Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/10 HABERLER 15 EKİM 1990 [fT Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden Taksitle Kitap Kampanyası G OS 257 gUYUC TURKCE-MâlLIZCE SÛZUK/V UOMN/ttOOO _, 007 « 6 1MİHH KUU>MM SANATVJ L SCH*BBV9«0 _ 011 015 BABU-AA 0* COCUK SMMIUMEPNMD SCHOiMOO - 0111» «tt£liR tttHJR ÜNSR EÖTM ÛÖB*WVH KJHTLEIVIOOOO DCMI » i çocuîuyu BuvunnouM pBuunnouM. pm*oxvi5«n -J 041 M6 BfcJM ««EHKCHflL SAÛUt-15000 3 090 056 ÇOCUC RUH SA&J&A YÛHUOeuJ/15000 ü 087 035 FEUSft SOZLUâUORHAN M C « ÛM*MCE«.IOÛUW5a» M7 M6 KTOLDJ SÛ&UÖJ/A J 097 475 TUK MUIMâMMN 7-31 Ekim Cumhurıyel Kitap Kulubu okurlardan gelen sureklı ıstek sonucu Taksıtie Kitap Kampanyası nı surdüruyor 6u amacla kulupte bulunan kılaplardan sızın ıçm yenı bır secfm yaptık Belırtenen mtelıklı kıtapları taksitle edınebılırsınız Dıledığınız kıtaptan ıstedığınız adette sıpanş vereoılırsınız En az 200 000 — TL lık kitap ışarelıeyınız Sıparışte ust sınır yoMur Grup grup kitap alabıleceğınız gıbı karna lıste de yaoabıhrsınız Işaretledığınız kitap tutarının %25 ını posla çekı nesaotm.za yalınp sıpanş fortnunu Tüm Yurtiçi Üyelerine • 5 ay vadeli dolâurunuz Sıpanş satış sozleşmesı ve havalenız ehmıze ulaşınca kıtaplarmız hemen poştalanacaktv Taksıt kampanyasının kıtaplarır» konulata göre düzenleyıp sunuyoruz Kampanya suresmce yayınevınde tukenen kıtapiar ya da yenı bâsımları farKlı fıyattan ışlem goren kıtaptar bulunabılır Bu nedente rıer konunun alt bo!umurxJe Yedek Lıste yer almaKtadır Yayınevınde tukenen kıtapların yenne b j lısteoen knap gonderılecektır NOT- Katlma koşullan ıçm CumhunyM dderinı bekleyiniz. 097 433 ÇOCUC FSGUUSIffl VAVUZSV18000 097 S31 JSTUN MŞMMCUt IN.M$n0H0 152 196 S»TWWC 0ÖWajM-l/K.0LG«C'7S00 1S2 S 7 OSIUNLICA TURKffl SOajJK/lTOO 306 006 BIZ BIB ALEYIZ/M OMKMEYER/4500 TÛRK EOEBİYATI ROMAN-ÖYKÜ L 001 065 KRdN K SNMfOEIH OZUV35O0 l j 002 153 W BIZ EŞtKLBMZS MES*7S00 C 002 156 BIR KO.TUK HASH OtVHUR/AZB ŞUR Yedek Hste 028 ati BULMACA saa.uĞuGu. cmn/12500 160 024 EĞinU USRMEyV SUHUW.SKV«000 097 551 OKJLDA BAŞARUACAO BALTASflOOO 007 241 I U U TEKNK VE OTLAR ANSV26500 12I0J6ÇOCUK BU MKHU/SUSA» SAACSAOOO ÇOCUK EOEBİYATI . 007 128 UEJCTUP V*MH$LMKULT0i OKnÜUMB 124 037 CACttHZ* W WHRAMMVERMTO • 057JW UNLULERN I U r«aAflUSt SAAOET ALTArnma 002 172 KLH.EH 80SMHMZIZ NESDMtOO C 002 173 DAMOA 0B.I VAHMSZ NESİK.H00 C 002 192 ZUBUfcAZB NESI*13300 002 226 Y*$AR W VASAR NE MSAMAZHZa «9*16150 _ 002 404 RA2YBMELIH CEVDfT «MMV4000 _ 002 41» VASAtUK SJZEL S£Y Bf KAR0E$ltAW2IU HHMETIKIO _ 007 02» * R G£a 8CO«Jl*StUU HİRV16500 - 011 064 «5 MMOSNM EVINOE/KURSM BAS*(V750» C 011 " 2 W ŞEHflt O K I f l C M U M IEVMS00 a 071 041CEVOET BEY VE OfiULUUMHHAII 002 006 BENOEN SONRA MUTIUUJK/02DEMR ASAf/13100 002 241 CMJOAS TUK SUX ANTOiailSVMEIâET FU»176500 otK 30> ESM HSMVATMI. îOfKmctmnm 002 310 8UTJS $imLERM>MW valnMSO 002 3S2YATAR8URSAKALESIM1EI3 N HlKMfT'IOBOO 002410 UZAKIAHLA SIYNHEIUF H DAfiLARCA/17500 002 421 H0SÇAKAUWA2tZ NESMTTHO 004 143 YAfiMUK VACMASAVTjmEVZAT ÇUMBO0 321 166 SEVDA S&LEnCEMIU. SUKYA.UOO0 022 057 auTU* S«HUWS «LV12000- 026 036 SMK OOSYASUnFAT ILGAZ/7SO0 102 099 auGUNUN OIÜYIE IEVLANA/A KAOt»«SOD _ IO4«7HAU($IIRHDEeA$KAU»VRQA ZEl.fUTn8500 134 029 KARMKE HfOH B2/YASAR fOOO MMr000 l U 025 GUNEŞTE GÖLGtNK rOK OLUStVB FnSOMjmTODSt S O M j m T O D 161 029 SOOOT YU aaCLEKOHVS atCKEn/6000 163005 YHJ* BAHAfWQAJSUSAN HOJJMOO 248 006 W HIRSCM HnAFUWWALLEHISO00 281 0t> 6 Y A t V T R t 079 oıe raznnızM EIE^TMCIUPHILFP FRAHKfiOOO 133 007 YtZtl VE VASAU/TV6M rUCEl/7509 186 063 GUSNOSt SaMUSUOA aEoaOO 2*1 OB S M HALK ADWA OLUHC IMHKUH EavORUUMITKA GBBCEVVieoOO 308 051 PUUfC FAVESE/5000 30G 059 MOOERATO CANTA8HEA* DUflAS/4&0) DCHEME-ANI Yedek liste : 021 183 W DEÜ A & G 0212)1 VMSI yUHVPINUt KUR/20000 ^ IB1«! «NMVNVEIDN. fizmm c an 2« aunjN nj$u»ı UYHJSIVZULFU ü M E a »ü» - 021 250 YUm KALAN VURJVUSnCHMn EfiaâLU/itooo 3 021 251 SUCUUUZ iNSAk OLMAK/daAV uoMuaooo - 021 270 GULUNUN SOUJufiU AKŞAkVEHOM. ÛZ/16O0O _ 021 300 GUflBPOMHAT BEHRMV22000 021 305 m BAVIU AtvSHU ERAr/10000 021 332 EY GECE MFIM U$n««E KAPATJOKJAY ARBAL'6000 021 354 UÇURDMn VUOMASMURrtf M K CICEK0&.IV7000 021 364 SEKOMCl GUWUVTMMS UİUVSKB 021 361 ESnUdKIZ BAV KAmM.0£LUFAIW OZGUVEW120H 021 370 «AUHZMvn 0 fiUVZEYVAT SEUMO6LU/9O00 021 371 DEMZ KEHARIMM PAZAVESUİAZLI ERAC7O00 _ 021 439 ISTAN8UI UN G02LEHI «HUUIVKEIS» GUHPINAIVnOO _ 021 383 KREKETLl TOPflAKlAR OZEHINOEAIHHAII KEUAU71000 o 021 397 SALIWV11MAZ GUNfY/7000 . 022 071 EVUUK SBKFIVBB* YHJHft»» G 022 229 VE ZALİH VE NAMMS VE KEHBElA/KldR YIDI2V7000 022 3t4 DAR8E/Kkin m n z n m o 022 387 GdKYUZUE AKAN M M M M O I YAto'8000 022 4 « BASK*VSAMN KOCAGOZJSDOO OM 186 AY 8JYUFKJN UVUYAUAMMECAT1 OjmLl/7500 066 004 I0RAUK KOMIVYAKUP KAOV9S00 0 » 022 TUTUNAMAVANLAfVOfiUZ ATAV/20000 079 092 BUZDAN KLICLAIVLATIfE TEnttiOOOO 079 095 AfimflOMAN(METINKACAN/9000 097 4O YILAMARN OOJMO) BAYKURTrUOD 097 491 KMK OOAMJRATMAN MUNGAIMO00 117 117 YOflGUN SAVASÇUKEHAL TAHOnTOOO 117 22S-2S «JTSAL BABS14 ntlMASAH OzFmN OHAMOaOOOO 11» 006 BMBOGAUfl EFSAMESVVASAR KEMALM2000 111 011 TİNEItt>ASAB KEMAL/7000 118 021 YER DfMıfl M BAKHVYASA" KEMAl/15000 118 026 MMKOLEH CJRSI& ONAYETl^ASAR «EMAL 18O0O 152 019 TUNElMK COCU« MAHKEUE PUPlSl/SAI FAUC85CO 152 040 BARIS AOll COCUUSEVGI SOYSAL 75O0 152 0£? EGE OEN KNI7E BMUOLUS StR cdı^AKAnus a«*çısı«ooo MVMUfOOO 146 002 KAVSUai VUCfiMEMM. 0ZEIV30O0 ^ 152 027 TUMUZ BUNSMIASAN HUSEYHOOOO 152 052 ELOE VA» HUZUW»TT1U HHAIM500 152 31» HOL KAflA SAUH OOüB MkHNI EYUKKkUı'6000 Yedek liste g Z K & u g o t t _ 034 140 guTUK ŞMHEIVHUSKV HATBM400 038 126 SU O*U0U'AHUET TELU^OOO u 146 008 GECEYE MftSI SÛYL£NMtST»VKEmı. Ö3R EDEBİYAT/ÇEVİRİ ıs2 s«2 CNCE cooiKiAB O U M E I » TUSM.'' «MO Yedek liste 05 C33 G*J*.ES YIYEN 127 06< AS»'V ROMUISUTULAY BILG'NEIV7000 152 538 BIB NAMUSSUZ AfUMYORıMUUFFER ıZGU/8500 152 127 KMZM CAfiRISVKEMAL SILBASAfV6OO0 001 035 YASAM»t UCW» YtKCULUK/TEZEfl Û : 004.133 VAMt BASA BIR GUH0UIVflU6EM GAU.UCV6500 . 007 0S6 LAHI mCDYA/DMHTE/1(500 007 066 ILAHI KOMEDYA 21BHmn20U) d ) 7 074 Or JIVAGOB PASTERNMV22000 021 003 YAPflAK FlflTlNASV&G MAHGUtZ/lOOOO - 021 074 GAZAP UZUMU* J STEMBEOU320D0 021 157 MEYHANE/E ZOLAOOOOO 021 224 0LUHSU2/V VASİ-KOSOOOOO 021 272 DÛHUŞUUff KAHUMODO . 021 365 $AKAMLAN njMSWlS000 021 383 V>CTORYVWUT HAMSUNK000 021 384 YEUCOVAKSC SMTJCARSON UE CUUatSfMOOO 021401 KOUIU GUMJRMOE A$WtUKUE7y21im 021 42< FLAUSEflT IN PAPAİAtlVJ BARNES/14OD 022 001 UHA KARBHNA {3 ammX.ST0Y«n» 022 3 » AR8AT COCUKLAKVA RBM07V/2SO30D 022 333 BUOALATOSTOVfVSICraOOOO 022 379 00N Hm*YELEIW5a0HW,'15OX 500 162 TARAS •UAfGOGOirtOOOO j 022 007 «UTUN OÛKTLÛKlfft/ti HAWAW10000 022 360 TUM SOHELtRM SHAKESPEAflEnSO» 022 401 euTUN SHRLEFH-OfiCA^OOOO 022 432 VADOOI ZAMBAMMLZAC/13000 022 4 » UMAMAZaOST0YEVSN/10B00 , 022 419 «uvuK uaamAfnc auB&amo 041 001 80YAİ.I KUŞ/j UIZMSN/TOOO 041 156 1021 0HKESTHfcÇPET*l*lXT,'120Ot> 072 048 ÛZaiRLUK G » SÛZCUKUR/L NUSCSO500 079 039 S m NCKTASHOMa KADWN SADOAW8000 079079UAOB«)« SOHBAmft'J KNET/7OO0 071093 UUU6u2URyO Lf SUEntnSOOO 079 096 YEŞIL GfBlilVM OURASSOOO 086 003 K M R (KSf/J LONDOVIOOOO j 086 011 6 B I H UMVERSTELEnM/U GOHKV7S0O 0B6 108 ÇOCtKLUfiUMM SOflKMOOO _, 086 120 SERMNAUE ZOLM20000 066 124 EZIUNURTOSTOYEVSKVHOOO 086 145 EYIEM K)tULMtlJE*ll LABTTMO000 086 158 OMEMC SAVASVN 0 THUANn2O0O 086 169 AUAVM ASKM SMONOV/7000 096 059 SOZCUHER/J PAU SARTK 7500 096 065 BASMlDlfllNK KANUHAVOtlVBOOO 102 053 HALKtl EKMStS SRECHTfCOOO 104 094 SAAT I3TESAVM GEFIERAUM/A V«Sa.lEW21000 I M 1 S « U 1 < G O 7 304 00/ OZGUHLUr.-Ptfi VMHLOttOO 200 013 TASMI IRMUOAfl/K MUSTOYSKIMOOO 183 036 SKVE SALEIVH VOK HOBttKSTAlJSOOO 072 053 OÛNUS/MONGO KTV8500 077 041 « M Z J OUffl/SJUİ O C*SEYI2000 İNCELEME-ARAŞTIRMA „ «07 026 KOZMOSOM. «GANH7500 007 « O MSMa MIUMN SMRLMMJVUI Huaunynsso C 007 471 KUSAnUHS 6ENÇUUEKML »TAKIV13K» C 011 090 BUTIM FUUKVLE VUMZ OMEY / SÛ26UÇ*K» _ 01» 001 SI»L»rtM»W12500 . 019 805 * UUHAMHED VE CHAKLEMKNEM PtRBWE/170O) L «B1 «22 SOMMJZtl »8 SOSfM. W I C « K L B £ I < N CENEL T « K H M M X BHRflOOOO L 022 «09 TEK PAUn VÛttTHİ»* KUHmUSUflMETC njHCAY/30000 a <MI U7 mam BMSUMTVC SAGMMOOO U 041 165 «EMT UE M5UIMJCEI OJKBJSM L 041 166 K M J M V«T«MU» GÛIMKSE •ROMVM00O. . 042011 MÜTMI l«*TEBy*i.lZH« PlEKrtUlCVflOOO 1 043 011 «KKNİZ Vt * « D B « OUNV«SVF 8MUOEU33000 r 0 » 014 KnsAO 00KTMNU3I TAMHMI saıuuooo C OK 015 StYHSI OU3JNCÎ TIMHIMUIMT SAHCV12S» U 052.020 SMEMATMtamuitTazOVIIOOO * ü 052 021 PtflA VE P « U roLITKASVS «flEJVIOOOO .' 052 025 EKOmH £L KtTMVSMMI AflEW-,200O U 062 030 UİTOI.OGYA/B HEOTÖLflOOO O 052 037 EVHM I0JUM Vf MâNUIJUC VLOHUSOOO ;; 052 038 njBnrrET* R0M»N VE TOPIUMSM 001 010 Sffi ŞKCESftURGUT UrAFVSOOO 002 121 GUNUBHJUCEMAL SUFEYAM3100 002 254 AH 612 0OEX AYMtUtfVAZtZ NESINM3100 007 43» MU2D E1«UWW AUEN/ »460 • 011 034 NGHB ECBIYATlh» evjısottsfitoo 011074 BUHGES Vt 8EUJ L BOHGEİ500D 016081 ZMMN OUFDUnABLMEIVHEOT UMAU12000 016085 «nuZI GUL VE «ASKETfl T ANADOU8500 016 044 ROMAO 0BVS SERTEU15OO0 016 0S7 HARSH aOfiANUfVH $M$BV4000 - 021371SEYR DEFTEKMHM SUBSajMOO . 021381 ON UC 6UMM MEKTUPIARVCEMM. SUWYV7000 0Z2.0N OHHCLEIVMarrAIGNE/15000 022 20S UTOPMn UOHEyTOOO 022235 BUHSA CBAPMlBl VANU LARA S K T v r M o . 007 213 M.m DU»Y/UJW* TUR«/1IOOO ^ o>7 «21 ourr* cKuojuaN (UMSUITEN MYO&İK00B ı : m w ruıaeuLTBt amıaeuMBn D 007403 UCKUCUK İJ 011 07S M M V MSAUAft HWaŞLE(V10COD ij 021 no ODrssBMtfMEnasaan ü 021 113 SULUBDV* KUlUAfUMflCa AVUE«O00 a 021 114 N U U SBtSMMRCa »YMfSJOO u 021 l i t gCAK SMF/EOESTieVaOOO LJ 021 324 KUÇU« FTTKX/Sa«-BO6C«#1Y'KBO _ 022 113 0UM5UZ UVMCnedR flLDEflOOO C 022 115 n m u a t l IMSMİMVGfMM Ouevsaoo • O C i a MOROZUI »YHM) CZTHUJV»» Q 022 4 U ORHMM OCUMASMI MBCVtkSnO U 022 419 Sd&TOER SES VEMKZflLMSUUIHOOO ı 022 420iaiMZlCMlC«S&ILUV«LCINBV5000- , 026 037 feSUZ OvawW»T LatZM200 C m 104 SMHU (MMUI»FJMef> TUC0IV2S00 O 044 112 AOUW ( a O B M E M H KDRNian) ü 087J79 YMOM A Ü f f M * HYKURT(5OO0 • OOt 105 TEKkl M K I M M M ItMCTUJHM ÛfiKTTrOfVYUSALffSOO- O m 10i F U rUTTU * YLMIf BO0&*HI«5O> C 152 «56 VUMUfTTMMN Ç*M S v u i 2 ncınoa». 022 437 FOTDânaAflLA N*aH HkHn/75000 _ 022 471 KAUM OttAMtT KUYUSUffB* OUPBAV5000 r^ 023 06* GULUN 01B0 AOMİNE SAULMERnoOO [ J 025 003 IVUUK OMMZMZM 8ÜKCtW00 J 027 019 TumnE W l KAUf AMUAA/ICHie) KEMAfSOOO ,_ 027 056 Cl SEVDA OOLU VO.CUUK/CAMT njLEBVMOO 'J 027Ü63 YUZ YUJi'ATJlU DOHSAY/4000 O 027.078 VA$AfHWVEDAT OMYauaBO 027 086 CO« KAPALI CtMMSH BEZMCUTOOO U 041 « B SOKSUZA 0E« CBİCMB DVUIM6ai ^ 055 022 AWLA««t S CACLAYANGİUZ3000 J 095.046 $AR 005TLAKIKKTAV »0*1/7500 ' 064 398 SHEUAUaN UMUT YLLMWATfcU OORSAVOOOO f_ 064 6 » YA$AMAK SEVUEK OâENHEK/lJUSCAajMOOO _! 064 95S B M R M 2 ) SEVBİLMEIUI BUSCAajVtSOO J066118TAlATP*$kNM AMUMTA MBKCAU712S0D J M 1 » GENCLK VE EOEMrAT HAT*»UWYAKUP «AOflKHOOO LJ 086 M8 OUNVAYI SARSAN 10 GUN/JOHI KB3 a 1S2 46» EUMODBd 1SK/AYS KUKKOOO D 152 « « 8ÛLO0m UCURlMAALeajfiOOO a 151021 DOETUK MMVELBMmBA SPEAAMOOO • 301.007 omuMM r«SMM« e m u o f i m a 301012 KÛÇU» 0UMKOUI GOaKyMOO : 430.001 VRK HJH DfiRT «JCAKm DUmAS«00. rfsass5SK^«sair uw " Yedek IWe _ 021 127 ŞEYTANM AlT KAIKSL£FWO0O U 021321 PraOK flJTBOLCU/SEMPE«)SCII«YIW00 C 15* 020 UÇUK CACVGOTFDED FKEUSSIEIVSOOO n 430021 SR ZMIAII SfT ZAHAMT YUKSEU2000 C 022 4 9 «DCA O2AC BEICTA$/SO0O GÛNCEL KtTAPLAR 3 0D4 006 LATW AUERKA 1 * KESK Ş 057 023 KURTU.UŞ SAVASNOA ISBIRUKC1UIVİU1AMI SOVSAl / 7000 J 066 101 FEODAL IOPIUMDAN 20 YUZY1LA/U0 HUK(WMtn2M> ] 087 089 FASIZIM: 8OWERON«0O0 J 096 010 SA&JOJ TOPLUItl FFUMBfMOOO U 096 048 HSANM OZIDG THOMSOtTOOO " 096 066 BASI DERTTf İKSANLAfVVr RECH'12000 097 004 TAHH eOYlMCA ILM ."E DM/A ADIVAIV25000 LJ 097 273 SANATM âYKUSUE GOMBfSCH.50000 U 097 52* İCSAK OIUAM GfÇTAH/10500 1 102 0 » 0UMYMI 0€ĞÎS1»N C* YIL-SSÎMR TAMWSO0 B 3 0 0 - 087 056 IOMI GECE9 AMLAAımUT dLEMVTSU 096 018 BIR GENÇ BZW AMLAIVS Of BEAVOn/itOOO - 0960S4 KAONLâUH HKAYfStSDE KAVCM7SB) ., 117 253 KAZM MM8B0R «MIATMHU6UR «uau«m J 142 046 (MU OKU BUOUR SONUtSAM 152 455 KDUN E V m i N VA2UHM$ ANIUMfBASION OHA*13000 J 152 52S MUTLU 0U4A SAHAT1/AÜUK 7500 - sJ MUWSO0 _ 125 091 SERUAYf EGEMENJâ VE MMOnMSVG THENeOnvSOpO U « U H e TAOCUUK ZEtlVEMTI njLTUflU/A W VVATTVTSOO, : 142 041 CTNIE KUCUK A0AWW RE1OVS000 O 152 547 StS 0UVAMOAKI GENEAAUEIM) UNCUUUV12OU _j 152 54Sm<SANWASCSI/AYIÜllRa*naODD _ 142 045 «W EfirriM MUCQESVUC NEl/16000 L 151001 KSUIMtmMTMPlEIVTBEMSON STONAKEFV4000 :. 1B6 0S0TURKSmEMASMOA 10 ö :._ 2»7 OW ABOULHAMIO IN UlflAS/0 K0CAKJ6S00 416 002 OSMAMJOA BAT1SIM IX EVKSUM VVEUOEOEOfiLUAAOO 435 001 SAHIP OIMA« VA OA OCMAHAKJI FROMM/12600 Yedek liste S g a ^ 1M 014 t B n E L B t KARSI OBHELEIVHIUa YAVU2MSO0 177 001 JASUAfi GULUSUOAUUM RUSHV7000 178 010 YIMAZ OMEY/A.A HUSEYHOV'10000 186 025 «A$AYAN B» SbR/ATAO. BEHUMOGUVSOOO J 307 01» BBHUYM(OVSMAMYU(OVSiaM200 : 301011 1UYSU2VWAUflV7000 H 308018 BÛK&E/M3M UVGURmSOO _ 3W 002 SfUKB RÛMRTAJUIHA F 0RAV0fiUV5O» = 432 001 SUR8UN GUNLERVYUISEI. CAaU(V7500 Yedek Hste 057 007 VOflE Y(ME TUHMYE/IIAIl GUKUM000 061 056 TEKRAd CAi SAUfW AOENfiOOO - 032 077 TOfUKUMA MEKTUPIAR/J KUCZM9CVM00 022 238 m MNEMN 1AMR.6MI V / S S Ü M B 007 430 YUKKTEN KOPUP GfLEN SES/JONI BAEZ'2200) BAŞVURU KİTAPURI O 6lE*O/2000 G 004 OBO AŞnN VE SAVAŞM SUM1UZ VE GECELBtlBDUO) &MİAMM000 C 004 136 12 EYLUIUI CE2A€VIEIWHASM KUUIV9000 C 007 459 OEV UYAMYaMMITOI MAUO3V1O500 tj 011 105 ENFlASYOMj ASMAK &UOSUM ULMMY/11O0O O 027J01S 0 » ATATURRCU « S U M H O M NMMOOO O 027 037 A&AIMK 9ÛUBML Ç D «27 080 SWAMM/MA$T0n«Oa> G 057096 (MMCU 9ESMUL GURaHOOO D 072 013 POUMYA OUCO DAHMİANUSZ GL0WA0n6500 C 000001 ALEVUtMJH)0fiNK5gOO c 12S112 omunoEMR cosNMnoooo C12tOBOĞÛZALTMM KATOUIMLAMISTAMUUUM0O0 : 152 240 Sll BAS1Ht*S0D L 152 350 TANK SESIYLE UYAMMKMASAN CEMAL7O0OO Q 17i 010 NECO M M rtnnERUMEJSOO C 200003 KUBİAY 0LAY1 VE TAHMT K A i n > f W * C T CEMi O C CEMMA^an • 217 027 TUHrtYE MN MSAN WiaAn S0RUMV8ULENT lANÖRrjOOOD G 411003 12 UART FASSMM FELSEFESUH V VEÜDEOEOĞLU/120DO O 431002 TURMYE K OASM SAMSUnVALMY KAOACAIV10000 Yedek liste a 500012 caAi BAVAR EFSANESVNBH0 KEMAU5250 ^ ^ G 423 001 BASMM TEKEUEŞMLıW21 TOPUZ VD./5290 D 12* 053 SA8RA VE SATlLA KATÜAHLAflMllHON U.<GORKI/ 104M7KARMMZOF Af 019 033 OSUANLI HUKUKUNOA ZU.UH KAVFHMVAHMİ1 Lj 002 206 SPOfi SEYKISINm E L UTABtmUl MUMCU6000 MAO&22200 U/0g0 n 117 1«2 KANAT OPERASYONtMJFUK OJUKHtMOn a 027 075 CAUSAtHAlm SOFU VE SOMMLAirrUUZ $fAi/2ogg Beledîyelerde nüfus sayuııı telaşı başladı Özellikle turistik yörelerin belediye başkanlan yazlıkçılara, "Gelin, burada sayılın" çağrısı yapıyor. suna göre gönderilen paylann il- çenin altyapı sonınlannı çözme- ye bile yetmedığıni söyledı. Tu- rizm sektörunün önemli getiri- sinin gözardı edilmemesi gerek- tiğıru behrten Olgun, "Nufus sa- yımlannın ne denli sağlıldı so- nuçlar verdigi ortada. Merkez- dcn aktanlstcak paralar beürle- nirken bu ozdükler muttaka göz önünde balundurulmalıdır" dedi. Tabelada ilçe nüfusunun 9 bın 200 görünmesine karşın yerleşık nufusun 30 bın kişı dolayında olduğunu, yaz aylarında en az 200 bin kişiye hkmet verdıkle- rini kaydeden Marmaris Beledi- ye Başkanı İsmet karadinç, "Y'azhk turistik yorelerde yaz niıfusu kıstas aiınsın" di>e ko- nuştu. Karadınç, Marmanslile- re sayım günü beldelerinde ol- malan çağnsında bulundu. Belde gerçekleri göz önunde bulundurulmadan, sağlıklı ol- duğu tartışılır nufus sayırru so- nuçlanna göre aktarılan payla- nn ve verilen kadroların yeter- sizliğine dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Safa Taşkın, "Belediyeler bu sistemde yeterli HÜSEYtN ERCtYAS tZMİR— Parasal sıkıntılan- nı ve kadro sonınlannı aşmayı hedefleyen belediyeleri "nüfus sayımı telaşı" sardı. özellikle yaz nüfuslan kış nüfuslannın birkaç katına ulaşan turistik yö- relerin belediye başkanlan yaz- lıkçılan ve hemserilerini sayım günü beldelennde bulunmaya çağınyor. Sağlıksız değerlendir- melere yol açacak nüfus sayımı sonuçlannın sağhklı hizmet ve- rilmesini engelleyeceği belediye başkanlannca dile getiriliyor. 2*1 Ekim 1990 Pazar günü ya- pılacak genel nüfus sayımı be- lediyeler içın buyuk önem taşı- yor. Genel buiçeden aynlan pay- lan v« kadrolan nufus sayımının sonuçlanna göre belirlendıği için sayımlar belediyeler için "umut" oluyor. Belediye baş- kanlan, "Nüfus sayımı, sonoç- lan ve bunlaruı degeriendirilme- si sağlıklı olursa, belediyeterin verccekleri hizmeder de o denli sa^ıkh olacakür" gönışûnü dile getiriyor. "Nnfus sayımı teJaşı", özellik- le yaz nufusiarı kış nüfusunun birkaç katına çıkan turizm ağır- hklı yörelenn beledıyelennde ya- şanıyor. Belediyeler, yurttaşlan sayım günü beldelerine çekme- nin yollarını anyor. Kuşadası Belediye Başkanı Lntfi Soyulcu, bu konuda yayımladığı bıldiri- de Kuşadalılara şöyle seslendi: "Devlet parasal yardımı o kentin nüfusuna göre bettrliyor. Devtet, o kentin nufus ve bu nö- fusun olıışturdu^u ihtiyaca gö- re yatınm yapıp kaynak aktan- yor. Beledi>e kadrolan, polis, jandarma guçleri ve benzeri ka- mu gorevlisi kadrolan beiiriencn nofusa gore yapılı>or. Belediye- mizjn uretmek zorundn olduğu yerJeşün alanianndaki nüfus yo- gunluğona gore devletin ilgisi azahp çogab>or. Kuşadası nufu- sundan sayılımz; Kuşadalı olu- nuz. 21 Ekim 1990 Pazar ganu Kuşadası'ndaki ikametgâhımz- da bulanunoz." Kış nüfuslannın 23 bin dola- yında olmasına karşın yazm nü- fusun 150 bin dolayında olduğu- nu kaydeden Fethıye Belediye Başkanı Özer Olgun, kış nüfu- düeyde hizmet verememeııiıı SH kınüsını yaşamaya denun ede- cekfcrdir • dedi. Dikiü Betediye Başkanı Osman Ozgüven, genel nüfus yapunmın yapılacağı 21 ekim pazar gunu yazlıkçüann il- çelerinde bulunmalannı ısterken Çeşme Belediye Başkam Faik Tutüncüoglu da "14 bin dola- sayım gıinu ilçemizde olacakla- nna inanıyorum" diye konuştu. Denizlı Belediye Başkanı AB Manm, hizmet verdikleri nüfu- sun 300 bin dolayında olmasına karşın genel butçeden verilen payın bunun çok altında bır nü- fusa göre verildiğmi belirterek konuyla ılgılı şunları söyledi: "Belediyelere genel butçeden pay verilirken, kadrolan aynhr- ken gerçek durum saptanmab- dır. Nufus sayımlannm sağlıklı olacağını soyleyemeyiz, dagıtım da sağlıksız olacak. İlçeler, ka- sabalar kunıluyor. tlçe olmayı, kasaba olmayı, belediye olmayı bekleyen beldeler var. Sayım gunleri buralara otobuslerle, kamyonlaria insanlar taşınacmk. Öyle bir sistem getirilmtli ki be- lediyeler devlete el acmamatı, ye- rel yonetimler kendi kendikrine yeter duzeye getirilmeli. Beledi- yeler nufus sayımlanna, soaıtç- lanna bel baglamamalı." 37 yüdan beri MUHASEBE ve DAKTİLO kurlannda Orta ve İlkokul mezunlanna bile IŞ ÇOK; E l YOK • • • ÜSE MEZUNLARI, BEKLEMELİ ÖĞRENCİLER, İŞSİZ GENÇLER : AYLAR, YILIAR GEÇİYOR; SİZ HÂL BOŞ MU BEKIİYORSl*NUZ ?. Hiç olmax^a BİLGISAYAR ÖGRENİN; İNGİIİZCENİZİ KURTARIN !.. Sahasında DÜ!VYA ŞAMPİYONU olan Mevzuatuı izin verdigi en ncuz ücrellerle OUbilecek en kua sürelerde oğretip IŞE YERLEŞTİRME GARAM1SİYLE Hiçbir ba^layıcı ödeme zonınloğu olmaksızın BONOSl Z + TAAHHUTSÜZ veya Ö9İCE ÖĞtUEN; SO!VRA ÖDE usuluyle ya da ÖNCE ÖĞREN; SONRA ÇALIŞ; daha sonra da LCRET1 TAKSİTLE ÖDE AİLEIVE YÜK OLMA; KENDİ KAZANCINLA ÖĞREN 84sçenekleri ve her türhı ödeme kolaylıklart ile 522 21 06 336 11 50 158 24 98 175 43 14 561 29 06 Merkezı : Beyazıt, Mithat Paşa Cad. 14/1 Kadılcöy - Altıyol. Kuşdili Caddesi. 6/8 Beşilctaş : Çırağan, Asaxiye Cad. 7/2-3 Şışlı : Abıdeı HUrriyet C. Hasat Sok. 15 Bakırköy : Hüsrevıye S. 18/4 (Miçjros sırası) Tel Tel Tel Tel Tel : 527 55 25 : 338 08 42 . 158 24 97 : 130 90 37 : 571 31 31 DHdotf: Bu S ıdrMtMi tatjfka ŞAMPtYON MkyU çakfan htçMr DaktHo Sakreter v* Bllgttayar kureu subemız değildir. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI'NDAN 1- Yol Bakım Onarım Mudurlüğü'nün ıhtıyacı 9 rulo refiektıf ban- tın 53.469000 TL + KDV muhammen bedelle ıhale olacaktır Geçıcı temınatı 1 604070^ TL dır. Şartnamesı 15.000 — TL bedelle Araç Gereç Satın Alma Mû- dûrluğu'nden satın alınabılır 2- Aksaray Çukurpazar Alışverış Merkezı'nde bulunan 105 nolu dükkân aylık 350000 — TL. muhammen bedelle 1 yıl müddetle kıraya venlecektır Geçıcı temınatı 90000 — TL dır Ihaleye ıştırak temınatı 4 200000^- TL.dır Şartnamesr Mesken ve Gecekondu Işlerı Müdürlüğü'nden go- rülebılır 3- Beyoğlu Kasımpaşa Kadımehmet Mahallesı, Kulaksız Caddesi, 182 pafta, 1418 ada, 15 parse) sayılı 225 m2 90 kapı nolu bahçelı ahşap ve 200.000000— lıra muhammen bedelle satılacaktır Geçıcı temınatr &0O00OO — TLdır Şartnamesı Oarulaceze Muessesesı Müdürlüğü'nden gorulebılır. 4- Karaköy-Perşembe Pazarı yaya ust gecıdındekı yere reklam koyma ışı yıllık 25fl0OOO0— lıra muhammen bedelle ıhale olacaktır Geçıcı temınatı 750000^- TL dır Şartnamesı Emlak Müdürlüğü'nden gorulebılır 5- Fındıkzade yaya ust gecıdındekı yere reklam koyma ışı yıllık 25.000000— lıra muhammen bedelle ıhale olacaktır Geçıcı temınatı 750000—TLdır Şartnamesı Emlak Müdürlüğü'nden gorulebılır 6- Kartal Maltepe Kuçukyalı Yeraltı gecıdındekı 9 nolu dukkân aylık 350.000— lıra muhammen bedelle 1 yıl müddetle ıhale ola- caktır Geçıcı temınatı 126.000 TL dır. Şartnamesı Emlak Müdürlüğü'nden gorulebılır Yukarıda yazıh ışler 30 Ekim 1990 gunu saat 11 00 de Istanbul Buyük Şehır Belediye Encümenınde, 1 ıncı 2886/45 ncı mad go- re açık eksıltme usulü ıle dığer ışler 2886/45 ncı mad gore açık arttırma usulu ıle sartnamelen veçhıle ayrı ayrı ıhale olacaktır Ihalelere katılmak ısteyenlerın geçıcı temınat mektup veya mak- buzları ıle şartnamesınde yazılı dığer belgelerle birhkte yukarıda yazılı guh ve saatte Istanbul Büyuk Şehır Belediye Encümenınde hazır bulunmaları gerekmektedır drtur CUMHURİfET BAYRAMI GEZILERİ 26-29 EKİM CAPPADOCIA Pensva Hotel 395.000 TP OrsanHotel 375 000 JP PAMUKKALE KoçakOtel 385000 TP BURSA Kervansarav TermaiOtei «5000 V BOLU KoruOtel . 295 000 rP DEKORATİF ÇELİK KAPI Kenut v» ı^trlnizde (iwnli btr kapıyı ibtlyacımz varta tireplim, brafftt gtıdtralım. ttzmnm HİIIIHJE BÛRO 146 6» 03 f»l. 57» 2» » TC SAMSUN 3. SULH CEZA MAHKEMESt (KARAR) Esas No: 1987/105 Karaı No: 1987/1271 C.S.E. No: 1987/177 Hâkım. Suleyman Bahadır 13222 Kâtıp: Hülya 1leri Davacı: K.H. Saıuk: ALt KAHRAMAN - tb- rahım ve Fatma'dan olma, 1942 d.'lu, Samsun Rasathanc Mahal- lesı nüfusuna kayıtb Istıklâl Cad No. 98 veya Zafer Mah, Muradi- ye Sok No. 34, evlı 3 (ocuklu Okuryazar, sabıkasız Mandıracı. Suç Gıda maddelen tılzüğttne muhalefct Suç Tarıhı. 9 12.1986 DavaSonu MAHKÛMİYET- TECİL Yukarıda açık kımlığı yazılı sa- nık hakkında mahkememızde ya- pılan açık duruşması sonunda GERECtDUŞUNtLDÜ: Sanık \lı Kahraman'ın satmış olduğu süttekı sutun yoğunluğu veya yağsız sulu maddesuun düjuk olması sebebıyle gıda maddelen tüzüğunün 17'ncı maddesıne uy- gun bulunmadığı ve aynı tuzügün S8/A maddesı gereğınce taklit ve- ya tagşıs cdılmış sayılacağı, ıddıa, rapor, bılırkışı beyanı ile anla$ıl- dığından, Sanığın eylemıne uyan TCK'- nun 398 maddesı uyarınca Uç ay müddetle hapsıne ve 5000 ura ağır para cezası ıle cezalandırılmasına 647sayıbyasanın4/l maddesige- reğince beher guoü 300 Uradan ha- fıf hapıs cezasınm 27.000 Ura ajır para cezasına çevnlmesıne, ıçtı- maen ve netıceten sanığın 36.000 Ll- RA AĞIR PARA CEZASI tLE CE- ZALANDIRILMASINA. TCK'mın 402. maddesı gerejuıce üç ay mOd- detle samğm curme vasıta kıldıjj, meslek sanatın ve tıcaretın tatili- ne. 7 gün işyenmn kapaıılmasına, kesuüeştığınde karar özetinin bü- yuk harflerle yazıimak suretıyle ve kapatma suresı kadar kalmak üze- re kapatüan ış yerının göze çarpan bır yenne yapıştırılmasına, aynca karar özetuıın C Savcüığı'na gOn- denlmesıoe ve masrafın bılahare sanıktan alınmakttzeretstanbul'- da yayımlanan ve tirajı 100 bının uzerinde bulunan bır gazetede ve aynca suç yerı hususunda yayım- lanan bır gazetede ılanına Karar- dan bır suretın Saghk Bakanuğı'Da gdnderılmek uzere C Savcıljğı'na tevdıne Ancak sanığın cezasınm ertelenmesı halınde bır daha suç is- lemeyeceğı kanaatıne vanldıgın- dan 647 sayılı yasanın 6. maddesı gereğınce cezanın ERTELEN- MESİNE. Bılirkışiye ödenen 5000 lıra su- çüstu gıderı ıle bır davetı>e bedeli 600 hranın sanıktao tahsıûne. Yar- gıtay yolu açık olarak verilen ka- rar sanığın gıyabında okunup anlatıldı. 23.12.1987 Karar, aslının aynı olup yasal surede (emyız edılmedığınden 15.2.1988 tanhınde kesuıleşmıştır. U.9.1990 CUMHURİYET YOLLTNDA Yunus Nadi 5000 Ura (KDV ıçınde) Çağdaf Yayınları Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğtu-tstanbul Oderndi gönderilmez. DUYURU HAVA KUWETXERİ KOMUTANLIĞI ADINA OKUTULMAK ÜZERE ÖCRENCİ ALINACAKTIR 1. Hava Kuvvetlen Komutanhğı adına askeri öğrenci olarak oku- tutaak uzere, ANKARA ve lSTANBUUda bulunan fakültelerde a?a- ğıda befartılen dallarda ögrenım görcr. istekbler arasından mülakat/se- çımle öğrenci aünacakur. a. Elektrik Mühendisliğı, b. Makina Mühedıshğı, , c. Endüstrı Mühendıshğj, d. Uçak Mühendisliğı, e. Bügisayar Mühendıslıği, f. Elektromk Mahendısliğı, g. Inşaal Mühendisliğı, h. Ingüizce öğretmenbği, ı. Eğitim Uzmanı, (Eğıtım programları ve öğreUm bölOm/Egitim yoneumi ve plarvlaması bolümü) j. Dış Tabıbı, k. Eczacı, 2. ASKERİ ÖĞRENCİLİĞE GtRİŞ KOŞULLARI: a. Tıirk Vatandaşı ve erkek olraak; evlı veya dul olmamak, b. Asken ve Sıvıl Okullardan çıkanlmamış olmak, c. öğrenimıne Asken öğrena olarak devam edecegı fakulteye gırış kaydıru j-aptırmış olmak ve gundüz öğretımıne devam etmek, d Fakültelenn ara sınıflannda bulunanlardan ısteklı olanlann ön- cekı sınıf ve yan yıllarda venlmesı gereklı vıze sınaviarını veya dığer sınavlan başarmış ve sene kaybetmemış olmak, e Ne şekılde olursa olsun askçrlik görevıru yapmamış olmak veya yoklama kaçağı, bakaya gibı nedenlerle askerhkle ılışıği bulunmamak, f TSK. Sağlık Yeteneği Yönetmebğı'nden belirtılen sağlık şartlan- nı taşunak; sevk edıleceğı Asken Hastaneden "Askeri ögTenci Olur" raporu aJmak, g. Yaptınlacak güvenük soruşturmasından olumlu sonuç almak, h. Hazırlık ve l'mcı sınıf için 20, 2'ncı sınıf ıçın 21, 3'üncü sınıf için 22, 4'üncü sınıf ıçın 24 yaşından buyuk olmamak, ı. Dı|er ginş koşullan ile istenecek belgelere ilişkın aynntıü bilgi ANKARA (Cebeci) ve İSTANBUL (Sarayburnu)'da bulunan Fakül- te ve Yüksek Okullar Asken Öğrenci Komutanlıklanndan temın edi- lecektır. 3. BAŞVURU ŞEKLt: a. tsteklı öğrenciler mOracaatlannı öğrenım yaptığı fakültenin bu- lunduğu şehre göre ANKARA veya İSTANBUL Fakulte ve Yüksek Okullar Asken öğrenci Komutanlığına 19 EKtM 1990 tanhıne ka- dar bızzat yapacakar. b. Müracaatlan kabul edılen öğrenciler başvurduklan ANKARA ve İSTANBUL Fakülte ve Yüksek Okullar Asken öğrenci Komutan- lıklannda yapılacak mülakata katılmak üzere S - 6 KASIM 1990 ta- rihlennde çağn bekJemeden haar bulunacaklardır. Basın: 34685 T.C. OSMANİYE SULH CEZA MAHKEMESt KARAR Esas No: 1989/832 Karar No: 1990/427 C Sav. No: 1989/1431-590 Hâkım Tülay Kaya Apaydın 30114 Kâtıbe Mehtap Var Davacı: K.H. Sanık: Osman Kızüboğa, Abdülkadır ve Şenel'den olma 1964 doğ. Osmanıye Rızaıye Mah. H. 424'te N.K. olup haien aynı yer 10 Çık- maz Sokak No: 18'de oturur. Evlı, çocuksuz, okur yazar, Türk, ts- lam, sabıkasız ve şekeTİerrteci Suç: Gıda Maddelen Tuzuğu'ne muhalefet Suç tanhı: 18.10.1989 HÜKIİM: G.D.: Sanığın eylemıne uyan TCK 398 maddesı gereğince takdı- ren 3 ay hapıs ve 5000 lira ağır para cezası ile cezalandınlmasına, 3506 sayılı yasa ıle yapılan değışıklıklerle para cezası uç mıslı arttırı- Iarak sanığın 15 000 TL ağır para cezası ıle cezalandınlmasına, 647 sayılı yasanın 6. maddesı gereğınce sanığın cezasının tecüine, TCK. 402. maddesı gereğınce meslek, sanat ve tıcaretının uç ay süre ile ta- tiline, yedı gun 100.000'in uzenndeki bır veya ıkı gazetede yayım- lanmaana. Aynca hüküm özetinin mahallı bır gazetede yayımlan- masına, yargılama giderinin (4050 TL) sanıktan lahsıli ile Hazineye irat kaydına, sanığın yokluğunda yasa yolları açık olmak üzere ven- len karar açıkça okunup anlatıldı. 10.7 1990 Basın: 35395 ISTANBUL BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIGI'NDAN 1- Istanbul Bûyükşehır Beledıyesı Meclıs Salonu onarımı ve ses dü- zenının yenılenmesı ışı 567795000—TL + KDV muhammen bedelle ıhale olacaktır Geçıcı Temınatı 16733850— TLdır Şartnamesı 140000 — TL bedelle Yatırım Planlama Müdürlüğü'nden satın alınabılır 2- Bakırkoy Şenlık 77 pafta, 417 ada, 11 parsel sayılı belediye malı taşmmazın (2000 m 2 alanlı) üzerınde kat karsılığı ınşaat ışı 1 000000000— TL muhammen bedelle ıhale olacatttır Geçıcı Temınatı 30000000— TLdır Şartnamesı Mesken Gecekondu Müdürlüğü'nden gorulebılır 3- Şışlı Dıkılıtaş 108 Parsel, 57 parta, 1073 Adada kat karsılığı konut ınşaatı ışı 100000000— TL muhammen bedelle ıhale olacaktır Geçıcı Temınatı 3000000 TLdır Şartnamesı 200000 — TL bedelle Yatırım Planlama Müdürlüğü'nden satın alınabılır 4- Karacaahmet Mezarlığı ıçınde yemekhane ve telefon santralı Dı- nası ınşaatı ışı 344-0000 TL + KDV muhammen beüelle ıhale olacaktır Geçıcı Temınatı 2 532 300 TL dır Şartnamesı 20.000 — TL bedelle Yatırım Planlama Müdürlüğü'nden satın alınabılır Yukarıda yazılı ışler 8 Ka&ım 1990 gûnû saat 11 OO'de Istanbul Bû- yukşehır Belediye Encümenınde 1 ncı ış 2886/36 mad gore kapalı zarf eksıltmesı usulû 2 ve 1 ış 2886/51 g maddesıne göre 4 ış 2886/45 maddesıne göre açık eksıltme usulü ıle sartnamelen veçhıle ayrı ayrı ıhale olacaktır Ihalelere katılmak ısteyenler ıhale tarıh'inden en az 5 (bes) ış günü önce beledıyeye muracaat edecekler 1 ış cın (teklıflerını ıçeren kapalı zarflannı saat 100O'a kadar) dığer ışler ıçın şartnamelennde yazılı bel- gelerle bırlıkte yukarıda belirtılen gun ve saatte IstanOul Buyük Şehır Belediye Encumenı'nde hazır bulunmaları gerekmektedır T.C. KARAR NİĞDE SULH CEZA MAHKEMESt ESAS NO: 1990/122 KARAR NO: 1990/435 C.Sav.Es.: 1990/116 Hâkım: Ayhan Arısoy 29290 Z.Kâtıbi: Aysel Gönül Davacı: K H Sanık: Osman Efe, Mehmet oğlu Esme'den olma 1935 D.'lu Niğ- de Sultanpınan köyu nüfusuna kayıtlı olup, Nığde Efendıbey Mah. Y. Yaidan Sok. 9/b'de oturur, evlı 6 çocuklu, okur yazar sabikasız Türk Islam, sucuk ımalatçısı Suç. Gıda maddelen tuzuğune muhalefet Suç tarıhı 19 11 1989 Sanık hakkında Nığde C. Savcıüğı'nın 15/2/1990 tarıhlı ıddıana- mesıyle mahkememızde açılan kamu davasının yapılan açık yargda- ması sonunda' G. DÜŞÜNÜLDL': Sanık Osman Efe'nın ımal edıp satışa sundu- ğu sucuklann sağhğa zaıarlı olduğu, Kayseri tl Kontrol Laboratu- var Müdurluğu'nün analız raporu, bu dururnu teyıt eden ve kusurun imalat hatasından kaynaklandığını beUrtılen 7 Mayıs 1990 tanhlı Adlı Tıp Kurumu 5. lhtısas Kurulu'nun raporu, iddıa ve tum dosya kap- samı ıle anlasılmakla; HÜKÜM/Yukanda açıklanan nedenierle, 1- Sanık Osman Efe'nın taklit ve tağşış edılmış gıda maddesı sat- mak suçundan eylemıne uyan TCK'nın 3%. maddesi gereğınce tak- diren 3 ay hapıs ve 5000 lıra ağır para cezası ile cezalandınlmasına. 3506 sayılı yasa gereğince TCK'nın 19. maddesı gereğınce venlen cezanın 20 000 liradan asağı olamayacağından ağır para cezasının 20.000 tiraya yükseltılmesıne Venlen hapıs cezasınm 647 sayılı yasanın 4 maddesi gereğınce bir gün takdiren 50O0 lıra hesabı ıle netıceten 450.000 lıra ağır para ce- zası üe cezalandınlmasına. 647 sayüı yasanın 5 maddesi gereğince verilen ağır para cezasınm birer ay ara üe ve 10 esıt taksıt halınde sanıktan tahsıline, taksıtler- den bınru suresinde yatırmadığı takdırde kalan taksıtlenn tamamı- nın bır defada alınmasına. TCK'nın 402 maddesı gereğmce sanığın 3 ay müddetle cürme va- sıta kıldığı meslek ve tıcaretının tatılıne, suçun ışleniş şekluıe binaen sanığın işyenmn takdiren 7 gün kapatılmasına. Karar kesınleştiğinde özetı büyük harflerle yazıimak suretiyle ve kapatma suresı kadar kalmak üzere kapatılan ışyerirun göze çarpan bir yenne yapıştırılmasına. Karar özetinin Ankara, Istanbul ve Izmır'de yayımlanan ve tirajı yüz bının uzerinde olan bır veya iki gazete ıle Nığde'de yayımlanan mahallı bir gazetede ilaruna. Masrafın bılahare sanıktan alınmasına. Sanığın duruşmada muşahade edilen ahlakı temayullen, geçmışte sabıkasız oluşu gözetilerek cezasının enelenmesi halınde bir daha suç işlemekten çebneceğı hususunda mahkememızce kanaat edınılmedi- ğınden cezasının tecılıne yer olmadığına Asağıda dökümu yapılan yargılama gıden olan (14.350) hranın sa- nıktan tahsıline ıuşkın sanığın yokluğunda sanık vekihnın yuzüne karşı yasal yollar açık olmak üzere venlen karar açıkça okunup usulen tef- him küındı. 22.6 1990 Basın: 34615 T.C. HAVZA ASLİYE CEZA MAHKEMESt HÜKÜM ÖZETt ESAS NO: 1988/218 KARAR NO: 1990/80 Hâkım: Yusuf Uluç 23818 C. Savcısı: Sıyami Savas 25138 Yazman: Nadır Aiıcı, Davacı: K.H. Saruklar 1: Şakır Dağdelen, Adil oğlu, Sahar'dan olma 1934 do- ğumlu Yenimahalle Havza nüfusuna kayıtlı, 25 Mayıs mahallesinde oturur. 2: Ramazan Duran, Halıt ve Şehri oğlu. 1959 doğumlu. Pınarçay köyü nüfusuna kayıtlı. Kemerburgaz Çittalam köyü Topaloğlu kö- mür ocağında işçı. SUÇ. Vergı usul kanununa muhalefet Suç tarihı: 25.6.1988 Karar: 13.6.1990 . .. YARGI: Sanık Ramazan'ın eylemıne uyan 213 sayılı yasanın 358/3 yoluyla, aynı yasanın 360/1. maddesi, 647/4 maddesi, TCK. 40. maddesı gereğjnce netıceten 647/6 maddeskgereğince 9.000 lıra ağır para cezasının enelenmesıne, Sanık Şakır Dağdelen'ın beraatıne, Yargıtay yolu açık olmak üze- re sanık Şakır'ın yuzunde Ramazao'ın yokluğunda karar venldi. »•«• I99 ° Basın- 35.43
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog