Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

25 KASIM 1990 KENTYAŞAM CUMHURİYET/9 KAYBOLAN İS- TANBUL — Is- Unbul, tarihi bo- yunca çeşitli uy- garükJann kultur- lerinden bir şeyler taşıyan açıkhava muzesi gıbıdır. Ta- rihı ıpek yolu uze- rinde onemli bir geçiş yolu olan kent, guDumuzde kimligini yitirme- ye başladı. Kilise- den bozma Aya- sofya Camii Ue bir Topkapı Sarayı, Mısır'dan getirikn dikilitaşlar, ve do- ğanın uyumuyla bir tstanbul gra- vurunde bovle di- le gelmiş (solda), şimdüerde Topka- pı'dan, Eminonu- ne dek uzanan ya- nmadada bozuian İstanbul silueti ye- niden koruma al- tına alınmak iste- niyor. (Sağda) Şehirplanlamacıları, yapılaşmanın durması için Topkapı surlarından Eminönü'ne kadar olan bölgenin StT alanı ilan edilmesini istiyor Tarihiyarunadayı kurtarma planıREMZt GOKDAĞ istanbul'un tarihi mırasırun odak nok- tası olan "tarihi yanmada"nın tamamının SİT alanı ılan edılmesı ıle ılgılı çalışmalar surüyor Bir grup ÎTÜ öğretım uyesı 7 av önce, 1 No.'lu Kültur \e Tabıat Varlıklan Koruma Kurulu'na başvurarak, Topkapı surlarından Emınönu'ne kadar olan bölge- de yapılaşmanın durdurularak, bu bolge- nın koruma alanı ılan edilmesini ıstemıştı Kunıl, 7 ay önce yapılan bu başvuruyu şu ana kadar sonuçlandıramadı Kurulun, böl- genin SİT alaru olması volunda olumlu ka- rar vermesı halınde, tarihi yanmadada her turlu yapılaşma >asaklanacağı bıldırıldı Kurula başvuran, ITU öğretım uyelenn- den Prof. Mete Tapan, SİT karannın bol- genın ozelhğını koruması bakımından ge- lecekte çok buyuk yaran olacağını belırtır- ken, Taşınmaz Kültur ve Tabıat Varlıklan 1 No Mu Kurul Başkanı Prof. Hande Su- her, 600 bın kışımn yaşadığı bır bölgenin tamamının SİT alanı ılan edılmesının bazı sorunları berabennde getıreceğıne dıkkat çektı Emınonu Beledıye Başkan Yardım- cısı Argun Ogan da ılçenın yuzde 75'ımn SİT alanı olduğunu dığer bölgelenn de ko- MEKTUP Gürültüden rahatsızız • tstanbul'da yoğun trafık yuzunden genel bır gürultu var zaten Buna bır de özel yapünlmış egzoz seslerı üe havalı klakson seslermı eklersenız gurultü dayanılmaz boyutlara ulaşıyor özellıkle taksılerde özel gurultu çıkaran egzozlar \e klaksonlar nıçın hâlâ denetlenmez 9 MERAL ORDULU Açılış bugün Kartal'a kültur merkezi İstanbul Haber Servisi — Kartal Beledıyesı'nce yaptın- lan kültur merkezı bugun SHP Genel Başkanı Erdal Fnönu ta- rafından hızmete açıbyor Eskı Mıllı Eğıtım Bakanı ve Köy Enstıtülen kurucularından Hasan Ali Yucel'ın adırun ve- nldığı kültur merkezının açı- lışına Buyukşehir Beledı>e Başkanı Nurettin Sozen de ka- tılacak Yapımma Hazıran 1990'da başlanan kültur mer- kezınde her turlu tıyatro etkın- lığı sergılenebılecek. Kültur merkezınde 450 koltuklu smema-tıyatro salonu bu- lunuyor ruma ımar planı kapsamında bulunduğu- nu belırterek "StT alanı ilan edıldığınde imar planlannın kuruldan geçmesi burok- rasiyi arturacaktır. Ancak >ine de StT ka- ranna sıcak bakıyorum" dıye konuştu Tarihi bölgelenn özellıklerını koruma amacıyla yapılaşmayı yasaklayan SİT ka- rarı ıçın kent planlamacıları, 7 ay önce, 1 No 'lu Taşınmaz Kultür ve Tabıat Varlık- ları Kurulu'na bır dılekçe ıle başvurdular Prof Kemali Sojlemezoğlu, Prof Mete Tapan, Prof Doğan Kuban, Prof Metin Ahunbay ve Doç Zeynep Ahunbay ımza- larıyla kurula verılen dılekçede, tarihi ya- nmadanın SİT ılan edılmesı ve yapılaşma- nın yasaklanması ıstenıyordu Kurul aradan geçen 7 ay ıçınde dılekçe- ye herhangı bır cevap vermedı Kurul Baş- kanı Prof. Hande Suher konuvla ılgılı so- rulanmızı cevaplarken tarıhı yarımada ıçın SİT kararının kurulda goruşulmeye devam edıldığını, 600 bm kışımn >aşadığı bır bol- gede, SİT alanı ılan edılmesının bazı guç- luklerı berabennde getıreceğını belırttı İTU öğretım uyesı Prof Mete Tapan, ta rıhı yanmadada kaçak yapılaşmanın hızlı olduğunu, bu bölgede sureklı yıkıp yapma olayı vaşandığuu behrterek, onlem alınma- ması durumunda gelecekte bölgenin tarıh- sel özellığınden çok şeyler kavbedebılece- ğını söyledı Antık >anmada ıle ılgılı böy- le bır karar ıçın çalışmalara geç başlandı- ğına dıkkat çeken Prof. Mete Tapan, 40 yıl önce böyle bır gınşımın başlatılmasmın kente çok şeyler kazandıracağmı soyledı Tanhı yarımadadakı vapılaşmavı önlemek ıçm SİT kararının şart olduğunu belırten Prof. Tapan, konuşmasını şövle surdurdu "SİT'in temelınde kaçak yapılann hiç- bir şeküde affa ugramaması yatı>or. Bugu- ne kadar çeşıtlı nedenlerle kaçak japılar af yasalanndan<\ararlanarak yasallaştırılmış- tır. Orneğın Zeyrek SİT alanı ılan edildi. Burada daha oncelen yapılan kaçak yapı- lar yasallaştırılmadı Tanhi yanmada için SİT karan daha oncelen alınmalı, bu giri- şimler geçmiş donemlerde vapılmalı>dı 3 ay once tarihi yanmadayla ılgıli koru- ma amaçlı ımar planı belediye meclisinden geçti. Bu, tarihi yanmadanın imar durumu- nun daba kotuye gitmesini onlemek için atılmış onemli bir adımdır. Kurulun SİT karanyla butun yarımada StT alanı ilan edilir ve >apılaşma onlenir" İTÜ Öğretım uyesı Doç. Zeynep Ahun- bay da tanhı yarımadada son yıllarda ken- tın sıluetuıı bozan, tanhı eserlerı olumsuz etkıleyen çok sayıda bma yapıldığını, alı- nacak SİT karannın butun yapılaşmayı en- gelle>eceğını belırttı Istanbul'un tanhı eserlerını parsel parsel konımarun mumkun olmadığını, bu eserlerın çevresındekı ımar durumunun da kontrol altına alınması ge- rektığını sozlerıne ekleven Ahunbay, par- sel bazında alınacak SİT karan yerıne ta nhı yanmadanın tamamının SİT kapsamı- na alınması gerektığmı söyledı Tarıhı ya- nmadanın çok zengın bır mıman yapıya sa- hıp olduğunu belırten Ahunbay şöyle dedı "Bolgede Roma, ortaçag ve Osmanlı do- nemıne aıt çok sayıda bına var. Suleyma- nıye, Sultanahmet, Fatıh, Bayazıt gıbı bol- gelerde SİT karan var. Bu bolgelen tarihi yanmadanın geneline yaymak gerekıyor. istanbul, tarihi eserlerin, yuksek bınalar arasında »ıkıştıgını ve özellığınden çok şey- ler yıürdığını gosteren orneklerle dolu. Geç- mış beledıye yonetımınin Silıvrikapı surla- nnın hemen arkasında vapurdıgı vuksek bi- nalar surların gorunumunü çırkınleştirdı. Suriçi bolgesınde nereyı kazsak tarihi >a- pıyla karşılaşınz. Bu bolge hem arkeolojık, hem de kentsel SİT'tir. Osmanlı donemin- den gunumuze kadar gelen Kumkapı, Zey- rek, Sulevmanıye bolgelen gibı pek çok kentsel SİT alanı vardır. Sultanahmet ve çevresi ise arkeolojık SİT'tir. Avrupa'nın bazı tarihi kentlen SİT alanı içindedir. tn- gıltere'nın York ve ttalya'nın Roma kent- len SİT kapsamındadır." Emınonu Beledıyesı Başkan Yardımcısı Argun Ogan da tarıhı yanmadanın tama- mının SİT alanı ılan edılmesının bazı sakın- caları olacağını soyledı StT ılanı durumun- da ruhsat ön ıznının kuruldan alınmasının bazı burokratık ışlemlere neden olacağını belırten Ogan, "Eminönu ilçesinin buyuk bir bolumu zaten SİT alanıdır. Diğer yer- lerde de ımar ızni ıçın Kültur \e Tabıat Var- lıklan Kurulu'ndan ızin alınıyor. Bolgede zaten yasaya aykın yukseklikte bınaya ızin verılmiyor. SİT alanı dışında kalan >erler- de koruma amaçlı imar planı geçerlıdır. Or- neğın Lalelı SİT alanı dışındadır. Burada yapılacak bır bina zaten yasaya aykırı ola- maz. Bu bına için kuruldan ızin almak, çe- şıtlı burokratik zorluklara neden olacak. Buradaki butun parsellerin kurula gonde- rilmesi gerekecek. Ancak yine de tarihi va- nmadanın SİT ilan edılmesı kararına sıcak bakıyorum" dıye konuştu SİT NEDİR? Kültürü koruma Doğa ya da ınsan elıyle vapılmış ta- şınmaz kültur varlıklarını banndıran, kendı ıçınde bölunmez ve ayrılmaz bır butun oluşturan ve bütun bu özellık- lerıyle bırlıkte korunması gereken çevre parçasına SİT denıyor Onemli tarıhı olavlann geçtığı yerler de bu kapsarrun ıçıne gınyor SİT sadece tanhı eser ıçın değıl, onun çevresi ıçın de geçerlı olu- yor Bır yapı ya da yapılar kumesını ba- zen sokak ya da alan gıbı başka kent oğelerıyle bırlıkte ele alan ek koruma- ya 'SİT koruma' adı venhyor SİT - ar- keolojık, kırsal ve kentsel olarak ayn- h>or Bunlar tek başlanna olabıleceğı gıbı, ıkısı, hatta uçu bırlıkte bulunabı- lı>or SİT alanının korumasını duzen- lemek ıçın 'SİT koruma planı' adı ve- rılen bır çalışma vapılıyor Kanuna göre, bır yerın kurulca SİT olarak ılanı, bu alandakı ımar pla- nı uygulamasını durduruyor CjEREKLİ TELEFONLAR • Ptlit \mUt 055 e: 000 ır»a:056 • Zaferta M M M i H : 527 57 00 Beyoğlu'nda Çiçek'e düdüklü protestoAıleden Sorumlu Devlet Bakanı Cemıl Çıçek'ın "Flört fahişehktir" şekbndekı sozlennı protesto etmek ısteyen bır grup kadın Tunel'den Galatasaray'a kadar yuruduler tstanbul Haber Servisi — Devlet Bakanı Cemıl Çıçek'ın flortle ılgılı sozlennı protesto et- mek amacıyla, dün "bir grup fe- minist kadın" tstıklal Caddesı- nde gösterı duzenledı Gösterı- >e mudahale eden polıs 18 ka- dım gozaltına aldı Aıleden sorumlu Devlet Ba- kanı Cemıl Çıçek'ı "flört fahişeliktir" bıçımındekı sözle- n nedenıv le protesto etmek ıçın saat 16 30'da Tunel'dekı Kadın Kültür Evı'nde toplanan arala- rında Fusun Erbulak'ın da bu- lunduğu bır grup kadın Galata- saray'a doğru yunıdu Galatasa- rav'da durdurularak polıs otola- rına bındırılmek ıstenen kadın- larla polısler arasında çıkan tar- tışma sonrasında 15 kadar kadın gozaltına alındı Daha sonra olayı protesto etmek ıçın topla- mp ellenndekı duduklen otture- rek yurumeye başlayan kadınla- ra mudahale eden polıslenn uç kadını da yerlerde surukleyerek polıs otolarına bınduxlıklen gö- ruldu Gozaltına alınan kadın- ların Bevoğlu Emnıyet Amırh- ğı'ne götüruldüklerı öğrenıldı Ote yandan gosten öncesınde "bir grup feminist kadın" adı- P!TT \ 18 GOZALTI — İstiklal caddesinde protesto gosterisi yapan kadınlara polis mudahaleettı. Bu sırada bazılan yerde suruklenen kadınlardan 18'i gozaltına alındı. na dağıtılan açıklama ıle Bakan Çiçek ıstıfaya çağnldı Açıkla- mada, 'Aileyi, dolayısıvla hem- cinsleri olan erkekleri guçlendir- me bakanı" olarak nıtelendın- len Çıçek'ın kadınlan erkeklerm kapatması olarak gorduğu one suruldu Çıçek'ın ıkı ınsanın be- raberlığını parayla satın alınan cınselhkle bır tuttuğu ıfade edı- len açıklamada şu goruşlere ver verıldı "Bakan Çiçek, aile araştınna kurumunu savunurken 'flortun fahişelikten ne farkı var' diyerek duduk gibı bır laf etmiş, boyle- ce korumaya çalıştıgı aile kuru- munda bazı kadınlan nasd erke- ğin kapatması olarak gorduğu- nu bir kez daha açığa >urmuş- tur. Çiçek'in millı aile kavramın- da kadınlann çalışmasına yer yok. Yani kadınlan ev ışleri, ço- cuk bakımı ve cinsellik karşılı- gında kocalan geçindırecek. Bız de sonıyoruz, bu aılenin fuhuş- tan ne farkı var? Bu yuzden biz Çiçek'in bu lafını bugunden baslayarak dudukle protesto edeceğiz." 172 13 73 74 75 ve 068 • lSIÜınıa:068 • SAtUK. HmrHeU: 077 Sailık MHiıtiii: 511 89 18 Ctmt^at* T»: 588 48 00 Çapa Tıp: 525 92 30 Mannn Tı»: 340 01 00 Hayton»*) Hmuum: 345 46 80 SlşHEttal: 131 22 09 JtMm hkr«*aı: 152 43 00 $SX SMStya. 588 44 00 SSX MaMydaM 132 30 00 SSK Siztape: 358 67 60 $ I M . : 176 24 14 (Ist) 356 04 85-86 (Kadiköy) B«9« Tnflk: 377 22 07 (E 5) 356 04 86 (Şehınçı) 314 36 (B Çekmece) • THY- Iç Hattar 573 13 31 Oı» Hatlar 573 04 33 Smtnl 574 73 00 ReztrvasyM: 573 35 25 • DDY Sirteci DamşBi: 527 00 50 H.Pa»a Damıaa: 338 30 50 • VAPttR: StMr Hadan: 526 40 20 144 42 33 DMtz Yoton (AcMta): 145 53 66 144 25 02 149 18 96 DMb Otafcisi: 543 05 25 • METEOMLOJİ: (Hava tahmmı oğ'enme) 573 89 80 • afKTRİK MUZA: i 526 62 74 p i 150 83 50 Kaftkiy: 348 71 40 TEK: 069 SUAMZA: I: 522 97 03 ı: 147 51 10 Kalıkty: 391 14 82. CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ F u arında • 17 25 Kasım • F-M Fuar Merkezı Kadın kitapları, sanat yapıtları, çocuk edebıyatı... Çok satan kitaplar... Üye Kayıt Bölümü... İ M Z A G Ü N L E R İ I BUGÜN 25 Kasım Pazar 15.00-18.00 BUKET UZUNER, GULSUM AKYÜZ F-M Fuar Merkezi, Onaklar Caddesı, Mecıdıyekoy-Istanbul Her çin 1100-20 00 arası'zıyaretçtlerr açıktır Cumhunyet Kıup Ktdnhu Ayelmnt gınj ucrrtt %İO aıdvnmltdtr Orta ve Lise Mezunları, Beklemeli Oğrenciler, IŞSIZ GENÇLER: Avlar. yıllar geçivor; Siz hâlâ boş mu bekliv orsunuz? 37 yıldan beri 50.695 genci iş sahibi yapan ve sahasında DUNYA ŞAMPIYONL olan AMPİVON OZEL DAKTİLO SEKRETEB VE BhfilSAYAR KURSLARI Olabilecek en kısa surelerde; ICIZ ICRETLERLE BILGISAYARLA DAKTILOGRAFI; BILGISAYARL.A MUHASEBE; BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI; YABANCI DIL Kurlanna Hiçbir Bağlayıcı Odeme Zorunluğu Olmaksızın BONOSIZ + TAAHHLTSUZ veva Ö>( F ÖĞRF\: SO>R\ ÖDE usuluvle va da Ö\C K ÖĞREIN: SO\R\ ÇAUŞ; daha sonra da LCRETİ TAKSİTLE ÖDE; \II i \F YİK OLMA, KE^Dİ KAZANCINLA OĞREN Seçenekleri + Tum Odeme Kolavlıkları ve OĞRETIP IŞE \ ERLEŞTIRME GARANTISIYLE Merkezi Beyazıt Mıthat Paşa Cad 14/1 Kadıkoy Altıyol Kuşdılı Caddesı 6/8 Beşıktaş Çırağan Asarıye Cad 7/2 3 Şışlı Abıdeı Hurrıyet C Hasat Sok 15 Bakırkoy Husrevıye S 18/4 (Mıgros sırası) Dıkkat Bu 5 adresten başka ŞAMPIYON adıyla çalışan hıçbır Daktılo Sekreter ve Bılgısayar kursu şube<nız degıldır T e l T e l T e l T e l T e l 5 2 7 3 3 8 158 130 5 7 1 5 5 O8 2 4 9 0 3 1 2 5 4 2 9 7 3 7 31 - 522 3 3 6 158 175 5 6 1 21 1 1 2 4 4 3 2 9 0 6 SO 9 8 14 0 6 ^ | Y A D G I C I Şırketımız bunyesınde gorevlendırılmek uzere, Tatbıkı Guzel Sanatlar Akademisı veya M S U Guzel Sanatlar Fakıritesı mezunu, GRAFİKER Grafık tasarımcısı adayiarın prezantasyon dosyaları ıle bırlıkte 134 M 00 no lu telefondan randevu alarak Se\ınç Hanım'a muracaat etmelerı nca olunur DOPLERLİ, RENKLİ EKOKARDİYOGRAFİ HOLTER , EFORLU, EFORSUZ ELEKTRO... ' / A A N En ileri Standartlarda Kalp l ı ^ J Sağlığı Hizmetteri Sunar. \+f Tel: 175 12 44/45 TÜRK KALP VAKFI 148 58 6 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog