Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

17KASIM1992SALJ CUMHURIYET SAYFA HABERLER Yılmaz'dan hûkûmete eleştipi • ANKARA(ANKA) -ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, hukumeün ekonomık pobtıkasını eleştırerek " 1992 enflasyon açısından boşa harcanmış kayıp bır yıl olmuştur 1993'de daha kotü olmaya adaydır"dedı Yılmaz hükümetın bır yıllık ıcraatıru değerlendırmek amaayla cumartesı gunu bır basın toplantısı yapacağını büdırdı Hukûmetın koyduğu hedeflenn hıçbınne ulaşamadığını. ekonomık programının ıse tamamen çoktuğunu ıfade eden Yılmaz ""Bu hukumeün en önemü vaatlennden bın enflasyondur Bıryıhn sonunda yuzde 30'a 500 gunün sonunda ıse yûzde 10'a ındınlecekü Ancakbır yılda enflasy on yüzde 70'e dayandfdedı CHP'nin jzmir örgütlenmesi • İZMf R (Cumhuriyet Ege Bürosu)-CHP Genel merkea, Izmır II Mechsı'nce belırlenen lOılçebaşkanmı onayladı CHP Izmır II Başkanı Erol Gungor, Sı>ası Partılcr \ asdsı'nın bırsıyası pdrtıyı hcrhangı bırılde örgutlenmış kabul etmek ıçın o ıldekı ıl^elenn uçte bınnde orgutlenmesını öngörduğunu habrlatarak "CHPİzmır'de orgutlenmıştır"dedı Gungor'un verdığı bılgıye goreGenel Merkez'ın onayıy la göreve getınlen ılçe başkanlan şunlar Ismet Korkmdz(Kıraz) Remzı Çebkel (Selçuk), Beyazıt Bo\an(Kınık) Rıfat Korkmdz(Bcrgamd) Serdar Değırmencı (Menemen), Erdoğan Ercan (Foça), Nazır Atçı (Buca), Hıkmet Sokmen (Bornova), Ahmet Zıya Demır (Urla). Kadır TekınlÇıglı) Demirel hakkında gensoru • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Başbakan Suleyman Demirel ve üç bakan hakkında gensoru açılmasına ılışkın önerge, bugun TBMM Genel Kurulu'nda goruşulecek ANAP Denızh Mılletvekıh Hasan Korkmazcan ve otuzbeşarkadaşı, l kasım seçımlennde devlet olanaklanndan yararlanarak. temel yasalara aykın bıçımde seçmen ıradesı uzennde baskı uyguladıklan savıyla, Başbakan Suleyman Demirel ıle İçışlen Bakara Ismet Sezgın. Ulaştırma Bakanı YaşarTopçu ve Devlet Bakanı Orhan Kıleraoğfu hakkında gensoru açılmasına ıhşkın bır önerge vermışlerdı Önerge bugun genel kurulda goruşulecek TÖB-DER'in • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TÖB-DER yoneücılen, hükümetten TÖB-DER'ınyenıden açılması ve mal varhğının ıadesını ıstedıler Eğıt-Der, Eğt-Sen. Eğıüm-Iş ve TOB-DER yonetıcılen. dun Başbakan Suleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Erdal Inönu'yu zıyaret ederek, TÖB-DER'ın asken mahkeme tarafından mahkum olmasına karşın, avıl mahkemede beraat etüğını soy ledıler Oğretmen temsılalen. kapatılan sıyası partılenn dedemokrasının gereğı olarak tekrar açıldığma da dıkkat çekerek, 200 bın uyesı ve 500 mılyann üzennde malvarhğı olan TÖB-DER'ın açılması ıçın bıryasatasansı hazırlanmasını ıstedıler Cezaevi'nde dövme olayı • ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Se>fı Oktay. Çankın Cezaevı Bınncı Müdurü Celadet Özer ıle Başgardı> an Recep Aslan'm boyunlanna poşu taktıklan gerekçesıyle 2 tutukluyu dovdüklen ıddıasının savahk tarafından ıncelendığını soyledı Oktay ,kamu görevblennın mahkum ve tutuklu dovmesının yasal olmadığmı behrterek savahk tahkıkatının Bakanlığa bıldınleceğını, ona göre ıdan ışlem yapılacağını kaydettı Bakan Oktay, I993butçe tasansırun TBMM Genel Kurulu ndan geçmesmden sonra Başbakan Suleyman Demırel'e cezaevlennın sorunlan konusunda bır bnfıng vereceğını sozlenne ekledı TBMM Genel Kurulu'nda yann goruşulecek olan CMUK için DYP'nin 'Şahinler'i ikna edildi CMÜKikinci kez Meclis'teANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ko- ahsyonu oluşturan partılenn aralannda uzlaşmasından sonra, Ceza Muhake- melen Usulu Kanunu (CMUK) yann TBMM Genel Kurulu'nda goruşule- cek DYP gnıbu ıçınde sorun yaratan "şahınler" ıkna edıhrken, DYP Grup Başkanvekıllennden Belur Samı Daçe. "Sıkıntı çıkması ıçın neden yok CMUK kamuoyunu yordu, arük bıt- mesılazım" dedı ANAP Grup Başkanvekıllennden Mustafa Kalemk, "Komısyondan ge- çen şekle evet dedıklennı, ancak son de- gışıkhklen ınceleyeceklennı" soylerken. CHP Grup Başkanvekıllennden Uluç Gurkan. 'Bız SHFden seçıldık, DGM'lere karşıyız dıye hepımız ılan et- ük Parlamentodakı sayısal gücumüz DGM'len kaldırmaya yetme>ebılır, ama çıkarttığımız bır yasada DGM'len ozel bır yetkıyle donatarak ozel bır DGM hukuku yaratmaya hakkımız ol- maması gerekır" dedı Önemli bir adım Aylardır gündemdekı yennı koruyan CMLK, yann TBMM Genel Kurulu'- • DYP Grup Başkanvekıllennden Bekır Samı Daçe, "Sıkıntı çıkması ıçın neden yok. CMUK kamuoyunu yordu, ar^ık bıtmesı lazım" dedı ANAP Grup Başkanvekıllennden Mustafa Kalemlı, "Komısyondan geçen şekle evet dediklerinı, ancak son değışıkbklen ınceleyeceklennı" soylerken, CHP grubu "özel bir DGM hukuku yaratılmasını engeflemeye" çahşacak. nda gorûşulebılırse, gündemdekı önem- lı bır tartışma konusu çozume ulaştınla- rak, demokratıkleşme alanında onemb bır adım atılabılecek Koahsyonu oluş- turan partılenn uzun tartışmalannm ardından karşıhkh odünlerle anlaşma- sından sonra, DYP ıçındekı "şahınler" de ıkna edıldı SHP'nın yasayla ılgıh ısteklenne karşı çıkanlardan DYP Ankara Mılletvekılı Bakı Tuğ, 'Benım bır ıtırazım yok Za- ten kabul edılen şekıl, bıam üzennde daha once anlaştığımız şekıl Partımızde şahın mahın de yok Bunlar uydurma Uzlaşılan şekle ben de ona> verdım" dedı DYP Grup Başkanvekıllennden Bekır Samı Daçe de, "bu konuda kendı gruplannda bır sıkıntı olup olmadığı- na" ılışkın sorumuza. "Sıkıntı olma- ması lazım Konuşulacağı kadar konu- şuldu, grup ıçınden herhangı bır ale>hte tavır gelmedı CMUK hepımızı yordu, kamuoyunda yorgunluk yaratü Arük bıtmesı lazım" yanıünı verdı ANAP Grup Başkanvekıllennden Mustafa Kalernlı, "Komısyondan çı- kan şekle evet dedıklennı, ancak koalıs- yonu oluşturan partılenn uzlaştıklan son şekıl konusunda henuz aynntıh bıl- gılen olmadığını" söyledı Mustafa Kalemlı, "Teklıflenmıze uy- gunsa ıncelenz, yıne ona> vennz" der- ken, uzlaşılan son metru ınceleyen ANAP Kastamonu Mılletvekıh Murat Başeskıoğlu. "önergeyı görmedık An- cak, prensıp olarak esas karşı çıktığırruz nokta. Başbakanın soyledığı gıbı. gelen gıdenherkesbutasanyısoruyor Bu,'ışı bıtınn' yaklaşımıdır Bu yasa çıkacaksa, bu demokratıkleşme bızım ınsanımız ıçındır, dışandan, uluslararası kuruluş- lardan baskı \ar dıye zorlamayla olmaz Bız Adalet Komısyonu'nda çıkan şekıl- de mutabık kalmıştık. şımdı yenıden ın- celeyeceğız" dıye konaştu CHP grubu ıse. CMUK'un bazı mad- delenne muhalefete hazırlanıyor CHP Grup Başkanvekıllennden Uluç Gur- kan, "ısüsna anlayışını kabul etmedık- lennı" behrterek, sozlennı şöyle surdur- dü "Ceza usulu suçluyu ve suçu ortaya çıkarmaya yonelık bır olaydır Suçun bulunmasında, suçlunun bulunmasında farkh usul uygulanamaz Suç nevıne go- re gözalü surelen uzatılabılır Ama mahkeme alanına gore bu yapılamaz Bız bu ısüsna maddelennı genel kurulda duzeltmeye çalışacağız Aynca bızım açımızdan DGM çok önemli SHPVten seçıldık, "DGM'lere karşıyız' dıye hepı- mız ılan ettık, parlamentodakı sayısal gucümuz DGM'len kaldınnaya yetme- yebılır, ama çıkarttığımız bır yasada DGM'len ozel bır yetkıyle donatarak ozel bır DGM hukuku yaratmaya hak- kımız olmaması gerekır SHP'nın şu an- layışını da kabul etmıyorum Şu kadar da\a var, bu kadar kışı ıçın ıyıleştırme yapıyoruz. şu kadar kışı ıçın yapa- madık Bu, sosyal demokrasmın cşıtlık anlayışına u>Tnaz " Cindoruk, Erol Simavi Özel İletişim ve Eğitim Merkezi'nde dersverdi 'Demokratikleşmede geciktik' • TBMM Başkanı Hüsamettın Cindoruk, insan haklannın uyeulanmasında geç kafindığını behrterek bu gecıkmeyı ne anladığını ne de anfatabıldığını söyledı İç PoKtika Servisi-Türkıye'- nın demokratıkleşme sürecını kısaltması gerektığını vurgula- yan TBMM Başkanı Hüsamet- tın Cindoruk, "fnsan haklannın uygulanmasındakı gecıkmeyı anlamakta zorluk çekîyorum" dedı Bu geakmenın meclıse bı- rakılmasını dd yanbş bulduğunu ıfade eden Cindoruk, " Bır ta- lepte bulunuyorum Bu sureyı ve surecı kısaltmak ıçın hem ka- muoyumuz, hem sıyasal partıle- nmız daha duyarb olmalıdır "- dıye konuştu Humyet Vakfı Erol Sımavı Özel llcuşım \e Eğmm Mer- kezı'nın dörduncu öğrerum yılı açıbşınakatılanCındoruk,"Tur- kı\c nın venıden vapılanmasın- da parlamentonun gorevı" ko- nulu açıhş dersmı gerçekleştırdı Mecbsın yürütme erkme daha buyuk ılgı alanı ve faabyet alanı bırakmasını gerekb görduğünü ıfade eden Cindoruk, aynca mecbsın dokunulmazbğı, ımtı- yazlan açısından da ekonomık ışlere kanşmasım da yanlış bul- duğunu söyledı Cindoruk. "Türkıye gıbı hele ekonomık kalkınmasını yapmamış. yapısal değışıkbklen gerçekleşurmemış ülkelerde bu daha tehbkeb Soz- gelımı enflasyon konusunda hu- kumeün kendı başma vereceğı kararlarla bu meseleyı yurutme- sınıyeğbyonım Deneümorganı TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "Türkiye'njn veniden vapdanmasında parlamentonun görevi" konulu açıhş dersini gerçekkştirdi. (Fotoğraf UGUR GUNYUZ) gorevımızı yeterb buluyorum" dıye konuştu Turkıye'nın gundemınde ıkı sıyasal partının de goruş bırbğı- ne vardığı ozelleştırme konusu- nun \tr aldıgını sovleyen Cin- doruk, özelleştırmenın yasama denetımınde yapılması gerektı- ğını soyledı Cindoruk, ıç borçlar ve dış borçlar meselesınde de aynı şe- kılde mecbsın bır venmbbk de- netımı yapmasını sağlayacak bır anayasal duzenlemenın ya- pıbnasını da ta\sıye etüğını söy- ledı Cindoruk, böylece mecbsın denetım gorevmı de önceye ala- caklannı bebrttı Turk sayışta>ının sadece he- saplan mceledığını tekrariayan Cindoruk, "Sayıştay, Mecbsın bır özel kurumu ve uzmanbk kurumu nıtebğı kazanmabdır Sayıştay sadece hesap değıl, büt- çenın sarfivaüyla ılgıb ılke ka- rarlan da vermebdır " dıye ko- nuştu Parlamentonun sırtındakı ıkına bır yukün de 'insan hak- lan' olduğunu söyleyen Cindo- ruk. bugun Turkıyede insan haklannın butun guvencelenyle varolduğunu soylemenın zor ol- duğunu büdırdı Ulkenın ıçınde bulunduğu anarşı ve terörun bunu engelle- dığını soylemenın de hukuka yakışmayacağmı anlatan Cin- doruk, şö\le dedı "Olağamıstü halle ılgıh aynnülar. avncaüklar bızım ınıllcılcrarası bclgelcrde ım- zamız alünda bulunan smırlann ıçınde vardır Onlan bahane ederek, onlan gerekçe gostere- rek Turkıye, insan haklannı dskıvaalamaz gccıktırcmez " Turkıye'nın demokraukleşme surecını kısaltması gereküğını vurgulayan Cindoruk. "İnsan haklannın uygulanmasındakı geakmeyı anlamakta zorluk çe- kıyorum, anlatmakta zorluk çe- kıyonım Bu süreyı ve sürecı kı- salunak ıçın hem kamuoyumuz, hem sıyasal parulenmız daha duyarb olmahdır" dıye konuştu TBMMİÇTÜZÜĞÜ Milletvekili kürsüden indirilebilir \NKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - TBMM Anayasa Ko- mısyonu'nda, TBMM Başka- nı Husametün Cindoruk un "kürsüden zorla adam ındıren veya cısım atarak tecavuz eden mılletvekılıne ceza ongo- ren" önensı benımsenmedı Komısyonda, yururluktekı ıçtuzuğun. "goruşmelerde ge- nel duzen" ve "başKanın soz kesmesı" başbkb 66 \e 67 maddelenndekı değışıklık onenlen görüşulurken, Cın- doruk'un gonderdığı onende yer alan hukumler de ele alındı Soz konusu maddelere. "Ha- tıp kursüsune. başkan tarafın- dan soz \enlme>en hi(, kımse çıkamaz Kürsüdekı konuş- maanın sozunu kesmek veya herhangı bır mudahalede bu- lunmak. hatıbı ındırmek amacıyla kursuye çıkan ve>a konuşmacıya bır cısım atmak sureüyle tecavuzde bulunan mılletvekılı uç bırleşıme kadar genel kurul salonundan çıkar- ülır" fıkrasının eklenmesını ıçeren Cındoruk'un onensı tarüşüdı DYP Nevşehır Mıl- letvekıh Osman Seyfı, "Ebnde Kurt ba>Tağı ıle kürsüye ge- len. Turkçe konuşmak. yemın etmek ıstemeyenı, kursuye çıkarak ındırmek herhalde sakıncalı obnamah" dedı Goruşmelerden sonra, soz konusu hukumler benımsen- medı ve ıçtuzuğun halen uygulanmakta olan 66 ıle 67 maddelen kuçuk bazı düzen- lemelerle kabul edıldı Demirel, PKK'nın silah bırakmadığını,Kuzey Irak'taki harekâtın sürdüğünü söyledi: PKK ne silalılı ne de siyasigüç olabilirANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Suleyman De- mirel, PKK'nın sılah bıraktığı yolundakı haberlenn doğru ol- madığını, Kuzey Irak'taJu ope- rasyonun henuz sona ermedığı- nı soyledı Iran \e Sunye ıle yapılan temaslan değerlendınr- ken, "bu ulkelenn meseleyı ıyı anladığını' vurgulayan Başba- kan, PKK'nın Iran veSunye'de sılahb ya da sıyası bır guç ola- mayacağını bıldırdı Başbakan, HEP mılletvekıllennın açlık grevlennı değerlendınrken de. terönstlenn dev let gorev lılen ve halkı katletmeye devam etükle- nnı anımsatarak, 'Bu ınsanla- nn kanını dokenlere arka çık- mak ıçın grev yapılıjorsa, bunu dunyanm hıçbır yennde kımse kımseye anlatamaz Hıçkımse PKK cmayet şebekesıne arka çıkamaz" dı>e konuştu • Demirel. HEP milletvekillerinin açlık grevlerini değerlendınrken de, teröristlenn devlet görevlileri ve halkı katletmeye devam ettıklennı anımsatarak, "Bu insanlann kanını dokenlere arka çıkmak içın grev yapılıyorsa. bunu dünyanın hıçbır yerinde kimse kimseye anlatamaz. Hıç kımse PKK cınayet şebekesıne arka çıkamaz" diye konuştu. Başbakan Suleyman Demi- rel. guvenhk guçlennın Kuzey Irak'ta yuruttuğu harekatla PKK'nın bölgede genış çapta etkısız hale getınldığmı. ancak operasyonun henuz bıtmedığı- nı so>ledı Demirel. dün sabah makamında gazetealenn çeşıtb konulardakı sorulanna şu >a- nıtlan verdı -PKK'nın sılah bırakmadığı yolundakı habe> len nasıl değer- lendınyorsunuz0 DEMİREL - Kım demış PKK'nın sılah bıraküğını 9 Bı- raküğı lafı doğru değıl, ama Kuze> Irak'takı PKK konsant- rasyonu genış çapta tesırsız hale geunlmışür_ -Osman Öcalan, 'Türkıye'ye karşı hareketlenmız devam edecek, ama sınırdan obnaya- bılır' dıyor Bu durumda Os- man Öcalan'ı ısteyecek mısınız ya da ıstedınız mı"7 DEMİREL - Turkıye sınırla- n dahılınde suç ışlemış kışılen ıstenz Ama, bunlann kım ol- duğunu bılmı\oruz Ama, Ku- zey Irak'ta Türkıye'ye karşı bır harekat hazırlarken, suçustü yakalanmış ve dağıübnış olan bırtakım kımselenn henuz ne durumda olduğunu da bılmıyo- ruz Şu anda ıste>'ecek mıjoz. ıs- temevecek mıyız sorusundan e\"vel gelen, Türkıye'ye yonel- mış bır tehdıdın tesırsız hale ge- ünlmesıdır Kuzey Irak'takı harekat, güvenbk guçlenmızın yaptığı harekat başanyla netı- celenmışür Ama henüz son bulmuş değıldır -PKK'nın. Sunye ve Irak'ta sılahb bır guç yenne, sıyasal bır güç olarak bulunabıleceğı, ya- pılan anlaşmalann da buna karşı olmadığı bebrühyor Sızce bu durum, sılahh oluşumdan daha tehlıkelı olabıbr mı9 DEMİREL - Sanmıyorum, Genel Başkan Ahmet Türk: HEP her türlü şiddete karşıdır • Ankara DGM Başsavcıliğı, 5 gün önce açlık grevine başlayan 18 HEP milletvekili hakkında soruşturma açtı. DGM Başsavcısı Demiral, açlık grevinden önce yayınlanan bildirinın ülkenin bölünmez bütünlüğüne bir saldın olduğunu söyledı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Halkın Emek Partısı Mılletvekıllen. "her turlu şıd- det olayını protesto etmek" amaayla baş- latüklan açbk grevınde 6 güne gırdıler HEP Genel Başkanı Ahmet Turk, grevın "makul bır sure Mjnra sona ereceğını belır- terek, "Açbk grevının amaçlanndan bın şiddete karşı, parlamentoyu, halkı. tum ke- sımlen du>arb kıbnak Bu şıddeün hem Kurt halkına hem de Turk halkına zarar verdığını ortaya koymak" dedı Demırel'ın kendılenne vonebk sozlennı de eleştıren Turk, "Ama bu çok ıyı nıyetlerle yaptığımız bır açbk grevı dahı, zaman zaman çok > etkı- b ağızlardan. değışık bır şekılde kamuoyuna yansıübyor" göruşune yer verdı HEP Ge- nel Merkezi'nde surdürduklen açbk grevın- de 5 gununü dolduran mıUetvekıllennın sağbk durumlannın genel olarak ıyı olduğu gözlendı HEP'm ıl ve ılçe orgutlen ıle çeşıtb kışı ve kurumlann gonderdığı çıçeklenn doldurduğu bır salonda grevı surduren mıl- 'ot\ı.kıll<.n her ııun Turk Tabıpler Bırlığı n- (.L gondcrılen dokıorlarca mua^ene edılı- yorlar Renklennm solgun olduğu dıkkaü çeken mılletvekıUennden Leyla Zana, Nıza- metün Toğuç ve Mehmet Sıncarda tansı- >on ve nabız duşukluğu görulduğu. ancak şu anda sağlık durumlannın ıyı olduğu öğ- renıldı Cumhunyet'ın sorulanru yanıtlayan Turk, Demırel'ın sozlenne de değınerek, grevlennın amacının çarpıübnaya çabşıldığını soyledı Türk, şu goruşlere yer verdı "Grevı nıçın yaptığımızı saptırarak. ıfade etmeye çabşanlara da bır mesaj ver- mek ıstıyorum Ozelhkle sayın Demırel'ın soyledığı gıbı bır durum sozkonusu değıldır HEP. her turlu şiddete karşıdır PKK'ya da açıkça so>lüyoruz, şıddetı surdurmenın ve sıvıllere yöneltmenm de bır çozum ola- mayacağına ınanıyoruz Bızım amaamız. demokratık bır ortamda dıyalog ve tartışma volunun açılmasıdır \nkara DGM, 5 gun once. Gunevdoğu Anadolu'dakı son durumla ılgıh olarak ka- muo>Ti ve uluslararası orgutlenn dıkkatını çekmek amaa>la bır bıldın >aymlavarak açlık grevine teşlavan 18 HEP mılletvekıb hakkında soruşturma başlattı Ankara DGM Başsavcısı Nusrel Demi- ral. mılletvekıllennın açbk grevine başlama- dan once yayınladıklan bıldınde. ulkenın bolunmez butunluğune karşı açıkça saldın- da bulunduklanru soyledı sıyasal bır güç olarak bulunabı- leceğıne Sılahlı bır guç olarak da bulunabıleceğını sanmıyo- rum Çunku, hem İran, hem Sunye meseleyı ıyı anlamış go- rünuyor Kendılenyle konuş- tuk,devletürler Yapılan goruş- meler devletten devletedır Bır komşu devleün ıçışlenne kanş- mak gıbı bır duruma gırebıle- ceklennı sanmıyorum Evet, PKK aslında ne sıvası bır guç olabıhr. ne bır sılahb guç olabı- lır 8-10 bın kışı 60 mılyonluk devlete karşı çıkacak, sonra o de\ letten bır şeyler koparacak Dünyanın neresınde gorulmuş9 -HEP mılletvekıllennın baş- lattıklan açhk grevmı nasıl de- ğerlendınv orsunuz0 DEMİREL - Hanı'de 12 ta- ne Turk vatandaşını bır gece baskınında, kadm, çoluk, ço- cuk demeden şehıt ettıler Bunu yapan PKK Mıdyat'ta altı as- kenmızı şehıt ettıler ve 20'ye yakın askenmız son bırkaç gün ıçınde şehıt edıldı Daha dun akşam (oncekı akşam) Iğdır'da bır koy kahvesını taravarak, masum sılahsız vatandaşlanmı- zı şehıt etüler Eğer bundan do- layı üzuntu duy up da, açlık gre- vı yapan varsa, bunu takdırle karşılanm Yok, bu ınsanlann kanını dokenlere arka çıkmak ıçın grev vapılıyorsa. bunu dün- yanın hıçbır yennde kımse kım- seye anlatamaz Herkes eğn otursun, doğru konuşsun Hıç kımse PKK cınayet şebekesıne arka çıkamaz Eğer bu çeşıt bır hareket varsa, Türkıye'de bu hareket fev kdlade ağır tepkı gö- rur ANAP kongresındeMeh- met Keçecıler ın adaybğım açı- kladığının anımsatılması üzen- ne, "Bunlar benım uğraş alanım dışındadır dıyen De- mırel, "Erbakan Demırel hap- se atılmalı demış Bunu nasıl değerlendınyorsunuz'1 " sorusu- na, "Bu sozu pek cıddıye abnı- yorum" karşıbğıru verdı P0LIT1KA GONLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Işın Çelebi'nin Düşû, Keçeciler'in Yöntemi... ANAP'ta genel başkan adayı kım olacak? Bu soruya yanıt ararken ardından ıkıncı soru gelıyor Olağanustu kongre seçımlı değıl kı Sadece güven tazeleme olacak " Işın Çelebı Çankaya'dan aranınca kollan sıviyor öte- den ben ıçmde genel başkanlık tutkusu yatan Çelebı şöy- le bır nabız yoklayıp 'Galıba Sayın özal'ın adayı benım" dıyor Sağı solu arayıp soruyor "Vallahı benden lyısı yok Mesut Bey'ı ancak ben ındı- rebılırım koltuğundan " ANAP'ın ıçı kıpır kıpırkaynıyor bugunlerde Genel baş- kanlığa soyunanların sayısı bır mı olacak, yoksa ıkı mı? Ancak kongrede seçım yapılmayacak Dıyorlar kı "Iyı ıyı, çok ıyı ANAP sıyasal gündemı yenıden yakala- dı ' Anamuhalefet partısı olarak sesı sedası pek çıkmayan, bu yuzden de partı ıçı eleştırılere hedef olan ANAP artık olağanustu kongre kararıyla Özal-Yılmaz çekışmesıyle sıyasal gundemı yakalayabılıyor Netuhaf değıl mı' Oysa Turkıye'nın gundemınde demokratıkleşme, me- murların sendıkal hak ve ozgurluklerının hâlâ kendılenne verılmemesı var Tum bunlar karşısında susan ANAP, sanıyor kı, genel başkanı değıştınrse halkın umudu ola- cak, ılk genel seçımde gumbur gumbur ıktıdara gelecek ANAP'ta Mesut Yılmaz yanlıları 30 Kasım'da gerçek- leştırılecek olağanustu kongrede seçım yapılmayacağını soyluyorlar açık seçık Ama, muhalefet kanadı, "seçım yapılacak dıyor ınatla İşte tam bu sırada gazetelenn manşetlerını Özal-Yılmaz kavgası kaplıyor Mesut Yılmaz dıyor kı "Sayın Özal, emanetçı genel başkan tezını ışlıyor Ben de emanetçı genel başkan tezının partıyı gerıye goturece- ğını soylüyorum ' Tartışmanın ozu Yılmaz'ın bu sozlerının altında yatıyor Özal Mesut gıtsın ' dıyor Yılmaz, "Ben seçımle gekjım, gıtmem' yanıtını verıyor Mesut Yılmaz, ANAP'ın kıtle parbsı olması yolunda çabaharcadığınısıksıkvurguluyor Vurguluyor ama ardı- ndan da bır gerçeğın altmı çızıyor "Bunda başanlı olamadım " Başarılı olamamasının nedenı bellı önce, ANAP, 12 Eylul paşalarının ıznıyle kurulmuş bır sıyasal partıdır 1983 seçımlennde MDP ve HP karşısında başan kazan- ması ve ıktıdara gelmesı o gunun koşullarında 'sıvıl par- tı ' goruntusu verdığı ıçındır 1983 ten 1991'edek ıktıdarda kalan ANAP ılk darbeyı 1983 yerel seçımlennde yemıştır ANAP ın gıderekerımesı ve kan yıtırmesı, kıtle partısı gö- runumundekı maskesının duşmesı bu sureç ıçınde an- laşılmıştır Şımdı ANAP ta kavga nıye yapılıyor? Mesut Yılmaz'ın genel başkanlığa seçılmesını ısteyen Özal aılesı ve on- ların yakın çevresı değıl mı? Mesut Yılmaz onun ıçın şoyle dıyor ' Benı emanetçı sandılar, ama yanıldılar " Yaklaşık 50 ANAP ıl başkanı bugun Mesut Yılmaz ın ya- nında yer alıyor Bu demek kı olağanustu kongrede muhalefetın gucu pek yok özal'ın sağa sola telefon edıp, 'Haydı bakalım hazırlanın" sınyalı vermesı de bu yuzden. Kımı ıl başkanlan bu konuda şöyle konuşuyor >•' "Hıç fark etmez, seçım de yapılır Mesut Bey hodri mey- dander Adaylar ortaya çıkar Mesut Bey kongreyı çoğun- luklaaiır " il başkanlarının buyük çoğunluğu ' özal'ı Çankaya'ya bız gonderdık ' deyıp eklıyorlar ' Sayın Özal taratsız olsun ANAP'la ılgılenmesın artık " Yıne ıl başkanları özal'ı doğal lıder olarak gorüyorlar ANAP'ın başına geçmesının partıye yarar değıl zarar vereceğı goruşunde bırieşıyorlar Husnu Doğan'ın adayhğı konusunda neler soylüyor ANAP ıl başkanlan bakalım "Husnu Bey'ı severız, sayarız Ama bızım genel baş- kan adayımız Mesut Yılmaz ' Mesut Yılmaz, gücunu ta- bandan alıyor Belkı bu nedenle 'adayım" dıyerek son anda tuzuk değışıklığıne gıdılır işte o zaman ışler bır baş- ka yone kayar Delege MesutYılmaz'ı buyuk olasılıkla se- çer Karşısına çıkan adaylar seçımı yıtırır Mehmet Keçecıler bu tur olasılıklan duşunduğunden şoyle dıyor çevresıne ' Eğer ılk turda muhalefet adayları yeterlı çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oy alan kalır, dığerlerı çekılır " Boyle bır yontemle adaylığını koymak ıçın hazıriık yapt- yor Keçecıler Ve muhalıf kanat dün surprız bır basın toplantısı yapa- rak Mehmet Keçecıler'ı genel başkan adayı olarak açıklı- yor Ne dıyor Keçecıler ' Delegenın sağduyusuna güvenıyorum ANAP'ı sıkınb- dan kurtaracağız ' Haydı bakalım, kolay gelsın1 Bayındırlık Bakanlığı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü 1993'de yol yapımına ağırhk verilecek4NKAR\ (Cumhuri>et Bu- rosu) - Bavındırlık vc Iskan Bıikaın Onur Kumbaracıbaşı ll »2 \ilinda otovollann >apı- mına agırlık venldığını gclc- cck vıl ıse devlet ve ıl \ollan vapımına oncclık venleceğını bıldııdı Bakanlığına bağlı ku- rulu^larda nıtelıklı pcrsonel •«orunu olduğunu bebrten Kumbaracıbaşı 657 sayılı ya- sanın ıcknık personele emeğı- nın karşılığını vermekte yeter- sı/kaldıaını belırttı TBMM Plan ve Butçe Ko- mısvonu dun Bavındırlık ve Iskan Bakanlığı Karayollan Genel Mudurluğu ıle Devlet SLI Işlerı Genel Mudurluğu butçe tasanlannı cle aldı Ba- kan Kumbaracıbabi kurumla- nn bmçelerıne ılışkın raporla- nn okıınmasından sonra kısa bır konujma vaparak. Erzın- can dcprem evlcnnın 2 bın "60 ınınsahıplerıneteshmedıl- dığmı sovledı Karavolu yapı- mındd I992vılındd otoyollara oncclık vcnldığını bebrten Kumbdrdcıbdşı gelecek >ıl dcvlcl vc ıl yollannın bakım onanm ve yapım çalışmalanna ağırlık venleceğını söyledı Kumbdrdcıbdşı, bakanlığın ve bağlı kuruluşlann çalışdnlan- nın ucretlennın yetersız oldu- ğuna ışaret ederek, "657 sayiu vasa. ne vazık kı teknık perso- nelın emeğının karşılığını al- masını sağlavamıyor, nıtebkli personebn kurum dışına kaçı- şını engelleyebılecek bır ücret ongormuyor" dedı Oç kuruluşun butçesı hak^ kında goruş açıklamak ıçın yaklaşık 45 mılletvekıb komıs- yon başkanlık dıvanından soz ıstedı SHPAdana Mılletvekılı Tımurçın Savaş. yerel yöne- tımlenn önemıne değınerek, yerel yonetım bınmının bır an once kurulmasını ıstedı DYP Ankara Mılletvekılı İrfan Koksalan, "Mura dıbıne ışık vermezmış" dıyerek, Ankara yakınlanndakı beledıyelenn malı sıkıntılanna değındı SHP Lşak Mılletvekılı EnderKara- gul. otoyollann yapımına ayn- lan odeneklenn buyukluğüne ışaret ederek, sınırlı olan kay- naklann çarpık dağıüldığını kaydettı ANAP Istanbul Mıl- letvekılı Selçuk Maruflu. Ba- yındırlık ve Iskan Bakanlığı'- nın başansız olduğunu one surerek. bakanlıkla ılgıb yol- suzluk. usulsuzluk ıddıalanna açıklık kazandınlmasını ıstedı CHP Istanbul Mılletvekılı Algan Hacaloğlu. Kumbaraa- başı hakkında çıkan yolsuzluk ıddıalanna değındı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog