Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 9 HAZİRAN 1991 Sarı-Kırmızıh ekip Tanju'nun alternatifıni bulmaya çalışıyor G. Saray'da santrfor arayışıTanju'nun F. Bahçe'ye transferinden sonra golcü sıkıntısına düşen Galatasaray, yurtiçi ve yurtdışında santrfor arayışına girdi. Ad.Demirsporlu Hamdi ile görüşen Sarı- Kırmızıhlar Bologna'nın serbest bıraktığı Kubilay Türkyılmaz ve adı açıklanmayan yabancı bir oyuncu ile de anlaşma zemini arıyorlar. BERGHUIS—VVolendam. KUBİLAY—Bologna MUSTAFA ERSOY Galatasaray yeni transferler peşinde. Sarı-Kınnızılılar, Tanju'nun Fenerbah- çe'ye transfer olmasından sonra santrfor arayışı içine girdiler. Galatasaraylı yöneticilec sessiz ve de- rinden sUrdürdükleri santrfor arayışla- nnı, tüm Türkiye'nin şaşıracağı bir şe- kilde sonuçlandıracaklannı söylüyorlar. Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin, Türkiye ve Avrupa'da gundemde bulu- nan futbolculan paylaştıklan öğrenildi. Galatasaray'ın bulduğu ilk santrfor, Adana Demirspor'un genç yeteneği . Hamdi. Geçen sezon ikinci ligde sampi- HAMDI — A.Demirsporlu futbolcu Galatasaray'ın listesindt. yon olan Adana Demirspor'da Hamdi 19 gol atarken Galatasaray'da oynamak istediğini belirtiyor. San-Kırmızılı yöne- ticilerin kendisi ile görüştüğü genç fut- bolcuyu, bu sezon güçlü bir kadro kur- mak isteyen Trabzonspor da istiyor. Trabzonspor'un Hamdi'yi alabilmek için kadrosundaki bir çok ismi gözden çıkardığı, bunların arasında Dukiç, Si- nan, tsmail ve Levent'in bulunduğu bil- dirildi. Hamdi için Galatasaraylı yöne- ticiler "Biz öndeviz. Hamdi bize gelmek istiyor. Bizim de o>le genç bir yetenege ihtiyacımız var" dediler. Takas yoluyla transfer Bu arada Galatasaray yönetimine ya- km bir kongre uyesi "Hasan, Prekazi, Metin, B. Savaş gibi futbolcular takas yolu ile başka kulüplere verflecek" de- di. Yöneticilerin Kosecki, Rotariu ve Berghuis'den sonra başka bir yabancı alacağı; Hasan, Prekazi ve Meün'in ise takas olarak kullanılacağı sızan bilgiler arasında. Galatasaray, Bologna'nın serbest bı- raktığı Kubilay Türkyılmaz'la temasa geçti. Başkan Alp Yalman'ın görüşece- ği futbolcunun maliyetinin 10 milyen bulacağı kaydedildi. "Berghuis örnek olacak" Yöneticiler, hafta içinde Turk olmak için başvuran Hollandalı Frank Berghu- is'in bundan sonra başka futbolcular için de geçerii olacağını söylüyorlar. Ye- ni adı Faruk Berker olacak futbolcunun bundan sonra gelecek olan futbolcular için örnek olacağını vurgulayan yöneti- ciler "Sezon içinde birkaç yabancı da- ha getirip bu yöntemi uygulayacagız. Bazı Galatasaray düşmanlannın bu işin olmayacağını, hayal oldugunu soylemesi yalnızca kıskançlıktan ileri geliyor. Biz bazı kolavlıklar bulduk, bunları kullanacağız" dediler. Transferin ger- çekleşmesi halinde alınacak diğer yaban- cı oyuncunun Türk vatandaşlığına geçi- rilerek takuna dahil edileceği söylendi. "Penizli öyle konuşmaz" Tanju'nun Fenerbahçe ile anlaşmasın- dan sonra Teknik Dırektor Mustafa De- nizli'nin "Sen yoksa ben de yokum" de- mesinin mümkün olamayacağını söyle- yen San-Kırmızılı yöneticiler "Denizli öyle konuşmaz. Gelecek sezon için ça- nşmalar yapük, bunlan göz ardı edeme- yiz'Mediler. Bu arada santrfor arayışının yanı sı- ra yabancı kaleci için de harekete geçen Galatasaray, eski filebekçisi Zoran Si- moviç'in araalığıyla Dinamo Zagreb ka- lecisi Ladiç'le temasa geçti. Ladiç'le prensip anlaşmasına varan Sarı- Kırmıalılar önümüzdeki hafta bu oyun- cuyu lstanbul'a getirecekler. IR KONUBIR GÖRÜS G. Saray'ın iç transfer raporu Galatasaray'a kaleci değil santrfor gerek METİN TÜKENMEZ Galatasaray şu günlerde Tanju'yu yi- tirmenin şokunu yaşıyor. Aslında bu du- rumu çok üzüntu verici bir olaymış gibi göstermeye gerek yok. Her zaman pro- fesyonel olamamaktan söz ederiz. Pro- fesyonelce yapılan bir uygulamadan son- ra da duygusal tutumlar içerisine gireriz. Ashnda Tanju olayında önce Galatasa- ray yönetimini kutlamak gerekiyor. Çün- kü Sarı Kırmızıhlar, Tanju Avrupa gol kralı da olsa ona 'Sen bizim ekonomik ölçulerimizin üzerine çıkıyorsun, kendi- ne takım bul" diyebilecek cesareti gös- terdiler. Sonra da Tanju'yu övmeliyiz. O da profesyonel futbolcunun yapması ge- rekeni yaptı. Şimdi görünen odur ki bu işten Tanju da, Galatasaray da ve hatta Fenerbahçe bile memnundur. O zaman bir profesyonel futbolcunun başka bir takıma geçmesini ülkenin önemli sorun- lanndan biri haline getirmek de pek an- lamlı değil. Belki işin 7 milyarhk boyu- tu incelenmeye değer, ama spor kamuo- yunu 7 milyarın olumlu veya olumsuz boyutları değil de işin taraftarlık bölü- mu ilgilendiriyor. Bu tür transferler es- kiden ender yapıkrdı, son zamanlarda ise artma eğilimi gösterdi. Demek ki profes- yonelliğe doğru önemli adımlar atmaya başladık!.. San Kırmızıhlar geçen yıl başlattıklan "kadrolarmı yenileme" düşuncesini bu yıl da sürdürmek durumundalar. K. Bu- lent ve Erdal ile yapılan sözleşmelerden sonra Cüneyt'in futbolu bırakmasına karşın savunmada pek sorun olacağını sanmıyoruz. Yeni sezona daha deneyimli ve geüşmiş olarak girecek Tugay, Bülent, Tayfun ve Yusuf ile birlikte savunmanın güvencesi olacaklar. Bu bölgede genç Ta- ner ve deneyimli Erhan, yeni sezondaki performanslanna göre alternatif olacak- lar. Galatasaray, Tanju'nun gitmesine kar- şın yeni sezonda da "en çok seçenegi olan takım" özelliğini koruyor. Psikolo- jik olarak iyi hazırlanmış bir Yücedağ, überoda olduğu gibi orta alanda da ba- şarıh olabilir. Aslında Yücedağ'ın en ve- rimli olabileceği mevki ön liberodur. Ge- çen sezon bu mevkide Rotariu görev yap- tığı için Yücedağ ileriye yakm oynadı. Ama başanlı olamayarak takımdan uzaklaştı. Muhammed, Tayfun, Uğur, Rotariu, Erdal ve Mustafa Yücedağ ile Galatasaray guçlü bir orta alana sahip görünüyor. Bu arada Erdal ve gerekirse Uğur forvete alternatif olabilir. Cimbom'da geçen sezon kaleci soru- nu varmış gibi bir izJenim yaratıldı. Yıl- larca Simoviç'in arkasında bekleyen HayTettin, zaman zaman yaptığı hatalar nedeni ile sık sık eleştirildi. Onun hata yapmasından daha doğal ne olabilir ki? Hayrettin'in yeteneklerine baktığunız za- man hiç de kötü kaleci olmadığını gö- riirüz. Yedek beklemekten doğan zaman- lama hatası ve kararsızlıkları oldu. Bu eksiklikler de ancak oynayarak giderile- bilir. Hayrettin'in şampiyon takımın ka- lecisinden daha çok hata yaptığını san- mıyoruz. Duyduğumuza göre Ladic*in transferi söz İconusu. Galatasaray üçün- cü yabancı düşünüyorsa bu seçenegi ka- leciye değil de forvete kuüanması gere- kiyor. Tanju'dan sonra bu zorunluluk daha da belirginleşti. Diğer taraftan Galatasaray'da futbo- lunun son aşamasına gelen oyuncu sa- yısı çoğaldı. Cüneyt'ten sonra Metin, ts- mail ve Erhan gibi futbolcuların yerleri büyük transferlerle değil de gelecekte bü- yüyebüecek yetenekli gençlerle doldurul- malıdır. Çünkü bir iki transferle oturmuş kadrosunu performans düzeyinde yarış- tırabilir. Tugay, Bülent ve Tayfun gibi bir- kaç futbolcuyu daha yukarı taşıyabilir- se en büyük kazanç olur. Gurbetçiden Toni'ye destek YTLMAZ AKAR MÜNtH — Futbol yaşantı- sıru yaptığı jübile ile noktala- yan Tbni Schumacher'in, jübi- İesinden elde ettiği para ile Türkiye'de çocuk hastanesi yaptıracağını açıklaması Al- manya'daki gurbetçiler arasın- da sevinç yarattı. Şöhretli kaleci Schumac- her'e katkıda bulunmak iste- yen ve bu nedenle bir komite oluşturan Turkler, daha fazla para toplayabilmek için geniş çaplı kampanya başlattılar. Tespit edilen programa göre spor karşüaşmalan, resim ser- gileri, penaltı yanşmalan ve imzalı saatler gibi birçok gös- terinin yanı sıra son günde de bir balo düzenlenecek. Turki- ye'den birçok sanatçının davet edileceği bu baloya Müjdat Gezen, Hülya Avşar'm yanın- da Tanju ve Schumacher'in de katılacağı bekleniyor. Sport Bild'in son sayısında yapılan okuyucu anketinde 13.913 oyla spor yaşammı sür- duren kaleciler arasında 5. sı- rada yer alan Toni Schumac- her, Alman sporseverlerin hâ- lâ unutamadığı çok sevilen kişi olarak anılmakta. Yardım kampanyasının çok ilgi gördü- ğü Münih'te birçok kunıluş ve kişi kampanya için seferberlik ilan etti. Çok sayıda Türk iş- çisinin çalıştığı BMW, Sie- mens, Man, Agfa gibi büyük finnalann yanı sıra Bayern München Kulübü ve Türkgü- cü gibi diğer Türk takunlanmn yapılacak çağnya olumlu yanıt vennesi bekleniyor. Atatürk'ün son süvarisi Polatkan öldü Spor Servisi — Atatürk'ün süvarilerinden eski milli bini- ci Saim Polatkan (83) önceki gece yaşammı yitirdi. 1938 yı- lında General, Cevat Kula, General Cevat Gürkan, Albay Eyüp Öncü ile birlikte Musso- lini Kupası'm kazanan Emekli Albay Saim Polatkan bu dört kişilik ekipten hayatta kalan tek kişiydi. Polatkan 1935 yılında Orta Avrupa Yüksek Atlama Şam- piyonu olmuş, 1962-68 yılları arasında Federasyon Başkanlı- ğı yapmıştı. At yarışı sonııçlan Spor Servisi — Dün koşulan tstanbul at yanşlarında aliılı ganyan: 6-2-9-1-6-4 şeklinde sonuçlandı. San-Larivertlilen Beşiktagın başanh kcdedsiylesözteşme irrmdadı Engîn Fenerbahçede Fenerbahçeli yöneticüerle görüşen milli kaleci 1 milyar 400 milyon lira karşıhğında sözleşme imzaladı. Tanju ile tanışan F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Venglos, 'Seni îngiltere maçında idedim. Yetenekli bir futbolcusun ancak fazla kilolarından kurtul' diyerek uyardı. cü tutbolcu Tanju ile bir araya geldi. Tanju ile tanışan Venglos, bu futbolcuya, "Seni tngiltere maçında izledim. Fazla topla buluşmadın, daha iyi organize olursan başarı oranın artar" de- di. Yeni takımında ilk uyarısım da Tanju'ya yapan Joseph Veng- los, bu futbolcudan özellikle ki- losuna dikkat etmesini istedi. Venglos, "Yeteneğin çok iyi ama biraz kilon var galiba. Dikkat et" dedi. Tanju ise Çek teknik direktörün bu uyansı karşısınd:., "Problem yok. Sezon başlayana kadar çıta gibi olurum" diye ko- nuştu. Fenerbahçe'nin almak istedi- ği Rumen futbolcu Dan Petres- cu'yu 16 haziranda izleyecek olan Joseph Venglos, aynca ge- rek görülürse PSV Eindhoven takımında oynayan Çek futbol- cu CovanecM de getirebileceğini söyledi. NECMİ GÜLÜMSEL Fenerbahçe, Beşiktaş ve mil- li takımın başanh kalecisi En- gin'i de kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertli yöneticiler, milli kaleciyle uzun süren bir pazarlık sonunda 1 milyar 400 milyon liraya anlaşma sağladı. Yöneticiler, Engin ile daha son- ra büinmeyen bir yerde 2 yılhk sözleşme imzaladılar. Sarı- Lacivertliler, bu transferde En- gin'e 1 milyar 400 milyon lira verirken, Beşiktaş'a da bonser- vis bedeli olarak 800 milyon li- ra ödeyecek. Engin'in bu sabah Oğuz ile birlikte Italya'ya tatile gideceği belirtildi. Bilindiği gibi Engin Beşiktaş ile ilk görüşmede 1.5 milyar li- ra talep etmiş ve anlaşamamış- U. Tanju'ya ilk uyan Fenerbahçe'nin Çek teknik di- rektörü Joseph Venglos, dün ye- ni transfer Tanju Çolak ile tanış- tı. Önceki gun San-Lacivertli kulüple yaptığı anlaşmadan son- ra dün sabah yöneticüerle bulu- şan Çekoslovak teknik adam, daha sonra da Galatasaray'dan Fenerbahçe"ye transfer olan gol- Yardımcısı Aktuna Bu arada Çek teknik direktör Joseph Venglos'un yardımcılığı- tu Ercan Aktuna yapacak. Takı- mı tanıması için Venglos'a bilgi verecek olan Ercan Aktuna, transfer konusunda da Çek tek- nik adama yardımcı olacak. Prckazi Hısu Tanıu Çolak Hasan Vezır Erdal Keser Cevat Prekazi Bülent Korfcmaz Erhan önal* Serhat Savaş Dermral Bülent Alkılıç 35 milyar 2.7 milyar 1.5 milyar 1.2 mtlyar 1 milyar 750 milyon 532 milyon 500 milyon 250 milyon Son F Bahçe'ye gitti Satış listesınde 650 bin DM'ye anlastı Bakırköyle görişüyor 1 8 mıtyara anlaşt 300 milyona anlaştı A Gücü ile anlaştı Konya istiyor Satış lıstesinde Jûbıle yapacak TRABZONSPOITDA YENİ SİSTEM Önceoyna sonraparanı al SPOR HEKİMLIĞ!KONGRESÎ VENGLOS, TANJU İLE TANIŞTI — Fenerbabçe'nin yeni Tek- nik Direktörü Joseph Venglos, Tanju ile tanıstı. Çek teknik di- rektör, fazla kilolan nedeniyle Tanju'ya ilk uyanyı da yapb. (Fotoftref: Necmi Güliunsel) Spor Servisi — Trabzonspor yönetimi yeni sezonda futbol- cularla ilgili yeni bir sistem uy- gulayacak. "Oynayana para." "Oyna, parayı al" sistemi bu. Birkaç yıldır "pahah transfer" politikasını izleyen ve bu poli- tikayla sampiyonluklann kaza- nılmayacağını anlayan Trab- zonspor yönetimi genç ve yete- nekli futbolcularla kadrosunu zenginleştirirken, yararh olaca- ğına inandığı "oynayana para" sisteminı getirdi. Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Ergüney, Trabzon- spor'un transfer politikası ve yeni sezonda futbolculara uy- gulanacak yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu. Ergü- ney bu yeni sistemi açıklarken Futbol Federasyonu'nun fut- bolculara tanıdığı haklann as- la çiğnenmeyeceğini bildirdi. Ergüney açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Yeni sezon için anlasüğınuz eski teknik direktörümüz Ur- bain Brearas'a. Avrupa'dan transfer edilmesi kararlaştınlan iki futbolcunun alınması için tam yetki verdik. Urbain, Da- nimarka ve Hollanda'da yapa- cağı incelemekrde iki futbolcu- yu seçecek ve bize bildirecek. Alacağımız yabancı futbolcu- larda dikkat edecegimiz husus- lar, bu futbolcuların Avrupa futbolunun örnekleri olması, aynca da sahaya seyirci çeke- cek üne sahip olmalan. Once- ki yıl filelerimizi koruyan Jean Marie Pfaff bize buyiik seyirci sagladı ve hasılat rekonı kırdık. Bu dönemde 3 milyar 500 mil- yon lira seyirci geliri elde ettik. Bu sezon ise bilet fiyatlannı arttırmamıza rağroen ancak 1 milyar 300 milyon lira hasılat elde edebildik. Geçen transfer ayında aldığımız üç Yugoyla düştügümüz yanhslara yeniden düşmek istemiyoruz." Yönetim kurulunun gelecek hafta Isviçre'den dönen Baş- kan Mehmet Ali Yümaz'm baş- kanlığında Istanbul'da bir top- lantı yapacağını açıklayan As- başkan Ergüney, bu toplantıda yeni sezonun programımn ha- zırlanacağını, ayrıca transfer çalışmalan üzerinde görüşler ortaya konulacağını bildirdi. Ergüney açıklamalanm şöyle sürdürdü: "Amacımız gelece- gin Trabzonspor'unu oluştur- mak. Bu sezon ilk kez Türkiye liglerinde genç, yetenekli ve ile- risi için umut veren altı futbol- cuyu kadromuza dahil ettik. Bunlar Ümit, Erkan, Ferruh, Mehmet, Tank ve Karabük- spor'dan aldığımız kaleci Ma- hir." BOĞAZİÇİ TURNUVASI llaç bağıınlılığı spora da yansıyor' tZMTR (Cnmhuıiyet Ege Bürosu) — 3. Milli Spor Hekimliği Kongresi dün başla- dı. İki gün sürecek olan kongrede doping konusuna değinen Hacettepe Üniversitesi Eczacdık Fakültesi Dekanı ve Doping Mer- kezi Başkanı Prof. Dr. Atüla Hıncal, "Türkiye'de nmnlının da üzerinde Uaç kullanımı var. Sporcudan en üst düzeydeki yöneticiye kadar olan kesimin eğirJlmesi gerekiyor" dedi. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan 3. Milli Spor Hekimliği Kongresi'nde yerli ve yabancı spor hekimleri çeşitli bildiriler su- nuyor. Bildirilerin kongre sonrasmda bir kitapçık halinde yayımlanacağı belirtildi. 3. Milli Spor Hekimhği Kongresi'nin ilk günunde doping konusunu işleyen Prof. Dr. Atilla Hıncal, Türkiye'nin bu konu- da daha işin başında oldugunu vurgulaya- rak şunlan söyledi: Dr. Atilla Hıneal "Sporcularla birlikte toplumun her kesiminin doping konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi şart. "Türktye'de Oac bafunlıhgı giderek yay- gınlaşmakta. Bazı IdşOer de bunu kazanç kapısı olarak görttyor, genç kuşaklan ze- hirleyerek spora da sokuyorlar. Sporcular- la birlikte toplumun her kesiminin doping konusunda biUnçtendirilmesi ve bilgilen- dirilmesi şart. Tedavi için kullanılan her ilaç doping sayılmaz. Hangi ilacın ya da ilacın ne kadannın doping sayddığuun sporcular tarafından çok iyi bilinmesi ge- reklr." Prof. Dr. Hıncal, sporda yasaklanmış ve sporcularda etkileri olan ilaç grupları arasında beta blokerler, diüretikler, stimü- lanlar, anabolik steroidler ve narkotik analjeziklerin sayılabüeceğini söyledi. Hın- cal, dünyada 22 merkezde doping deneti- tai yapıldığına da dikkati çekerek "Tür- kiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde bir mer- kez kurduk. Eksiklerimiz var. 1993 yıhn- da bu eksikleri tamamlayarak Olimpiyat Komitesi'ne başvuracağu" diye konuştu. Köln Spor Büimleri Enstitüsü'nden Dr. Carl Klaus, "Üst Düzeydeki Spor İçin Ye- teneklerin Secimi ve Geliştirilmesi" konulu bildirisinde, üst düzey atletlerin seçimin- de kahtımsal faktörler ve çevreden gelen etmenlerin önemh' olduğuna değinerek Al- manya'da bu konuda yaptıklan çalışma- lan anlattı ve Örnekler sundu. EltopuMilK Takımı şampiyonluk yolunda Spor Servisi — 2. Uluslara- rası Boğaziçi Eltopu Turnuva- sı'na dün oynanan karşılaşma- larla devam edildi. Eltopu Federasyonu tarafm- dan düzenlenen ve Yeşilyurt Spor Salonu'nda gerçekleştiri- len turnuvanın dödüncü gü- nünde, (A) Milli Takım, Yuna- nistan'ı 29-22 yenerek çok bü- yük avantaj yakaladı. (A) mil- lilerimiz, bugün genç mülileri- miz ile yapacakları son maçı da kazanırsa turnuvada şam- piyonluğu elde edecekler. Günün öteki maçlannda ise Genç Milli Takım, Mısır'ı 27-23 yenerken, Bulgaristan da Azerbaycan'ı 20-18 mağlup et- ti. SUTOPU ENKA fark atüSpor Servisi — Büyükler Sutopu İkinci Küme birinci devre karşüaşmalarına dün de- vam edildi. Burhan Felek Yüzme Havu- zu'nda, DSt, Heybeliada, Bursa Belediye, Trabzon Yüz- me Ihtisas, Moda ve ENKA takımlarının katıhmıyla ger- çekleştirilen turnuvada dün su sonuçlar alındı: Sabah seansı: Heybeliada - DSİ: 11-6, Bursa Belediye - Trabzon Y.t.: 16-5 Moda - ENKA: 7-19. Akşam seansı: DSİ - Bursa Belediyesi: 16-8, ENKA - Heybeliada: 14-10, Trabzon Y.l. - Moda: 5-20. Tenis Seles şampiyon Spor Servisi — Fransa Açık! Tenis Turnuvası Monica Se-, les'in oldu. Roland Garros'ta- ki turnuvayı geçen yıl da ka- zanan Seles, bu yılki final ma- çında Sanchez'i 6-3 ve 6-4'lük setleTİe 2-0 yenip şampiyon ol- ma başarısını gösterdi. 1 saat 29 dakika suren final karşılaş- masında 4 kez maç sayısı kul- lanan Seles, karşılaş madan galip aynldı. Fransa Açık Tenis Turnuvası erkekler fînali bugün iki Amerikalı tenisçi, turnuvanın 4 numaralı seri ba- şı Andre Agassi ve 9 numara- lt seri başı Jim Courrier ara- sında oynanıyor. Bu final sa- at 16.00'danitibaren TV3'ten naklen yayımlanacak. Ameri- ka Birleşik Devletleri'nin tenis dünyasındaki yeni yıldızı And- re Agassi Fransa Açık Tenis Turnuvası öncesi turnuvanın favorileri arasında gösterili- yordu. Amerikalı tenisçi yan; finale kadar kolay bir şekilde çıktıktan sonra yan finalde turnuvanın 2 numaralı seri ba- şı Alman Boris Becker'le kar- şılaşlı ve Becker'i yenerek fi- nale çıkma hakkını kazandı. Courrier ise çeyrek finalde zorlu bir rakip karşısına çıktu Turnuvanın 1 numaralı seri başı ATP sıralamasının tepe- sindeki tsveçli Stefan Edberg'- le çeyrek finalde karşılaşan Courrier, rakibini eleyerek ya-ı n finale çıkmayı başardı. Voleybolda çift galibiyet BELGRAD-LAS PALMAS" (AA)—Avrupa Voleybol Şanii piyonası elemelerinde bayan voleybol millitakımı, isnuTi, er- kek voleybol millitakımı da tn- giltere'yi aynı skorla 3-0 yendi.' Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da yapılan bayanlar maçlannda, dün son maçını Is-^ rail'le yapan milli takım, maçın setlerini, 15-7,15-5 ve 15-7 ala« rak karşılasmayı 3-0 kazandı ve maçlarını 3 galibiyetle ta-: mamladı. Bayan milli takımının final gnıbuna kalabilmesi için, bu- gün Yunanistan'ın evsahibi Yut goslavya'yı yenmesi gerekiyoıl lspanya'nın Las Palmas ken- tinde yapılan erkekler maçlaj rındaise,miUitakım,4. maçın' da ilk galibiyeti, îngiltere'yi 3-0 yenerek elde etti. Ordu milliler, ,M Iran önünde ATELDEN (Cumhuriyet) — Hollanda'da yapılan Dün- ya Ordulararası Futbol Şampi- yonası elemelerinde oynadığl iki maçı da kazanarak final grubuna kalan ordu milli fut- bol takımımız bugün Iran ile karşılaşacak. Milli takımımız grubundaki diğer maçını ise önümüzdeki gunlerde Alman 1 ya ile oynayacak. Şampiyona gelecek hafta oynanacak maç* larla sona erecek. Hasan Yılmaz başkan Spor Servisi — Zeytinbur- nuspor Kulübu'nün kongresi yapıldı. Başkanlığa, Belediye Başkanı Hasan Yılmaz seçildi. Seçimlere tek aday olarak giren Hasan Yılmaz, 73 üyenin tamamının oyunu alarak baş- kanlığa getirilirken, listesi ise şu isimlerden oluştu: ; Salih Kahya, Salih Zekî Durmuşoğlu, Suphi Arabul, Ziya Akçiçek, Selahattin Çay- lak, Ahmet Bayraktar, Kemal Yıldınm, Celal Bakan, Raşit Kuru, Erol Şahîn, Ümit Sant doğan. - GrandPrix'te \ final günü Spor Servisi — Efes Pilsen'- ın düzenlediği tstanbul Ulus- lararası Bilardo Turnuvası bu- gün yapılacak finallerle sona eriyor. Hilton Convention Center'daki müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Merter'de ' otokros - Spor Servisi — Türkiye Otomobil Sporlan Şampiyo- nası'na puan veren ilk otokros yarışması bugün Merter par- 1 kurunda yapılıyor. 18 otomo- bilin katılacağı yarışta, pilot-; lar bin metrelik parkurda za^- mana karşı yanşacaklar. Yan- şuı seeding turlan saat U.OO'dcr final turları ise 13.00'te başla-' yacak. Merter otokrosunun organizasyonunu lstanbuJ Otomobil Kulübü, sponsörlü- ğünü ise SKF yapacak. TV'de spor TVl 18.35 NBA Basketbol Ligi'nden görtintüler. 20.40 Günün spor haberleri TV2 19.15 Penaltı (ödüllü yanşma) TV3 16.00 Fransa Açık Tenis Turnuvası erkekler fmali (Naklen) STAR1 16.00 Dünyadan spor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog