Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

5 OCAK 1989 CUMHURIYET/7 Öğretmeıı yeterlîlik sınavını kazananlar (Cumhun>et Burosu) Mılb Eğıtım Gençlık ve Spor Bakanlığı tarafından oğretmen ıhtıyacını karşılamak ıçın 25 Aralık 1988 gunu yapılan "ogretmenlık ıçın mecbun veterlilık yanşması sınavı" sonuçWı bellı oldu 9 bın 639 oğretmen kadrosu ıçın 53 branşta açılan sınav sonucunda, sınava başvuran 19 bın 20 adaydan 8 bın 146'sı asıl, 5 bın 283'u de yedek olarak sına\ı kazandı Bılgısayarla vapılan değerlendırme sonucunda sınavı asıl olarak kazanan 8 bın 146 adayın 3 bın 6O'ı ılkokul, 3 bın 257'sı ortaoğretım kültür derslen, 1829'u da meslekı teknık oğretım oğret menlığı ıçın başvurmuştu Sınavı kazanan öğretmenlerın görev yerlen "bılgısayar tarafından kııra çekımı" sonucunda belırlenecek Tum adaylara sonuç belgesı gönderılecek Ilkokul Alubelsevdı Aeelep Şımşek Emıne Akbaş Oniı A kan Faıma Serap Aolmuş Tunv Sebahaı Avdoğan Or han Avvıldız Havrı AvtaTulun Abanoz Faıma Abav Erol Aear Ahmet Aear Hasan Vdr Ha^an AcarOz can Aci Adıl Ae keoz Adılc Avıkgoz Osman Ada gıdelı Mehmet M AdakLnal Adaklı A.lı Adal Meh meı Adamlık S**mıh Adışen Ahmeı Adıvaman Me sul AdlıgAhmeı Aelavır Hacer Afşar Avhan Afs n Duran Aeav Nurıve AeeaCevdel Ağcan thsan A5 zııemız E nıneu ap Ahmu Ozeun \k Mehme! Aka lın Avten Akan Meral Akar Avnur Akar Halıs Akar Huha Akarsu Sunay Akdv Kezban Akbaş Meryem Akbal Denız Faıih Akbaş Avnur Akbas Erhan Ak bas Fatnıa AkbisOzean Akbtvık Celal Akbuea Mus tala Akbulut Akgul Akbuluı Akı! Akbuiuı Rama zan Akbuluı Yıldırav Akça Mehmet Akva Nılgun Akvaba Vrna Akean Alı Akçav Eıem Akveltk Mu rat Akeieek Al E Akdamar Barlas Akdas Husevın Akdemır Ham veı Akdemır ilhamı Akdenız Yusut Akdenız Zevnep Akdın Husamettın Akduman Mus taıa M Akduzen Medıha Akcr^efive Akguv Avlın Akfc,ul Cıhan Akgun Feıh Akaun Gulıen Akeun Me ün Akgun Nebahat Akgun Nurı Akgun Ramazan Akgun Saım» Akgun Sevu Akharman Irfan Akın Kazım Akın Ozlem Akın Turkul Akın F Metın Akıneı Halıl Akırmak Fehmı Akıs llvas Akkava Faı ma Gul Akkava Hulva Akkavahk Faıma Akk liv Se vın Akkovak Meral Essum \kkpvun Saıl Akkovıın luÇıedem Akkulak Melahaı Akkurı Husevın Akku Elıl Akkjzu Gulten Akman A\ter Akpınar Davui AkpınarScner Akp \al Mustala Akşahın Cemal Ak sel Cahıde Aksel Cesım Ak 11 Şenfe Aksov Ay>e Ak sov fcneın Aksov Haluk Aksov Sulevman Akscv Y ah va Aksov Zckı \ksu Erdal Aksu Hasan Basn Aksu Meiın Aksu Sabha Aktaş Celıl Akıaş Ercan Aktaş Esat Aktaş Halıl Akıaş Hanıfe Aktas Hasanhusevın Akıaş Hayrunnısa Aktas Mehmet Aktaş Nurav Ak ıaş Oze' Akıa R a ı p Akıaş Scvım Akıav Fendun Akıav Guneor Akıemur Tdlat Akturk kı\met Akun Sam Akvaea Hasan Akvar Idrıs AkvarŞukru Ak vıldız Gunnur Akvol kerıman Ak\ol Sema Akvurek Umıı Akvüz Mıkıaı Al Şemseııın Al Turan Alacak Zolkof Alan Muraı Alaşehır Bçrna Albavrak Esen eul Alba>rak Feravhanım Albavrak Ihsan Algul Ib rah m Alı Gahp Cum u Alıaeaoğlu Nur an Aliı, Mehmı. Alı Alıklı Musiata Alımh Fahreu n Aikan Abdurrahman Alkan Erıan Alkan Facıh Alkan Gok han Alkan HusL\ın Alkan Lanf Alkan Meıehan \l kan Muazzez Alkan Avttn Alp A\se Alparau GG Ummuculsum \lparslan Zı\a Alpaslan Halıl Alpas lan Meıın Alpaı O/nur Alper Bulent Alpka\a Dılek Alpıek n lsmaıl Hakkı Alpıekın Mchmeı Alı Alpıe kın Muraı Ahmet Al r m Bek r Alıas Abdullah Alta\ F Handan AHa\ Ferıt Alu \ a^a Alundal Şaban Al 1 n şık Bulem Altınok Gonül H Alıınok Serpıl Al t nso\ E\up Turker AH nsov Sulevman Altıntaş Hu stvın Alı ııa Vlehmeı Alıınıop Alı Alııparmak Meh meıakıf Alııparmak Zekı Alts Nureltın Altun Gun aoı Alluğ ^ena\ Altuğ Soner Allun Avıen Altun Be t I Altun Çetın Altun Dıırsun Allun Gurscl Alıan Allun Mahır Alıun Neşe Allunal Mehmet Alunal^e \al Altunbaş Ismaıl Erkan Altundağ Hasan Altuner Va^ar Altunısik Mehmet Altunka>nak Hasan Altun laş Belma Altunıaş Celal A.llumaş Ismaıl Altunıas Sebahattın Altunva\ Ne\zat AKer Vutel Anahtar ^ ıldırım Anakan Fılız Andı Alı Andızoğlu Mustafa Anıl Ferda Ankıt Cemı! Anlaş Fe Ahmet Apavdın Şukrıve Araı Nau\e Arbatun Şensul Ardıl>asemın A.r Erkan Ar Omer Ar Ramazan Andaş Rıza Ank Tureut •\nkanSe\gi Arıkan G Ozeur AriKOğlu Alı Arı&oy Ba>Taıt\ ArmağattHulya A\şe Arman Ebu muttalıp Arpav Fahrı, Arsal Cahh, Arslan Abdullah Arslan ANŞC \rslan Cengız Ap»lan Durkadm Arslan Enugrul Arslan Fıkn Ar«.lan tsmaıl Atslan Mehmet Arslan M ne Ar lan Mustafa Arslan Mustafa Ars lan Muze*>en Arslan Necla Arslan Nedını Arslan Nun Arslan Selahattın Arslan Şenol Arslan Şenol Arslan Turgut Arslan Vusuf Arslan Zekerıva Ar\as Mehmei Hafız Asarka\a Ramazan Aşık Asla A \k Huha A>ıkoğlu Mahmuı Aşkın Haııce Aslan Abdul kadır Aslan Ba\ram Aslan Bekır Aslan Esverı As lan Fa k Aslan Gulfe Aslan Guna\ Aslan Hatı^e Aslan Mahmut Aslm Mehmet Salıh Aslan Omer As lan Cenneı Aslanıekm \ssel Atabe\ Bvrol Aıaç 1b ahım A t a \ l u t f \ e Atac Ozsur Doean Atatan Bel rrn Aıala\ Esra Ataş Erdal Aıaş ka^ım Atase\er Dı lek Atastver Mesut Atasov Mehmei Aıa\ Oziem Aıav Sakınt. Aivi \emı\ka Ales Irfan Ateşkadrne Ateş Mehmet Aıes Sunav AtKi Adem Atıa Turan At k Avdın Alık Elıt Aılar Fıcen Atlı Fıkn Aılı V|eh meı Aımaca Ahmeı Aıma«.a Bans Atmata Huse>ın Avan Alı Avan Avhan Av>.ı Adnan Avc A)şe A^cı E\^up Av^ı Faık A\u Husivın A\>.ı Necmı Avcı Nı hat AM "ııldız \ » u \usuf Zı\a A\o Zekı A\uog lu Mehmeı Alı Avşar Husamettın A\şarMemış Avu serZubevde A> Ahmet Alı A\ Eşref A\an Mehmet A\as Huse\ n Avaz Nılufer A\be\ Rıza A\be\ Şen fe AM,ıı,ek Se\ I A\dar Hıda\et A\demır Adem A\ demır Al A\demır Cuma A>demır lsıl A\demır Mumtaz A\demır Netdet A\demrOkıa\ A>dınAb dullah A\dın A\han Aydın Avla Aydın Burhan Av dın Canan Avdın Celal A\dın Fethı A\dın Fırdevs A\dın Guidtren AsdınGulızar A\dın Hamıt A\dm Hu^e\tn A\dın Huse\m Avdın lzzet A>dm Malık A^dın Mehmet A\dın Mehmei Aydın Mu^ahıt A\ d n \ecdeı A\dın Nedım A\dınO r han Avdın P nar Md n Suzan Avdın Lfuk Avdoean Mervem Avdocan Meı n Avdoean Sevıntr Avdogdu Salıh Avdoe du Selma Avdogdu Se pıl Avgun Fatoş A>gun Ka zım AvsunduzEvup Avhan A\şe Avhan Nıgar Av Uar Selahaııın Avsal Gulfcr Avsın Harun A>tekır Avtul Avtekın Mahır Avvaz Muhammet Avvaz Ne catı A>vazTumav A\vıldız Mur?t Av\ Idız Nılufer Baba<.an Muammer Babur Haııce Sevıl Bacak Meh met Bacaklı Husevin Bacanlı Alı Ba£>aCevdeı Baeo Abdul^atjv Bag^ı Galıp Baecı Şukru Bacdııı Serda Batıp Durdane Baflan Gokav Baelan Hulva Baglan Zahıde Bagnvanık Ne^la Bahadır Hasan Bahadır Re sııl Bahar Avhan Bahar Husevın Baht,eı.ı Mehmet Bakan Dılek Bakar Osman Bakı Mustafa Bakkal ke rıme Bal Ahmet Bal Mehmei Balaban Gokhan Bal bav Avnur Balbav Emıne Bedıa Bakı Alaelt n Bakı Avhan Bak Bdg n Bak Handan Bakı Hasan Bal cı Husevın Bak Musa Bakı Şaban Balc Tan eve Baluoğlu Mehmet Balı Ha\rettın Balık^ılmaz Ba l kv Adnan Ba! ktuıan Emıne Balkan Av^egul Bal kan Gultcr Balkan Hulva Balkıs Murat Ball^ılmaz Ballı lzzet Baloglu Lutf Balpetek Omer Alı Balpe lek Can Perıhan Baltacı Nusrat Baltavi Sabıha Ba ran Abdulkerırp Ba an kamıl Barman Sevgul Bar sal M Mı Ban nl oglu Hatı Mustafa Baru \ u r k n Bas Erıan Bas HuKa Bas Metın Bas Omer Ba'Şe nol Bas Serhat Bas Seveı Başaer Fatıh Başak ka aem Başak bevılav BaşarZevıi Ba^aran Sezg n Ba sekmekvı Kaz m Bajer Muraı Bas buvuk Abdullah Baskın Semra Basmacı \uksel Ba^o|ul İlknur Ba>pı nar Oeuz Bassov Halıde Basut Vııksel Battal Viuhar rem Batu Yasemın Bav Ahmet Bav Mujgan Ba>ar Mırav BavarTurhan Bavaz t Ahmeı Bavbur Reşat BavdarMemduh Ba>dar Nazır Bavdılek Ha»an Bav duğŞevhmu Bavık Cemıl Ba>ır Fetdah Bavır Nur havat Bavırlı Hımmeı Bavkal Sevıl Bavkal Sultan Bavkan llhan Baviav Haııce Bavm ş Mustafa B?v mısTulav Bavnal Bekır Bavoglu Gulçın Bavrak Bur han Bavrak Handan Bavrak ^ unus Bavraktar Emın Bulerl Bavrakıar Ferda Bavraktar Ibrah m Bavrak tar Mehıap Bavraktar Seval Bavram Hasan Bavram kemal Bav. ram Muammer Bavram Nıgmet S Bav ramlı Hasıbe Bavsal Havrı>e Ba>sal Laııfe Bavsal Mustafa Bavtok Cennet Bebek Mehmet Bek Meh tap Bekar Husevın Bekar Nurcan Bek^ı Hasan Be kir Başar r Bekmez^ı Şukran Bektaş Soneul Bektaş S Zumrete Bell Mahmutı Bellıklı V a^ar Benlı Dur muşalı Berber Avnur Berber Mehmet Berkuen Aderr Beşbaş Halıl Beşkaza Munur Bevaz Gulsen Bevaz gulMevrem Be>azıı Nevın Be>ana kumru Bevhan Emıne Bevhan Muzafler Bıçer Galıp Bıver Şakır Bı ver Selda Bıvıc Alı Bılenler Inoı Bılge Husnu Bılgiı, Gulgez B Igıl ^ ucel Bılgm Ferudun Bılıu kemal Bıl ka> Musıafa Bılkı Meıın Bınbav Emel Bıngöl Abdul kadır Bınıu Aşkın Bınıcı Mucahtt Bınzet Zevnal Bır geMevlut Bırıncı Mehmet Bırol Mehmei Bıjıren ^e ma Gul B ter Celal Bıvıklı Atıla Bocek Eren Bolat Fevzuliah Bolat Mustafa Bolaı Necmettın Bolat Su ayıp Bolal Yaşar Bolukbaş Garıp Bölukbas Hulva Boran Bulent Boroâlu Orhan Bostancı Adnan Bos tantıoğlu Muharrem Bovraz Ismet Boz Bahrı Boz buga Hati Emın BozdaJ tbrahım Bozdemı Avla Bozdemır Avşegul Bozdoğan F Dursun Bozkava Gurbuz Bozkır Mehmei Bozkurt Alı Bozkurt Cuma Bozkurt Mustafa Bozkurt Neşe Bozkurt Turan Boz kurt Ulku Boztas Metın Bozver Mehmet Buber Öz kan Bulbul Emıne Bulbul Muammer Bulbul Sevgul Bulsan Zevnep Bulu G Mılva Bulut ahmet Buluı Betul Bulut Fıİ!» Bulut lsma I Gjnav Buiuı kemal Bulu koksa! Buiuı Muz vven Buluı Tal p Buluı Ah meı Burguı.u Gurav Buvuk Abdulmeu Buvuk Nur han Buvukavd n Nıda Buvukbe^eren Okav Buvuk v.oban Muhanmeı Buvukhan Turgul Buvukkıdık Ha ter Buz Melek Cabur Mehmet Çağlar Ahmet tlha mı Çaela Ne^atı Çaglar Serap Çailar Sevtan Ça5 layan Mu».ahıı Çak Bahaııın Çakal Hakan Çakal Hu sevın Çakaloğlu Avşe (,akan Nerıman Çakan Samı ÇakarSercan Çakar Serpıl Çdkjr > asar Dılek Çak u lsmıhan Cakııı Nuran Ç a k r î t v z ı Cak r Hustvın Ç<iMr Mahır Çak Muammer Çakır Nııral Çak r Nu ran Çakır ^erıfe ÇakıroSlu Kkender Çakmak Efla lun Çakmak Ibrahım Çakmak Rıtaı Çakmak Şerı te Çahk Ahmeı Çalık O/^an Çalışkan Ahmet Ça 1 skan Sevım Çalışkan ^ı a>ar Cam Ahmtt Canı Ne ».ıbc Cambağı Bunvamın Can Al Can Azız Can Gu ner Can Mehmet Can Mehral Can Mustala Can Se bahaıtın Can Zelıha Canbaz Osman Candan Sela mı Candemır Nevruz Caııkal Avseeul Cat lı Abdur rahman Canlıer Evup Canpolat Dursun Canpolat Melıha Canpolaı Nurtan Nur Cansever kemal Can stver Nurhavaı Canturk Mustafa Çapar Bulent Ça par Serpıl Carboâa Husevın Çar^apık Ah Çardak ^a cıde Çardaklı Avhan Çark 1 Tahsın Çaıaloelu Alı Çavdar Husevın Çavdarc Mahmuı Cavh Gultekın Cavuldak Şenav Çavus F lı/ Çavuş Nerıman Çavus Zafer Ç a \ u \ t . n e r Çavlak Lğur Cebe Nlıkaıl Cebe Omer Cebe Onur Cebeu Lale Çıv.t.n Alpaslan Çel bıs Mehmeı Çelek Nural Çelebı Nedım Çelebı Ulker Çelebı Zehra Çelık Bekır Çelık Cengız Çelık Coşkun Çelık Ekrem Çelık Gulav Çelık Hasan Çelık llhan Çelık Metın Çelık Mustafa Çelık Mustata v« l i ^ N a ıl Çelık Nazh Çelık Neslıhan Çelık Saadeı Çel k Ser dar Çelık Şenf Çelık V Id z Çelık Yukselen Çelık Ze kı Çelıker Mehmet M Çelıker F Mehmet Fa>sa Çe hkıen Mehmet Çelıktoz Hafize Hulva Cengız Alı Cengı? Kadır Cenaız Nasuh Cengız Neda Cepr Hıl mı Certi Buknı Ceren Musiata Cerıı Hasan Cesur Sezer Çetın Arıf Çetın Behm. Çelın Bulent Çetın Emıne Çelın Erdoian Çelın llhan Çuın Jale Çetın kahraman Çet n Mehmeı Alı Cetın Mehtap Çetın Muzalfer Çetın Sevil Çetın Se>han Çetın Llker Çe tın Lzevır Çetındag Sıbel Çetıner Fatma Serpıl Çe tınkavaGukan Çeıınkava Mahsunı Çetınkava Seba haltın Çetınlas Akrran Navvana Cevahır Habıbe Çe vıkVuksel Çevık Mehmet Cevız Husevın Cevhan Alı Cevhan Cımıl <~e\han Hasan N'illa Cevlan Zuhal Cevlan Alı Osman Ct>lan Avsun Cevlar Bulenı Ce\ lan Emrullah Cevlan Fatma Cevlan kadrıve Ce>lan kemal Cevlan Menderes <^tvlan Muraı Cıbık Mur taza Çnek Calentav>ar Çı v ek Fahn Çı^ek Fethı Ah met Çıı,ek Guner Çıçek Makbule Çıvek Melahal Çı Çı v ek Sulevman ÇivekZev^an Çıı,eklı v ek Nurav T Ahmet Çivcklı Lmmuaulsum Çıtı v ı > ukvel Çıftvı Omer Çıftvı Samı Çıftvı Gukan Çıfvi Halıs Çıl v ı LI ku C ğerti Ahmet ÇıĞsar Zı>a Gokalp CıhanbevoĞlu Mehmet Sabı C I Gursan CıldanLmu Çılınsır Adem Çılo|lu Naıle Çımen Alı Çımen Mustafa Çınar Fat ma Çınar Nıhaı Çınar > u^el Çınartepe Avdın Cın goz Ce>lan C nkara Dursün Çınkava Ahmet Cıno Mehmet Alı Çıplak Emel Ç plak Fahn C 1 an Cemı le Cırıt Nazlı Ç tak Senel Çıtıl Asalet Çıııl Recep Cıvelek Adem Cıvıl\asar Çı/me Ştngul Çoban Bev han Çoban Fadıme Çoban Gunav Çoban Mustafa Çoban Ramazan Çobanoglu Avter Çobanoğlu Emı ne Çoker Fıkr»t D Çoker V ıtdan Çol Fedaı Çol Sel ma Çolak Gonul Çolak Gulav Çolak Nurav Çola ker Ismaıl Çolavır Salıh Çolavır Hasan Çolgeçen Na rın Çolge^en \ elı Çomruk Needet Coplu \ usuf Co palı Lmmugul Çorba^ı Sevıl Çorumlu Selva Coşan Nuran Coşkun Sevda Coşkun Ayse Coskun Cernıl Coşlcun Erkan Coşkun lşrtwıi, Coşkun*4ustaf^ Cos kun Necıp Ozcan Coşkun Omer Sslıh Coskun Saıme Coşkuncav Gıvasettın Coskunsu Mustafa Çovut Ab dullah Çubukı,u Alaettın Çuhadaroğlu Haluk Çulu Duralı Cumaoelu Alı Çura Ekrem Cura Hasan N Çuruk Bevhan Demır Bı>ar Dabanlsa Daban>.a Alı Dadandı Sıbel Dag llhan Dağ Raseıtın Dağ Sakıne D a | Samı Da^lı Sulev,man DaStekın Hıkmet Rıfkı Dalak Faırra Dalci Faık Dalkıran Avnur Dalkıran Mehmet Dalkıran Orhan Dalvaprak Murat Danış man Hasan Danışoglu Dıl^k Dar^an Zulkuf Darıar Nabı DayıoSlu Sutatlın Dede Havatı Dedeoluk Meh meı Ah Dedesah Ne mın Deeerl Faıma Defeırmenvi Onur DeğırmenuoSlu Sema Delıce Tevfık Delmez Gulav Demet Faııh Demır Adıl Demır Ahmet De mır Avla Demır Azız Dem r Azmı Demır Bevıullah Dem r Duran Demır Ensar Demır Erkan Demır Fu at Demır Funavdm Demır Halıl Demır Halıl I De mır Hudaverdı Demır Menmu Demır Neja Demır Okıav Demır Orhan Dem r Rahım Rıfat Demır Ra mazan Demır Serdar Demır Sezgın Demır Suaı De mır > usul Demır Zekı Demıras Oznur Demırae Ha tKe Demıratp Hanıfe Demtrav, Enver Demırav Şenol Demıravak ktr m Demırbas Alı Demırbaş Durmuş Demırbas Halıme Demırbas Mehmeı Demırbaş Mı kavıl Demırba^ Sezgın Demırbav Mehmet Demırbı lek Hıkmet Demırcı Alaaddın Demırci İlknur Demır u llva^ Demırbı Sevım Demırcioğtu Melek Demırel Alıan Demıral Cevat Demırel Eeemen Demırel Ih san Demırel Selver Demırel Seval Demırel Şukran Demırezer Sevgı Demırhan Hulva Demırkale A>şe Demırkale Fatma Demırkoparan Lnal k Demırors Meral Demır Sebahaı Demınurk Turan Denız Efra 1 Denız Mehmet Denız Sıbel Dtnız Turan Dere Ah met Dere Al Dere MuKaddes Derelı Hasan Derelı Necdet Derıa Alaatlın Derman\akın Derval Salıh Dev Enugrul Devecı Aüem Deveti Metın Devran Nu rettın Dıkmen Ende Dılbaz Mehmet Dılek \ usut Dınv Abdullah Dın v Coşkun Dıncel Bırsan Dın^el Rukıve Dınye Gukan Dınçer Mehmet D nckan Mus tafa Dınvsov Oznur Dınler Alı Dınler Remzı Dın Nı lufer Dırık Fa ma N lgun Dışıbu>uk Erüını, Dobu Lmran Doean Alı Dogan Avdın Dogan Cemal Do gan Emıne Dogan Erdal Doğan Ergun Doaan Eral Doaan Erol Dogan Ibrah m Dogan Mehmeı Akıf Do aan Mehmeı Munf Dogan Mursel Doğan Nurcan DoSan Sa t Dogan Serpıl Dogan Tahır Dogan Telat Doean \ev sel Dogan Yıldız Dogar Selv Dogru Hu sevın Doğruoelu Melek Dok Seher Dokur Ahmeı Doku an Alı Bul~nt Dokuvan Tımur Doiapv. Tamer Doner Muhammet Doner Mustafa Donmez Doean Donmez kemal A> han Donmez Mehmeı Dortbudak Nuran Dos Erhan Dos Sevıl Dovdu Omer Do>muş Battal Dovuran Erdoğan Dudukvu Abdullah Duduk ^u Avsun Duhan Ahm<t Duleer Nurscn Dulkar Ne f se Durran A tıla Duman Cevdet Duman Erdem Duman kamurar Duman \1 Celal Duman Mehmet Duman Gunes Nursel Dunbek Has<ın Dundar Gulah met Durak Guven Dural NkhmetFmın Duran Adem Duran Avhan Durart Husevın Duran Mehmeı Du r ran Me al Durdı Abdulbakı Durdu Talıp Dureun Ha Ui.e Durgun R?mazan Durmaz Ah Osman Durmaz Unal Şahın Durmaz bze> r Durmuş Hulva Durmuş Rasım Durmuş V usut Dursun Hasan Dursun Şukru Zafer Dar uluk Nıustata Durukan Fa^uk Durukan Recep Duvan Menderes Duvan. Hıdaveı Du>gulu Lale Duvmuş Orhan DUZLC Nevın Duzeun Sulevman Duzman Nermın Elmas Y uksel Ebadıl Cemal Ede Se lahattın Efe Ibrsh m Ete Mhmet Efıl Hasan E ın ıogullar Mutıde E)dı.r kenan Ekemen Alı EkenVelı Eker Du an Eker Hatıce Ek a Alı Havdar Ekım Adem Ekım Nafız Ekınu Halıme N Ekınu Hasan Ekını.ı Netıce Ekız Sulevman Ekızoğlu Avnı Ekmen M Emın Ekşı Mustafa Elbır Isa E k ı \ e l ı Eldemır Fatoş Eleman Gul Emıne Elıtas Husevın Ellıbın Ha tite ElmatıoSlu Nıhal Elp Hıkm»t Emet Samı Emı ral Hamza Eneee Nılgun Engın Mehmet Zekı En k n Kadrıve Er Benan Er Cıhangır Er îbrahırn Er Metın Er Mustata Er Nunjllah Erbaş Ayse Erbaş Reftk Erba Sınan Erbay Nılgun Erçak r Hulva Er can Muzafter Ercan Nevın Er^an Selım Ercan Sınan Erdag Fatma Erdaş Bulent Erdaş Yener Erdel Cu malı Erdem Ahmet Erdem Demır Erdem Doean Er dem Eraun Erdem Halıt Erdem îrfan Erdem Meh met Erdem Mustafa Ah Erdem Nımeı Erdem Omer Erdem Sabrıve Erdemır Omer Erden Mural Erden Tuncav Erdık Mujgan Erdım kad r Erdoğan Abdul lah Erdoğan Arıf Erdogan Avten Erdoğan Bahtıvar Erdogan Behue Erdoîan Celalettın Erdogan Evvup Erdoğan Faıma Erdoğan Ibrahım Erdoğan Melahaı Erdoğan Turan Erdoğan Şaban Erdogan \ elı Erdo ğan >, utel Erdoğan Zekı Erdogdu Şev ket Erdur Meh meı Erel Eneın Eren Abbas Eren Abbas Eren M Suphı Eren Natık Ergene Mehmet Ergın Hasan ErgınMevluı Ergın Muruvvet Ergor Asuman ETEUI Nıhal Ergul Şukru Ergun Fevzı Ergun Matıt Ergun Ruştu Erguneş Duru Sema Ersu^en Mehmeı A Fr han Fadıme Erhan Nalan Enşmış Necmeıtın Erk Omer Erkan Tavıp Erkan Zevnep Erkenez Çetın Er kılını, Mezıvet Ermış Dursun Eroelu Fıgan Eroğlu Fı lız Eroğlu Gurcan Erol Adem Erol Hılmı Erol Mus tafa ErolMustalaM Erol Selahatım Ersov Hasan Ersov Mervcm Ersov Şevket Er^ov Sukvman Erso/ Omer Ertekın Metehan Erttrr fıı kan Ert k Sultan Ertuerul Ya^ar Eriuran Gulten LrıurkYusul Erusta Mehmeı Ervarran Fnııne Ervıldınm Celal E vıld / Rama/an Ervılmaz Musldta Ervılma/ Nırgul Esen Hamdı Esen Mthmeı Em n Estn Muzevven Esen Şe ret Esenboea Talıha Esen^tlı Mahmuı EsertrAvfer Eskı Dursun tskıbag Temur Evtresi Serap Evren Omer Evıgun Soneul Evupusıaoelu Lmmu Fakı Mc sut Farız Ekrem Ferlı Şukran fıdan Husevın Fıdan Rafeı Fıııd k Rtttp Fırıkv Muılıı Furaı Fatma I ur tun Avseeul Gacan Mehmet Ganı Alı Gtcer Ibrahım GeviLi Hat *.e Gevkın Lmıı Gcdık blker Gedıklı Anlc F GelenAvnı Gen*, Abdullah G ntAlı Osman G^nt Cemıl Genv Erdem Genc Mehmtt Genv Musıala N Gtnv Ramazan Gencav Namık C tnter Ikbal Gen*.er Suaı H Gerek Mustata ııerern Gula> Geıgın Meh meı Fertl Çetınkava Avdan GevıkAyse GevvasMus tafa Ge/en Hatn.e Gezer Emın Al Gırgın Ozden Oı rışSevım Govmtn Tuhn Co v ıu Avhan Goğus Dura I Gok Ahmeı Gok Bavram Gok Gulay Gok Hak kı Gok Hukumdar Gok Husevın Gok Musıafa Gok rvızametlın Gok \evsel GokZıvnepY Gok<,e Mu hammet G Gok s e Şukran Gokten Ismaıl Gokçen Nebı>e Gok(.up Guler Gokdemır Mer>em Gokdenız Nurdan Gokkava Nıleun Gokrr nYılmaz Gok sel Pa la Avnur Gokıen Zulfıve Goktept kadır Gokturk Fa tıh Goklurk Omer Lutfı Gokus t gul Gokyar Rukı ve Gol Emıne Gollute Mehmeı Gnmev Ceyahır Gon belYusut Gonta Nesnn Gontuoglu Zekı Gonen A> sen Gonen Mustata Gonen Tun^av Gönenmış Adem Gonul Gursel Gonul Rem/ıvı Gonulel F V ılmaz Goren Bunvamın Gorgen ktnan C orguç Sulevman Go riKU Azız Gorucu Ibrahım Çozkara Emel Gozukızıl Fatma Gozuıok "ı usuf Gubbuk Onder Guçlu Dur muş Gu^lu Mehmeı Guvlu Yusuf Gucoğlu Avdın Gul Ahmet Gul Beşer Gul Emıne Gul Husevın Gul Husevın Gul Mehmeı Gul Mustafa Gul Mustafa Gul Nebı Gul Nur^an GuIOzcan Gul Resul Gulbaz Ha uomer Gulden Fadıme Gulden Ruvevdt Guldesıren Bırgul Guldurm1? Halıt Gulen Ztkı Guler Evub Gu kr Mehmet Guler Mthmeı Guler Mehmet Guler Me ral Guler Nazı Guler Unal Gujtırat Erdal Gulgonul Ruhı Gulhas Hacer Gulıstan kemal Gulmez Alı Gu Ipınar Ekrem Gulsen Cevaı Gultn Muberra Y Gul sen Teoman Gultekın Erkın Ciıılukın Fehmı Gulle km Mehmtt Duran Gulıekın Omtr Gultekın Sultan Gulturk Fıkret Culujan Şenturk Gumuş Şerıfe Gun Alı Mehmet Gun Hamza Gunav Habıb Gunav Nt şe Gunav Ramazan Gunav Sev m Gunav Tulav Gu navdın Ramazan Gunavdın >aşar Guncu Gurcan Guncu Ramazan Gundoğdu Avşı. Gundoğdu Fuat Gundoğdu Musıata Gunduz Avse Gundu/ Nazıfe Gunduz Selamı Gunen v Zekenva Guner Elıt Guner Hıdavet Guner Musa Guneş Al Guneş Erhan Gu nes Mehmet Gun<.ş Nevın Guneş Ramız Gunes Lze vıv Gune>Yonus Gunev Fatma Guney Ibrahım Gun gor Fıgen Guneor Gulderen Gungop Osman Gungo ren Esın Gur Atılla Gur Avst Gur Faııh Gur Ke mal Gur Musıafa GurSadık Gur Vıldan Guralp Ce mıle Gurbuz Alı Ihsan Gurbuz Emel Gurbuz Huse vın Guvbuz nenman Gurel Al Uurel Sultan Gurer Bahdetıın Gurgoze Sadıve Gıırgul Nurgul Gurkan Ha san Gurkan Sadı Gurses Ihsan Gurses Guven Gur sov Fatma Gurso> Yuksel Gursov Yurdagul Gursu Nursen GurufLlku Gurz Avşe Guvel Kubılav Gu vel Rusen Guven Arıf Guven Avdın Guven Musta fa Guven Sabrı Guvendı Mehmeisalıh Guverun Ce mıl Guzel Fatma Guzel \ atma Guzel Ibrahım Gu zel Mahmut Feraı Guzel Durdu C uzelso> Nurşen Gu zeivurt Avten Hakseven Sabahatı n Halavurt Nurav HaİK Ercan Haho Mevlut Haıavlı Sema Hancar Hasan Han^erh Doean Hanev Berrın Harmankava Sulevman Harnup^u Irfan Has r>. Cesur Hasmenan Refik Hatunosh Remzı Hıdımoglu Canan Hınıslı Er dogan Hıntoglu Mehmeı Hokkaomeroglu Erol HoplarYakup Horasanlı Mehmeı Horoz Cahıl Horoz Nesıbe Fiu\uk Hasan lcer Şeneul Ihsan Eren Ikıler Hasanhusevın Ikız Zekenva Ikızoelu Havdar Ikm Nıgar lldız Meral llgı kemal Ilhîn Latıf llhan M<h met Zekı llhan Muıena llhan Onur llıkan Mesuı II ter Faıma İlıer Sevda Imamoelu Hasan İmer Ahmet ImırVelı lnal kazım inalozOrhan Inan Hanıte lnan Mehmet Alı Ince kemal Inte Selahattın In^eYavuz lnceba> Hılal Inttkara Em ne ln*.eler Esat Inteoğlu Çıvek İnceoğluTaner lncı Alı Inkava Sevgı lpek A\ dın lpek Behıyt lpek Nurettın Ipekçı Abdurrahman lpekdal Emıne Irıağav Hıkmet İnbuvükerıan Derva trtce Nezahat Isbılır Osman lşbılır Sadıve Işçı Fat ma Işvı Y asar Nurı Isık Demeı Işık Fendun Işık Musıafa lşık Rahım Işık Tureav Isık Zafer Işılav Sevgı iskende oğlu Selım lslamoglu Mustafa Hpır Sı bel Ispıroğlu Nermın Ivıdıken Razıve Iz Zerrın Iza lan Dogan Nar Efendı kabaağat, Şukran kaban Ismaıl Hakkı kabasakal Vıustafa ka^ak Neımın ka van Şenf Kavar Lutfı kaçmaz Abdulhahm kader Adıl kadıoğlu Ozkan KafadarMusa kahraman Ab dı kahraman Ahmeı kahraman Irfan kahraman Lutfu kahraman Omer kahraman Rıfaı kahraman Şehmus Kahvecıoalu İlknur kahva Mustata kakac Nazan Kal Velı kalav Gulhan kalav Hasan kalelı Sıddık Kalem Zulfınaz kalender Seher Kalı Zevnal kalkan Ertan kalkan Osman kalkan Sınan kalkan Yasemın kalh Merverr. kalmıs Cemal kalmış kad rıve kalvon Avşe kalvon Mehmet kahom.u Mual la kahoncu Revep kamalak Husevın kan Nasuh kanat Sevgı kandemır Ismet kandemır Ramazan kandemır Zuhre kandıl Osman kanık Alı kan vıl mazCelalı Kanlı Ismaıl kapan Doğan kaplan Evup kaplan Faruk kaplan Numan kaplan Zekı kaplıca Tuncav kaptan \ ılmaz kar Avnı kara Ahmeı ka ra Canan kara Coskun kara Dudu kara Esma ka r a Mahır kara Oktav Kara Rıfat kara Suheda Kara Yuvel karaağav Musa karabavraktar A>seaul kara bela Ahmeı karabev Cemıı karabılaloglu Şerıfe ka rabıvık Ahmet karabıvık Ersın karabmk Mehmeı karabudak Burhanetıın Karabulut Abdullah karabu lut Ilkav karabulut Ismaıl karabulut Muammer ka rabuluı Musın karabulut Musla'a Karabulut Serpıl karaca kadır karaca Kazım Karaca Osman Karaıa Ozdemırhan Karacadağh Gulsen Karacaı Nezıbe ka ra^al Fadıma Karaçaoglu Hasan Karava> Naıle ka ravelık Emıne karadag Salıh karadağ Songul karadavı Gulseren karademır Celaletlın karadırek A>şe karaduman Fevzı karaduman Mehmu kara duman Mustafa karagoz Alııhsan karagoz în*.ı ka raeoz kadır karagoz Kenan Karagoz Musıafa Karagozlcr Fe dag karagozlu Guler karaaozlu Gul sun karahan Hamdı karahan Haııce karahasanoğ lu Unal Karahusevın Bırol karaıbrahımoglu Leman karaıs Abdullah Karaka^ Şengul karakava İlhan ka rakava Şukru karakıs Turgut karakoc Ahmeı ka rakoc Şener karakov Serpıl karakov Llmmu karakullukçu Demet karakurt Mehmeı karakun Abdulhalım karakuş Cemal karakuş Mutlu karakuş Uzevır ka alı Lgur karaman Asuman Ka aman Av sun Elmas Karaman Hahme Karaman Musıata ka ramuslu Avten Karanf I Evup Karantıl Şerafeıtın Karanfil Şenf Karaoğlan Melek karaoğlan Galıp ka rapınar Fatma Karasov Denız karasu Fatma kara su Şehnaz Karaıaş Burhan karataş Ferman karataş Hacı Ahmet karataş Ramazan karataşoglu Yuksel Karaıav Ahmet Karateke Emıne Karatekın Turgut Karaıepe Canıp Karavdıoglu Fatoş Karaver Yuksel Karg Mehmet kargın Cemal ka k Esmahan k a ' p Bolaı karlık Alım karog,lu Perıhan Karslı Evup kar tal Gulseren Karıal Hamd kartal İbrah m kartal Lutf kartal Osman Karlav Nurten Kartop Emıne Kasaltı Nurcan Kaşdemır Ibrahım kavak Hatıce ka vak Ozdemır kavaklı Şerıte kavas Mehmet kavaz Nesrın kavrukoglu Nurhan kavi Arıfe KavaBelrra kava Burhanetıın Kava Dondıı Kava Enver KavaHa luk Kava Hasan Kava Havva kaya Seyhan kava Mehmet kava Mehmeı kj>a Mehmet Alı kava Me tın Oeuz kava Mustafa Kava Nezıha Kaya Nıleun kava Nura> Ztlıha Kava Osman Ka>a Sabrı kava Selahaıtm kajaSelma ka>a Semra Kava Sınan Kava L'lvı Kavaı.an Fılıc kavagıl AleN ka>akuvuk Gonul Kavalı Fıeen Kavalı Şeref kavan Ismaıl kavaoglu Durak kavaoglu Yaşar Kavaş Mustafa kavaıepe Ne sıme kaygın Alı kayhan Hulva kavıpmaz Levla Kavınak Ozgun kavmakvı Hakkı kavnak Ergun Kav nar Erkan kazanuoğlu A>ten Bavram kazaz Oz nur ke v e Recep keveci lkran keçer Mehmet keçık \uslat keleş Alı Kele$ Bırsen k»leş Muammer ke leşVejdı kelkıt Sevda kemerlı Bırcan kenar Ibra hım Kesayak Şukran Keser Aıay keser Yasar Kesıu Mehmeı Ah Kesic.iSevi.an keskın A>şe keskın Mus tafa keskın Tekın keskın Yeıer kesmen Nıhat Kes men Surevva Kevvanoğlu Avhan kıl kadrıye kıhv Şerafettın K lıv Abdulhalım Kılıv Adnan kıhv Ah met Kıhv Alı Abbas kıhç Avnur Kıhv Avşe Kıhv En ver Kılıv Fıkret Kıhv H Ibrahım kıhç Hao Kıhv Hulya Kılıv Mıyase Kılıv Nagıhan Kıhç Orhan Kılıv Sakıp Kılıv Selahatlın Kılıv Velı kıhç Yılmaz Kıhç kavaSezgı Kılıvkıran H Mehmet kılıçtas Doğan kı lınv Ahmeı kılınv Cengız kıl n Cıvaseıl n kılınv Ismaıl Kılınç kadır kılınv kevser kılınvarslan Me tın kılınver Hasan kıllıŞukrıye k ra s Muammer kı rav Sıbel kıraz Suleyman Kırvan Perıhan Kırgız Asuman Kırkıt Zekerıya kırh İsmaıl Kırma Nıhal Kırman Abdullah K rman Gulp<.r Kırmızı Ismaıl Kır nık Fılız Kırnık Şerıfe Kırıas Ervan Kısank Zelıha kıvrak Bavram Kıvrak Hasan kıvrak Sefer kıyak Basrı kıvak Hacı kıyak Hıvabı kıvak Nursen kıyaı Salıh kıvıkcı Ayvaz Kızgın "ı ılmaz kızılırmak Emı ne Kızılırmak Ö/lem Kızılkaya Hacı Kızılkaya Samı Kı7ma? Mustata Koc Ahmeı Kov Alı Arıf Kov En vtr koc Fadımı. kov Halılıbrahını kov Hımmeı k x Ibrahım kov Isnıu kov l tvi.nl C ur kov Mthmtt Kov Mchmu Kov Nuray kov Ozcr kov Turan Kov Y uksel koca Omtr Haluk kocaalan Nermın koca baş Guner kovabaş Salıh kocabas Yakup kocavo ban Mustafd kovtıhal Faıma kocahan Ersov kovak Ahmu ko v ak Cennel kovak Ekrem Kovak Elıf lsıl Kovak Nurav ko^ak Talıye kovik Mural kovakaya Bırsen ko^akava Husev n ko^aman Enver kocaman Muharrem kocaman Nalan Ko^aman Inayet kovar Gulav kocaıepe Fıhz kovcr Advm Kover ŞLnel ko vtr Yılmaz kovu kemal kolıevı Mukadder kok Me lın koken Metın Koklusoy Fatıh Mehmet kokmen Stfa koksal Bekır koksal Bırol kokiaş D*.rva ko laı Mu/affer koloelu Arza kolukırık Sonav komın Hale Nur komekvı Husevın komurvu Nazlı konak Fevme konva Sema Konuk Mervem konyar Zekı koparan Aysun Koparan Ismaıl Köprubaşı Nese korkmaz Alpaslan korkmaz Vlustafa korkma/ Mu zaffer Korkmaz Nazmıye Korkmaz Ramazan Kork ma? Scmahaı Korkmaz Tanfer Korkut Alı Ekber Korkut Mevlul Korkut Şaban Kopkuı Tevfik Korog lu Gulcın Koroğlu Hakan Koroğlu lmran Koroğlu Sevfullah Korpe Velı Korukme? Selahattın Koşar Umıl kose Cennet Kose Dogan Kose Ismaıl Köse Nazmne Kose Suleyman Köse Suleyman Kose Ca nan Kosek Tahır koseoglu Adıl Koseoğlu Hasan Koseoğlu Mehmet Koseoglu Senel KuskerMevlul Koyak Bavram Koybaşı Ibrahım Kovlu Nurı koyluoglu Ir fan Koyluoelu Orhan ko>un Mehmeı Alı Kubat Tu rabı kucukdanabas Ismaıl Hakkı kuccuk Bınyamın kuvuk Adem kuçuk Lmınuhan kuvukguı Ahmeı kuvukkarakaş Sevım kuvukkava Hdlıt kuçukmehrrre toSlu Gonca Kuçukyılmaz Zevnep Kudu Ozcan Ku lah Av sel Kulluk Emrullah Kultur Nıhal KumCavıt Ersın kumbeılı Oktay Kumru Zelıha Kundakçı Tu lun kundu/ı.u Şukru Kuntaş Şebnem Kupvuler ilk nur Kupeh Beykul Kupelı Musıafa Kupelı Zıya Kuralay Şevkıye kurmav Kalender Kurt Ah Kurt Fet hıve Kurt Cıullekın Kun Hasan Kurl Hılmıye Kurt Levla kurt Mıkaıl Kurı Musıafa Kurt Nevzat Kurt Şmgul KurıalÇağlar Kurlva Huseyın Kurtoğlu Faı ma Selmın Kurtuldu Suleyman Kunuluş Avla Kuru Mahmuı Kuruldak Kemal Kuş Derva Kus Salıh Ku şan Ismeı Kusçu Şahıdı Kuıanış Ramazan kutbe Ley la kutlu Bunvamın Kutlu tbrahım Kutlu Mehmet Alı kulludv Idrıs Kuıuk Muzaffer Kutuk Şaban Kuyu baş oğlu Ibrahım Kuvumcu Ayşe Kuzu Suzen Lafcı Tureuı l vkvsızer Hayrunnısa Levent Eda Lıvıs Ka dırıve Loğolu YavU' Lokum Bırol Maden Adem Makas Mustafa Makımst llhan Mandacı Kader Man dollu Havrı Manga Nuray Mankır Hılal Maraş Feh mı Mar m Ceneız Masal Rıza Maısu Feravet Mavı Şengul Mazlumoğlu Halıl Mazlumoğlu Ismaıl Mele koğlu Mıne Mrlık Mustafa Memış Fatma Memış Mustafa Memış Suleyman Memış Yılmaz Memısoğ lu Tamer Menderıs Celal Menekşe Durdu Meral Ay dın Merdın Turhan Merıç Alı Mermer Azız Mermer Husevın Mert kemal Men Mesut Mesecı Ahmet Me le Metın Mele Molla Bekır Meıın Nccla Meıın Öz gur Meııner Ahmeı Mırzeoğlu Mehmet Alı Mısırlı Gulsun Modalı Mustafa Mucuk Gul Mucuk Sevgıl Mudı Fatma Muezzınoğlu kasım Vlujde Mustafa Mukul Bevhan Mulayım Musa Murat llıcav Murat han Lrdoğan Muslu Gurcan Muslu Mehmeı Mustu Nacıye Musıehlık Pervın Muiiu Zuhal Mut Yucel Mullu Alı Mutlu Gulhan Mullu Muşerref Mutlu Va hap Mullu Zevnep Mutlusoy Esatmahmuı Namlı Fe rah Namlı Ferıha Nanevı Erdal Nas Fahreltın Nas Mehmeı Salıh Nasuhbeyoğlu Nasuh Mukbıl Navdar Nacı Nefesoğlu kamuran Nelık Metın Nezor Selma Nıksarlıoglu Kamuran Nuıan Batumluoğlu Nurettın Tarakçı Ozemır Cavıt Ocak Husevın Övalan Ibrahım Odabaş Mehmet Odabaşı Celal Odau Mehmet Oğur lu Musa Oğuz Cıhat Oğuz Ramazan Oğuz Yaşar Oğu/han Guner Ok Abdullah Okçu Nurcan Oksum Cıhan Oksu 7 Muammer Oksuz Sema Oktay Kadn ye Okurnuş Serdar Okumuş Cengız Okuı Ahmeı Okur Munıaha Ole^ek Gurvan Oltulu Goksel Oluk vu Muharrem Onal Avdın Onal Halıl Önal Mutlu Onalan Nureıtın Onat Nurten Önce Soltu Oncel Asu man Onvu Tunva Öncul Suleyman Ondas Y aşerpe Onel Sedat Onen Hıkmeı Semıh Oner Hasan Oner Mesut Yuksel Ongen Edıp Onguv Avşe Avia Onuş Cemıl Oral Avıul Oral Y uksel Oraltay Erı.an Oran Oran Selahı, Orvun Fıdan Şerıfe Ordukava Se n Or^avı kadrıye Orhar» Meset«m*hn Orman ScvSa Ortabozkovun Tavbe Oruç A~bdırilah Oru v Seyfî Oruç Y urdagul Oruvgunev Re*.ep Oruk Yaşar OrunFırdevs Osmanlı Kenan Oıun Nazen Ovgun Re fik Ovman Fatma Oz Berrın Oz Mahmut Oz Mu rat Oz Serpıl Ozadalı Ayve O?akay Avla Ozakman Gulsemın Özaksun Bulent Ozalav Dılsad Ozan Na dırenılgul Ozan Nazıf Ozar Gulperı Ozarslan Ibra hım Ozaslan Sadrı Özavdın Mehmeı Özbav Selahattın Ozbellek Bırsel Ozberk Mesut Ozbermek Perıhan Ozbev Ersın Ozbev Saadet Pehn Ozbulat Ha san Ozvan Bulent Ozcan Hakan Ozvan Husevın Oz Lan Nermın Özcan LJğur Ozvan Yasar Alı Ozvelık Engın Ozvelık Gulsen Ozvelık Mehmet Ozçelık Muh tcrern Ozvelık Nebıhe Ozvelık Nurhan Oz v etın Nı haı Ozvinar Hasan Ozdal Harun Ozdemır Lmıt Ozdemır Alı O 7 demır Alı Ozdemır Erdem Ozdemır Fatma Ozdemır Gulsen Ozdemır Gulumser Ozdemır Hasan Ozdemır Hasan Ozdemır Husevın Ozdemır Husevın Ozdemır Irfan Ozdemır Kelıme Ozdemır Mevloı Ozdemır Muhammed Ozdemır Mustata Oz demır Nurettın OzdemırHDsman Ozdemır Seher Oz demır Semra Ozdemır Sultan Özdemır Turguı Ozdemır Zjbevde Özden Ervan Ozdeş Belma Ozdıl Avşe Ozdıl Kubılay Ozdıl Nurullah Ozel Halıl Ozel Havdar Ozen Hulva Ozen Husevın Ozen Nurıen Ozen Selma Ozenbaş tbrahım Ozenv Avser Ozer Ca vıde Ozer Emrullah Ozer Fılız Berrak Ozer Hasan Ozer Murat Ozerdem Hacı Ozerdemır Osman Oze rı.n Muhıddın Ozeren Ramazan Ozfişek Husevın Oz gen Hedıve Özgen Oruı, Ozgul Duran Ozguler Nevın Melıem Ozgun Ahmeı Zuhıü Özgur Alı Hayda Oz eurOmur Ozhan Ozdemır OzınceCumalı Ozkalkan Bevhan Ozkan Avnur Ozkan Beleın Ozkan Beneu Ozkan Bulent Ozkan Demcı Ozkan Gursel Ozkan Hamza Ozkan Hudaı Ozkan Mehmet Ozkan Mus lafa Ozkan Nıleun Ozkan Salıh Zekı Ozkan Samı Ozkan Servet Ozkan Sevhan Ozkan Tavtun Ozkan Llku Ozkan Zevnep Naıme Ozkava Adem Ozkose Bağlan Ozkul Erol Ozlu Şengul Özluk Muhterem Ozmen Remzıve Ozoğlu Ramazan Ozokvu Dondu Ozortakvı Ahmeı Ozsalıh Nurav Ozsan Cengız Oz soy Efemehmeı Ozsov Yahva Ozsov Yuvel Ozsu Ha san Oztahlau Semra Ozıaş Muzatfer Ozıekın Gukan OztekınOkvar Ozıop Mehmet Oztopal M*h meı Oztosun Alı Ozturk Abdurrahman Özlurk Ah met Ozturk Bedı Ozturk Bırsen Ozturk Durkadın Ozturk Halıl Ozıurk Meıın Ozlurk Necla Ozturk Nevzat Ozıurk Nevran Ozturk Nurav Ozıurk Oeuz Ozturk Recep Ozlurk Salıha Ozturk Samı Ozıurk Su levman Ozturk Surevya Ozturk Tevfık Ozturk Tur can Ozturk Tursav Ozlurk Unal Ozturk Velı Ozturk Yusuf Ozudogru Gulav Ozvan Çetın Altan OzyarSa 1 Ozzeytmu Gulnur Pakmak Mustata Paksov Sul 1 tan Pakvurvk Oktav Pala Fahretlın Pala Mehmeı Palalı Suıevman Palanu Ibrahım Palavar Zehra Pa mpallı Seveı Panıs kemal Papıla Avşen Parakazan Mehmet Paralı Dervış Parladı Avşe Parlak Abdur rahman Parlak Hanıte Parlar ismaıl Pasinlı Nermın Pazar Halıl Pehlıvan Necatı Pehlıvanoglu Çıgdem Pek Recaı Pekdemır Sabrı Peker Halıl Pekmezgı Se rpıl Peksov Iskender Pelenk llhan Perışan Cevdet Pınar Muslum Pıskın Salıh Puıraklı Hulva Polaı Bavram Polat Fıkrıye Polat Gulsen Polat Ibrahım Polat Mahmut Polaı Marul Polaı Mehmet Alı Po lat Omer Polaı Yusuf Poıoglu Sevgı Poyraz Velı Povraz Zelıha Pulurluojlu Yaşar Pune Osman Pu saı Sıho Puskul Sulevman Racıt Ateş Ramazanoglu Muhammet Revep Gulay Reıs Ahmet Resuloglu Mehmet Rızelıoğju Hasan Ruzgar Celal Şaban Hul va Savar Ahmeı Zekı Sadıklar Zt>kı Şjlak Levla Sa gındık Nuran Sagır Mehmet Saeırotlu Adnan Sagıroglu Ehkap Sağıroglu İsmaıl Saglar Ahmet Sağlam Alaattın Sağlam Gulhanım Saglam Ihsan Saglamdemır Tamame Sagniv Sezgın Şahan Halıl Şa han Ismaıl Şahan Isratıl Şahan Nuran Şahın Sczaın Şahınoğulları Neval Şahın Abdulganı Şahın Abdul lah Şahın Abdullah Şahın Ahmeı Şahın Ahmeı işa hır Bavram Şahın Bekır Şahın Belma Şahın Dursun Şahın Emel Şahın Erdogan Şahın Havı Şahın Halım Şahın Haınıl Şahın kadır Şahın Muzaffer Şahın Ne v la Şahın Nuran Şahın Nureınn Şahın Şahlanan Şa hın Zekı Şahın Kopıur 'Yasemın Şahıngoz Halıl Şahınler Gulav Şahınlı Kadem Şahınoelu Gursel ^ak Mehmeı Sal Yaşar Salgın Muruvet Salkım Canan Salman Muavvez Salman Yuksel Saltalı Hıdayet Sal lah Orhan Samanvı Mahmuı Samgan Şefıka Samur Semra Sevgı Sanal Canturk Sanal Ervan Sanal Mah muı Sanvar Şukran Sandıkçı Faıma Sandıkvı Faıma ŞanguderAyse Şanlı Goksel Şanlı Mustafa Şanlıdağ Avşen Sapmaz Hakkı Saral Yurdagul Sarav Dondu Sarav Halıl Sargut Gulsum Sarı Ahmet Kemal San Avhan Sarı Dılek Sarı Erdoğan San Fıkret Sarı Ha kan Sarı Mehmei Sanal Yaşar Sanva Mutena Sar cam kemal Sarıvıvek Semra SarıvKek Tekın Sarıcıoglu Faıma Sarıgoz Nesımı Sarıgul Akgun Sa rıgul Rasıme Sankavak Yusul Sarıkava Avşe Sarı kaya Osman Sarıkaya Pakıze Sarıkava Sanıye Sarıkava Teslım Sarıoğlu Halıt Sarıturk Medıne Sa nver Hamdıye Savaş Sabahaııın Savaş Yunus Saval Muhterem Savıran Sınan SavkGulgun Savran Seda Totık Y aşar Tovsoz EHaıun Tunv Necaıı Tunus Nu retıın Turan Me n Lnav Fatıh LvgunZekı Yağmur Tun av Y apı 1 Salıh Y ar Saım YavlaTunav Yedı vıidız Natı Y eşılvurt Mehmet Y ıeıı Bekır Y ıldırım Ra mazan Y ılmaz Ahmet Y ılmaz Fuat Y ılmaz Hakan \ ılmaz Suat Yolal Avhan Y ucesov Bekır Y uksel Do ean Guller Resul Gunes Llv Gunmd Feda Gunın dı Metın Curbuz Ihsan Havtab3v Ahmet tdepici Mumın İlhan Hasan Ispırlı Muhammeı kalavc Ab dullah kandemır Alı karaman Abdullah karaıav Iz zet kava Akın kava Mehmeı keleş Hasım Koüan Alı Kuvum Sezavı Kul Vevsel kuralav Muharrem kurek Oruv kutlu Halım Meşelı Surevva Mete Ah Mızrak Büal Oleun Cemıl Onde> Mahmuı Ordu Mus tata Oz Omu' Ozcan llhan Ozdemır Avhan Ozde mır Havdar Ozdemır kemaletıın Ozkan Uğur Ozkava Ahmet Ozmen Alı Palalı Yaşar Şahın Hav rı Şah n Omer Fıkreı Şahm Şehmus San Ahmeı \az mı Sar kava Mehmet Ah Sav Oz^an Şenkal Irlan Soeukp nar Ahmeı Solak Meıın Soneur Halıt Suve ren Ibrahım Tan Haluk Taranu Ibrahım Tarhan Pa sa Taşkıran kemal Topvu Resul Top^u Zıhnı A ah Cemıl Akan Nıhaı Akkava Yusul Aksov Sevranı Akvuz Reşat Albavrak Kenan Altan Hıkmet Altun tas Velı Arpaci Cevdet Arslan Sekuk Asan Muraı Aslaneırav Husevın \ıav Mehmet Atılaan Erol Av dın Abdulkadır Avıan Naa Babaoglu Emın Bakır Gurbuz Başpınar llhan Bivındır Coşkun Bavram Sa tılmış Belbae Mustata Bez Mahmuı Bıleıv Abdul eanı Bozkurı Osman Bulbul Y aşar Bulut Recep Bulut Abdulbakı Çakal Omer Çakır Irtan Can Cen gız Can Yasar Çelık Hasan Cenuz Nejmı Çetın ke mal Çıttvi Musıala Çıl Erdoean Çolak llhan Çukur Husevın Dasvı Ismaıl Demır Bevazıı Derbaz Ahmeı Y anık Zulal Avla Yanmaz Husevın Yapar Avdan Ya Dokuz Erkan Dov muş Cemak t p Duleer Salım Dur sa Fuat Y asadur Muraı Y aşar Adıl Erkut Y aja Emı sun Halıt Erdem Ismet Erdem r Halıl Eren Adnan ne YaşarGuleter Y aşar Halıl Y asar Mehmeı Yaşar Erkurt Mehmet Ozka Eroelu Nureıtın Erıuörul Ha Mustata Yavıhoğlu Erdal Yavuz Songul Yavuz lz san E tur I Musa Ervdcu Sınan zet Yavuz kenan Y avuz Mevlude Yavuz Osman Ya vuz Y unus Yavuz Zerrın Yavuzer Avter Y av Fatıh YavlaHaltl Yavlaeul Hasan Yavlalı Nermın Yaz Ası ve YazTulav Yazan Havva Y azar Sıbel YazarTa Atan Erkan Vkıoklu Ahm^ı Akvuz Abdulhalım An mav Y azganv Makbule Y azeorcn Hanka Y azıc oelu Lutiı Arslan Muzatler Ates Omer Avdoemu* Orhan Y azıcı Ramazan Yazkan Mehmet " el kadır V Abdullah Baba^an Osman Bat 1 Alı Mahmut Bala Yel Medıha Yel Yavuz Y elkanaı Nazmı Yenivulha ban Fıkreı Barış Abdurrahman Bekcan Faruk Boz Faruk Yeıgın Husevın YeşılFaııma YeşılOzlem Ye tepe Suaı Zater Bulduk Ruh Buvukkava Davuı şıldae Naıme Yeşıldae Sabahaııın Yeşıldaş Fe dae Buvuksarı Irtan Çakıre Çakır Can Abdurrahman Yeşıller Alı Yeşılvıırı Husevın Yeşılvun Iskender Yel Canbulaı Yahva ÇarNurı Çelık Hakan karıal Çelık eın Ishak Yetık Y eşım Yetış Hıdır Yetışık Em pe lsmaıl Çelık Musa Demır Şerel Dmver kenan Duru Yeıkın Mehmet Faııh YeıtınŞukru Y ığıl Ahme Yı Recep Erbaş Y işar Esen Halıl Esen Mehmei Cok gıı Baua! Yıen Cuma Y ıeıı Fılız Yıgıı Hatıce kub Mehmeı Cemal Gok^ek Remzı Gokeul Irlan Gokoe n Y ığıt Mehmetsertav Y leıt Nalan Yıkmış Cemal lu kemal Gukr Husevın GuUeven Isnıaıl llerı Ilha Yılar Yener Y ıldırım Adıl Y ıldırım Ahmeı Yıldırım mı İlıer Fahreııın llv an Eşret kahvecı Vedat Alı Ihsan Yıldır m Aysegul Y ıldırım Bekır Y ıldınn kandemır N elı kansu Şenad karabacak Mustalake Bevhan Y ıldırım Emıne Y ıldırım Erdem YıldırmHa mal karademır Ahmet ka tal Erdoean keskın Be ş.an Y ıld r m Nılgun Y ıldırım Nuran Y ıldırım Omer kır kılu, Ahmeı Kıhv Hanılı kılıvoelu Neup kılın v Yıldırm Sevıl Yıldırım Lnsal Yıldırım Lnzıle Y ıldı Mehmet kov İsmaıl kovak Mustata kovav Yaş<rım\elı 1 ıldırım Y usuf Y ıldırım karam Ozkan Y ıl kovuncu Mustala kuzevlıStfdaı Meıın Nurınısa Onal dız Adem Y ıldız Cemaleıtın Yıldız Durmuş Yıldu Şahabeitın Onkal Erhan Ozalp Hasan Fehmı Ozat Erkan Y ıldız Fahrıve Yıldız Faıma Yıldız Hudavım Yaşar Ueur Ozvelık Selahattın Ozdemır Murit Oz Yıldız Husnu Yıldız llhan Y ıldız lşın Yıldu kasım kan Mustata Ozkan Sınan Ertan Ozum Dundar Pek Yıldız Mahmut Yıldı^ Nermın Y ıldız Orhan Yıldız şen Zater Saelam Favsal baman Erhan Şelalı Ahmeı Safet Yıldız Yasar Yıldız Y ascmın YıldızYaın Yıl Şenel Bedreııın Seran Mesuı Serhaı Sınan Takvı^a dızgoz Avsc Y Idız Mehmeı Y ılmaz Zekaı Y ılmaz Ab hap Taşkeenlıoelu Şemsı Tavtun Mehmeı Alı Uslu durrahman Yılmaz Ahmet Yılmaz Ahmeı Yılmaz Harun V arl bas Meci Y akın Erdal Yavuz Adem Ya Arslan Yılmaz Avhan Yılmaz Avşe Yılmaz Dervi vuz Halıl Yemenıcı Mehmet Y ıldırım Hasnn Yıldı Y ılmaz Evup Yılmaz Faruk Yılmaz c usun Y ıtmaz rım Tımuvin Y ıldız Ramazan Y ılmaz Tuncel Yuksel Hacer Yılmaz Halıl Yılmaz Hasım Yılmaz Ibrahım Mustata Y ılmaz İsmaıl Y ılmaz Israfil Y ılmaz Leman Y ılmaz Mahmut ^Yılmaz Mehmeı Yılmaz Mehmet Yılmaz Mehmet Y ılmaz Mehmeı Y ılmaz Mehmeı Y ılmaz Mustata Yılma Naım Y ılmaz Nıgaı Y ılmaz Nılgın Avcı Ramazan Avdın Salıh Buluı Şehrıban Çelık Su Yılmaz Nuıav Yılmaz Okan Yılmaz Ömer Yılmaz at Dedeoelu Burhan Demırav Bulent Gokur Meh Revaı Yılmaz Saadeı Y ılmaz Selma Yılmaz Semıha mci Guneş Zuhtu karabıvık kamıl karacan Necmıve Y ılmaz Sulıan Y ılmaz Y usut Y ılmaz Zuleyha Yılmaz karahan Sulevman karasu Nureııın Mert Ismaıl Oz lar Fıgen Y ınanv Narın Y olcu Çığdcm Yorganular lurk Hakan Pekc! Aşgul Şenel Arıt Lnal Sevım Uzu Ayıen Y orulmaz Zehra Y uce Recep Y ucel Asıve Y u ııoelıı Avhan ^asavacdk Faıma Yılmaz Sııkvmın cel Fertıat Y ucel Necla Yucer Hatıce Yuver Ismaıl Zevbek Yucebaş Ulku Y ucetepe Alı Yt ksel Ahmeı Y uksel Arefe Y uksel Ay la Yuksel Avsun Yuksel Hulva YukselSevgı Yumak Gulcan Yunus Havva Y urdabak Sekuk Yurı Dura Yurivu Zdter Yurter Faııh Y urıseven Elıfcan Yurı Bcrk Hdccr Abıı Demet Bjran Perıhan BavıakıarUl seven Hasan Duman Yurtsevcr Sclvuk YurtseverŞt ku Demırcı Nurav Guııavdııı Emel Guneş llkjv kaprıte Avlın Yuvanv Hurıvı Yuzuguler Mııhat Zaım lan Selnu k o c l a ı n ı a Koksal Zarıle Ozıurk Avnur Yasvmın Zambak Adem Zanbak Nurı Zarıv Mu*ıa Ozlurk Satıve Paıiak Cemıle Sarac Fatıme Sevcn fa Zehır Tuncer Zengın Dılavcr Zengın Turafıve Ze Haıiee ren Guner Zeren Necdeı Zcybek Esat Zıhnı Bora Zıyan Nurcan Zorlu Faruk Zorlu Ismaıl ZoıluNıl gun Zorlu ömer Zorlu Şukran Savur Muzaller Savul Bıke Savgın Nurav SaygınCa nan Savici levl k Hakan Savlam Lrol Sert Ahmeı bulenı Secvr Cıvdeı Stvkın Okan Sevkın Y a a Sevmen Salıha Sekcr Hulya Şckcru V ural Sekul Bur hanettın Sekuk Şerıte Scllı Okıa> Şen Adıle Şcn Hu svvıı Şcn Mtiın Şcn Mursel Şen Musa Scn Sahm Şcn Lnal Şcn Zevnep Şencan Nacıvc Şencanlı M JS tdla Şendınv Ar f Şcnel Ayşen Şenel llyas Şcnel Ozer Şener Aynur Şener Zelıha Şenocak NıhaL S^: noglu Zekı Şenol Sadullah Şensov \azmi Şerso' Fcv zı Şensoz Vehbı Şenlurva Metın Şenturk Huseyın Şenlurk Murdl Şenturk Yonus Şcnvçl Ozden Sepek Y ışar Scran M siafa Sercan Mustata Serdar Alı Ih san Serdar \v>e Şcretoflu Harun Serhat Bınnaz Se rın Abdurrahman Serın Mevlut Serın Osman Serın Salıh Seıın Sekuk Sert Ismaıl Scven kamıl Sever Mehmeı Sevıl Hava Sevılav Lmmuhan Erav Sevım Kmıhan Sevımh Yaşar Nenman Sevınçok Fıgen Şev ker Ayşe Sevfelı Metın Seyfı l nal Sevhan Avdın Seyhan Mevlut Sevhan Serpıl Seyvar Fatma Sezek Gazı Sczenbay Sevım Sezer Ercan Sezer Ibrahım Sc zer Ismaıl Sezcr Semra Sezer Vedal Sezer Ibrahım Se/gın Nadıre Sezışlı Semra Sıbal Efraım Sıdalbel Hatıce Sıgar Mural Sılahşör Husnu Şımşek Bavram Şımşek Behıce Şımşek Çelın Şımşek Meıın Şımşek Muradıve Şımşek Velı Sınar Suzan Sıncer Muammer Sıne Celaleıtın Sınklı Ahmeı Turan Şırın Zafer Sır malı Adem Sırtbaş Ham/d Sıvaslı Teoman Sıvr Fe rah Soğancı Necıbe Solak Huseyın Solak Melıke Solak Tuncav Solmaz Hasan Solmaz Kemal Son In vı Songur kam I Sonmez Dunyamın Sonmez Funda Sonmez kadrıye Sonmez Mehmeı Sonmez Mehmet Sonmez Mchmel Sonmezturk Gulseren Sonverd kub ra Soral Nuran Soy Osman Soyalıın Faıma Sovbaş Aynur Sovlemez Nıhal Soylu Erhan Soylu Mehmet Soylu Muhammet Sozbılıcı Çelın Sozen Hulya Suer Sundus Şukur Kadır Sula Mekın Şule Alı Rıza Su mer Nurhılal Sı n Suaı Sungur Okkeş Sur Cumhıır Surucu Abdullah Suslu Fılız Sut Mehmeı Tatlı Bır sen Tacyıldız Fıgen Tak Uğur Takuç Mukaddes Tam Avsel Tamyığıı Ender Tan Gulhan Tan Umran Td nışSemagul Tannverdı Alı Tanr verdı Aysun Tann verdı İlıer Tannverdı Ismaıl Tanrıverdı Yuksel Tanrıverdı Yusi'l Tarhan Eda Tarı Oznur Taş Bak Taş Cennet Taş Çetın Taş Fatma Taş Harun Taş Hı dır Tas llhan Taş Mele Metın Taş Şevket Tasbaş Y I dız Taşdelen Celal Taşdemır Arefe Taşkafa Suadıve Taşkın Cavıt Taşkın Turkan Taşpınar Yahva Tas tan Hayrıve Taştan Oruç Taştemur Kemal Tat Şe nay Tatar Avgun Taıar Hatıce Taıar Ruhı Tataroglu Adnan Tallıdıl Sevım Tavaslı Nurten TavsunSadan nur Tavukçuoğlu Favgıve Tav Dılek Tecım Tufan Tekcan Savıme Tekçe Hatıce Tekelı Vafue Teker Musıafa Tekgul Ahmet Tekın Adalet Tekın Avsel Tekın Fadıme Tekın Gunur Tekın Kutay Tekın Meh met Tekın Metm Tekın Oktay Tekın Uğuz Tekınce Gunduz TeknecıSııdıkıve Teksan Bengı Teksen Or han Teksöz Ayşe Tekıaş Esaı Temel Hıkmet Tcmc! Ismaıl Temel Munevver Temel Nuran Temel Sahm Temır Evup Temız Haydar Temızel Tavvar Temur Bahadır Temur Alı Temur Sevfettın Tepe Talaı Te peduzu Havana Terlemez Hasan TeyyareAdem Tez Abdullah Tezcan Alı Tezcan Re^ep T16I) Nenman Tımurlenk Gurkan Tıp Erol Tıraş Faıma Tırvakı Atık Tırvakı Esen Tok Asım Tokatlıoğlu Kadır Tok demır Pakıze Tokdemır Zehra Toker Halıl Tokeoz İbrahım Toksov Yıldırım Toksoz Velı Tolıar Salıh Tombul Sevım Tonbak Alı Tongut Avhan Top Alı Top Hamdı Top İlknur Topağav Sevda Topal Hu dayetıın Topal Osman Topcuoğ'u Nureu n TopVa va Sadettın Topoğlu Şaban Topova Esma Foprak Pakıze Topsakal Nedım Topuz Guner Toran Sal h Torun Mehmet Torun Sevkın Tosun Ahmet Tosun Songul Tozlu Abdullah Tufek Cevrıve Tufekçıoeju Nevın Tuğ İsmet Tugav Turhan Tugcu Lğur Tul Havrıye Tuluçeoğlu Fakımehmeı Tulum Avnur Tu naAvia Tuna E'van Tuna Hulva Tunalı Gulbıve Tu nar Cemıle Tunç Erdal Tunv Hamdı Tunç Hurıve Tunç Mehmeı Tunç Şenol Tunca Nurettın Tunvbı lek İlknur Tun^el Avhan Tunçel Emıne işiı Tuncer Atıla Tuncer Fıkret Tun^er Kamıle Tuncer Ramazan Tuncer Tekın Tunçkanat Hasan Tunga Mehmet Tura İlknur Turaman Celal Turan Adem Turan Ahmet Turan Bırsen Turan Cemal Turan Çımen Turan Erol Turan Hamıt Turan Handan Turan hmaıl Turan Mustafa Turan Tavfun Turel Alı Rıza Turgay Gul şen, Turgut Ramazan, Turhan Halıl Turhan Nıhal Turhan Orhan Turhan Selahattın Turk Şerafettın Turkal Fatma Tırker Haııce Tu kmen Mustafa Turkmen Orhan Turkoelu Fatma TUrkol Alırıza Turkoz Mehmeı Haluk Turkvılmaz Alı Can Turpvu Arzu Tursun Hasan Tutar Mehmeı Alı Tuter Ibra hım TuvluVıldan TuzcU Mehmeı Tuzcu Turan Tuz dengı Ayşe Tuzemen Abdullah Tuztaş Ahmet Tu'un Ozav Lvan Gulseren Lvar Bekır Vcar Mehmeı Uvar Nermın Lvar Orhan Lvar Sıbel Lver Derva Lvkar deşler Neşe Lvpınar Ekın Uğras Ibrahım LgurCa nan LğurHusevın Uğur Y aşar Uksul Mustala Llaş Abdullah Ulav Muhammeı Ulgen Nıhaı Ulger Av sun Ulger Halıt LluÇeşım LluatVevsel Lluc Mus lata LlueSıdıka Lluman Yakup Ulus Avden Llus Nevrnı Ulusov Hasan Ltusov Muslum L m d u Ş a d m LmutAıılla Lnal Ahmet Lnal Arzu Lnal Elıf Lnal E d a Unal Natız Lnal Meıın Lnal Necmı L n a l P a kıze Lnal Vıldan Unal Zehra Lnaldı Mehmeı Lnel Kemal Unel Ramazan Lnlu Hazım Lnlu tsermın Lnlu Osman Lnlu Sema Unluel Şengul Lnluler Fa tıh Unsal Lgur Sedaı Lnsaldı Hayrettın Lnuvar Alpaslan Lnver Kasım Lraz Turkan Lrcuk Şerıt Lrem Nevla Lrnez Vlehmeı Lrungu Avşe Uslu Av şe Uslu Cengız Lslu kemal Lslu Mursel Usoğlu Cem Lsta Adem UstaNevzaı LstboğaUmaıl Us'ul Tuncav Ustun Avhan Ustun Selahattın Usuk Faıma Utuculer Sevgı Lvan Fevsan Lvanık Zekı Lvanık sov Avşeeul Lvar Berna Lvar Ergun Uvar llhan Uvar Muraı Uvaver Nerıman Lvgan Yaşar Lveun Sakın Lygun Sedaı Lveur Alaattın Lvgur Mehmeı Ah Lvmaz Nesr n Lvsal Akıle Lvsal Ramazan Lv sal Revep Lvsal Turkan Lvsal Yaşar L zan Sevılav Uzkul Nukeı Uzun Husevın Lzun Ismaıl Hakkı Lzun Meryem Lzun Nurdan Lzun Temel Lzunkava Gul lıdan V ar şlı AJı VarlıNınaı \ arol Mehmet \ arol Turan VedıUnav Velıoğlu Mustala \ ural Mustala Vural Mustafa Yaeci Mehmet Y ağuoelu Mustala Yagız Recep Y aemur Nacive Y aemuroğlu Tureav Yahşı kemal Y akar Canan Yakar Mehmet Yakın Musiala Yakut Abdulkadır YalvınGulav YalvınHu seyın Yakın Mesut Yakmkava cemıl YakınkavaSe zaeddın Yakınkava Hanıfe Y aldızlı Onder Y alı lı Durıve Yalınkadrı Yalkın Ozcan Y aman Bavram Yaman Hasan Yaman Hulva Y aman Hulva Y aman Husnu Yaman Musıata Y aman Rahmı Y anar Salıh Elektrik Akuunlu Lrcdn \kku Zdkır \kpınar Ismaıl Aksan Necdeı Akıepc Isak Akvol Havr Akvuz Fazlı Al ıınddl Mustalakemal Alıuner Ozkan Ambarkuıuk Huseyın \r lan Alı Aslan Fıral Atasov Haydar Atı lav Alpaslan Almaca Celal Avc Duran Avcı Sulev man Avaz Dılaver Aydın Gungor Aydın Omer \vdın Sukymdn Avdıniı Yucel Avy Id z Ozcan Ba rııtvu Necıp Fazıl Başargan Bchceı Başıankara Dın da Ba turk Ome BavınJır Adnan Bezgın Salıh Ercan Bıber Huseyın Bıngo! Murat Bolum llyas Bozavı Barbaros Bozkurt Dılek Bulut Nusreı Çakar Vahdcttın Çakı Rtcep Çakmak Ramazan Can Ilha mı Caner Yalvın Cdnsız Namık kemal Çapan Ham /a Çekcn Emıne Çelık Er kan Çel k Musıafa Nurı CenctSulan Çfvlan Ramazan Ddlakçı Nalan Dalga Ahmet Dasv Mehmet Demet Lgur Demır Ismaıl De mır I utlı Demıreı Oktay Demırkalp Unal DerelıoS lu llhan Dılbaz Ahmeı Dokme Yakup Doludızeın Sefa Ekşı Halıl Flb r Seler Eimalı Erhan Emır Ah meı Erdogdu Mehmet Erguder Ibrahım Edıp Ersan Abdullah E rendılek llker Hakan Genv F^ravım Gokalp Mchmet Golbaşı Alı Goren Erdoean Gulen Ah met Mahmuı Guman Musıafd Gumuş Ceng z Halkçı Ibrah m Igr oglu Mumın llhan Naım Inceış \ edat Ispır Orhan Kaderlı Galıp Kamalak Talıp Kanıbol Musldta Karacam Al Karadas Rdmazan, Karadenız Hdlıl karak'lle Faık Karakun Salıh karakun Mu harrem Karaku Musıata kararmaz Osman Kargılı Omer Faruk Kartal Celal Koks?) lldenız Kolemezlı Avdın Cem Korku Goksel Kose Harun Kovun Hu sevın Ko/ak Ibrahım Kozak Velı Kureklı Dogan Kuş Alı Levenı Şakır Madran Ahmet Melekoğlu Y usuf Mervan Husevın Mercan Rumı Merıgenv Muhammet Muslu Akıf Mutlu Ercan Olgun Orhan Oncul Gok han Ozdemır Mustafa Ozden Rafeı Ozeroğlu llkay Ozkan Havau Oztekın Fevzı Ozvaşar Nuh Pehlıva noglu Mustafd Pekedn Ismet Pektaş Cemal Petek Davuı Polaı levenı Saçan Ismeı Şahın Ahmet Şan Cıhat Sar Muhammet Sa Bedr ve Sayın Şenol Şe kerci Hasan Şen ov Zınet Sen Fılız Sevınç Yaşar Sezer Gokçen Şırın E dem Takavcı Ömer Talav Ned ret Talav Zıva Tan I fan Taşkın Mehmet Teber Ah met 1 ek Selahaıtın Tom zer Omer Faruk Tepretmez Mehmet Tomıom Ibrahım Tosun Dursun Tosundur Sefcr Turan Sedat Hakan Lgurlu Mustafa Llusar Hatıce Ana LngudevSacıt Lnver Harun Ljsta Mus, tala Uvsal Adnan Lzun Ramazan Vural Mehmet Çe tın Yavan Kazım Yavaş Mehmet Yıkgeç Hakan Yıldırım Alı Abbas Y ıldırım Irfan Y ıldız Namık Ke mal Y Id z Kemal Yılmaz Haldun Yılmaz Muhsın Yılmaz Rama/an Y ılmazer Ahmeı Yöruk Nureıtın Yuksel Hdluk YukseiRecaı Yurtseven Nedım Yun laş Avd n Zateroğullar Izzeı Zengın Berkan Zengın Zekerıva Zora Nacı Sengıl Meıın Sevındık Musıafa Sozen Avgun Temel Atıf Lludağ Tevfık Lslu Osman Nurı Uvsun Alı Ya kup Fahr Y Idırım Yusul Y Imaz Halıl Y Imaz Bu lent Yılma/Mehmet Yueav Muharrem Zırh Semıne Acar Musıala Akkum llkın Akıın Ummet Altın Ka dır Allunbaş Dursun Altunıaş Alı Arslan Sekuk Ar tak Erdoğan A dın Cevdet Bahaı lsmaıl Bavdır Orvan Besleko'lu Mehmet B Id ren Ahmet N Bır Ahmet Bolat Ahmet Boz Ceng z Bozok Ibrahım Bu vukavman Avhan Çelık Necatı Çeıın Faık Çevık Beh çet Coşkun Recep Dağtaş Y ucel Enul Selma Erdogan Husevın Erdoğan Osman Sudı Gozu Selahaıun Gul ven Selım Gurbuz Bahad r Işınka r alar Numan ka mal Husev n karakose Bekır Kasapvopur Bekır kavaıurk Mehrret kedek Selamı Kek k Ahmet Kı lıncer Muammer kncı Şjban ko v vıeıt Eneın koşar Hal 1 k o em Y akup kosoglu Husevın Kovmen Oz can kunuluş Om Fa uk Nav man Salıh Nazım Mu raı Oral Ismeı Oz Sedat Ozakav Mustata Özcilnak Mustafa Ozdıl Hakan Ozer Nurcan Sağlam Kamıl Şeker A] Elektronik Altunsuvu Ah Y Imaz Bakan Mehr"et Çav kazım ÇObek Yaşar Djman Alper Erdem Hac Hrahım F»s vı Y aşar Genceav Bıleın Gokalp Ibrahım Gokmen Haıice Gozıaş Harun Gumuş Mehmeı Gursov Ça nan KambtrTulan kaplan Mustafa karaca Osman kızmaz Volkan Murat Oz urk Musıata Sad k Serp I Şen Rıza Telkes Mehmet Nıhat Uzun Coşkun Yıldı n m Ertuğru! Y ılmaz Sebahaı ın Elektronik haberleşme Akda 1 Ibrah m Altur u A h n a ÇctınLlt^r Dur sun Melıha Harmansah Co kun 1 ık Mustata kara davı Cater karakaş Namık kılınv Metın koksal Nıhaı Ozcokce Fehmı Denız Ozkal Erıan Şenol Se la Y Id r m Mehmetvehiı Y ılm>z Alpa an Motor Tesviyecilik kalıp Makine ressamlığı Trikotaj SİRKtFK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog