Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

23 ARALIK1994 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Petlas'a 30 milyarlık destek • KIRŞEHİR(AA)- Kırşehir'de kurulu Petlas Lastik Fabrikası'na, 30 milyar lira ödenek gönderildiği bildirildi. Petlas Genel Müdür Vekili Aşır Iman yaptığı açıklamada, bir süredir ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan Petlas'a işçi ücretlerinin ödenmesi ve hammadde temininde kullanılmak üzere Başbakanlık'tan 64 milyar liralık ödenek istendiğini hatırlattı. Iman, Başbakanlık'ın talimatı ile özelleştirme ile ilgili Devlet Bakanhğı tarafından 30 milyar lira gönderildiğini söyledi. Konfeksiyoncıdann 1(ota' başarısı • Ekonomi Servisi - Sektör temsilcilerince, Avrupa Birliği ile 21 aralıkta Brûksel'de yapılan hazır giyim ve konfeksiyon kota pazarhklan, hükümerin yürüttüğü gümriik birliği görüsmelerinin aksine yüzleri güldürdü. lstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ihracatçılan Birliği (İHKIB) Başkanı Okan Oguz başkanhğmdaki Türk heyeti ile AB tarafi arasında gerçekleştirilen görûşmeler sonunda, bazı kotalar nedeniyle AB ülkelerinin gûmrüklerinde bekleyen mallann serbest bırakılması ve AB ülkelerine giımesi sağlandı. tT0'nun1994 değertendirmesi • İZMİT(AA)-Izmıt Ticaret Odası Başkanı Yûksel Başer, 1994 yılında uygulanan ekonomik programlar sonucunda baz\ olumlu sonuçlann alındığını söyledi. Yüksel Başer, yaptığı yazılı açıklamada, 1994 yılında yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, yılın en önemli olayının, 5 Nisan Kararlan olduğunu belirtti. Uygulamaya konulan düzenlemelerin, belirli bir ölçü içinde de olsa. belli kesimi hedefleyen vergiler içerdiğini ifade eden Başer, "Uygulamalar sonucunda ulaştığımız noktada, bazı olumlu neticelerin alındığını görmekteyiz" dedi. ATO'de bugün seçim var • AıNKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası'nda (ATO), Yönetim Kurulu'nun ATO Meclisi tarafından güvensizlik oyu verilerek düşürülmesinden sonra, yeni yönetim kurulu seçimi yann gerçekleştirilecek. Seçimlerde, eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuşoğlu ile başkanlığa adaylığını bir süre önce açıklayan Meclis Başkanı Turgut Tokuş tarafından çıkanlacak iki ayn listenin çekişmesi kesinlik kazandı. soner olgun sermet - antoni cengiz - yonca emin - cüneyt CABARET CİNE Ycplptnar Sok No 2 Amjvulkoy Tel 257 7-1 « LlSAN ÇOZUM Bizimle îngilizce sorununuzu çok kısa zamanda çözebilirsiniz. Lütfen bizi arayın. Tel: 349 59 38 Bahariye Cd. 62/3 Romanlannızve Ansiklopedileriniz yerinizden alırur. Tel: 55408 04 Nûkleer Enerjı Enstitüsü kimliğimı kaybettim. Hükümsüzdür. NİLGÜNDOĞAN Kâğıthane'deki DispanserimizeTam GünDeneyimli PRATİŞYEN HEKİM 224 56 28 Eski bürokratlan bozuk para gibi harcayan Başbakan, kendi getirdiklerini de gönderiyor Çfller'e bürokrat dayanmıyor Turgut Özal ve Süleyman Demirel döneminin bürokratlannı teker teker ayıkiayan Çiller, Bülent Gültekin ile başladığı adam harcama politikasını hızla sürdürüyor. Son olarak Osman Birsen ve Aykon Doğan'a çengeli takan Çiller, çevresinde "yes man"cileri toplamakta kararlı. HACERGEMİCİ Başbakan Tansu Çiller eski bürokratlann ardından şimdi de kendi adamlannı harcıyor. Turgut Özal ve Sükynuuı Demirel döneminin bürokratlanru teker teker ayıkiayan Çiller Bülent Gültekin ile başladığı adam harcama politikasını hızla sürdürüyor. Son olarak Osman Birsen ve Aykon Doğan'a çengeli takan Çiller çevresinde "yes man"cileri toplamakta kararlı. 5 Nisan ekonomik paketinin üzerine siper olan Doğan ve Birsen'in Başbakan'la olan ilişkileri giderek soğurken en son Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın ikiye aynlması ile birlikte sorunlar belirgin bir şekilde su yüzüne çıktı. Ha2ine'ye yeni müsteşar olarak uzun zamadır Tansu Çiller'ın Birsen'i atiayarak sürekli iletişım halinde bulunduğu Ayfer Yılmaz'ın geçeceği hemen hemen kesinleşirken, Dış Ticaret Müsteşarlığı için de halen Savunma Sanayi Müsteşanlığı görevmi yürüten Yalçuı Burçak'ın adı geçiyor. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak Demirel tarafından atandığı andan itibaren bir çok bürokrata çengeli atan Çiller kısa zamanda en çok adam harcayan Başbakan unvanını da aldı. Göreve geldiğı andan itibaren ıki Merkez Bankası Başkanı, ıki Hazine Müsteşan, iki Eximbank müdürii ve bir çok banka genel müdürünün 'başını yakan' Çiller, politıkalannı benimsemeyenleri anında gözten çıkarması ile biliniyor. Buna en güzel örneği ise Rüşdü Saracoğlu'ndan boşalan koltuğu doldurmak için getirilen Bülent Gültekin'in başına gelenler veriyor. Gültekin göreve geldiği günün ikinci ayında Başbakan Çiller'le iplerini kopararak istifa ermek zorunda kalmıştı. Aynı olaylar şimdiki günlerde 5 Nisan ekonomik paketinin sıkı takipçisi olan Osman Birsen ve Aykon Doğan'ın çevresinde dönüyor. Osman Birsen'i bir süredir silerek kendine muhatap olarak Müsteşar Yardımcısı Ayfer Yılmaz'ı seçen Çiller'in Hazine Müsteşarlığı görevine Ayfer Yılmaz'a Çankaya'dan onay NURSUN EREL Birsen, müdahaleieri eteştirdL RÜŞDÜ SARACOĞLU: ANAP ve Demirel döneminde Merkez Bankası Baskanlığını yürüten Saracoğlu'nun Çiller'le sürtüşmesi ilk günlerde başladı. Ekonomiden Sorumlu Bakan iken Çiller'le uyuzmaşlıga düşen Saraçoğlu, Çiller Başbakan olur olmaz istifa ederek Merkez Bankası Başkanlığı görevini terk etti. Saraçoğlu ile birlikte iki yardımcısı Hasan Ersel ve Ercan Kumcu da istifa ettiler. TEVFİK ALTINOK: Süleyman Demirel'in Başbakan olduktan sonra Hazine'nin başına Koç Holding'ten getirdigi Tevfîk Altinok tecrübeli bir maliye bürokratı idi. Ancak Çiller'le girdiği tartışmalann ardı arkası kesilmedi. Altinok. bu yüzden de Hazine'deki görevini terk etmek zorunda kaldı. Yerine Başbakan Tansu Çiller'e yakınlığı ile bilinen ve sonradan adı birçok söylentilere kanşan Osman Ünsal getirildi. TURGAYÖZKAN: Eximbank Genel Müdürii olan Türgay Özkan Çiller'in ilk gözüne kestırdığı bürokratlar arasında bulunuyordu. Özkan'ı ANAP yanlısı bularak görevden alan Başbakan Tansu Çiller onun yerine SiUeyman Demiret'e yakınlığı ile tanınan Ahmet ErtuğruTu atadı. Ancak Ahmet Ertuğrul'u da eskiten Başbakan Çiller, en son olarak bu göreve Ersoy Yblkan'ı getirmekte çözümü buldu. VEYSİ SEVİĞ: Çiller'in başbakan olduktan sonra vergi konulannda danışman olarak görevlendirdiği bir iktisaçıydı. Çiller'in ekonomi kurmayı olarak lense edilen Seviğ kısa sürede Maliye ile çatışmaya başladı. Çiller'in vergi reformu diye çıkardığı yasayı eleştirerek, "Çıkan yasa reform değUdir. Başbakan'ın çevresindeki rüşvetçi bürokratlar tasarm sulandırdı" diyen Sevığ Başbâkana istifasını sundu. ANKARA - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar- lığı'nın aynlmasının ardından yeni atamalarbe- lırlenirken eski Hazine Müsteşan Osman Bir- sen, Merkez Bankası müdahalelenni eleştire- rek, "Her şey iyi giderken bir bakıyorsunuz or- talık kanşmış" dedi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cavit Ertan ise "Bizi eleştirenler ya cahiL, ya ka- sıtlı. Hazine'nin borçlanabilmesine engeî olan hiçbir tavnmız yok. Kurda ise hâlâ LMF limitle- ri içindeyiz" yanıtını \erdi. Hazine Müsteşarlığı'na, müsteşar yardımcı- lanndan Ayfer Yümaz; müsteşar yardımcılıkla- nna da Nevzat Saygüıoğluile Cüneyt Sel atandı- lar. Cumhurbaşkanı Süleyman Demireltarafın- dan dün akşam onaylanan atamalara ılişkin ka- rarlann bugünkü Resmi Gazete'de yayımlan- ması bekleniyor. Savunma Sanayi Müsteşan Yalçın Burçak ile Hazine kökenli Osman Do- ğangün'ün adlannın geçtiğı Dış Ticaret Müste- şarlığı'na ise henüz atama yapılmadı. Başbakan Tansu Çiller'in. Hazine ve Dış Ti- caret yönetiminde, ilgili Devlet Bakanlığı'nı aradan çıkararak, tek başına kullanmayı hedef- ledıği, atama yetkisinı daha sonraki günlere sak- ladığı belirtilirken "Asaleten atamalardaha son- ra yapılabilir, ama vekaleten görevlendirmeler bir an önceyapdmabdır. Bu kurumlar, başsız ka- lamaz" yorumlan yapılıyor. Yasa yürürlüğe girinceye değın Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan olarak görev yapan Osman Birsen, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken belirsizliğin u sürprizlergetirebüeceğini''söyle- di. İLHAN KESİCİ: Çiller'in Başbakanlığa gelmesinin ardından görevden alınmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Demirel'e giden DPT Müsteşan Ilhan Kesici çareyi istifasını sunmakta buldu. 4 Ağustos 1993 tarihınde istifa dilekçesi Çiller'e gıden Kesici'yi Demirel'e olan yakınlığı da kurtaramadı. Kesici'den sonra DPT'nin başına Çiller'in adamı olarak bilinen Necati Özfırat getirildi. ÇOŞKUN ULUSOY: Özal döneminin prenslerinden olan ve uzun yıllar Zıraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Coşkun l'lusoy, Çiller'e en çok direnen bürokrat oldu. 5 Ağustos 1994'te istifasını Başbakan Tansu Çiller'e sunan Ulusoy'un hükümetin bankayı kasası gibi kullanmak istemesine daha fazla direnemediği biliniyor. Çiller döneminde baskılardan kurtulmanın tek yolu olarak istıfayı uygun gördü. Yerine Cihan Paçacı getirildi. VAHİT ERDEM: Savunma Sanayi Müsteşan olarak göreve başlayan V'ahit Erdem'in de başlangıçtan itibaren Başbakan Tansu ÇiUer'le yıldızı bir türlü banşmadı. Vahit Erdem. kendi bürokratlan ile de anlaşamayıp yerine başka bürokratlar atayan Tansu Çiller, ile ortak bir zeminde buluşamadığı için yerini Yalçın Burçak'a bırakarak görevınden aynlmak zorunda kaldı. BÜLENT GÜLTEKİN: Saraçoğlu'ndan sonra ÇHler tarafından adeta Amerika'dan ithal edilen Bülent Gültekin sadece iki ay dayanabildi. İlk günlerde çifte pasaportu sorun olan ve çareyi ABD vatandaşlığından çıkmakta bulan Gültekin "ABD vatandaşlığından feragat ettiği ile kaldL" Devalüsayon karannından habersiz bırakılan Gültekin "Böylebir ortamda çalışabfleceğinıe ve ülkeme faydalı olacagınıa inancım kayboldu" dıyerek istifasını verdı. YORUM OZTİN AKGUÇ Yılmaz'ı getireceğine kesin gözü ile bakıhyor,. Bilindiği gibi Birsen'in yanı sıra Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın da Çiller'le olan ilişkileri giderek gerginleşiyor. Başbakan olduktan sonra Demirel'in ekonomik danışmanı Emre Gönensay'ı gözden çıkaran Çiller daha sonra yeniden Gönensay'ı Başdanışmanı olmaya razı etmişti. Aykon Doğan'ın en büyük rahatsızlığının nedenleri arasında Emre Gönensay geldiği biliniyor. Ote yandan ekonomi üst yönetimindeki değişimlerden en çok etkilenen kurumlardan bıri de eski adı ile Kamu Ortaklıgı ldaresı şimdiki ismi ile de Özelleştirme idaresi Başkanlığı oldu. Önce Demirel'in güvendiği bürokrat]ardan biri olarak bilinen Üstün Sanver'i harcayan Çiller daha sonra bu göreve Tezcan Yaramanct'yı getirmişti. Yaramancı'nın Özelleştirme Yasası'nın Meclis'ten geçmesi ile misyonumu tamamladım diyerek görev inden aynlmasının ardından boşalan koltuk için önceleri adı geçen Can Yeşilada şimdilik devre dışı kalmış durumda. Söylentiler ise Emre Gönensay adı altında toplanıyor. Cumhuriyeti Numaralamak Çozum mu? Türkiye'nin çeşitli ekonomik, toplumsal, politik sorun- ları olduğu, bu sorunları çözemediği de bir gerçek. Tür- kiye'de tam anlamıyla demokrasi yok, hukuk devleti oluşmamış, insan haklanna saygı yeterli düzeyde de- ğil, adalet iyi dağıtılamıyor, kamu hizmetleri etkin bir şe- kilde yürütülemiyor, gelirdağılımı bozuk, ekonomik kal- kınma süreci belli bir hız kazanamamış. Bunlar yadsı- namaz, daha da ilerisi ulusal egemenlik ilkesi siyasal ya- şama geçirilememiş, bağımsızlık hâlâ bir özlem, dış saygınlık ise son derecetartışmalı. Türkiye riski yüksek, Avaıpa kapılannda bekletilen bir ülke. Bu sorunlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanlış ilkeler, yanlış temeller üzerinde kurulduğunun bir kanıtı olma- dığı gibi, cumhuriyetin temel ilke ve özlemlerinin sonu- cu da değil. Cumhuriyetin temelinde ulusal egemenlik ilkesi var, bağımsızlık var, hukuk devleti olma, kalkınmış, onurlu, saygın, çağdaş bir ülke olma amacı ve özlemi var. Hor- lanmış, itilmiş, çeşitli şekillerde sömürülmüş insanımı- zı, ülkenin yönetiminde geleceğinde söz sahibi yapma, insanca yaşama olanaklarını sağlama çabası var. Cumhuriyetin ilk yıllannda büyük bir canlılık, büyük bir özveri, her alanda altyapı oluşturma girişimleri var. Dünya koşullarının tüm elverişsizliğine (dünya ekono- mik bunalımı, İkinci Dünya Savaşı hazırlıklan) karşın alı- nan başarılı sonuçlar var. Türkiye, cumhuriyetin ilk yıl- lannda geleceği parlak, atılımcı, saygın, kalkınmış, sö- mürge olmaktan kurtulmaya çalışan ülkeler için örnek bir ülke. iç banşı bozulmuş ülke Bu konumdaki bir ülke nasıl oldu da günümüzde so- runları ağır, bocalayan, arka planlara itilmiş, iç banşı bo- zulmuş ülke durumuna düştü? Bunun nedeni, yanıtı gayet açık. Türkiye yanm yüzyıla yakın bir süredir, (kı- sa aralıklar hariç) cumhuriyetin temel ilkelerini benim- sememiş, fırsatçı, aferist, sözde halkçı, sözde demok- rat sağcı yönetimler tarafından yönetilmektedir. Bu tür yönetimler altında Türkiye hâlâ ayakta ise, cumhuriye- tin ilk yılannda oluşturulan oldukça sağlıklı bir altyapı sayesindedir. Ancak bu yapıda, özellikle 1980 sonrası ciddi gedikler açıldığı da acı bir gözlem. Türkiye'nin sorunlannın kaynağını, nedenini irdele- meden veya kasıtlı olarak görmezlikten gelerek, cum- huriyete yüklenen, kökü bağımsızlık savaşımıza daya- nan cumhuriyet yıkılıp, yerine ikinci cumhuriyet ilan edil- diğınde sanki sorunlar çözülecekmiş gibi izlenimler ve- ren akım var. Bu akım, Türkiye'yi bölmek isteyen akım- larla, Türkiye'de şeriat düzeni kurmak isteyen akımlar- la da bir yerde, nihai amaçta biıieşiyor. İkinci cumhuri- yet yanıltmacası (safsatası) ile Atatürk'ü, Türkiye'ye özgü bir akımı tarihe gömmek. "ikinci cumhuriyet" düzeni özellikle 1980'li yıllann başlanndan itibaren daha yüksek sesle söylenmeye başlandı. Belki 12 Eylül zimamdannın gönlünde yatan veya kulağına üflenen de "ikinci cumhuriyetti"; ancak 12 Eylülcüler bu konuda girişimde dahi bulunma gücü- nü bulamadılar. Şimdi ortada bazı yazartarımızın "numaracı cumhu- hyetçiler" diye nitelediği bir grup var. Çeşitli çevreler- den destek, belki de yardım alıyorlar. Kemalist düzen diye nitelendirdikleri, küçümsedikleri cumhuriyeti yıkıp, yerine ne olduğu da pek açık olmayan bir düzen kur- ma peşindeler. İkinci cumhuriyet tutkusu da Türkiye üzerine oynanan oyunlann bir parçası gibi gözüküyor. ikinci cumhuriyetçilerin önemli bir bölümünün kera- metleri kendilerinden veya destek aldıkları bazı iç ve dış çevrelerden aktarma (menkul). Geçmişte belirli bir ba- şanlan yok; yalnız cilalı sözcüklerle yüksekten atma, ha- va basma yetenekleri yüksek, çoğu yeşilden kırmızıya çeşitli renkleri boyamış, fırsatçı, koşullara göre, arazi- ye uyum sağlayan kişiler. Türkiye'de benzerleri aferist yönetimlerden pek de farklı nitelikleri yok; başarı gös- teremeyecekleri açık. Türkiye'nin kurtuluşu, yanıltmacalarda veya fantezi- lerde değil, temeli bağımsızlık savaşına dayanan cum- huriyeti yaşatmakta ve onun ilkelerini, özlemlerini ya- şama geçirmekte aranmalıdır. Zam yağmuru (liıııııi Motorlu taşıtiar vergisi (Bin TL.) YAŞ Netağırlık 1-6 7-15 9a5kg.veüöö 2.180 1.090 951-1200 kg. 3.310 LffiO 1201-1600 kg. 5500 2.750 1601-1800 kg. 11.040 5.500 1801kg.veûstü 22.120 11.040 (Otomobü, kapbkaçtı, panel m arazi taşıttan) 240 380 670 1.370 2.750 Taşıt alım Netağtrhk 950 kg. ve üstü 951-1200 kg. 1201-1600 kg. 1601-1800 kg. 1801 kg. ve üstü vergisi 1 19.840 33.130 46.370 66.260 79.510 (BinTL) Y 2-3 13.240 23.160 33.130 46.370 59.620 AŞ 4-5 9.920 16.560 23.160 33.130 43.050 64 6.600 9.920 14.900 21.500 29.810 • « 9-11 4.940 8560 11.580 16.560 19.840 (Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlan) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - -Hü- kümet yılbaşı öncesinde zam yağdırmaya de- vam ediyor. Taşıtlara yılbaşından itibaren yüzde 107.7 oranında "vergi zannnı" gelir- ken, PTT hizmetlerine yüzde 30-40, değerlı kağıt bedellerine yüzde 75-100 oranında zam yapıldı. Maliye Bakanlığı'nın taşıt alım vergisi ge- nel tebliğine göre, otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlan için belirledigi vergi 4 mıl- yon 940 bin lirayla 79 milyon 510 bin lira ara- sında değişiyor. Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebli- ğe göre, yeniden değerleme oranı olarak tes- pit edilen yüzde 107.6 oranında arttınlan ta- şıt alım ve motorlu taşıt vergileri, 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren uygulanacak. Yeni otomo- biller için en düşük taşıt alım vergisi 19 mil- yon 840 bin liraya çıkıyor. Bir yaşına kadar olan otomobillerde 950 kılogram ve daha aşa- ğı ağırlıktaki otomobillerde taşıt alım vergisi 9 milyon 560 bin liradan 19 milyon 840 bin liraya, motorlu taşıtiar vergisi ise (1-6 yaş) bir milyon 54 bin liradan 2 milyon 180 bin li- raya yükseltildı. Bu hadler, birinci derece lüks otomobiller için 3 kat, ikinci derece lüks otomobiller için 2 kat, üçüncü derece lüks otomobiller için bir buçuk kat olarak uygulanacak. Türkiye'nin en çok satılan otomobilı olma özellığını sür- düren Tofaş'ın Şahin tıpi sadece vergi artışı yüzünden yüzde 8.9 oranında zam görecek. Normalde yüzde 12 olan ancak yılbaşına ka- dar yüzde 6 olarak uygulanan ek taşıt alım MaliyeBakanhğı bütçesi kabuledildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Malıve Bakanhğı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edıldı. Görûşmeler sırasında hükümetin ekonomik uygulamalan, koalisyon ortağı SHP'nın sözcüsü de dahil olmak üzere söz alan milletvekıllen tarafından eleştın bombardımanına tutuldu. Eleştırileri yanıtlarken iyimser tablo çizen Maliye Bakanı Isntet Attila, "Tasarruf tedbirlerini 1996'te de uygulavacağız. Halkımız toplanan vergilerin çarçur edilmediğini bundan sonra dagörecektirr 'dedı. Mılletvekıllenmn Maliye Bakam'na yönelttikleri soru yağmurunda, vergi kaçırdığı belgelenen Marsan Marmara Holding AŞ'nin sahıbı Başbakan Tansu Çiller'in vergi sıcılının gündeme getınlmemesı dıkkat çektı. SHP adına konuşan Malatva Mılletvekılı Mustafa Yılmaz,Türkive'nııı ekonomik açıdan büyük bir çıkmaz içinde bulunduğunu. iç ve dış borçlann arttığını, ekonomik dengelerın tümüyle bozulduğunu kavdettı. Refah Partisı grubunun görüşlerinı ise Sı\as Milletvekılı Abdullatif Şener dıle getırdı. ANAP adına konuşan Sakarya Mılletvekili Ersin Taranoğlu da Başbakan Tansu Çiller'in ışçı cmcklilen denıcğınde vaptığı konuşmaya deûındı Eleştırileri \anı:la\an Attila ısc ıılko ekonomısinı düze çıkaracak teılbırlen aldıklannı sövledı. vergisi de 1 Ocak 1995'te yeniden yüzde 12'yeyükseltilecek. Lçak ve helikopterlerin 20 bin 1 kg. ve da- ha yukan ağırlıkta ve 1-3 yaş arasında olan- lanndan alınan taşıt alım vergisi 317 milyon 440 bin liradan 659 milyon liraya, motorlu ta- şıtiar vergisi ise 54 mil>on 400 bin liradan 112 milyon 930 bin liraya çıkanldı. Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekne- lerde bir yaşında. 151 beygir gücü ve yukan- sı için taşıt alım vergisi 778 bin liradan bir mil- yon 615 bin liraya, motorlu taşıtiar vergisi ise (1-3 yaş) 192 bin 100 liradan 398 bin liraya yükseltildı. PTTye yüzde 40 zam Öte yandan PTT hizmetlenne yılbaşı are- fesinde yüzde 30-40 oranında zam yapıldı. Zamlı tarife dünden itibaren başladı. PTT'nin zamlı tanfesıne göre yurt ıçi mektup gönder- me ücreti 2 bin 500 liradan 3 bin 500 bin li- raya çıktı. PTT hizmetlerine yapılan zamlar şöyle: Yurt içi mektup 3 bin 500 lira, küçük jeton 2 bin lira, ortajeton 8 bin lira, 30'luk te- lefon kartı 48 bin lira. 60'lık kart 96 bin lira, 100'lükkart 160 bin lira. Bu arada değerlı kâ- ğıt bedellerine de yüzde 75 ile yüzde 100 ara- sında arttınldı. Maliye Bakanhğı Değerli Kâ- ğıtlar Temel Tebliği'ne göre pasaport ve ya- bancılar için ıkamet tezkereleri 500 bin lira, bono kâğıtlan 200 bin, sürücü çalışma belge- leri 150 bin, motorlu araç tescıl ve trafik bel- gelen 100 bin lira, nüfus cüzdanı 10 bin lira. i> makinası tescil belgesı de 150 bin lira ol- du. Maliye Bakanhğı tarafından yürürlüğe so- kulan ve dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değerli kâğıt artışlan 1 Ocak 1994 tanhinden itibaren geçerli olacak. MARKETING QTÜRKİYE0 Reklamverenler neden ajans değiştirirler? KAPAK KONUSU 1994 yılı, reklamveren-reklam ajansı ilişkileri açısından son derece hareketli bir yıl oldu. Ülkemizin önde gelen reklamverenleri arasında yapılan anketi dergimizin bu sayısında görebilirsiniz. ODÜL Avrupa'nın reklam yaratıcılığı alanında en büyük yarışması Epica'da 3 Türk eseri finalist oldu. MEDYA ss. saııı sc'çkjn baııilcnk Mepaş Genel Müdürü Yusuf Gökçek: "Reklam Kirliligini ortadan kaldırdık" 1995 Marketing Türkiye'nin 1995 yılı boyunca düzenleyeceği tüm etkinliklerin takvimini derginizin orta sayfasında bulacaksınız. I Lutfen gondenmz (Fax: (212) 264 43 92 ı Marketmg Turkive ' ^ A V C P a z a r ! a m a v e İletışim Hizmetleri Gnıbu Eski Büyükdere Cad. No. 31 IV. Levent 80650 İstanbul Tel: (212) 280 91 12 Marketing Türkiye Dergisi'ne abone olmak istiyorum fistiyoruz). ..I Bay / Bayan / Adı, Soyadı FinnaAdı Görevi Telefon Fax I Adres FaturaAdres Vergi Dairesi No AVC Pazarianul ve lletişım Hızmellen Gnjbu adına H (124) 24s»yı)=75«.000T.L. ~ Markeiing Turknt Dergisı abone ucreti için. tuUnndaki celümizi ekle eonderiıoruı. •~ 1; Baokası IV. Levent Şubesi 19524» no'ta hesabıntıa yatırdım. Dckoot kopya» ektedir. 1 ^ ] Akbank Levent Şubesi 2«773-2 no In hesabınızj yalırdım. Dekont kopyası ektedir. I I I I I I J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog