Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 AĞUSTOS1993 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER KamuIktisadi Teşebbüslerican çekişiyor...PENCERE Bütün ümıtlen özelleştırmeye bağlayarak KÎT'lenmizı finansal güçlükler ıçınde boğulmaya terk etmek, ekonomımızde gıdenlemeyecek yaralar açacaktır. Prof. Dr. MUSTAFA A. AYSAN / Ü. İşletme Fakültesi Devlet İşletmeciliği A raştırma ve Uygulama Neler yapılabiür? Merkezi (IDIM) Müdürü nomının temel mal ve hızmetlennı ure- ten KİTlenmızın zararlara boğulması ve bu yuksek zararlann, yûkselen fı- yatlarla halkın sırtına yüklenmesı bıçı- mındekı son 8 yılın uygulamalanna LZin venlmemehdır K amu Iktisadi Teşeb- büskn 1992'de başa- nsız oldu Yıl sonu bılanço ve kar zarar- lan açıklandıkça bu başansızlık daha be- lırgın olarak ortaya çıkmaktadır 1992'de genel ekonomık yapıda, bu- yüme hıanda, ıhracatta ve dovız re- zervlennde olumlu artışlar sağlanmış ofea da KİTlerde başanya yonelme oimadan ekonomıdekı olumsuz gehş- melen ıyıleşürme olanağı bulunama- mıştır KJTlerdekı başansızbk, 1993'te de re- kor dûzeylere ûlaşmıştır ICÎT'lerdekı toplam fınansman açığının 70-100 tnl- yon TL'ye ulaşacağı tahmın edılmek- tedır KİTlen başanya ulaştırmak ıçın ahnacak onlemler. devletımızı yö- netenlenn halka hoş gorunmek zorun- da olmalan yuzünden uygulanama- maktadır Bu ıkılem -KİTlen ıyıleştır- mek ve halka hoş gorunmek- çozume bağlanmadan KİT'lerde başan dere- cesının yukselmesı ve ulkede enflasyo- nun azalması olanaksız gorunüyor Bu ıkılemın uygun çözumu, guçlu bır ayasal ıraderun sabırla u> gulanmasını gerektınr Yenı hukumetın progra- mında, KİTlerde başan derecesının yûkselülmesı yonunde kesın bır hukü- met karan ortaya konmuştur Ancak 1992'de de hukumet uyelennın lyı nıyeth pek çok sozune karşın. KİTlerde açık bır başan derecesı düş- mesı vardır Bunun olçusu, KİTlerde- kı "borçbunna gereğT, dığer deyışle kaynak açığıdır Buaçık 1991'demıllı gelınmızın %4 5'ı gıbı çok yüksek bır duzeye enşmıştiT 1992'de açık daha da artmış, 1993 yıllık programında 1992'de bu oranın %5"ı aşacağı, 1993'un ılk 6 ayhk sonuçlanna gore de bu açığın 70-100 tnlyon TL'ye ulaşa- cağı tahmın edılmıştır Toplu olarak ışletmecı KİTlerde kar- lar düşmekte, zararlar ve borçlanma artmaktadır Bu gıdış 1986'dan ben değışmemıştır Bu yıl ıçınde başlaya- rak KÎTlenn ıyıleşünlmesı çahşmala- nna son venlmış, butun umıtler bır sıhırb değnek sanılan "özeüeştinne"ye bağlanmış, orada da hızb sonuçlar ah- namayınca, eskıden de büyuk olçude "sahipsz" olan KİTler kaderlenne terk edılmışlerdır "özefleştirme" ça- bşmalannın başladığı 1986'dan ben bu alanda alınan sonuçlar çok duşük- tür Ancak ozelleştırilmesıne karar venlen ve venlmemış olan tum KİT- lerde de başan derecesı çok duşmuş- tür Ülkemızm KİT sorununun çözûmü ıçın sadece "özeUeştirme''ye bel bağla- mak yanhşür "özeUeştinne", bu alanda yararlanılabılecek etkılı bır araçtır, eldekı bütun olanaklarla özel- leştınnelenn hızlandınlmasına çabşıl- malıdır İyı çalışıldığı takdırde bu alanda kısa sürede buyük sonuçlar alınması olanağı vardır Ancak son 8 yılın deneyımı, ozelleştırmelenn za- man alacağını gostermektedır Bu zaman suresı ıçınde, ulkemızın en de- ğerh varhklannı ellennde tutan KİT- lenmızın kaderlenne terk edılmesı yanlıştır O zaman süresı ıçınde eko- Bunun ıçın yapılabılecek pek çok şey vardır Bu kısa yazıda ancak bun- lann bır lıstesı venlebılır 1- KİT'lerle ve onlann ozelleştınl- melenyle ılgılı yasal yapı, ıçınden çıkı- lamayacak bıçımde karmaşık hale gelmışür KİT'lerle ılgılı 10 kadar ka- nun ya da kanun hükmünde kararna- mede, sadece özelleştırme ıçın 5 ayn yasal duzenleme yapılmışur Bu hu- kuk kurallan arasında çelışkıh olanlar uygulamada buyuk behrsızhk yarat- maktadır Özelleşecek olan ve olma- yan tum devlet ışletmelenne uygula- nacak tek bır kanun metnıne ulaşmak- ta buyuk varar vardır Özelleşurme ıle ılgılı hukuk kurallannı da kapsamak uzere TBMM'de 1984'ten ben kanun- laşma bekleyen 233 sayılı KHK'nın kanunlaştınlması durumu düzeltebı- lır 2- Özelleştırmeyı bır amaç durumu- na getırerek, ozelleşünlecek dıye so- runlu KİTlen sorunlanyla baş başa bırakarak kaderlenne terk etmek ve bu durumda ortaya cıkan büyuk za- rarlan, devlet hazınesınden karşıla- mak bıçımıne 1984'ten ben uygulanan pohüka yanlıştır ve hemen terk edıl- mehdır Daha 10 yıl önce uygulanan ve önemlı eksıklıklen bulunan KİT polıtıkası ıle bu alanda önemlı sonuç- lar alınabılır KİTlen karlı ve venmh halde çalışüracak ve ekonomı ıçın önemlı sonuçlann elde edılmesmı sağ- layacak bır KİT yönetım modeb var- dır ve bu model hemen uygulamaya konulmalıdır 3- KİTlerde venmı, uretkenlığı \e karlılığı sağlayacak bu yönetım mode- lı, KİTler üzenndekı bakanlıklar bas- kısını kaldırmak, onlan yurtdışı ve yurtıçı pazarlara yoneltmek, yöneüm kurallannı ve yönetıcılennı polıtık baskılardan anndırmak ve onlan yö- netıcılenn yönetunıne bırakmak bıçı- mmde tanımlanabılır Bu modehn aynntılan bu kısa yanda venlemez Ancak model, 1930'larda ve 1960'lar- da ulkemızde uygulanmış ve çok önemlı sonuçlara ulaşmıştır Başanlı KİT modellennın dığer ulkelerde de örneklen vardır Ancak bız orneğı kendı ulkemızden almabyız Çunkü sosyal ve sıyasal yonlen olan KİT yo- neüm modellen ulkeler arasında bu- yük farkhhklar gostermektedır 4- Kamu Ortakhğı Idaresı'nde (KOİ) odaklaşmış özelleştırme polıtı- kasınm netleşünlmesıne buyuk gerek- sınım vardır KOİ'nın son 8 yıllık deneyımı gostermıştır kı, özelleştırme ışı, buyuk öjçüde bır "yatinm bankacı- hğı" ışıdır Özelleştırmeyı çabuklaştır- mak ıçın malı durumu, venmhhğı, uretkenhğı ve karbbğı bozuk olan KİTlerde, ozelleşürmeden önce yapıl- ması gerekb pek çok ış vardır - Ozelleştınbnesı düşünulen kurulu- şun yönetımının son yıllardakı başan- sının, varbklannın, borçlannın, ser- maye yeterlıhğının değerlendınlmesı ve varsa bozulma nedenlennın saptan- ması, - Mab durumun, venmbbğın, uret- kenbğın, teknolojının, karlıbğın ve yonetımın ıyıleşünlmesı amacıyla ab- nacak onlemlenn saptanması, - tyıleşürmeler ıçın gereklı finans- man kaynaklannın araştınlması, - Kuruluşun, anonım ortakhk halı- ne dönuşturûbîiesı ve anonım şırket sermaye paylannın, satış fıyatlannın ve satış yontemlennın saptanması, - ÖzeUeştinne yontemının saptan- ası^ - Ozelleşünldıkten sonra, özelleştın- len kuruluşta kalabılecek kamu payla- nnm ızlenmesı yontemının saptanma- sı, - özelleştınlen kuruluşun, yönetsel ve finansal denetım yontemının sap- tanması Çok sayıda aynnüsı olan ve yukan- da ozetlenmış bulunan ışlevler, ''yatı- mn bankacılığı" ışlevlendır Oysa KOİ, bır yatınm bankası olarak ku- rulmamış ve yetkılendınlmemıştır özelleştırme çahşmalannın hızlandın- labılmesı ıçın, KOt'nın bır yatinm bankası olarak yenıden duzenlenmesı ya da en lyısı, KOİ'nın tasfıye edılerek gorevın Turkıye Kalkınma Bankası'- na venhnesı seçeneklen ıncelenmeh- dır Var olan hahyle venlen buyük görevle ılgılı hıçbu- yetkısı olmayan KOİ'nın başanya ulaşmasını uzun yıl- lar daha bekleyıp dururuz örnegın, Doğu Almanya'dakı dev- let ışletmelenrun ozeUeşunlmesı konu- sunda, Batı Alman Federal Devletı'- nın yaklaşım bıçımı, 5 yıl ıçınde önemh sonuçlara ulaşmıştır özelleşünneyı hızlandırmak ıçın hükumeümızın bu uygulamadan, Alman Treuhandans- talt kuruluşunun uygulamalanndan yararlanması mümkündür Bununla bıriıkte KÎTlerle ve özel olarak ozelleştırmeyle ılgıb sorunlan- mızm çozümu, ülkemızdekı kendı de- neyımlenmızden yararlanılarak bulu- nacak ülkemıze özgu yönetım model- lennın uygulamaya konmasına bağb- dır Bu yönetım modellennı, ülkemız ve onun KİTlennı hıç tanımayan ya- bancı uzmanlardan yararlanarak ge- bştırmek çok güctur Butün ümıtlen özelleşürmeye bağ- layarak KİT'lenmızı finansal guçlük- ler ıçınde boğulmaya terk etmek, ekonomımızde gıdenlemeyecek yara- lar açacaktır Bır dostumun sözüyle KİTlerde "önce güzefleştinne, sonra özeUeştinne" yapmabyız Başka bır deyışle, KİTlenmızı ıyı çabştırma he- define, özelleştırme yapmaktan daha buyuk onem ve oncebk vermebyız ARADABIR TURGUTtNAL Avukat Ctddiye Almadıkça... Sıyası partılerımızın kongrelerınde daraltılmış kursü ve mıkrofon ozgurluğu buluruz Bu, genellıkle her yore ve her donemde boyle olmuştur Artık bu tore terk edıl- melı ve kongrelerde ele alınmayan değınılmeyen hıçbır konu olmamalı herkes elınde ve eteğınde ne varsa orta- ya koymalıdır Kongrelerdekı konuşmalar gundem dışı, partı dısıplını kışısel ve sataşma yapılıyor gıbı gerekçe- lerle kesınlıkle onlenıp durdurulmamalıdır Bu kongre- lerde ulkenın, devtetın, hukunnetrrr, Meclıs'in, tlın,- şeh- rin, yönetıcılerın valının paşanın.-betedfyebaşkanmın, yargıcın, savcının, herkesın ve her makamın. polısın, jandarmanın, adlıyenın, alanın, verenın, vergının, sıgor- tanın her sorunları konu olarak ele altnmalıdır Hukuk ve yargı tartışılmalı, yonetımın her turlu eylemı dıdık dıkık edılmelıdır Yazan.çızen duyan, duşunen, konuşan eylemkoyan, begenen, beğenmeyen yurttaş tıpı bu kongrelerde yara- tılmalı ve bu kongreler bırer okul olmalıdır Bır tur taş dönemı, tunç donemı gıbı "yurttaş donemı" bu kongre- lerde yaratılmahdır Sıvas'ta herkesın bıldığı gıbı Pir Sultan Abdal'ı an- mak ıçın yapılan şenlıklere katılan sanatçıiarı, ıçlerınde Asım Bezird gıbı yazarları ölumle karşı karşıya bırakan 37 kışının olumu, 60 kadar kışının yaralanması ıle sonuç- lanan olaylar kendılığınden yeşerıp buyumemıştır Ulkede cıddıyetsız ve nıtelıksız, yetenekstz, bılgısız bazı polıtıkacıların tutumu, her gun değer yıtımıne uğra- yan Büyuk Meclıs'ın ızledığı polıtıka, bu olayların neden- lerı arasında ve hatta başında bulunmaktadır Daha geçenlerde, Hurrıyet gazetesının Ege ilavesınde Ayvacık tan venlen çok önemlı bır haber yayımlanmış- tır Bu haberde, ımam-hatıp lıselerınde ve Kuran kursla- nnda yapılan yemını gazete haber konusu yapmıştir Gazetede tamamı çıkmayan Kemalıst Ulku dergısının 1988 Ekım, 246 sayısının 16 sayiasında yer alan yemın metnını aynen yazıyorum "Ben, Muhammed Musluman ummetındenım Turkı- ye dmsız-laık bır memleket halıne gelmıştır Hayatımı, Mustafa Kemal dınsızlığı ıle savaşa adayacağıma, Tur- kıye'yı bır dın ve şerıat devletı halıne getırmek ıçın mu- cadele edeceğıme, Kemal Paşa zamanında çıkarılan dınsız kanunlann tatbıkını onleyeceğıme, kısa zamanda ummet esasına dayanan şerıat devletının kurulması ıçın devlet ıdaresınde soz sahıbı olacak mevkılere gelmek ıçın çalışacağıma, dınım, Allah'ım ve butun mukaddesa- tım uzerıne yemın ve kasem edenm ' Yemınde goruleceğı uzere, Gazi Mustafa Kemal'ın dınsızlığınden gırılerek ummet esasına dayalı şerıat devletının kurulması ıçın yaşları 12-15 arasındakı oğren- cılere, dını, Allah'ı, mukaddesatı uzerıne yemın ve ka- sem ettırıldığı yazılmıştır Bu haber çıktıktan sonra, ulke duzeyındekı sıyasılerı- mızden çok sayıdakı kuruluşumuz, odamız, demokratık meslek orgutlerımız ve yonetıcılerımızden karşı çıkan olmamıştır Sankı olay çok hafıf bır haber, sankı cıddı ol- mayan bır durummuş gıbı değerlendırılmıştır Aylık Taraf dergısınde "ya şerıat ya olum', "ne bırıncı ne ıkıncı cumhurıyet-bağımsız bırleşık Islam devletı", yı- ne aynı dergıde, Uğur Mumcu'nun oldurulmesı nede- nıyle kapağında "Islam devnmme adım adım, Turkıye Batı'ya mezar olacak, teker teker gıdıyorlar" dıyen yazı- lar, Sıvas olaylarının gelmekte olduğunu açıkça ortaya koymuştu Bu dergının kapağında, Taraf olmayan ber- tarafolur' dıye bır başlık bıle bulunmaktadır Şımdı Turkıye de bu oyunlar, bu yazılar surer gıder- ken 2 ay suren hukumetsız donem, 70 ın uzerınde bakan olmayan ısyancılar, 1 5 yılı çoktan gerıde bırakmış ve demokratıkleşme konusunda umıt edılene henuz kavu- şulamamış bır hukümet yönetımıyle başbaşa kalmış bulunuyoruz Hukumetın onur duyduğu ILO sozleşmelerını zar zor getıren, keza.topal eksıklıklerledeçıksa CMUKyasası- nı getıren ve getırmede onurunu ortaya koyan bakanlar, hukumetın SHP kanadının uyelerı olmuşlardır Bunun dışında yüzlerce demokratıkleşme olayını tasarı halıne getırmışvebunlarınhazırlıklarınıtamamlamışolmasına karşın, Meclıs'ten çıkarma olanağı yaratılamamıştır Bu hukumetın Doğru Yol kanadının demokratıkleşme olayına hıç de sıcak bakmadığını ve bunun ıçın her turlu uzatmayı ve her turlu bahanelerle bunu erteledıklerını ortaya koymak ve bu gerçeğı kamuya duyurmak zorun- lulugundayız TARTIŞMA Insanın zulmüne dayanmaz yürek! e zaman bırbınmıze ınsan olarak bakmayı oğreneceğız 9 İnsanobnanın, etnık ve dınsel farkblıklann çok ustunde olduğunu ne zaman anlayacağtz 9 Ve ne zaman goreceğız msanca duşünmenın tn güzel. en doğru, en banşçı yoi olduğunu 0 Voltaıre, "Sızın duşuncelennıze kaülmıyonım, ama duşünce ozgürlüğunuzü sonuna kadar savunacağım" demış Laıkbğın ozu budur İnsan haklannın guvence altında olabılmesı ıçın laıkbğın bılınmesı ve algılanması onemlıdır öğrenmekve algılamak ıse, "Laıklık, dm ve devlet ışlennın bırbınnden aynlmasıdır" şekbndekı bır tanımla gerçekleşebılecek bır ış değıldır Laıklıkten venlen ödunler bızlen bugunlere taşıdı ınsanın ınsana zulmettığı gunlere TC'nın resmı dını yoktur Buna rağmen, kımbklenmızde "Dını İslam"ıfadesıyerabyor Laık devleün okullannda, "Dın Kulturu ve Ahlak Bılgısı" dersı, zorunlu ders kapsamında venlıv or Bu yetmıyormuş gıbı, tek bır mezhebın dersı olmaktan da oteye gıdılmıyor Klasık bselenn derslen boş geçerken, İmam Hatıp'ın derslennde, tek bır ders boş geçmıyor Oğrencı oğretmene 'Islam dımndedomuzetı yemek neden yasaktır" dıye soruyor Öğretmen karşınıza son derece gulünç bır cevapla çıkıyor "Domuzlareşlennı kıskanmazlar Domuzetıyıyen mılletlen filmlerde goruyoruz Adamın kansı bıreğlence yennde onca kışıyle dans edıyor, gonül eğlendınyor, ama adamın sesı çıkmıyor Çunkü yedığıdomuzetı" Bu cevaba karşılık oğrencının kafasında bır yığın soru Domuz ve ınsan bırbınne benzemez Domuzetıyıyen kıskanç olmayacağı gıbı, babk yıyenın yuzgea, tavuk yıyenın de tavuk gıbı bır sesı olamaz Bır ülkenın en alt bınmlennden en üst bınmlenne kadar olaylar boyle gebşırse, Sıvas felakeürun olmaması yadırganır Azız Nesın, kımsenın dınıne küfretmıyor O, dınsel, etnık ve duşunsel kavgalardan yana değıl Onun savunduğu, ozgur duşunce, ınsan haklan, halklann kardeşbğı, banş, laıklık, sevgı ve uygarbk Azız Nesın. konusu ne olursa olsun, yazan kım olursa olsun, kıtaplar yasaklanmasın, yakılmasın ıstıyor Kıtap okumak. oğrenmek, anlamak. duşünmek, soru sormak. düş kurmak, duymakür Kıtabı yasaklarsanız. bütun bu olgulan da > asaklamışsınız demektır Engellenen bu duyuş ve duşunuşlenn getıreceğı felaketse, bılgısızce ve bılınçsızce kalkışılan ışlenn, yurutulen duşuncelenn yol açtığı anlamsız bölunmeler, kavgalardır Laık bır toplum ıçın ınsanın "ben Müslumanım" dıyebıbnesı kadar. "ben dınsızım" dıyebılmesı de son derece doğal Ancak bızım toplumumuzda Musluman olmak normal, dınsız ya da başka bır dınden olmak ıse anormal sayıbyor Asbndalaık bır düzende bunlann çoktan aşılmış olması gerekırdı Bunlar hâlâ bırer tabu olarak kabyor ve aşılamıyorsa çok cıddı problemler var demektır Azız Nesın'ı ve laıkbğı taşlayanlar, Azız Nesın'ın ve laıkbğın kendılen ıçın guvence olduğunu bılmeyen msanlardır Onun uğraşı butun ınsanlık adınadır Şenatın bu ınsanlara şımdıkı kadar konuşma hakkı vereceğıne ınanmıyorum Azız Nesın'ı, laıkbğı, Atatürk'ü, Pır Sultan Abdal'ı, sanatçılan taşlayanlar, kendı düşuncelenne ölum döşeğını haarladıklannı bıkneb ve onlan taşlarken şeytan taşlar gıbı ıbadet yapüklannı sananlar, düşüncelerle karşı gelememerun verdığı becenksızlıkle, duyunçlan altında ezıleceklen gunlenn yakın olduğunu anlamalıdırlar Sıvas olayını kınıyor, 36 güzel ınsana cennetınız yüreğınuz olsun dıyor, Azız Nesın'ı destekbyor ve bütün ınsanlan selamlıyorum Daha aydınlık günler dıleğıyle hep beraber Ayşegûl Kaya Memurlara uygulanan çifte standart "^•T" * * y Ikemızde • I ışveren kesımı I I dernek • I kurabıbr ^ ^ y Parülereüye ^ ^ ^ olabıhr Ve hatta devletten hıçbır baskı gormeden, ozgurce sendıka kurarak kendı sınıfsal çıkariannı ıstedığı gıbı savunabıbr Örnekmı ıstersınız tşteTürkiye Işverenler Sendikası, kısalülmış adıylaTİSK"... Memurlara gebnce Memurlar herhangı bır parüye üye olamazlar Dernek kuramazlar Aynca grevb-toplu sozleşmeb sendıkal haklarada sahıp değjldırler Çünku, bunun ıçın meclısten yasa çıkması gerekmektedır Bu vasanın çıkması ıse gerek DYP-SHt»koahsvon protokolünde ve gerekse hükumet programında bebrtıbnesıne rağmen, koabsyonun sozde sosyal demokrat ortağı SHP'nın, sosyal demokratlara yaraşır bır tavır almaması sonucu, ne yank kı gerçekleşememıştır Sendıkalaşmak nedır9 Kısaca açıklamak ıstersek, bır sımftan olanlann ış ve kazanç bakımından kendı çıkariannı korumak ıçın aralannda kurduklan bırlıktır Pekı, ışverenler kesımııun bu bırbğı kurmaya haklan var da, memurlann neden bu haklan yoktur 9 Işte bu durum devletçe memurlara uygulanan çıfte standartür Boyle buyük bır haksızbk, dünyanın hangi demokratık ülkesınde görulmuştür 9 Böyle bır ülkeyı gören ve duyan varsa lutfen hemeubana haber versın Ben de öğreneyım 1 Yoksa bu ulkede ışverenler TC vatandaşı da, memurlar TC vatandaşı değıl mı7 Nıçın memurlar bu ıküdann ve bundan öncekı ıktıdarlann gözunde ıkıncı sınıf ya da uçuncu sınıf vatandaş muamelesı görmektedır9 Sayın SHPmılletvekıllenne soruyorum "Sizin sosyal adafet anlaj ışına ve vkdanmz bu haksızltğm atanda ezünriyor mu?" NATO ülkelennın hepsınde memurlann toplu sözleşmeh ve grevh sendıkalan vardır Sendikası obnayan tek NATO ulkesııseTürkiye'dır Bu durum ıse ulkenuzıçın yüz kızarücıdır Sayın memur kardeşlenm, sızlere de soyleyecek bırkaç sözüm var "Hak verilmcz almır" ılkesınden hareket ederek grevb-toplu sozleşmeb, sendıkal haklannuzı kazanmamız ıçın bırbkte canla-başla mücadele vermemız gerek Sızsesınızı çıkarmazsanız, kımse sesınızı duymaz Sızın yoksulluk ıçensınde kıvranmanız, kınnın nışan törenınde bır gecede 10 (on) mılyar bra harcayan (ortalama dört bın memurun ayhk maaşı) Carit Çaglar'ın da, yanm tnlyonluk servetı olan Sayın Başbakanımız Taasu ÇJDer'm de umurunda falan değıldır Çünku, ateşduştuğü yen yakar AbdülkadirEndp Gaaantep Aydın ve başansızlık A ydın tenmının ortaya atıldıgı gunden ben onuhıç terketmeyen, sadıkamabıro kadar da sevımsız bır sozcuk var Başansızlık Kurulu duzenle (çoğunlukla) ters duşmek, toplumsal açıdan kotü duşen olgulan protesto etmek, toplumsal ozeleştınyı sunmak, felaket tellalbğı, v b gıbı ışlen arasında iki arada bir derede kalan ve yuzu hep savaşımın zaferle, başany la sonuçlanmasına donuk olan aydının baktığı yerde mı bır yanlışbk var 9 Buyüteç yenne koltuğa mı bakıyor9 Yoksa sokaktakı laboratuvar yenne sırça köşklerde mı yatıyor ınce, tıtıztahlıllere9 Nasıl kı olum bır savaşcmm hep y anında gezer, başansızlık da kendını toplum sonınlanna, çözumlere, eylem ve eylemlılıklere, ozgurluk, hak savaşımlanna adamış olan aydının yanındadır, bu yadsınamaz Kaldı kı, aydın, doğruluğuna vıcdan ve du> arhlıkla ınandığı savaşımlannda belb bır tutarbbk hantası çızebılsın Yoksa ılkenın obnadığı yerde hantanın da ulkenınde olmayacağı açıktır Aydın neden başansız olur'' HaksLz tutuklamalara. yasa ıhlallenne, ışkencelere, kuçük ve buyük çapb butün haksızbklara, yolsuzlukara, bağnazlığa, terore, alçaklıklara,resmızulme karşı koyduğuıçınmı9 Yoksa yetennce karşı koyamadığı ıçın mı' Gerçek başannın ya da başansızbğm ılkeb olmak ya da ılkelerden uzaklaşmak olduğunu her şeyden önce bılmelı aydın Busavaşun sonuç ve çözum getırmeyebıbr ya o savaşımında karanbk güçlere, zorbabğa karşı koyamayabıbr v e yenılgısı olabıhr bu ınsanın Davadan dönmemek, davadan caymamak ve yaşamını felaketlere karşı sureklı olarak acılmış bırdava habne getırmek gerekır Aydının, başarmak yüklemının olumlu ve olumsuz bütün mastarlanndan ve bütun çekıbnış hallennden kopamayacağını ve bu yuklemm doğurduğu sonuçlardan çok, davasının temebnı ılkeb ve tutarlı obnak yüklemıne çevırmesı gerektığmı büıyoruz Yoksa, aydmhiçbir zaman başaramaz ya da hep başanr demekle davanın bıtmedığı, güpegündüz ortada Her başannın hemen arkasındakı yenı ve daha zorlu bır dava, her davanın ıçındeyse olası başansızlıklar, yenılgıler olduğu kısaca anonsannıalı. HaUlGokhan Kan ve Kir..Ortalık toz duman Gazete başlıkları "Çamur halkası buyuyor " "kezaleti ' "Vay Vay Vay ' Sokakta, evde, kahvede otobuste, vapurda, koyde, kent- te sıradan konuşmalar - Kadın kıskançlık bunalımına gırıp soylemeseydı, kım bılecektı? - Kımsenın ruhu duymazdı -lyıolmuş - Bu bataklık temızlenmelı. - Bu cerahat akmalı - Nasıl temızleyeceksın? Kadın konuşmasa ortaya çıkar mıydı? Bu ışın ustası, kadını konuşturmaz -Neyapar? - Ne bıleyım bosanmaz, gızlı ış tutar, konuşmaya kalkan kadını susturur Karıya mukayyetolacaksın kardeşım - Bu ış SHP yı goturur mu? - SHP 'yı de goturur, hukumetı de, ANAP'ı da, solu da, sa- ğıda - Kım kahr? - Refah Parbsı - Yok canım - Sıstem kırlenmış, çamurun bulaşmadığı yer yok, sıya- sal partılerle bır yere varılamıyor - Nasıi geldık bu hale? - Yıllardan ben yazılıp çızılıyor, kımın umurunda? Kım kulak asıyor? Bır toplum beşyılda, onyılda, on beş yılda bu duruma duşmez - kalya temızlenıyor - Temızlenıyor mu? Aşkolsun' - Pekı, Ergun Göknei bu ışı tek başına yapamaz ya!. Bu bır orgut ışıdır, ruşvetı alanlar kımler? - ISKİ ıle ış yapanların arasında bınlerı Turkıye'de ışler boyle donuyor - Al bırını, vur otekıne - Ben Feray'a acıyorum - Kım o? - Ergun Goknel'ın yenı eşı, kızcağız aşk dunyasından re- zalet bataklığına kayıverdı, hayatçok acımasız - Pekı, sen saçı bıtmedık yetıme acımıyor musun"> - Saçı bıtmedık yetım doğarken ayvayı yemış, Ergun Goknet bu ulkede donen çarkların dışlılerınden bınde bın, amator olduğu ıçın açık verdığı bellı - Şımdı ne olacak? - Durum karışık 1 Goknel'ın paraları nerden bulduğunu kuzu kuzu açıklaması gerekıyor Bu nokta belırsız Eğer paranın kaynağı açıklanamazsa ya da ruşvet ıddıası belır- lenemezse, yalnız Goknel'e donuk ceza yaptırımıyla yetın- mek zorunda kalınır - Ne demek bu? -Ergun Goknel'ın konuşmalarınabak 1 NureUn Sdzen'i, Moğuttay'ı, Yüksei Çengei'l, Erdal bönû'yu ışın ıçıne kat- maya çalışıyor, ama suç ışlemışse suç ortağının adım ve- rır mı? O zaman da bu ışın ustune bır şal ortuiur - Yok canım, bu ış de ortulurse ortkı olem * Ülke bır yandan kanlanıyor Bır yandan kırienıyor Polıs baskınında çata-pata suçsuz kadıncağız oldurulu- yor, kımsede tıs yok, Anadolu'nun doğusunda kan govdeyı goturuyor Istanbul ya hey Kır kana kanşıyor Kan kıre Oyle bır yere doğru suruklenıyoruz kı, kendısının bu ışın dışında kaiacağını sanan her kışı, kurum, lıder ve partj ha- yal goruyor Hıçbırı ortaya çıkacak doğru durust bır cumhu- rryet savcısının ıddıanamesı dışında kalamaz, kanlı ve kırlı sayfalarda ımzası olmayan yok gıbı Bır toplum boyle yaşayamaz Çunku kan kırienıyor Kır kanlanıyor Insan Haklan Derneğı kurucu üyelennden 1986-1990 y ıllan arası Genel Merkez yönetıcılennden yılmaz ınsan haklan savunucusu Av.ffiRAHIMTEZAN'ı genç yaşında yıürdık. Hepımızm başı sağolsun TÜRKİYE INSAN HAKLARI \AKn Arkadaşımız, hukuk danışmanımız Avukat ÎBRAHİMTEZAN'ı kaybettık Onu, doğruluğu, fedakârbğı, çahşkanhğıyla hep haürlayacağız MEG 4.Ş.'den arkadaşlan LATtFE TÜRKYILMAZ-OĞLZ l t RK YILMAZ BÜLENTB0Z4Lİ Barımız Bu akşam açılıyor. Dostlarımızı bekliyoruz. Bilgin înanç Kokteyl: 18.00 - 20.00 arası Adres. Orhan Apaydın Sokak No 11 (Baro Han karşıa) Beyogki Tetefon 29311 39 SAMSUN 3. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1991 109 Davaa Meün Kulengır vekılı A\ Y Ulaş vs tarafından davalı- larRecebÖzer Sacetün Yıldız Ankara Sıgorta Şn aleyhlenne açılan trafik kazasj nedenı ıle taznunat davasında, Davaa Metın Kulengır davalılar Receb özer ve arkadaşlan aley- hlenne Samsun 3 Aslıye Hukuk Mahkemesı'nın 1991 '109 esas sayılı dosyası ıle trafik kazası nedenıyle tazmınat davası acmış olup, davalı Receb Ozer'e yapılan tebhgatlar bıla teblıe geldığınden ve kendısıne tebiıgaı yapılamadıândan. davalı Receb Ozer'ın duruşma günu olan 14 9 199"! Salı günu saat 9 00 da bızzat duruşmada haar bulunması, bulunmadığı takdırde kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı duruşma- ya gelmedığı takdırde >okluğunda karar venlebıleceğı hususunda da\a dılekçesı ve duruşma günunu bıldınr davetıye yenne kaım ol- mak uzere ılanen tebbğ olunur Basın 50504
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog