Bugünden 1930'a 5.321.106 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET ÖZEL EK/4 MİLLETVEKİLİ ADAYLARITAM LİSTE 25 EYLÜL 1991 2- Doğan Baran (Milletvekili), 3- Rıfat Yüzbaşıoğlu (Bürokrat), 4- Ergun özkan (AvukatJ, 5- Müker- rem Levent (tktisatçı), 6- trfan Ba- har (Avukat). DSP: 1- Hasan Faik Erdoğan. 2- Nail Gündüz, 3- Ali Kuçükavşar, 4- Avni Tekinaslan, 5- Ünal Bozkurt, 6- Mustafa Memiş. SP: 1- SüJeyraan Yörük (tnşaat Uslası), 2- Selahattin Çevik (Çift- çi), 3- Ayşe Allınsu (Ev kadmı), 4- Vedat Gökmen (tşçi), 5- Mustafa Cemal Kaygın (İşçi), 6- Yavuz Malkoc 0 R D U (6) A31AP: 1- Şükrü YOrür (Milletve- kil), 2- Bahri Kibar, 3- Nabi Poyraz (Milletvekil), 4- Ertuğrul özdemir (Milletvekil), 5- Gürbüz Yılmız (Mühendis), 6- tbrahim Çakır (Bi- yalog), 7- İhsan Nuri Topkaya (Milletvekili), 8- Yıtaıaz Sanioğhı (Milletvekil), 9- Celal Şahin (Eği- timci), 10- Olgun Furtuna (Mi- mar). Kontenjan: Cevat Şadi Pehlivanoğ- lu (Hukukçu). SHP: 1- Osman Hilmi Memecan (Doktor), 2- ldris Sami landoğdu (Doktor), 3- Tiırgut Yayla (Dok- tor), 4- Siret Alpet (tnşaat MüK), 5- Ergüder Efıl (Eczacı), 6- Osman Yurt (Mühendis), 7- Yakup Cezan (Eczacı), 8- Memduh Ekşi (Eski milletvekili, avukat), 9- Ibrahim Vamalı (Doktor), 10- tsmet Yükscl (ögretmen). Kontenjan: Memduh Ekfi (Eski milletvekili). » Y P : 1- Refaaddin Şahin (GtK uyesi), 2- Hasan Kılıç (MüK), 3- -Silleyman Çürüksu (Eczacı), 4- Na- am Erkoç (Eczaa), 5- Ş.Yener Ka- tırcıoğlu (Müh.), 6- Dursun Kaya (Mtik), 7- Nuri Gümüşkaya (MüK), 8- Arif Durak (Tüc.), 9- Ertuğrul önen (Bürokrat), 10- Hamdi Maden (,&*7 milletvekili). Kootenjan: Fadıl Ünver (îktisatçı). DSP: 1- Ahmet Kırca, 2- Mustafa Xerrah, 3- Zeki Muslu, 4- Haluk Çeliker, 5- Ahmet öneş, 6- Mesut Güley, 7- Necmi Şahin, 8- Ahmet Ocak, 9- Burhan Enginyurt, 10- • Ahmet Bayram. Kontenjan Neset özmen. SP: 1- Turan özlü (Eğitimc), 2- iFeyzullah öztürk (Serbest), 3- , Hamdi Aydı (tşçi), 4- Yılmaz Kara- ,mık (Esnaf), 5- Cengiz Türetkan (Muhasebeci), 6- Cemal Yılmaz (Serbest), 7- Musa Artur Önemri (Kimya), 8- Osman Kılıç (tşçi), 9- Ramazan öz (Çiftçi), 10- Veysel Çakır (tşçi). KoBteajan: tbrahim Karakoç (tş- -Çi>- R İ Z E (3) •ANAP: 1- Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan), 2- Ahmet Kabil (tnş. müh.), 3- Mustafa Parlak (Zir. müh.), 4- Yaşar Turhan (tkt.), 5- Huseyin Akyıldız (Genel cer.), 6- Oğuz Tokman (Diş tab.). SHP: 1- Osman Karaosmanoğlu, 2- Yılmaz Telatar (Eski Çay-Kur Genel Müdürü), 3- Fehmi Ekşi (tn- şaat müh.), 4- Zeki Alptekin (tnşa- at müh.), 5- Yaşar Çalışkan (Dok- lor), 6- Mehmet Vural (tnşaat müh.). DYP: 1- Mehmet Haberal (Pmf. Doktor, em. başhekim), 2- Nihat Mete (Muteahhit), 3- Yasar Keçeli (Sanayıci), 4- Recep Ferdi Civelek (Mühendis), 5- Mustafa Güven (Gazeteci). 6- Erol Akyıldız (Bü- rokrat) DSP: 1- Ziya Köseoğlu, 2- Hasan Karabur, 3- Mehmet Alkan, 4- Re- cep Kemal Atakan, 5- Avni Tezcan, 4- Reşat Uzun. SP: 1- Mümtaz Teletar (tşçi). 2- Nezahat Kaba (Ev kadmı), 3- Esat Bakoğlu (tşçi), 4- Ibrahim Aydın (Emekli öğrt.), 5- Selahattin Me- mişoğlu (Emekli öğrt.), 6- Cihan Savas Balta (Serbest) S A K AR YA (6) ANAP: 1- Ersin Taranoğlu (Devlet Bakanı), 2- Mustafa Kılıçarslan (Eczacı), 3- Danyal Hergünsel (Mühendis), 4- Mehmet Barutçu (Sanayki), 5- Adnan Atay (Mü- hendis), 6- Yusuf Salihoğlu (Tüc- car), 1- Bahtiyar Atan (tsletmeci), 8- Yalçın Koçak (Milletvekil), 9- Reyhan Sakallıoğlu (Milletvekil), 10- Halil Müftüoğlu (Muteahhit). Koalenjan: Mustafa Yıldınm (Es- naf). SHP: 1- Hayrettin Uysal (Eski milletvekili), 2- Selçuk Gedikli (Av\ıkat), 3- Şanlan Bayhan (Tüc- car), 4- Kâmil Özkan (Tüccar), 5- Timur Ateş (Avukat), 6- Hüseyin Özturk (Tüccar), 7- Ayhan Mutan (Eski il başkam), 8- Aydoğan Sezer (Avukat), 9- Erdoğan Saruhanoğlu (Avukat), 10- Gürhan Canol (Me- mur), U- Cafer Şen (Esnaf), 12- ts- mail özkurt (Esnaf). Konteajan: Nilgün Süer (PM üyesi). DVP: 1- Mehmet Gölhan (Millet- vekili). 2- Ahmet Neidim (Milletve- kili), 3- Güngör Hun (Serb.). 4- Fikri Keleş (Müh.), 5- Ahmet Özçe- Jik (Müt.), 6- Hüseyin Alemdar (Müt.), 7- H.Duygu Atasoy (Ecza- cı), 8- Sebahattin Cicioğlu (Tüc), 9- Zafer Adalet (Müh.), 10- Celil Bergin (Tic). KoateBjan: Nevzat Ercan (Avukat) DSP: 1- Vahit Serbes, 2- Süleyman Uysal, 3- Hayri Yılmaz, 4- Fadul- lah Bayrakçı, 5- Abdurrahman Çe- ^ikkan, 6- Murat San, 7- Necmettin Yiğit, 8- Faik Baygın, 9- tsa Tan, Î0- Sıtkı Türküm. Kontenjan: Murat San. SP: 1- Nail Gülfidan (Çiftçi), 2- Kemal Ağralı (tşçi), 3- Ruknettin Gençoğlu (Makine mühendisi), 4- Kemal Aydın (tnşaat kalfası), 5- Muammer Ekiner (tşçi), 6- Cemal £rol (tşçi), 7- Kamil Gökner (TV tamircisi), 8- Hüseyin Yaman (1da- reci), 9- Ali Yıldız (tşçi), 10- Vezir Güven Can (Emekli işçi). konlenjan: Sıfet San kaya (Terzj). Kontenian: Muzaffer Candemir (Elektronik Müh.). SHP: 1- Orhan Atılgan (Doktor), 2- Ahmet Akahn (Ticaret), 3- Ra- mazan Akal (tktisatçı), 4- llyas Kı- lıç (Avukat, eski milletvekili), 5- Cemil Deveci (Avukat), 6- Galip özeren (Müfettiş), 7- Metin Burma (Mühendis), 8- Hamza Turkpençe (Gazeteci), 9- Yılmaz Türkoğlu (ögretmen). Kontefljaıı: Üstün Kasefoğlu (PM üyesi). DVP: 1- İhsan Saraçlar (Avukat), 2- Cemal Alişan (Milletvekili), 3- Mehmet Çebi (Sanayiei),4- Kadir Güven (Serbest), 5- Hasan Sanca- oğlu (Diş Dr), 6- Aysel Şener (Ev Hanımı), 7- Mehmet Karahan (tk- tisatçı), 8- Köksal Fiyade (Diş. Dr.),9- Fikret Aşar (Tüccar), 10- Refik Morar (Avukat). Konteajan: llyas Aktas (Millet- vekili) DSP: 1- Erdoğan Gümuşel, 2- Tevfık Cansu, 3- Cemil Küçük, 4- Sülevman Şünşek, S- Kemal Şen- türk, 6- Yalçın Gürkan, 7- Hıar öztel, 8- Salih Nurdağ, 9- Mehmet öngü, 10- Süleyman Karacak. KoDtenjaa: Bülent Arpat. SP: 1- llyas özcan (Eiek. Mühen- disi), 2- Naci Akgöz (Pazarlamacı), 3- Erol Sırn 1\ıran (İşçi), 4- Nezihe Doğru (Ev kadmı), 5- Recep Oğuz (tşçi), 6- Zafer Türkmen (Esnaf), 7- Ali Demir (tşçi), 8- Necla Kıh- çaslan (Ev kadmı), 9- Suat özkan (Serbest), 10- Ali Yılmaz (İşçi) Kontenjan: Ahmet Günes (Emekli i Genç (Eczaa), S- Hasan Yavuz (Müh.), 6- Ertuğrul Konukman (Bürokrat). DSP: 1- Hasan tşgüzar, 2- Fahri Yıldınm, 3- Hüseyin Küçükyörük, 4- Ali Aksu, 5- Mehmet Atilla Er- can, 6- Rasim Cakar. SP: 1- Alaattin Oğuz (tşçi), 2- Na- zım Kurt (Çiftçi), 3- Ömer Namver (İşçi), 4- Hüseyin Dalkıran (Esnaf), 5- Akif tnce (Esnaf), 6- Recep Usta Ii fÇ) 2. bttlge (S>: (Alaçam, Bafra, Havza, 19 Siayıs, Vezirköprü, Ya- kakent). A.NAP: 1- Kemal Akkaya (Millet- vekili), 2- Bekir özata (Emekli), 3- Süleyman Yağcıoğlu (Eski Millet- vekili), 4- Murat tkiz (Stajer avu- kat), 5- tsmail Temizel (Eczacı), 6- Tbfan Değerli (Emekli Subay). SHP: 1- Mustafa Altınısık (Dok- tor), 2- Hayriye Yılmaz (ögret- men), 3- Nail Tekbıyık (Avukat), 4- Bayar Can (Tüccar), 5- ömer Saat (Sanayici), 6- A. Niyazi özkan (tl Genel Meclisi Üyesi) DYP: 1- Naâf Kurt (Milletvekili), S I V A S (6) ANAP: 1- Mehmet Mükerrem Tasçıoğlu (Milletvekili), 2- Şakir Şeker (Adalet Bak.), 3- Fikret Tu- ran (Öğrt.), 4- Mehmet Gürsesü (Mak. Muh.), 5- ömer Günbulut (Dr.), 6- Mahmut Karabulut (Ban- kacı), 7- Kaya Opan (Milletvekili), 8- Murat Kaya (öğrt.), 9- Mehmet Ali Dündar (Bürokrat), 10- Meh- met Goktolga (Av.). Kontenjan: Avni Yazıcıoğlu (Av.). SHP: 1- Ziya Halis (Muteahhit), 2- Azimet Köylüoğlu (Eski millet- vekili), 3- Mahmut özdemir (Kâ- ğıthane Belediye Başkant, eski mil- letvekili), 4- Mahmut Işık (Mute- ahhit), 5- Süleyman Çanka (Sıvas Belediye Başkam), 6- Murat Vural (Ekonomist), 7- Ayhan Yılmaz (Es- ki il başkam, işadamı). Koalenjan: Osman Çiftçi (Doktor) DYP: I- Doğan Mahmutoğlu (Teknik eleman), 2- trfan Yerlikurt (Tüccar), 3- Tahsin Irmak (Mühen- dis), 4- Mustafa Deniz (Eski Emni- yet Müdürü) S- Mustafa Sönmez (Diş Hekimi), 6- Mithat Çevik (Ga- zeteci), 7- Unal Fırat (Mühendis), 8- Ismet Başel (Avukat), 9- Yaşar özdeğer (Eczacı), 10- Erol Güneri (Mühendis). Koateajan: Sena Erdal (öğretim Üyesi). DSP: 1- Necati Yılmaz, 2- Esaf Karakuş, 3- Mustafa Dinç, 4- Ali Kartalcı, S- ömer Bakar, 6- Turan Binay, 7- Halil Cilvez, 8- Abdullah Çakır, 9- Şemsi Imamgil, 10- Kutsi Cantürk. Kontenjan: Ekrem Toprak. SP: 1- Hüseyin Gökçeaslan (Avu- kat), 2- Ağa Demir (İşçi), 3- Batîal ÇayUk (işçi), 4- Haydar Çağlar (Esnaf), S- Hasan Kayaş (Serbest), 6- İsmail Bulut (İşçi), 7- Şadiye Öz- SHP: 1- Kazım özer (Milletveki- li), 2- Kenan Süzer (Milletvekili). 3- Güler 1leri (Eczacı), 4- Behzat Do- ğan (Avukat), S- Şahin Ulusoy (Müfeıtış), 6- Şükrü Avcı (Avukat). 7- Rıfat Doğan (Avukat), 8- Metin Kaya (Esnaf), 9- Merdan lyidogan (Avukat), 10- Halil Ata. Kontenjan: Cemil Kaleli DYP: 1- Ali Şevki Erek (Eski mil- letvekili, Avukat), 2- Sami Akın (Avukat), 3- Cevdet Aykan (Dok- tor, eski milletvekili), 4- Sedat Gü- rpınar (Bürokrat), 5- Ahnıet Gür- büz Alpat (Noter), 6- M. Kemal Aksu (Mühendis), 7- Ömer Fanık Altuntaş (Îktisatçı), 8- M. Nuri Yanbay (Çiftçi), 9- ömer Açıkel (Öğretim Üyesi), 10- Mustafa Yu- muşakkaya (Mühendis). Kontenjan: Mümtaz Turgut Top- baş (öğretim Üyesi). DSP: 1- Coşar Akman, 2- Saba- hattin öcal, 3- Mehmet Ali Cinli- oğlu, 4- tbrahim Kılıç, S- Abdullah Ayan, 6- Rıfat Göktürk, 7- Metin Canik, 8- Mustafa Uludağ, 9- Ba- hattin Köksal, 10- Kaya Uysal. Kontenjan: Ahmet Aydın. SP: 1- Ali Duran Demirtas (Muha- sebeci), 2- Muharrem Boral (Çift- çi), 3- Muharrem Göktaş (Esnaf), 4- Alime Koçak (Ev kadımS, $- Ya- şar Yanar (Esnaf), 6- Yusuf Koçak (Esnaf), 7- Emir Yurdakul (tşçi), 8- Feyzullah Eraslan (tşçi), 9- Ahmet Yavuz (Esnaf), 10- Dursun Kal İ (şç) Kontenjan: tlyas Karabıyık (tşçi). T R AB Z 0N (6) ANAP: 1- Fahrettin Kurt (Devlet Bakanı), 2- Ali Kemal Basaran (Doktor), 3- Ibrahim Çebi (Millet- vekili), 4- Avni Akkan (Inşaat mu- hendisi), 5- Mustafa Tosun (ögret- men), 6- Osman Yıldızlar (Doktor), 7- Hayrettin Kurbetli (tsletmeci), 8- Sami Demirhan (tnşaat mühen- disi), 9- Nusret Çakıroğlu (tsletme- ci), 10- Sıtkı Naci Salihoğlu (Mu- teahhit). Kontenjan: Eyttp Asık (Millet- vekili) SHP: 1- Prof. Dr. Sezer Şener Komşuoğlu (CHP'li eski bakan Ahmet Şener'in kızı, Trabzon Tip Fakultesi öğretim üyesi), 2- Hasan met Ay. SPsl- Mehmet Bedri Gültekin (Ya- zar), 2- Ali Kaya (Esnaf), 3- Fevzi Angın (tşçi), 4- Müslüm Ateş (Esnaf) $ANL1URFA(8) 1. b*lge (5): (Merkez. Birecik, Bozova, Halfeti, Suruç). ANAP: 1- tsmail Demirkol (Îkti- satçı), 2- Dr. Ahmet Eşref Fakıba- ba (Genel cerrah), 3- Seyyit Eyü- poğlu (Çiftçi), 4- Celal özdiker (Muteahhit), 5- Dr. Nurettin Yar- dıma (Arkeolog), 6- Aziz Bülent öncel (Îktisatçı), 7- Necati Akıncı (Milletvekili), 8- Mustafa Demir (Milletvekili). Kontenjan: Mehmet Günes (Tü- rizmci). SHP: 1- Abdülmuhsin Melik (Zi- raat Müh.), 2- Abdulkadir Polat (Dr), 3- tlhami Kılıç (Bakteriyo- log), 4- Halil Sankaya (Ser.), S- Ci- hat Gürüz (Ser.), 6- Halil Gelener (Idareci), 1- Türken Çiftçi (Ser). 8- Abdülkadir Şahin (Ser.). Kontenjan: Feridun Yazar (Eski il başkam). DYP: 1- Necmettin Cevheri (GİK üyesi), 2- F.Aydın Mirkelam (Çift.), 3- Ahmet Feyyaz Küçük (Müh.), 4- Mehmet özdilek (Lokantacılar Derneği Fedr. Bşk.), 5- Ahmet Ba- yık (Sendikacı), 6- Ahmet Beyaz (İşadamı), 7- Osman Aslan (Ikt.), 8- Ahmet Çadıro (Çift.). Kontenjan: Abdürrezzak Yavuz (Serbest). DSP: 1- Fethi Ural, 2- Abdurrah- man Çakallı, 3- Yahya Sağır, 4- Mehmet Çiftçi, 5- Mehmet Ede, 6- Abuzer Çakmak, 7- Halil Doğan, 8- tbrahim Deniz. Kontenjan: tbrahim Sağlama. SP: 1- Mehmet Kurt (İşçi), 2- İs- mail Kutlu (TV tamircisi), 3- Müs- lim Kara (İşçi), 4- Reşat Oğurlar (Fotoğrafçı), 5- Müslüm Karak (tş- çi), 6- Mehmet Ayçiçek (İşçi), 1- Mehmet Nergiz (Çiftçi), 8- Ahmet Korkmaz (İşçi) 2. Mtlge (SM (Akçakale, Ceyla- npınar, Harran, Hilvan, Siverek, Viranşehir). ANAP: 1- Eyyüp Cenap Gülpmar (Milletvekili), 2- Mustafa Yazmacı (Tüccar), 3- Mehmet özyavuz (Çiftçi), 4- Murat Batur (Milletve- (tşadamı), 1- Reşit Çelik (Milletve- kili), 8- Selahattin Mumcuoğlu (Milletvekili), 9- Abdullah Lenk (Cerrahi Uzmanıf, 10- Mustafa Ço- haz (Serbest) SHP: 1- Sabri Donat (İşadamı), 2- t.Aydın Perihan (Eczacı), 3- Meh- met Kahraman (öğr.), 4- Okyar Soydan (Av.), 5- Sabit Demir (tht., İK), 6- Kaya Öner (Tüc), 7- Nilüfer Yeğinaltay (Eczacı), 8- Recai Coş- kun (Işletmecı), 9- Süleyman Sabri Polat (Av.). 10- Cihan Tûrkoğlu (Ormanct). DYP: 1- Nadir Kartal (Eczacı), 2- Mustafa Kaçmaz (Bürokrat), 3- Cemil Nalbantoğlu (Mühendis), 4- Mehmet Yağızer (tth-thr.), 5- M. Kemal Hakan (tdareci), 6- Mehmet Kaya (Tüccar), 1- Besir Gül (Çift- çi), 8- Hasan Arvaz (Serbest), 9- Celalettin Tüfekçi (Avukat), 10- Mehmet Emin Erdinç (Çiftçi). DSP: 1- Fahri Solmaz, 2- Ahmet Demirkol, 3- Metin Erdinç, 4- Hüs- nü Yeris, 5- A.Ruhi Parkın, 6- Ke- ramettin Recai Gencer, 7- Maşuk Yeşilbaş, 8- Ahmet Uyuşkan, 9- Muhittin Çölçimen, 10- Atilla Eşme. SPs 1- Agit Ergün (tşçi), 2- ldris Aldı (Muteahhit), 3- Nurettin tlen- giz (Esnaf), 4- Kazım Bozova (Sa- natçı), 5- Salih Kaya (tşçi), 6- Tey- mur tnan (Çiftçi), 7- Eyyüp Altun (Diş teknisveni), 8- Hamit Demir (Çiftçi), 9- Abdullah Kaya (Çiftçi), 10- Sıddık Turgut (Çiftçi). Y 0 Z 6 A T (5) ANAP: 1- Lütfullah Kayalar (Ta- nm Köyişleri Bakanı), 2- Mahmut Orhon (Milletvekili), 3- Murat ba- yar (Bürokrat), 4- Kadir Deniz (Eğitimci), 5- Seyit Ahmet Dalkı- ran (Milletvekili), 6- Ruhı Bacanlı (Avukat). 7- Ali Şakir Ergin (Mil- letvekili), 8- Yasar Yılmaz (Mali Müşavir), 9- Ahmet Uslu (Emekli), 10- Arma&an Gayretli (Avukat) SHP: 1- Şakir Keçili (Avukat), 2- Harun Kurt (Muteahhit), 3- Erzan Erzurumluoğlu (Avukat, Ankara eski il başkam), 4- Mustafa Ünal (Eczacı), 5- Mithat Şenel (Teknis- yen), 6- Abdurrahman Aytekin (Avukat), 7- Süleyman Ünalmış (Tartm teknisyeni), 8- Zehra Bağcı (ögretmen), 9- Ibrahim Zeren çu (tşçi), 4- Mecit Akar (tşçi), 5- Ayhan Ozer (Mühendis), 6- Zekeri- ya Karakuş (Mühendis). Z. belge (Z\: (Alaptt, Devrek, Ef- lani, Gökçebay, Karabük, Safran- bolu, Yenke). Kontenjan: Niyazi Işık (Tevsiyeci). ANAP: 1- Zeki Çakan (Eski Köy. Hiz. Genel Müdürü), 2- A.Necmet- tin Şehoğlu (Doktor), 3- Hüseyin Karaelmas (Tüccar), 4; Şeref Türk- oğlu (Tüccar), 5- Faruk Macun (Milletvekil), 6- Ahmet Şentürk (Mühendis). SHP: 1- tsmail Okutucu (Emekli ögretmen, ticaret), 2- Yakup Kefeli- oğlu (Tüccar), 3- Ahmet Ünsal (Nakliyeci), 4- Hasan Mekik (Nak- liyeci), 5- Mehmet Ali Verim (Ma- kine mühendisi), 6- Kâmil Akyol (Emekli ögretmen) DYP: 1- Ömer Barutçu (Milletve- kili), 2- Şinasi Altıner (Mühendis), 3- Adnan Akın (Tüccar), 4- Meh- met Mümtaz Yaman, S- Rafet Kara (Tüccar), 6- Mehmet Hamaloğlu (Sanayici) DSP: 1- Mehmet Çiftçi, 2- tdris özyılmaz, 3- Hüseyin Avni Aksoy, 4- Mehmet Torun, 5- tbrahim Em- niyet, 6- Tank Şaban özmen. SP: 1- Ali Açıkgöz (tşçi), 2- Yılmaz Kabar (Memur) 3- Engin Şencan (İşçi), 4- Hamide Topal (Ev kadı- nı), 5- Necdet özsaygın (tşçi), 6- Tuncay Ergen (Mühendis). A K $ A R A Y (3) A!\AP: 1- Raşit Daldal (Milletve- kili), 2- Ahmet Yaşar (Eczaa), 3- Cemal Kılıç (Tüccar), 4- tlhami Hilmi Perek (Avukat), 5- Murat Aydın (lşletmeci), 6- Çapan Tekeli (Gazeteci). SHP:1 Abdullah Emre tieri (Avu- kat), 2- Ali Rıza Toprak (Avukat), 3- Doğan Koşar (Avukat), 4- Do- ğan Can (Avukat), 5- Hacı Kâmil Coşkun (Müh. mimar), 6- Muhar- rem Kaplan (ögretmen). DYP:1- Mahmut Öztürk (Millet- vekilil, 2- Halil Demir (Mali müşa- vir), 3- Refik Karabatak (Avukat, ıl başkam), 4- Murat Akın (Îktisatçı), 5- ömer Faruk Baba (Mühendis). (Matbaacı), 3- Cevdet öztoprak (Esnaf), 4- Mustafa Çetin (tşçi). KIRIKKALE(3) ANAP: 1- Alpaslan Pehlivanlı (Milletvekili), 2- Yakup Başeı (tkti- satçı), 3- Mehmet Dönmez (Mü- hendis), 4- Nazım Kutay (Milletve- kili), 5- Ali Koç Uzel (Muteahhit), 6- Tevhit Doğruer (Muteahhit) SHP: 1- Yaşar Yılmaz (Milletveki- li), 2- Sahir Koçak (Îktisatçı). 3- tb- rahim Akyürek (Avukat-savcı), 4- Adem Şahin (İşçi), 5- Demirhan Erduran (Sanayici), 6- Namık Er- kanlı (Avukat). DYP: 1- Hacı Fıüz (Eczacı), 2- Abdunahman Unlü (Sendikacı), 3- M.Sadık Avundukoğlu (Avukat) 4- Pasa Çelebi (Esnaf), 5- Dede Yıldı- nm (Esnaf), 6- Zeki Aytekin (Avukat). DSP: 1- Ethera Demirtas, 2- Mus- tafa Dağdelen, 3- Ali Doğu, 4- Da- ğıstan Torunoğlu, 5- Sadettin ÇU, 6- Osman Delialioğlu. SP: 1- Demir Ali Apaydın (Emekli işçi), 2- Yakup Sevinç (tşçi), 3- Üç- ler Demirtas (İşçi), 4- Zeynel Kaya (Çift.), 5- Erdoğan Yazıcıoğlu (Mu- hasebeci), 6- Nurşin Çaylak (Ev kadını) B A T M A N (3) ANAP: Kudrettin Hamidi (Millet- vekili), 2- Niyazi Demir (Nakliye- ci), 3- Mehmet Sabri Acar (Çiftçi), 4- Hüseyin Yaşar (Ticaret), 5- Sela- hattin Erpolat (Muteahhit), 6- Mehmet Şahyılmaz (Ticaret) SHP: 1- Adnan Ekmen (Milletve- kili), 2- Abdülkerim Zilan (Av.). 3- Nizamettin Toğuş. 4- Hasan Tann- kulu (Tüc). DYP: 1- Faris özdemir (Muteah- hit), 2- Aydın Baran (Muteahhit), 3- Bedran Yalçın (Muteahhit), 4- Abdülkadir Yılmaz (Mühendis) 5- Mehmet Nuri Kaya (öğr.), 6- Mu- rat Okay (Politikacı). DSP: 1- Vahit Rıza Eraş, 2- Aşir Demircan, 3- Mahmut Urfalıoğlu, 4- Ekber Hüngül, 5- Kazun Akgül, 6- Müslüm özer. OttaM Blrgtt (DSP| Istanbui 5. bölge, 1. sıra CaMt KKSömtr (DSP) İstanbul 4. bölge, 1. sıra ıT*t(«») istanbul 9. bölge, 2. sıra M t t a k f t (DSP) | ( Eskisehir 1. sıra Metanet Saıtbjn İstanbul 6. bölge, 2. sıra Bedll Okyay (DSP) İstanbul 2 bölge, 2. sıra Semra Taşkm (DSP) Nsan KonM|kı (DSP) İstanbul a bölge, 1. sıra 2- Ali Eser (Milletvekili), 3- trfan Demiralp (Milletvekili), 4- Osman Türker (Emniyet Müdürü), 5- Hü- seyin tşler (Gazeteci), 6- Orhan Türker (ögretmen) DSP: 1- Emin Yazjcı, 2- Selami Yaman, 3- Hüseyin Şengül, 4- Ay- dın Bircan, 5- Erol Bilgin, 6- Veysel Özel. SP: 1- Hasan Ortatepe (lşçif. 2- Süleyman tnce (Serbest), 3- Ufuk Çakıroğlu (İşçi), 4- Mehmet Gür- ger (tşçi), 5- Ertan Çelebi (Balıkçı), 6- Arif Mehmet Gokali (Balıkçı) $ İ İ R T (3) ANAP: 1- Faysal Geyik (Eski Me- oroloji Genel Müdürü), 2- Niza- mettin Sevgili (Tüccar), 3- M. Fahri Çeliker (Inş. MüK), 4- Mehmet Ba- şaran (Avukat), S- tdris Ankan (Milletvekili), 6- Ahmet Eriş (Mu- teahhit). SHP: 1- Mehmet Erdal Koyuncu (lşletmeci), 2- Zübeyir Aydar (Av.), 3- Naif Güneş (Serb.), 4- Ahmet Sezgin (Tanm teknikeri.), 5-*Bekir Sıtkı Turhan (Serb.). DYP: 1- thsan Aydın (Op. Dr.), 2- Kasım Keremullah Ceylan (tkt.), 3- Tahsin Sayın (Müt.), 4- Gültekin Alp (MüK), 5- Fuat Yazgan (Gaze- teci), 6- Abdürrezzak Aydın (Çift). DSP: 1- HaynıUah Yaşar, 2- Metin Ulusal, 3- Beşir Kahraman, 4- Re- cep Gültekin, 5- Fahrettin San, 6- Hilmi Yaşar. SP: 1- Fikri örenç (Serbest), 2- Sa- it Karahan (tşçi), 3- Mustafa Otağ (tşçi), 4- Nimet Başar (Muhasebe- ci), 5- Yusuf Çam (tşçi), 6- Şaban Sayman (Hamal). S İ N 0 P (3) ANAP: 1- Cemal Ekiz (Tüccar), 2- Emin Kunı (Bürokrat), 3- Mus- tafa Kalafat (Ziraat Müh.) 4- Hilmi Biçer (Milletvekil), 5- Recep özcan (Avukat), 6- Cemil Yıldız (Inşaat MüK). SHP: 1- Banş Can (Eski HP mil- letvekili), 2- Mustafa Sansoy (Ec- zacı), 3- Aziz Kurt (tktisatçı), 4- Handan Doyum (Doktor), 5- Kadir Olgunsoy (Avukat), 6- Tevfik Fik- ret övet (Eski CHP milletvekili). DYP: 1- Yaşar Topçu (Milletveki- li), 2- Cafer Sadık Keseroğlu (Av.), 3- Kadir Bozkurt (İşçi), 4- M.Fazü bek (Ev kadmı), 8- Ismet öğütücü (Serbest), 9- Hüseyin Değerli (Es- naf), 10- Suat özkan (Esnaf). Kontenjan: Hulki Koç (Emekli Ög- retmen). T E K İ R D A Ğ (4) ANAP: 1- Ahmet Karaevli (Mil- letvekili), 2- tsmail Sühan özkan (Av.), 3- Enis Sülun (Ereğli Bel. Bşk.), 4- Selami Toz (Mak. MüK), 5- Binyamin Bitgen (Eğitimci), 6- Murat Yaman (Emekli öğrt.). 7- Salih tnal (Ziraat, DM eski üyesi), 8- Yıldız Moçin (Iş kadmı). SHP: 1- Enis Tütüncü (Milletveki- li). 2- Güneş Gürseler (Milletveki- li), 3- Nusret Kahraman (Turizmd), 4- Aydın Anıl (Matbaacı), 5- Şerif Çevik (Muhasebeci), 6- Cengiz Yü- rüten (M;ıhasebeci), 7- Aydın Ak- taş (Muhasebeci), 8- ömer Kahra- man (Eski milletvekili), 9- Yümaz Alpaslan (Eski milletvekili). DYP: 1- Muhtar Mahramlı (Çift- çi), 2- Halil Başol (Eski milletvekili ve bakan), 3- Fethiye özver (Îkti- satçı), 4- Nihan tlgün (Eski millet- vekili, îktisatçı), S- Rasim Akcay (Emekli memur) 6- Kamil Inan (tn- şaat MüK) 7- Kasun özadah (Tüc- car), 8- Hasan Peker (Sanayici). DSP: 1- Fevzi Aytekin, 2- Meryem Cansoy, 3- Betül Ağca, 4- Hüseyin Bakkal, S- Ali Atılgan, 6- M.Haluk Ozürak, 7- Ünal Mustu, 8- Sadaat- tin Sunar. SP: 1- Hasan Arabacı (Emekli ög- retmen), 2- Recaettin Ikiz (tşçi), 3- Uğur Aksay (Esnaf), 4- Refik Kızıl (Pazarlamacı), 5- Fikret Mutlucan (tşçi), 6- Leyla tkiz (Ev kadmı), 7- thsan Antepli (İşçi), 8- Ali Doğan Q • A T ANAP: 1- Erkan Yüksel (Millet- vekili), 2- Nurettin Türkyılmaz (Avukat), 3- Duran Çelik (Muteah- hit), 4- Kaya Yılmaz (Doktor). 5- Hayri Tekçe (Mali Müşavir), 6- Ib- rahim tkikat (Çiftçi), 7- Zeki Yaşar (Müteahhil), 8- Mehmet Zeki Uzun (Hukukçu), 9- Metin Gürdere (Mil- letvekili), 10- Hudayi Sayıbas (Mü- hendis) Konteajan: Cevat Atılgan /Sa- nayici) Ali Genç (Eczacı), 3- Burhan Ka- sap (Sanayici), 4- Utku önsel (Yük. orman müK), 5- Muammer Pekşen (Petrolcü), 6- Müslüm Tok- göz (Eczacı), 7- Halil Akyüz (Eski PM üyesi), 8- Şevket Arz (lşletme- ci), 9- Hüseyin Karakaş (Muteah- hit), 10- H. Nuri Aydın (Mühen- dis), 11- Kadir Tepeoğlu (Eczaa), 12- Dursun Akgün (Mühendis). Kontenjan: Yaşar Yılmaz Demirbu- lan (Emekli general) DYP: 1- Mehmet Ali Yılmaz (Mü- hendis, Trabzonspor Kulübü Baş- kam), 2- Erol Emral (Mühendis), 3- Hamdi özkurt (Mimar), 4- Ne- cati öztürk (tsletmeci), 5- A. Nafı lmamoğlu (Ziraat Yük. MüK), 6- Osman Akıntürk (Doktor), 7- Ah- met Aksoy (öğretmen), 8- Utku Bozoğlu (Mimar, işadamı), 9- Mehmet Usta (Doktor), 10- Hilmi Cebi (Doktor). Kontenjan: Mehmet Çakıroğlu (Miiletvekıli). DSP: 1- Mustafa Altunbaş, 2- Ali Kenan Kutlu, 3- M.Salih Akyüz, 4- Adnan Barlak, 5- Selçuk Şahiner, 6- Rıza Günaydın, 7- Hayrettin De- mir, 8- Yılmaz Yaylı, 9- Güven Ha- cısalihoğlu, 10- Celal Aksoy. Koatenjan: Salih Erdem. SP: 1- Gülser Ayaz (tşçi), 2- Hasan özmen (İşçi), 3- Ali Bayraktar (Su Tesisatçısı), 4- ömer Ayaz (Inşaat İşçisı), 5- Osman Mert (tnşaat tşçi- si), 6- ömer Yılmaz (Esnaf), 7- Alaattin Erdoğdu (Esnaf), 8- Ha- san Alimdar (İşçi), 9- Hamiyet Gürsoy (tşçi), 10- Dursun Tosun (İŞÇİ) Kontenjan: Satılmış Hokka (İşçi) T U N C E L İ (2) ANAP: 1- Mansur Cömert (Avu- kat), 2- Rıza Can (Idareci), 3- Hü- seyin Söylemez (Emekli), 4- Remzi Çetinkaya (Esnaf) SHP: 1- Kamer Genç (Milletveki- li), 2- Ali Demir (Avukat), 3- Vah- det Sinan Yerlikaya (Avukat), 4- Hasan Korkmaz (Eski belediye başkam). DYP: 1- Ali Rıdvan Yıldınm (1da- reci), 2- Hıdn Takak (öğretmen), 3- Efendi Duman (Muteahhit), 4- İsmail Nejat Yıldınm (Röntgen teknisyeni). DSP:I- Zeynel Emir, 2- Yücel Yüksel, 3- Baki Yıldınm, 4- Meh- kili), 5- Bahri Karakeçili (Milletve- kili), 6- Masum Deniz (Gazeteci). SHP: 1- Serhat Bucak (Av.), 2- Mehmet Ali Eren (Milletvekili), 3- Hasan Agaç (Ser.), 4- Sabri Çepik (Av.), 5- Enver Akm (Ser.), 6- fsma- il Badılh (Çifu). DYP: 1- M.Fevzi Şiyanüoğlu (Çift.), 2- Sedat Edip Bucak (Çift.), s- Mehmet Yalçmkaya (Çift.), 4- Ferruh Cetnal Gerger (Çift.), 5- Musufa Yılmaz Tekin (Müh.), 6- Salih Kemal Timuroğlu (MüK). DSP: 1- Ahmet Ergün, 2- Haçim Başak, 3- Ahmet Kara, 4- tbrahim Bulşan, 5- Yılmaz Ersungur, 6- tb- rahim Karademir. SP: 1- Hasan Kangol (Esnaf), 2- Yusuf Kuşar (Nakliyeci), 3- Salih Karaoğlu (İşçi), 4- tbrahim Genç (tnşaatçı), S- Hüsamettin Güvenal (Muhasebeci), 6- Abdülkadir Dur- muş (Tanm Işçisi) U $ A K (3) ANAP: 1- Mehmet Topaç (Millet- vekili), 2- Mümtaz Güler (Milletve- kili), 3- Ahmet Avcı (Milletvekili), 4- Aysel Ergövenç (Eczacı), 5- Mehmet Pehlivan (Avukat), 6- Ha- lidun Sonuvaroğlu (Müşavir) SHP: 1- Fahri Gündüz (Doktor), 2- Ender Karagül (Doktor), 3- Ural Köklü (İşadamı), 4- Adnan Cengiz (Eğitimci), 5- Hayri Erdem (Avu- kat), 6- Süleyman Özdemir (Emekli). DYP: 1- Salim özdemir (Av.), 2- Zekeriya Gökalp (Doktor), 3- Mehmet Kılınç (öğr. üyesi), 4- K.Metin Tonbak (Ikt.), 5- Ali Ak- seki (Eczacı), 6- A.Talip Dengiz. DSP: 1- Muhterem Sayan, 2- Ha- san Hüseyin Alçıhoğlu, 3- Rabia Ünsal, 4- ömer Halis Akın, 5- Rıza Aslan, 6- Halil Köse. SP:1- Hüseyin Korkankorkmaz (tşçi), 2- Mustafa Meşe (tşçi), 3- Mehmet Kıpırdamaz (Esnaf), 4- Mikail Tarhan (İşçi emeklisi), 5- Nüsnü Balaban (Çift.) V A N (5) ANAP: 1- Doç. Dr. Mithat Melen (Îktisatçı), 2- Dr. Şerif Bedirhanoğ- lu (Doktor), 3- Ebubekir Çiftçi (Tüccar), 4- Mirza Kurşunluoğlu (İşadamı), 5- Müslih Görentaş (Milletvekili), 6- Ömer Gülüştür (Doktor), 10- Mustafa Hatipoğlu (Avukat). DYP: 1- Nuri Efe (Inşaat muteah- hiti, il başkam), 2- Rıfat Ünsal Al- lıoğlu (Mimar), 3- Ahmet Ateş (Avukat), 4- Osman Oğuzhan (Avukat), 5- Derviş Demirba$ (Eği- timci), 6- Metin Şahin (Mak. müK), 7- Enver Erkan Tunusluoğlu (Avukat), 8- Yusuf Kıymazarslan (Avukat), 9- Şevki Şahin (Doktor), 10- Nafı Ertuğrul (Avukat). DSP: 1- Mustafa Güven, 2- Mev- lüt Güngör Erdinç, 3- Muhlis Adı- belli, 4- Nüvit Topaloğlu, 5- Neşet Kılıçarslan, 6- Yasin Yüceer, 7- H .Ayhan Yaman, 8- Durmuş Aslan Argın, 9- Çağlar Fırat, 10- Osman Bayram. SP: 1- Mustafa KıUçaslan (İşçi), 2- AU Yörük (Çiftçi), 3- Halil Yokla- yan (Sıvacı), 4- Hacı Kirazlı (Çift- çi), 5- Kaplan Tansu (Serbest), 6- Memis Aytekin (Elektrikçi), 7- Alaattin Erdoğdu (Esnaf), 8- Mus- tafa Gül (Serbest), 9- Cemile Kara- göllü (Ev kadını), 10- Kazım Bay- dan (Serbest). Z0NGULDAK(7) 1. UMge (4): (Merkez, Çaycuma, Ereğli). AMAP: 1- Barlas Doğu (Savunma Bakanı), 2- Ünal Çakmaklı (Avu- kat), 3- Recai Yıldınm (Tüccar), 4- Yüksel Cankuş (Diş Doktoru), 5- Sait Devram (Esnaf), 6- tbrahim Aydeniz (Makine MüK). Kontenjan: Cahit Karakaş (TBMM Eski Başkam). SHP: 1- Şemsi Demizer (Sendika- cı), 2- Kemal BahadııYX<5mü/- tşlet- meleri Muhabese Müdürü), 3- Azik Odabaş (Av.), 4- Kazım Altın- taş (Serb.), 5- Mehmet Mevlüt Ün- lu (Av.), 6- Avni Acar (Kuyumcu). Kontenjan: Önay Alpago (PM uyesi) DYP: 1- Güneş Müftüoğlu (Avu- kat), 2- Ali Uzun (Serbest). 3- Ali özen (Serbest), 4- Cevat Övün (teknisyen), 5- Pervin Boyacıoğlu, 6- Bahattin Bahar. Kontenjan: Necdet Yazıcı (serbest). DSP: 1- Bülent Ecevit (DSP Genel Başkam), 2- Nurhan Başoğlu, 3- Nedim Ündal, 4- Ramazan Aktaş, 5- Osman Yaylı, 6- Şevket San. SP: 1- Erdoğan Uyan (tşçi), 2- ts- mail Gürsu (tşçi), 3- Ramazan Top- 6- Mahmut Irmak (Muteahhit). S P : 1- Ali örenç (İşçi), 2- Ergün 1- tbrahim Çamkerten, 2- Yıldınm (Serbest), 3- Zeynep Evci- men (Ev kadını), 4- Yusuf Kahveci (İşçi), 5- Haydar Demir (İşçi), 6- Veli öz (Çift.). Fevzi Aydın, 3- Naci Eşmekaya, 4- Ramazan Altın, 5- Ali Şahan, 6- Hasan Hüseyin Pancareken. Bayram özkılıç (tşçi), 3- Mustafa Ş I R N A K | 3 | Soner Menekşe (Turist rehberi), 4- ~ 5 Yasar Karabatak (tşçi), 5- M. Emin Akyüz (Orman Yük. MüK), 6- Bi- rol Bilen (tşçij. B A Y B U R T (2) ANAP: 1- Ülkü Gökalp Güney (Milletvekili), 2- Numan Erengil (Ziraat teknisyeni), 3- Arif Koca- man (Avukat), 4- Yaşar Erdem (Muıeahhit). SHP: 1 Zeki Kutur (Eczacı), 2- Cavit Kosıik (Esnaf), 3- Şaban Taş- tan (Çift.), 4- Hüsnü Alkan (Çift.). DYP: 1- Namık Kemal Zeybek (ANAP'ian istifa eden milletvekili, eski bakan), , 2- Ali Bilen (Tüc), , 3- Şakir Gözübüyük (Esnaf), 4- Cafer Hirik (Serbest). DSP: 1- Zeki Çolak, 2- Mehmet Köksal, 3- Esender Karahan, 4- Marif Aktan. SP: 1- Ali Guldalı (Esnaf), 2- Mi- kail Kaplan (İşçi), 3- Hikmet Ütül (Gazeteci), 4- Serap Bulut (Ev kadmı). AJSAP: 1- Mehmet Salih Yüdırun (Doktor), 2- Nurettin Yılmaz (Mil- letvekili), 3- Kemal Birlik (Mühen- dis), 4- Şükrü Tutuş (Serbest), 5- Ali ökten (Serbest), 6- Osman önür (Çiftçi). SHP: 1- Mahmut Alınak (Millet- vekili), 2- Orhan Doğan (Av.), 3- Selim Saddak (Tüc.), 4- Orhan Çi- çek (Esnaf), 5- Aziz Timur (Mim. MüK), 6- Mesut Uysal (Ser.). DYP: 1- Orhan Uysal (Muteah- hit), 2- Neset ökten (Çiftçi), 3- Is- met Bayhan (Bürokrat), 4- Abuzer Çevrim (lth.-thr.), 5- Şükrü Aşut (Tüccar), 6- Kemal Sönmez (Çiftçi) DSP: 1- Hüseyin Taşkesen, 2- Ha- lim Solak, 3- Salih Zeki Saka, 4- Fazlı Aydın, 5- Kemal Yılmaz, 6- Ali Kemal Boza. SP: 1- Guri Benzer (Berber), 2- Gülabi Demir (İşçi), 3- Abdülra- him Demir (Av.), 4- Abdülcelil Bordoğan (Şoför), 5- Mehmet Kahraman (Nakliyeci), 6- Mehmet Balcal (Şoför). K * " . A M A W ! 2 ) B A B T I H ( 2 )ANAP: 1- Abdurrahman Sağkaya (Mühendis), 2- Nadir Baysal (öğ- retmen), 3- AB Pmarbaşı (Avukat), 4- Hikmet Ahun (Mühendis). SHP: 1- Alaaddin Işık (Eczacı, es- ki il başkam), 2- Saim Sezen (Hu- kukçu), 3- Bekir Kıcıman (Avu- kat), 4- Mehmet Emin Yıldız (Emekli öğretmen) DYPs 1- Naci Parmaksız (lzmir eski Emniyet Müdtirü), 2- Latif Yıldızbaş (Tüccar), 3- Mehmet An (Sanayici), 4- Abdülkadir Erdil (Avukat). DSP: İ- Abdi Aydoğdu, 2- Esin Alper, 3- Hüseyin Karakaş 4- Dur- muş Ali Dinçer. SP: 1- Şükrü Çavdur (Yazane işlet- mecisi), 2- Bahattin Yavuzaslan AMAP: 1- Pertev Aşçıoğlu (Millet- vekili), 2- Halit Sadi Ulus (Tüccar). 3- Ali Coşkun Erdem (Tüccar), 4- Beytuüah özil (tşçi emeklisi). SHP: 1- Sabri Cebecik (öğr, sen- dikacı), 2- Hüseyin Ulus (Kırtasiye- ci), 3- Rahmi Okutur, (Em, işçi), 4- Mehmet Yıldırma (Tüc). DYP: 1- Köksal Toptan (GtK üye- si, milletvekili), 2- Mustafa Dön- mez (Muteahhit), 3- Lütfi Peker (Avukat), 4- Orhan Bakıcı (İşçi). DSP: 1- Suat Günal, 2- Yaşar Ku- ru, 3- Hasan Akyol, 4- Ercan Gü- nen. SP: 1- Cemil özdemir (tşçi), 2- Nermin lncekara ^£V kadını), 3- Hüsnü Topal (İşçi), 4- Firdes Gür- sü (Ev kadını). Kadın adaylarliste sonlannda Cumhuriyet tç Politika Servisi — 20 Ekim seçimleri- ne katılacak kadın adaylann sayısı, ilk kez 150'ye yaklaştı. Ancak kadın adaylann çok azırun listelerin üst stralaruıda yer aldıkla- n görüldü. DYP'nin kadın adaylan aıasında, €m- ran Akkan (Edirne), ilk sırada yer ahrken Sevinç Kayabaşı (Ankara 2. bölge), millet- vekili Nurhan Tekinel (Kastamonu 2. sıra), ikinci sıralarda, Miijgan Deridoglu (Anka- S A M S II II ( 9 ı ra 1. bölge), Nural Aslan (Artvin), Emine y F* m tf y n \^J çjudaıh (Gaziantep 2. bölge), Giilsen Er- dem (Kırşehir), Berra Besler (tstanbul 5. bölge), Fethiye Özver (Tekirdağ) üçüncü sı- 1. b*Ige « H (Merkez, Asarcık, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Ladik, Salıpazan, Tekkeköy, Terme). ANAP: 1- Hüseyin özalp (Millet- vekili), 2- Ismet Alver (Eski Vakıf- iar Bank. Gn. Mtid.), 3- Ahmet Hamdi Yirmibeşoğlu (Diş Tabibi), 4- Mehmet Akarca (Milletvekili), 5- Hüseyin Güzeloğiu (Dr.), 6- Ah- met Keleşoğlu (TOccar), 7- Refik Akın (tnş. MüK), 8- Fahrettin Canbulat (Av.), 9- Adem Yıldız (Sa- nayici), 10- Ersin lncilay Toraman (Av.). ralarda yer aldılar. Diğer adaylann 4 ile 10'uncu sıralar arasında yer aldığı görüldü. ANAP'ın 30 dolayındaki kadın adayla- n arasında mületvekilleri Leyla Yeniay Kö- seoglu (İstanbul 7. bölge), Göksei Kalay- cıoflu, (Ankara 1. bölge) ile Canan Ant- man (tzmir 2. bölge) kontenjan adayı gös- terildiler. tmren Aykut (İstanbul 6. bölge), Hanife Gül Ercan (Edirne), Işüay Saygın (Izmir 3. bölge) listelerin ilk sırasında ye- raldılar. Şarkıcı-avukat Necla Akben ise İs- tanbul 9. bölgeden 3. sıraya konuldu. SHP'nin Trabzon 1. bölgede Prof. Se- zer Şener Komşuoğln, Kayseri'den Emine Şadan Kaya, Aydın'dan Meliha Yılmaz, Bursa 1. bölgeden Asnde Şenol lisıelerin bi- rinci sıralannda yer alırken Önal Alpago Zonguldak 1. bölgeden, Nilgün Süer Sakar- ya'dan, Türkân Ankan İstanbul 6. bölge- den kontenjan adayı gösterildiler. Hayri- ye Yılmaz Samsun 1. bölgeden, Diyarba- kfr eski Belediye Başkam Mehdi Zana'nın eşi Leyla Zana Diyaıbakır 2. bölgeden, Ay- ten Korkut Kütahya'dan ikinci sıradan aday oldular. DSP'nin listelerinde de 27 kadın yer al- dı. SP'nin listelerinde de kadın adaylann çokluğu dikkati çekti. YILLIK911 0 C A K 1 9 9 0 / 3 1 A R A L 1 K 1 9 9 0 1990 yılının önemli olayları, belgeler... DOPLERLİ, RENKLİ EKOKARDİYOGRAFİ HOLTER , EFORLU, EFORSUZ ELEKTRO... En ileri Standartlarda Kalp Sağlığı Hizmetleri Sunar. Tel: 1751244/45 TÖRK KALP VAKFI 148 58 66 SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE Acıbadem Basın Sitesi'nde merkezi kalorifer sistemli, hidroforlu 100 m 2 daire satılıkiır. Tel.: 325 84 25 Büvük boy, luks ciltli. 167 sayfa KDV dahıl 25.CÛC TL. 'Ckkmti, gowUr,l Cumhuriyet Kitap Kulübü •*• Yurtta neler oldu? •k Dünyada neler oldu? •k Ekonomının bır yılı • Kültür, sanat, basın *• Yeşıl ve temi7 çevre ıç:n yazılar, . -r ı ı ' — Bevoçlu, Zambak Sak. 4/1 • Toplum ve msanlar ;J- | # HJ _ m Jg n • 1990dan çırgıler _ C i g a l o i . S 1 2 : 5 3 3 , 5 1 6 — Atakov. Mıgros Atrıum — Şışlı, Mıgros Golden Plaza
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog