Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURfYET 10MART1992SAU 8 KENTYAŞAM Bdediyede 3 istifa • AA (tstanbul) - Pendik Belediyesi nde görev yapan 3 başkan yardımcısj istifa etti. Başkan yardımcılanndan Hasan Basri Özbek, Derviş Sevcan ve Necati Çelik'in henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı istifa ettikleri öğrenildi. Pendik Belediyesi'nde görev yapan öteki Başkan Yardımcısı Kemal Kuloğlu'nun ise görevini sürdürdügü bildirildi. Doğalgazda îşbirliği • Istanbul Haber Servisi - tngiliz Gaz Endüstri Birliği üyeleri Istanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tlığnıl Erkin'i dün ziyaret etti. 9-13 mart tarihlerinde Istanbul'da görüşmeler yapacak olan heyet Erküı'den doğalgaz projesi konusunda bilgi aldı. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Tugrul Erkin şunlan söyledi: "tngiltere'den Türkiye'ye çeşitli temaslar için gelen ticaret misyonu içindeki bir grup da Ingiliz Gaz Endüstrisi Birliği"dir. Türkiye'deki doğalgaz projelerinin geliştirilmesi için is olanaklarını takip etmek amacıyla büyük bir ekİD olarak Türkiye'ye gelmişlerdir!' Belediyeye protesto • tstanbul Haber Servisi - Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar, belediyenin yemekhaneleri ramazan ayı boyunca kapatmasına karşı çıkıyor. Belediye Memurları Sendikası (BEM-SEN) yetkilileri, 10 bin kişinin çalıştığı belediyede yüzde 75 oranında insanın kullandığı yemekhanelerin "onanm yapılıyor" gerekçesiyle ramazan ayı boyunca kapatılmasının yanlış bir uygulama olduğunu savunarak "2 seneden beri tadilat yapılıyor sözleriyle insanlan zor durumda bırakıyorîar. Çalışanlar ya dışarıda yemek durumunda kalıyor ya da evden yemek getiriyorlar. 2 sene öncesine kadar böyle bir şey yoktu. Defalarca Nurettin Sözen'e başvurduk, ama yanıt alamadık" şeklinde konuştular. YSangın: 1 ölü • AA (lstanbul) - Samatya'da kullandığı elektrikli battaniye kısa devre yapan bir kişi yanarak öldü. Samatya Caddesi Büyük Kuleli Sokak 16 numaralı evin üçüncü katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Olay sırasında uyuyan 80 yaşındaki Ahmet Hayırlıgil yanarak öldü. Itfaiye yetkilileri yangının, yaşlı adamın üzerine örttüğü elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu çıktığının belirlendiğini bildirdiler. Kazlıçeşme deyince akla deri fabrikalan gelir. Krde kanıksadığmnz çirkin görüntü.( Fotoğraf: CUMHURİYET) Kazlıçeşme'deki yıkım bir türlü bitniiyor, mühüre karşm faaliyet sürüyor Belediyenin dericilerle başı derttetstanbul Haber Servisi - Kazlıçeşme'de önceki gece bugüne kadar yapılan en büyük yıkımı gerçekleştiren lstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ve yıkım ekipleri sanayicilerin aşın tepkileriyle karşılaştı. Saat 02.00 sıralannda dozerlerle Kazüçeşme'ye gelerek yıkıma başlayan ekiplerle, işyeri sahipleri arasında çıkan tartışma zaman zaman kavgaya dönüştü. Belediye ekipleri Kazlıçeşme'nin bir an önce boşaltılmasını isterken bölgede işyerleri bulunan esnaf Tuzla'daki işyerlerinde arıtma tesisleri tamamlanmadığı için şimdiiik taşınamayacakianm söylediler. Kazlıçeşme'den çıkmamakta direnen işyeri sahipleri, belediyenin tutumunu kınayan bir dilekçeyi Başbakanlığa gönderdiklerini ve sert tutum karşısında toplu karşı koyma eylemi yapacaklaruıı belirttiler. lstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kazlıçeşme'de başlattığı ruhsatsız deri fabrikalannın yıkım çalışmaJan yaklaşık iki senedir sürüyor. Yıkım çalışmalan sürerken mühürlenen çok sayıdaki fabrikanın mühürü sökerek çalışmalarını kaçak olarak sürdürdüğü belirtiliyor. tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, mühüre karşın çalışmayı sürdüren fabrikalara karşı daha etkin bir mücadele verileceği bildirildi. lstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin mühürleri koruduğunu belirten Istanl ul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tuğrul Erkin, belediyenin çalışmalarını Istanbullulann da desteklemesini istedi. Tuğrul Erkin açıklamasında şöyle dedi: "Bilindiği gibi Kazlıçeşme'deki dericiler tamamen kent ve ınsan sağlığına aykırı koşullarda çabalarını asırlardır sürdürmektedir. Bu kuruluşlann kentin ortasında yasadışı faaliyetlerini durdurarak yeni kurulan Tuzla'daki tesislerine senelerdir taşınması gerekmesine karşın çeşitli bahaneler öne sürerek yasadışı faaliyetlerini sürdürmekte ve çevreyi zarara uğratmaya devam etmekte ve kendüerine tahsis edilen bölgedeki uygar çahşma düzenine geçmemekte direnmektedirler. Yapılan denetimler sonucu defalarca mühürlenmiş ve defalarca arkalarına bazı destekler de alarak mühürlerimizi sökerek yasadışılıklannı sürdüregelmişlerdir. Bunlar içinde 10 kez mühürlerini söken kuruluşlar bulunmaktadır. Belediyemiz bu bölgede yasadışıuğa müsaade «tmeyecektir." Kazlıçeşme'de irili ufaklı yaklaşık 200 fabrika ve atölye bulunuyor. Belediyeye ait alanlarda kaçak olarak yapılan fabrikalann yıkımlan halen sürüyor. Bugüne kadar yıkımlardan sonra açılan 40 dönüm aJan yeniden düzenlenerek yeşil alan olarak halkın hizmetine sunuldu. Belediyenin bölgeyle ilgili iki ünar planı bulunuyor. Deniz tarafında bulunan Kennedy Caddesi ile bölgenin ortasından geçen Demirhane Caddesi arasındaki alan 22.8.1990 tarihinde onaylanan imar planına göre "kamu hizmet alanı" olarak aynldı. Burada dinlenme ve eğlence alanlan, sosyal ve kultürel alanlaı*, katlı otopark, fuar, sergi, kongre salonları gibi çalışmalar yapılacak. Demirhane Caddesi ile tren yolu arasında kalan alan arasında ise 19.11.1986'da onaylanmış imar planına göre işlenmiş deri eşya pazarlama ve konaklama tesisleri yapılacak. Dikişsiz ameli\ at AA (lstanbul) - Amerikan Bristol Hastanesi'nde doktorlar için geçen yıl Türkiye'de de uygulanma- ya başlanan Laparo-Endoskopik Cerrahi Kursu açıldı. Kursun açılışında konuşan Amerikan Bristol Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Rah- mi Koc, tıpta büyük gelişmeler olduğunu, ancak bunun Türki- ye'ye çok yavaş girdiğini belir- terek bu tür kursların yeni tek- niğin yaygınlaşması açısından önemli olduğunu söyledi. Hastane Genel Müdürü Ge- orge Rountree ile Genel Cerrah Ragıp Tanrıtanır da kurslara ilişkin bilgiler verdiler. Daha sonra kurs direktörü Ingiliz Doktor John Sounders, Kapa- roskopik Kolesistektomi'nin In- giltere'deki uygulamaları ve so- nuçlannı anlattı. Cumartesi gününe kadar sü- recek kursa 100'e yakın doktor katılıyor. Doktorlar, teorik bil- gilerin yanı sıra bu sürede ya- pılacak 15 ameliyatı da izleye- cekler. Dün kursun ilk günün- de 34 yaşındaki Gül Aydınoğ- lu adh bir kadının laparoskopik yöntemle safra kesesi alındı. Hastane, kurs sırasında ameli- yata alınacak doktorlardan 3 milyon lira ücret alırken hasta- lar ücretsiz ameliyat oluyorlar. Amerikan Bristol Hastanesi Genel Cerrahi Ragıp Tanntanır, gazetecilere bilgi verirken bu yöntemin Türkiye'de hâlâ tartı- şıldığını kaydederek "Amerika, artık acık safra kesesi ameliyat- lannı bir meslek hatası olarak görüyor" dedi. Ingiltere'de artık hastaların açık ameliyatı kabul etmediği- ni, asistanlann da açık ameli- yatları bilmediklerini belirten Tanntanır, şöyle konuştu: "Bizde yöntem tanınmıyor. Aslında dikişsiz yöntemde bir aletle hastanın karnından içeri giriyorsunuz ve bağlı olan ek- randan açık bir ameliyatta gö- remediğiniz kadar hastanın içi- ni görebiliyorsunuz. Bu ameli- yatlarda risk oranı yüzde 3-6. Yani ancak bu kadar bir risk hastayı açık ameliyata almaya yol açabiliyor. Bu da hastanın ağır bir üst kann ameliyatı ge- çirmiş ya da ağır akut safra ke- sisi enfeksiyonu geçirmiş olma- sı gibi durumlarda gerekebili- yor:' Türkiye'de artık dikişsiz ameliyatın safra kesesinin yanı sıra jinekolojik ameliyatlarda, karaciğer kistlerinin alınmasın- da ve bağırsaktaki yapışıklıkla- rın ayıklanmasında kullamldı- ğını anlatan Tanntanır, "1leri- de genel cerrahi ameliyatlann yüzde 9O'ı bu yöntemle yapıla- bilir" şeklinde konuştu. Ragıp Tanntanır, laparosko- pik yöntemle safra kesesi ame- liyatının Amerikan Bristol Has- tanesi'nde 10 milyon liraya mal olduğunu ve hastalann bir gün hastanede tutulduğunu bildirdi. 14 Mart Sağhk Haftası kutlanıyorAA (tstanbul) - 14 Mart Sağ- hk Haftası, İstanbul'da da çe- şitli etkinliklerle kullanıyor. lstanbul Tabip Odası'nca SSK Okmeydanı Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda konusan Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, günümüzde tıp egitiminin pahalı, modern araç- larla yapıldtğını, oysa ülkemi- zin olanaklannın sırurlı olduğu- nu söyledi. 11 Sağhk Müdürü Necati Er- soy da sağlığın bir toplumun varhğını sürdürmesi açısından büyük önem taşıdığını belirte- rek Türkiye'de sağhk hizmetle- rinin yeterli olduğunun söylene- meyeceğini kaydetti. lstanbul Tabip Odası Başka- nı Prof. Dr. Selçuk Apak da Türkiye'de hekimlerin kronik- leşmiş sorunlan bulunduğunu, bunlar arasında özlük hakları, rotasyon, zorunlu hizmet, nö- bet ve uzun süreli çahşmanın yer aldığını söyledi. önümüzdeki dönemde oluş- turulmak istenen sağhk politi- kalannda meslek odalannıu görüşünün ahnması gerektiği- ni belirten Apak, sağhk alanın- da birçok yaial değişiklik yapü- masının önemine işaret etti. SSK Okmeydanı Hastanesi Başhekimi Dr. Kâzım Sarı da hastane hakkında bilgi verdi ve Türkiye'de ilk kez kendi hasta- nelerinde demokratik katılımı sağlamak amacıyla hastane meclisi oluşturduklarını söyle- di. - Sinemo • Tiyatro • Gösteri 232 64 26 • 230 21 87 I m n ı n , rtLM A M M I SOTIAK: -tsrAjrern. DA SOB TAHOO- Robert's Movie ilk utnslarara türtc ftlmi tr&vesuten. eçcınseiien. uyusturucu tutfcuni&nyla Rrotttmı, şiddetı. duıamızml ve carpteı aolatomıyla bir türk filnu. YÖnetmen. Caaan 0«r«da GOrüntü YCnetmerü Jfirgn /ârgsa Oyuncular »mtrtokBttneha» AsbAftan JotanK*Uy tFA CTürklye^ VA1PROD • Praasa) • CÎNZCAM cAjnanya.1 tflatm»: ûzen Püm Ommmbtj QAJt (M7 M <S| n OQ-*S.OO-1S 00-17 15-ifl 30-21 4S Bayajly &EPOP (2S1 11 7C> 12OO-14 iS'6 30-1» 45-21.00 K«M*yU (M«00S0) 11 00-1100-'5 (S-17 15-1930-21 30 13 Mart ta Sinemalarda Osaretiniz varsa siz degeUn 16 YASINDAN KÜCÜKLEfi S£YR£D»I€Z Korkunundoruklarında.... | Har an tehlikeli bir saattir. DESPERATE HOURS •TEHLİKELİ SAATLEff I M h l U ' l (2471)18) 2.90-14 30 —12 00-14 30-17 04-19 30-21 45 I77T3 fcy^kLAU-1(î«nZ4) ItiU 12.00-1415-1650-11.45-21 15 «MlU»W0H(T(a7 74tl| 11JXV13 15-15.15-17.30-19 30-21.30 Ki;.Yrovi'\cnARi "TURNELERNEDENIYLESONOYÜNUR- turgyt Ozakman FEHBM KONAGr Müzik: Ruhi Ayangil Yön: Hakan Altıner Müşlik Kenter Gösterisi Nazım Hikmet KUVAY1 MILLİYE Oyunlaşüra» ve Yön: Oquı Aıal 'VMlCâSiaf L Razumovskaya B.Paksoy SEVCİLİ YELENA SERÛEYEVNA Yön: Yıldız Kenter -uııonr HHmt(mm«M Al Pacino - Mlclıelle Pfeiffcr FranKie&JohnnyPREITV WOMAN*IN Yönetmenlndcn. Bsndı* ŞJŞt-1 MKr (35<l3«!lltt»-l3'5-!530-IMO-?tl5 (24162 03) «00-14 15-16 3O-l»»2145 FREDOY'NİN ÖLÜMÜ SON KAIVt DELI ETMEDHVIMO au OUUCT 3. HAFTA YftanmPETERFAIUAN 2 £S İLİŞKİLER LAURADERN DtANE LADD 1M2 k l DALDAOSCAH AO*T1 1S MAirrta StNEMAtAROA 2. HAFTA Yöneimen: STCPHEN FREAfS B A Ş R O L Ü N Ü O Y N A D I Ğ I İ L K F İ L M D E VIN111 L I U kalpli kızları yumu 5ÜPER ıLAÇ *<ı« .*•;• *• •:m y •-1» 4 .'A,., '/„•/',• m DALDA OSCARS A ADAY BALI KÇI KRAL 11 30-14 1S-16.4S-1S.1S-21 X 12 00-14 30-17 00-18 30-21 45 12.1&-14 3O-14 45-19 00-21 15 5. HAFTA TRI* Sinema • Tiyatro Gösteri 232 64 26 • 230 21 87 CBMALREŞİTREYüaKONSEflSALONU 16 Mart Pazartesi Saat 21.00 İ.Ü. DEVLET KONSERVATÜVARI SENFONİ ORKESTRASI EVGENI SAMOILOV Şef VERDA ERMAN Piyano Mozart, Saint Saens Rossini, Liszt, Rimski-Korsakof 21 Mart Cumartesi Saat 19.00 GENÇ YETENEKLER SERİSİ ZEYNEP EREN METE Viyolonsel SEHER TANRIYAR Piyano Stravinsky, Beethoven, Brahms, Paganini ~X- TürV Hovo Yolan Katfcıianykı • 15 Kitinin ü>tûnd«4>i gruptora % 25 indiritn uyguianr. • Oğrvnd, öğr»tm*n v« «m*kli indirimi Kim y*rt*rd« % 50'dir. B.M Soft, Y.rl.rı: Komar Solonu 248 53 n AKM Gi»l«i 251 56 00 Vokkoroma 5uody« 360 90 90 N>pa Musc C*nt*r Si»« y. Atrium Migros 240 28 45 560 83 39 9İII0IIMİ Tiyatro Gösteri 232 64 26 23O21 87 DEVLET TİYATROSUİ OOJIIrSTSOSU (2S1 56 0O/2S4) (Sdl. Cm.Pet. C.m: 19.00 C»M5 00. I9M. Paı: 1S.00I İKM6UIÜKS1L0N (251 56 00/254) (CM 21.30, Pomt: 14.00, 19.00) William Shaln»!lam ihakespeore FIRTINA Tûrkçeji: Can Yücel Yönelen: Bajor Sabuncu ) 4,15 Mart Aziz Nesin YAŞAR NE YAŞAR NEYAŞAMAZ Yönelen: Kenan l>ılt Müıilc Timur Selçuk 21,22Morl 1KMK0NUR SAIONU (151 56OO/2S4.7 (Cnıh 19.30, Pamc: 16.00) William Gibıon SALINCAKTA İKİ KİŞİ Türtçeıi: Sevgi Sanlı Yöneten: Alev Sezer U,15Mort Ira Levin OLUM TUZAGI Türkçeu': Hale Kunlay YâtMten: Kortal Tibet 21,22 Mort YILDIZ SİRAfHIUTROSU (249 69 44 256 30 80) (Co/,P>r,C»: 19.00) Auh^oi ORESTEİA Yöneten: A4oıtala Avfaron 11,12,13,18,19,20 Mart Holdun Toner SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yönelen: Semıtı Sergen 18, 19,20 Mart JKLÜDE KIYMAUBAMYA Yöneten: Can GOrzap 10,11,12,13,14,15NV3rtSurak Mikoil.Uçar UMUT CİNAYETİ Yöneten: Zokai Müftücğlu 171819^0^1^2 Mrt AJi ToAJi Toygun MASAL BAHÇESİ Yönelen: Eı«o Ozrnan l Mart 111.00] [Sal Gıı, Pcı Cıın: 20.30 (•1:15.00, 20.10, Pa: 16.00) Georg Büchner "SSTÇevjri ve Reji: Semıh Fınnaoğkı 10,ll,ı2,13,)4Mort Nezihe A/az AFIFEJALE Yönelen: Kenon t^ık 17,18,19^0^1,22 Mort „ Jpkop Lorey KUÇUK MOZART Tûrkçeji: Safp Son Yönelen: Faik Ertener 15,22 Mart (11.00) Aynca Silef Solıj: Gaiieria Don: 559 95 40/1104 Vakkoramo Taluım: 251 15 71 Vakkorama Suadiye : 360 90 90 • £ j S E H İ R T İ Y A T R O L A R I ÇOCUK OYUNLARI BAŞLADI M»il Oirı MACHAOO SEVİMLİ HAYALET ^ Uyırlıyni: Böloıl KINAY % tSnelm: Haktn ALTIMER Turgay VILOIZ PALYAÇO PRENS Y M M I : Erhan UZCI06LU Muharrraı $EN SIRIK- OBUR- CAMGÖZ Tümtan: Aliye UZUNATAGAIt Griırnn KARDE$LER HANSELVE GRETEL Uyırlırın vt Ytoitın: Ntl'ı AtTIKEfl ÇOCUK O.YUNUM HER CUMARTESİ-PAZAI StMO SAAT 11 .B01£*ll DEVLET ! TİYATROSU 21 Mart'tan başlayarak AKM KONSER SALONU'NDA . . . . OLUM TUZAGI Türkçesi Hale Kunfay Yöneten Kortaj Tibet DekorEihem Ozbora Kostüm:Mihriban Oran IşılcSerfıat Aian Oynayanlar. Erdoğan Ersever, Şefif Sezer, Civan Conova, Sema Çeyrekbay, Faik Ertener 21-22 Mart Tel:251 56 00/254 TAKSIM SAHNESI'NDE l^tezihe Araz AFIFEJALE YönetenıKenan Işık Oynayanlar: Arsen Gürzap, Muammer E»i, Sevd Gökçe, Tuğrui.ÇeKrter, Efvan Miroioğlu, Merih Avkıran, Metin Belgin1 .Özden Çiftçi, Gamze Yofiar, Rüçhan Çalıjkur, Ce- mal Ünlü, Taner Birsd, Okfay Koruhan, Cem Kurtoğlu, Mahir GOnşıray, Selen Şenbay. Selçuk Kıpçak, Payidar Tüfekçioğlu, Erfen'n A/akon, Şukran Eldem, Muıa Uzun- lor, Ali Dvtenlcalkar. 17,18,7 9,20,21,22 Mort Tel: 249 69 44 GÖHÜL ULKü GAZANFER OZCAN .. TİYATROSU ÜVEY BABAMP.resi-Sab hori< hergün 21.00'de Pazar 15.00 vt 19.00'do GİM Saot 12.00ı*. oçıkr T e I : 2 4 6 8 0 9 1 SÜKHKM/I MüzikalıKomedi lAnOrn. Haldtoı Oormen SON I S O Y V H ı»*uırm«. jı.00 MZMt \itty\MD SekfY«Wl Komco Tım»o U l t Suo<ty< w » ftlar GuLRıZ SURURı TıYATROSU l ı l ı k l l l C l l »• 140 Tıl 251 iltS-16 FERHANGİ ŞEYLER F.rhan Ş.r»oy .s 21.00 Paxar.lS JO Cihan öksüz • Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIK KABUĞU Cuma:21.00 C.le*i: 1 Î.3O ^ BAKIRKÖY BELEDİYE ^ TİYATROLARI 507 43 82 AZİZ NESİN SAHNESİ 502 08 53 BİR GEÇMİŞ ZAMAN EĞLENCESI Yöneten: Ahmef Gülhan 19-20-21-26-27-28 Mart Y l N İ 0 Y U N Sabahattin Kudret Aksal Yöneten:Turgay Kantûrk Mûzik.Server Acim 10-11-12-13-24-25-31 Mart Aziz Nesin .OYUNI Yöneten: Ahmet Gülfıân ' Müzik: Ari( Erkin 14-15-22-29 Mart İNÖNÜ CAD.GÛNGÖRPI ŞUBE MÜD. ALTI-HAZN6PAR r j Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 9-15 Mart 1992 Harbiye M. Erlugnıl Sahneti 1240 77 20) Dand Hen HWAK MÖSYÖ BUTTERFLY lüfkçnnTiKM-iliTtTGIia (ICMU?-13-Hikrl) »^•yGOGOl MOFCTTIŞ r«iç«scM. CndttMUT-MGÛUT r.ne»: M USAKCUI ÜSltalto»! Uskudar Mutohisıade CelolSahne>i|333 03 97ı SÜÛSİKII AİLE ŞEREFİ T H C M (•*• GVMBI [10-111213-14-15 M Kadıkey Haldun Toner Sahnesi (349 04 531 ksMMUa ŞAMPİYONLAR I.fkîM: « n a TÖCÛMER r«»«H: Mn, OÖIÜM» (10-11.I BİR KADIN liıkçci So.ro UU«)e(l Gaıioımanpata Sohnesi (545 45 291 H Ü Z O N L Ü BİR KOMEDİ ı İAIÜKCU ç FERMANU DEU HAZRETLERI İİiWİ (UMori 20J0/K Mert: 15.00-70.30) OYUN GUNLBU: Salc 20.30/ÇarşamİB: 15.0O-20.3O/Per Currt20.30 Cumortest 15.00-20.30/ftızor. 15.OO-1J.3O IİIETIEI îtYATKO GtŞELERİNİN YANISIM TAKSİM VUIKOtAMA (MEKEZ) VE KADIKÖY HAIDUN TANER SAHNESİ W U U ) GISEIERİHOE SAHUUnAOIt.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog