Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

NadirNadl ^ " * BEN ATATÜRKÇÜ DEÖİLİM Çoğ Ptariamo AŞ FûrtocnO Cod 3 V " (34334) Caj)dgj)MstDnM Cumhuriyet Nadk Ndi >*' *' PERDE ARALIÖINDAN Cumhuriyet fitop Kutûbu ÇotruariannA.Ş Tûrkocağt Cod 39/41 (3-4334) Cagategk»4stt»ıbu( 71. Y » SAY 26219 /16000 R (KDVıçmde) KURUCUSU YlWUSWrt(1924-1945)BAŞYAZARI HMtlHUÂ (1945-1991) 24HİM1994MZMTESİ Azerbaycan'm eski Başbakanı Hüseyinov ile Savunma Bakanı Gaziyev Moskova'ya sığındı Rusya darbecilerikaçnth •Fransız Haber Ajansı'nın Azeri Turan Aj ansı'na dayanarak bildirdiğine göre Rus ajanlar, eski Başbakan Suret Hüseyinov'la birlıkte eski Savunma Bakanı Rahım Gaziyev'i de Rusya'ya götürdüler. Gaziyev, eylül ayında Bakü'de hapıshaneden kaçmıştı. •Gaziyev'in daha sonra Bakü'nün 300 kilometre kuzeybatısında bulunan Gabar kentindekı Rus radar istasyonuna sığındığı bildinldı. Suret Hüseyinov da 12 ekimde aynı ıstasyona sığınmıştı. •Hüseyinov, eylül ayında Gence'de isyan girişimlen başlattığı gerekçesiyle Haydar Aliyev tarafından görevınden azledilmişti. Bakü'dekı dıplomatik kaynaklar, Azerbaycan Devlet Başkanlığı için Rusya'nın favonsinin Âyaz Muttalibov olduğunu bildiriyor. •;/. Sayfada ortadoğu'da hareketli günler ClntOII SllHye'ye gjdiyor Israıl-Ürdun arasındakı tanhı banş anlaşması çarşamba günü ımzalanıyor ABD Başkanı Bıll Clınton, Hafız Esad'la görüşmek ıçın Sunye'ye gıdıyor • //. Sayfada fokta yumufama Irak Meclıs Başkanı Sadı Mehdı Salıh, ıkı ulke arasındakı ılışkılen duzeltmek ıçın Kuveyt'ı zıyaret etmeye hazır olduğunu bıldırdı • 11. Sayfada Mumcu suikastmın 21. ayı Devlet, yetersidiğini DARBECİ BİR SIÇRAR, İKİ SIÇRAR... A/erbavcan'daki ikı darbe girişiminde de Suret Husevınov'un adı vardı. Ebulfez Elçibev 'in de\ rilmesındekı kilit isımdi. Gence'de kendine bağlı taraftarlarıvla Baku'ye >urumuştu. Vrdından Havdar Alivev'in işbaşına gelmesı Mİdı/ını parlatmış başbakan olmuştu. \ma darbeci bu, rahat durmadı. Bir darbe de Aliyev'e karşı du/en- ledi. Bu kez başarısızdı, Alivev duruma hakim oldu. \losko\a da başarısız darbecisini geri çektı... 'EskİmiŞ Mr badse' Uğur Mumcu suıkastıyla ilgıli soruşturmada bir gelışme olmadığını bildiren Içişlen Bakanı Menteşe, "Maalesef 3-4 faıli meçhul cınayette yetersız kaldık. Oldukça eskimiş bir hadise olmasına rağmen tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi. fpilCU yok Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demıral "Ben ümidimi kaybetmedim" derken "Yeni bir ipucu mu var" sorusuna ise "Yok, yok. Hep aynı şeyler. Konuyu yenı bir savcı arkadaşa verdik. Ama halen bir gelişme yok" karşılığını verdı. • 3. Sayfada Parçalanan arabaıun vergisi isterıiyor •Devlet, bombalı bir suıkast sonucu 21 ay once yaşamını yıtıren gazetemız yazan Uğur Mumcu'nun • katıllen yerıne, suıkast sırasında ımha olan arabasının vergı borcunun peşıne duştu M 3. Sayfada •MUMCL ADINA VAKIFKURLLDU • 3. Sayfada İstanbul Turgut Kazan 4. kez baro başkanı •Sayım surerken seçımlen kaybettığı anlaşılan sağ kesımın adayı Aydın'ı destekleyen Çağn Grubu avukatlan, seçıme ıtıraz edeceklennı bıldırdıler •Yönetım Kurulu'na şu ısımler seçıldı Hıdır Benzer, Tennur Koyuncuoğlu, Erdal Uner, Fazıl Sağlam, Rona Aybay, Fusun Dıkmenlı, Recep Uğur Ozan, Metın Gezmışoğlu, Uğur Yetımoğlu ve Şeref Kısacık • 7. Sayfada ANKARA BAROSU'NDA DEMOKRATİK SOL YtNE KAZANDI • 7. Sayfada Sri Lanka Muhalefetiıı başkan adayı öldürüldü •Ulusal Bırleşık Partı adayı Dıssanayake'nın, 9 kasım seçımı oncesı başkent Colomba'da dûzenledığı mıtıngde, dınleyıcılerden de 50 kışı oldu, çok sayıda kışı yaralandı • 6. Sayfada PASOK, ATINA BELEDIYE BAŞKANLIĞINI DA KAYBETTİ • 7. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Özer Çifler'den KastellFye ıısıılsüz kredi Cumhuriyet, Çillerler'in kuşkulu servetiyle ilişkilendirilen istanbul Bankası'nın batınlış sürecini belgelerle açıklıyor... DOĞANAKIN ANKARA - Başbakan'ın eşı Ozer Uçuran Çüter'ın Genel Mudurluğu'nu vaptığı tstanbul Bankası'nın devlete yaklaşık 50 mılyar lıra borç bırakarak batınlması surecını ınceleyen Malıye Bakanlığı. banka yonetımının Mer- kez Bankasf ndan "1982yıİında" çektığı vak- laşık 44 mılyar lırayı "amaç dışı" kullandığı- nı belırledı Bakanlığin hazırladığı raporda "Banker Kastelli" adıyla bılınen Abidin Cev- her Ozden'ın şırketıne Bankalar Yasası'nda belırlenen sınırlar aşılarak "yasadışı kredi"kul- landınldığına ışaret edıldı Raporda, banka yo- netımının televızyon ve basın reklamlan eş- lığınde çok yuksek faızle topladığı kaynakla- n malıyetını bıle karşılamayan koşullarla çı- kar ılışkısıyle bağlı bulunan şırketlere kullan- dırdığına dıkkat çekıldı Cumhuriyet. Çıller aılesının kamuoyunda kuşku uyandıran servetıyle ılışkılendınlen is- tanbul Bankası'nın yasadışı kredı ılışkılen ve dığer ışlemler ıle nasıl batınldığını de\ let bel- gelenyle ortaya ko>uvor Başbakanlığın. 1982 yılında verdığı "tele- fontalimatTnın ardından vaptığı ılk ınceleme- de. Ozer bçuran Çıller yonetımındekı istan- bul Bankası'nın "kotu nivetli ve kasıtü" polı- tıkalarla ıdare edıldığını ve "çıkar ilişkisi bu- lunan" şırketlere usulsuz kredı aktanldığını belırleyen Malıye Bakanlığı, yıne Başbakan- lığın yazılı talımatı uzenne yaptığı ıkıncı de- netımde banka yonetımıne ağır suçlamalar yonelttı Bakanlık raporunda, tstanbul Bankası vone- tımının faızlenn serbest bırakılmasının ardın- dan voğun televız>on %e basın reklamlan}la "buyuk harcamalar ve çok yuksek faiz mali- yetleri" karşılığında mevduat topladığı vurgu- landı 1981 yılının eylul ayından ıtıbaren "Banktr Kastelli Vtenkul Değerier Ticaret AŞ"ye faızlenn peşın odenerek mevduat ser- tıfıkası satışına başlandığına dıkkat çekılen raporda şu bılgılere ver venldı "Şirkrte sahlan serüflkaiann topianu 16 mil- \ar 905 mihon lira olup, bunlann karşılığında daha çok nakit venne vadeli çekler alınmıştır. V uzde 43 faızle pazarlanan mev duat sertifıka- larının bankava maliveti ise yuzde 57J'tur. \ncak soz konusu serrifikalann kredili satıldı- ğı, stopajının v atınldığu mev duat munzam (ya- sal) karşılığı ve disponibilhe yukümluluğii de nazara alınacak olursa, işletme giderlen hariç faiz maliveti vuzde 100'e vaklaşmıştır. Buna karşılık çok vuksek malivetle elde edilen kavnaklar en kısa surede ve rantabl bir şekilde kredive donuşememıştır. Ayrıca, yaratılan kavnağın birbolumude Hasgru- buna dahil firmalara malı>etının altıııda bırnvatlakullandırılmıştır. Bovlelikle, uze- rinde titızlıkle durulması gereken malivet- randıman dengesi tamamen bankanın alev- hine donmuştur." Mevduat sertıfıkalannın etkısiyle >ukselen • Arkası Sa. 6, Su. 7 'de Atfedepsiniz Hocam! Ünıversıte oğretım uyelerı, 1994-95 oğretım yılına "so- runlu" gırdıler Aslında yaşa- dıklan, bu yıl bırdenbıre kar- şılanna çıkrnış şeyler değıldı Yıtann bınkımı, patlama eğı- limı gosterdı UArkası Sa, 6, SiL 2'de Demirel, herkesi barışa çağırdı •îstanbul'da RP'li belediye cemevi kapatırken, Ankara'da Cumhurbaşkanı Demirel, Aleviler için büyük önem taşıyan Hacıbektaş Kültür Merkezi'nin temel atma törenıne katıldı ANKARA (Cumhurıvet Burosu) - İstanbul da bir sure once RP'lı Belediye Başkanı Tayyip Er- doğan, Alevı yurttaşlar ıçın buyuk onem taşıyan cemevını kısmen yıkarak kapatma gınşımınde bu- lunurken. Cumhurbaşkanı Sulevman Demirel dun Ankara'da, Hacıbektaş Kultur Merkezi'nin teme- lını attı Hacı Bektaş Velı Anma Şenlılden'ne ka- tılan ılk Cumhurbaşkanı da olan Demirel, dunku torende, semahlarla coşarken Alevı yurttaşlara. "Hacı Bektaş adına vapılan her şev banşa hizınet eder. Alevisi, Sunnisi ile hepinizi kueaklnorum, siz de birbirinizı kucakJaym" dıye seslendı Hacı Bektaş Anadolu Kultur Vakfı tarafından y aptınlacak olan kultur merkezının temel atma to- renıne Cumhurbaşkanı Demırel'ın yanı sıra TBMM Başkanvekılı KamerGenç. Kultur Baka- nı Timurçin Savaş Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Nihad Matkap Tunzm Bakanı Şahin Ulu- so) ve bazı SHP mılletvekıllen katıldılar Dıkmen Ahmed Anf Parkı'nda duzenienen torene katılan Demırel'ın, Kardeşlık Semah Ekıbı'nın gosten- sınden oldukça hoşnut kaldığı gozlendı Semah ekıbının solıstı Gulperi Ozturk'e ozel bir ılgı gos- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te ABD Dısisleri Bakan Yardımcısi: Kaybolanlann listesi elimde•Bu>ojkelçılık ve bakanlığından bırer gorev lıyle, Guneydoğu gezısıne başlayan John Shattuck, Dıyarbakır Emnıyet Muduru'ne "Bu yıl kaç faıh meçhul cınayetın çozuldüğunu" sordu •Bakan Yardımcı sı'nın, "Faılı meçhullerde kımden kuşkulanıyorsunuz9 " sorusuna, IHD Şube Başkanı Temlı, "Korucular, JlTEM ve polıs" yanıtını verdı • 7. Sayfada PKK'nin iltica vurgunu •Başta PKK olmak uzere yasadışı orgutler ve mafya tarafından gunde 50-60 Turk'un sahte belgelerle Almanya'ya sokulduğu bıldınldı •Orgutler bunun ıçjn kışı başına 5 bın mark alıyorlar • 4. Sayfada Uluslararası Af Örgütü: Idam cezası kaldırıkın •Merkezı lngıltere'de bulunan Uluslararası Af Orgutu'nun. Turkıye'de ıdam cezasınm kaldınlması ıçın hazırladığı dılekçede 25 Ekım 1984'te sıyası suçlardan hukumlu Hıdır Aslan'ın ıdam edılmesınden sonra geçen on yıllık surede olum cezasının uvgulanmadığına dıkkat çekıldı H 4. Sayfada • K1TAP SE\ ME\ EN 1NSAN SEVERMPB Z Sayfada OLAYLARIN iVRDENDAKt CERÇEK Şaşılacak f Çağdaş-demokrasıde polı- t-na, ışçılerle ışverenler ara- sndakı hesaplaşma uzerıne k.rulur Bırkaç gun once Al- rranya'da Kohl seçımlen ka- Daha doğrusu Başba- kan Kohl'un sımgeledığı ser- maye ağırlıklı kesımle sosyal demokratların vurguladığı emek ağırlıklı kesım arasında bir yanş gerçekleştı Sandık- takı rekabet, karmaşık ılışkı- lenn goruntusu ardına gızlen- se de Avrupa'da çoğunlukla terazının ıkı kefesınden bırısı- ne alınterı ağırlığını koyar, otekıne sermaye Almanya gıbı bir sanayı devınde yakla- şık 30 mılyon ışçının varlığı, elbet sıyasette gucunu duyu- racak, bunun karşısında ser- maye doğal yennı alacaktır Turkıye'de ne yazık kı bu sanayı yapısı bir turiu oluşa- madı 21 'ıncı yuzyıla gırerken ul- kemızde sendıkalı ışçı sayısı 1 5 mılyonun altındadır, 1 5 mılyona yaklaşan memur kıt- lesı polıtıkanın dışındadır, oğretmenlere, gençlere, ışçı sendıkalarına sıyaset yasak- ları yururluktedır Bu durum- da ulkemızde demokrasının sağlıklı yapısı bir turlu oluşa- mıyor, tarıkatlar arası sava- şım polıtıkaya ağırlığını koyu- yor, dınsel orgutler gun geç- tıkçe daha çok sıyasete karı- şıyorlar, etnık çelışkı, serma- ye-emek çelışkısının onune geçıyor kımı yerde dınsel ve etnık teror, sıyasal hesaplaş- manın kanlı yontemlerını • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de 3. BİNYIL'A DOCRU Gölge değil, meşaıe olmak Dağıstanlı şaır Resul Hamzatov, 'Bılım \e kultur adamlarının, lırık şaırlerın ve fızıkçılerın sesı sıvasacıların ve ıktıdardakılenn seslerı>le boğuluyor Pek çoğu dışında kultur adamlarının ta kendılerı kendı voızvülarının meşalesı değıl golgesı oldular" dedı 12. Sayfada Trafik canavarı Berna'yı da aldı • Gazetemızın Izmır Burosunda muhabır olarak staj yapan Dokuz Eylul Unıversıtesı oğrencısı Berna Tulunay'ı dun geçırdığı trafik kazasında yıtırdık Tulunay, kendı kullandığı otomobılın mıcırlı yoldâ kayması sonucu karşı \onden gelen mınıbusle çarpıştı Kazada Tulunay'ın arkadaşı Bulent Ak da >aşamını yıtırdı JZMİR (Cumhuriyet Ege fıfvaralandı Incıraltı - Manna Burosu) - Gazetemız Izmır Bu- rosu nda stajyer muhabır olarak çalışan, Dokuz Eylul Unıversı- tesı Guzel Sanatlar Fakultesı Fo- toğrafçılık Bolumu 3 sınıf oğ- Tul una> 23 \ayında havata veda etu rencısı Berna Tulunay'ı trafik kazasında vıtırdık \ynı kazada Tulunay'ın arkadaşı Bulent Ak da yaşamını yıtınrken bir kışı ha- arasında mevdana gelen kazada, Berna Tuluna> vonetımınde 35 CCZ 46 plakalı ozel oto. vol ke- nannın mıctrla kaplı olması ne- denıyle kontrolden çıktı ve ken- dı etratından donmeve başladı Karşı > önden gelen Mehmet Us- tuner vonetımındekı 35 BJB 83 • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog