Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13TEMMUZ1993SAU DIŞ HABERLER Bern'den Türk notasınaret •BERN(AA)-İsviçre hükümetı 24 haziran günü Türkiye"nın Bern Elçiliği önünde çıkan olaylar ile ilgili olarak Türkiye'nin verdiği ve Isviçre polisinin ihmalle suçlandığı notayı dün reddettı. Geçen cuma günü Isviçre'nin Ankara Büyükelçisi Paul-Andre Ramseyer, Dışişlen Bakanhğfna çağnlarak İsvıçre'nın geçen carşamba günü Türkiye'ye verdiği protesto notasındaki ıddıalar yanıdanarak, birkişinın ölümü ile sonuçlanan olaylann, İsviçre makamlannın ihmalinden kaynaklandığı belirtilmişti. Türkiye 24 haziran günü düzenlenen saldın sırasında büyükelçilikte meydana gelen hasann da tazminini istemişti. İsviçre Dışişlen Bakanüğı, dün yaptığı açıklamada 24 haziran olayından ve bir göstericinin ölümünden "olaya geç müdahale eden tsviçre polisini sorumlu tutan Türk notasının reddedildiğini bildirdı. Açıklamada "birkez daha işaret etmek ısteriz ki polis ıhbar aldıktan sonra en seri şekilde olay yerine varmıştır"denildi. YelfsMkengef aso IMOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin. ülkesinin.çağı yakalayabilmek için bu yüzyılın başından beri ele geçirdiği en önemli fırsatın boşa harcanmaması için yeni anayasaya destek verilmesini istedi. Yeltsin, anayasa konferansının dünkü oturumunda anayasa taslağının büyük bir çoğunlukla desteklemesinden sonra yaptığı açıklamada, bu anayasanın hazırlanmasıyla ülkenin birlik ve bütünlüğünün konınması, siyasi çatışmalara son verilmesi yönünde büyük bir adım atılmış olduğunu bildirdi. Rusya Devlet Başkanı açiklamasında, halkı,politikacılan ve aydınıan bu yüzyıkn başındakil905vel917 devrimlerinin acı tecrübelerinden ders almaya çağırdı. İsveçli ırkçılar TÜPklepesaldiPdı •STOCKHOLM (AA) - İsveç'te ırkçjlar bir Türk ailesinin evine saldırdılar. Trelleborg kentinde, ırkçılar, önceki gece yansı bir Türk ailesinin evinin camlanru kırarak molotof kokteyl atmak istediler. Saldırganlar, molotofkokteyli evin içine atmayı başaramamalan üzerine kaçarken, bahçeye bomba ilegazeteden kesilmiş harflerle yazılmış bir mektup bıraktılar. Irkçılar olay yerine bıraktıklan mektupta, 'bu size uyanydı' dediler. Türk ailesi saldınyı değerlendirirken. camın kınlmasını duyar duymaz dışanya fırladıklanru ve bahçede benzin bombası ve yanında mirmektup bulduklannı belirttiler. Klerides, şikâyet edecek • LEFKOŞA(AA)-Rum yönetimi lideri Glafkos Klerides'in, Avrupa Toplulugu'nun Kıbns sorunun çözüm çabalanna doğrudan ve daha aktif şekilde katılmasını isteyeceğı belirtildi. Fileleftheros gazetesinin bildirdiğine göre, Klerides, perşembe günü, Brüksel'de, AT Komisyonu Başkanı Jacques Delors ile yapacağı görüşmede, bu isteğini dilegetirirken, "Kıbns Cumhuriyeti"nin garantör devletlennden Ingiltere ile Yunanistan'ın da topluluk üyesı olduğunu anlatacak. Türkiye'ye baskı çağnsını bu görüşmede de, ısrarla vurgulayacağı belirtilen haberde, Klerides'in, "Kıbns sonınunun yaratılması ve bugünkü çıkmazm meydana geknesinden Türkiye'nin sorumlu olduğu" tezini işleyeceği kaydedildi. Mübarektek aday IKAHİRE(AA)-Mısır Halk Meclisi'nin iki bağımsız adayın başvurulannı reddetmesinden sonra Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, lOekımde halkoyuyla gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimı için tek aday olarak kaldı. Mısır Halk Meclisi Başkanı Fethi Surur, Mübarek'in halkoyuna sunulmak üzere 2İ temmuzda mcclis tarafından aday olarak seçıleceğini bildirdi. Amerikan helikopterlerinin Mogadişu'da dün gerçekleştirdiği saldında çok sayıda ölü ve yaralı var ABD Âidid'eyinebombayağdırdı Somati'de görevü bir Amerikan askeri "Sözümüzü yerine getirmeye geldik" diyor. Dış Haberier Senisi - So- mali'deki BM Banş Gücü'ne bağlı Amerikan savaş helikop- terleri. başkent Mogadişu'da, General Muhammed Farah Aidid'in liderliğini yapnğı So- mali Ulusal Bırliğı'nin komuta merkezı de dahil çeşitli bölgeleri bombaladı. BM'nin açıklama- sına göre 16, Aidid yanhlanna göre ıse 73 kişinin öldüğü saldı- ndan sonra 2 Batılı gazeteci linç edildi. Amenkan helikopterlerinin, Banş Gücü kapsamında, ısyan- cı General Farah Aidıde karşı gerçekleştirdiği dünkü saldında BM sözcüsüne göre. 13 Somali- lı öldü, 11 kişi de yaralandı. Bombardıman sonrası bölgeye giden iki yabancı gazetecinin kızgın Somalililerin saldmsı so- nucu linç edilerek, yaşamını yi- tirdiğı. iki gazetecinin daha hayatından şüphe edildiği bildi- rildi. Ölen gazeteciler, Associa- ted Press ajansından Alman -ı Hansı Krauss ile Reuter ajan- J sındanîngilizDanEldon.Ayn- ca Reuter'den bir kameraman CIB' HINT OKYANUSU ile yıne aynj ajanstan bir başka fotoğrafçının da büyük ihtimal- le öldürüldüklen bildırildi. Aidid'in sözcüsü, saldınya uğrayan bir binada yaşlı Soma- lıfiierin bulunduğunu ve 73 kişi- nin hayatını kaybettiğini du- yurdu. Aidid taraftarlan, gaze- tecilere 16 ceset gösterdiler. Amerikan helikopterlerinin ay- nca başkentteki 21 Ekim Yolu üzerindeki bazı hedefler ile Ai- did'in sağ kolu Bırleşik Somali Kongresi (BSK) İçişleri Sekre- ten Abdi Kabdid'ın evini bom- baladığı acıklandı. BM yetkılıleri, hava saldınsı sırasında üçü Cobra. üçü Black Hawk olmak üzere on iki Ame- rikan helikopterinin kullanıldı- ğını açıkladılar. Yetkililer, bombardıman karannın Aidid taraftarlannın BM karargâhla- nna ve birlıklenne karşı son günlerde düzcnlcdiği saldınla- nn artması üzerine alındığını açıkladılar. Çevik Bir, tek yetkili BM Genel Sekreteri, sözcüsü aracıiığıyla dün yaptığı açıkla- mada, "BM üyesi ülkelerin bir- likleri, kendi başkentlerinden aldıklan talimatlarla hareket edemezler" ifadesini kullandı. Gali'nin sözcüsü John Sills, •Genel Sekreter, her türlü BM operasyonunun, komutanın denetiminde olması gerektiğıne inanıyor. Çünkü bu görev, BM Güvenlik Konseyi tarafından verilmiştir" dedi. New York Ti- mes gazetesinin dünkü haberin- de, Italyan bırliklerinin, Banş Gücü Komutanı Korgeneraî Çevik Bir'in talimatlan dışında bağımsız hareket ettikleri bildi- rilmişti. İtalya, bombardımandan sonra ülkedeki tansiyonun dü- şürülmesi için BM operasyon- lannın kısa bir süre dondurul- masını istedi. Aidid laraftarlan ise dünkü olaydan sonra ya- yımladıklan bildiride, "Son BM askeri de Somali'yi terk edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dediler. Saldınyı barbarlık şeklinde niteleyen So- mali Ulusal Birliği. bildiride, bunun ülkeye istikrann gelişi yolundaki ümitleri sona erdir- diğini savundu. Bombardımanın bir saat ka- dar sürdüğünü belirten görgü tanıklan, BM birliklennin şim- diye kadar Aidid taraftarlanna karşı gerçekleştirdiği en büyük ve en uzun hava saldınsı oldu- ğunu vurguluyorlar. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Clinton'a cevabı: "Kışkırtmalara somut karşılık veririz" KuzeyKore'denABD'ye sert tepkiDış Haberler Servisi - ABD Başkanı Bill Clinton, Güney Kore gezisini ta- mamlayarak ülkesine döndü. Kuzey Ko- re htikümetL, ABD Başkam'nın bu ülke- deki nüldeer silahlarfa ilgili yönelttiği uyardara cevaben, "Bizi ktşkırtmaya kalkana somut karşılık veririz" şeklinde tehditte bulundu. Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA ta- rafından >erilen habere göre, Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada, u Kim bizi ktşkırtmaya kalkarsa, hemen *e somut olarak karşdığmı görecektir" dedi. ABD Başkanı Clinton'ın, "nükleer si- lah kullanmalan durumunda sonlarının geleceği" yolundaki açıklamasmı eleşti- ren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Clin- ton'ın bu tutumunu "barış bahanesi ile" ortaya koyduğunu ileri sürdü. Sözcü, kimsenin Kuzey Kore'yi kjşkırtamaya- cağını ka\detti. Uyarmıştı Clinton, Güney Kore'de yaptığı konuş- mada, Pyon Yang'daki Stalinci rejûn devam ettiği sürece Kuzey Kore'ye karşı kararlı davranmadıklannı söylemişfi. Clinton, Kuzey Kore'ye nükleer silah üretimi konusunda da gözdağı rererek "Nükleer silah ürermcnin bir anlamı yok. Bunları kullanan ülke kendi soraınu ge- tirmiş olur" demişti. Clinton. Kuzey Kore'nin Batı ile çatışmaya girmekten kaçınmasını. özeilikie nükleer silah üreti- minden uzak durmasmı istemişti. Bilindiği gibi Kuzey Kore, Uluslarara- sı Atom Ajansı'nın, nükleer tesislerini denetlemesine izin vermiyor. Kuzey Ko- re, nükleer silahların sayıbnası anlaşma- sını terk edeceğini de belirtiyor. Batılı ülkeier, Kuzey Kore'nin Ja- ponya'yı >urabilecck menzile sahip nük- leer füze geliştirmekte olduğundan kuş- kuianıyorlar. Clinton, Güney Kore'de yaptığı konuşmalardan birinde, Kuzey Kore'nin bölgenin "nükleer kâbusu" ol- duğunu söyledi. Öncejest yaptılar Bu arada Kore savaşında ölen*17 Ame- rikan askerinin cesetlerinin kalıntılan, Kuzey Kore tarafından törenie ABD'ye iade edildi. Bu jest, ABD'ye karşı Kuzey Kore yönetuninin bir yumuşama girisimi olarak yorumlanmıştı. BOSNA-HERSEK Islaııı ülkelerinden asker vaadi Dış Haberier Servisi - Türkiye'yi Dışiş- leri Bakanı Hıkmet Çetin'in temsil ettiği, Jslam Konfcransı Dışişleri Bakanlan Toplanüsı dün Pakiştan'm başkenü İsla- mabad'da başladı. Üye ülkeier, Bosna- Hersek'e 7 bin 600 asker gönderilmesi için vaadde bulundular. İslam Konferansı Örgütü Dışişlen Ba- kanlan. dün başlayan Islamabad toplantı- smda, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Hans Sladzıç'in talebi üzerine, bu ülkede- ki BM Banş Gücü'ne katılmak uzere 7 bin 600 asker göndermeyi taahhüt ettiler. Yapılan resmi açıklamada, toplanüda hangı ülkenin bu birlığe nasıJ katılacağı ve birligin nasıl komuta edileceği sorulannın araşünldığı bildirildi. Haris Sladziç, top- lantının dünkü bölürnünde yaptığı açıkla- mada Islam ülkelerinden "Kağıtlar üret- mek yerine, bu ülkeye birlik göndermeleri- ni" istedi. Sladziç. Bosna'da saldıran tarafın, "İslam karşıtı" güçler olduğu üze- rinde durarak. "Avrupa'daki Müslüman- lar, Bosna'da olan bitenin amnen kabulü- nün kurbanı oldular" dedi. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ise. İslam Konferansı Örgütü (İKO) temas grubu- nun hazırladığı Bosna Hareket Planı'nın ele alınacağı iki günlük İDBK toplantıla- nnda, Bosna-Hersek'in bağımsızlığının, egemenliğinin ve bütünlüğünün korun- masını sağlamak üzere bu aşamada neler yapılabileceğirun gözden geçirileceğini be- lirterek. "Bosna-Hersek hükümetine, ül- kenin bütünlüğünü koruma çabasında yardımcı ohnak üzere saldırganlara karşı sınırlı da olsa, bir uluslararası askeri mü- dahalenın gerçekleştirilmesi gerekir" dedi. Islamabad'a hareketinden önce Esen- boğa Havaalanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı, "Bosna-Her- sek'tekı dunım eset venadır. 1,5 yıldan fazla birzamandır Bosnah Müslümanlara karşı süren saldın ve etnik temizlik soykı- run düzeyine ulaşrmş olup bu uygulama- lar durdurulamazken, bugün saldırgan tarafından ortaya atılan bir plan zorla ve tehdıtle Bosnahlara kabul ettirilmeye çab- şılmaktadır. Bu dunım kabul edilemez" dedi. Clinton stres atıyor Dış Haberier Servisi-ABD Başkanı BiD Clinton geçen hafta Japonya'nın başkeıiti Tokyo'da oldukça yomcu geçen G-7 zirvesinin ardından ABD topraklarına ayak basar basmaz kendini Honolulu'da denize attı. Başkan şort mayosuyla denize girerek bol bolyüzdü ve fotoğrafçılardan da hiçkaçmadı.ABD Başkanı nede olsa ilk ciddi sınavını verdiği Tokyo'da epeyce yonıunuşve gönlünceeğleneceği >e stres atacağı bir tatili hak etmişti. Beyaz Saray'a döndüğünde dünya ve ülke sonınlanna gömülmek üzere enerji depolaması gerekiyor Başkan Clinton ve eşi HiBary'nin. (Fotoğraf: REUTER) DIŞ BASEV Tokyo'da ufak adunlar Amerikan ticaret heyetinin başkanı Mickey Kantor. Tokyo'daki Sanayileşmiş Ülkeier (G-7) zirvesinde var olan ticaret anlaşmalannı "Tarihteki en büvük gümriik indinmi anlaşmalan" olarak niteledi. İngiltere Başbakanı John Major da ondan aşağı kalmayarak ticaret anlaşmalannı parlak bir başan olarak tanımladı. Ama bu iddialı sözler Tokyo'daki başandan çok. güvenirlıkleri hızla azalan Batılı liderlerin, kendi kamuoylanna övünme ihtiyaclndan kaynaklanıyor. Tokyo'da sadece imalat sanayii ürünlerinde gümrük indirimleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bu indirimler zaten daha önce önerilmişti. Buna karşılık Uruguay göriişmelerindekı temel sorunlara Tokyo'da değinilmedi. Tokyozirvesi. doğru yolda atılmış ufak bir adım olmaktan öteye gidemedi. Örneğin Tokyo zirvesinde übbi aygıtlar ve diğeryedi kategoride gümrüklerin indirilmesi kabul edildi. Ama kommacı eğilimlerin en güçlü olduğu tekstil ve konfeksiyon konulanna değinilmedi. Oysa bunlar çok önemli konulardır. Bill Clinton, tekstil ve konfeksiyon alanlanna değinmekten kaçındı. Avrupah liderler kendi elektronik ve sinema sanayilerini korumaya devam edeceklerini gösterdiler. Japonya ise tanm ürünleri ve kereste sanayii konulannda hiçbirödün vermedi. Tokyo'da imalat sanayiini koruyan gümrüklerde indirim yapmayı kabul etmek, uluslararası kapsamlı bir ticaret anlaşması için gerekli bir adımdır. Ama bu ufak bir adımdır. Ve gerçek bir anlaşmanın yapılması için zaman daralmaktadır. (10-11 temmuz) Frankiurter Allgemeine gjfllH tHRACAT Tokyo Zirvesi l 1 RAF ve sorular Gerçeği bulmak zaman ister, iddialar ise haar. Halk iki haftadan bu yana terörist zanlısı VV'olfgang Grams'ın ölüm nedcnini sorup dururken, yetkililer yanlış sonuç çıkmasını önlemek için soruşturma yürütürken, RAF olayın 'canavarca işlenmiş bir cinayet' olduğundan emin. Örgüt uzun yazılı açıklamasında kaza veya intihar olasüığına kesinlikle yer vermiyor. Tartışmasız ve kesin kanılan, sisteme karşı savaşlanna haklı bırzemin oluşturuyor. Bu tutumlan Seiters'in istifasını nasıl değerlendirdikleri konusunda ortaya çıkıyor. "Seiters paçayı kurtardı" deniliyor. RAF yıllardır süren ateşkesin yalnızca Grams'ın öldürülmesiyledeğil, Birgit Hogefeld'in tutuklanmasıyla da bozulmuş sayıyor. Grams'ın 'infaz' edildiği yalnızca RAF tarafından iddia edilmiyor. Bu iddia halen adı açıklanmayan bir görgü tanığının ifadelerine de dayandınlıyor. Tanığın gizlenmesi belki de bir gazeteye yaptığı açıklamada veya polis ifadesınde yalan söylemiş olmasına ve büyük suçlama aluna girmesine neden oldu. Olaylann ve iddialann doğruluğunun ortaya cıkması için tanığın bir an önce açıklanması gerekiyor. ölüm nedeni belirlenemediğinden kimse olaya veya teröristlere ilişkin biraçıklama yapma cesaretini bulamıyor. (İ0 temmuz) Bosna-Hersek'in başkentinde su için kuyrukta bekleyen sivil halka havan topu ile açılan ateş sonucu 12 kişi öldü Saraybosna'da SırplardanyenikatliamDç Haberier Servisi - Bosna-Hersek'in başkenü Saraybosna'da su almak için sıra bekleyen Boşnaklara, Sırplann havan to- puyla açtıklan ateş sonucu 12 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. ABD'nin Makedonya yı- ğınagı tamamlandı. Saraybosna'nın Dobrijna semtinde dün su kuyruğunda bekleyen halka ateş açan Sırplar. Bosna yönetimi ile bu kentin su ve enerji ihtiyacının karşılanması konusundaki anlaşmanın imzalandığı sıralarda samimi- yetsizliklerini gösterdiler. 12 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı saldın, Cumhurbaş- kanı AJia îzzetbegoviç'in Sırplarla yaptığı müzakcrelerlc aynı saatlere rastladı. Bu an- laşmaya göre, Sırp lider Karadziç, Saray- bosna'nın ihtiyacı olan su ve enerjiyi vermeyi •taahhüt ediyordu. Birleşmiş Milletler (BM) Banş Gücü çer- çevesinde Makedonya Cumhuriyeti'nde gö- rev vapacak 250 Amerikan askeri dün baş- kent Üsküp'egitü. Berlin'deki NATO üssünden iki C 141 nakliye uçağı ile Üsküp havaalanına giden 250 ABD askeri, Makedonya'daki BM Ba- nş Gücü komutanı General Sermark Tolm- ren'in komutasmda göreve başlayacak. Makedonya'daki BM Banş Gücü yetkili- lerinden edinilen bilgiye göre, ülkeye bu gü- ne kadar 650 Amerikan askeri geldi. Sayılan 300'e ulaşan ABD askerleri ile birlıkte Ma- kedonya'da görev yapan BM Banş Gücü askerlerinin sayısı 1000'e ulaştı. Make- donya'nın Sırbistan sınınnda Iskandinav ülkelerinden gelen 700 asker görev yapıyor. Morillon görevi devretti Bosna-Hersek'te görev yapan BM Komu- tanı General Phillippe IVlorillon. görevini dün Belçikalı Komutan General Francis Bri- quement'a devretti. Eski Yugoslavya'daki BM gû'çlerinin ko- mutanı Lars Eric-Wahlgren'den boşalan komutanlığa getirilen Fransız General Jean Cot, devir teslim törenınde Bosna'daki mavi berelilerin komutasında bir boşluk yaşan- mayacağını söyledi. Moriiion'a törende BM madalyası verildi. Bosnah Sırp birlıklerinin başkent Saray- bosna'nın yaklaşık 50 km. güneydoğusun- daki Trnovo'yu ele geçirmeleri üzerine büyük çoğunluğunu Müslümanlann oluş- turduğu yaklaşık 4 bin sivilin kasabadan kaçmaya başladığı veçatışmalarda çok sayı- da insanın öldüğü bildirildi. BM KorumaGücünden(UNPROFOR) bir yetkili Zagreb'de yaptığı açıklamada si- villerin Tmovo yakınlarında bir köye sığın- maya çalıştıklannı kaydetti. Gorazde'de dunım umutsuz Bosna-Hersekin doğusunda yaklaşık bir buçuk yıldır Sırp kuşatması altında bulunan Gorazde'de durumun halk sağlığı açısından umutsuz olduğu, 60 bin kişinin açlık ve has- talıklara karşı direnmeye çalıştığı bildirildi. AFP'ye göre bölgede çahşan Sınır Tanı- mayan Doktorlar (MSF) adlı sivil yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, Gorazde'nin mayıs ayında Birleşmiş Millet- ler (BM) tarafından 'güvenlı bölge' ilan edil- diği, ancak kentin 'dev bir toplama kampı- na' haline dönüşebileceği kaydedildi. Kanadalı MSF uzmanı Christopher Cus- hing Gorazde'de üç hafta süren ıncelemeleri sonunda yaptığı açıklamada. kent hastane- sinde artık doğal hastalıklann tedavisinin yapılamadığını, ancak çatışmalarda yarala- nanlara bakım yapılabildiğinı söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog