Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HURİYET/12 HABERLER 30 KASIM 1988 Topuz memnun: Amacıma ulaştım (Baştarafı 1. Sayfada) "dılekçe" >azarak orgutlerın ıtırazlarına destek verecekler Görevden alınan ıllenn nulletvelullerı ıse karan, "tasfı>ecilik", '"hizipçılik" dıve nıtelerken, Bursa Mılletvekılı Fehmı Işıklar, "tl orgutieri, )oneücılen sevenler derneği degildir" dedı SHP, sol kanat mılletvekıllennın onde gelen adlanndan Kemal Anadol ıse, bugunku SHP vonetımıne oy \eren ıllenn hıçbınnın görevden alınmadığına dıkkat çektı sıplın ıçınde sonuna kadar mucadelemızı surdureceğız \erel vo netım seçımlerınde olabılecek ba şansızlığın sorumluluğu, tasfiye hareketıne gırışenlerın olacaktır Husnu Okçuoglu (tstanbul mılletvekılı) Is tanbul ıl seçımlerının hangı koşullarda olduğu bellıdır Seçımden bu yana tstanbul'a karşı tasfiye duşuncesı vardı Nıhayet Savın \\\ Topuz'un ıhbarları vonetımce takdır buldu İstanbul ve benzer ıller 34 madde ıle görevden alın dı Bovle bır kararın partıye >ararı yoktur, ama ANAP'a çok buyuk yararı vardır Bugune kadar hangı partı vonetımıne seçımle gelen ıl yönetıcılen ıle oynadı ıse o partı kuçulmuştur Kendıierı de oyle Uzuntu ıle karşılıvorum Telafisı zor bır tasfiye hareketı başlamıştır Omer Çiftçi (Ankara mılletvekılı) Partı ıçın bıreysel hesaplar ve amaçlarla ılgılı olduğunu duşunu> orum Her turlu tasfıyecılığı şıddetle kınıyorum 'PERASYONA TEPKILER Yerel Seçimler îçin Öneriler ISMAIL CEM SHP Istanbul Mılletvekılt Ismaıl Cem'ın 25 kasımda SHP kuçuk kurultayına sunduğu bıldırının tam meinını vayımlıyoruz. SHP ııasıl en büyük olur? Çagdaşlık, yenıleşme ve degışim, solun bizatihı kendisidir. Boyle olması gerekırken, Turkıye'nın sağ ıktıdarı kendını neredevse ılerlemenın ve değışımın bayraktarı ılan edecek Bu aldatmacayı ıktıdann sur durebılmesı, yennın ve değışımın yollarında bızım gerı kalmamızdandır, SHP'yı geçmışle ve eskıyle çok fazla ozdeş gostermemızdendır Kendı kımlığımızı seçme ne tanıtmak \e benımsetmek duşuncesıyle eskıye ve geçmışe çok fazla atıfta bulunmaktayız, yakın sıyasal geçmışe çok fazla bağlı gozukmekteyız ve bıraz da olçuyu kaçırmaktavız kez 1980 sonrasında oy kullandığı bır ulkede, sıya^ete oncelıkle geçmışe aıt ımajlarla ve mesajlarla yaklaşmak, buyuyup gelışmekten peşınen vazgeçmek anlamınadır Hele bu geçmıştekı son "hukumel" donemı toplumsal hafızada temel ızlenım olarak yoklukları ve kuyrukları bırakmışsa Hem sonra, "CHP" denıyor, "CHP'ye sahıp çıkmaktan" soz edılıyor, CHP'ye sahıp çıkıldığı sanılıyor CHP'ye sahıp çıkmak, 1980 Turkıyesı'nde partının seçım otobusunun plakasına " C " , " H " , " P " harflerıru koydurtmak değıldır Bırer harf olarak " C " , " H " , " P " , soyuttur ve anlamsızdır Mesele, CHP'nın hangı lemel tercihlerle, hangı kaynaklan guç alarak, hangı yonde gelışerek 1973'un, 1977'nın seçım zafeıierıne ulaştıgını anlayabılmektir... CHP, partı ıçındekı tutuculann "reddı mıras yapılıyor" ıtırazları arasında, "devlet partısi" kımlığını geçmışe bırakıp, "halkın partisine" donuştuğu ıçın yenı kıtlelere açılabılmıştır CHP, kendı geçmışının artık geçmışte kalması gereken ozellıklerını, sonradan Guven Partısı'nı kuracak olanlara terk ederek, değıştığı ve ılerledığı ıçın; CHP, "yenileşmenin \e degişimın" öncusu, bayraktarı, sozcusu olabıldığı ıçın, CHP, "yeni CHP'yi" kendı bağnnda yaratabıldığı ıçın gelışmış ve "birınci parti" konumuna ulaşmıştır Yani, geçmışte çakılıp kalmak yerine, geliştiğı, değiştiğı ve kendinı yenılediğı için... Turkıye'mn yakın sıyasal geçmışınden sureklı kımlık arayarak SHP'yı buyutemeyız Solun en buyuk gucu, yenileşmenin ve değışımın temsılcısı olmasıdır Bu gucumuze sahıp çıkmak gerekir 2 Soz CHP'den açılmışken, devam edelım CHP'nın, oy gucunu •'o^'lann uzenne çıkararak "en buyuk olabılmesı, onun, guçlu çevrelere ve mevcut duzene uyum çabasının mı bır sonucudur 9 Yoksa, CHP'nın buyumesı, uyumun değıl, değışımın mı sonucudur9 Mevcutla benzeşmenın yenne, mevcuttan farklılaşmann mı eserıdır0 "Duzenı değıştırmek" ıddıasının, "hakça boluşturmek" ıdealımn mı urunudur 9 Konuk yazar Milletvekillerinin görüşiı Mılletvekıllennın konuya ılış kın göruşlerı şöyle Fehmi Işıklar (Bursa mılletve kılı) Bugune kadar Bursa ıl orgutu, gene! merkezın butun talımatlannı ek sıksız yerıne ge tırmış ve yaptı ğı çalışmalarla örnek olmuştur Bursa ıl örgütunden büyuk kurultaya katılan de legeler ağırlıklı olarak bugünku merkez yönetımme o\ vermemışlerdır Bu onların demokrauk se çeneğıdır Şu ana kadar herhangı bır aksama >a da dısıplınsızlıkle ılgılı bana bır şe> yansıtılmadı Ayrıca bolgenın mılletvekılı ola rak bu konularda bılgım ve goruşurn alınmadı Jl örgutlen, yone tıcılerı sevenler derneğı degıldır Çalışmaları tuzuk ve programlara bağhdır Turkıye'de demokrasıyı yerleştıreceğız ıddıasında bulunan SHP, kendı bunyesmde antıdemokratık uygulamalardan kaçınmalı ve demokrasıyı tam ışletmelıdır Bu görevden almaların, Topuz'un suçlamalan ıle uyumlu olduğunu sanmıyorum Yalnızca partı ıçı yarış yeru bır boyut kazanmıştır Kendılerını bıldığım ıçın, yönetımden alınan arkadaşlarımızın, çalışmalanna eskısınden daha çok katkıda bulunacaklarına manıvorum Bu tur uygulamalar ıçın de partımızın yetkılı organlanna göruş ve onerılerımı aktaracağım Kemal Anadol (lzmır mılletvekılı) Bu ıller hakkındakj suçlamalann tamamı Sayın Alı Topuz'dan gelmıştır Ancak Sayın Topuz bu suçlamalarını kuçuk kurultavda kanıtlayamamıştır Daha sonra partı mechsınde de bu suçlamalan ıle ılgılı bır tek kanıt gösterememıştıı Bır mufettış bıle göndermeden bu ıl len görevden almak hukuka ve sıvasete aykırıdır Partımız \erel seçimler oncesınde böyle bır karar dan zarar görecektır Bu karar tasfiyecılık anlamına gelır Gore\den alma olayında sıyasal ve hızıpsel anlam olduğunu duşunuvorum. Fuat Atala) (Dı> a r b a k ı r mılletvekılı) Dıyarbakır'dakı açlık grevlerı ılc bağlantı kuruluyorsa, bu, Dı> arbakır ıl örgutunu aşan bır durumdur Dıyarbakır ıl orgutunun görevden ahnması, Dıyarbakır'dakı açlık gTevı ıle ılgılı sorunu çozmez Tam aksıne, olavı kangren halıne getırebılır 11 yonetımı bo>le bır karar ıle karşılaşmavı hak etmemektedır Yurutme kurulunun gorevden alma gerekçesını henuz öğrenemedım Ancak mahallı seçimler öncesı böyle bır karar partının gorunumunü olumlu yönde etkılemeyecektır EkinDikmen (Içel mılletvekılı) Ben Ah Topuz'dan daha fazla oy alırım Topuz'a gereğınden fazla odun verılmıştır Demokratık yollarla gelen yonetımler demokratık yollarla gıdebılır Antıdemokratık yolları kınıyorum Salih S u m e r Mustafa Kul (Erzıncan mılletvekılı) MYK'nm verdığı karan kabul etmemız mumkun değıl Tu zuğumuzun 34 maddesınde ı! başkanlannın ve ıl yönetım kurullarının hangı gerekçelerle MYK tarafından görevden alınacağı açıkça belırtılmıştır Bu tasfiye hareketınm bır maddı temelı yoktur MYK, Topuz'un ıddıalannı tamamen doğru kabul etmış ve bu karan vermıştır Halbukı Topuz, suçlamalan hakkında hıçbır somut delıl sunamadı Tamamen varsavımlar uzerine konuşmuştur Daha önce 'ışgal var' dıyen Topuz, daha sonrakı konuşmalannda 'sızmalar olabılır' dıye konuşmuştur Bunlar ınandıncı değıl Belırlı bır sorumluluk ustlenmış olan ınsanın partıye çok buyük zarar veren bu açıklamasını yapmadan önce İstanbul mıtıngınde ve Zafer Çarşısı önünde slogan atan ınsanlann partımıze kayıtlı olup olmadığını araştırması lazımdı Bınncı hatayı Topuz yapmıştır Görevden alınacak ıllere bırer mufettış gönderılıp onlann raporu üzerıne bu örgutler görevden ahnrruş olsaydı belkı bır anlamda ınandıncı olabıbrlerdı Ama bu şekılde bır hareketle gınşımlennı şıddetle kınıvorum Partı meclısıne de gereklı ıtıraz >apılacaktır Umarım "yeni" olmalıyız, 2) Daha az "uvumun" partısı, Turkiye'vı sadaha çok "degişımın" partısı olgın vonetımınden malı>ız. , partı meclısı de a>nı hatava kurtarmak ve hal3) Partımızı sağ ve sol sapma duşmez kın ıkhdannı kurlardan (tutucugerıcı eğılımlerden Ibrahım Akmak ıddıamızın ve goşızmden) sakınmalıyız, so> (Malatya neresındevız? 4) Partımızın demokrat ve sol mılletvekılı) Bu değerlendır kımlığını one çıkararak yenı kıt Partı ıçı operas meyı geçmışe delelere açılmalıyız, vonun, çok onğıl, geleceğe doı.eden Topuz 5) Cıddı yonetım anlayışı, çağnuk yapacağım Çunku "refehızbının planlarandum" dahıl, geçmıştekı tum daş partıcılık, >enı ve yaratıcı dudığı şekılde vu ola>ların temel ışlevı, gune ve ge şunce Bunları basararak, değışun ruduğu bellı olleceğe ışık tutmalandır Bu değer ıçındekı bır Turkıve'nın sureklı maktadır Tolendırme sırasında zaman zaman gelışen ozellıklerıne ulaşabılmelı puz ıddıalannı kanıtlayamadı, geçmışe atıfta bulunursam, bu el yız ama MYK bunu onayladı Hukuk bette partı yonetım organlanna 1 Yenı seçmen kıtlelenne açıldışıdır bır ovgunun, bır vergının, hele bır mak ve SHP oylarını yerel seçımhesaplaşmanın ıfadesı olamaz, ol de arttırmak ıçın, daha az eskı ve Grupta eleştiriler mamalıdır daha çok yeni olmalıyız Yedı ıl orgu Tahlıllerımın ve onerılerımın Her şeyden once, ANAP'ın el tunun görevden tumu, şu suahn cevabını aramak attığı yenıleşme ve çağdaşlaşma alınmasına ılıştadır SHP olarak biz ne yapar onculuğu gorunumune meydanı kın tepkıler, kasak, nasıl davranırsak, nasıl çalı boş bırakmamak gerekir "Yerarlar henüz şırsak, yaklaşan yerel seçımde nıleşme" ve "değısım", dunyanın açıklanmadan partımızı en buyuk parti konumu hıçbır yerınde sağın sloganı, hatsabah toplanan na vukseltirız? ta ıddıası bıle olamaz Bunlar, taTBMM grup Bu sualı, beş anabaşlık çerçeve rıhsel olarak, sosyolojık olarak, toplantısında solun ozellığıdır, solun ayrıcalığısınde cevaplayacağım başladı Kars 1) Daha az "eski", daha çok dır, solun tarıhsel mısyonudur Mılletvekılı Mahmut Almak, sorunu gündeme getırerek MYK'yı IZMIR'den HİKMET ÇETİNKAYA sert bır dılle eleştırdı Orgutlerın görevden alınmasının partıde hu zur bırakmayacağını bıldırırken "E>lenmızde bile \uzumuz kalmadı. Eşlenmız, çocuklanmız bıle IZMIR SHP'de çalkantı bır Kuçük kurultayda kımı ıl başkanbızim muhalefetımız ıle ala> eder oldular. Ozal sıze muska yapmış sure daha dınmeyeceğe benzı lannın yaptiğı konuşmalar ıse dnorlar" dedı Alınak, görevden yor Alı Topuz, genel sekreter Sayın Topuz'un haklı olduğunu alınan vönetımlerle goreve getırı yardırncılığından ve MKY'dan ıs gostermıştır lenler arasındakı mucadelenın tıfa ettıkten bır gun sonra SHP Partı meclısı üyesı, Inönü ve partıyı zayıf duşureceğını de kay orgutlerındekı genel hava şuydu Baykal'ın da aynı görüşte bırleşdettı Sol kanadın egemen oldu tıklerını vurgulayıp devam ettı MYK, Alı Topuz'un söyleğu ıl ve ılçe orgutlennde genel Ankara Mılmerkez bır operasyona gıdecek dıklerının doğnjltusunda tasarruletvekılı Kâmil fa gırışecektır SHP orgütlerını mı' Ateşoğnilan da Genel merkez yönetıcılerı dun cezaevlerındekı tutuklu ve huaynı soruna değınırken CHP'bu konuda konuşmak ıstemıyor kumlü yakınlarının bır eylem kadekı yanlış uylardı Şımdı sadece partı meclı rargâhı halıne dönüşturen, Gegulamaların busı uyesı olarak görev yapacak nel Sekreter Yardımcısı Tufan gun SHP'de uyolan Ah Topuz hâlâ ' SHP'ye Doğu'nun ve dığer arkadaşların gulanmak ıstenaşırı sol örgutler sızmıştır' so taiımatlarını dınlemeyen, partı dıdığını belırttı zünde dıretıyordu Topuz bun sıplınını hıçe sayan ıl ve ılçe başAteşoğulları, CHP'de 197577 dan sonra partı ıçı savaşımını kanlarına karşı tuzük hukumlerı donemındekı ayak oyunlarının partı meclısınde sürdureceğını çalıştırılacaktır neye mal olduğunun gorulduğu açıklıyordu SHP'de çalkantılar surerken nu kaydederek "Şimdı orgutieri SHP kulıslerınde yaygın kanı Istanbul, Ankara, lzmır ve Adagörevden alacakanız, sonra da ye Alı Topuz'un savlarının Genel na gıbı buyuk kentlerde yerel serel seçım oncesınde olmaz dıve Başkan Erdal Inonu ve Genel çım adayları belırlenırken merkongrelen japtırmayacaksınız. O Sekreter Denız Baykal tarafın kez yoklamasının da ağırlık kazaman yerel seçim oncesınde or dan cıddıye alındığı bıçımındey zandığı belırtılıyor gutler görevden de alınamaz. Eger Alı Topuz, ıstıfasından önce görevden alıyorsanız kongrelerin dı Ilk ağızda Istanbul, Içel, Bur Genel Başkan Erdal Inönu Gede bemen yapılması gerekir" de sa Dıyarbakır, Malatya, Sıırt ve Erzurum ıl örgutlerının gorevden nel Sekreter Denız Baykal'la da dı alınacağı yolundaydı Daha son goruştuğu ve onlardan "tasvıye ra başta Istanbul ve lzmır otmak sozu" aldığı SHP kulıslerınde Ortak önerge uzere kımı ıllerden ılçe orgutieri yaygın bıçımde dolaşıyor Başlangıçta ıllenn görevden gorevden alınacaklardı SHP eskı genel sekreter yaralınmasına tek tek sert tepkı gösBır partı meclısı üyesı dun son dımcılarından Alı Topuz'un teren mılletvekıllerı, aralannda "MYK'nın bunun ıçın gereklı yaptıkları değerlendırmeden son gelışmelen değerlendırırken ko enerjık uygulamaları başlatacanuya açıklık getırıyordu Adının ra bıreysel çıkış yapmama goruşunu berumsedıleı Ortak hareket açıklanmasını ıstemeyen partı ğı ınancına vardım, bu ışın benım bulunmadığım bır heyet taetme kararına varan mılletvekıl meclısı uyesı şoyle dıyordu Sayın Alı Topuz 30 yıllık bır rafından götürulmesının daha lerı, gergınlık bıraz olsun gıderıldıkten sonra gereklı gırışımlerı sosyal demokrattır Kuşkuların doğru olduğu kanısına vardım ' yapmanın daha doğru olacağını da haklıdır Ancak usul hatası sozlerı SHP orgutlennde tedırda vurguladılar Bu amaçla hazır yapmıştır Kuçuk kurultayda yap gınıık yarattı SHP orgutlennde lanacak onerge>ı de bugun kendı tığı konuşma uzlaştırıcıydı "To sol kanat gruplar dun toplantılar aralannda yenıden değerlendırme puz, Guneydoğu ve Alevılık so düzenleyıp, "SHP'de tasfiye yaptıktan sonra ımzava açacaklan rununa PM de ve MYK'dakı pek olursa" konusunda tartıştılar belırtıldı çok arkadaşımız qıbı bakıyor Ilk tepkı Genel Başkan Erdal Oysa, eskıye sureklı çağnşım yapan, geleceğını geçmışte aradığı ızlenımını veren bır sol, kendı özgucune kıyasla çok dar bır alana ve çok sınırlı bır seçmen kıtlesıne kendını sıkıştırmış demektır Hele Turkıye gıbı, bazı olçulerle "muhafazakâr" dıye nıtelenen toplum kesıtlerının bıle ıçgudulerıyle ve sezgılerıyle yenıden, yenıleşmeden vana olduğu bır ulkede Kaldı kı, bız çok genç bır nüfusa sahıp, çok genç bır toplu muz Toplam seçmenın yaklaşık uçte bınnın (8 mılyon genç) ılk StRECEK Çalkantı Dinmedi... • GALERİ •ATÖLYE 5 Aralık'tan itibaren \ Sanat Tarihi ve Türk Sanat Tarihi kurslan Bağdat Cad Muradoğlu Apt No 333/37 Kantarcı ERENKOY Tel 360 69 10 PERA 1 4 6 9 7 3 8 1 3 2 6 4 2 6 leregebeolacağısöylenıyor Sol KSTEK REASÛMK | S ) SMUT BUBdSİ Inonü'ye kendı seçım bolgesınden geldı 8u arada ıl yönetım kurulu uyesı Lutfü Türker, Alı Topuz'u savunan ıl başkanı Kemal Karataş'ı protesto ederek ıstıfa ettı Ayrıca üç bın ımzah mektup bır grup partılı tarafından Ankara'ya gotürulup Genel Başkan Inonu ıle partı meclısı uyelerıne deQıtıldı Mektupta, Karşıyaka, Menemen, Alıağa, Foça, Dıkılı, Seferıhısar, Selçuk ılçe başkanlannın, beledıye başkanlannın, ıl genel meclısı uyelerının, ılçe yonetım kurulu uyelerının ımzaları bulunuyor Alı Topuz'un sert bır dılle eleştınldığı mektupta şoyle dPnılıyor "Ulkemızde demokrası ve ınsan hakları mucadelesının yakıcı bıçımde gundemde olduğu, ekonomık baskı ve bunalımın dorukta olup halkımızı canından bezdırdığı ve SHP'nın ıktıdar seçeneğı olduğu bu günlerde partımızın ustüne teror gölgesı düşüren, bölücülukle suçlayan beyanlar Izmır'de partımız tabanında derın üzuntuler ve sert tepkıler yaratmıştır Kamuoyunda da partımıze yerel seçimler öncesı büyuk zarar vermıştır SHP Genel Sekreter Yardımcısı Alı Topuz un bu hassas dönemde partıde yaşamsal sorun yaratan, ANAP ın ve gerıcı çevrelerın ıftıra kampanyalarının ınandıncılığına katkıda bulunan gorevının sorumluluğu ıle bağdaşmayan beyanlarını kınayarak en kısa zamanda bu görevden uzaklaştırılmasını ve hakkında tüzük hükumlerının uygulanmasını dılıyoruz " SHP orgutlennde Alı Topuz1un ıstıfasıyla başlayan genlımın yerel seçım öncesı kımı gelışmekanadın egemen olduğu örgütlerdekı yönetıcıler ıse bırbırlerıne soruyorlar Operasyon ne zaman başlıyor'' Operasyon dun başladı MYK toplantısından sonra Istanbul, Bursa, Erzurum, Dıyarbakır Içel, Malatya ve Sıırt ıl başkanları görevlerınden alındı Şımdı ıkıncı soru şu Acaba operasyon bıttı mı' SEZER TANSUC ile KLİPS ASIN Haat Prcrt\k Muhtelı* arda Resim Çerçevesl • I 567 66 96 57S 04 35 • Refo Boy ler Ladın Taksm IİEkspres Coto^ P' tef ^nervciu İJDunvo Sençiık Kaam Nçontas I Alakov Goıie •sterr Set Cöok Cokx tn RESİMLERİNİZİ • =* MERAL ALİ RIZA BAYEZİT KARAMANOĞLU (18831964) Reslm SerglsJ 30 Kasım24 Aralık Resim Sergiai 8Kasım3 Arahk Nıspelıye Cad 44 2 Et Içr Tel 165 19 35 Abdı ipokcl Cad 75 Maçka istanbul Tel 131 28 32 CUMAIJ SANAT GALERİSİ i ^ ^ AEDPA ÜNSAL TOKER SANAT GALEMSI M.S.U. RESİM ve HEYKEL MIZELERI DERNEĞI BIRLİK GRUBU KARMA RESİM SERGİSİ İLHAMİ DEMİRCİ (19081976) Resim Sergisi 28 Kasım21 Aralık Şakayik Sok 45 '4 Nısantası 148 31 65 (Dıyarbakır mılletvekılı) Komplodur Alı Topuz ıle >apılan pazarlık ortava çıkmaktadır Kuçuk ku rultayda ıl başkanlan ıstıfasını ıstemışlerdır Ancak etmemıştır Ikı gun sonra ıstıfa etmıştır Aca ba bu gecıkme olası bır pazarlık unsuru mudur 9 Mehmet Kabraman (Dı varbakır mılletvekılı) Sayın Alı Topuz ıddıalarını ıspatlayamadı Karalamaamacı, orgutlen görevden aldırmaktı Şımdı de bu doğrultuda hareket edıvorlar Ama yıne demokratık yollarla bangır bangır goreve geleceklerdır Sosyal demokrat bır partının demokratık bır yol olan seçım yolunu tıkavıp tıkamayacağını dş ılerıde göreceğız Bu antıdemokratık u\gulama>a karşı dı Kalem çizdım yel aldı. Fırça sürdüm sel aldı. KAYA TANYERİ 28 Kastm11 Aralık Resim Sergisi GENÇLİK KİTAPEVI SANAT GALERİSİ Muhurdar Cad No 68 Kadıkoy 337 96 05336 6993 İZMIR(Cumhunvet EgeBurosu) SHP tl Başkanı kemal Karataş'ın k.uı,uk kurultavda Alı Topuz'a destek çıkması orgutte tep kıyle karşılandı ıl >onetım kuruMAKSUT (OPERA) lu uyelerınden Lutfu Turkel "Bu SANAT G A L E I I S I VAROL konuda >onetım kuruluna danışıl Muzayede Calensı madıği >e Izmır'ın kurultayda ToDOĞU ANADOLU SECDA puz'a deslek olan 4 ıl arasında >er ANTİKA AŞİRET KİÜMLERİ ve SALTUK almasını" doğru bulmadığmı beEŞYALARINIZI EL BECERİLERİ A/keolonk Objeler lırterek ıstıta ettı Degerlendırıyoruz SHP lzmır II Başkanı Kemal 28Kasım17Aralık S e r g ı s i Tel 140 49 37Galer 141 36 27 Karataş genel sekreter yardımcılı Nısantası Akkavak Sok Katlı Pazardısında hergun 11 19 ğından ıstıfa eden Mı Topuz'u su Otopark a'tı Tunaman Çarşısı Sağlık Sok Opera Han 43 16 (Etap Marmara Otelı Yanı) 149 9202 reklı olarak savundu \e Topuz'un "partıde bir yaraya neşter vurdugunu" sovledı Karataş bu goruşlennı kuçuk kurultavda da KUZGJN ACAR vıneleyıp, 4 ıl başkanıyla bırhkte Topuz'u açıkça savundu 1 K « I M 1»8a KARMA RESİM SERGİSİ II vonetım kurulu uyelerınden 13 A R ^ L K 988 Luttu Turkel "Parunin çok onemAbdurrahman Öztoprak PAZAR HARIC HERGUN lı olaylar yaşadıgı günlerde ıl başI2""IJ"" arasıaçıktır Ali Candaş kanının tek başına >e \anlı kararAlp Bartu lar aldıgı" gerekçesıvle ıstıfa ettı Bedri Rahmi Eyüboğlu SHP II Başkanı Kemal Karataş ıse "Alı Topuz kararını verdı. GeCuma Ocaklı UMTTYAŞAR nel merkez de kendısinı bilır. Bu SANKTGALERE1 Elif Naci konudakı lavrımıza da tepki gosFahrünnisa Zeid terenler olabılır" dı>e vanıtladı Husrev Gerede Cad 126 Tesvıkıye Meydan Istanbul Tel 141 27 11 Resim Sergisi 23 Kasım12 Aralık • Mefkure Guvenç • Kemal Başbuğoğlu • Ayilkin Guneyli • Sami Ekal • Emel Vardar • Üret Yeniçağ 2 16 Aralık TAKSİM SANAT GALERİSİ SHPLzmirü yönetiminden bir istifa RAMKO SANAT MERKEZI K ETEMCALISKAN u İKANMHOR 1430 Kasnn TURKİYE EMLAK tANKASI SANAT GALERİSİ 1W«lon « 3 «100 Sartral 144 84 52S3 ULUDOĞAN Resim Sergisi 25 Kasım14 Aralık istıklal Cad Terkos Çıkmazı Vaptkur Han Kal 1 No 27 34 Beyoğlu 144 96 33 ÜLKtJ URUN MUSTAFA AYATAÇ Resim Sergisi 19 Kasım5 Aralık Asmatıme*Cit Sok Çağın Han 13 3 Kal 2 Tunel 151 6a 25 sA\ VTC.AI FKtst Pazar gun len harıç hergun 11 18° Işıl OZIŞIK Ismail Avcı Muammer Durmuş Mehmet Gürbay Remzi Iren Ramis Aydın Tezcan Şağlam Yaşar Ali Gıneş Zeki Faik Izer 00 Günay Sagun Haşan Rastqeldi Hüseyin Yüce Habib Aydogdu (Baştarafı I Savfada) oyuyla başbakan oldu Bakın Pakıstan'a Pakıstan'da kanlı bır askerı dıktatörlük yaşandı, yapılan ılk genel seçımlerı yıne solumsu bır partı kazandı Islamcı generallerın astırdığı Süffo'nun kızı BenazırButto generallerın yıldıramadığı şaşırtamadığı Pakıstanlı seçmenlerın oylarıyla başbakanlık koltuguna en yakın adaydır bugun 12 Mart donemınden sonra yarımyamalak da olsa, CHP ıktıdara gelmış değıl mıydı'7 12 Mart askerı donemınden sonra Saytn Ecevıt başbakan oldu Ecevıt ıle bırlıkte "askerı donem" bıttı "Stvıl donem" başladı Daha doğrusu "başladı" sanıldı Once Ecevıt ıktıdarı kendı elıyle "7 A/fC hukumetrne teslım ettı Sonra, MC partılerının bırınden ayrılan onbır mılletvekılı ıle CHP hukümetı kuruldu Daha sonra da bu "transfer mılletvekıllen"nden bazıları bırer ıkışer AP Genel Başkanı Suleyman Demırenn Gunız Sokak'takı evıne gıdıp Ecevıt hukumetıru yıktılar Sonrası bılınıyor "2 MC" ve yukselen terör ve ardından da "12 Eylül bayrak harekâtı " DISK ve Barış Derneğı davalan, ışkenceler, CHP ve AP'nın kapatılmaları, ızınlı partıler ıle açılan yenı dönem Ve seçimler 83 seçımlerı, "serbest seçım' değıldı, bu yuzden sonuçları da demokratık sayılmaz Ama 1987 seçımlerı sosyal demokrat sol ıçın buyuk bır fırsattı Halkçı Partı ıle SODEP bırleşmıştı DSP ıle SHP de bırleşmış olsa, buyük olasılıkJa sosyal demokrat sol ıktıdara gelecektı Dıyelım kı gelemezdı En azından ANAP bugunku gucune erışemezdı Ozal'a bugunku gucunu kazandıran ve Çankaya yolunu acanlar yalnızca 12 Eylul generallerı ıle ıktıdar çevrelerınce korunan ve kollanan ayrıcalıklı şırketler ve tarıkatlar değildir Solun dağınıklığını ve bolunmuşlüğunu de bu tabloya eklemek qerekır Ozal gücunu büyuk ölçüde solun bölünmuşluğunden alıyor Solun becerıksızlığınden ve solun zavallılığından Enflasyon neredeyse yuzde yuze yaklaşmış, boyle bır ortam, bır sol partı ıçın dunyanın her ulkesınde ıktıdar yolunu açar Bu koşullarda sosyal demokrat sol SHP'ye ve DSP ye bakın sız Yerel seçımlere dort ay kala SHP, kendı ıçınde kaynatılan cadı kazanları ıle bır kargaşanın ve kutuplaşmanın ıçıne ıtılıyor 1977 seçımlerınde CHP nın tek başına ıktıdar olmasını engelleyen olaylar şımdı SHP'de yaşanıyor SHP Genel Sekreterı Denız Baykal 4 Kasım 1977 gunu toplanan CHP Kurultayı'nda şoyle konuşuyordu Bız 1977 seçımlerınden sonra taban değıştırmek ıstedık Bızımle bırlıkte geçmışte mucadele eden ınsanları karşımıza almakta hıç tereddut etmedık Devrım sozünden korkar hale geldık Mıtıng alanlarında bıze karşı çıkan gençlere bız de karşı çıkarken, bır anlamda Turkıye nın başka kesımlerıne guven vermeys çalıştık Bız bızımle beraber yurüyen ınsanları karşımıza aldık Bu, yenılgının bır nedenıdır Kazanmaya çalıştığımız yenı çevreler seçım sonuçlannı ve partımızın bugunku halını gülerek seyredıyorlar Baykal ın dokuz yıl öncekı gerçekçı gozlemlerıne konu olan olaylar, şımdı, ne yazık ve acı kı, Baykal'ın ıkıncı adam olduğu SHP'de yaşanıyor O zamankı CHP'nın, şımdı de SHP'nın Genel Sekreter Yardımcısı Alı Topuz, bır 12 Eylul savcısı ağzıyla partının sol kanadını suçluyor Sonra gorevınden ıstıfa edıyor Ederken de sol kanadın etkın olduğu Istanbul ve Bursa nın aralannda bulunduğu yedı ılı feshettırmeyı başarıyor SHP ' Kendısı ıle bırlıkte savaşan ınsanları karşısına" alıyor Alırken de bırtakım çevrelere 'guven vermeye çalışıyor Bu çevreler de SHP de olup bıtenlerı gulerek" ızlıyorlar Tıpkı onbır yıl once olduğu gıbı1 Yargı denetımınde yapılan seçımlerle oluşan orgutieri feshetmenın partı dısıplınıne açıkça aykırı eylemler olduğu kanıtlananlar dışında ınandıncı nedenlerı olabılır mı1? Bu, Baykahn dokuz yıl once CHP Kurultayı nda haklı olarak yakındığı başka kesımlere guven verme' çabasının SHP'de hortlayan sıyasetıdır Onbır yıl once CHP'dekı kargaşayı gülerek ızleyen çevreler, emın olun bugünkü SHP bunalımını da aynı keyıfle el oğuşturarak ızlıyorlar SHP bu gerılım ıle bır kutuplaşmaya doğru yol alıyor DSP dersenız o da One Man Show ıle zaman yıtırıyor 'Doğal lıder" bu kutuplaşmanın olası sonuçlannı beklıyor Ya Marksıst sol? Marksıst sol Guney Afrıka Cumhurıyetı'nın zencılerı gıbıdır Turkıye de sıyasal hakları yoktur Sekız yıldan onbeş yıla kadar uzanan hapıs cezaları hep onlar ıcındır Guvenlık sorusturmaları pasaport yasakları kelepceler ve zındanlar onlar ıcın Ulkede bıraz ozgurluk havası esmıs olsa, hıç kuşku yok, onlar da kendı aralannda bınbır fraksıyona bölunürler Gecmıste gorulmedı mı bunlar? SHP bugun ıktıdara en yakın partıdır Ya tankattıcaretsıyaset' ucgenı Cankayayı da ıcıne alacak bır ıktıdar odağı olacak ya cağdas sosyal demokrasıye yonelık laık ve ılerıcı bır sıvıl toplum modelı kurulacak Böylesıne bır yol agzındayız Oyleyse nedır butun bunların anlamı? Kım kaynatıyor bu cadı kazanlarını? Nıçın yaratılıyor bunca olay? Nıcın? Nıcın? PHT GOZLEM ŞERİF GÖREN'IN ALMANYA'DA YONETTIĞI FILM * KEMAL SUNAL 0 BABETT JUTTE TIMUR SELÇUK Bakırköy/KARYA 12 00'4 15 6301900 2115 Muzik. Atıye Sok Yuva Apl No 8/2 Teşvıkıye 141 77 09 arası Kadıköy/KADIKOT Çemberlltaş/IPEK 11 00130O150O 17 001900 Tl 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog