Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PAMUKBANK Ev, daire, büro, muayenehane satın almak isriyorsanız... Konut Destek Kredisi! Cu m huriyet KonunuzK.onunuz to&nutsar^ Pamukbank'la koriyşuh. PAMUKBANK i y i b a n k a d ı r 66. Yıl; Sajı: 23554 Kurucusu: Yunus Nadi 700 TL. <KD\ dahü, 18 Mart 1990 Pazar Islamcılar ııe istiyor? Doğu'dan esen îslam rüzgârı Turkiye'ye yönelik İran kaynaklı İslam propagandası üç koldan sürüyor. Cemalettin Kaplan Federal Almanya'dan Turkiye'yi "Tebliğ" bombardımanınatutuyor. Ancak 1989 yılı sbnlarında Kaplan'm eski yardımcısı Hasan Hayri Kılıç, tamamen İran gudumüne giren yeni bir hareket oluşturdu. Burokraside İslamcı örgütlenme dikkatleri üzerine çekiyor. Son gunlerde ordudaki irtica faaliyetleri ve tasfiyeler kamuoyunun gündeminde. CÜNEYT ARCAYÜREK'in araştırması 6. Sayfada Genç kuşaktan î radikal tepki Genç Muslumanlar giderek daha militan .ve radikal bir İslamcı havaya burunüyor. Üniversitelerdeki İslamcı gençlerin ve orgutlenmelerin sayısı artıyor. Bu kuşağın onemli bir kesimi aile etkisi dışında İslamcı harekete katılıyor. Humeyni devrimi gençleri etkileyen onemli bir olgu. Bu kesim gençliğin bir bölıimü Türkiye'de kendine 'Muslüman' diyenlerin İslamı uygulamadıkları kanısında. Batı'nınilerlemesinin İslamdan kaynaklandığına inanıyorlar. GENCAY ŞAYLAN'ın soyleşileri 6. Sayfada ÖzaPdan ekonomî uyarıları tşadamlarına 1 Serbest pıyasadan a>rılma\ın 2 TUSIAD bıle devletın sanayıleşme planı olmadığından bahsedıyor Bu serbest pıvasaya aykırıdır 3 1995'te AT ıle gumrukler sıfırlanacak Kendınızı ayarlayın 4 Ucuz ışçılık donemını kapatın 5 Enflasyon duşecek. Istıkbale umıtle bakın. 11. Sayfada CÜNEYT ARCAYÜREK yazıyor TÖ İnadı ile Son Buluşu... ANKARA — Semra Hanımın, Cumhurfoaşkanhğı ve Başbakan- lık Muhabırlerı Derneğı nın yayın organı 'Genç Kalemter"e verdı- ğı ozel ve özenlı demeç, gerçek ten ufuklarımızı açtı Yer yer de ğınıyor muhterem eşlen TÖ'nun gunluk yaşamına, çalışma duze- nıne Koşk'tekı yaşantılarına Özel yaşamları kalmamış, (Arkası Sa. 14, Su. 6'da) Dalarfın ilk hedefi yakın takip DMP'nın program ve tuzuğu belırlendı Tuzuğe eklenen bir madde, golge Bakanlar Kurulu ıle ıl ve ılçe bazında 'golge beledıye başkanhkları' oluşturulmasını ongoru>or 11. Sayfada SABUNCU ANAP'TAN AYRILD111. Saytada YOKOLUŞUN SURECI HİKMET ÇETİNKAYA'MR yazısıH. Sayfada Zaman Gazetesi başyazarı Fehmi Koru'ya saldırı Koru evmden çıkarken ıkı kışının saldırısına uğradı. Koru'yu bir sure tekmeleyen saldırganlar, olay yerınden kaçtıiar 14. Sayfada Son löyılın en yağışsız kışını geçiriyoruz. Tarım alanlan perişan Sıısuz kış toprağı ağlaıtı SAK.İN 0 1 KOCAClğı/vv - SEflA.P Öf{ûV / Turkiye 1974 yılından bu yana en buyuk Xkuraklık ve urun kaybı tehlikesi ile karşı ^ y karşıya. Kuraklıktan en çok etkilenen T bolgelenn başında tahıl ve ayçiçeği ambarı olarak bilinen Trakya ve Iç Anadolu bolgeleri geliyor. Kurak geçen kış, ozellikle buyuk kentlerde içme suyu sıkıntısı başlattı. ğ Konya ovasında geçen kış aylarında /orîalama 200 kılogram yağış gorulurken bu ^Uyıl arahkta 14.3, ocakta9.2, şubat ayında ise T34.9 kılogram yağış duştu. Yıllık ortalaması 400 kilogram ile en fazla yağış alan Goller Bolgesı'nde ise bu yıl 61 kılogramın altında yağış goruldu. Tekırdağ'a 3.5 kg yağış duştu. Haber Merkea — Turkiye, 1974 yılından bu yana ılk kez bu- yuk bir kuraklık ve ürun kaybı tehlikesi ıle karşı karşıva bulunu yor Yetkılıler, nısan sonuna ka- dar "tatmin edicı" duzeyde >ağ- mur yağmaması durumunda, baş- ta tstanbul olmak uzere buyuk •kentlerde ıçme suyu sıkıntısı çe- kıleceğı, kırsal kesımde tahıl ure- tımınde yüzde 50 kayıp olacağı, sulu tarunın yapümasmda da guç- lukler çıkacağı tehlıkesıne ışaret edıyorlar Yağışsızlık, doğurduğu ıçrae \e sulama sonınunun yanj sıra hıdroelektnk santrallarından enerjı uretımını de önemh olçude etkıleyecek Türkıye genelınde son 4 aydır, buvuk bir kuraklık yaşanıvor Bu donemdekı >ağış mıktarı uzun yılar ortalamasının çok altında bulunuyor Kuraklık tan en fazla etkilenen bölgelerın başında Turkıve'nın tahıl ve ay çıçeğı ambarı olarak bılınen Trak- ya ıle Iç Anadolu bölgesı geliyor Uzmanlar, havaların ısınması ve vağış mıktannın azalmasına, eko- lojık dengenın giderek bozulma- sının neden olduğu goruşu uzerın- de duruyorlar Geçen yıl buyük kentlerde ıçme suyu sıkıntıstna, kırsal alanda da urun kaybına >ol açan kuraklık, bu >ıl kendını daha fazla hısset tırmeye başladı Geçen yıla oranla bu yıl yağış mıktarmda onemli bir genleme olmamasına karşın "yıl- dan >ıla devreden" su stoğunun sağlanamaması, sıkıntıvı bir kat daha fazla artırdı Ulkenın buyuk bir bolümUnde son dört a>lık >a- ğış mıktarı, uzun vıllar ortalama sının çok altında kaldı Yetkılıler, 1974 yıhnda >aşanan buyuk ku raklığın bir benzennın bu yıl >a- şanacağı tehlıkesıne ışaret edıyor lar Kuraklıktan en fazla etkilenen bolge Marmara Marmara bolge- sınde bır metrekareye duşen ya- ğış mıktannın uzun vıllar ortala ması ocak a>ında 87 kılogram ıken bu vılın ocak ayında toplaın 21 kılogramda kaldı Şubat ayın da da uzun jıllar ortalaması 67 ke ıken, bu yıl 9 kg vağışgorul du Basta Trakya kesımı olmak uzere Marmara'dakı kuraklık, ıç- me suyundan sulama suyuna ka dar, bolge halkında "kerbeta" korkusu vaşatmaya başladı Me teorolojı, DSİ ve Zıraat Odalan nın vetkılılerı, nısan avı sonuna kadar beklenen \ağışların >ağma- (Arkası Sa. 17, Su. Vde) Bush'un Kıbrıs Koordinatörü Ledsky Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı Tek seçenek federasyon Hakları yok Iki toplum da self determınasyon hakkını kullanmış ve 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Bu hakkı kullanmışlardır. Artık ıkısimn de yenı bır bağımsızlık yolu seçmeye hakkı yoktur. Tek seçenek adada yeni bir federasyon yapmaktır. KONTROL — Nusaybın'de butun cadde ve sokaklar askerler >e ozel tım tarafından kontrol altında tutuluyor. (Fotograf: Fual Kozluklu) Nusaybin'de gerginlik sürüyor. Özel tim ilçeye hâkim Esnaf kepenk açmıyor İZLE\İMLER Gazetecilere baskı Özel time gore, ulkeyi bolmek, parçalamak isteyenlerin başında gazeteciler vardı. Bır gorevli olayları izlemek için çaba harcayan gazetecilere, "para için memleketi satıyorsunuz. Burada halkı kışkırtan sizlersıniz" dıye bağırıyordu. CEUL BAŞLANGIÇ'ın yazısı 14. Sayfada ERGLN AKSOY FUAT KOZLUKLU OSMAN YILDIZ NUSAY BIN — PKK mılıtanı Kâmuran Dundar'ın cenaze tore- nınde başlavan ola>lar dun de surdu Ozel tım ve çevık kuvvet, ana caddelerde bırıken halkı da ğıttı, gazetelerın alınması engel lendı Bır grup genç, özel tım ta rafından Lozan Caddesı'nde dıp çıkle do\ ulerek dağıtıldı Bın Al man ıkı gazetecının filmlerı ozel tım tarafından vakıldı, bır gaze- tecı de dovuldu Ozel tım, olum- le tehdıt ettığı gazetecılenn bazı mahallelere gırmesını vasakladı Esnaf anonslara karşm dun de ış >erlerını açmazken, oldurulen Şemsetın Çıftçı'nın babası Mu- hıttin Çıftçı, Nusavbın Cumhu- rı>et Savcılığı'na dılekçe>le baş \urarak ola> gunu oğlunun po- lıs taratından nasıl oldurulduğu nu goren bır vurttaşın tanık ola- rak dınlenmesını ıstedı PKK mılıtanı Kâmuran Dun- (Arkası Sa. 14, Su 4'teJ UFUK GULDEMİR V, ASHINGTON — ABD Baş- karu George Bush'un ozel Kıbns Koordinatörü Nelson Ledsk), KKTC'nın (self determınasvon) kendı kadennı tayın hakkını hıç- bır zaman kabul etmeyeceklerını so>ledı ve "Kıbns duvan da Ber- lın duvan gıbı ınmelı" dedı Ledsky, bu açıklamasını Cum- bunyet ve Katimenni gazetelen- ne verdığı ortak ozel demeçte yap tı Katimenni, Yunanıstan'ın en etkılı gazetelen arasında sayılı>or Atına'da askerı cuntanın ıktıdar- da olduğu yıllarda bır kaç kez ka- patılan Katimenni, merkez sağ bır vavın polıtıkası ızlıyor Dışışlerı Bakanlığı'ndakı burosunda Cum hurıyet ve Katimenni temsılcıle- nıu bır arada kabul eden Ledsky, so>ledıklerı her ıkı ulkede de ay- nı gun yayimlanmak uzere çapraz soruları yanıtladı Ledsky, Yu- nanlı gazetecının onunde gayet net bır şekılde Kıbns Turklerımn (Arkası Sa. 14, Su Vde) DEMOKRATİK ALMANYA Tarih sandık başında yazılıyor Doğu Avrupa'dakı ılk serbest seçımler bugun Demokratık Almanya'da yapılıyor. 12 mılyon D. Alman seçmeni 24 sıyası partı ve grup arasında tercıh yapmak uzere bugun sandık başınagidıvor. YASEMİN ÇONGAR'ın haberi 14. Sayfada Roma'dan Göçmen avı NİLGUN CERRAHOĞLÜ 'Zencı krızrnın boyutlan her gun buyurken Floransa, tum Italya'nın endışelı bakışlannı uzerınde topluyor Floransa'dakı 10 bın Afrıkalı ıçın kopan fırtınanın dığer kentlere sıçramasından korkuluyor Madrid'den Ole Live Sex MİNE G.SAULNIER Madnd'de yenı açılan Lıve Sex Show Center her yaştan ınsanlarla dolup taşıyor Alt kattakı kabınlerden bırıne gırersenız, onunuzde açılan ekranda Adem ıle Havva'yı ılk gunahı ışlerken canlı olarak ızleyebılıyorsunuz Stockholm'den Mandela'nın can yoldaşı YAVUZ BAY DAR Mandela \e Olıver Tambo. 50 yıl kadar once Johannesburg'da ortaklaşa bır avukat burosu açmışlardı Sonra bın hapse duştu, dığen surgunde mucadeleyı surdurdu Paris'ten Bilgi işlem ve demokrasi SABETAY VAROL Fransa'da hukumet, teror olaylarına karışan ya da yardımcı olabılecek kışılerın, sıyasal eğılım, dın, hatta ırksal ozellıklerıyle bılgısayara fışlenmesmı ongoren bır kararname çıkarınca kıyamet koptu. Atina'dan 17 Kasım gölgesi STELYO BERBERAKtS Her seçım oncesınde olduğu gıbı bu seçımlerde de polıs alarma geçmış durumda 10. Sayfada Cumhuriyel D E R G İ Uydu yav ında karmaşa: \edırbu uydular, yayınlar, çanaklar, kablolar? 9. İstanbul Uluslararası Film Festivali:/İ£z//iâ Dorsay'ın hazırladığı kılavuzun 2 bolumü İlham İrem: "Once 'kuştanmı uçurmayı' ıstedım " Pazarın Penceresinden: htanbul'un su terazılerıneyenı bır estetık Mektuplardan: Behçet \ecatıgıl, Salâh Bırsel'e neleryazmış* Yolbov u: Refik Durbaş Hopa Borçka aranndan bıldırı\or Bugün ve her pazar Cumhuriyet'le birlikte Demokrasiden Korkarak Bir Yere Varamayız... £>ır Ingılız meslektasımız asılarak ıdam edıldı Irak'ta Ingıltere'de yayımlanan hattalık The Observer Gazetesi nın İran asıllı muha- bırı Farzad Bazoft'un ıdamı ınsan haklarının hıce sayılmasıdır Bır gazetecı olarak lanet- lıyoruz, ınsanlık acısından utanc verıcı olan bu olayı Bır başka meslektasımız dun Ankara'da saldırıya uğradı Zaman Gazetesı'nın başya- zarı Fehmı Koru Çankaya'dakı evının onun- de ıkı kısı tarafından haylı profesyonel bıçım- de yere yıkılıp, tekmelenerek dovuldu Şıd- detle kınıyoruz bu saldırıyı da Bır dığer meslektasımız 2000'e Doğru Dergısı'nın Sorumlu Yazıışlerı Müduru Tun- ca Arslan, geçen salı gunu İstanbul Devlet Guvenlık Mahkemesı tarafından tutuklandı Aynı mahkeme, dergının son sayısını datop- (4rkası Sa 14, Su 1 'de) HASA\ CEMAL • B Trakya'da seçım heyecanı Yunanıstan'da seçım lıstelerı açıklanuor Sadık Ahmet'ın adaylığı gundemde 3. Sayfada • Uzaydan uydu yağacak SSCB Atlantıs'm yorımge\e \erleştırdığı casus uvdunun duştuğunu doğruladı 3. Sayfada • Uyuşturucuzırvesı Gazeteciler zınede BoKan Aksu'yıı rerletııler 3 Sayfada m Soul-rock'tan rap'a 18 klıp TV1 ve T\2'de pop muzığının yenı ısımlerının seslendırdığı 18 klıp ızleveceğız 4. Sayfada • 3. Ankara Fılm Şenlıği Şenhktekı uzun metrajlı fılm varışması sonuçları bellı oldu 'Metcezır Manzaraları' bırıncı S. Sayfada • Sozen'e gozdağı Aı\AP Orgutu nce duzenlenen 1 \ûında beledıveler panehnde bakanlar Sozen 'ı eleştırdı 9. Sayfada s • Emek sermayemn başına geçmelı Araştırma Semsı şefiımz Şahın Alpav, Isveçlı sosval demokrat .ktısatçı Bo Sodersten ıle konuşıu 12. Sayfada Yatırımcının hattalık rehberi Borsada 'îuren duşuş eğılımı vatırım cephesını kış jykusundan kaldıramadı Ekonomıde • G.Saray'da Yalman başkan G Sarav Kulubu kongresmde 1116 ov alan Alp ) alman, 2 yıllıeına başkan seçıldı Sporda • Bermuda, yaramaz çocuk gıbı Pans bu kış etekten gecmnor \rka Sa\fada • 539 yıllık asayı kım tutacak? Turkne Ermenılennın 29 yıllık lıderı Paınk Şınorhk Kalustyan toprağa \erılıvor 4rka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Sivilleşme... Dun MIT ıle ılgılı ılgınc bır olay anlatmıştık Bugun aynı onuyu surdurelım DYP Genel Başkanı Demırel 'MITsıvılleşsıri demıs Der- ken de soyle yakınmıs —MIT Angolada olan hareketı bılır de Ankara'da olanı bıl- mez 'Arkas, „? 17, Su Vde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog