al- dı... Şeyhler. şıhlar. hacılar. hocalar DYP. ANAR RP için- de yuvalanacaklar... Bülent Ecevit, 'tek seçici' olarak listeleri hazırladı. Rahşan Hanım milletvekili adayı olmayacak... Dün öğle saatlerinde DSP'den bize ulaşan bilgiler doğru ise DSP İstanbul ve İzmir'de CHP adayları kar- şısında oldukça zorlanır ve Bülent Bey'ın tüm hesap- ları altüst olur. Örneğin İstanbul'da Orhan Birgit, Cev- det Selvi, Güneş Gürseler gibi adlann geri sıralara itilmesi. İzmir'de Ahmet Priştina'nın üçüncü sıraya konması, bu adlar yerine Sabah ve Yeni Asır'dan Ha- kan Tartan, Ahmet Tan, Hamdi Türkmen'in yerleş- tirilmesi CHP'nin önünü oldukça açar... Alparslan Türkeş çoluk çocuk. damat, yakın ak- rabayı MHP'den Meclis'e taşıyacak 24 Aralık seçim- lennde... DYP'den istifa eden Sümer Oral, YaşarTopçu, ib- rahim Gürdal, Ahmet Neidim ANAP'tan aday ola- caklar... Galibaşu günlerde sosyalistolmanıntamsırasıdır... Ama bakıyorum da bir tek sosyal demokrat sosya- list partilere geçmiyor... Nedense DYP'yi yeğliyor as- lan sosyal demokratlar... Eğer sosyalist partiler yükselişte olsalardı yine de DYP'yı mi tercih ederlerdi? Hiç sanmıyorum... Nereden seçileceklerini bilirler, o denli de akıllıdır- lar... AKŞEHIR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1^88 39 Da\acılar Ahmet Lastik \e Halis Civelek tarafından davalılar ibrahim Ci\elek mirasçıları FadinıeCivelek \ear- kadaşlanalevhineactıklarıkadastrotespitmeitirazdavasının yapılan vargılamasi sonunda. Mahkememizin 8.9.1994 aünve 1988 39esas. 1994 170 sayılı kararı davacı Ahmet Lastık tarafından yasal süre içerısinde temyiz edilmis olup. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Başkanlıgı'nıri H 10 1995 gün \e 1995 4761-6002 sayılı boTma ılamı. dahili davalılardan Meral Kocav"a tüm aramafara rağıııenadresitebpıtedılenıedığınden.budahılı davalıyateh- liöı venne aeçmek û/ere ilanen tebhe olunur. Basııı 5393ü "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog