Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyetİrr.tıvaz Sahibi: Berin !Nadi Genel \avın\onetmenı Orhan Erınç# Genel Yavın Koordınatoru Hikmet Çetınkaya • Yazıışlen Mudurlerı fbrahim\ıldız (Sorumlu) DınçTavanç • Haber Merkezı Muduru Hakan kara # Gorsel \ onetmen Fikret Eser Dı^Haberler Ergun Balcı# İs'ıhbaraı >.alçınÇakır • Ekonomı Bulent Kı/anlık • Rad\o Tv l>\gar Eremektar • Kultur Handan Şenkoken 9 Spor \bdulkadır \ucelman • > ıırt Habcrler Mehmet Saraç • Makaleler Samı Karaoren • (,c\ırı Se\fettın Turhan • Duzcltme Abdullah >. azıcı \ j \ ı n K u r u l u İ l h a n S e l ç u k (Ba^kan) Orhan Fnnç. Okta\ Kurtboke Ozgen \car, Hikmet Çetınka\a. Şukran Soner. Ergun Balcı, Dınç Ta\anç. Ibrahım >. ıldı/. Orhan Bursalı, Muslafa Balba> \nkjra TemMİUM Mustafa Balba\ 9 Haber Muduru Dogan ^kın Ataturk Bu!\an No 12^ Kat 4 Bakanlıklar-Ankara Tel 419^02(117hat) Tcleks 4 2 W Faks 4l9>027# IzmırTemsıltiM Serdarkı/ık,H ZıvaBh Hi2 S 2 1TU 441 1220Tekks 52^9 Faks 44191 P 9 Adana Tı.msıluM Çetın > ığenoğlu. inonu Cd 119S No I Kat 1 Td 3-.225MI Telek*. f>2|->s Faks }S22S7() Mucssosc Muduru Erol Erkut 9 K.oordmator \hmetkorulsan9Muhascbe Bulent^ener 9 idarı. Huse\ın Gurer 9 l^letme Onder Çelık 9 Bılgı-lslem Naıl lnal 9 Bılgısavar Sıstcm Murmet Çıler 9 Reklam Reha Işıtman 9 Halkla Ihskıler Nurten Berksm Tu-ı i Hasaa \ enı Oun Haber Ajansj Basw \c Vavmcılık A s " 4 1 CMJkglu 14114 1» PK 246 Istanbul Tel (0 212) M2 0<i 0S (20 hatl Teleks 22246 8 KASIM IW4 İmsak 5 08 Gunes. 6 Ogle İkındı 14 34 Akşam 17 00 Vatsı 18 21 Yeşilköy McDonald's açıldı • İstanbul Haber Servisi- Turkıye'nın 26 McDonald's restoranı Yeşılkoy 'de açıldı Toplam 166 kışılık oturma kapasıtesıne sahıp Yeşılkoy McDonald's. 50 kışılık personelle hızmet verecek Anadolu Musiki Derneği'nden açiklama • Haber Merkezi - Anadolu Musıkı E)erneğı Başkanı Bulent Turkelı. >aptığı >azılı açıklamada, Cemal Reşıt Re\ Konser Salonu Genel Sanat Yoneimenı Aydın Gun'un ıstıfa dılekçesınde sıraladığı gerekçeler arasında derneklenne salonda yer venlmesını saymasının 'uzuntu \enci' olduğunu bebrttı Turkelı. AKM'de 5 y ıldan bu yana konser verdıklennı. AKM'nın onanm çalışmalan nedenıyle CRR'denyervenlmesını ıstedıklennı behrterek " AJCM'de venlen konserler bır haksızhğa neden olmuyor da CRR"de \enlmek ıstenen konserler mı haksızhğa neden oluyor'"dedı 35. Selanik Festivali • ATİNA (Cumhuriyet)- Bu vıl 11 kasımda başlayacak olan35 Selanik Fılm Festivali, uluslararası oluşunun uçuncu yılında, duny a çapında bır sınema olay ı yaratmay ı amaçlı> or 800'u aşkın filrnın gostenleceğı fesüvahn uluslararası y anşma bolumunde, Yunanh yonetmenlennson çalışmalan tanıtılacak H.Hüseyin kasetlerini imzalıyor • Istanbul Haber Servisi- 13 Tüyap İstanbul Kıtap Fuan'ndakı etkınlıkler çerçevesınde sanatçı Hasan Huseyın Demırel son kasetı olan'DokuzSekız ıhergun saat 15 00'ten ıtıbaren Berfın Yayınlan standında ımzalayacak Sozvemuzığı kendısıne aıt olan kaseünde hay lı ıddıalı olan sanatçı H Huse> ın Demırel. "Bu kaset muzık yaşantımda donum noktası olacak" dedı ÇYDD'nin îaaliyeüepi • İstanbul Haber Senisi- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı Kadıkoy Şubesı. sosyal faahyetlennı Çağdaş BaleTopluluğu'nun gostensı ılebaşlatıyor 14 kasımda gerçekleştınlecek gosten Kadıkoy Halk Eğıtım Merkezı nde sunulacak Uzmanlara göre insülini az dozda almak ya da hiç kullanmamak, şeker hastası için "intihar"etmekle eş anlamlı Şeker hastaları hısiiliııi sevmiyorGÜNDÜZ İMŞİR ~ Turkıye'de ınsulıne bağımlı 240 bın şeker hastasından sade- ce yuzde 25ı ınsulın kullanıyor Bır başka deyışle ulkemızde y ıl- lık kullanılması gereken ınsulın mıktannın sadece dortte bın tu- ketılıyor Yapılan son bır araştırmaya gore 240 bın ınsulın bağımhsı, yılda 4 mıl>on 380 bın şışe ınsu- lın tuketmesı gerekırken sadece 1 mılyon 116 bın şışe ınsulın tu- ketıyor Uzmanlar ınsulının bır başka alternatıfı olmaması nede- nıyle ınsulını az dozda ya da hıç kullanmayan kışılenn "intihar" ettığine dıkkatı çekıyor Insulın kullanma>an hastalarda damar- sal bozukluklar, korluk, a> ak ba- cak kangrenı, şok >a da koma gı- bı anı olumler en çok karşılaşı- lan sonuçlan oluşturuyor Yapı- lan araştırmalara gore ınsulın kullanımındakı bu buyuk ıhmal ıkı nedenden kaynaklanıyor Bı- nncısı şeker hastaları ınsulını es- rar. morfın gıbı alışkanlık yapar endışesıyle kullanmaktan kaçı- nıyor tkıncı veen buyuk nedenı ıse bazı hekımlenn anı şeker duş- mesınden ve şekerlı hasta> ı ızle- mektekı guçlukler nedenıyle ın- sulını kullanmaktan korkmalan •İnsülin kullanmayan hastalarda damarlarda •Ülkemizde yaklaşık 1 milyon 200 bin şeker bozukluklar, görme kaybı, ayak ve bacaklarda hastası bulunuyor. Bir zamanlar ölüme yol açan kangren, şok ya da koma gibi ani ölümler en çok şeker hastalığı bugün ilaçlarla ve özel beslenme karşılaşılan sonuçlan oluşturuyor. ile kolaylıkla denetim altında tutulabiliyor. oluşturuyor Tıptakı adı Dıyabetes Mellı- tus (Di)abetes-eskı Yunanca'da geçıp gıtmek Mellıtus-ballı sı- dık anlamına gelıyor) olan şeker hastalığı Dun>a Sağlık Teşkıla- tı rakamlanna gore toplumlarda ortalama yuzde 2 oramnda go- ruluyor 1 milyon 200 bin hasta Bu hesaplamaya gore ulke- mızde >aklaşık 1 mıl\on200bın şeker ha;>tası bulunuyor Bır za- manlar erken olume vol açan teh- lıkelı bır hastalık olan >eker has- talığı (dıyabet) yeryuzundekı mılyonldrca ınsanın ya^amına mal olduktan sonra bugun ilaç- larla \e ozel beslenme ıle kolay- lıkla denetim altında tutulabili- yor Şeker hastalığı. ınsanda pank- reas adı verılen organ ıçınde adacıklar şeklınde kumelenmış 13 farklı hucre grubundan beta hucresı olarak nıtelendınlen ve ınsulın hormonu salgılayan huc- relenn, herhangı bır nedenle sa- yisinda ya da fonksıyonlannda ılerley ıcı azalma ya da bozukluk oluşması sonucu başlayan bır hastalık olarak tanımlanıyor İs- tanbul Unıversıtesı İstanbul Tıp Fakultesı Dıyabet Araşttrma \e Uygulama Merkezı yonetıcısı Doç Dr Temel Yılmaz. soz ko- nusu hucrelerın azalması veya hıç kalmaması sonucu ınsulın hormonu salgısında yetersızlığe neden olduğunu belırtıyor 2 klinikşekil Şeker hastalığının bırbınnden farklı ıkı klınık şeklı olduğunu vurgulayan Prof Dr Temel Yıl- maz, bunları ozellıklerıyle bır- lıkte şoyle tanımhyor Tip 1 diyabet: Hastalığın yuz- de 25"ı genellıkle çocukluİc ve gençlıkçağındabaşlıyor Bugru- ba gıren hastalarda ınsulın kulla- nımı zorunlu Tıp I dıyabette. genetık yatkınlığı olan kışılerde vırusler \eya bılınmeyen başka bır nedenle beta hucresının ya- pısı değı^mekte organızmanın savunma Mstemı kendı hucresı- nı. yabancı bır doku olarak kabul etmekte ve kendı sav unma sıste- mı ıle kendı hucrelerını yok ede- cek mekanızmalan harekete ge- çırmektedır (otoımmunıte) Bu olaylar dızısı. beta hucalerının yuzde 90 ından fazlası tahnp oluncayakadarsurmektedır So- nuçta hastanın pankreasında ın- sulın hemen hıç salgılanmadı- ğından yaşamını surdurebılmek ıçın dışandan ınsulın almak zo- runda kalacaktır Tip 2 diyabet: Dığer yuzde 75'lık oran ıse genellıkle enşkın yaştaortayaçıkan ve ınsulıne ge- reksınımduymayan vebızım tıp 2 dıy abet olarak adlandırdığımız gruptur Bu hasta grubu genellık- le ınsulıne gerek duymaz Bu grup ^eker hastalığının daha ya- vaşılerleyenbırformudur Butıp hastalarda. şeker hastalığı uzun yıllar klınık olarak belırtı \erme- vebılır Yaşamın ılerı yıllarında araya gıren bırenfeksıyon stres amelıvat gebelık yada tazla kı- lo alınması zaten azalmış beta hucre rezerv ının daha da duşme- sıne neden olarak hastalığı klınık olarak ortayaçıkarabılır Burada onemle belırtmek ıstedığımız nokta hastalığın klınık belırtı vermeden yıllar oncesınden ıtı- baren vucutta tahnbatını yapma ozellığı Bazen >eker hastalığı- nın teşhibi. hastdlığın oluşturdu- ğu tahnbatla ortaya çıkabılır Uzmanlar şeker hastalığının nedenlerı arasında kalıtım şış- manlık, mıkrop etkılenmesı duygusal genlım \e salgı bozuk- luklarını en onemlılen arasında gosterıyor Aynca pankreasın kronık ıltıhabı. pankreas tumor- len \e amelıyatları ıle bazı hor- monhastalıklanfhıpertroıdı ak- romegalı vb) ve genetık bozuk- luklarda >eker hastalığına yol açabılıyor Uzmanlar, enerjı ıçın gereklı vakıtı bulamayan bır şeker has- tabinı. genellıkle benzınsız çalı- şan bır arabanın motoruna ben- zetıyor Aradakı temel fark ola- rak da şeker hastasının gereksı- nım duyduğu yakıtı vucudunda olmasına karşın kullanamaması ve ondan yararlanamamasını gosten yor Ilk beürtiler Şeker hastalığının ılkbelırtıle- nnı jse uzmanlar şoy le sıralıyor "İlk gostergelerden birisi aşırı miktarda idrara çıknıa gereksini- mi ve bunun hemen yanı sıra go- rulen susu/Juktur. Hastalar iştah- lıdır. ama bununla birlikte kilo \e guç kaybı gorulur. Vaşlı insanlar hastalığa yakalandıklannda sık sık halsiziikten, hiçbir neden ol- maksı/ın yorgunluktan ve çok kolay becerebildikJeri bazı işleri yapamadıklarından yakınırlar. Kaslarda o/ellikle kullanıldıkla- n zaman ağnlar ve sızılar baş Şehit öğretmenler toprağa verildi • Mardın Karayolu'nda öldurulen oğretmenlerden Alı Yılmaz ıle Erol Ercan'ın cenazelen dün torenle kaldınldı Şehıt öğretmen Mahmut Çatalkaya'nın babası Memduh Çatalkaya, Doğu'da göre\ yapan dığer oğlunun tayınının Bursa'ya yapılmasını ıstedı. Haber Merkezi - Mardın-Savur karayolunu oncekı gun kesen PKK'lı teronstlerce kaçınlarak ol- durulen 4 oğretmenden Ali V ddız ve Erol Ercan ıçın dun Mardın de toren duzenlendı Dıgerogretmen- ler M. Zeki Oduk'un cenazesı Mardın'ın Yesılh ılçesıne, Vlah- mutÇatalkav'a nın cenazes.1 de Dı- varbakır a oncekı gun gondenl- mıştı Mahmut Çatalkaya"nın babası Memduh Çatalkaya. Doğu da go- rev yapan dığerçocuğunun tayını- nın Bursa'y a çıkartılmasını ıstedı SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ve Insan Haklanndan Sorumlu Dev- let Bakanı Azımet Kovlüoğlu da ılkoku! oğretmenlerının oldurul- mesınıkınadılar Karayalçın.tero- ru yok etme volunda kararlılıkla- nnın bır kez daha bılendığını söyledı Dıyarbakır muhabırımızın habenne gore Mıllı Eğıtım Mu- durluğu onunde dun sabah 09 00'da düzenlenen torende bır konuşma yapan Mardın \alısı Ahmet Kayhan ınsanlan eğıt- mek. aydınlatmak ıçın görev len- dınlmış olan dev letın oğretmen- lennın kanının yerde kalmaya- cağını onlara tetık çeken ellenn mutlaka kırılacağını belırttı ve bu olayın sadece Mardın'ı de- ğıl tum Turkıve"yı uzduğunu soyledı Oğretmen Alı Yıldız'm uç av- lık eşı Nazmiye Vüdız'ın, tabu- ta kapanıp ağıtlar vaktığı torenın ardından Yıldız ıncenazesı Ka- raman'm Ermenek ılçesıne Erol Ercan ın cenazesi ı^e Bar- tın'a gondenldı Bursa muhabınmızın haben- ne gore oğretmen Mahmut Ça- talkaya'nın Bursa Şukranıye Mahallebi nde yaşayan 80 ya- şındakı babası Memduh Çatal- kaya Urfa'nın Çamlıdere K.o- yu nde ogretmenhk vapan oglu Yavuz Çatalkaya'nın Bursa'ya tavınedılmeMnı ıstedı Çatalkava -Başka şehit ıstemiyorum" dedı Şehıt oğretmen Mahmut Çatal- kaya nın kavınpederı Orhan Gen- çoglu'nun da Mardın ın Omerlı Koyu nde oğretmenlık vaptığını belınen vaşlı baba sunları soyle- dı "Bir şehit \erdik. Başka vcrmek ıstemiyorum. \ileminyammdaol- masını ıstıyorum. Bu yuzden Or- han'ın >e Savuz'un Bursa'ya gel- mesinı istivonız." Bursa ll Mıllı Eğıtım Muduru tlhan Doğan'a belırttıklen ıstek- lennden sonra tav ın ıçın soz alan Çatalkava aılesı henuz askerlığı- nı yapmamış şehıt oğullan ıçın yas tutuvor ll Mıllı Eğıtım Muduru İlhan Doğan tavınışlemlennınbaşlatıl- dıfiını behrterek ""Aıleninbırara- da o)ma isteklenni anlayışla karşı- lıyoruz. Aynca kendılenrçınbır de kampanya başlatacağız. Hesap nu- marası belırleyıp vatandaşlardan dayardımısteyeceğiz-dıyekonu:,- tu " SHP lıden Karayalçın, Eğıtım- Iş ve Eğıt-Sen genel başkanlan ıle Mıllı Eğıtım Bakanı Mardın Va- lısı ve öldurulen ogretmenlerın aı- lelerıne bırer ba^sağlığı mesajı gondererek teroru yok etme yolun- da kararlılıklannın bır kez daha bı- lendığını sovledı insan Haklann- dan Sorumlu Devlet Bakanı Azı- met Koyluoğlu da yaptığı yazılı açıklamada. oğretmenlenn PKK'lı teronstlerce oldurulduğunu behr- terek muflaka hak ettıklen cezayı hukuk devletı kurallan ıçınde bu- lacaklarını kaydettı Kovluoğlu. butun eğıtım ordusuna ve ulusa Aspendos Tiyatrosu gösterilerin kurbanı BÜLENT ECEV İT ANTALYA- Konya Roleve ve Anıtlar Mudurluğu'nce hazırlanan raporda. Aspendos Tıyatrosu'nun şu anda bulunduğu durumun tehlıkelı duzeye çıktığı belırtılıyor Sahne bınasının ıç ve yan dıştakı duvarlarında ve tıyatronun sağ ve sol yanlanndakı dış du- varlarda yer yer çatlaklar ve oynamalar bulunuyor 1960 yılındakı onanm sırasında yapılan drenaj kanallan yeterlı değıl Dolayısıyla aşın yağmur nedenıyle yuksek oranda nem ve yosun- lanma sonucunda da taşlar arasında yabanı bıtkıler uremeye başlamış Bu bıtkıler paradoslann tonozlannı yanı tıyatronun ana taşlannı zorlayıp parçalanmasına neden oluyor Konser \e gostenler sırasında yoğun ınsan yuku. çok guçlu ses cıhazları kullanılmasının taşlar uzennde rezonans etkı yarata- bıleceğı tespıt edıldığı açıklanan raporda. bu sorunlann çozum- lenmesı ıçın de alınması gereken onlemler şoyle sıralandı 1960 yılındakı onanmda tıyatronun arka kısmına yapılan drenaj kanal- lannın temızlenıp ıslah edılmelı Tıyatro. gosten ve konser gıbı aktıvıteler ıçın olabıldığınce az kullanılmalı ve kullanıldığı za- man da ıçenye maksımum 5 bın kışıden fazla ınsan alınmamalı Aynca gostenlerde çok guçlu ses cıhazlannın kullanılmasına ızın venlmemelıdır İngiltere'de kraliyet Balesi dansçılarından Tomoko Furaya, provalar sırasında kanatlannı açnıış. sırasının gelmesini bekliyor. Geçen gunlerde Londra'nın ünlü sanat merkezi Covent Garden'da açılışı yapılan "Uyuyan GuzeP balesi nde kuğuyu oy nayan Japon sanatçı, benzersiz yorumu ve iistıin performansı ile goz doldurdu. gosterıyor. Kimi durumlarda gorme bozukluklan ortaya çıkar, deri kurur ve çoker, kilo kaybı meydana gelir. \şırı soiuma, so- luğun aseton kokması, dil kuru- luğu da belirtiler arasında dikka- ri çeken unsuriardır." insülin nedir? 1921 y ılında Kanadalı Dr Fre- derick Banting ve ona yardım eden tıp oğrencısı Chnarlest Best. Toronto'dakı bır laboratu- varda yaptıkları deneylerde. pankreasın belırlı verlerınden alınan salgılann enjekte edılme- sıyle şeker hastalığının tedavı edıleceğınıkanıtladılar Dr Ban- ting ve oğrencısı soz konusu sı- vıyı,sağlıklıbırpankreasın Lan- gerhans adacıkları denılen bolu- munden almışlardı Langerhans adacıklan pankreasın ıçkısmın- da bulunan ozel hucre kumecık- lerıydı Bu nedenle oradan al- dıkları sıvıya Latıncede "İç ada" anlamına gelen "İnsula" sozcuğunden esınlenerek "İnsu- lin" adını verdıler Prof Dr Temel ^ ılmaz, şeker hastalığı konusunda merak ed/ •'- len sorulanmızı şoyle yanıtlat Kalıtımın rolü - Şeker hastalığından korun- mak ıçin ne vapılmalıdır? V ILMAZ - Oncehkle şeker hastalığından korunmak ıçın hastalığın erken tanısı şarttır Şe- ker hastalığının erken tanısı dıy a- betologlann en guncel sorunla- rından bırısıdır Bugun şeker hastası annenın doğum kılosu 4 kg'dan fazla olan bebeğı hem anne hem de baba tarafında y uk- lu dıyabet oykusu olanlar bır kardeşı dıyabetık olan ıkızler. kanında adacık antıkoru pozıtıf olan insanlar potansıyel şeker hastası olarak kabul edılmekte- dır Bu gruptakı kışıler mutlaka koruma altına alınmalıdır Mo- dem tıpta. uy gun beslenme prog- ramı ya da ımmun koruma teda- vılerı uygulanarak dıvabetın or- tayaçıkışı uzunvıllarertelenebı- lır Ote yandan aılesınde şeker hastalığı bulunan. ağır bır ye- mekten sonra bır sure sonra ter- leme. açlık hıssı. sinırlıhk gıbı kan şeken duşmesı ataklan geçı- ren kışıler vakıt geçırmeden bır hekıme başvurmalıdır Fazla miktarda şeker yemenin hastalığa etkisi - Aşın miktarda şeker yivenin- sanda şeker hastalığı oluşabilir mi? YILMAZ - Yukanda belırttı- ğımız knterler yanı hazırlayıcı etkenler genetık zemınve meta- bolık bozukluk olmadan aşi'v şe- ker alımı ıle şeker hastalığı. luş- ması arasında bır ıhşkı yoktur Sağlıklı ınsanlann fazla miktar- da şeker alması. şeker hastalığı— nı ortava çıkancı bır faktordeğıl- dır — - Şeker hastalığının kesin teda- visi miımkun mu? Y ILMAZ - Bugunku modem tıpta şeker hastalığının tedav ısın- de ıkı ana hedef vardır Bınncı- sı. hastanın yaşam suresını uzat- mak v e y aşam kalıtesını y ukselt- mek, şeker hastalığının neden ol- duğu sıstematık bozukluklan mı- nımuma ındırmek ıkıncısı şeker hastalığını kesın olarak tedav ı et- mek Uygun dıyet ve egzersız programı. ınsulın va da oral an- tı-dıyabetık tedavı bınncı grup tedavı programı ıçıne alınabılır Şeker hastalığının kesın tedavı yontemlerı arasında pankreas transplantasyonu adacık naklı veya Tıp 1 dıyabetın hemen baş- langıcında \ey a ortay a çıkmadan hemen once uygulanacak ım- mun sıstemıbaskılav ıcı vadako- ruy ucuy u tedav ıler ornek olarak gostenlebılır 'Çevre ahlakı aileden başlamah' İstanbul Haber Servisi - LNESGO ve Boğazıçı Unıversıtesı (BU) Çevre Bıhmlen Enstıtusu'nun ortaklas,a duzenledıklen "l luslararası ÇevTe Ah- lakıStmpo/vumu" dun Hılton Otelı nde ba^ladı 9 kasıma kadar surecek olan sempozy umun açılı- şında konuşan Çevre Bakanı Rıza Akçalı. ulke- mızde ılk kez çevre ahlakı ıle ılgılı uluslararası bır sempozyum duzenlendığını behrterek tanh boyun- ca felsefenın çoğu zaman bılımın onunde yer aldı- ğını. sadece çevre konusunda bı- lımın gensınde kaldığını sovledı Çevre felsefesı ve ahlakının ıçe- nsıne ınsanın etkılendığı değışı- me uğradıgı tum ılışkılerın alın- ması gerektığını one suren Akça- lı "Ancakboylebirilişkikurar- sak daha doğru bir kavrama ulaş- mış oluruz. Bir başka anlamıvla insanın doğayla uyumunu yeni baştan kuran bir anlayışın olma- sı gerekir" dedı Sempozvumun açılı^ında ko- nuşan UNESÇO Çevre Ahlakı Bolumu Başkanı Dr Ghafoor Ghaznavvi çevre ahlakının en çok ıhlal edılen ko- nuların başında geldığını behrterek çevrenın hıç- bır şekılde koruma yoluna gıdılmedığını soyledı Sempozvumun Doğu ıle Batı arasında bır İcopru oluşturan gerek çevre gerekse fızıkı kulturel de- ğerler açısından buyuk oneme sahıp İstanbul da duzenlenmesınden dolayı mutluluk duyduklannı behrterek "Çağdaş toplumlarda çevre ahlakı aile- •Sempozyumda konuşan Çevre Bakanı Rıza Akçalı, insanın doğayla uyumunun yeni bır anlayışla kurulması gerektıgını belirtırken Şışh Beledıye Başkanı Gülay Atığ, kendı kuşağının devraldığı dünyadan hoşnut olmadığını söyledi. den başlıyor. Gerek dinı açıdan gerekse yaşamsal olarak ele almıyor. Tum ulkelerin, çevre ahlakını oluştururken surdurulebılir bir kalkınmanın y apı- labilmesı ıçin çaba harcaması ^erekır" dedı Şışh Beledıye Başkanı Gulay Atığ çevre soru- nununtum ulkelenn sıyasal vaşamının uzennde ol- duğunu behrterek 2 bınlı yılların en buvuk anla- yışlanndan bın olacağını soyledı Atığ kendı ku şağının devraldığı dünyadan hoşnut olmadığını soyledı Bakırkov Beledıve Baş- kanı Alı Talip Ozdemir ıse polı- tıkacıların ne vazık kı çevre ko- nusunu mıkrotondan guzel soz- lerle anlatmay a çalış.tıklarını be- hrterek çevre bılıncının vavgın- laştınlmasında merkez ve verel yonetımler olarak ortaklaşa ha- reket etmelerı gerektığını soy le- dı Kuçukçekmece Beledıve Bas,kanı Nurettin Şen. gelışmış ulkelenn çevre sorunlarını hal- lettığını soyleyerek oncehkle çevreyı kırleten etkenlerın orta- dan kaldınlması gerektığını sa- vundu Sempozyumun açılışında aynca. çevreye yaptığı katkılar ıçın Ghafoor Ghaznavvı Gulav Atığ, Nurettın Şen Alı Talıp Ozdemir Dr İncilç- li. Hılton Oteh ve ALARKO Şırketler Grubu dan LzeyirGarih ebırerplaket verıldı Dahasonraya- pılan seçım ıle BU Çevre Bıhmlen Enstıtusu Mu- duru Prof Dr KritonCurioybırlığı ıle sempozyum başkanhğına seçıldı Türkiye intihara sürükleniyor istanbul Haber Semsı- SHP lı Ça- talcaBeledıyeBa^kanlığı nca "Möka- sım tarıhlerı arasında kutlanacak olan "Ataturk Haftası" etkınlıklerı kapsa- mında düzenlenen "Ataturk.gençlikve sanat" konulu panelde gunumuz Tur- kıyesı nde gençlıge sanata sanatçıva "Atarurk'un gozluğuyle" bakmak ge- rektıgının zorunluluguna dıkkat çekıl- dı Panelde avnca laık cağdaş ve oz- gur bır toplum varatmak ıçın Ata- turk un ongorduğu "yurttaşlık bilin- crne uiaşmak gerektığı goruşunde bır- leşıldı Çatalca Halk Eğıtım Merkezı Tıvat- ro Salonu nda Çatalca Beledıve Başka- n, 1 F.rat Ay kut un ev sahıplıgınde ger- Ç a t a | c a ^ d u z e n l e n e n »Ataturk l i k y e M n a r k o n u , u çeklestınlenpanelde ressam BednBay- ^Idekonuşan sanatçıBedriBavklm"Şeriatiledemokrasibir arada gidemez" dedi. (Fotoğraf MUHARREM AS DIN) latarak ba^ladığı konuşmasında. "1923 Turkiye- si'ndeki Atarurk'u 20. yuzyıhn kitic iletişim araçla- rıyla yargılamaya kimsenin hakkı yok. Çunku Ata- rurk uzağı gorebılen, çağdaş bir devlet adamıydı. Gunumuz lurkiyesi'nınenonemlisomnufaşiz- 'de- ğiL irtiea ve şeriatnr. Ataturk ve rejim duşman an- na hoşgonılu davranmamızı kinıse bizden istememe- li. Çunku şeriat ıle dcmokrasi bir arada gidemez. Başta politikacılar olmak uzere. birçok kesimin laik- likten verdiğJ odunler yuzunden Turkiye intihara sumklenryor. Ancak Cumhuriyet ve demokrasi ken- disını komr. Demokrasi. son.su/ ozguıiuk komed- yasıdeğildir"dedı tu Konuşmasında sanatçı kadın ve anne gozuvle Ataturk u nasıl algıladıgını aktaran Şehnaz "Ata- rurk'un Turk kadınına ve sanatçılara sağladığı hak- lar aklıma geldığınde, Eger Ataturk o donemde ve- tışmesıvdı ne olurdu sorusu aklıma geliyor. Ata- rurk'e çok şev borçluyuz. Muziktekı başanda bile Atarurk'un buyuk pavı var" dedı Psıkolog Semra Venıgun ıse "Ataturk. harekeüi. dinamık \e yenıliklere açık gençlik hedeflıyordu. Gençler Atarurk'un gmenını boşa çıkarmamalı- dır">eklınde konus.tu Sanatçı Bedn Bavkam isecumhunyetın ılanından gunumuze kadar Turkıve nın tarıhsel evrelennı an-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog