Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

13 EKİM 1993 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Şevardnadze: Tiflis tehlikede • DtşHaberlerServisi- Gürdstan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze devrik lider Zviad Gamsahurdia'ya bağl: güçlerin başkent Tiflıs'e ilerlemeye hazırlandıklannı söyledi. Reuter'in haberine göre Şevardnadze Moskova'da yayımlanan Konsomolskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte, Gamsahurdia yanlılannın ülkenin batüsındaki Samtredya kentine ulaştıklannı. şimdi de Kutaysi'yi hedeflediklerini belirtti. Şevardnadze, "Böylece Tiflis'e giden yolu açmak istiyorlar" dedi. Bağdaftan yalanlama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Irak. Baadat yöneliminin PKK militanlanna silah satacağı yolunda Türk basınında yer alan haberleri yalanladı. Irak'ın Ankara Büyükelçiliğı tarafından dün yapılan açıklamada"Irak, PKK militanlanna silah satacağı yolundaki düzmece raporu ve bu iddialan kesinlikle reddetmektedir. Bu tür yayınlar. Türkiye ve Irak arasında yakınlaşma ve ilerieme kaydediJen ilişkileri bulandırma çabalandır" dendi. BM'denHaitTye yaptırım tehdidi • DtşHaberlerServisi- Haıti'nin başkenti Port Au Prince'desilahlı kişiler. Haiti polisi ve ordusunu eğitmek üzere bu ülkeye gönderilen 200 ABD askerini taşıyan geminin limana yanaşmasıru engellediler. BM Güvenlik Konseyi. Haiti'ye askıya aldığı yaptınmlan yeniden başlatma tehdidi nde bulundu. Aralannda sivil polislerin de bulunduğu sılahlı kişiler, limanda bulunan gazetecileri tartakladıveABD diplomatlannın arabalanna saldırdılar. Cezayir'de ICEZAYİR(AA)- Çezayir'deki son şiddet olaylannda, toplam dokuz kişinin öldürüldüğü bildirildi. Adalet Bakaniığı. bır devlet kurumunda genel müdürlük yapan Mabrout Sassi'nin önceki gün evinin önünde aşın dinciler tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti. APS Haber ajansı, başkent Cezayir'in kuzeyindeki Badjarah banliyösünde iki aşın dincinin öldürüldüğünü, Constantine kentinde de birjandarmanın da pusuya düşürülerek öldürüldüğünü duyurdu. Bu arada. bir grup aşın dincinin Cezayir'in doğusunda yer alan Montaganem yakınlannda bir hükümet yetkilisini öldürdüğü belirtildi. OzbekistanLatin atfabesiıegeçiyor •TAŞKENT(AA)- Özbekistan'da Latin alfabesinin l Eylül 1995 tarihinden iıibaren okullarda okutulmaya başlayacağı ve Kiril alfabesinin kullanımına 2000 yılında tamamen son verileceği bildirildi. Resmi nitelikteki NarodnoyeSlovo gazetesinde yayımlanan yasada, Özbekistan'ın yeni Latin alfabesinin Türkiye'de kullanılan gibi olacağı. yalnız 2 fazla harfle 31 harf içereceği belirtildi. Gözlemciler, Özbekistan'ın Latin alfabesinegeçme karannda. yülarca süren Sovyet baskısından sonra Ulusal bir kimlik yaratma ginşiminin etkili olduğunu belırtiyorlar. Ayru gözlemciler, Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin seçiminde de Özbekistan'ın Türkiye ve batıya dağlılığı tercih ettığini kaydedivorlar. Kamboçya Kralı Sütanuk kanser • PEKİN(AA)-Kamboçya kralı Sihanuk'un lenf kanseri olduğu, ancak hastalığırun tedaviedilebileceği bildirildi. Kralın sözcüsü, Pekin'de bulunan Sihanuk'u muayene eden Çinli doktorlann "Lymphoma B" tipi kansere yakaladığını belirlediklerini açıkladı. Sözcü, ancak hastahğın bu aşamada ılerlemeden tedavi edilebileceğini söyledi. Kamboçya Devlet Başkanlığı'nı geçen ay "kral" sıfatıyla üstlenen 70 yasmdakı Sihanuk'un prostat bezındeki bir tümör, bu ay başında yapılan ameliyatla alınmıştı. Azerbaycan Ermenilerle masaya oturmak için işgallerin sona erdirilmesini istiyor Bakü'denbarıştakvimineretDış Haberier Senisi - Azerbaycan AGİK'e bağlı Minsk Grubu'nun Dağ- lık Karabağ için önerdiği banş planı takvimini reddetti. Bakü aynca Ermeni güçlerini geçen ay vanlan ateşkes anlaş- masını çiğneyerek ülkenin güneybatı- sında yeni saldın başlatmakla suçladı. AA'nın habenne göre Azerbaycan'ın BM temsilciliğindeki maslahatgüzan Yaşar Aliyev, Güvenlik -Konseyi'ne gönderdiği mektupta. Mınsk Grubu'- nun önerdiği son banş planının, Güven- lik Konseyinin daha önce kabul etmiş olduğu 822 ve 853 sayılı kararlarla Gü- venlik Konseyi Başkanı'nın 14 ağustos tarihli açıklamasına ters düştüğünü bil- dirdi. Azerbaycan maslahatgüzan özellikle 853 sayılı karann 3. paragrafında Erme- nilerin işgal etükleri Azerbaycan top- raklanndan "koşulsuz" olarak çekilme- leri gereği vurgulanırken son banş planı takviminde Ermenilerin işgal ettiklen topraklardan çekilmelennin belirli ko- şullara bağlandığına dikkat çekti. Plan yetersiz Aliyev aynca Minsk Grubu'nun banş planı takviminde Ermeni işgali altında- ki Azerbaycan topraklannın aynntılı olarak zikredilmediğı ve bunun Ermeni- lerin Azerbaycan topraklannın bır bö- lümünü "ilhak iddialan" öne sürmesine yol açabileceğini bildirdi. Azerbaycan temsilcisi bu nedenle Minsk Grubu takvimini ve bu takvimi destekleyen herhangi bir BM Güvenlik Konseyi karannı kabul edemeyecekleri- ni bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev de önceki gün Minsk Grubu'nun temşilcisiyle yaptığı görüşmede. AGİK'in, Azerbaycan topraklan üze- rindeki Ermeni işgali bitmeden 2 kasım- da "alelacele" banş konferansı toplan- masını öngören banş planı takviminin kendileri için büyük sakıncalar yarattı- ğmı bildirmişti. Erivan'ın göruşfl Ermenistan ise banş görüşmelerine bir an önce başlanmasından yana. Dı- şişlen Bakanı Vahan Papazyan BM Ge- nel Kurulu'nda önceki gün yaptığı ko- nuşmada. "Minsk Konferansı gecik- meden toptanmalıdır. Dağlık Karabağ'ın nihayet sonunda taraflardan biri olarak tanmması memnuniyet verici bir geliş- medir. Banşın önü açdmıştır" dedi. Pa- pazyan, Azerbaycan ile Dağlık Kara- bağ arasında sağlanan çözümü ne olur- sa olsun kabul edeceklerini de sözlerine ekledi. Ateşkes bozuldu Azerbaycan Savunma BakanlığT- ndan dün yapılan açıklamaya göre Er- meniler önceki gece Azerbaycan'ın gü- neybatısındakı Cebrail'e zırhlı araçlar eşliğindc yeni saldın başlattılar. Saldın- da Cebrail çevresindekı bir köy Ermeni- lerceelegeçirildi. Ermeniler aynca son iki gündür ülke- nin güneybatısındaki Zengelan, Ku- batlı ve Ter-Terek kentlerine top ve ro- ket ateşi açıyor. Rusyanın gırişimi sonucunda geçen eylül ayında Azerbaycan yönetimi ile Dağlık Karabağ Ermenileri arasında 5 kasıma dek ateşkes ilan edilmişti. ERİVANTVİDDİASI; PKK'ya yardım etmiyoruz NEVV YORK (AA) - Ermenistan Dışiş- leri Bakanı Vahan Papazyan. bölücü terör örgütü PKK'ya yardım etmedik- lerini söyledi ve "Türkiye ile normal iliş- kiler istiyonız" dedi. BM Genel Kurulu çahşmalanna katıl- mak için Nevv York'ta bulunan Papaz- yan, dün bir basın toplantısı düzenledi. En önde gelen dış polıtika meselelerinin dağlık Karabağ sorunu olduğunu belir- ten Papazyan, BM Vesayet Konseyi'nin "self-detenninasyon" (İcendi kaderini tayin) konusunda bir organa dönüştü- rülmesi önerisini yineledi. Papazyan. "Bu tür iddiaların olduğu bölgeler. bir iiye ülkenin vesayetinde olabilir ve BVI denetiminde bölgenin nihai statüsü soru- nu çözüme kavuşturulabalir." şeklinde konuştu. Papazyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini de bu önerisi- ne örnek olarak gösterdi. Dağlık Karabağ sorunun çözümü için önce ateşkes sağlanması gerektiğini söy- leven Papazyan. "Daha sonra garanti altın aİDimış bir banş süreci başiamalı- dır" şeklinde konuştu. PKK Ermenistan Dışişleri Bakanı. "PKK teröristlerine yardım ediyor musunuz?" sonısuna şu karşıhğı verdi: "Ermenistan'm PKK'ya yardım ettiği yolunda söylentiler var. Birkaç kez söyle- dim. Hikmet Çetin ile göriişmemde de ifade ettim. Ermenistan, PKK'ya yardım etmiyor. Ermenistan hükümerinin yar- dım etmesi için bir neden yok. Türkiye ile normal ilişkiler kurmak Lstiyoruz. Türki- ye ile diplomatik, ticari ve ekonomik iliş- kiler istivoruz, blrim politikamız budur. K s v m K c ı l c ı n r l ı Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna \e ülkenin orta kesiminde J i n J l l I U c U c U l U I çatışmajar sürerken başkentin dün sabah bombalandığı bildirildi. Saraybosna radyosu, Maglaj. Tesanj ve Dobaj çevresindeki bölgelerde önceki gün çatışma olduğunu bildirdi. Radyo ayrıca Bosnalı Hınat birliklerinin,Vitez vakınlarındaki Zenica'yadüzenlediğisaldındaüçkişininöldüğünüve 15kişi- nin de yaralandığını haber verdi. 21 aydır süren çatışmalara karşın çocuklar her yerde olduğu gibi burada da yaramaz- lıktan \ apmadan duramıvorlar. Çocuklar çikolata alabilmek için BM askerlerini sık sık "ziyaret" ediyorlar. 3 yaşmdaki Mirsad ise "boyundan büyük" miğfer kafasuıa gecirildiğinde utanıyor ve gözlerini saklamava çalışıyor. Yunanistan'm yeni başbakanı New York'ta Rumca yayımlanan Proini gazetesine demeç verdi Papandreu: Kıbrıs bir işgal sorunu ATÎNA (AA)- Yunanistan'da yeni- den iktidara gelen Andreas Papandreu Kıbns politikasını açıklarken "Kıbns sorununun uiuslararası aJana bir 'işgal ve istila" sorunu olarak getıreceğini açıkladı. Papandreu New York'ta Rumca ya- yımlanan Proini gazetesine verdiği de- meçte. "büyük ulusal dava" olarak nite- lendirdı. Rum gazetelenne göre Pa- pandreu özetle şunlan söyledi: "Kıbns politikasında başlangıcı istila ve işgal noktasından yapmazsak istediği- miz hedefe \arama>ız. Uiuslararası hu- kuk doğrultusunda hakça ve kalıcı bir çözüme ulaşamay a. Bu gerçeği göz ardı edersek istila >e işgalin >asallaşmasına yol açılmış olur. Hem kıbrıs hem de Yu- nanistan'ı tehdit eden tehlikeler artar." Öle yandan Papandreu'nun başkan- hğındaki hükümetin bugün yemin ede- rek göreve başlaması beklenıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Kons- tantin Karamanlis hükümeti kurma gö- revını dün Papandreu'ya verdi. Pa- pandreu Karamanlis ile yaptığı yaklaşık yanm saatlik görüşmeden sonra gazete- cilere, yeni hükümetin bugün saat 12. 00'de yemin edeceğini kaydetti. PASOK'un dört yıllık bir aradan sonra yeniden iktidara gelmesınden sonra ÂBD Başkanı Bill Clinton, Pa- pandreu'ya gönderdiği kutlama telgra- finda. Yunanistan "ın Balkanlar'da "önemli ve yapıcı bir rol" oynayabilece- ğini vurgulayarak Papandreu hükümeti ile iyi ilişkiler ve işbirliği içinde olmavı umduklannı belirtti. Clinton. mesajın- da. Papandreu'yu en kısa sürede Wa- sington'da göımeyi dilediğini de be- lirtti. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ise özel televizyon istasyonu MEGA'ya verdiği demeçte. Papandreu'yu seçim zaferin- den ötürü kutlayarak iki ülke arasında başlatılmış olan diyaloğun devamından yana olduklannı belirtti ve hem Türk hem Yunan halklannın çıkarlannın bu- nu gerektirdiğini kaydetti. AT ülkelerinin ise Papandreu'nun Başbakan seçilişi ile ilgili gelişmeleri lemkinli bir biçimde izledikleri dikkat çekiyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Pierre Cot, "Yunan halkının seçimlerde doğrtı olduğuna inandığını vaptığım" belirterek "Ancak bu durumun insanlann hafızala- ruun iyi çaltsmadığına örnek olduğunu" savundu. Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kin- kel ise Yunanistan'm ocak ayı başında AT Dönem Başkanlığı'nı üstleneceğinı ifade ederek Atina'nın alacağı kararla- nn başta Makedonya «.-e Kıbns olmak üzere birçok koauda etkileri olabilece- ğini belirtti. Atina'da yapılan yorum- larda. Papandreu'nun 1981 -1989 döne- mınde vaptığı gibi dış poliıikada "deği- şik deneylere" ginneyip, seçimlerin mağlubu Konstantin Vlitsotakis'in si- yasetini sadece birkaç taktik değişikliği ile sürdürebileceği belirtiliyor. İNÖNÜ, KKTC^DE DEVREYE GİRDİ Denktaş'la Eroğlu biraraya geldi İZZETRIZAYALIN LEFKOŞA - KKTC'de ya- şanan seçim yasası krizi nede- niyle adaya gelen SHP Onursal Başkanı Erdal İnönü. KKTC- de yaşanan rahatsızlıktan do- layı Türkiye'nin de rahatsızlık duyduğunu söyleyerek "Seçim tarihinin biraz ileriye atılarak herkesin kabul ettiği şekilde bir seçim" önerdi. Inönü. dün akşam. birbirle- riyle kavgah olan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş'la Başbakan Derviş Eroğlu'nu Jasmine Court Oteli'nde biraraya getirdi. İnönü, KKTC Cumhurbaş- kanı, Başbakanı ve siyasal par- tı liderlerine. "KKTCde. Kıb- rıs'la ilgili önemli görüşmelerin söz konusu olduğu ve siy asal bu- nalımlardan çıkmanın gerektiği bir döneme >arıldığı" mcsajını getirdi. İnönü, "KKTCsayare- tinin. Türkiye'nin. KKTC'ye, dolavlı müdahalesi olarak ta- nımlanmasının da olanaksız ol- duğunu" söyledi. Inönü, Lefkoşa'da önce TC Büyükelçiliği'ni; daha sonra da Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la Başbakan Derviş Eroğlu'nu. ayn ayn ziyaret et- ti. Görüşmeler ardından Denktaş, "Inönü'nün tecriibe- siyle bunalımın aşılmasına kat- kıda bulunabileceğini" 1 söyler- ken Eroglu. "Sonınlar geçici- dir. Karşılıklı adımlar atarak anlaşma sağlanabiür" dedi. Bununla birlikte Eroğlu, se- çimlerin 28 kasımda mutlaka yapılacağını da belirtti. İnönü de Denktaş'la görüş- mesinden sonra. "KKTC'de erken genel seçimin en iyi biçi- miyle yapılmasının Türkiye'nin beklentisi olduğunu" söyledi. İnönü Lefkoşa'ya gelişindc Ercan Havaalam'nda yaptığı açıklamada da "KKTC'de or- tamı yumuşatarak demokrasi- nin işlcmesine yol açması bekle- nen erken seçim kararına rağmen, KKTC'de var olan ve Türkiye'den gördükleri birta- kım rahatsızlıklardan rahatsız olduklarını" sövledi. POIMKADA SORUNLAR ERGUN BALO Türkiye ve Komşulan... Yunanistan'da seçimleri Andreas Papandreu'nun PASOK'unun kazanması ile Türkiye'nin sorunlarına ye- ni bir tanesi eklendi. Papandreu, bilindiği gibi bir demagog. Konstantin Mftsotakis'in temkinli politikasına karşılık PASOK lide- rinin kriz politikalarına yatkın olduğu biliniyor. Halkın dikkatini içerideki ekonomik sorunlardan uzaklaştırmak için Türkiye ile gerginliği tırmandırması, Kıbrıs, Make- donya, Ege sorunlarına daha katı biryaklaşımda bulun- ması bekleniyor. Böylece doğuda Kafkasya'nın Rus üssüne dönüştüğü, Moskova'nın politikasının Ankara'yı giderek daha fazla kaygılandırdığı bir sırada batıda Papandreu'nun Yuna- nistan'ı Türkiye'nin başını ağrıtmaya aday görünüyor. Türkiye'nin sorunlan yalnızca Rusya ile Yunanistan mı? iran, biryanda Islamcı propagandayı yoğunlaştırırken öte yanda hızla silahlanıyor. Türkiye'nin Körfez bunalı- mı sırasında kraldan fazla kralcı politikasını unutmayan Irak, teröristleri destekliyor. Suriye, tüm vaatlerine kar- şın teröristleri destekleyen diğer komşumuz. Aramızda şimdilik sorun olmayan tek ülke Bulgarıstan. Tablo, doğrusu hiç de iç açıcı değil. Her yandan baskı altında bulunan Türkiye'nin zor durumda olduğu ortada. Ancak madalyonun öteki yüzünü de gözden kaçınma- mak gerekir. Bizi sıkıştıran komşularımızın hiçbiri bizden daha iyi durumda değil. Hatta bazıları daha bile kötü durumda- lar. Rusya, büyük bir ekonomik bunalım yaşıyor. Enflas- yon % 400'lere ulaşırken üretim hızla düşüyor. Yeltsın, IMF ve Dünya Bankası tarafından önerilen "şok tedavi- sini" uyguladığı takdirde milyonlarca insan işsiz kala- cak. Rusya Devlet Başkanı şimdilik duruma hakim gö- rünmesine karşın Moskovadaki kanlı çatışmalar ve par- lamentonun yakılması, ülkenin sosyal bünyesinde derin yara açtı. Taşra kaynıyor. Özerk cumhuriyet ve bölgeler- de Moskova'dan uzaklaşma eğilimi giderek artıyor. Çoğu Moskova'ya vergi ödemiyor; kendi mali politika- larını belirliyor. Rusya bır yandan eski Sovyet cumhuri- yetlerini çevresinde toplarken öte yandan içeriden par- çalanma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Irak'ta Saddam Hüseyin, ancak acımasız gizli polis örgütü ile ordunun desteği sayesınde iktıdarını sürdüre- biliyor. Körfez Savaşının yaraları büyük ölçüde sarılmış olmasına rağmen BM'nin petrol ambargosu, ekonomi- ye çok ağır darbe indirmiş durumda. iran, petrol fiyatlarını sürekli düşmesi nedeni ile ekonomik bunalımın içinde bocalıyor. Cumhurbaşkanı Haşemi Rafsancani'nin uygulamak istediği ekonomik reformlar ise radikal kanattarafından engelleniyor. Suriye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra umudunu ABD ve Batı Avrupa'ya bağlamış durumda. Hafız Esad'ın azınlıktaki Alevi ıktidarı ancak ordunun desteği ile ayakta duruyor. Yıllardır varını yoğunu silah- lanmaya ayran Suriye'nin de ekonomisi hiç parlak du- rumda değil. Yunanistan ise AT'nin en yoksul ülkesi. Papandreu, Mitsotakis'in kemer sıkma politikasını değiştirmeyi vaat ettı. Ancak muslukları açarsa bu kezenflasyonyukarı fır- layacak. Kemer sıkma politikasına devam ederse kendi- sine umut bağlayan kitleler ayaklanacak. özetle, Türkiye'nin başının dertte olduğu komşuları- nın hiçbiri uzun süreli bir gerginlik politikasını devam et- tirebilecek ekonomik ve teknolojik güce sahip değil. Türkiye ile komşuları arasındaki sorunlarda son sözü ekonomi söyleyecektir. Belirleyici etken ekonomik ve teknolojik atılım olacaktır. Bu gerçeği akıldan çıkarmamak gerekiyor. YTJlNAIVSECtMLERl SadıkAhmet mahkemeyegidiyorATİNA(AA)-Yunanistan'- malannı, Yunanistan'a baskı da Türk azınhğın yoğun ola- rak yaşadığı Gümülcine'de en fazla oyu toplamasına karşın milietvekiü çıkartamayan "Bağımsız Güven" listesinin adayı Sadık Ahmet seçim mah- kemesine gidiyor. Sadık Ahmet. AA'v a yaptığı açıklamada. "Hiçbir AT ülke- sînde bağımsızlıklara böyle bir baraj yok. Azmlığımızın sesini kısmaya yönelik çabalara karşı tüm gücümüzle mücadele ede- ceğiz"dedi. Eski bağımsız milletvekili. Yunan vatandaşı olmalanna rağmen Atina'nın azınhğa sa- hip çıkmadığına da dikkat çe- kerek şöyle devam etti: "Şu anda AT Dönem Başka- nı Danimarka. Bu ülkenin ArJna'daki büvükelçiliği kana- lıyla başbakanı ve dışişleri ba- kanından görüşme talebinde bulunacağım. BM Genel Sekreteri ve tüm uiuslararası insan haklan kuru- luşlanndan da bize sahip çık- yapmalannı isteveceğim. Halk- larımızı nerede arayabileceksek oraya gideceğim". Sadık Ahmet aynca seçim sisteminin Türk azınlığın bir çatı altında kenetlenmesini sağladığını da sözlerine ekledi. "Bağımsız Güven" listesi Gümülcine'de 26 binin üzerin- de oy toplayıp parlak başan kazandı. Sadık Ahmet oylann % 33'ünü aldı. Ülkenin en bü- yük iki partisi PASOK aynı bölgede yaklaşık 24 bin, Yeni Demokrasi Partisi (YDP) ise yaklaşık 22 bin oyda kaldı. Bu tabloya rağmen Gümülcine'de PASOK iki. YDP bır milletve- kili çıkarttı, bağımsız liste ise yüzde üçlük baraj nedeniyle parlamentoya temsilci gönde- remedi. YDP iktidan bir süre önce seçim sisteminde bir değişiklik getirerek milletvekili seçilebil- mek için ülke çapında yüzde 3 barajı oluşturmuştu. Yeltsin Tokyo'da devlet konuk evne gelişinde askeri törenle karşılandı. (Fotoğraf: REUTER) Yeltsin, Kuril sorununuesgeçti TOKYO (AA) - Rusya Dfvlet Başkanı Boris Yeltsin. aşın sağcı Japonlann protesto gösterile- ri arasında Tokyo ziyaretini sürdürüyor. Japonya'ya hareketinden önce "Limarnn Ja- ponlar, toprak sorununu önüme süriip de ziyareri berbat etmezler" dediği ıçın özellikle Japon sağ- cılarının boy hcdefı halinc gelen Rusya lideri- Yeltsin ziyaretınin ilk gününde Japonlann 40 yıldır istedikleri Kuril Adalan sorununu "es geç- ti." Yeltsin Başbakan önceki gccc Morihiro Mo- sokatva ile göriiştükten sonra. "Biz, eski SSCB'- nin mirasçtsıyız. onun tüm sorumluluk ve yüküm- lülüklerini de aynen kabulleniyoruz" dedi. Ancak gözlemciler, Yetsin'in Kuril Adalan'nın Japon- ya'ya geri verilmesi konusuna açıkça değinmek- ten kaçmdığını ve iki ülke arasında 1956'da yayı- mlanan ortak açıklamayı. eski SSCB'nin aktet- tiği anlaşmalar arasında değerlendirmediğı izle- nimi verdiğini belirttiler. 1956 açıklamasında. Moskova İkinci Dünva Savaşı'ndan sonra Kızılordu'nun işgal ettiği Kuril adalarını, banş anlaşması imzalandıktan sonra Japonya'ya vcreccğini ilan ediyordu. an- cak iki ülke arasında henüz banş anlaşması im- zalanmadı. Almanya'ya Avrupa Birlıği yolu açıldı Df LEK ZAPTÇIOĞLU BERLİN - Batı Avrupa'da birliği pekiştirecek olan Ma- astricht Anlaşması'nın önün- deki son engel dün kalktı Alman Anayasa Mahkemesi. anlaşmanın Alman yasalanna ve demokrasıye aykın olmadı- ğını leyid etti. Böylece daha önce zaten Alman Parlamen- tosu'nca kabul edilmiş olan anlaşma imzalı haliyle Roma'- daki yetkili merciye sunulacak. Almanya'nın ımzası ile Maast- richt için gcreklı tüm ülkelenn onayı sağlanmış oluyor. Maastricht Anlaşması'na Almanya'da 18 ayn davacı. anayasa mahkemesi nezdinde itirazetmişti. Mahkemcbunla- rın arasindan örnek olarak uç itirazı kabul edip incelemeye aldı. Davaalardan ikisi. Âl- manya'nın AT nezdindeki iki yüksek bürokratıydı. Bürok- ratlar anlaşmaya. "Avrupa pa- ra birliği yürüriüğe girerse Almanya APdeki görece yok- sul üyelere daha yüklü para transferlerinde bulunmak zo- runda kalacağı" için karşı çıkı- yordu. Davacılar arasında Alman Yeşiller Partisi'nin Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de vardı. Yeşillerin Maast- richt'e itiraz nedeni. anlaşmay- la siyasi ve ekonomik kararla- nn daha çok Brûkselde veril- mesi ve böylece Alman vatan- daşlannındemokratik katıhm- dan iyiceyoksun bırakılmasıy- dı. î
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog