Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER cağı nedenlenyle haklı bulunmaktadır. Bu amaçla adlı yargıda Hukuk Usulü Muhakemelerı Kanunu1 nun 101113 A maddelennde ıhtıyatı tedbır kuru muna yer verılmıştır Bu yasaya göre yargıç, davacıyı haklı bulup, davayla ılgılı ıhtıyatı tedbıre karar verebılir Davalı taraf, bu karara ıtıraz etse bıle tedbır kalkmaz devam eder, ancak yargıç ıtırazı haklı bulursa kendısı tedbırın kalkmasına karar verebıhr Adlı yar^ıdakı ıhtıyatı tedbırın konuluş nedenı ve amacı ıdan jargıda yurutmenin durdurulması kurumu ıçın de aynen geçerlıdır Ancak ıdan yargı alanında bu kurumun anlamı ve önemı çok daha ,buyuktur Zıra ıdarı yargıda, vatandaşın, kamu gu cunu kullanan ıdare karşısındakj özgurluğu ve korunması soz konusudur Bu alanda ıyı ışlemeyen ve guvencesız olan bır yurutmenin durdurulması kurumu mahkemenın vermış olduğu ıptal kararını an lamsız hale getınr Tasan bu şekhyle yasalaştığı tak dırde bır memunın gorevıne son venlmesı ya da baş ka yere atanması, bır beledıyenın kıtle taşımacılığında önemlı bır ışlevı olan tahsıslı yolun kaldırılması ya da bazı bınaların yıkılması konusundakı hukuk dışı ışlemlen hakkında venlen yurutmeyı durdurma kararlarına karşı, ıkı satırlık ıtırazlar sonucu, ıtırazı ınceleyecek mahkemeye asıl mahkemeden dosyalar gelınceye kadar, ışıne son venlen memurun yenne yenısı atanacak, başka yere atanan memur ya yenı yerıne gıdecek ya da ıstıfa etmış sayılacak, beledıye, yollan ya da bınalan yıkıp yerıne yenı yollar yapabılecektır menin durdurulmasına karar verebılir. Kanun, olağanustu hallerde, sıknonetim, seferberlık \c savaş halınde ayrıca mılli guvenlık, kamu duzenı, genel sağlık nedenleri ile vunıtnıenın dnrdunılması karan verilmesını sınırlayabılır." Anayasanın bu hukmu, tasarının ne denlı kendısıne ters duştuğunu, yorumu gerektırmeyecek kaHukuk devletı haksızlıklara karşı, yargı yollannın kapalı değıl açık dar açıktır tutulmayı bu yola başvuranlann elde ettiğı yargı kararlarına scygıyı Anavasa telafısı guç ya da olanaksız zararların doğması ve açıkça hukuka aykınlık unsurlannın bugerektirir. Bu, hukukun üstunluğunun de gereğıdir. Idarı yargıda lunması hahnde yumtmerun durdurulmasına karar venlen bır yurutmenin kararının, idarenın ıtırazı uzerıne verılebıleceğını ongormuş, 2577 sayılı yasa da aynı uygulanmayacağını kabul etmek, yargı kararını hıçe saymaktan başka hukmu tekrar etmıştır Tasarının getırmek ıstedığı bir anlam taşıyamaz. 2577 sayılı yasada değişiklik getiren tasarı bu değişiklik kabul edılecek olursa, davalı idarenın ıtırazı uzerıne yurutmenin durdurulması karan uyguanlamda bir tasarıdır. Tasarının bu konudaki hukmü öncelıkle lanmayacak, mahkcmece "açıkça hukuka aykırı" anayasaya ve hukukun genel ilkelenne ters duşmektedır. bulunan ışlem geçerlılığını koruyacaktır Bır başka anlatımla, davalı idarenın açıkça hukuk dışı olan Doç. Dr. AHMET KILIÇOĞLU Ankara Huk. Fak. Öğ. Üyesi ışlemıne, vatandaşın "telafisi guç veya imkânsız zararları" karşısında ustunluk tanınacaktır Hukuk dışılığın korunmaması gereken hukuk devletınde 6 Ocak 1982 tarıhlı ve 2577 sayılı Idan Yargıla fından venlen dava konusu hukuka a>kırı ışlemın boyle bır çozumun ve sonucun kabul edılmesı olama Usulu Kanunu'nun bazı maddelennın değıştı yurutmesının durdurulması karanna, davalı ıdare naksızdır rılmesı amacıyla hazırlanan kanun tasarısı, Ada ıtıraz ederse, mahkemenın karan hıç nazara alın let Koırusyonu'ndan geçtnış ve \akm bır tarıhte mayacak, hukuka aykırı olan ve uygulanması haHukukun genel ilkeleriyle lınde davacı ıçın ılerıde telafısı guç va da olanak TBMM'de göruşulerek kanunlaşmak uzeredır Tasarı kamuo>unda yeterı kadar tartışılmamış, sız zararlar doğuracak olan ıdarı ışlem uygulanma uyumsuzluk adeta sessız sedasız bır şekılde bu aşamaya gelraış ya devam edecektır Anayasanın 125 maddesının 3 fıkrasında kanunbulunmaktadır Hukumet tasarısında maddelerde yapılan değı la, yurutmenin durdurulması kararırun hangı hal1dan yargı sıstemırruzın çozum bekleyen bazı so şıkhklenn gerekçelerı tek tek açıklandığı halde, bu lerde sınırlandınlabıleceğı belırlennuştır Bunlar ola runldnnın var olduğu bır gerçektır Tasan bu so yondekı değışıklığe neden ıhtıyaç duyulduğu belır ğanustu haller, sıkıyonetım, seferberlık ve savaş, runlardan bır kısmına çözumler getırmektedır An tılmemış, hıçbır gerekçe gösterılmemıştır mıllı guvenlık, kamu duzenı, genel sağlık sebeplecak tasannın getırmek ıstedığı önemlı bır değışıkndır Tasanda ıtıraz uzerıne yurutmenin durdurul lık, çozrreyı amaçladığı bırçok sorunlan unuttu Tasarı anayasa ile çelişmektedir ması karannın uygulanmaması bu nedenlerden hıç racak nıtelık taşımaktadır Tasarının yurutmerun durdurulması kararlarına bırıne bağlanmamış, bağlanması da mumkun deTasarının 10 maddesı, 2577 sayılı yasanın 27 ıtıraz halınde kararın uygulanmayacağına ılışkın ğıldır Tasarının yürutmeyı durdurma kararını bu maddesıne yenı fıkralar eklemektedır Bu yenı fık hukmu her şe>den önce anayasanın bu konuyla ıl şeklıvle sınırlandırması da anayasanın bu hukmune açıkça aykın gorunmektedır ralarda tdare Mahkemelerı'nce venlen yurutmenın gılı hukurnlerıyle açıkça çelışkı ıçındedır durdurulması kararlarına karşı ıtıraz edılebılecek Hukuka aykırı bır eylem ya da ışlemle karşıla Anayasanın 125 maddesı idarenın her turlu eymahkemeler göstenlmekte, bu ıtırazın, karann teb lem ve ışlemlenne karşı yargı yolunun açık oldu şan kışı, yargı yoluna başvurup hakkını ararken, lığını ızle^en >edı gun ıçınde ve ancak bır defaya ğunu behrtmekte, ıdarı ışlemlere karşı yurutmenin yargı organlarından, koşullan varsa, öncelıkle, hakmahsus olmak uzere yapılabıleceğı belırtılmekte ve durdurulması>la ılgılı olarak da şu önemlı ıkı fık kının korunması ıçın dava konusu olayla ılgılı bazı son fıkrada da ıdare hukukunda hıç gorulmemış rayı ıçermektedır ıhtıyatı tedbırlenn alınmasını talep edebılır Bu tur şu hukme yer venlmektedır "Itiraz uzerine, bir ka"tdari işlemın nygulanması halinde telafisi guç talepler, davanın esastan karara bağlanmasının uzun rar veri'inceje kadar yurutiDenin durdunılması ka veya imkânsız zarariann doğması ve ıdan ışlemin zaman alabıleceğı, ıhtıyatı tedbıre karar verılmedıran ujgulanmaz." açıkça hukuka ajkın olması şartlannın bırlıkte ger ğı takdırde davanın kabulune ılışkın karann uyguBu hukum yasalaşacak olursa, mahkeme tara çekleşmesı durumunda gerekçe goslerilerek yurut lanamayacağı, bu yuzden de bır anlam taşımaya Yargı Kararını Durduran Bir Tasarı PENCERE Operasyon?.. ARALIK 1988 Sonuç Hukuk devletı haksızlıklara karşı, yargı yollarının kapalı değıl açık tutulmayı bu yola başvuranlann elde ettığı yargı kararlarına saygıyı gerektınr Bu, hukukun ustunluğünün de gereğıdir Idan yargıda venlen bır yurütmenın kararının, ıdarenın ıtırazı uzerıne uygulanmayacağını kabul etmek, yargı karannı hıçe saymaktan başka bır anlam tasıyamaz 2577 sayılı yasada değişiklik getiren tasan bu anlamda bır tasarıdır Tasanmn bu konudaki hukmu öncelıkle anayasaya ve hukukun genel ılkelenne ters duşmektedır tdarı yargıda bazı ıyıleştırmeler öngoren tasannın çok şeyı köruleştırecek bu hukmunun tasandan çıkanlması, Tıirk hukukuna buyuk bır hızmet oluşturacaktır OKTMAKBAL EVET/HAYIR SHP'de Yeni Bir Hesaplaşmaya Doğru... OKURLARDAN Süperemeklilerin SUÇU TlCi Super emekl, yososuun, 1400 gosterge altındakı emeklılere, hak taıumamasından dolayı, Anayasa Mahkemesı'nın 5. maddeyi ıptal karan uzerine, yenı bır yasa ile bu adaletsızliğın giderileceğır.e emekluer ile ılgılı beyanlarına b i r a n l a m ^emıyorum. Yenı yasa, prim tavamnı 640.020.00 TL.'sine çıkardu Bu tavan uzerınden emekli olanlara odenecek maaş, yakacak yardımı dahıl, super emekli maaşı ile asağı yukan. aynı mıktarda olacak kanısmdayım. Isverenin ödemesı gerekli prımler dahıl, tum prımlerinı ödeyen super emekhlerın suçu ne olaki?. Sadece sağdan soldan borç alıp, evdeki bazı eşyalarmı satıp 4.200.000 TL.'smı peşınen yatırmalan mı? Sayın lmren Aykut'un affına sığmarak, kendılennden bir açıklama rica ediyorum. 640.020.00 TL. tavan üzerinden emekli olacaklara, odenecek maaşı çok bulup azaltma cihetıne gidecek mi ve yakacak yardımı artışlanndan, yararlandırmayacak mı onlaru.. REŞA T GÜVENTÜRK Ankara Demokrası Adalet Işte ıkı sözcuk kı ınsanın ınsan gıbı yaşayabılmesı ıçın vazgeçılmez ıkı kavramı vurguluyor • SHP'nın programına bakarsanız, partı öncelıkle bu ıkı kavram ıçın kurulmuştur Pekı, SHP ust yonetımının (Merkez Yürutme Kurulu) yedı ıl orgütunu tasfıye karan, demokrasıye sığıyor m u ? Adalet ılkesıne uyuyor m u ' MYK kararında dıyor kr "Görevden aynlan yonebcılenmızın sosyal demokrat sıyasal duşuncesı ve tutumu ile ılgılı kımsenın bır şey söylemeye hakkı yoktur Bu arkadaşlanmız buyük hızmetler vermışlerdır, gelecekte de kendılennden buyuk hızmetler beklenıyor" (Cumhurıyet, 30111988) Demek kı bu yedı ılın ıl başkanlan ve yönetım kurullarında görev yapan bütün üyelerı hem duşuncelerıyle hem de tutumlarıyla tam sosyal demokrat kımlığını taşıyorlarmış Pekı nıçın görevden alınıyorlar? SHP üst yönetımı şaşkın m ı ' • MYK tasfıye kararında yazıyor "Önemlı nokta, her duzeydekı partı yonetıcılerı, mılletvekıllerı ve tum üyelenmızın bırbııienne karşı suçlayıcı açıklamalardan kaçınmalarıdır" (Cumhunyet, 30111989) Pekı tum partıyı ve orgutu kamuoyu onunde suçlayıp kundaklayan Genel Sekreter Yardımcısı Topuz ortadayken ve bu konuda hıçbır ışlem yapılmazken SHP ust yönetımı kımı ınandıracak1? Hayır MYK'nın karan ne adaletlıdır ne de demokratıktır, vıcdanlarda tepkı yaratmıştır Kendı ıçınde adalete ve demokrasıye sırt çevıren bır partı, ulkede adaletı ve demokrasıyı kurabılır m ı ' Kanıtsız "operasyon" sıkıyönetımın 1402 uygulamasından da farksızdır Bır partının dısıplınsızlık yapan uyesıne tüzuğu uygulaması doğaldır Partının programını ve tüzüğunü çığneyen üye elbet cezalandırıiır Ancak bu kurallar "gece operasyonu"nda ışlemıyor Tasfıye kararında suçlanmayan, tersıne yüceltılen kışıler görevden alınıyor Ortada hıçbır ınceleme ve araştırma yok, soruşturma yok, yansız bır denetçının raporu yok, delıl yok, tanık yok, ama tasfıye karan var Denebılır kı * Aman sen de' Bız buna benzer ışlerı çok kotardık Partı ıçı tartışma en çok bın kışı arasındadır Eskı hızıpçıler bunu ıyı bılır Delegenın altı yüzunü şavulladın mı malı göturursun Seçmen, olayın dışındadır, seçım gunü tıpış tıpış sandığa gıder, oyunu geleneksel yonde kullanır Hesap bu m u ' Kısır partıcı goruşuyle hesap bu olsa bıle, ıç ve dış boyutlu polıtıka tezgâhında 12 Eylül planlamasının çerçevesıne oturuyor Türkıye'yı 1990'lara ehlıleştırılmış bır SHP'nın güdümlu muhalefetıyle gotürmek mı ıstıyorlar' 'Operasyon" kaç aydan berı sermaye basınında formülleştırıldığıne gore kuşku buyuktur Insanoğlu değışır * Kımı zaman farkına varmadan değışme başlar, sıyasal çekışmelerın hırsı, kışının aklını başından almıştır, uyarılara aldırmaz, kendısını uyaranları duşman beller, yaptıgı her ışı doğru sanır Sonra bır sabah aynaya bakar kı O ne değışım 1 SHP'dekı kımı dostumuz, uzaktan bakınca olmadık bır değışım sürecıne gırmış gorünuyor Yapılan ış, onaylanacak turden değıldır Evet, SHP artık tam bır karmasanın ıçındedır Partıde demokratık uygulama, oya saygı, programa bağlılık, bırlıktehğı korumak bütün bunlar bır yana ıtılmıştır Baykal ve takımı kesın egemenlık kurmak ıçın SHP örgutunu hahaç pamuğu gıbı atmaya başlamıştır Bunu Genel Başkan Genel Sekreter ve MYK uyelerı yapıyorlar Kongrelerde seçımler kazanarak yonetıme gelen ınsanlar anlaşılmaz, çozumlenmez bır kararla ış başından uzaklaştırılmaktadır Doğal olarak yerlerıne genel merkeze, daha doğrusu MYK'ya, Baykal a, Topuz a bağlı olanlar getırılecektır Baykal ve Topuz'un bunca yıllık deneyımlerının bır masal olduğu açığa çıkmıştır Ecevıt'ın 'Onlar varken SHP'ye adım atmam" dedığı bu ıkı kışı, el ele vererek sosyal demokrat nıtehktekı bır partıyı Guven Partısı'ne benzetmek çabası ıçındedırler Dunku yazımda SHP Küçük Kongresı'ndekı ızlenımlerımı, partı tabanın'n sağlamlığını, gerçekçılığını, program çızgısındekı îutarlılığını belırtmış, kurultaydan ıkı gün sonra görevden alınan ıl başkanlarının konuşmalarından parçalar almıştım 67 ılın 62'sının başkanlan Topuz'un yıkıcı eylemlerını kınamışlar, partı programına bağhlıklarını dıle getırmışlerch Pazar gunü saatlerce suren partı meclısınde de on dokuz üye Topuz'un görevden ayrılrric'sını, orgufün sesının dınlenmesını ıstemışlerdı O toplantıda MYK, bır ıkı gun sonra gırışmeyı planladığı Topuz doğrultusundakı lemızlık harekâtı'ndan hıç soz etmemıştı Bır oyunmuş oynanan 1 Çırkın bır oyun 1 Topuz sonunda görevını bırakıyor, ama bütün ozledıklerı ıstedıklerı gerçekleşıyor Başta Istanbul olmak uzere bırçok ılın seçımle gelen yonetıcılerı yerlerınden uzaklaştırılıyor Boylece Topuz yengıyı elde etmış oluyor1 Eskı rakıbı Baykal'la el ele vererek SHP'ye kendı kafalarına göre bır bıçım kazandırmak, bırtakım çevrelere guven vermek amaçları doğrultusunda bır aşama yapıyorlar Belkı de yaptıklarını sanıyorlar1 Ama planladıkları oyun bır çıkmaza saplanacak, bu oyunu duzenleyenler de sıyasal yaşamlarına çok acı bıçımde son verıldığını göreceklerdır Zaten bır süredır çeşıtlı soylentıler dolaşıyordu Para babaları ve onları destekleyen dış çevreler Turkıye'de •sosyal demokrat' görünumlu bır ıktıdarın ışbaştna gelmesını ıstıyorlarmış1 Bunu gerçekleştırmek ıçın Baykal ve takımına her turlu desteğı yapacaklarını soylemışler Yanı Baykal takımı ıktıdara gelecek, ama SHP ıçındekı bırtakım ınsanları temızlemek koşuluyla' Yanı 'sol kanat' adı venlen otuz kadar mılletvekılını partı maclısıne seçılmış yırmı kışıyı ve bırçok ılın, başta Istanbul'un seçımle gelen yonetıcılerını Bu tur söylentıleı her zaman ortaya çıkmaz Çıktı mı da soruna özenle eğılmek gerekır Baksanıza bır bır hepsı oluyori Üst üste seçımler kazanmış Istanbul II Başkanı Karakaş ve yönetımı Topuz'un elınden kendını kurtaramamıştır Bır kez kongreyı bozdurtmak başarısını gösteren Topuz'cular, ıkıncı kez kongrede etkılerını ya da ustalıklarını gösterememenın öcünü alıyorlar' Otekı ıllerde ae başkanlar ve yönetıcıler kongrelerde yapılan seçımlerle goreve gelmışlerdır Şımdı bu ıllerdekı yonetıcılerı de Topuz'un belgesız, kanıtsız suçlamaları sonucunda bır kenara ıtmek, çok çırkın bır oyun değılse nedır? Yapılacak ış, dün de dedığım gıbı önce partı meclısmın olağanüstu toplanması, orada bu sorun çözume kavuşturulmazsa olağanustu kurultayın en kısa sürede goreve çağrılmasıdır TopuzBaykal takımı olağanustu kurultayda ama eksıksız seçılmış bütun delegelerın katıldığı bır toplantıda kım sosyal demokrat kım değıl kım partı çızgısınde, kım değıl, kım halktan yana, kım değıl, kım SHP'nın başarısından yana, kım değıl, butün bunlar aydınlığa çıkarılmalıdır Evet SHP bu halıyle Başbakan Ozal'a buyuk hızmet verıyori Herkes Ozal a çalışıyor1 Hem de martta yapılacak çok önemlı bır sınavın, yerel seçımın, ardından da Türkıye'nın yazgısını etkıleyecek bır cumhurbaşkanlığı seçımının oncesınde 1 Şarkılanyla Halklar \ KAMUOYUTNA DUYURU 21 yuzyıh karşılamaya hazırlandığımız şu gunlerde, cezaevlennde ınsanlanmız anlaşılmaz bır tutumla ve davranışla ö!üme ıtümektedır. Toplu ölumlerı önlemek ıçın yetkılılere duşen görev sağduyulu davranmak ve bır an önce 1 Ağustos Genelgesı'nı yürurlukten kaldırmaktır Cezaevlerını ınsan haklarına ve uluslararası sözleşme kurallarına uygun, ınsanca yaşam koşullanna kavuşturmaktır Kamuoyunu duyarlı olmaya çağınyoruz. ISMAIL AC\R ALİ AH.ÇA MEHMET <KİŞ MFVZAT AKKAŞLI ŞlKKl AKMANSOY ISTÜN ALPMA.N MGAR ALT1NER ERTUCRLL ASLAV AHMET ATALAY MUSTAFA ATEŞ ORH\V \YDIN Z.AFER KYTl> >LR| BF.M.I YLSLF BOZKIRT MUMİN CE\HAN ARİFCE\LA> AHMET ÇALMAŞIR EKREM DEMtRÖZ M1.VİR DERCtN BAHİR ESİNOCLU SAMİ EROL ŞABAN FR11IMAZ EVVER klR ERCAV lıOMK *LAATTt> KtÇlKGULER CIMHLR ÖZCAN NECDET ÖZTÜRK VEDİM PALA RAGIP PEKDtKER \U tHSAN PİŞKİN MEHMET SAKALLIOCLl HALİL SIMER CANAN ŞEVER ÖZCAS }E^IŞLER YAHYA ŞtVŞEK vtMET IÇAR ŞlKRl IYAR YLSLf tNLER OSMAb YİNA\Ç ISMAİL ZUMBfjL Mubeadu Avukaı Mühmdıs Avukaı Avukaı Avukjl MOhcndıs Muhendıs Muhendıs Muhendıs Mühtndıi Muhendıs Muhendıs Muhendıs Muhendıs Muhendıs Avukat Avukaı Avukaı Muhendıs Muhendıs Muhendıs Muhendıs Muhendıs Avukat Aıukaı Muhendıs Muhendıs Muhendıs Muhendıs Muhendıs Avukat Muhendıs Avukaı Mımar Avukaı Muhendıs Mtlhendıs Muhendıs \vuku Bursa Barc^u B^kanı TMMOB KMO Bursı II Taınflcuı Bursa Barosu Yön Kunılu Uyesı TMMOB EMO Bursa Şııbe Ba5k»nı İHD Bursa Şube Başkaıu Bursa Hukukçular Derne£ı YOo Kuruhı üwsı Bursa Barosu Yön Kur ü>esı TMMOB tMO Bursa İKK CArcvluı TMMOB MMO Bursa Şb Başkan YardınKia TMMOB EMO Bursa Şb Yön Kur üyeu TMMOB tMO Bursa Şb Yön Kur u y « TMMOB tMO Bursa Şb Saymanı TMMOB MMO Bursa Şb Yön Kur üycsı TMMOB EMO Bursa Şb Bsk Yardımosı TMMOB EMO Mer Dn Kur Oyes TMMOB EMO Bursa Şb Yön Kur uyea TMMOB ZMO Bursa II Tenuılcuı Bursa HalkcM Baskaru Bursa Barosu Yön Kur üyesı Bursa Hukukçular Der Yön Kur aynı TMMOB KMO Bursa tl TCTI Kur üycı TMMOB MMO Bursa Şb Saymanı TMMOB tMO Bursa Şb Başkanı TMMOB MMO Bursa Şb Yön Kur uycsı TMMOB MMO Bursa Şb Yön Kur uvcsı Bursa Barosu Yön Kur uyesı Bursa Barosu vun Kur üyesı TMMOB EMO Borsa Şb Saymanı TMMOB kMO Bursa II Tcm Kur uycs Bursa Hallcev] Sckreten TMMOB tMO Bursa Şb Sekmen TMMOB tMO Bursa Şb Yön Kur u y « Bursa Barosu Sekreterı TMMOB MMO Bursa Şb SekrKen Bursa Baıosu Yön Kur üyesı TMMOB }PMM0 Bursa 11 Temsıkısı Bursa Barosu Yon Kur üyesı TMMOB Denetcısı MMO Bursa Şb Baskanı TMMOB EMO Bursa Şb SekrtKn TMMOB Bursa tl Sekreterı Onlarca ölüm, sakat ve ölümcül hastalar pahasına elde ettığımız haklar "1 Ağustos Genelgesı" ile rafa kaldmlmıştır Bu haklar 18 şubatta TV, radyo ve basında bızzat Başbakan'ca "haklı ıstefcler olduğu" kabul edılerek uygulamaya konmuştur Bu haklar şımdı tekrar gerı alınmak ıstenıyor Haklarımızın ıadesı ıçın 24 Ekım 88'den bu yana açlık grevındeyız Açlık grevımızın gerekçelerı tamamen ınsanı ısteklere dayanmaktadır Isteklenmız "kanunsuz" ıstekler değıldır Eğer ısteklenmız kanunsuzsa Başbakan 18 şubatta ısteklenmız ıçın "Haklı ve uygulanabüır ısteklerdır" dıyerek kanunsuzluk rau yapmıştır 7 Özetle söyleyelım 1 Ağustos Genelgesı'nı kabul etmeyecegız Taleplenmızın özü, sadece genelgenın kaldırüması degü, kazanılmış haklarımızla çelışen tüzuk maddelennın degıştınlerek yaşamımıza uygun yenı bır tüzüğün hazırlanmasıdır Adalet Bakanı kımseyı aldatamayacaktır Insanca değerler ıçın ölmenın görevımız olduğu unutulmamalıdır Bu ınançla eylemımızı daha üst eylem bıçımlenyle güçlendırmeye devam edeceğız Bunun ıçın bır grup arkadaşımız ölüm orucuna başlamıştır ölüm orucundakılenn sayısı 24 olmuştur ölüm oruçlusu ve açlık grevcısı 150 arkadaşımızın yanı sıra açlık grevını dönüşümlü olarak sürdürmek üzere, 19 Kasım 88'de eylemlenrun 27 gunünde 27 kışıye ara verdırdık Bu arkadaşlar kısa surede haklarımız venlmedığı takdırde tekrar açlık grevıne başlayacaklardır DİYARBAKIR 1 No'lu CEZAEVİNDEKİ TUTUKLULAR KAMUOYUNA DUYURU Eşim, annemiz ADINA, MEHMET ŞENER, MUSLUM ELMA. SERVET ACAR, ABBAS SOYLEMEZ, İBRAHİM DEMİR, ŞEFİK GÜLAÇTI, DOGAN KAPLAN, AHMET TUTULMAZ, CELAL ESER, MAHMUT AK. PİYALE ARMAN'ın hastalığı sırasında buyuk ilgi ve yardımlarını esirgemeyen, vefatından sonra telefon, telgrafla arayan, evimize gelerek acımızı paylaşan bütun dostlarımıza içtenlikle teşekkur ederiz. SANER ZEYNEP ARMAN İPEK AKYURT 1 AĞUSTOS GENELGESİ KALDIRILSIN İşkence ve zulme son verilsin, cezaevleri boşaltılsın. Cezaevlerindeki eylemleri destekliyoruz. AMALXA İNSAN HAKLARI DERNEĞt MAHPUSHANELERDE Baskı ve işkence altında yaşamı dörtnala ölüme koşturan, ınsanhk onurunu bır çıçek gıbı yakalarında taşıyan dıremşçılen selamlı yor, tum ınsanları dayanışmaya çağınyoruz M. Ada E. Toker B. T«ş A. Ad« T. Tamyurek M. Eogin H. Tuocer HAYRETTİN EREN 195421.11.1980 (Gözaltına alındı ve KAYBOLDU) ölum değıl bu, başka bır şey. Çıçeklerle donatacağımız mezannı dahı gösteremıyorlar VAN'dan DEMOKRAT KAMUOYUNA DUYLRU Bızler Vanlı ılencı, demokrat ve yurtseverler olarak cezaevlenndekı çağdışı uygulamaları ve bunun somut uygulama belgesı olan "1 Ağustos Genelgesı"nı kınıyor, bu genelgeye karşı cezaevlerınde sıyası tutuklu ve hukumlulerın başlatnuş oldukları hakh ve onurlu dırenışı "Açlık Grevı"nı desteklıyor ve tum ınsanhk dışı uygulamaları protesto ederek "İNSANLIK ONURU İŞKENCEYI YENECEKTIR" dıyoruz VANLI DEMOKRATLAR ADI>A Şahabcttin Ozarslaner (Malı muşavır), Nazmi Gur (Kıtapçı), Yılmaz EJçı (Eskı öğretmen), Mustafa Hanlıgıl (Gazetecı), İlhan Gunen (Muhasebecı), Adnan Aras (Eskı öğretmen), M. Nuri Aslan (Kıtapçı), Can Tekin Baran (Muhasebecı), Salıb Pışkeo (lnş Muh ), Necmettın Salas (Öğretmen), Recaı Turhan (Mak Muh ), S. Irfan Ozok (Mak Muh ), \bduUah Bayram (fnş Muh ), Yavuz Binbay (EsnaO Yusuf Yakut (Esnaf), Turgut Y ılmaz (Esnaf), Nesım Kayan (Iş çı), Abıdın Yıldız (Eczacı), Mehmet Mızrak (Avukat), Beşır Sansur (Muhasebecı), M. Alı Kaya (Taşeron), Mesut Ozturk (lnş Muh ), Necaü Bayram (Muhasebecı), Aydın Yurtsever (Esnaf), Feva Bulut (Muteahhıt), Hasan Avcı (Esnaf), Ismaıl Aydın (Muteahhıt), Saıt Çoban (Işçı), Omer Araz (Muhasebecı), Hıkmet Bozkurt (Esn<»f) AİLESÎ İLAN MALATYA 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİCİ'NDEN Dosya No 1987/878 Davacı Nevcıhan Yağmurlu tarafından davalı Yakup Yağmurlu aleyhme açılan boşanma davasının mahkememızde yapı lan açık yargılaması sırasında venlen ara karan uyarınca Davalı Yakup Yağmurlu'nun adresının meçhul olduğu yaptırtılan zabıta araştırmasından anlaşılmış olup, dava dılekçesının ılan yolu)la davalıya teblığ edılmesıne karar venlmıştır Yargılamanın atılı bulunduğu 20 12 1988 gunu saat 9 OO'da mahkememızde hazır bulunması veya kendısını bır vekıl ile temsıl ettırmesı aksı takdırde HUMK'nun 213, 377 maddelen uyarınca yargılamaya yokluğunda devam edıleceğı ve karar verüeceğı hususu davetıye yerıne kâım olmak uzere ılan olunur Basın 33954 DUYURU Ceza ve tutukevlennde öteden ben süregelen çagdışı baskı ve ışkencelere karşı açlık grevıyle yığılçe dırenen hukumlü ve tutuklulann, ölüm aşamasına gelmış bulunan son eylemlen, Pohtık göçmenlenn, yurda dönılş eylemlennde somutlanan yığıtçe tutumlan üikeraızdc polılık gündemın ön sıralannı tutuyor Aşagıda unzalan bulunan bızier 1 Ağustos Genelgesı'nın kaldınlması ve cezaevlerınde yaşam koşullarının lyıleştırdmesı ıçın DUşünccmn suç olmakıan çıkanlması ıçın Genel af ıçın Pohtık göçmenlenn güvenh yurda dönuş hakkı ıçın sesımızı vükseltıyoruz Emın T.» K>n.ktıüe E Tıp. C m m l EMI Bsrca (ÇanaUale E T<p Cftmtn] Ymer Mctuıcr r V u t Cesacvı| 1 «km Kır (iS.nlL Ceıaoıl Alı Kır (ZongıMalı kap.ii C o > f l | Aof ^rdır. (T OlocoobBl,! B ^ n Bdoı |Avok.ı| H a a o Yal(in |P«roll»| Mo MIIIT (hdfmir | O u n | S a i p YalmnrdcKİı |T OunuhlI.) Senıra; D ^ u ı |A.ut«ı| HÜMTHI hattkknkın IR«l.lı Panıu Kocaeiı ti B,k | Hakkı D e n r |SHP Dttıre Hct B«k | Y».of Çutar I^HP Bandınna) Kâıun Anlao |»HP Ctrrt tlçr B»k I Ah»M SaJık Kule7 |TG» Kocaelı E.lu Belgc Tcm.) ^Yaan Rona IKocaelı Toplmn Kılabrv,| O o p ı Ömcr ^tnnok IFrtkjnl» Koeaell Şh. Bşk I Cıkan Ösan I Aucrlf koca«iı tOşt Tcm.| l ı ı « (.Vun |T HsrbI| Kocadı Şb. Bak.) Mece Toaaork ||HO Koeaetı Şb. B,k I Masaffcr Kaplaoluran IKö< k.oop Kocatb Bıriık B«k I Tartar Elma. IDİSK Kaoeh Bolft Tem.) RıaKn Hakkı {Kocacü Gaınnn Y aur~Şaırl Alı Zernnogiu ISakana B«n, kııabrvıl ATKI Ardın ItKD Zongnldsk Şb. Bak ) Haaan Baluıdır (BaBk^rn Zongtüdak Bftlgr Tcm ) HSKTIH Scvudı 11 lımHa^U Zongnldak Şb Bak I xl.rn OnUrk (TtaDcr Zon ;uldak Şb. B,k.) Alı A.kaı |Ttk.ul MYK L>raı) Fcvıı Kavnk IMarmara k e i Dfr Grnrl B«k I G0n«. On.rman |Tck»ol Bsna Şb Bak | Öıean Pckacn IT Madrn U Bana Bel^c Tcm I Rccep A;dojan |P«rol U B.nduraa Şgbc B«k I Enfcnc Çakır lUkaıU Bandırma Şb. Sck | Varrtun Mrbaaı {Bandınna Halk^oop Yön k. B»k ) Erdojan I n u l (Lımao Koop Budırma Yon K B«k ) Burhanemn ÇctınkaTa IBaodırma Of^ctmcnler Tak Koop | Tnran Damla Aanan lata Abdullaa Gtta Abdarrahaıan kanbcr Abdambman Ssnıtıct ibdolladır Gcdık Abdakclam VemhaTal Abtdın A^dın Abnlıa Dcdraahaıı l a m Daglı Ahmcl A,ola Akmct Akval^oı Alımcl *r.lan<^nB.n Abmrl Bagal Afcrnl Dcnur Abna kaa»a«la AkmM kınlomak Ahoel kara Akmet Öadcn Aaaaa Ş*nm Akın Çcbc Ab An Alı Caakaıı Alı Dcnur Alı Dflsgiui Ak Erdca Alı Hınr Ar Alı Keabn Anlc Yıaaau AlıOa Alcukaya Aullav S.vp Ath». Okan Aracl C M | Ayac Aktaa ATaegal Kanber Aytcn Scnol An» Inmcr Baharmı An Babatnn Mıaaa Bakı l . a r Ban, E r f t d n Bednrc Kanahıa Bckır Y.rrfagtll Bcnnllaa Yaaaaı BİUİ Iaıkka<a Bırol îım»r« Borhan Dcnııcr Buriıan CamO, Barhaa Olo Bolcm kar.ta ( BalcntYalemCafcrlLaraCafcrZarteCcUlenılıkccrbCcUlkaraCclalOıkanCcıulŞnırurk Ccn Arkatı Ccanl Ştmttk I n p ı karalı Ccngu Ösrr Ccngn Sakmanh Cn>l Yörd Ccvdct Lcvcnl Çcun tlpdandar Çctuı 6 u < « Daf an CjkaD D H I B D Şcjral Edip Tckıa Ekreav Akcül Ekrcm Bıdak El>an bcscr Enunc Scrman Emrab Darmaş Engın Kaja Eanr \krasi Envcr Avcı Ercan Çclın Erdal Entcınır Erdal Oıkon Erdern Yıldıı Lrduır Sau Erdotao Alcınkaya £rdo|aa Santa» &rhan Scvım Erman Agla« Erkan BaTakkarı Erol Akfd Ersıa kaJnraman Ertao I06BİI ^ Enan Yavaa EySp Şabr Fabnfc Karakaya Famk Genccr Farak Tavaan Fauna Botıttrk Fauna Gcnçer Fatma Onfnn FclaUah Fıral Frvıı Enın Fdrrcl Tokcr Gan Ba(Tan (,6kç<n Otmlnk Gskhan Oı Galdercn Ar CaLzar Alrnka<a GabEar Şımack Gfltla Zarla Gakcr Konca Gfiltrn Alpd«ndar Gnlac» Bciaifttl Gttrol Ş>m»ck GUYCD Aalan Hakan Glrean Halıl Dnrmaı Hald Darmaf Habl ıbraiıım Şcn Hald Şcn Haluk Erran Hamdı AaUa Baaau Bafancn Haarft Ydmaı Haran PchliTan Haaan Ank Haaan Garcmcn Haaan Hıdıroftla Haaan Ocal Haaan Lcar Baaan Yıkfanm Hauec AalankaTa ~ Hancc Ccrbuı Haacc »erkaıı Havdar Ah Osdofan Havan Arp Havdar Lvaal HaTrcttnı ÇAngc Bmjn Qftcr Hıkmd AcıkfM Halaa Şcnav Hal.a GSncr Hoacjin Gao Haacrıa koragn Haacyın Pckaral Haacruı Paknaa HÜ^TU. YcHıkaja Haacıın Zoria Hduııyt Dcnıser HaınU Erca tbrahna l ( var Ibrahım lUra thaan Darmas Ihaan Kıbc thaan Şoaack Ikbal An Ukan Bılıncn hhan k . v . İHan Sakarra lamaıl Arvan tamad <^rah laauıl Kal lamad keabn Lmaıl Saraeaglai tmaü Dagdak lnct Altınbück taan Tıırgal kadır Şcner Yalçın kaabr Takla k>n>l k a , k.oul Sa.gı kaaıaran Sajıh kamaran Ycadka;a Kasım Çakmak kcmal V ardal Kcnan Ekıeı Kcraaacttın GcajcHlrk Kcıban Tuaa Knbdar BaMr kodrcl katnaan Lcrla CCTUH Mah.r Yc{m Mahoıa. Oıaaaoı Mamo Polal H»n.ur Ongnn Mceıt Tcmktannı Mchmcl Akıf lncc Mcbmct Al^ınka.a Mchmcı Baran Mchmcl Hbaaaa Mchjad Inan Mcknm tncıcl Mehmci kalcndcr Mckmcl Oıdcnur Mchmct Tan Mfhm« Tıra« Mchmcı Tokcr Hckmel Tark Mckha Taarı Mcrdan Oıan Mcon t|cu»ca Mılhaı Aihan tlnral Daab Hural Gllndotda MuHafa Aralan Maalafa Şcngalcr Maalala Yurtaevcr Muuffer Bcn tlnıaffcr Yılmaı Mumın Aladafb Mamın Barraklar Munu Dcrcın Httncl Anar MOatak MttaKcaplıoflu Nadırc LnlO N a l u Ydmaaci \ccali Alonıoprak Nccatı Scnnt Nccdct Solok N«ri|i EATCT Ocmırer Nccmı^c Ycfın Mcdıaı l W > a Hem C h e n ^cvsal Coıprl Ntsamntın Şunack >oı Glrcr Nun Ofrr >"n Tan Orkan Bavrak Orkan Tttuncn Oaman Acar Oının Ycaüka* Omcr Ahmrı Ourcn l W r kabataa ODKT Östark Oaıcr Şca Ömcr Yddn Ondcr Öıcr Oaean Acar ösdcn Sakaıanb Öııar Glindofan Pcrnn Tafkın Rahun Dcdc Bamlı Birrr Raaf Cbıcr Rcccp kOacoglu Rcccp lagOrcn Rcfifc Balafcan Rctat Bajrakıar Rııa Cakal Rısa Gaadüı Rıaa Kır Sabaaatun koral Sabakaıun Ijnnack Saiadın Saalcı !>aeu Toprooftla Sauac Alac »an Kllac Sahb Ak Sadıh Koacaı Saldı Ofa» Salıh O«an Salıh Alkan Samı Ak.d Saıaa BAlakbaa Samı Orakcı Saou Urar Sanırc Boalancı Scdal Pcnçc Schcr Yıknaı Sclabamn Çmar Scaakamn Dcadrci Sctahaltm Ekıcı Selahalnn Soraac Sdamı Akıa Sebm Yamal Seauk Gtköc•anr Semıh Mcnt Scrdar Alalaj Scrrct Ö n Scrp Öıa.r, Scvmc kcaını Scrfctun Alpan Sıbcl Honça Soacr ktbt Saal Dalpc Snlc,man Fuaı Şakır Saka Şrvkct Fıdan $nlc Cülkan Şokrt kunulu, Tahır Ercaıaa Tamcr Brktat Taner Hooca Taaer Ösdayıogln Tekın Balaban Tîjcn Oscfln Taneav \ltan Tun«af Dcmınaa Toneay Sccktn Taraa kan Tnran Topcao|lu Targtıt Akhaa TBrkan Fcrah Tulın Dcımnaa Llrı Dmccr I Mrr Dıknm Ulkcr karabalat llaw Urcan Lnvrr L;ar \acH Çclık Yaaar Boran Yaaar O.von Yasar Sırnaca Ycnal Tnrgnl Yıtmas ArıkfSı Ydaaas Baaktvlll Yaaaf Alaıacık Yoaaf karaka.a Yakarl Fcrak Zafcr Bo> Zafcr knda Zekra Ogaı Zckcn'n Çslok Zckı Ekreı Zctnep Alcınkara Zıkn Vardar ZDbal f ıldır Mualafa KupcH Lu.fi Oııat BilgesuErenus VAPHMİ \m DUWA PLAK v e YATOMH SaşmusohiDSo* lanApl 106 Cağoioğljö Tel 5223756 BASmM AOA MUZK ffet 5130ÛM • Afik 1321272) STUDENTS! Courses offered at London Cıty College ın Central London are Hotel and Caterıng Computıng Marketıng Travel and Tourısm Shıppıng and Transport Exportıng and Importıng General Susıness. L.C C ıs recognısed by A R.B S. and ıs a member of B.T M.E C and the IT D START OATES January '89 and September '89. Most L C C Courses provıde part exemptıon towards Degree Programmes of Schıller Internatıonal Unıversrty Wrrte or telephone ın Creek or Englısh to London Cıty College (Dept TCH48) 51/55 Materioo Road, London SE18TX Tel 01928 0029/0938 Telex 8812438 İETT ÇALIŞANLARINDAN KAMUOYUNA Direnen tutuklu ve hükümlülerin İNSANLIK MÜCADELESİNI 3 günlük açlık grevimizle destekliyoruz. Açlık grevine katılan 60 kişi adına Celal BOZ, Zabit AKBAŞ, Ekrem TÜRKMEN, Cuneyt AKALTUN 156 04 68 155 29 00 153 11 03 SAHIB1NDEN SATILIK 76 model Reno TS 148 95 27 Denız Kuvvetlerı Komutanlığı'ndan aldığım 7723 nolu askerı kımlığımı, nufus cuzdanımı ve şoför ehlıyetımı zayı ettım Hukumsuzdur A YDIN GÖKSEL Yerukoy AĞAÇ KOMURU gerekıyorsa broşur ısteyınız BARIŞA OZLEM Prof. Dr. Husnu Goksel 1500 lıra (KDV ıçınde) Çagdaş Yavm/an Turkocagı Cad 39 41 Cağaloğlnlstanbul ENSAN SICAĞI Dr. Erdal Atabek 3 bası 1600 lıra (KDV ıçınde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad 3941 Cağaloğlu Istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog