Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ATATÜRK'TEN DÜŞÜNCELER Envcr Ziya Karal (Y ayına hazırlav an) 6 bası40 000(KDVıçınde) Çagdaş iaunları Tıırkocagı Cad 39-41 Caçabglu istanbul Ödemelı göodenlmez Cumhuriyet BAŞKENT€ÜNIuERt MuşerrefHekimoğiu 30(XI0(KD\ ıçınde) ÇJjgtbi} Ya\mları TurkucagıCati.39-4lt ı 5 Cuealoğlu-Iudnbul j fj I Öderaelı gonderilmez / 70. YIL SAYI24797 / 5000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924 1945) BASYAZARı NADİR HADI (1945 1991) 28 ASllSTOS1983 CUMARTESİ Elçibey yanbkm ayakhuuh • Azerbaycan ın devnk Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey yanlılannın. vannvapılması beklenen referandumu engellemek amacı> Ia oncekı gun Nahcıvan'ın merkez havaalanını ışgal ettığı haber venldı Nahcıvan'da son gunlerde pohsle Halk Cephesı u>elen arasında çıkan sılahlı çatışmalarda 5 polıs memurunun yaralandığı bıldınldı • Alıyev, referandumun mutlaka vapılacağını :>oylerkenTurkıye, referandumun ertelenmesının Azerbaycan'ın ıstıkrara kavuşmasını gecıktıreceğını bıldırdı M 9. Sayfada FRANSIZDERGİSİNÎN IDDİASI BORUHATTI ERMENÎLERİN ELÎNDE M 9. Sayfada Somali Türkbirliğine ateş açıldı • Başkent Mogadışu'da Bırleşrruş Mılletler Banş Gucu'ne (UNOSOM II) bağlı olarak görev yapan Turk askerlenne oncekı gece sılahlı cete uyelennce ateş açıldı Başkent Mogadışu'da gerçekleştınlen saldınyı Turk askerlen yara almadan atlattı • ABD'nın çete lıden Muhammed Farah Aıdıd'ı yakalamak amacıyla ozel olarak eğıtılmış antıteror bırbğı Delta Gucu'nu Mogadışu'ya gonderdığı bıldınldı M8. Sayfada Âlarko'dan Alkent savmıması • Büyukçekmece Gölu >anında kurul'an Alkent îstanbul 2000 projesının İSKİ YönetmelığYnm öngörduğü şekılde, su toplama havzası sınınndan, gole bın metre uzaklıktakı alan ıçınde yapılacağınj açıklayan Alarko >etkıblen gole kırhlık taşınma>acağını soyluyor İstanbul Haber Servisi- Alarko Hol- dıng, ISKİ skandalıyla bırlıkte kendı- lenne >oneltılen suçlamalan vanıtla- mayı surduvor Büyukçekmece Barajı su toplama havzasında başlatüğı dev UArkasıSa. 17, Sü.ö'da İSKİ Ziya Kurtaran gözaltına alındı • ISKİ yolsuzluğu soruşturmasıyla ılgılı olarak Malı Şube'de ıfade veren ÎSKİ Mab \e İdan İşler eskı Genel Mudur Yardıması Zıya Kurtaran'la bırlıkte 5 kışı daha gözaltına alındı İçışlen Bakanhğı mufettışlen İSKİ Yönetım Kurulu uyelen halkında da soruşturma başlatülar Haber Merkezi -içışlen Bakanlığ mufettışler başkanbğını Nurettin S6- zen'ın yapuğı ISKİ Yonetım Kurulu uyelen hakkında da soruşturma baş- lattılar ÎSKI yolsuzluğu soruşturma- MArkası Sa. 17. Sû. 4'te GÖKNEL E AVUKAT ORDUSU mr.Sayjada SHFDEMAZMİNAT DAVALARI «77. Sayfada Beyin takımını seçiyoruz • Ifeym Oımpıyatlan'na katılacak Tüık takını > ann seçıbyor Elemeyı aşan 60 yaışmacı yann gazetemızde bır ıraya îelecek Sınav, istanbul Lıstsfndeiaat 11 OO'de başlayacak • d Sayjtda DYP: Telefon özelleşsin SHP: Önce SSK özerkleştirilsin PTTyekarşıSSK• SHP,PTT'ninrsınin özelleştırilmesını onaylamak ıçın, SSK'nın özerkleştınlmesi koşulunu öne sürdü. SHP'lıler, çalışanlann haklannı koruyacak önlemJer öngörülmedıği gerekçesiyle, PTT'nin Tsinin özelleştirilmesıne yönelik kararnameyi imzalamadılar. • SHP'lı bakan Tahır Köse, bu özelleştirmeye karşı olmadıklannı. ancak DYP'nin şeffaf açıklamalarla kendilerini ikna etmesı gerektığini savundu. SSK'nın özerkleştinlmesının bu kapsamda ele alınarak PTT çalışanlanyla ılgıli endişelerinin gıderilmesini istedı. • //. Sayfada m Gönüllü konsolidasyon Bankalarrahatladı Ekonomi Servisi - Ekonomıye soluk aldırmak uzere Hazıne nın gınştığı ıç borcun uzun vadeye yayılması operasv onu. bazı bankalann korkulu ruyası halıne gelen konsolıdasyonun (borcun zorla uzun vadeve yayılması) gonullu gerçekleşmesını sağladı Hazıne'nın operasv onu sonucu. buvuk bolumu 6 ay ve daha kısa vadeden oluşan toplam 32 tnlyon hrabk borcun onemlı kısmı 1 \ıllık tahvıllerlekarşılandı Hazıne'nın UArkasıSa. r,Su.3'te LLTFEN DOĞRL SOY LEV İN TYİ NİÇİN ŞATIYORSL'NLZ' İZZFTTİN ÖNOER'in yazm 11. Sayfrta îş Bankasısatışmatepki İş Bankası'nın 69. kunıluş \ıldonumu Arkeoloji Muzeleri'nin bahçesinde kutlandı. Atılla Özdemiroğlu'nun muziğini hazırladığı, \ unus Emre şiirlerinden oluşan dinletınin solistı Muazzez \bacı"\dı. Sanatçıva modcm dans \apan top- luluk eşlik etti. Gecede Cindoruk, İnonü, Lzeyir Garih. Dalan, Hüsnıi Doğan ve Semra Özal göze çarpı\ordu. Sevgiyolımda küçükbirmola MUHARREMAYDIN Bınlerce >ılbk geçmışe sanıp Anadolu uygarlıklannın mırasmı ve tanhın dennlıklennden gunışığı- na çıkanlarak gunumuze kadar ulaşan eserlen 'neo-klasik' mıman- ye sahıp çatısı altında toplavan Arkeolojı Muzelen nın tanhıne on- cekı gece "müzikal bır savfa" eklen- dı Iş Bankası nın. Sultanahmet tekı Arkeolojı Muzelen nın bahçesinde UArkasıSa. 17, Sü.3'te • Hazıne ve Dış Tıcaret MusteşarlığYnın "banka hısselennın yüzde 40'ının • urtdışında blok satış' projesıne İş Bankası vonetıalen sert tepkı gosterdı • Yonetıaler 'Ataturk tarafından kurulmuş bır müessesenın, bıryabancının elıne geçmesınden elde edılecek yarar nedır' dıye sordu • Bır banka yetkılısı İş Bankası'nın 134 ıştırakı. munzam yardım sandıklan ıleTurkıye"de 1 mılyon kısının yaşamını doğrudan, kredılen veekonomıdekı >en ıle de mılyonlarca ınsanı dolaylı ılgılendırmekte olduğuna dıkkaü çektı NL'RSUN EREL ANKARA - Iş Bankası. Hazı- ne ve Dış Tıcaret MüsteşarbğY- nın, "banka hisseierinin yüzde 40'ının yurtdışında blok sarrş" yolu ıle pazarlanması projesıne sert tepkı gosterdı Banka ust vetkıhlen. "Bize sonılmadan iş yapıyorlar" dıye eleştırdıklen proje uzennde, "Ataturk tarafı- ndan kurulmuş bir müessesenin bir > abancının eline geçmesınden elde edilecek jarar nedir" dıye mArkasıSa.'l7,Sü.l'de İZLENİMLER Atatürk'ün bankasını satiyorlar Magazin/TV' Servisi- Turkı- ye Iş Bankası nın 69 kuruluş yıldonumu perşembe gecesı is- tanbul Arkeolojı Muzelen bah- çesinde kutlandı V onetım Kurulu Başkanı îl- han E\ li> aoğlu ıle Genel Mudur Ba> ve Bayan Cnal Korukçu'- nun evsahjplığındekı gece ıçın yer olarak doğru bır seçım ya- pılmıştı Konuklar once "Korinth" başbkb sutunlann bulunduğu sağ kapı önunde "kokteyl"le ağırlandılar mArkasıSa.l7,Sü.l'de KURULTAYA D O Ğ S PSHP nereye gidiyor? Sosyal demokratlar nasıl bir parti istiyor? Kurultay öncesi örgüt yöneticileri ne diyor? SHP'li belediye başkanlan ne istiyor? Kitle örgütleri, sendikalar ve meslek kuruluşlannın beklentileri neler? Nasıl bir Türkiye, nasıl bir SHP ve nasıl bir lider? CUMHURİYET YAZARLARI MUHABİRLERİ VE CİZERLERİ TÜRKİYE'Yİ TARADI Hıkme' Çetınkaya, Mustafa Ekmekçı, Erdal A tabek, Celal Başlangıç, Aydın Engın, Şukran Ketena, Serdar Kızık, Çetm Yığenoğlu, Oral Çalışlar, Tuncay Ozkan, YûmaıGumnşbaş, Yurdagul Erkoca, Ayşe Yıldırım, Türey Köse, Ömer Yurtseven, Özcan Özgur, Cemıl Cığerım,Önder Baloğlu, Ergiın Aksoy, Samıh Azmı Ezer ve çızerlerımız Kemal Gokhan Gurses, KamılMasaracı, Semıh Porov Yarın Cumhuriyet'te ANAFtaen sakinkongre • ANAP. Turgut Ozal'ın ardından en gurultusuz kongresını bugun yapacak Kongrede tek aday Mesut Yılmaz olduğu ıçın lıderlık çekışmesı yaşanmayacak ve Yılmaz ılk gun y enıden genel başkanlığa seçılecek • Kongrenın ıkına gunünde ıse MKYK ve Merkez Dısıphn Kurulu uyelen seçılecek Mılletvekılı ve delegelerle davetlılenn uç guvenlık kordonunda kontrol edılerek alınacaklan salonda yapılması planlanan eğlenceye donuk göstenler, "Turkıye'nın ıçınde bulunduğu şartlar goz onune alınarak' ıptal edıldı U4. Sayfada Notlar IzmirMilletvekili ErdalIııöııü • Genel Merkez'dekı goruşmemızde İnonu'nun altını çızdığı bır nokta vardı 'Mılîetvekılı olarak polıtık yaşamımadevamedeceğım Koabsyona destek vereceğım ' İnonu genel başkanlıktan aynhyor, ama Izmır mılîetvekılı olarak sıvası yaşamını surdurecek SHP yönetıcılen eğer ısterlerse yıne İnonu'nun gorûşlennden yararlanabıbr,onuonemlıkararlaraortakedebıbr MHSTAFABALBArin ytSSiB 4. Sayfada Cörüşmeler son asamada Petrol boru lıattı Türkiye'den geçecek • Ankara'da de\am eden çahşmalann olumlu bır hava ıçınde geçtığı ve guzergâhın Türkiye uzennden geçmesıne artık kesm gozuyle bakılabıleceğı bebrtıldı Toplantılann ıkına ayağı olan arazı çabşmalannın onumuzdekı haftadan ıtıbaren başlaması beklenıyor • /5. Sayfada Bıiyükşehir Belediyesi Kontrol Daire Başkanı uyardı: Içtiğiııiz colaya dikkat • stanculBü^kşehırBeledıvesı K_ (ntrolDaıre Başkanı Şınası Yalçın. ıkufabriLada >aptıklan kontrol sıiLSind.:, şışelenn ıçındekı yabancı rm<ddelrı gormeye yarayan optık göz mukınelennın anzalı olduklannı beırledıdennı, bu nedenle şışelenn ıçdıden kr turlu yabancı madde çı labıleteğmısöyledı M15. Sayfada • Ülken'e ve Alaska'ya nyan Buyukşehır Belediyesi"ne bağlı sağlık ekıplen dun de denetımlennı surdurduler Sefakö> Beşvol Mahallesı No 7'de bulunan Alaska Dondurma Fabrıkası ve Topkapı'da bulunan Llker Bıskuvı Fabnkasfnı denetledıler Eksıklerını gıdermelen ıçın sure verdıler • 15. Sayfada BORSA ûÖnceM 11 776.63 Oön 12 020.62 OOLAR ÇÖnceld 11 930 Odn 11900 oÖnceM 7.120 Dûn 7.120 ÖnceM 143.000 Dûn 142.350 Özel bankalara iflas yolu • Bakanlar Kurulu'nun dunku toplantısında kanun hukmunde kararnamenın yururluğe gırmesıv le zor durumdakı ozel bankalar ıflas ederek bankacılık sıstemı dışına çıkma serbestısıne sahıp olacaklar M10. Sayfada BUGÜN BİLİM TEKNİK Bir sanatçının traji-komik oykusu • Almanya'da yaşayan sanatçı Hanefı Yeter'in yapıtlan gümrük deposunda unutulunca 'devlet malı' oldu. CUMHURİYET 2'DE — c««q!s»<r!l Topak erozvonu uikeno tücOvor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog