Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni: Özgen Acar •Gencl Yayın Koordınatörü: Hikmet Çetinkaya • Genel Yayın Daruşmanr Orhan Erinç • Yaaışlen Müdürlen İbrahim Yıldız (Şorumlu). Dinç Tayanç • Haber Merkezi Müdüriı: İpek Çanştar • Görsel Yönetmcn: Ali Acar • Dış Haberler Ergun Bakı • Ekonomı: Abdurrahman Yüdırun • İstihba- rat: Yalçın Çakır • Yurt Haberlen: Mehmet Saraç • Makaleler: Sami Karaören • Spor Abdülkadir Yücelman # Düzeltme: Abduliab YazKi Ankara Temsilcisı: Mustafa Balbay • Haber Müdürir Doğan .4kın Atatürk Bul- Müessese Müdurü Erol Erkırt •Koordınator: vanNo:125, Kat:4. Bakanlıklar-A"nkaraTel:4195020(7Hat).Telex. 42344, Fax. Ahmet Kurukan »Muhasebe Bülent Yeoer (4)4195027 •İzmır Temsılasi Serdar Kızık, H Zı>a Bl\ 1352 S.2 3 Tel:4411220 • Idare: Hüseyin Gûrer • İşleune önderÇelik Telex: 52359, Fax: 4419117 • AdanaTembilcısı ÇetinYiğenoğluİnonuCd. 119 S »Bilgı-İşlem Nafl lnal «Bılgısavar Sıstem: No: 1 Kat: 1, Tel: 3522550-3522601-3522492. Telex: 62155. Fax: 3522570 Mürihet Çüer »Reklam. Reha lşıbnaıı YaymlayuıveBısaıı: YenıGün Haber Ajansı, BasınveYayıneıhk A Ş TurkocagıCad 39 41 Cağaloğlu 34334 tst PK 246 tslanbul Tel (0 212)512OSO5COhal>Telex 22246 F<ıx (0 2I2|5138595 25ARAL1KI993 İmsak 5 47 Güneş:7.19 Oğle 12.0K Ikındr 14 27 Akşam. 16 47 Yatsı. 18.14 Banşçıve yeşilci Vakko • İstanbul Haber Servisj - Vakko. yenı yılı zeytin dalıyla kutluyor. Kuruluşun postaya verdıği yılbaşı kartlanna iliştırdıği taze zeytin dahrun alünda şu not yer alıyor: "Zeytin dah, bir banş simgesı olarak bilinir. Dileriz, toprağımızın bereketinin, güneşimizin sıcaklığının. kardeşçe yaşamanın güzelliğinın küçük bır haurlatması olur." Arkeoloji Müzesi'ne bagış • İstanbul Haber Servisi - IBM Türk Lımited Şırketı'nin İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne bilgisayar parkı bağışlaması dolayısıyla, dün müzede bır törendüzenlendı. Şirketın, 1992yıbndabaşlattığı yardım kampanyası çerçevesinde, bugüne kadar kültür ve bilim kurumlanna 200 adet bilgisayar bağışladığı bildirildi. Multimedya destekli dokunmatik ekranlı bilgisayar parkı ıle müzeyi zıyaret edenler, ekrana dokunarak müzenın çeşıtli bölümlerirun planı ile fotoğraflannı görme olanağına kavuşuyorlar. Romanya'da yılın adamı Başkut • ANKARA (AA) - Türkıye'nın Bukreş Bü> ukelçisi Yaman Başkut. Romjny a'da "yılın adamı" scçildı. Romanya'dageçen yılTıncratulLiber Gazetesfnin başlattığı uygulamayıbuyıl Lıbertater Gazctcsı ustlcndı. Lıbcrtaler Gazetesı'nın oluşturduğu jüri. Büyükelçı Yaman Başkut'a. 1993yıhnda basınla gelıştırdıği mükemmcl iîişki nedenıyle "Scmpatı Büyük Ödülü" vcrilmesıni kararlaştırdı. MHP Milletvekili Dağcı dövüldü • ANKARA (AA) -Mılliyetçi Hareket Partısi (MHP) Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı, Eskişehir yolunda sollama yüzünden çıkan kavgada yaralandı. Ankara-Eskişehir yolu 26. kilometresinde meydana gelen olayda, MHP'li Dağcrnın otomobilinin, önündeki minibüsten yol ıstediğı. ancak minibüsün bir süre y ol vermediği bildirildi. Dağcı'nın daha sonra mınibüsü sollayıp önüne geçerek durduğu. bu sırada minibüsten inen bır kışının Dağcı'nın kolunu büktüğü öğrenildi. Mınibüsteki şahıslann gözaltına alındığı, Dağcı'nın da tedavi edilmek üzere BayındırTıp Merkezi'ne götüriildüğü kaydedildi. Eminönüve Halkalı'da yangın • İstanbul Haber Servisi - Halkalı'da bir kumaş deposunda çıkan yangında yaklaşık 38 milyar liralık maddi zarar meydana geldi. Papaz Köprüsü Fatih Derebeyı Caddesi üzerindeki depoda çıkan ve nedeni belirlenemeyen yangında tüm kumaşlann yandığı belirtildi. Bu arada Eminönü Küçükpazar'daki Mektep Sokak'ta belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 3 katlı ahşapbırev küloldu. Çöp vergisi başlıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Beledıyelenn İcatı atık toplama ışlemlen ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlananlardan, çevre temızlık vergisi alınmasına ocak ayında başlanacak. Belediye sınırlan ve mücavir alanlariçındebulunanlariçin uygulanan yasa ile ilgilı Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik, Bakanlar Kurulu'nun önceki günkü toplantısında onaylandı "* "*& Sağlık Bakanlığı ilk olarak Eczaabaşı'ndan bilgi istedi; ilaç işverenleri, SSK'yı "haksızkazanç"la suçlach Ucuz ilacahakaıılıksonışturması GÜNDÜZ İMŞİR SSK Genel Müdürü Ke- mal Kılıçdaroğlu'nun gazete- mize verdiğı '"ucuz ilaç genel- gesT konusundakı açıkla- malan, SSK ile laç işveren- leri arasında ^eni bır tartı- şma başlattı. ilaç sanayicile- ri, SSK'nın genelgeye sığınarak kamuoyun- dan alkış toplarken ayakta tedavi gören has- talarından perakende satış fıyatı üzennden yüzde 20 katılım payı alarak. "haksız ka- zanç" elde ettiğıni ileri sürdü. İlaç sanayıcıle- ri, çalışanlann brüt maaşından yüzde 35.5'- lık sigorta primi de kesildığine dıkkat çeke- rek bu durumda SSK'nın sigortahdan ilaç için aldığı yüzde 20'lik katılım ücretini kaldı- rmasını istedi. Bu arada gazetemizdeki yayı- nlan ıhbar olarak kabul eden Sağlık Ba- kanlığı ilaç fiyatlannda "büyük iskonto"' yapıldığı gerekçesiyle ılk olarak Eczacıbaşı İlaç Sanayi AŞ'nın hesaplanru incelemeye aldı. İlaç İşverenlenSendikası dün yaptığı açık- lamada. SSK Genel Müdürü Kemal Kılıç- daroğlu'ndan ayakta tedavi olan hastalar- dan parasını haksız olarak alıp kullanmak suretiyle ilaç gıderlennı kaç lıra düşürdüğü- nü açıklamasını istedi. Genel Sekreter Feri- dun Güray imzalı açıklamada. kurum ıle yapılan anlaşma gereği perakende satış fiyatı 156 bın lıra olan bir ilacın SSK'ya yüzde 13 ıskontolu olarak (ıçinde yüzde 9 depocu ve yüzde 25 eczacı kan olmaksızın) 87 bın lira- ya verildığini behrterek şu görüşe yer \erdi "Bu durumda SSK, ayakta tedavi gören has- talardan perakende satış fiyatı üzennden yüz- de 20 katılım payı almaktadır. Böylece de ayakta tedavi gören hastalar en azından ilaç bedelinin yüzde 36'sını peşin ödemektedir. Bunun anlamı hastadan yüzde 16 oranında haksu para teminidir. Ayrıca ihale ve en ucu- zunu alma suretiyle de zaman zaman ilaç pa- rasının tamamını ayakta tedavi gören hasta- dan almakta. bazen de ilaç parasından bile kar etmektedir." Feridun Güray, SSK'run haksız kazanç yöntemını ıse şöy le özetliyor: "Saym genel miidür, 'rekabet ve yenni baş- ka ilaca kaptıımama yanşı nedeniyle' bir fir- manın 50 bin 300 liralık ilacını 15 bin liraya kuruma verdiğini açıklıyor. Bu ilacı alan bir hasta ilaç bedeli ve katkı olarak 10.060 lira ödemektedir. Böylece 15 bin liralık ilaçtan bu 10.060 lira düşürülürse burada SSK'nın ilaç bedelinin yüzde 75'ini hastadan aldığı gerçeği ortaya çıkar. Bu durumda yüzde 20 katılım diye ilacın bedelinin tamamını hatta fazlasını hastadan alma uygulaması terk edilmeli ve yüzde 20 kaldınlmalıdır." Eczacıbaşı'na denetim İlaç şirketlerinin pıyasayı kaptırmama en- dişesi ile SSK ıhalelennde anormal boyutlar- da indinme girmesi üzenne Sağlık Bakanlı- ğı. ilaç şirketlen ıle ilgilı olarak detaylı bır so- ruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı ilk olarak Eczacıbaşı İlaç Sanayi AŞ'ye önceki gün 44372 numarah ıvedi bır yazı gönderdi. İlaç Eczaalık Genel Müdürü Kemalettin Akaluı imzalı yazıda şu açıklama yapıldı: "Basrnda çıkan yazılar ve bakanlığımıza intikal eden şikayetlerde ilaç ihalelerinde fırmanız tarafından fîy atlarda büyük iskonto yapıldığı belirtilmektedir. Bu hususla ilgili olarak söz konusu flyatlann tespitine ilişkin dokümanların açıklayıcı bilgi ve belgelerle fi- yat bey annamelerinin acele olarak ba- kanlığımıza gönderibnesini, ayrıca ydlık iire- timin ve üialeye veriten miktannın bildirilme- sini rica ederim." Yazıda Eczacıbaşı şırketine ait denetleme- ye alınan ürünlenn adlan ve iskontolu fiyat- lan ıse şöyle: Claririn tablet (alerji)- 19.695. Ganuny- cin (antibıyotik)-3.211, Prosec (ülser)- 40.629. Artril (romatizma)-17.693 " 4 Ver bir istanbul,pencerekenarı olsun' GözJerden uyku akıyor. Bir yandan da sabah ayazı. İlk otobüsün kalkmasına en az bir bucuk saat var daha. Zaman da geçmek bilmiyor bir türlü... ÖfT... Bilet kesen genç geleli bir saati aştı. Önce temizlik; yerler de suîandı. Toz kalkmasın. Yanık y ağ sobası da tutuşturulunca iş tamam... Sonra oturdu bankonun başına, ilk otobüsün yolcularını beklemey e başladı. İlk müşteri orta v aşlı. "V er bir İstanbul, pencere kenarı olsun." Oturdu sobanın kıy ısına, başı bir-iki kez düştü kalktı. Bir elini y astık yapıp kendini uykuya teslim etti. İkincisi daha y aşlı. İçeri girdiğinde bilet kesen genç de başını bankoya dayamış uyukluy ordu. Sessizce oturdu. Otobüse daha zaman var... t çüncü, gençten biri. Sigarasını henüz yaknuştı içeri girdiğinde. Şöyle bir etrafı süzdü, çöktü kanepeye... İçeri girdiğinde ellerini ovuştunıyordu dördüncüsü. Belli ki çok üşümüş. Doğru sobanın başına. Bir süre ellerini tuttu sobay a. Birkaç dakika sonra ısınmıştı. '* \mma soğuk" dedi. Bize mi söy lemişti, başkasına mı? Aldırmadı zaten. Belki de kendi kendine konuşuy ordu. kasketini alnının üstünden şöyle bir gerive itti. gözleri biraz daha kısıldı. Sıcağın tatlı kolları sarıv ermişti onu. Hiç hesapta y okken bir gece sabaha karşı bir taşra kentûıde -diyelim ki Bolu'da- ilk otobüsü beklemek zorunda kalırsanız. hiç tanımadığınız insanlarla paylaşacağınız şey ler var. Dışarıdaki dondurucu soğuğa inat bir soba, gözlerden akan uyku. Ve memleketten insan manzaraları... (Fotoğraf: BEHZATŞAHİN) Yılbaşıiçinyurtdışı rezervasyonlar doldu Dışta Kıbris ve Romany a,yurtiçinde Abant ve Uludağen çok ilgigören merkezler P A H A L I L I K R I T T I ' . . ASUMAN ABAaOĞLU İZMİR- Yılbaşı tatili. iç ve dış turizme canhlık getirdi. Yaz sezonunun gözde turisük bel- delenne yılbaşı tatili için de yo- ğun bir akın var. Tur organızas- yonlan yetkilileri, yurtdışı gezi- lerin şimdıden dolduğunu belir- terek en gözde yurtdışı merkez- lerin Kıbns ve Romanya, yurti- çinde ıse Abant ve Uludağ ol- duğunu söylediler. Tunzmciler. Konut Fonu'na karşın. baa yurtdışı turlanrun. yurtıçı kış tunzm merkezlennın fıyatlan- na göre daha ucuz olduğunu bildırdıler. İzmir merkezlı tunzm acente- si Baytur yetkililerinden Mah- mut Âkyürek. vılbaşı rezervas- yonlannın oldukça hareketli geçtiğini behrterek 31 aralık-7 ocak tanhleri arasını kapsayan Viyana-Budapeşte gezisinın dolduğunu söyledi İzmir ve çevresınden yılbaşı tatıhnde Marmaris'e akın olduğunu kaydeden Akyürek. bu tatil merkezınde beş yıldızlı otel fı- yatlannın kente daha yakın olan Çeşme ve Kuşadası'na gö- re neredeyse yan yanya ucuz olmasının terah nedeni oldu- ğunu bıldirdı. Yılbaşında. en gözde merkezlerden bin de Kıbns. Akyürek. uçakla gidiş dönüş ulaşım ücretinin 1.5 mıl- yon lirayı geçmeyen Kıbns'ın aynı zamanda Avrupa gibi ka- bul edildığini ve Konut Fonu uygulamasının da fıyatlan ma- kul düzeyde tuttuğunu sözleri- ne ekledı. Yılbaşı için geziler düzenle- yen ETS turizm fırması yöneti- cilerinden Celal Güney. yılba- şında Akdenız'e talep olmadı- ğını belirterek Abant turlannın bir ay önceden dolduğunu, Kıbns'a da büyük bır ilgi oldu- ğunu söyledi. Konut Fonu sorunu Yurtdışı merkezlere yılbaşı turlan organize eden Fuji Tour Turizm Acentesı yetkililerinden Gökhan Duru da Konut Fonu'- ndan yakınarak bunun dış tu- nzmın canlanmasını engelledi- ğini savundu. Turlardan en çok V'ıyana. Budapeşte ve Prag'a olanlann ilgi çektiğini belirten Duru, Romanya-Braşov kayak merkezınin de oldukça rağbet gördüğunü söyledi. Braşov. Budapeşte ve Prag gezilennin. Pans ve Londra'ya göre olduk- ça ındirimlı olduğunu kayde- den Duru, Konut Fonu'na karşın bazı yurtdışı turlann, en ucuz 10 milyon liraya gelen Uludağ tatilinden de daha ucu- za geldiğini vurguladı. Duru. Kıbns'a olan ilgide "Kumar" olayının etken olduğunu belır- ttı. Yunanistan'a ilgi yok En ucuz Avrupa turu olan Yunanıstan'ın. Papandreu"nun iktidara gelmesi ve PKK etkenı nedeniyle Turkler tarafından rağbet görmediğıni kaydeden Duru, yılbaşı tatilınin bu yıl hafta sonuna denk gelmesi ne- deniyle de talebin biraz daha az olduğunu sözlerine ekledi. Setur tunzm fırması yetkilile- rinden Volkan Eryazgan. yılba- şını da kapsayan on günlük Singapur ve Bangkok kentleri- ne düzenlenen Uzak-Doğu tur- lannın hemen dolduğunu söy- ledi. Eryazgan. bazı yurtdışı tur fiyatlanna ılışkin şu bilgıleri verdi: "Roma'va 29 aralık-2 ocak tarihlerini kapsayan tur kişi ba- şına 685 dolar, Singapur-Bang- kok'a 25 aralık-3 ocak tarihleri- ni kapsayan tur kişi başına 1270 dolar, Viyana-Budapeşte'ye 25 aralık-1 ocak tarihlerini kapsa- yan tur kişi başına 1090 dolar, Mısır'a 27 aralık-3 ocak tarihle- rini kapsayan tur kişi başına 860 Sigorta hastanelerinde 24 saat mııayene ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Çalışma ve Sosyal Gü- venük Bakaru Mehmet Moğul- tay, SSK hastanelerinin sağlık işletmesi halıne dönüştürülece- ğinı söyledi. Moğultay, SSK Ulus Hasta- nesi ek tesislenni hizmete açar- ken yapuğı konuşmada, 21. yüzyıla gjrerken sağlık hizmet- lerini 30-40 yıl öncesinın hasta- necilik anlayışıyia verimb ve başanlı bir bicimde sürdürme olanağı bulunmadığıru bildire- rek, SSK sağlık hizmetlerini yeni bir anlayışla ele aldıklannı belirtü. Sağlık hizmetlerimn yeterli olmadığından söz eden Bakan Moğultay. yenı sıstemde yerin- den yöneüm ılkelenrun esas alı- nacağını söyledi. SSK hastanelennde, üniver- site hastanelennde olduğu gibi, mesai saatlerinın dışında da te- davi olanağı tanınacağını söyle- yen Moğultay, personel açığı- nın kapatılması ıçın, 500 uzman doktor, 300 doktor. 1800 hem- şıre ve 900 ebe alındığını da söz- lenne ekledı. Adana'da 'ucuz ilaç sat' kampanyası LTUK TEKİN ADANA - 4. Bölge Adana Eczacı Odası. ılaçlann en ucuz fiyatla ulaşünlabilmesı amaay- la "ucuz sat", "ucuz ilaç yazdır" kampanyası başlatıyor. 4. Bölge Adana Eczacı Oda- sı. "İlaçta farklı fıyatlar uygula- narak gerçekleşririlen vurgu- nun" önlenebılmesı amaayla Erdoğan Çolak başkanhğında toplanarak iki boyutlu bir kam- panya başlatmak üzere karar aldı. Çolak, yapılacak çalış- mayi şöyle açıkladı: Ecza kooperatifleri ve ilaç depolan, ecza odalarının örgüt- lülügü ölçüsünde uyanlacak ve hem kendi aralarında rekabet et- meleri hem de daha fabrikadan ilaç satın alırken tıpkı SSK'nın yaptığı giN 'Çok pahalı. sızden alamayız' itirazında bulunmala- n istenecek. Bu konuda Türk Eczacılar Birliği'nin Türkiye ça- pında bir çahşma y ürütmesi şart. Sadece Adana ve ilçelerindeki karşı çıktş ya sonuç getirmez ya da fazla etkili olmaz. Maliye para öacnılyor Memurla emeklîye on gün ilaç yok NECATİ AYGIN İZMİR- Mali yılın sona ermesıyle birlikte. eczaneler önceki günden başlayarak yıl sonuna değin memur \e emeklilere ilaç vermeyi durdurdu. Malı yıl sonu olması ve defterdarhğın say- manlıklara 23 aralıktan sonra reçete alınmaması yolunda yaptığı uyan üzenne, memur ve emekliler. ya cebinden para ödeyerek ilaçlannı alıyor ya da ılaçsız e\ lerine dönüyor. Şirinyer Kızılçullu Eczanesi sahibi Ersin Kesimoğlu. defter- darhğın ödeme için belirli bir tarih verdiğıni. o tarihten sonra alınacak reçetelenndüyunakalacağını belirttıklennı söyledi. Formül anyorlar Bu kısıtlamaya eczacılar çeşitli formüllerle çare bulmaya çalışıyor. Memur ya da emeklilerden tarihsiz reçete ve sevk kağıdı isteyen eczaalar, bu reçete ve sevk kagıtlannı yenı yıldan sonra alınmış gibi gösteriyorlar. Ya da emekh ve me- murlar ilaç bedellenni peşın ödüyorlar. Türkiye Eczaalar Birliği İzmır Eczacı Odası Başkanı Levent Kamacık. İzmir Defterdarlığı'nın kendılenne 23 aralıktan son- ra reçetelenn alınmaması yolunda bilgi verdiğini söyledi. Ka- macık. "Saymanlıkların 'ödeme yapmayacağız" demesi. bizleri. zorunlu olarak hastanın reçetesini kabul etmemeye götürdü. Bu- rada hastanın mağduriyeti söz konusu. Bizce mali yıl bitse bile bu reçeteler diiyuna bırakılmadan, emanet hesaplara alınarak bir sonraki yılın ilk ayında ödenebilir. Bu yönde bir düzenleme y apı- labilir" dedı. Konuyla ilgili görüşlennı aldığımız İzmır Defterdar Yardıması Erkan Akçay. eczanelere herhangı bir uyanlannın bulunmadığını söyledi. Yıl sonu nedeniyle defterdarlık çalı- şmalannda büyük biryığılmayaşandığmı belirten Akçay,"Say- manlıkların reçeteleri kabul etmemeleri gibi bir şey söz konusu değil. Ancak ödcmknie toyiMwltr aUbiür n dedı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog