Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

11 OCAK 1989 DIŞ HABERLER CUMHURIYET/3 Vorontsov.Çekihne tehlikeyv girdi Dış Haberler Senısı SSCB Dışışlen Bakan Yardımcısı Yulı Voronısov, 15 şubatıa tamamlanması ongorulen Afganıstan 'dan çekılme ışlemının "tehlıkeve gırdığını" açıkladı So\yeller Bırlığt ıle Afgan mucahıtlerı arasında oncekı gun kesıldıgı açıklanan goruşınelerın de\amı ıçın Pakıstan ın devreve gırecegı bıldırılnor AP'nın haberıne gore SSCB 'nın kabıl Buyukelçılıgt gore\ını de yuruten Dışışlerı Bukan Yardımcısı Yulı Vorontso\, dun vaptığı basın toplamtsında Afganıstan dakı son durum konusunda ABDyı ve^ mucahıtlerı eleşıırdı Kuzeygüney kapışması Arap ulkelerının, sonuç bildırısınde, kimyasal ve nukleer silahlar arasında dd l paralelhk paraeh kuran maddenın yer alması çabaları Üçuncu Dunya ulkelerınden de destek gordu. SABETA\ VAROL P\RIS Kımvasal sılahları yasaklama konulu uluslararası konferans kapanrnasına bır gun kala kuzey gune> dıvaloğuna donuşmuş bulunuvor Arap ulkele rının, Israıl ın nukleer sılah sahı bı olduğu gerekçesıyle kımvasal sılahlarla nukleer silahlar arasın da paralelhk kurulması uzerınde ısrar etmelen, konferansın başlı ca çekışme noktalarından bırını Kimyasal Silahlar Konferansı'nın sonuç bildirisi sorun oldu DUNY\DA BUGUN 12 Eylulün karanlık donemlerınde YÖK'ün yenı çıktığı gunlerde bır 10 kasım anma torenınde, malum kuruluşun başkanı Ihsan Doğramacı, Danıştay Başkanı'nın yanına yaklaşıyor ve söze gırıyor Bugunlerde bazı tasfıyeler yapacağız Mümtaz Soysal'ı ve bazılarını unıversıteden uzaklaştıracağız Bıze anlayış göstermenızı rıca edenm Yargıcın yanıtı kesındır Bız hukukçuyuz hukukun gerektırdığı ne ıse onu yaparız Olay bır başka Danıştay uyesı tarafından telefonla Uğur Mumcu'ya bıldınliyor Uğur da durumu Mümtaz Soysal a ıletıyor Aradan zaman geçıyor, tasfıyeler yapılıyor bır gun Doğramacı Mumtaz Soysal a rastlıyor ve Uğur senı bır konuşmadan haberdar etmış, ona da Danıştay dan bırı telefonla haber vermış Bak her şeyden haberım var dıyor Başka bır toplantıda Ihsan Doğramacı aym olayı Uğur'a da soyluyor ve eklıyor Goruyorsunuz her şeyden haberım var Uğur guluyor Bılıyorum dıyor, YÖK dışında başka uğraşlarınız da var Başka bır toplantıda bır gazetecı, gızlı servısten ayrılmış bır gorevlıye Ama dıyor, sız bazı gazetecı arkadaşlarımızın telefonlarını dınlıyorsunuz Bır suç mu ışlıyorlar kı 7 Ne yapalım dıyor eskı gorevlı onlara da öyle ılgınç bılgıler gelıyor kı, bunları öğrenmemız gerek Yukarıya adları sıralamasak bır bılımkurgu romanı duzduğümüzu en azından bır casusluk öykusu anlattığımızı sanabılırdınız Oysa Turkıyemızde artık bu gıbı olaylar umuru adıyeden" dır Her gun herkes karakolda hakarete uğrayabılır ya da dövulebılır ii>an hakian ulkeTiızde kutsal değıldır Insanın ne kendısı kutsa 1ır ne de fazla değerlı f ^,se kı son gunlerde su yuzüne çıkan skandallardan bırının kahramanı olan Kemal Horzum un telefonları dınlendı de, kıyamet koptu Sade yurttaşın, aydının, gazetecının yazann, sanatçının, sotcu duşunurün telefonları yıllarca dınlendı Doğrusu bu dınleme olaytarı da fazla tepkı gormedı Ama ne zaman kı bır kredı yolsuzluğunun (kımbılır soruşturma ılerledıkçe daha olayın altından ne yolsuzluklar ve kımler çıkacak' Ve belkı de bu yuzden kımse çıkmayacak) telefonunun dınlendığı bellı olunca kıyamet koptu Parlamento ve YÖK unıversıtesınden tepkıler gelmeye başladı Telefonla Mumcu ıle konuşurken şaşkınlığımı belırtınce Ne var dedı bunda saşacak ınsan hakları ıkıye ayrılır ınsanların hakları ve vurgunculann hakları Ulkemızde bırıncılerı çığnemek serbesttır Doğrusu adının açıklanmasını ıstemeyen bır devlet bakanının Hurrıyet e yaptığı açıklama da çok ılgınç Bakın ne dıyor bu bakan Dunyanın her memleketı bunu yapar Isvıçre de telefon komunıkasyonu ıle tevkıf edılmış profesör vardır Insan Hakları ve anayasa başka devletın ve mtlletın korunması hadısesı başka konudur Telefon dınlenmesınden gocunanlar da herhalde gocunacak bır tarafı olduğundan gocunurlar' Mantık olağanustü Her ne kadar çağdas kafaların kabul edebıleceğı bır duşunce turu degılse de, bır kafa yapısını bütun çıplaklığıyla ortaya sermesı açısından ılgınçtır Şımdı bu kafaya devletın ancak anayasa ve ınsan hakları çerçevesınde korunabıleceğını anayasa ve ınsan haklannı ayaklar altına alarak kend^nı korumaya çalışan devletın zaten hıçbır şeye yaramayacağını, çünku ınsanın devlet ıçın değıl devletın bırey ıçın var olduğunu anlatmaya çalışmak bıle nafıledır Böylelennı ancak ıktıdardan uzaklaştırmak gerekır (tabıı anayasa yöntemlerıyle) Her gun her olayı korkunç kokuşmuş baskıcı, çağdışı bır duzen ıçınde yaşıyoruz Ve bu düzen oylesıne kokuşmuş kı, çarpıkhklanyla kokuşmuşluğunun kapışması kıyamet kopanyor ve ınsan haklarının en onemlı konularından bırı bır vurguncu sayesınde gündeme gelebılıyor Doğrusu şu olayı görünce Horzum'un ustune oturduğu mılyarlara helal olsun dıyoruz Oyle ya htç değılse onun sayesınde gızlı dınleme konusunda kıyamet kopabıldı Bıraz pahalıya oturdu ve geç oldu ama yıne de oldu Insan Hakları Ve.. AIISIRMEN Ortadoğu'da Israıl'ın nukleer gucunden duyulan endışenın sonuç d d bildırısınde yer alması konusundakı ısrarlar, konferansı bır "kuzeyguney çatışması"na donuşturdu. dırgesınm başına konma&ını ıstı vorlar Şımdıve kadar ulaşan bıl gıler Lıbva ve Irak'ın başını çek tığı Arap ulkelen grubunun, bu "ılışkılendırme" ışını bıldırgenın beşıncı maddesıne kovdurmak iv tedıklerı bivımınde\dı Arap ulke lennın bıldınvı ovbırl ğı ıle kabul etmek ıçın kovduğu dığer bır ko şul, bolge sılah dengesınden soz edılerek "imalı" bıçımde de ol sa Israıl ın nukleer sılah sahıbı ol masının gu\en1ıeı tehdıt ettığının Sanayıleşmış ulkelerın konferansta ortaya attıkları "sorumsuz ulkeler" "sorumlu ulkeler" şeklmdekı ayrım tepkılere yol açarken, sonuçbıldırısımn yayımlanması tehhkeye gırdı. Komıtede neler olup bıttığı hak kında çok az bılgı sızıvor Bugun sona ermesı gereken konferansın gecenın geç saatlennde bıteceğı so>lenı>or Sıkı pazarlıklardan sonra, ev sahıbı ve konferans baş kanı ulke durumundakı Fransa, mutlak surette herkesın uzerınde anlaştığı bır metın çıkacagını umujor Dığer bır olasılık, bazı utkelenn çekınce koyması Ama bellıbaşlı tartışma noktalarında çekınce koyan ulkelerın sa>ısı faz ia olursa konferansın başansına golgeduşecek Anlaşmazlık nok talarını şovle sıralavabılıru 1 Iran, "sıstematık şekılde kımvasal sılaha başvuran tek ulke olan" Irak ın mahkum edılme sını ıstı>or Ancak konferansın başından berı yıllardır gorulme mış bır u>um gosteren Tahran so run yaratmaktan kaçınıjor Iran Dışışlen Bakanı Alı Ekber Velavetı, gerek konuşmasında gerek se basın toplantısında, mazlum ul ke rolunu son derece başarılı ve ınandırıu şekılde oynamajı başar dı 2 Kımvasal sılahlann, terorıstlerle ışbirlığı vapan ulkelerce edı mlmesının tehhkelen uzerınde go ruş ayrılıkları ABD ve Israıl bu tezın başlıca savunueuları arasın da yer aldı Dışışlerı Bakanı Mesut Vılmaz da bu eğılıme uşgun bır konuşma >aptı Yılmaz'ın ko nuşmasıvla Ankara konferansta \raplarla davamşma espnsıne pek u>madı Ister ıstemez, kuzev gunev çelışkısınde kuzev ın satın da gozuktu Turkıve, konferansın başından berı konuva ılgısız kal mavı yeğledı ^ Once Arap ulkelen daha sonra da çok savıda Lçuncu Dun va ulkesı kimyasal sılahlarla nuk leer Mİahlar arasında paralellık kurulmasını ıstı>orlar Paralelhk ıkı sılah turunun sımultane olarak ımhası şeklınde bır ısteğe kadar ulaşıvor Ancak Arap ulkelerının "bolge&el dengeler"den soz edı lerek, dola>lı voldan Israıl'ın nuk leer sılaha sahıp olmasımn ıma edılmesıyle yetınebıleceklerı tah mınedıh>or 4 Sanajıleşmış ulkeler, fıılen •'sorumlu ulkeler'', "sorumsuz ulkeler" tarzmda bır a>nm getır mış oluvorlar Başka bır deyışle buvuk ulkeleıin, maceracı bıçını de kuUanmayataklan gerek.çesı\le kımvasal ve nukleer sılahlara sa hıp olmaları sorun teşkıl etmez ken"sorumluluk duvgusundan vokson" ulkeler kavramının ko nuşmalarda yer alması tepkı va ratıvor Arafat Atina'da ATI\A (Cumhurıyet) Fıtıstın kurtuluş Orgutu lıderı Yaser Arafat dun gece geç saatlerde Yunanıstan başkentı Atına'va geldı Arafat'm anı Atına zıyaretı, Atına'ya \arış saatıne kadar gızlı tutuldu Çok sıkı gu\enlık önlemlerı arasında dun akşam havaalanmdan, Yunanıstan Başbakam'ntn 'çalışma burosu' olarak kullandığı Kastrı'dekı evıne gıden Arafaı, Fıhstın \e genel olarak Ortadoğu sorunlarındakı son gelışmeler hakkında bılgı \erdı Arafal, gece Yunanıstan Başbakanı Papandreu ıle 1S saat suren bır goruşme yaptı Papandreu, açıklamasında Fılıstm devleıınm varlığı \e ışlerlık kazanması ıçın \enlen rnucadeleyı canla başla destekledtklenm sovledt Arafat ıse, Fıhstınhler'ın goç sırasında Yunan gemılerınden faydalanmasmı "dostlar zor gunlerde beıiı olur" dıyerek değerlendırdı oluşturu>ordu Ancak oncekv gun akşam saatlennden ıtıbaren Hın dıstan, Brezıl>a \e Nıjerya gıbı uluslararası planda ağırlık sahıbı bazı buvuk Uçuncu Dunya ulkelerının aym ı^teğe katıtdıkları ha berlerı gelme>e başladı Baglantısız Ulkeler Grubu adı na hareket ettıklerı ızlenımı veren bu ulkeler Arap devletlerıne oranla daha da ıien gıderek kım yasal sılahlarla nukleer silahlar arasındakı paralellığın sonuı, bıl v urgulanması Oncekı gune kadar sanayıleş mış ulkelerle \rap ulkelen arasında cerevan eden çelışkı dunden ıtıbaren kuze> gune> çatışması şeklını aldı Bazı gozlemuler, ^ e nı Delhı nın uzlasma metnını Araplara kabul ettırmek ıçın "gune>" blokunun başına geçtı gını one suru>or)ar Hıntlı dıplo matlaı Dışışlen Bakam'nın vap tıgı konuşma dışında başına açık lama vapmaktan kaçınıvorlar Dünyada kimyasal silahlar İKımyssal silahlar ne zaman fcuflanıfdı7 Almarya tara' ndan 8e Cıka da 1915 te Ispanya tarafından Fas ta 1925 te Japonya taratmdan Mancurya da 1930 larda Italya tarafından Etıyopyaaa 1930 arda Mıs» larai rüan V»neT de 1 964 te Irak taraf ndan Iran a 1984 88 rl» Iran taratndan an a 198788 oe Irak taraf nda KLItere 988 " j I ' 1925 kımyasa! sılahlan yasaklayan . protokolu mzalayan ulkeler fj Kimyasal sılahlann kullanıldığı bolgeler Kimyasal sılah yapmaya çalışan ulkeler Kimyasal sılaha sahıp olan ulkeler Hizbullah güç durumda Dış Haberler Senısı Lubnan'ın gune\ınde Surıye'nm destekledığt Şıı EMEL mılıslerı ıle Iran'ın destekledığı Şıı Hizbullah mılıslerı arasında 48 saatlır suren son derece kanlı çarpışmalar sonunda EMEL mılıslennın bazı stratejık oneme sahıp koylen gerı almayı başardığı bıldırılıyor Iran Dışışlen Bakanı Bırmcı Yardımcısı Alı Muhammed Beşareu çarpışmalann sona ermesı ıçın Sunvelı yetkılılerle goruşmek uzere Şam'a gıttı Gorbaçov, partiyi uyardı MOSKOV A (AA) Sov>eüer Bırlığı Ko munıst Panısı Merkez Komıtesı, geçen >ıl ka bul edften anavasa değışıklıklen uyannca oluş turulan Halk Temsılcılerı Kongresı seçımle nne katılacak partı adavlarını belırlemek uzere toplandı Halk Temsılcılerı Kongresı'nde gorev yapacak 2 250 mılletvekılını belırlemek amacıyla 26 martta seçımler vapılacak SSCB Devlet Başkanı Mıhaıl Gorbaçov, loplantıda yaptığı konuşmada, komunıst par tısının halktan aldığı guvenın "snrekh" olmadığını söyledı TASS'ın haberıne gore Gorbaçov, "Halkın partı>e du>duğu guvenı guçlendırmek ıçin sadece bır >ol vardır O da perestrovka (>enıden vapılanma) surecını voğunlaştırmak >e Sovjet halkının refah duzejının vukseltılmesı ıçın sureklı çaba sarfeımektir" dedı Martta yapüacak seçımlerde komunıst par tısıtun ıyı bır seçıtn platformuna sahıp bulunmasındakı onemını vurgulayan Gorbaçov partının "dığer sosyal kunımlarla" rekabet ıçıne gıreceğını sövledı Halk Temsılcılerı Kongresı, uç avrı kıstasa gore behrlenen "Fakir ülkelerin sllahı" Fransız LıbĞratıon gazetesınden alınan yukandakı tabloda kimyasal sılahlann dunyamızda tehlıketı btçımde yayılma eğılımı gosterdığı go2lenıyor Yapımmın kolay ve ucuz olması bu sılahlan 3 Dunya ulkelen ıçın çekıcı kılıyor bu nedenle onlara fakır ulkeienn sılahı denıyor 75O'şer kışılık gruplardan oluşacak llk 750 temsılcı Sovyetler Bırlığı nı bır butun olarak temsıl ederken ıkıncı grup ulkedekı çeşıtlı mıl lıyetlen temsıl edecek Uçuncu grup ıse ara larında komumst partı, sendıkalar, koopera tıfler \e gençlık kuruluşlan gabı k»üe orgut lerınte adav gostenlecek Mart avında yapılatak seçımlerle belırlene cek Halk Temsılcılerı Kongresı, vılda bır kez toplanarak getınlen anayasa değışıkhklenv le daha fazla vetkıve kavuşturulan yuksek so\ yetın 400 üyesını seçecek 1989 Avrupa Kodak Ödülü Sovyet bîrliklerîııîn Genç Profesyonel Fotoğrafçıları Bekliyor! çekılmesi yakın Şamir* tııtıımunu değiştirdi KL'DUS (AP) Israıl Başbakanı Izak Şamır, dun ulkevı znarete gelen A\rupa Parlamentosu uyelenne \aptıgı konuşmada, Arap ulkelerı ıle Israıl arasındakı goruşmelerın buyuk de\letlenn \a da BVf'nın gozetımınde \apılabıleceğını sovledı Ancak Şamır, Araplarla Israıl'm doğrudan goruşme yapmalan \olundakı tezmde ısrar eıtı Şamır'ın bu açıklaması Israıl Başbakanı'nın oncekı tutumundan ayrıldığını gosternor Bu arada Ma^arıstan Parla mentosa'nun, ulkede bırden faz İa sıvası panı kurulabılmesme ola nak sağlavacak >asa tasansının ds aralannda bulundugu bazı oneml konuları goruştugu toplaniısı dur Budapeşte'de başladı Ote vandan Macarıstan'da pa zar gunu açıklanan ve temel gıda maddelenvte hızmetlere vapılan zamlara tepkıler de suruvoı AP' nın haberıne gore ulkenın doğu sundakı SzabolcsSzatmar kentın de bır uyarı grevı gerçekleştı Hukumetın ekonomık reform paketı çervevesınde alınan zam ka AP nın Macanstanda vayım ran u>annca et sut ekmek un gı lanan Nepszabadsag Gazetesı'ne bı temel gıda maddelennın vanı sı da>anarak verdığı habere gore ul ra kamu taşımaulıgı su ve kana kede halen 62 bın Sovyet askerı lızas>on gıbı hızmetlenn fıyatlan bulunuyor Sovvet lıderı Gorba da vuzde 15 ıle yuzde 290 arasın çov 7 aralık konuşmasında a>rı da arttırılmıştı BL'D\PEŞTF (\janslar) Macarıstan'dakı Sov>et bırlıkleıı nın onumuzdekı bırkaç hafta ıçın de çekılmeye başlayacağı bıldırıl dı SSCB lıderı Mıhaıl Gorbaçov' un "" \ralik 1988'dekı BM konuş masında >apılan açıklamalar çer çevesınde, MaLarıstan'dan çekıle cek Sovyet bırlıklerının bırkaç hatta ıçınde >ola çıkacagı haber len dun Macar devlet televızvo nunda Savunma Bakanı Ferenc Karpat taratından doğrulandı Matansıan Sos>ahst Işçı Partısı Genel Sekreterı Karolv Grosz da bır Japon gazetesıne verdıgı de meçıc, "Çelulme bırkaç hafu ıçınde başlı>or" dedı Ancak karoly. Grosz bu konuda kesın bır tarıh vermekten kaçındı ca Macanstan, Çekoslovakva ve Doğu Almanya'dan 5 bın tankın gerı çekılecegını de açıklamıştı ACARISTAN Çok partili sistem Arles Fransa'nın tarıh dolu bır kentı Arles'da her yıl bır Les Rencontres d'Arles Ana Hatlarıyla Yarısma Kofulları • Yarışmaya TC vatandaşı 1989 sonu mbarıyle 35 yaşını doldurmamış profesyonel fotografçılar ıle fotoğrafçılık dalında tam gun eğıtım veren okulların son sınıf oğrencılerı katılabılır • Her yarışmacı tek Dır portfolıo ıle katılabılır Portfolıo nun bır teması ve Daşlığı olmalıdır • Portfolıo her bırı en az 30x30 cm en fazla 50x50 cm boyutunda 10 adet fotoğraf baskısından oluşmalıdır Fotoğraflar renklı sıyah beyaz ya da karışık olabılır Eserler daha once hıç bır yarışmaya katılmamış yayınlanmamış ve sergılenmemış olmalı ve 1988 ya da 1989 yıllarında Kodak filmlen ıle çekılmış ve Kodak kagıda basılmış bulunmalıdır • Yarışmaya son katılma tarıhı 30 Nısan 1989 dur • Turkıye yarışması sonucu 20 Mayıs 1989 gunu açıklanacaktır fotoğraf festıvalı duzenlenıyor adındakı festıvalın amacı fotografseverlerı bır araya dunyanın dort bır yanındakı getırmek genç yeteneklerle ustalar arasında bır kopru kurmak Kodak LES RENCONTRES D'ARLES ÇKP üyvlerine sınav PEKİ\ (4 4) Çın Komunıst Partısı uyelerı ıçın her \ıl una\ zorunlulugu getırıldı Başarılı uyeler 'sınıf geçerken", başarısız üyeler parttden uzaklaştırılacaklar Yenı Çın HaberAjansı, KP merkez komıtesının, bu konuda "geçen gunlerde" bır karar aldığını \e kararın, bu yıl ıçınde u\gulamaya konulacagını bıldırdı ANGOLA bu festıval kapsamında çesıtlı etkınlıkler duzenlıyor Küba askerleri aynlmaya başladı En onemlısı de ıkı yıldır Avrupa ulkelen arasında duzenledığı fotoğraf yarışması Avrupa Kodak Odulu Fotoğraf Yarışması Yarısmanın kesfetmek amacı yeteneklı genç profesyonel fotoğrafçıları Öduller • Turkrye eleme yarışmasının odulu net 7 5 mılyon TLsıdır • Arles dakı Avrupa Kodak Ödulu ıse 75 000 Fransız Frangı dır Ayrıca ıkıncrye ve uçuncuye sertıfika verılecekt.r Seçici K u r u l Sn Samı Guner (Sec.ıcı Kurul Başkanı) Sn Mehmet Baytıan (Uye) Sn Sakır Eczacıbaşı |Uye| Sn Nusret Nurdan Eren (Uye) Sn Ara Guler (Uye) Sn Reha Gunay (Uye) Sn Cengız Karlıova |Uye) 1989 Avrupa Kodak Odulu yarrçma ko^ullarıyla ilgilı broşuru ve katılma formunu edinmek fçln... Istanbul: Burla AŞ PK 283 Voyvoda Caddesı 6165 Karakoy Tel 156 49 50 • RefoLevent Etıler Kızıltoprak • Yalçınlar AŞ Saatçıogullan Kollektıf Şırketı Erkayalar Lijd Dogan Spor Sırkecı • Foto FlaşTunel • IFSAK • Mımar Sınan ve Yıldız Unıversı telen A n k a r a : Burla AS Tunus Caddesı 5/2 Bakanlıklar Tel 117 3122 • Refo SanfoKızılay • AFSAD Izmlr: Refo AkçayAlsancak A d a n a : Studyo Muhammed Alı Sular Meydanı • Color 82 Zıya Paşa Bulvarı Bursa: Studyo YalımAtaturk Caddesı Antalya: RefoCumhurıyet Meydanı Mersın: Studyo Muhammed AlıSılıfke Caddesı Dış Haberler Servısı \nso la'dakı Kuba askerlennm 450 kı şılık ılk bolumu dun ulkeden av rıldı Geçen yıl sonunda Nevv York'ta Kuba, Angola ve Gunev Afrıka arasında ımzalanan anlaş malara u>gun olarak başlatılan Kuba askerlennm gerı vekılme ış lemlerı 1991 >ılında tamamlana cak Angola'dakı Marksıst ^onetım PR4G (AP) ıle Kuba arasında 1975 >ıhnda va Çekoslovakva 'da pazar rılan anlaşma onuı.u gelen 50 bın gunu vapılması beklenen Kuba askennın gen çekılmesi kar gosterı oncesı ınsan hakları şılıgında Gunev Afrıka Namıb sa\unucusu aydınlardan va'dakı 73 vıllık ışgale son vereeek Vaclav Ha\el ıle Charter77 Kuba askerlennm Angola'dan gerı adlı rejıtn aleyhtarı grubun çekılışım BM uvesı ulke temsılcı sozculerınden Dana lerınden oluşan 70 kışılık ^bır goz \'emco\a polıs tarafından lemcı grubu denethvor sorguya çekıldıler tnsan Angola nın başkentı Luanda hakları savunucusu yakınlarındakı Funda Askerı Egı gruplarm, onumuzdekı tım Kampı nda on^ekı gun gerı çe pazar gunu Prag'da kılmenın başlaması>la ılgılı olarak vapma\ı plantadıkları bır toren duzenlendı \neola Sa gosterı nedenıyle yonetım vunma Bakanı Pedro Mana Tontarafından uyarıldıkları ha Kuba askerlenne lıııaben vap bıldırıldı tığı konuşmada "Lğrunda savaş mesleklerınde parlak bır gelecek ıçın onlara yol açmak Bu yıl yarışmaya 17 Avrupa ulkesı katılacak Yarısma ıkı asamalı Her ulke once yarısmacısını seçıyor Prag'da sıkıntıh bekleyiş Kazanan eser ulkesını temsıl etmek uzere Kodak tarafından Avrupa Kodak (ıgınız vc oldugunuz Angola'u unutmayın' dedı BM'nın 1975 tarıh ve 435 no lu bagımsızlık kararının uygulanma sını ongoren anlaşmalar uvarmca Namıbva 1 nısanda bagımsızlıgı na kavuşuvor Gune> Afrıka bu tarıhe kadar Namıbya'dakı asker lerını çekm ş olatak, avnı tarıhte 3 bın Kuba askerı de Angola dan çekılecek Namıbya'da, BM goz lemcıhğınde ılk genel ve serbest se çımlerın yapılacağı 1 Kasım 1989'da 50 bın Kuba askennın yarısı gerı çekılmış olacak Odulu Fotograf Yarışması na gonderılıyor Arles'dakı yarışmada bırmcı secılen eser Avrupa Kodak Odulu'nu alıyor Kodak Kodak bu yıl Arles'da ulkemızı temsıl Fotoğraf ürünleri edecek genç profesyonel fotoğrafçımızı belırlemek amacıyla Turkıye de ılk kez yarısma duzenlıyor Yarışmaya tum genç profesyonellerımızın ı Makına T caret ve Yatırım Anon m Ştrket katılımını bekliyor onlara basarılar dılıyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog