Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURfYET 15OCAK1993CUMA OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Söyleşi MEÜH CEVDET AND AY u dünya en başla bıt- B kılenndır elbet, ağaan şu enşılmez soyluluğıma bakın bır, tahtına kurul- muş yemeğı suyu ayağı- na getınüyor Ayağımız toprakla olduğu ıçın bız de onun soyundan sayılınz Ya kuşlara ne dıyeceğız'' Bu dunya onlann mıdır, değıl mıdır 9 Bır sabah erken kalkmıştım ortalık aydınlan- mıştı, ama daha herkes uvku- daydı Pencereyı açtım, bır kuş, tek başına güneye doğru uçuyordu Nere- ye gıdıyor dıye merak ettım, ne ışı ola- bıbr guneyde 1 Uçtu, uçtu, sonra don- dugen Bana öyle geldı kı, dunyayı de- netlıyor Kuşlann dunyaya konmdlan, yen yıyecek amban olarak kullanma- lanndandır Hıç görmedım, ama çok saygı duvduğum kuş albatrosiur, ka- natlan çok genış olduğu ıçjn yere ıne- mcz ya da guçlukle ıner Unlü îngılız ozani Calendge (1772-1834) "The Rıme of the Ameıent Manner" (Yaşlı Deruzcının Türküsu) adlı şıınnde bır albatrosu oldürduğü ıçın acı çeken bır denızcının başından geçenlen anJatır Bu koca kanatlı kuş, sıste kala kalan gemılere yol göstenrmış Öylesevenm kıoşıın' Bır de Baudelaıre'ın "'L'Albatros" şıın vardır, orada dünyamızın zavallı şaınru bu genış kanatlı. yere ınemeyen. büyuk kuşa benzetır Neguzelbırben- zetme 1 Yere ınecek de ne olacak. gök- yuzu yerden daha rahattır Sanırrm gokyuzünde başdonmesı de olmaz Yoksa bunca kuş nasıl uçabılırdı 1 Bana sorarsanız, ben yüksek yerler- den korkanm Dahadoğrusu \uksek- ten aşağı bakamam. düşecekmış gıbı olurum Bu bır hastaiıkiır, bılımsel adı da akrofobı'dır "Akros' Yunanca 'tepe' demek, 'fobı' de 'korku' anJamı- na geldığıne gore, ıkasıne bırden "tepe korkusu' dıyebılınz, başka bır deyışle, "tepeden bakma'. 'yûksekten bakma' korkusu ('Akropol' de, 'Tepekent' demektır ) Geçen yıl Abıdın Dıno, Pa- ns'ten Istanbul'a gelmıştı, orda burda gezıyoruz, Galata Kulesı'ne çıktık Tannm, kulenın balkonuna çıkıp da aşağı bakınca butun sınırlenm genldı. duşecek gıbı oldum ve ıçen kaçtım Sı- nemada yükseğe çıkan ya da vuksek- ten ınen bınnı görsem gözlenmı kapa- nm bakamam Ben topraktan gelmışım, ayaklartmı toprağa basınca kendımı sağlam guç- lü bulurum Yunan soylencebıhmınde adı geçen bır Antaıos vardır, Poseıdon ıle Gaıa dan doğma sayılır Bunu yen- mek olanaksızmış. çunkü anası Top- rak'ın ustüne duştükçe dogrulur kal- karmış Bu yüzden Herakles onu sırtı- na almış da, ayaklannı yerden kesıp oldurmüş Orta yaş ınsanın en zayıfdurumunu göstenr Çocuk emeklerken dort ayaklıdır. duşmez Yaşh ınsan baston kullandığı ıçın dengesını sağlam lutar Ama ıkı avağına basarak yüruyen orta yaşlı, ıkıde bır kaza geçırır, kolunu ba- cağını kırar, bu yüzden de baston kul- lanmak zorunda kalır Ben de bugun bıraz sık olarak Yu- nan aöylenbıhmıne gebyorum. bır soy- len daha arüatayım Yazgısından kur- tuhnak ıçın Konnthos tan kaçıp The- bafye gelen Oıdıpus, kentın kapısın- da. Sphınks adlı dev canavarla karşıla- şır Sphinks herkese sorduğu ve yanıt- layamayanlan parçalayarak öldürdü- ğu bılmeceyı ona da sorar Kımı za- man ıkı, kımı zaman üç, kımı zaman dört ayak üstunde yuruyen yaratık hangısıdır 0 Oıdıpus buna 'ınsan' yanı- ünı venr Bunun üzenne dev, kendını tünedığı kayadan uçunıma atar, ölür Çünku bılmece çozulmüştür Yaşlılann kullandığı bastona gehn- ce Baston sozcuğü dıbmıze Fransız- ca baton"dan gıımıştır, Latıncesı 'baculum' dayanmakla ügüı bır söz- cük Uygurca'da da 'tayak' dıye bır sozcük varmış ("Türk Dılı'nın Etımo- lojı Sözlüğû' adlı sözlukten abyorum, Ismet Zekı Eyuboğlu) O da 'dayanak, değnek anlamına gelıyor Işte bu değ- nek. ayaklanmızı uçe çıkanyor ve top- rağın ustunde sağlam durmarruza yanyor Fakat burada ışler bıraz kanşmak- tadır. çünku baston kullanmak, yaşhhğın değıl, gucun, güçlüluğun gostergesıdır kı. bunun eskıadı 'asâ' ıdı. hükumdarlar. komutanlar taşırlardı onu Hz Süleyman ıle Hz Musa'nın asâlanunludür Hz Süleyman. ayakta. asâsına dayalı dunımda ölmüş, öldüğü uzun süre anlaşılmamış Hz Musa'nın asâsı ıse, onun yalvaçüğırun kanıüdır. kayaya vurunca su cıkanrmış Mu- hammet peygamber de asâ taşırdı, açık havada namaz kılarken asâsını mıhrap yenne geçmek üzere toprağa sap- larmış Tanhın hangı donemıne bak- sanız asa ıle karşılaşırsınız Başka ülkelerde de var mıdır, bıl- mıyorum, ama baston Istanbul peze- venklennın sımgesıdır Belkı yeru pe- zevenkler artık kullanmıyorlardır Ben bastonlu pezevenk görmuşüm- dür, geleneklenmız ıçınde bulunduğu- nu da bılınm Bır zamanlar Çıçek Pa- sajı'nda dolaşırdı, bastonlu bır peze- venk vardı, kım bılır, öldu mü ne 9 Bel- kı de geleneğın son temsılcısı o ıdı Anlatıriar, eskı gunlerden bınnde, dıyehm meşrutryet donemmde, üç genç adam, üç Istanbul efendısı, felek- ten bır gece çalmak ıçın BeybgJu'ya düşmuşler, dıyelım Tokatlıyan'a otu- rup rakılannı ıstemışler O sırada caddeden bastonlu bır pezevenk geçı- yormuş Adamı tanıyan uç arkadaş- tan bın cama vurmuş, çağırmış peze- vengı ıçen Adam gelrnış -Buyunın, derruş Olanı, bıtenı merak edeceğınızı bı- lıyorum, kısa bır ara verecegım (dıa fîlmlen kesen reklamlar gıbı) Ben 'pezevenk' sözcüğünün Farsça olduğunu ve 'baston taşıyan' anlamı- na geldığını sanırdım Bu sanırru doğrulamak tçın ansıklo- pedılerden bınnı açtım (hangı ansıklo- pedı olduğunu söylemeyeceğım, sıdık yanşına kanşmak ıstemem) A baktım pezevenk yok Hıç 'pezevenk- sız' ansıklopedı olur mu 9 Derken, Ismet Zekı Eyuboglu'nun Etımolojı Sözlüğü'nde buldum sözcuğu Evet, Farsça "pejavend'den gelme, ama pe- javend, 'kapı tokmağı, tıkaç' anlamı- na gehrmış. Neyse, bız anlatüğunızı bıtırelım -Buyurun. demış kapı tokmağı Üç arkadaştan bın de sözcülüğu üstlenerek, -Bu akşam eğlenelım dedık, bıze bır kadın bulur musun 9 dıye sormuş -Başustune -Kımı geüreceksın 9 -Manka'yı geüreyun -Yoo demış delıkanJı Verem ge- çırdı o, bıze rrukrop saçar -Hayganuş'u getıreyım, demış kapı tokmağı -Yoo demış benkı, onun ağzı ko- kar, ıstemem -Oyleyse, demış kapı tokmağı, Bın- naz'ı getıreyım Adam ona da karşı gelrnış -Kavgacıdır Bınnaz, demış, neşemı- zı kaçınr Bunun üzenne pezevenk elındekı bastonu müştenye uzatarak, -Buyurun bunu beyefendı. demış, sız bu ışı benden ıyı bıbyorsunuz Insanoğlunun ıkı ayagı ustüne kalk- ması ıyı olmuştur, bundan kuşkum yok. böylece kol özgür kalrruş ve eller kullarulabılmışür Uygarlığınuzı el ya- ratmışür. akıl, elın beyne yansıması- dır Sultanahmet Camısı'nın mıman Mehmet Usta, saray okulundan ye- tışmedır Ama önce muzık okulunda ımış Ne kı aklı fikn mımarlıkta olan bu yeteneklı öğrena, sonunda sınavla mımarlık okuluna gecmış Geçırdığı sınav ılgmçtır Oğretmen, yere uzatılmış bır ağaç üzennde ehndekı balta ıle bır çentık açrruş, sonra baltayı uzatmış yenı öğrenaye -Üç kez arka arkaya aynı çentığe vur bakayım, demış Amacı. el ıle aklı bır arada çabştırmak Işte bu sınavı kazanmış Mehmet ve zamanla başmımarbğa yüksebnış, başyapıtı olan Sultanahmet Camısı'ne başlamış Daha kubbeler, mmareler yenı yenı yüksehyor Sarayın müzık okulundan yeüşme uç kışı gelmış, sey- redıyorlarmış çabşmalan tçlennden bın demış kı, -Bu Mehmet Usta, eskıden müzık okulunda ıdı, sonra mımarbğa geçtı Arkadaşı da camıyı göstererek, -Bu müzık değıl mı 9 demış Ben bu yazımda asıl fillerden söz açacaküm, yer kalmadı ARADABİR MUHSİNE HEIİMOĞLU YAVUZ Bilkent Üniversitesi Bosnalı Kadınlara... Nazı vahşetını ılk kez, çocukken okuduğum Anna Frank ın Hatıra Deften'y'e tanıdım Kendımı yenne koy- duğum bu kuçuk kızın acılarını, korkuiarım ne kadar ru- humda duymuş olacağım kt onun saklandığı "kötü adamlardan , çocuk kalbımın butun duyarlığıyla nefret ettım Sonra buyudum (de ne oldu ) ve gıderek, Nazı vahşetını butun boyutlarıyla anlatan her yayını okumaya başladım Okudukça da ınsan turunün, yıne kendı turu- ne karşı, nasıi olup da böylesıne sıstemlı, örgütlü bır şe- kılde canavarlaşacağına, bır turiu akıl-sır erdıremez ol- dum Bu yapılanlara karşı, otekı ınsanların kayıtsız kal- ması, yeterınce tepkı göstermeyerek bır bakıma ızın vermesı benı olanlardan daha çok korkutuyordu Der- ken, okuduğum bır kıtapta bır Nazı doktorunun, kobay olarak kullandığı kadınların rahımtertne, sulandırılmış çımento doktuğunu (Nasıl bır deney ıçınse arök ) oku- duğumda, yalnızca ruhumdakı değıl, vucudumdakı bu- tun dengeler de alt-üst oldu ve bu ınsanlık utancına tepkı gosteren organızmada kasılmalar başlayarak, gunlerce mıde bulantıian ıçınde kustum Sonra da ınsan olarak, turümun bu utancını taşımamak ıçın kuş olmak, çıçek ol- mak bocek olmak ıstedım Tüm bunların ustüne de tam o sıralarda Incıl den ' Insana guvenen ınsanın vay halıne 1 ' ıletısını okumaz mıyım Bır yandan da durma- dan kendı kendıme, bu olanlardan, obur ınsanların yete- rınce haberlerı yoktu, olsaydı karşı çıkarlardı dıye bır çıkış yolu, bır oz savunma gelıştırmeye çalışıyordum Sonra gıderek, dunyada her gun yasadığımız kıyım- larla-kırımlarla yureğım nasırlaşmaya mı yuz tuttu ne- dır tepkılerımdesıradanlaşmayabaşladı Galıbayetış- kın olmanın gereğıydı bu Tanık olduğum çırkınlıkler ve haksızlıklar karşısmda artık oyle çılgınca bağırıp çağır- mıyor, ortalığı ayağa kaldırmıyordum Uygar ınsan boy- le olmalıydı demek özellıkle bıreysel tepkılerınde daha az ozdenetımlı Derken, gunumuzdekı Sırp vahşeti gündeme gekjı Sankı, yalnızca Bosnalı kadınlara tecavüz edılmek ıçın gerçekleştırılen bır savaş vardı ortada Yığıt kızlar, yığıt oğlanlar, kısacası guzel ınsanlar doğuracak olan anala- rın rahımlenne köpek cenını yerleştınp ınsan turune kö- pek doğurtmak, hangı sapık ruhun urunu olabıiırdı Us- telık bu kez, olan bıtenden, tum dunya haberlıydı ve bu utanç onlenemıyordu Insan, sen ne alçaksın Yıne kaçışlara soyunup, eskılerde olduğu gıbı kuş, çı- çek, bocek olmaya nıyetlenıyordum kı belleğımın gö- runtu odağına elınde kemanıyla Suna Kan ın kalemıyle Nadına Gordıemer'ın, Isveç Parlamentosu nda, kursuye çıkıp' Beyler, hasta olduklarını bıldırerek ışıne geleme- yen ışçılerden ayrıca bır de rapor ıstemeye gerek yok- tur, bır ınsan hastayım dıyorsa hastadır " dıyen Olof Palme'nın, Nazı kıyımına uğramış Yahudıler ın anıtı önunde dız çökerek saygı duruşunda bulunan VVıily Brandtın goruntulerı düştu . insan, sen ne yücesın 1 Bılıyorum kı, kara gerçeklerden kaçmak onlan yok et- mıyor Olanları gormek ve hıç değılse, bu yazıyı yazmak gerek Zaten, 'HerdoğanbebekdeTanrının, ınsanlardanhâlâ umudunu kesmedığını gosteren bır ışaret değıl mıdir^ " TARTIŞMA Başkan Ozalp'e teşekkürler, ama...urvı Anakcnt Beledıve BOAilp ın onculuğunde KujlaııLın ^Cjil Bursa yı \Lnıdon kd/anımıçın .iy.it, l.ınclımı.ı ç;ılı^m.ılan" MIIU\OI Ku^kusuzbu ».ahsm.ıkır o\ı>ü\cdcğcrvc OAilpcartılıpuanldr ka/jndınvor \ma buolumluçdbşmalar. \ alnı/ta mcrkcv ılçe sınırlan i(,ındc kaldıkça Bun>a ye>ılıne \cnıdcn kavu^.ıbılecek mı' Sanınmbusorununyanıiı ko>ınlıkleha\ır'dır (, unkıı Burs.ı ıl sınırlan ıçınde ama merkezılçeMnırldn dişinda kalan alanlardakı ycşıl bozulma nasıl önlenecek'' Bu veşıl alanlann korunması kımın sorumluluğunda 0 Yonetsel yapı bakımından merkez ılçeye mı. yoksa çevre ılçelerden bınne mı bağb 0 Daha açık bır deyışle, Bursa Anakent Beledıyesı'nın denetımınde mı, voksa Mudanya Beledıyesı run denetımınde mı 9 Bu soruyu neden sorduğumuza Sansürü sansürlemeK B ır. Tcmel Kgudü sansurayıbı d 5 istedığı filmı ızlemeklehur deâlsc. bır loplumun fikırserbestlığı, d ıı\ gu \ e duşünce ozgurluğü, bılgı hazıne>ını kışıselıeranler doğrullusunda zengınleştırme hakkı y oksa. o toplumda dcmokrasının esamesı okunmaz Cınselbköğesı kullanılmasaydı. sözkonusu fılm sansurengelıne takılmayacaktımutlaka Oda şu demek mı oluyor 9 Cınayet ışlemek noımal, seks yapmak anormal 1 Malum kıtle ıletışım araçlan kanalıy la cınayet yöntemveteknıklen konusunda o denlı bılgılendınldık kı bızyetışkmler gereklı terbıyeyı vaktınde almamış olsaydı k bugun çoğumuz katıldık zaten' Belkı de sansur kurulu nezdınde cınayet ışlemek nufus planlamasına bır katkı olarak değerlendınbyor( 9 ) Netleştırmek gerekırse, bır yetışkıne ne fzletıbrse ızletılsın ahlak dengesı bozulmayacak. ar ve hava duygulan zedelenmeyecekür Olsaolsa uflcu genışleyecek, hayat göruşu daha da berraklaşacaktır Eh 1 Adı ustunde, Temel İçgüdu Içgudulenm sadece ve (THENEWYORKTIMES) sadece kışının kendısı sansurleyebılır Aksını ıddıa etmek Freud'un kıtaplannı toplatmakla eşıt anlamlıdır "Muzır Kurulu'nunc -ınsurculukten çıkanlıp koruyucu kımlığe bürunmesı ıçın bır tasan hazırlanmış " Neden konıyacak acaba Muzır Kurulu bızı 9 Oldu olacak adını da muzır ana'olarak değıştırmek ıçın ek bır tasan haarlansa Turk halkının yeüşkın uyelen eğnyı doğrudan ayırabılecek kadar akla sahıptır Turk halkı kovun değıldır' Bız kendı haıkımıza saygı duymazsak. bız kendımıze saygı duymazsak başkalannın bıze saygı duymalannı nasıl bekleyebıbnz lu" 1 Konu tüm etkıb ve yetkıb makamlan ılgılendınnektedır ŞimaTurnaaol gelınce Her gun Bursa Park ve Bahçeler Mudurluğu'nün denetımınde yapılan ağaçlandırma çalışmalannı gordukçe sevınıyoruz ve övgü île karşılıyoruz Ama bır de son yıllann gözde konut bıçımı olan \ ılla' yapımı ıçın doğanm katledıldığını gordukçe İşte o zaman da ağaçlandırma çalışmalannın çevrecılık ozentısınden mı yoksa, gerçek bır sorumluluktan mı kaynaklandığı konusunda bır ıkıleme duşuyoruz Bu gıdışın sonu ne olacak 9 Bursa nınıanm urunlennde ılk •6nde geien zeytm uretımı dc, şeftab vekestanegıbı tanhemı kanşacak 9 Zeytınbklenn yenndeyukselen konutlar, gelecektezeytını dedış ulkelerden almamız gıbı bır sonuca mı neden olacak 9 Elbette burada bıze dert olan, gelecekte zevtınm de dışalımlar 'ıstemıze ekîeneceğı endışesı değıldır Yabıızca dort mevsım veşıl yaprağını koruyuşu ıle gozlenmıze sunduğu guzellıklenn yanı sıra erozyonu engelleyen ağaçlann kesılmesıdır Veyeşıl ormanlann yenne gn beton •vığmldnnıngelmesıdır Belkı burada kara paralann aklanması, zeytınbklenn satılması ıle köylulcnn spekulatıf kazanç sağlaması gıbı kısa donemh çıkarlar söz konusu olacaktır Ama yeşıl ağaçlann okajen vermesı yenne konutlann bacalanndan yukselen karbonmonoksıtten kaynaklanan bır çevre sorunu da ortaya çıkacaktır Bu nedenle ış ışten geçmeden, bu gıdışe son venlmelı. gelecek kuşaklardan odunçaldığımız bu doğa parçalannın bozulması onlenmelıdır İşte o zaman yerel yonetıalenmıze teşekkurlenmız daha da bır yurekten olacaktır Seıma Erdal/Bursa PENCERE 'Kuyrukluyıldız altmda bir izdivaç' OKURLARDAN Milletvekilj lokali! JJoğaz'a nazır tanhı bır yalı restore edıldıkten sonra TBMM karan ıle mılletvekıllenne lokal bınası olarak tahsıs cdılmış Doğrusu ıyı obnuş Beyler bızım ıçın çırpınıp duruyorlar ElımdeolsaDolmabahçeSarayı'nıda mılletvekıllennın kullammına açardım Yalnız bu tanhı yapılann bır kusuru var Bılırsınız bu yapılar zamanın mımansı gereğı tavan kısmı çok yüksek yapılmışlardır Yanı normal olarak şımdıkı yapılann 3 ya da 4 mıslı daha yüksek Bu durumda da tavana olmuş mu ypksa olmamış mı dıye çığ köfte atmak habyle zor olacaktır Üzucü bır durum değıl mı 9 Mete Apak Ansiktopedi ve kuyu Babıalı dc bırkaç gazete arasınddkıansıklopedısavaşıtûm hızıy la surmekte Dıleğım. bu sonu gelmcz yanşa bır an once son venp kulturu promosyonla satın alamayacaklannı anlamalandır Aksı lakdırdeTürkıve -bırakın kıtapokumayı- kıUpçı vıtnnıne dahı bakmayı kendısıne kulfet sayan ınsanlanyla bırlıkte lam bır kor İcuyuy a duşecektır Burak l lusaJ 5 OcakI993günu Cumhunyet'te Vfetın Yener'ın " Huseyın Rahmı faydasız bulundu başlıklı haber yaziMnı okuyunca \azann unlu romanının adındakı sozcüklenn çağnştırdığı anl.ımla Talım Terbıye KurulıP Başkanbğı'nca alınan anlamsız karann uçukluğunu bırlcştırdım ama bulunleştıremedım Umanm bu habcn okuyan duvarlıcgıtımcıler ışınctutkun çağddş ya/ın oğretmenlen "bır yaşıma daha gırdım" deyımını yınelemekten kendılennı alamamışlardır Habenn ılk paragrafışoyle "'MılbEğnım Bakanlığı lıselerde okutulan Turk Dıb ve Edebıyatı ders programında yaptığı değışıklıkle, bırçok unluTurk edebıydtçıyı "eserlennden faydalanılacak şahsıyetler" lıstesındençıkardı Talım ve Terbıye Kurulu BaşkanlığVnca alınan kararla Koroğlu, Pır Sultan Abdal, Huseyın Rahmı Gurpınar v e Zıya Gokalp artık ders kıtaplannda yer almayacak " Sız sız olun da şaşınp kalmayın busatırlanokuvunca Yanm yuzyıldır ders kıtaplannda önemlen vurgulanarak okutulan gur seslı ıkı dev halk ozanıyla cağdaş Turk yazınının kuruculanndan sayabıleceğımız, Türkçe'nın mıman ıkı buvuk yazan bır çırpıda yok sayacaksınız. Savdam demokrasının, duşuncede ozgurleşmenın boyutlannı tutucuoğretı ızlencelenne değın getınnek ısteyenler sozverenlerşımdı neredeler 9 Hanı Turk Dıb ve Edebıyatı ders kıtaplanna cağdaş Turk yazarlan alınacaktı 1 Nazım Hıkmet'ın, Rıfdt Ilgaz ın, Azız Nesın'ın, Yaşar Kemal'ın, M Cevdet Radyasyon kurbanlanmız Ç ernobılde meydana gelen kazadan sonra radyasyonlu tozlann ulkemızede selerek bazı urunlennızı radyoaktıf haJe gctırdıgını fakat ulkemızı yonetenlenn gereklı onlemlen almadıklan gıbı tehlıkeyı de halkımızdan gızledıklennı şımdı oğrenıyoruz Çapa Tıp Fakultesı doktorlan son yılldrda kendılcnne başvuran losemılı hasta savısındakı artışa dıkkatı çekmcktcdırlcr Şuanda kımın bu hastalığa yakalanmak uzere olduğu vehangımızın yaşdmının aalı bır şekılde sonuçlanacağıru kestırmemıze olanakyoktur Turkıye, kamuya ve halka venlen zararlann sorumlulannın aranıp sorulmadığı bır ulkedır Bu sorumsuzluğa o kadar alışılmıştır kı radyasyon olayı sorumlulannın yucedıvan onune çıkanbnalannın kamuoy unca ıstendığı şu günlerde bıle hukumetın bır uyesı. 21 yıldan ben sağlığa tehlıkesı nedenıy le Amenka'da sokulmeden bekletılen asbestlı bırgemınınTurkıye'de Turk ışçılen tarafından sokülmesını ısteyebılmektedır Bunu ısteyen bakanın duşuncesı şu olsa gerek tır "Turkıy e'de şımdıye kadar hangı bakandan hesap soruldu 1 Suç ışleyenlerden hangısı cezalandınldı 0 Radyasyon olayı nedenıyle bugun gostenlen tepkıler de yann vatışacak ve sorumlular kurtulacaktır Bennıçın Anday'ın, Cevdet Kudret'ın, Oktay Akbal'ın, Hıfzı Veldet Vebdedeoğlu'nun O Asım Aksoy un. Fakır Baykurt'un, Talıp Apaydın'ın, Cemal Sureya'nın metınlennı beklerken bırde ne gorebm' Koroğlu, Pır Sultan, Huseyın Rahmı ve Zıya Gokalp da kıtaplardan çıkanlıyor Olmaz böyle şey' Ama oluyor Ülkemızın son gunlennde oyle şaşılası ganplıkler oluyor kı saymakıa tükenmez işte bu da fanpbklenn turfanda son alkası Vedat Yazıcı Ankara korkayım 9 " Çevre Bakanı Doğancan Âkv urek'ın, asbestm tehlıkesızlığıne halkımızı ınandırabılmek ıçın asbestı yu7unesurmesını şaşkınlıkla karşıladık Turkıye'de Doğancan Akvurek'ten vararlanılabılecek bırçok yüksek gorev belkı bulunabıbr Fakat herhalde Çevre Bakanlığı onlardan bınsı olmasagerekür Nerede torulmuş yüzune asbest suren ır çevre bakanı 9 AyşeTekyıMız Irak'ı Kim Bombtfa*?.. Hanımbeyazbaşortulu Efendı çembersakallı Ikısıde kendı halınde Ikısı de nur yuzlu Efendı hacı Kutsal topraklara varmış, Arafafta dur- muş, Kabe ye yüz surmuş ıhram gıymış Mına'da şey- tan taşlamış, ustelık kurban da kesmış Sabah, gazetestnı açtı Okudu "Amerıka, Irak'ı bombaladı" Bak sen şu ıse 1 Efendı, Amerıka ya çok kızdı Bush Muslumanlann başına ateş yağdırıyor Saddam, ıster şoyle ısterboyle olsun, Musluman değıl mı' Bosna'da Islamın ırzına ge- çılırken Basra da 32'ncı enlemın yamacında fslamın top- rağını cehenneme çevırmek bağışlanır ış mı? Kuffar yıne çığırından çıktı Bak sen şu Amenka'ya' ' ingılıze Fransıza Müslumanın gerı zekâlısı, Batı'nın keferesıne çok kızı- yor, ofkelenıyor Hepımız gıbı değıl mı' • Zaman eskı zaman Baba Erenler bınlığı kavramış, hem çekıyor hem yüruyor Fıkra unludur, Bektaşı Babası.sallanasallanayolalır- ken mendılını onüne açıp oturmuş bır dılencıye rastlar Dılencı, ama ne dılencı 1 Bır gozu kor bır gozü şaşı Sağ ayağı omuzunda, sol ayağı altında Kolu çolak. Sırtı kambur Şallak mallak olmuş ınsan musveddesı sesle- nıyor - Allah nzası ıçın bır sadaka' Bektaşı ötesını berısını yoklamış, mangır yok Düşün- muş taşınmış, elındekı bınlığı herıfın burnuna dayamış- - Çek bır yudum -Olmaz -Neden? - Allah çarpar - Ulan, demış Baba Erenler, senı bu hale getıren o Al- lah değıl mı? Çarpılırsan belkı duzelırsın Bız toplumca çarpıldık 1 Çarpıklık her yanımızda mantığımızda, aklımızda, du- şuncemızde, olaylara yaklaşım bıçımlenmızde, abuk sabuk sıyasettmızde, tutarsızlığımızda kendını gosterı- yor Gerı zekâlılık parayla mı? Aşağılanmak Islamın yaşam bıçımıne donuşebılır mı? Bır dunya duşunun kı, Muslümanlar Vaşıngton un kapısında kuyruk olmuş, Ramazan manısı soyler gıbı yınelıyorlar - Bosna'ya mudahale ısterız -Neden? - Muslümanlar katledılıyor, kadınların ırzına geçılıyor, toplama kamplarında cınayet ışlenıyor, İslama kıyılıyor, ne olur ummetı Muhammet'ı kurtar -Yaoylemı? özal ın dostu Bush onunde dız çokmuş yakaran Müs- lumanların gozu onunde Bosna'yı brakıp Irak ı bombalı- yor, ertesı gun gazetelerın başlıklan ve TV'lerın haber- lerı -Amerıka, Irak'ı bombaladı. ' ' Haydı canım sen de 1 • Okuyan ya da duyan sanır kı, Amerıkan uçaklan Dal- las tan kalkmış Basra'ya varmış Irak aateşyağdırmış Oy»a Mekke nın Medıne'nın, Kabe'nın, Mına'nın, Ara- fat ın yamacında Vaşıngton kutsal topraklara uslenmış, Peygamber toprağından havalartıp Peygamber toprağı- na konuyor Mısır pısıp seyredıyor, Surıye ellerını ovuş- turuyor, iran kıs kıs guluyor >»•* Körfez şeyhlıklerı carıyelerın tapusuna Vaşıngton'un guvence damgasını vurmasalar, petrol saltanatını yaşa- yabılırlermı? Irak ı bombalayan Amerıkalı değıldır, Suudı Arap'ör, Surıyelı.Mısırlı, Iranlı, Katarlı, Ürdunlu, Lübnanlı Muslu- mandır, Bosnalı Müslumanın katlınde ve başörtülü kadt- nın tecavuze uğramasında suç ortağı da İslama kardeş- lerımız 1 Ama gerı zekâlılık ıleçıkarcılık bırleştı mı bütün bunları gormezlıkten gelır Musta/a Kemal le uğraşmayı yeğler NAZIM HİKMET KULTUR VE SANAT VAKFI Değumunun91.yıhıia N A Z I M H İ K M E T Saat 20 30 (suare) Konuşmacılar: Kültür Bakanı: FİKRF SAĞLAR Gazeteci-Yazar: ÎLHAN SELÇUK Saat Yorumlayan: Meral Taygun Sunucu NevzatŞeaol 3O(maüne) Yorumlayan: Meral Taygun Gun 15Ocak 1993 Cuma Yer AKM Konser Salonu Daveüyeler AKM Gışelen, Dunya Sıneması ve Nazım Hıkmet Kültur ve Sanat Vakfı "General Yazgan Sokak Mehdı Bey Ap 10/10 TUNEL' den temınedılebıhr MİTİNGEÇAĞRI RAD YASYONU G1ZLEYENLER YARGILANSIN! Konuşmaalar Leman Fırtma (İHD GYK Üyesı) t ,t , Hüsnü Öndûl (IHD Genel Sekreten) Türksen Başer Kafaoğlu (SOS tst Ç.P.) Zekı Karagülle (tsL Tabip Odası Başkanı) Celal Toprak (tst ÇGD Başkanı) Z Murat Çeüntaş (Balıkçılar ve Hayvanlar D.B^.) Ferruh Yavuz (NUSHED Başkan Yard ) Menderes Samanalar (ÇASOD Yön Kur. Üyesı) Gaaosmanpaşa Meydaru 16 1 1993Cumartesı Saat 13 00 İNSAN HAKLARI DERNEĞİİSTANBUL ŞUBESt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog