Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 5 EKİM 1991 Başkaıt Bush'a*.» Rüşvet ve yolsuzluk olmadan da serbest pıyasa ekonomısı çalışabılır ve böyle bir ortamda herkes daha mutlu olur Bunu sıze kanıtlayacağız. Karşılığında hıçbır çıkar beklemeden eş dost, çoluk çocuk zengın edılmeden halka hizmet sunulabıleceğını göstereceğız. Dr.MUSTAFAYULUĞ Ekonomist-Kamu Yönetimi Uzmanı Ülkemız yöneücılennın behrlenmesınde ba- şında bulunduğunuz devletın etkılı olduğu hep söylenıyor Son asken darbe ıçın selefînı- zın 'bızım oğlanlar yonetıme el koydu dedığı- nı gazeteler yazdı Ülkemızı yonetenlenn ve hatla muhakfet üe unıversıte sorumlulannın arkasında sızın tarafın bulunduğu yazılıp du- ruyor da, kendılennden söz edılenler hıç de tersını söylemıyorlar Nıye söylesınler belkı de bu tür savlardan gurur bıle duyuyorlardır Ben bır teknısyenım Bu savlann serçeğe uygunluğunu değerlendırecek durumda değı- hm Ancak sızın ulkenızın en ıyı ünıversıtele- nnden ıktısadı kalkınma ve kamu yonetımı dallannda akademık dereceler almış yönetsel deneyımh bır uzman olarak, ülkemın çok kötü yönetıldığını yetkıyle soyleyebıhnm öylesıne kötü kı daha kotüsu olamaz Bu bakımdan, yonetenlenn ortaya çıkışında gerçekten etkılı olduysanız, Sayın Başkan Bush, Turk ulusuna büyûk zarar vermışsınız demektır Nıçın böyle dıyorum'' Ülkemı temel uzman- Uklan ıhale olan kışıler yonetmektedır, dıye düşünüyorum Gerçekten, ıhale ışlemının ge- çerlı olduğu alanlarda savurgan da olsa ure- tım artışı yaratılmaktadır Barajlar, karayol- lan, telefon santrallan ve hatta rehberlen hep böyle ûretılmektedır Sızınkı gıbı gelışmış ul- kefenn gerçekleştırdığı bılımscl ve teknolojık ılerlemeler sonucu gıderek ucuzlayan televız- yon, radyo, otomobıl, ılaç gıbı urûnler ıse ye- terlı kâr marjlanyla çalışan tekelcı ya da kar- telcı tacırler aracılığıyla ulkemızde de çoğaltı- lmaktadır Aslında uretım artışlannm bır bolumunun fınanstnanını da gelışmış ulkeler sağlıyorlar tkı mılyonu aşkın ınsanımıza çahşma olanak- lannın ancak gelışmış ulkelerde bulunabılme- sı bunun en ıyı orneklennden bındır Ancak sızın de takdır buyuracağınız uzere, devlet yo- netımı ışbılır (') ıhalecı ve tacırlerle yüruyecek gıbı değıldır Dolayısıyla da ulkemız, ıhale ve ücaret konusu yapılamayan alanlarda akıl al- maz bır genlık ıçındedır Örnegm - Nufusumuz her yıl bır mılyonun epey üs- tünde artmaktadır Yonetıcıler, ıstıhdam, kentleşme, eğıtını gıbı alanlarda korkunç so- nuçlar doğuran bu olguyu sejretmektedırler, dıyebılınz - Ülkemız çocuk ölümlen bakımından Hın- dıstan'dan bıraz ıyıdır - Korunmaya muhtaç çocuklara, yaşhlara ve sakatlara yonelık hızmetler devede kulak- tır - İşsızlere ış bulma ya da yaşama olanağı sağlarna hızmetlen gostermehktır - Ulkemızın bıkm ve teknolojı uretımı, yetış- km ınsan gucü kaynağı ıle ters orantılı bıçım- de, Irak ve Sudan gıbı ülkelerle karşılaştınla- bılmektedır - Kentlenmız. ımar canavarhklan ve gece- kondulaşma ıle yaşanmaz duruma getınlmek- tedır Kıyılanmızın güzellıklen çırkın yapılaş- malar ıle yok edılmektedır - Genış gelır ve ucret dengesızhklen ınsanı- mızı her gun bıraz daha mutsuzlaştırmakta- dır - Sağlık hızmetlen, trafık hep olumsuz yön- de - Hukuk devletı olma yolundakı çabalanmı- zın etkılılığıne ılışkın haberler sızın gazeteler- de de sık sık yer alıyor Arük mafya gıbı ığrenç konulan da gorüşür olduk Bu lısteyı bırkaç mıslıne çıkartmak olasıdır Bizlere fırsat verilse... Sayın Bush. Türkıye, gerek maddı kaynak- laT ve gerekse yetışkm ınsan gucu açılanndan oldukça ıyı bır dûzeydedır ve yeteneklı bır yo- netım kadrosu ülkenın gıdışını bır çırpıda de- ğıştırebılır Boyle bır kadroyu oluşturmak ıçın benım gıbı adamlar ne yapabılınz9 Ülkemız- dekı sıyasal partıler, yonetıcıhk, ahiak ve yete- neklen onceden bırçok kez denenmış sıyaset çıkarcılarının da banndıklan >erlerdır Böyle tıpler bızım yapımızdakı kışılen aralanna hıç mı hıç almazlar Aynca, partı kanalıyla ıktıda- ra gelebılmek ıçın bol para da gerekır, denı- yor Bızlerde para falan da yok Hangı varlıklı destek verecek9 Kımseye çıkar vaadınde bulu- namayız kı Bu bakımdan tek umudumuz sızsınız Sayın Başkan Bush Ağırhğınızı bır kerecık olsun doğrudan yana koysanız ne olur9 Bılıyorum, şoyle dıyeceksmız Bız ağırlığı- mızı koymada Türk uîusunu değıl, kendı dev- letımızın çıkarlannı düşünuruz Iznınızle ben de sızın devletımzın çıkannı tartışacağım Mevcut durum sızın yarannıza mı9 önce şunu saptayalım Bızım gıbı adamlar ıktıdara gelırse neler olacak -Temel vonetsel noktalara, çoğunlukla kıyı- lara ıtılmış. nıtelıklı ve kapışmaya katılmamış ınsanlar gelıverecek Bır bakacaksınız. yûzler- ce kamu gorevının başında mutluluğu yalnız- ca halkına hızmette bulunan pınl pınl ınsanlar var Bu kışılen bulmak çok kolay Dedığım gı- bı bır kıyı>a atılmış, horlanmış ve olup bıtenı ıç bulantısıyla ızleyen kışıler bunlar Sız ülke- nızdekı orneklerden çok ıyı bıhrsınız Üst ka- demelerden destek ya da hoşgörü bulmayan ruşvet ve yolsuzluk olamaz Olsa da bır ıkı kez olur, oldurülür Bunun tersını soylemek dupedûz yalan söy- lemektır Dürûst yonetıcıler rüşvet ve yolsuz- luğu ülkeden sılecekler Bunun sonucunda >atınmlar venmhleşecek Ikı baraj parasıyla belkı de uç baraj yapılacak Kentler ve kıyılar ımar canavarlıklanndan kurtulacak Ücret ve gelır dengelen kurulacak Kaynaklar öncelık- le duşuk gelır gruplanna ve güçsüzlere yönlen- dınlecek -Vergı ve kamu gıderlen sıstemlen tümuyle yenıden düzenlenecek Halen ulkemızde vergı çahşandan ahnmakta ve arsanın de^erlenme- sıyle durduğu yerde zengınleşen kışılerle arsa üzenne bına yapan muteahhıtlere armağan edılmektedır Devlet, bır kamu bankası yöne- tıcısıne yuz mılyona yakın aylık sağlarken, bır ışçıye ödenen bır mılvon ayİığın çokluğundan yakınma düzeyıne ındınlmıştır -Türkıye tam bır hukuk devletı olacak Bu- nun ıçın bır ınsanın gözluğunu zorla almayı gozunu çıkarmaktan daha çok cezalandırmak gıbı saçmalıklarla dolu hukuk sıstemı kokten değıştınlecek Aynca da yargı ve polıs kadro- lanndakı gorevlılen yenıden eğıterek gerçekte kımlere karşı olmalan gerektığını oğreteceğız Boylece, buyuk yolsuzluklar dururken sıgara çalan çocukla uğraşan ve ustelık de çocuğu, yonlendırmek yenne cezalandırma yoluna gı- den düzenek (mekanızma) değışecek Ulkemızden artık bır tek ışkence haben bıle alamayacaksınız Bunun ıçın onceden ozur dı- lenz -Sağlık hızmetlen bırden etkılı duruma gele- cek Aıle planlaması falan değıl, doğum kont- rolü yapacağız -Devlet guleryuzlu olacak Yerel yönetıcıle- nmız yurttaşlann sorunlanyla bıreysel planda ılgılenecek Bır tek ışsız ya da yeterh beslene- meven çocuk bıle yonetımı uzecek -Unıversıtelenmızde heyecan yaygınlaşa- cak Bılım ve teknolojı hızlı bıçımde üretıle- cek Aynca herkese her duzeyde eğıtım ola- nağı vereceğız, ama bunu eğıtımın nıtelığın- den özvende bulunmadan daha çok açık eğı- tım yontemlenyle başaracağız -Kıtle haberleşme araçlannı ulkeye hizmet sunan ınsanlann tanıtım araçlan durumuna getıreceğız Bunlar yapılacaklann küçük bır bölümü Eğer ılgı duyarsanız, programın bütunünü de sunabılınm Önemlı olan, çabalanmız sonucunda, kavga gerekçesı kalmayacağı ıçın Turkıye bır huzur ülkesı nıtehğıne kavuşacak Kuşkusuz, büyuk önderımız Ataturk'un 'yurtta banş, cıhanda banş' buyruğuna kesmlıkle uyacağız Sonuç Sız şoyle dıyebılırsınız şımdı Ruş\et ve yol- suzluk olmadan lıberalızm çalışır mı9 Bunlar lıberalızmı ayakta tutan ve dünya olçeğıne ya- yan temel öğelerdır Bu dedıklennızı yaparsa- nız bıze de kotu ornek olursunuz Sıstemımız tehlıkeye gırer Ben de tam tersını soyluyorum Temel nok- talardakı ınsancıl ve becenklı kışılerce yonlen- dınlecek lıberalızm, bazı ulkelerde bır ölçude de olsa görulduğü uzere, yabanıl (vahşı) ıçen- ğınden kurtularak daha se\ımlı ve ahlakı du- zeye yukselecektır Ruşvet ve yolsuzluk olmadan da serbest pı- yasa ekonomısı çalışabılır ve bovle bır ortam- da herkes daha mutlu olur Bunu sıze kanıtla- yacağız Karşılığında hıçbır çıkar bekleme- den, eş dost çoluk çocuk zengın edılmeden halka hizmet sunulabıleceğını göstereceğız Butün bunlan bır duşunun Sayın Başkan Bush EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Hââ YasaMan Savunuyoriar! O parb Itdertennın yasaklannı en az beş yıl daha kaldırmaya- caktınız" demış bır bayan partılı Yanı Demıret'ın, Ecevıt'ın ve SHP de, DYP'de etkın olan otekı polıtıkacılann Bayan partılının bu sözune ANAP Istanbul ll Baskanı, Cumhur- başkanı eşı bayan Semra bakın nasıl yanıt vermış Maalesef o hatayı bız yapmadık. Yanı halkoylamasında beş yıllık, on yıllık yasaklann kaldınlması Semra hanıma gore bır 'hata' Ama bu hatayı ANAP yapmamtş1 Yapar mı hıç? Bay Turgut özal ın mey- dan meydan dolaşıp bu yasaklann kaldınlmaması ıçın ne buyuk çaba harcadığını unutmadık1 Bır de demokrası sozu ederler* Istedıklerı demokrası yalnız kendılerı ıçındır Meydanda kımseler olmayacak kı ANAP seçım ustune seçım kazanabılsln1 Başkaları yasaklar altında olsun, or- tay&çıkamasyn, kımı hapıste kımı korkular ıçınde özal gıbı kım- seler ülkenın yonetımını sürgıt ellennde tutsunlar' 0 hatayı bız yapmadık sozü uzerınde durmak gerekır Bır cumhurbaşkanı eşı, hem de bır partının ıl başkanı 12 Eylül'un ya- saklannı n halk tarafından kaldırılmasını hata' dıye nıtelendın- yor 'maalesef o hatayı bız ışlernedık' dıyebılıyor' Sonra da öz- gürlük, eşıtlık, demokrası sözlerı edebılıyor' Ah, ne olurdu Demırel, Ecevıt ve otekıler 1991 seçımıne katıla- masalardı1 12 Eylul partılerının sonuncusu ANAP bır kez daha tek başına ıktıdar olsaydı' Bayan Semra ve takımı beş yıl daha hane- dan keyfını yasasalardı' Ah Ahi Bu hatayı kım ışledı' Turk seç- menı Hem bır kezlığıne değıl daha sonrakı seçımlerde ANAP ı ûçüncu sıraya duşurerek bır kez daha ışledı ANAP lılar en başta Semra hanımlar ve takımı daha çok ah çekecekleri 83'ten 91 e kadar yaşadıkları hanedan keyfı ellerın- den gıttı gıdıyor Şımdıden her şey bellı ANAP 20 ekımden sonra ya uçüncu belkı de dörduncu sıradadır Bay Turgut özal en kısa sürede Çankaya dan ındırılecektır Semra hanımlar Efe ler Ah- met'ler Zeynep ler 80 oncesı yasantılarına gerı doneceklerdır Bır farkla, bu on yıl ıçınde tek tek ve topluca buyuk servettere sa- hıp kışıler olarak Bugüne dek yapılan genel seçımlerde hemen bütun partılerın hedefte bırleştklen olmamışt Şımdı SHP nın de DYP nın de az çok ötekı partılerın de heoefı özal dır Özal ı Çankaya dan ındır- mektır Bu seçımde Meclıs te çoğunluğu ıkı buyuk partı alacağa benzıyor SHP-OYPanlaşmasıylaözalcumhurbaşkanlığınaveda etmek zorunda bırakılacak En lyısı özal ın onceden çekılmesı- dır, ama 'Ben hesabı ancak Allah a verırım dıye dırenen bır kışı- den böyle onurlu özverı beklemek guç Şunun şurasında kaç gun kaldı 20 ekıme9 20 ekımden bır gun sonra Turkıye gerçekten başka bır Türkıye olabılecektır Yenı bır hükumet bır ortaklık kabınesı ışbaşına gelecek gunlerdır ay- lardır meydanlarda halka verılen sozlerın yaşama geçırılmesı •çın çalışmalar başlayacak Kımılerı Demırel e hâlâ guvenmı- yorlar Meclıs te onemlı sayıda sandalye elde edınce soyledıkle- rını unutur dıyenlerçok' Doğrusu ben de bu konuda kuşkuluyum Şımdı ortaya atükları göruş anayasada yasalarda gereken degı- şıklıklerı yaptıktan sonra yenı bır seçıme gıtmek Ama bu ış kaç ayda, kaç yılda yapılır? Meclıs uyelığıne zor bela seçılen ınsanlar acaba bır ıkı yıl sonra kendı ısteklerıyle yenı bır seçım seruvenıne atlmayı goze alabılırler rr\O 'Maalesef o hatayı bız yapmadık dıyen bır ıl başkanından o anlayışı surduren ANAP kafasından kurtulmak Çankaya konuğu- nu yokuş aşağı ındırmek doğrusu ya az kazanç değıl' Hıç değılse bu hedefte bırleşen partılerı desteklemekten başka çare yok TEŞEKKÜR Sevgılı annemız AYŞE SADIYE ÇAĞIL'ın hastalığı suresınce ılgısını esırgemeyen Çapa Tıp Fakültesı Kalp ve Damar Hastalıklan Araştırma ve Uygulama Merkezı Mudüru SAYIN Prof. Dr. FERRUH KORKUT Çapa Tip Fakültesı Nörolojı Ana Bılım Dalı Başkanı SAYIN Prof. Dr. COŞKUN ÖZDEMİR Kalp ve Damar Hastalıklan Araştırma Merkezı Mensuplan SAYIN Ast. Dr. VAKUR AKKAYA SAYIN Başhemşıre SEMA ÇETİN, Hemşıre LUTFİYE ALTIRAY, Hemşıre ZAHİDE BARAN, Hemşıre LEMAN UYANIK, Hemşıre EMİNE DOĞAN, Hemşıre ZE\ NEP KOÇ'a, ve dığer servıs mensuplanna acı günumuzde cenaze torenıne ıştırak ederek çelenk gönderen Türk Eğıtım Vakfı'na ve dığer hayır kurumlanna bağışta bulunan telefon, telgraf, mektupla ve bızzat evımıze kadar gelerek bızlerı yanlız bırakmayan tum dost akraba ve arkadaşlanmıza sonsuz şukranlarımızı sunanz Ailesı adına Prof. Dr. AYSEL ÇELIKEL RUHİ SU'nun 21 afbümden oluşan tüm yapıtlarında süper indirim. 273.000 TL. yerine 220.000 TL. (Posta masrafı dahil) Posta havalest ıle elde edebıleceğınız adresler Nepa, İstanbul: I M Ç Blokları 6204 Unkapanı Nepa, Ankara: Zıya Gokalp Cad 2 Işkuran Han 10/2 Kızılay Nepa, Edirne: Talatpaşa Asfaltı 120/2 Ayşekadın Izmır Bedri Plak, İzmir: 859 Sok 5/B Konak Üstün Kasetçilik, İzmir: Fevzı Paşa Bulvarı 150-F İSMAÎL HAKKI ADAU, KEMAL SOĞUKPEVAR, FEVZİ YALÇEN. REF4 7 Ekım 1988'de Tuzla'da hunharca katledıldıler Elbette her an bedenımıze saplanıyor "283 kurşun " Kahroluyoruz Lakın sızlenn anası olmaktan duyduğumuz onurdur bızı ayakta tutan oful Ş4ZİMENT YALÇIN, HLSM\E ADAU. MELAHAT SOĞLKPr\AR T.C. BAKIRKÖY 1. SULH CEZA MAHKEMESt Esas No 199L 438 KararNo 1991/1089 CSavEs No 1991/3632 Karar özetı Hâkım Sabıt Erol 16601 Kâtıp Cengız Bıyıklı Davacı KH Sanık Alı Erdoğan Emın oğlu, Hatıce'den olma, 1941 doğumlu, Zonguldak ılı, Safranbolu ılçesı, Alören köyü, H 54'de nüfusa kayıt lı olup halen Bakırköy Esenler, Fevzıçakmak Mah, 2 Cadde, No-9'da mukım Emeklı Vekıb Av lanet Durubal Suç Etıketsız ekraek satmak. Suç Tanhı 16 11 1990 Karar Tanhı 17 7 1991 Yukanda ısmı vazılı sanık hakkında Bakırköy Cumhunyet Başsav- cüığı'nın ıddıanamesı mahkememıze tevdı olunan davanın yapılan du- ruşması sonunda Gereğı Duşünüldu Sanığın gıda tüzugüne avkın ışlettığı fınnda kul- lanılan un çuvallanmn üzennde gün, ay ve yıl olarak ımal tarıhını taşıyan etıket bulunmadığı bu nedenle müsnet suçu ışledığı mevcut dehllerle anla^üdığından TCK nun 398, 402,647/4,6 maddelen uya- rınca 490 bın lıra ağır para cezası 3 ay meslekten men, 7 gun ışyerının kapatılmasına ve cezarun tecılıne karar venlmıştır Basm 37259 tLAN İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİGİ'NDEN 1989/1 Davacı K H tarafından davalılar Ahmet Hanılcı, Fırdevs Hanıl- cı, Melek Hanılcı aleyhıne mahkememıze açüan evlatlık kaydının ıptalı davasında Davalılar adına çıkanlan davetıye ve zabıtaca yapılan araşlırma sonunda adres tespıt edılemedığınden mahkemeraızce venlen 23 9 1991 günlu ara karan gereğmce davalılara ılanen teblıgat yapılmasına ka- rar venlmış olmakla, Her üç da\alımn duruşmanın atılı bulunduğu 28 11 1991 günü sa- at 14 00'te mahkemede bızzat bulundurulmalan, aksı halde HU.MK 213 maddesı uyarınca 'duruşmanın bırakıldıgı gun ve saatte mahke- mede hazır bulunmanız aksı halde yokluğunuzda duruşmaya devam olunacağı geçerlı bır özürünuz olmadan gelmedıgınız takdırde cer- yan eden ışlemlere ıtıraz edcmeyecegınız hususu ılanen teblığ olunur 23 9 1991 Basm 36907 Nufus cuzdanımı ve pasomu kaybettım Hukumsuzdur ALKAfr KALKA\ Yıldız Unıversıtesı Oğrencı kımlıgımı kaybettım Hükumsüzdür BÜRGEHAN YAGCIOĞLU GALİP ÖZEREN SAMSUN 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI Tercıhımız, GALİP ÖZEREN'e EVET Türkıye 11 yılda Işçıler-Memurlar-Emeklıler-Köylüler-Esnaflar-Gençler ÇOK ŞEY KAYBETTI Holdıngler-Hayah Ihracatçılar-Altın-Dövız-Vergı kaçakçıları HEP KAZANDI 11 YIL YETER 20 Ekım Baskı ve somurüye karşı, Değışım-Demokrash Dayanışma Zamanıdır SHP'ye evel mühürunu bastıktan sonra 6. sıradaki GALİP ÖZEREK'in üstündekl yere evet muhurunu basalım. (SAYIN GENEL BAŞKANIM SAMSUN A HOŞ GELDINİZ) j Sevgılı ogretmenlerımız, mezunlarımız; GELENEKSEL PİLAV-AŞURE GÜNÜNDE BULUŞAUM (Çapa'da Üsemizde) 6 Ekım 1991 PazarSaatd 1.00-13.00) PERTEVNİYAL EĞİTİM VAKFI Tel: 525 30 27-525 04 20 ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ ÇIKTI Dıl Derneğı'nın aylık dıl ve yazın dergıa Çağdaş TÜRK DİÜ1 nın ekım 1991 sayısında Samı Karaören Tahır Balcı, Unsal Ozün- lü Osman Bolulu SamıNÖzerdım Mehmet Ersıl, Muzafter Uy- gûner, Işın Bengı, vedat Yazeı, DCrystal (Çev Ahmet Kocaman), Alı ihsan Beyhan yazılarıyla Alı Yüce, H A«nı Cınozoğlu, llhan Ka- raman, Cahrt Sıktı Tarancı Metın Eloğlu, Hılmı Haşal Cengız Bek- taş, Kaan Ince, Tekın Kıpöz şıırlerıyte Semıh Poroy çızgısıyle yer alıyor Fiat 126-BIS (12.000 km'de) kargasıyla birlikte satıhk (Gündüz)Tel 512 05 05(462) (Akşam) Tel: 161 85 45 18.500.000 TL. tLAN ŞİLE ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Dosya No 1991/56 Davaa TEK Genel Mudürluğü tarafından davalı Ismaıl Öztürk aley- hıne açmış olduğu hükmen tescıl davasımn yapılan >argılamasında, Davah lsmaıl özturk adına çıkanlan teblıgaun davahnın adresı tesbıt edılemedığınden lade edıldığı, zabıtaca yapılan araştırmada davalı nın adresının tesbıt edılemedjğı bu nedenle adına ılanen teblıgat ya- pılmasına karar venlmıştır Davalı İsmaıl özturk duruşmanın atılı bulunduğu 20 II 1991 gunü saat 10'da mahkememızde hazır bulunması veya kendısını btr vekılle temsıl ettırmesı aksı taktırde HUMK'nun 213 377 maddesı uyarınca yargılamanın yokluğunda vapılacağı ve karar verıleceğı teblıgat yen ne kaım olmak ûzere ılanen tebbğ olunur Basın 11211 AYDIN SULH CEZA HÂKİMLİGİ'NDEN 3 1 1991 tarıhınde sağlığa zararlı ekmek ımal edıp satmaktan sanık Kadır ve Hanıfe'den olma, 1946 doğumlu Aydın Umurlu bucağı ^ta türk Caddesı No 83'de fırın ışletır Yusuf Mumcular hakkında mah kememızden 29 4 1991 gun ve 1991/144 esas, 1991/385 sayılı kararla TCK nun 396, 72, 402 '1 2 maddelen üe 647 SK nun 4 maddesı gere ğınce netıceden beşyuzbın lıra ağır para cezası uç av muddetle ı.ur me vasıta kıldıgı meslek, sanat ve tıcaretının muvakkaten tatılıne, ye dı gun süre ıle ışyerının kapatılmasına karar venldığı ılan olunur Basın 37260 PENCERE Asya'da "Aydınlanma"L ömer Alı Efendı, Kazakıstan da gazetecıydı Guleryuzlu, tatlı dıllı 1966 yılında Alma-Ata kentınde tanışmıştım Bır ara Nasrettın Hoca dan lâf açıldı Omer Alı - Molla Nasrettın ı tanırız - Ama, dedım, turbesı bızdedır, hem de Hoca'ya yakışır dû- zendedır - Nasıl? - Çevresı açıktır, kapısına kılıt vurulmuştur ömer Alı - Bızde de mezarı vardır, Taşkent dolaylarında Çımkent adında kuçuk bır demıryolu ıstasyonu yakınma gömulüdur Mezar taşı eğrıdır, ama, eğık yanından değıl, ters tarafından desteklenmıştır, bu da Molla'ya yakışır • Nasrettın hoca hem bızde Hem Orta Asya'da Ortak kultur Kazakıstan, 1917 den önce Çarlık sömürgesıydı 1920'de okuma-yazma bılenler yuzde 2,5 Yaşama bıçımı goçebelık Ya bugün? Sovyetler Bırlığı dağıldı, ancak Asya toplumlan 1920'de yaşamıyorlar, durumları sorunları okuma-yazma oranları, bılgı bırıkımlerı, yetışmış kadroları, endustrı kurumları, bılım akademılerı kentlerı ve ozlemlerıyle bır başka kapının eşı- ğındeler Çarlık Rusyası nın somurgesı Kazakıstan Sovyet- ler Bırlığı nın on beş cumhurıyetnden bın olarak yaşadı, bu- gun kuzey komşumuzda kurulan gonullü bırlığın on bır üye- sınden bırısıdır Ancak bu yenı oluşum ıçın de soylenecek her soz gende kalabılır ya da boşuna söylenmış olabılır Orta Asya'dakı cumhurıyetlerın nasıl bozulup duzeleceğı, nasıl dalgalanıp durulacağı yenı dengelerın nasıl ortaya çıkacağı bırer soru ışaretı ^ 1966'da Kazakıstan a gıtmış, gezmış, tozmuş gezı notla- rımda şu satırlan yazmıştım 'Kazakıstan'da aşıret hayatından endustrı düzeyınesıç- ramanın getırdığı başlıca problemler eşıt olmayan toplum- lann aynı devlet çerçevesınde eşıtlık düzeyıne beraberce varmalarındakı zorluklardan doğuyor Bugunku Kazakıstan bılım akademılerı unıversıtelerı, yuksek okulları, kutupha- nelerı eğıtımden geçmış halkıyla Yırmıncı Yuzyılın sanayı toplumu olmak durumundadır Ne var kı bundan kırk yıl once aşıret hayatının gereklerı çerçevesınde kalan Kazak dılının de kırk yıl ıçınde teknıkle birlikte gelışerek yeterlı duruma gelmesı olanaksız gıbıdır Kulturdekı bu boşluk nasıl doldurulacaktıf> Benım anladığım kadarıyla, Rusça nın gorevı burada başlıyor, felsefe, bılım ve kultur alanında yeterlı aracı ve gerecı kendısınde bulmayan Asya Sovyet cumhurıyetlerı, Rusya nın zengın geçmışınden gelen mırası paylaşmayı ıs- ter ıstemez kabul edıyorlar ( ) Turkıye de, Kazakıstan da olmayan bır şey vardır Kazakıstan da olmayan ama Turkıye de olan bu şey" uzerınde Turk aydınları uzun uzun duşunmek zorundadırlar Bızım tanhsel maceramız Orta Asya toplumlanndan ayn kanallar ıçınde bugune gelmıştır Belkı pek az ulusta olan bır tarıh bılıncıne sahıbız Bu bılıncın duğumlendığı nokta Ataturk devrımıdır O devrımın ne olduğunu ve o devrımın nıtelığmı Kazakıs- tan'da busbutun anladım Tanhsel mırasımızın bızı onune getırdığı kapılar var Ve bız bu kapıları açarsak, elbette Ka- zaklar gıbı başka bır ulusun onculuğunde açmayacağız Kendı bılıncımızın ve kendı kendımızın lıderlığınde ulaşaca- ğız dıledığımız ufuklara Yırmıncı Yuzyılda kendı varoluş bıçımımızı kendtmız seç- mek yeteneğındeyız Bır gun çağımızın yaşayışına uygun her şeyı ınşa ederken kendı araçlarımızın bıze yeterlı ola- cağını goreceğız Kuşkusuz bu mutluluğu da Ataturk'e borçluyuz " ' • 25 yıl önce yayımlanmış bu yazının ustünde çeyrek yüzyıl sonra duşünürken, "Aydınlanma"n\n Orta Asya Müslüman toplumlarında ne ölçude gerçekleşebıldığım anlamak ıçın bı- raz daha beklemek zorunda olduğumuza ınanıyorum Kt EEmre ıvongar R E M Z İ K İ T A B E V rORKİYI'NİN TOPLÜMSAL YAPIfl (2 ciltf »PLUMSAL DEĞİŞME KURAMI VI TÜRKİYE GERÇEGİ Ullt TOPLÜMBİLİMCİLERİ (2 cilf) TÜRKİYI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR İSMAİL'E O sonsuz akışın O en coşkun kabarışın Yüreğımızı ısıtan bakışındı Ağbı, senı özledık, çok özledık 7 Ekım 1988 TUZLA İSMAİL HAKKI ADAU, FEVZİ YALÇIN, REFA ŞEN, KEMAL SOĞUKPEVAR'I Saygıyla anıvoruz MUSTAFA KEMAL ADALI DUYURU Turkıye Gıyım Sanayıcılerı Derneğı nce 19 Kasım 1991'de Istanbul da düzenlenecek olan Uluslararası Gıyım Sanayı Sempozyumu' kapsamında GSD Dış Tıcaret A Ş ve Mıllıyet Gazetesı nm desteklen ıle •TURKİYE GENÇ STILIST YARIŞMASI'91" "GİYIM VE MOOA FOTOĞRAFLARI SERGİSİ" olmak uzere ıkı ayn etkınlık düzentenıyor 29 yaşını aşmamış gençlere açık olan stılıst yarışması gıyım sanayımızın gelışmesınde ve ıleriemesınde önemlı bır faktör olan moda tasarımcılığmı özendırmek amacıyla açılmıştır Katılımı Profesyonel-Amator herkese açık olan fotoğraf sergısı Turk hazır gıyım ürunlerının daha ıyı tanıtımını sağlamaya ve yeteneklı fotoğrafçıları özendırmeye yonelıktır Gıyım ve Moda FotograHarı Sergısrnın son katılım tanhı 29 Ekım 1991'dır Turkıye Genç Stılıst Yanşması'91'ın son katılım tanhı ıse 1 ay uzatılmış ve 31 Eklm 1991 olarak belırlenmıştır BAŞVURU IÇIN TGSD Yıldızposta Caddesı No 48/18 K 8 80700 Gayrettepe-lstanbul Tel 174 55 55
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog