Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyef Sahıbı CumhuriKi Matbaaıil k \e Ga/eıeuhk Tu k \nc nım Şırkeıı adna Nadır Nadı 0 Genel \av T Muduru Hasın Cemal Muesse^e Muduru EmiDC Işaklıgıl > dzı Işlen Mudurj Oka\ Gonensın 0 Haber Merkezı Muduru >.alçınBa\er Sa>.ti Du^tn Vneımen Alı \ıar 0 Te >n üer >aK>n Dogan İ7MİR Hıkmet (, eunkaıa \I)\\\ (elal Ba^langıç I lanbul Haberlcn Erhan Akuldız Dış Haberler Ergun Balcı Ekonomı Osman Llaga) Kulıur Ctlal Lster ^por Dan >man \bdulkadır Vucelman Duzeltme Rcflk Durb»ş Bılım Eg ı m Şahın 4lpa\ tş Sendma fukran kelencı V ı n Haberlerı Necdel Dogan Dız Vazılar Kerem Çalışkan Bursa Le*enl Oençellı # . K lordmaıor Ahmel korulsan 0 Vlalı Işler Erol Erkul 0 Reklam A»şe Torun Ek >a\ınlar Hul\a \k\ol # Idare llu\*\ın Gurer Ijleıme Onder Çelık B Ig Işlem Naıl tnal Uaaır e tjtan Cumhur >eı Malbaacılıfc %e Ciîntcılık T A Ş Turk Ocagı Cad 3» 41 Ca4aJo$!u 14^3 I PK ^46 1 anbu Tel 512 05 0 ' (20 haıj Tclcx 2224* Fıx ( ) 526 60 "2 % Bu lar \nk«m / o k j p Bl\ Ink lap S S o 19 4 Ttl 133 II 41 4" Tdcx 42344 Fax 4| <3 S2 64 # tzmır H Z t ı Bk 1352 S 2 3 Tcl 13 12 30 Tltx <23'9 Fuc (51)13 12 30 # \d.na 1 t d u K \ o kat Tc 114^011^31 Telcx 3 6 2 i « Fîuc r TAKVİM 22 OCAK 1988 lmsak 5 47 Güneş 7 16 öğle 12 20 tkmdı 14 51 Akşam 17 14 Yatsı 18 38 Calgary 88'de hedefimiz ilk 30 Kıpuuı eksik: Uludağ'dakı Alp dısıplını takımının çalışma pıstınde en fazla 40 kapı var. Oysa Calgary'de kayakçüanmız en az 5075 kapı geçecekler. Mıllı Takım antrenörü, "Çocuklar 40 kapıdan sonra şaşırmazsa ılk 30'a gırebılırler" dıyor. Kayak az: Alman antrenörler, Türkıye'ye gelırken sporculann ayaklarına takacakları kayaklan da beraber getırmışler. Ancak bunlar sporculara teslım edümemış. Antrenmanlar modası geçmış eskı kayaklarla yapılıyor. Geç start alnaeak: Turk Mıllı Takımı uluslararası yanşmalara malı nedenlerle katılamadığı ve bu konudakı puanı dıişük olduğu ıçın Calgary'de son sıralarda start alacak. LEVENT GENCELLİ BLRSA 13 28 şubat tarıhlerı arasında Kanada'mn Calgary kentın de yapılacak 15 Kış Olımpıyatları na katılacak 8 kışılık Alp ve Kuzey dısıplını mıllı takımımız, Uludağ'da sıkı bır çalışma ıçınde Kayak Fede rasyonu tarafından yapılan progra ma göre, hazırhklannı surduren sporculanmızı Calgary öncesınde a kıplennden çok karşılaştıklan çeşıt lı zorluklar duşunduruyor Dunva TV'lerı Calgary'nın 'nak 75. Kış Olimpiyatları'na, Uludağ'da yetersiz koşullarda hazırlanan 2'si işsiz 8 gencimizi gönderiyoruz Ottatca Havaalanı'na bomba ihbarı Dış Haberler Servisi Kanada'mn başkentı Ottawa'da uluslararası havaalam, Ermenı terörıstlerce bomba yerleştınldığı ıhban üzerme boşaltıldı, bır siire uçuşlar durduruldu Kımlığı belırlenemeyen bır kışı Ottawa'dakı mahallı radyolara telefon ederek, havaalanına bomba yerleştırdıklerım söyledı Bır Ermenı terör örgtitü adına telefon ettığını belırten kışı, bombanm dUn herhangı bır saatte patlayacak şekılde ayarlandığını bıldırdı thbar üzerme olağanustu tedbırler alan Kanada polısı havaalamnı boşalttı ve trafiğı kapattı Havaalanmda üç saat stiren arama sonunda herhangı bır bombaya rastlanamaması üzerme uçak seferlenne yenıden baslanaı Kamplar olmasa açım! Kadn Bınncı (.Takım Kaptanı) 1966 Erzurum doğumlu "13 kez mıllı oldu Takım kaptanı Bursa Jandarma Alay Komutanlığı nda vatanı gorevını yapıvor 4 ccn.uk lu bır aıleve mensup Calgary de ılk '0 arasına gırmeyı planlıvor II kokul mezunu Ahmet Demır 1967 Erzurum doğumlu 9 kez mıllı oldu Kayakvi bır aıleden gelıyor 1985 tekı Dun \a Şampıyonası nda 36 oldu Resul Şare 1970 Bursa dogum lu 6 kez mıllı oldu Ilkokul mezu nu DSI nın Bursa Bolge Mudurluğu'nde çalışıyor Asgan Rkret ören ılk kez mıllı oluyor ucret alıyor Goksd Demırhan. 1970 Gumuş Kuzey Disiplini Milli hane doğumlu ^ kardeşı var 4 kez Takımı mıllı oldu Ilkokul mezunu Gu Erhan Dursun Mıllı takımlan muşhane Deden Terbıyesı II Mudurluğu nde antrenor kadro mızın en denevımlı sporcusu 1* >uyla çalışıyor Avda 80bın lıra ka kez mıllı 1984 Sarajevo Kış Olım zamvor pıvaı Ovunlan'na katıldı 1981 vakla valıştıklarını duyunca çıleden çıkıvorlar Alp dısıplını mıllı takımı Lalıştıncılarından Fcvzı Tosun, va rış sırasında takılacak kayağm, spor cunun başansında buyuk etkısı oldü ğunu one surerek "Rakıplenmız, emırlenne venlen 10 çıfl ka^ağı sureklı denıvoriar Ahştıklannı lakacaklar Ancak bızım çocuklanmızın Alman çalıştıncılann getırdıklen tek çıft kayagı gıymekten başka şanslan vok" dıyor mızın, ortak sorunu olan "yarış ka yağı nın otesınde Alp dısıplını takı mımızı Calgary de son sıralara du şurebılecek 2 buyuk engel beklıyor Bunlardan ılkı vurdumuzdakı pıst lerın yetersızlığınden doğan 'eksik kapı ' sorunu Alp dısıplını ekıbımı zın çalıştığı Uludağ'dakı pıstte en fazla kırk kapı sıralanabılıyor Oy sa Calgary'de sporcularımız en az 50, en fazla 75 kapı geçecekler Alp dısıplını mıllı takımımızdakı sporcularımızdan sadece Yakup 19 YAŞEVDAKİ MİLLİ KAYAKÇIM1Z FİKRET ÖREN Alp Disiplini Miili Takımı yılındakı Başkan Şampıyonası'nda 4 oldu Lıse mezunu Ağrı Beden Terbıyesı II Mudurluğu'nde kayak antrenoru kadrosundan 80 bın lı ra avlık alıyor 1 kardeşı var Fıkret Oren llkokulu dışardan bıtırdı 1969 Hakkarı, Yuksekova doğumlu 9 kardeşı var 12 kışılık bır aıleye mensup Geçımını yazın ınşaatlarda amelelık yaparak sağ lıyor "Kışın kamplar olmasa açım" dıvor !lk kez mıllı olacak Kayağa başlamadan once, atle tızmde 5 bın meirede mıllı takım kamplanna katılmış Saım Hoca 1966 Kars, Sarıka mış doğumlu 4 kez mıllı oldu 7 kardeşı var Kayakçı bır aıleden ge lıyor Lıse mezunu Askerlığını bı tırdıkten sonra ış bulamamış, boşla gezıyor Abdullaiı Vılmaz. 1961 Ağrı do ğumlu 7 kardeşı var Ağrı Sağlık Mudurluğu'nde 80 bın lıra aylıkia çalışıyor 10 kez mıllı oldu Lıse mezunu Kadn Bınncı'nın 1984 Sarajevo Kış Olımpıyat Oyunları'na katıld.ğı ıç.n 75 kapılık deneyımı var Dığerlerı Palandoken ve Uludağ'dakı pıstler de 40 kapı geçerek mıllı takıma gır mışler Mıllı takım antrenörü Fe\zı Tosun Calgary'dekı rakıplerden çok, sporculanmızın "çok kapdı antrenraan eksıklıjı "nı düşunuyor To sun a göre, "Sporculanmız 40 kapıdan sonra şaşırmazlarsa, ılk 30 arasına gırebılırler ' Kuzey dısıplınıne oranla, ' daha teknık' bır dal olan Alp dısıplının de malı nedenlerle "djş yanşlara katılamamak", teknık adamların du şunduğu bır başka konu Rakıp ul kelerın tumu, uluslararası yarış tak vımınde yer alan kuçuklu bu>uklu organızasyonlara katılarak, olımpı yatta "start oocelıgı" ivin geıeklı pu an lan hanelenne yazdınyorlar Bır sporcumuz "Bız dış janşlara 3 yıldır katılantıyomz O nedenle Calgarv'de son sıralarda start alacagız Bu arada 100den fazla kayakçı pıstı geçecek ve bozuk pıstte yanşacagız Bu dunımda nasıl başanlı olabüınz" şeklınde konuştu Alp dısıplınınde Çalgary'de sla lom, buvuk slalom ve super c kate gonlennde pıste çıkacağız Ulkemız de çalışılabılecek "ınış parkunı" ol madığı ıçın, "ınış" dalında yanşma vacağız Sporcularımız, en başanlı sonucun ılk 30 arasına gırebılmek ol duğunu, bunun dışındakı başarıların "mucıze" olabıleceğını savunuyor îar Alp dısıplını takımımız Erzu rumlu Yakup Kadn Bınncı, Ahmet Demır, Bursalı Resul Şare ve Gu müshanelı Goksa> Demırtıan'dan oluşuyor Yaş ortalaması 19 1988 Dünya Çevre Koruma Ödülü BP'nin Haber Merkezı Dünya Çevre Koruma Merkezı'nın 1988 altın madalyası, çevre korunması konulanndakı çalışmalarmdan dolayı Brıtısh Petroleum Şırketme verıidı Pıttsburg Unıversıtesı öğretım uyelennden Dr Joel Abrahams'ın başkanlığındakı uluslararası jürı, BP'nın ödüle layık görülmesıyle ılgılı karannı açıklarken, bu kuruluşun çevre korumasına dayalı genış kapsamlı ve sıstematık yönetım programını göz önünde tutmasımn, ılgılı kanun ve yönetmelıklerın mevcut olmadığı hallerde dahı şırketm bu prensıplere uymasımn ödül almasında rol oynadığını açıkladı "Kamp dışında açım" Ulkemızde "mukavemet" olarak tanınan Kuzey dısıplını takımımız Calgary'de 15 30 ve 4\10 kılometre Iık yanşlarda mucadele edecekler 50 kılometrelık yarışa katılmayacağız Teknıkten çok dayanıklılığın esas olduğu bu branşta, takımımızın tu munu Doğu ıllerınde zor koşullarda mucadele eden sporculanmız oluştu ruyor 4 kışılık ekıbırmzde 2 sporcu muz ışsız Atletızmden kayağa geçen Hakkârı Yuksekova doğumlu Fikret Oren, en zor durumda olanları Ören, okumayı, atletızm yaparken öğrenmış Kayakçılığa başladığında da dışandan ılkokul dıploması almış 9 kardeşı var "Geçımını ne ıle sağlıyorsun 7 " sorusuna, "Kışın kamplar dışında açım \ azın da elde kazmakurek, ışanyorum' \anıf,nı \er dı Calgary'de "Bır ellen yağda bır ellen balda" olan rakıplerını vıdeo dan şaşkınlıkla ızleyen Kuzey dısıp lını takımının sporcuları da Alp dı sıplınınde olduğu gıbı ük 30'un üze rıne çıkmava mucize gözuyle bakı yorlar Mıllı takım çalışnncısı Gazı Kadogen de "teknık" olarak hıçbır eksik lıklerının olmadığmı vurguluyor Ancak malzeme ve rakıplen tanıya mamanın sıkmtısını Calgary'de çekeceklerım soylemeden edemıvor Kuzey dısıplını takımımız Ağnlı Abduilah Y ılmaz, Erhan Dursun, Karslı Saım Hoca ve Hakkarılı Fıkret Oren'den oluşuyor Kayak tatomımız UludaC da yetersiz koşullara karşın tyı nıyeöe ve aamte çalışıyor len yayın hakkını' satın alabılmek ıçın aylar öncesınden buyuk muca delelere gınşlıler Butun dünyanın ıl gı \e merakla ızleyeceğı bu buyı.k "kış şovu' öncesı kavak mıllı takı mımızın kampındaydık Sabahın sa at 7 sınde başlavan lyı mvetlı çalış maiarım ızledık, sorunlarını dmle dık Ortaya hıç de ıç açıcı bır tablo çıkmadı sıplını", dığerı ulkemızde "mukavemef olarak tanımlanan "Kuzev dısıplını" Kayak Federas vonu olımpıyat öncesınde ' moral olarak mıllı takımlanmızın başına 2 Alman çalıştırıcıvı Mıllı Olımpıyat Komıtesı nın desteğı ıle getırmış Al manlar Türkıye'ye gelırken sporcu larımızın takacakları kavaklan bera bennde getırmışler Ancak henuz bu kayaklar sporcularımtza teslım edıl memış Modası geçmış kayaklarla antrenmanlarıru surduren kavjkçıla rımız, rakıplennın en az 10 çıft ka 2 branşta mucadele Calgarv 88'de 2 branşıa mutade le edeceği7 Bunlardan bın ' Alp dı Kapımız eksik Alp ve kuzey dısıplını takımlan Olimpiyatlann Şubatayında Kanada nın Calgary kentnde duzenlenecek olan 15 Kış Olımpıyat Oyunlan ıçın Kanada Olımpıyat Komtesı hazırlıldann buyuk bölümunü tamamlamış dunjmda Kanada nın en önemlı ücaret merkezı olan 640 bın nufuslu Calgary ye olımpryat nedemyle sporcular ve dığer görevlıler dışında yakJaşık 100 bın kışının geleceğı tahmın edılıyor Calgary ye aynca 2600 attet ve çalıştıncı 2200 gazetecı ve 2500 de radyo ve televızyon görevlısının gelmesı bekleniyor Calgary 15 Kış Oyunlan nın mastotlan Hıdy ve Howdy deheyecanla rmsafifiennı karşılamaya hazıriamyoriar CALGARY^DE 4 HER ŞEY OLİMPİYAT İÇİN' 14 dalda 2600 sporcu yarışacak Kanada'mn Calgary kentı denızden 1000 metre vukseklıkte ve 640 000 nufusu \ar Şımdıye dek kış olımpıyatlarının yapıldığı kentler arasında buyukluk bakımından ıkıncı sırada Olımpıyatlarda Calgary'ye 2600 sporcu ve antrenörlen, 2200 gazetecı \e 2500 televızyoncunun gelmesı beklenıyor Protokol davethlerı ve ızleyıcılerın sayısının ıse 100 bın dolayında olacağı tahmın edılıyor Calgary'dekı 15 Kış Olımpıyatları'nda 14 dalda varışma yapılacak Bu dallar şunlar Buz hokeyı, artıstık patınaj, surat patenı, Alp dısıplını, kavakla atlama, 2'lı 4'lu kızak, teklı kızak, Kuzey dısıplını, kayak kros, bıatlon, serbest stıl, super slalom, paten yarışı (kısa mesafe) \e Curlıng Turkıye bu dallardan yalnızca Alp ve Kuzey dısıplınının bazı kategorılerıne katılıyor Kavakla atlama, kızak ve paten gıbı kış olımpıyatlarının en zevklı ve heyecanlı dallanna ıse Turkıye'de bu konuda elvenşh tesıs bulunmadığı ıçın ulkemız katılamıyor Calgary Olımpıyat menajerı Frank Kıng aynı zamanda bır petrol şırketı patronu Yanşmaların son vılların en buyuk "şo\ 'larından bın olması ıçın her şey ıyıce planlanmış, mılyonlarca dolar akıtılmış Tabıı bu Orman işçilerinin toplusözleşmesi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Orman Genel MudurlUğü'ne bağlı ışyerlerınde çalışan 50 bın orman ışçısının toplusözleşme göruşmelerınde anlaşma sağlandı Bağımsız Turkıye Orman tşçüerı Sendıkası ıle Kamu Işveren Sendıkası TÜHÎS arasında bugün ımzalanacak olan toplusözleşme uyarınca, ışçılere 1988 yılmın ılk altı ayı ıçın yüzde 25, ıkıncı altı ayı ıçın yüzde 20, 1989 yılında da yüzde 17 oranında ücret zammı venlecek Doğum yardımı 7 bın 500 lıradan 10 bın lıraya, evlenme yardımı da 10 bın lıradan 20 bın lıraya çıkarüdı ALP DtSİPLİNt NEDİR? Kısaca, Tıgurler eslıgınde ınış" olarak tanımlanan Alp dısıplını, slalom bü yuk slalom super C ve mış yarışlan olmak uzere 4 e aynlıyorlar Slalomda kayakçılar 175 ıle 200 metre arasında değışen kod farkında 60 >a da 70 kapı geçerek va rışlannı tamamlıj orlar Büvuk sla lomu slalomdan a>ıran en buyuk özellık kod farkınınyukseklığı Ka yakçılar buyuk slalornda, başlangıç noktası ıle bıtış noktası arasında 800900 metre kod farkı bulunan 900 metre uzunluktakı pıstte, 5060 ka pı geçılıvor Super C dıve adlandırı lan bır başka Alp dısıplını kategonsınde dık pıstler kullanılıyor Pıstlerdekı kod farkı başlangıç ıle bı tış noktası arasında 2 bın 500 ıle 3 bın metreyı buluyor Super C yarış lannda da kapı adedı buvuk slalom dakı gıbı 50 ıla 60 arasında değışıvor Alp dısıplını yarışlarının en teknık branşı olan ınışte pıst uzunluğu yak laşık 3 bın 500 metrevı buluyor Vanşçılar bın ıla 1200 metre arasında değışen kod farkında 180'e kadar ulaşan kapıyı geçerek varışlarını ta mamlıvorlar Bızde ınış pıstı olma dığı ıçın bu dalda yokuz' CalgaryOlımpıyatianmnenne y y yecanlıyanslanndan bın buyuk sla lom Bu yarışın en ıddıalı ısımlen arasında geçen y l bu dalda beklenmedık bır atak yapan ve 4 uluslararası yanşmanın şampıyonu olan 21 yaşındakı Italyan gencı Alber to Tomba Dığer sporculann aksıne dısıplıne fazla 6nem vermeyen yarıştan kısa sure once bıle çay kahve ıçıp çevresındekılerle şakalaşan bu Akdenız delıkanlısının pıstler dekı lakabı Tomba Bomba Olağanustu bır konsantrasyon ve vahşı stılı ıle seyırcı len buyuleyen Tomba ya 'Kar Tarzanı dıyenler de var "Bizi, sorunlarımızı bilmeden >argılamayın" 8 şubatta Istanbul'dan Calgarv e Kavak Federasyonu Başkanı Erdogan l slunso>1u, Mıllı Olımpıyat Ko mıtesı uvesı Cevdet Bereket. federas von uyesı Erdem Saker antrenörler Fevzı Tosun ve Gazı Kadogen ıle bır lıkte hareket edecek ohn kavakçıla rımız, Kış Olımpıyatlarında TV ba şındakı sporseverlenn kendılerını ba şarıstzlıktan oturu hemen v argılama jnalannı ıstedıler Ismının a^ıklan masını ıstemeyen bır sporcumuz, ar kadaşlan adına vaptığı açıklamada "Bu yılkı lakımımız çok genç CHanaklarımız ortada Bu nedenle, TV başına geçecek sporseverlenn bızı başansızlıklanmızdan oturu vargüamamalannı ıstıjoruz Eğer bıze rakıplenmız gıbı vurtdışında kamp yapma olanağı saglanırsa, ılk 20 arasına gırebıhnz Nerede oldugumuzu bılerek Calgarv \e gıdıyoruz" dedı KUZEY DIStPLİNI NEDtR? Teknıkten çok dayanık lılık ısteven kuzey dısıplını varışlan ulkemızde daha çok, 'mukavemet' olarak ısımlendırılıyor Kuzey dı sıplınınde yarışçılar 15, 30 ve s 0 kı lometre uzunluktakı pıstlerde >arışı >orlar Bıreysel yanşlar 4>Şina kuze> dısıplınınde 4 kışıden oluşan takım ların bayrak yarışlan yapılıvor harcamaların TV yayın hakları ve reklamlarla kapatılacağı duşunuluyor Calgary'dekı varışmaların buvuk bır bolumu bu yıl kapalı salonlarda yapılacak Açık havadakı yarışmalarda ıse " k a r vağmazsa^' dıye bır sorun yok CalgaFy, bılgısayarla çalışan özel kar ve makınelerı ıle donatılmış Otobüslerde unutulan eşyalar tST41\BLL (AA) tsıanbullular İETT otobuslennde geçen yıl bır oncekı \ıla oranla yaklaşık yuzde 50 daha fazla eşya unuttular Kımlık, gıyım eş\ası \e cuzdan, unutulanların başında yer alıvor IETT kayıp eşya burosu \etkılılerınden alman bılgne gore, geçen yıl ziynet eş\asından radvoya, hesap makınesınden saate kadar toplam 1 044 adet eşva otobüslerde unutuldu Bunlardan 158'ı sahıplerıne lade edılırken, gerı kalanlar ıse başvuru olabılır gerekçesıyle bır \ıl saklanmak uzere depova kaldınldı Unutulardar arasında ılk sırada 334 adet kımlık, paso, nufus cuzdanı bulunu\or Akdeniz'de kîrlenme ölçülüyor Akdeniz Gubre Fabrıkası'ndan çıkan atıkların depolandığı dev havuzun patlaması sonucu çevreye yayılan fosfat asit suyu, toprakta ve denız suyunda kirlenmeye neden oldu. UFUK TEKİN VAHAP ŞEHİTOĞLU MERStN A denız Gubre Fab rıkası'ndan çıkan atıkların depolan dığı dev havuzun patlaması sonucu çevreye yayılan fosfat asıt suyunun toprakta ve denız suyunda neden ol duğu kîrlenme oranlannın saptanma sı çahşmalan surdurulurken vöredekı tanm alanlarında oluşan zarar zıya nın behrlenmesıne de başlandı Akgubre'nın kurulduğundan bu yana çevTeyı kırletmesını dıkkate aJan Mersın Beledıye Meclısı'nın kente ıkıncı bır gubre fabnkası kurulması ıçın yapılan başvuruvu "Vatandaşımıza kiMnayalım" dıyerek reddettı ğı öğrenıldı Aicak Turk Arap Ano nım Şırketı'nın, DPT onayıyla ıkın cı bır gubre fabnkasım çevreyı kır leten Akgubre"v1e Mersın serbest bol gesı arasındakı denız kıyısı alana kur mak ıçın lalışmalara başladığı bıldı rıldı Mersın'ın ANAP lı Beledıve Başkanı Okan Merzecı, "Bızım endışemız, ıkıncı fabnkanın havayı daha da kırietmesıdır \ncak hukumet kanadı bu fabnkanın kunılmasını tı(ızlıkle ıstıyor" dedı 19 ocak salı gunu Mersın'de kuru lu Akgubre fabrıkasının atık suları nın depolandığı havuzun patlaması sonucu çevredekı arazılerde mevda na gelen zarar zıyan yalışmalarına başlandığı bıldırıldı Akgubre Gcnel Mudur Yardımcı Guven Vuksel. atık suların ne ka dar alanda ne kadarlık bır zarara yol açtığım belırlemek ıçın çalışmalara basladıklannı bu konudakı zaran en kısa zamanda odeyeceklenru bıldır dı Bu arada atık suların Akdenız' de yol açtığı kırlenmemn derecesını belırlemek ıçın ODTL'ye an Erdemlı Denız Bılımlerı Enstıtusu'ne gonde rılen su orneklerınden hafta başında sonuç alınabıleceğı de belırtıldı Akgubre'mn Mersın'de yol avtığı kırlenmeyn goz onunde tutan beledıye meclısmın, fabnkanın batısında vak laşık 410 donum alanda kurulması ıs tenen ıkıncı gubre kompleksıne "kırlenmeyı arttıracağı" için karşı çıktı gı ogremldı E>lul 1986 da ıkıncı bır gubre fabnkasının kurulmasını red deden beledıye meclısı ıkıncı kez 9 Aralık 198""de toplanarak konuvu goruştu ve ov çokluğuyla fabnkanın kurulması reddedıldı ANAP lı, SHP'lı ve bazı bağımsız uyeler ge çen aykı meclıs toplantısında ıkıncı btr gubre fabrıkasının kurulmasına tutanaklara geçen şu sozlerle karşı çıktılar şınası Doelı (bagımsız) Bız filt re edeceğız Kötu bır atığı çevreye akürmayacağız dedıler Yarın serbest bolgenın ıçınde kalacak Atelyeler kurulacak ve zararh maddelerını dı şanva atacak Faık Oguz (ANAP) Vatandaş «ağlığına verılen zaran çekıvor Tur kıye'de ver yok değıldır Zararh bır gaz çıkartan fabnkanın fıltrasvonu voktur Bunlar filtrasyonu olacak şe kılde vapılsın vatandaşımıza kı>ma valım Ertugrul Ynksel (bagımsız) Insan sağlıgı her şevden onemlıdır Sahsen bunun aleyhınde o\ kullanacağım \lı Gundogan (SHP) Mevcut fab rıkadan çıkan kırmızı taneler gıbı atık malzemeler ruzgar dolayısıyla evımızın ıçıne kadar dolmaktadır Ağzımızın ıçıne gırmektedır Bız bu fabnkadan bıktık bacadan çıkan ze hırlı san \e beyaz dumanın dışında bu kırmızı atıklar da bızı mahvedı yor Yarın kurulacak ıkıncı fabrıka da da aynı şevler olacaktır Bu du rumda sağhğımız bugunkunden ıkı kat daha tehlıkeve gırecektır Şehnn gobeğınde fabnka vapılmasına kar şıyım Mersın'ın ANAP'lı Beledıye Baş kanı Okan Merzecı, beledıve meclısı olarak Akdenız Gubre Fabnkası ıkın cı kompleksının kurulmasını ıkı kez reddettıklennı, ancak hukumetın bu fabnkanın kurulmasını ıstedıgını be lırterek şunları sovledı "Bız bu tur fabnkalann filtre ve antma tesıslennın en mukemmel olmasını ıslıjoruz. Fabnkalann kurulması mıllı ekonomıye, ışsızlıge katkıda bulunuvor, ama bır de şehre dogru bakacak olursak daıma buvuk' yukler getırmektedır Bızım ıkıncı fabnkanın kurulmasından endışemız, havayı daha da kırietmesıdır Bız ıkı kez reddettık, ama hukumet kanadı bu fabnkanın kurulmasını lıtız lıkle ıstıyor" Kısa adı TAĞAŞ olan Turk Arap Gubre Anonım Şırketı Genel Mudu ru Bahattın Aygun, yaklaşık 200 mıl yon dolara mal olacak ıkıncı gubre kompleksını nısan 1988'de kurmaya başlavataklarını, atık suların stan dartlara uvgun olması ıçın de her tur lu onlemı alacaklarını \ urguladı Ba hattın Ajgun vev re kırlılığı konusun dakı yasa ve genelgelerın çok açık ol duğunu belırterek şu goruşlerı dıle getırdı "Kalı. sıvı \e gaz atıklanmızı vasada ve genelgelerdc gostenlen standartlara uygun olarak ayarlayacağımızdan kımsenın şuphesı olmasın Bu konuda lekfenSF Braun Lımıted'le de bır anlaşma yaptık Vasa zaten çok açık, kurallara uymayanlara muthıs cezalar ongoruvor Aslında bır fabnkaya, sıfır noktasındayken antma ve filtre tesısı kurmak, o denlı pahalı olmuyor ' Bulaşıcı hastalıklarda artış vo/r tstanbul Haber Sen isı Istanbul'da 1987yılı ve 1988 vılmın ılk avında ıl genelınde bulaşıcı hastalıklarda artış gorulmedığı açıklandı Istanbul Valılığı'nden dun yapılan açıklamada, tstanbul V alısı Cahıt Bavar başkanlığmda II Sağlık ve Sosıal Yardım Muduru, Mıllı Eğıtım Gençlık \e Spor Muduru, Tıp Fakültesı dekanlan, SSK yetkılılerı \e askerı hastane vetkılılerıvle bır toplantı vapıldığı behrtılerek şu bılgılere yer \enldı "1987yılı ve 1988 vılmın ılk ayında ıl genelınde bulaşıcı hastalıklarda artış gorulmedığı, azalma olduğu, gorulen \akalarm mevsıme gore norınal bulunduğu, herhangı bır salgının soz konusu olmadığı tespıt edılmıştır Sağlık \e Sosval Yardım Mudurluğu'ne bıldınlen menenjıt \akalannm bır kısmının salgınlara vol açan menengokoksık menenjıt olmadığı anlaşılmıştır >> Oğretmen adayları umutsuz ÜLKER GÖKTÜRK Oğretmen olmak uzere yetışen Ögrencılenn, meslelde ılgüı dttşüncelennın hıç de olumlu olmadığı belırlendı oğretmen adaylan, ekonomık kazanç, meslekı prestıj, toplumu etkıleme gücü ve kışısel doyuıp açısından öğretmenlık mesleğının bugünkü durumundan hoşnut değıl Boğaaçı Ünıversıtesı'nde ögTetmen olmak üzere okuyan öğrencıler arasında yapılan bır araştırma, öğretmenlığın bugünkü duzeyıyle "özeDdirid Mr meslek olmadıgını vc ögretmcB adaytanmB kol«yfakla nesiekten ozaklafabilecckJeriBİ" ortaya koydu Boğaaçı Unıversıtesı Eğıüm Fakültesı Ingılızce ve Fen Eğıtımı bölümlennde okuyan bınncı ve son sınıf öğrencılen arasında gerçekleştınlen araştınna, son sınıf öğrencılennın sadece yüzde 45'ının öğretmenlık meslegını benımsemı$ oiduğunu gözler önüne serdı "Benim için en uygnn mcslciin 6fretmenük ohJngnna inanıyorum" sorusuna bınncı sınıf öğrencılennın yüzde 59'u, son sınıf öğren cılennın ıse yüzde 52'sı "n«yır" yanıtı verdı ö ğ rencıler, öğretmenlık meslegını ekonomık kazanç ve meslekı prestıj açısından ortanın altında bulurken, gelınn ve prestıjın yükselulmesı gerektığıne ınandıklannı belırterek su görüşlen savundular • ötretmenln verimli olabUmcsi İçin, gecim akmnanuıı getfadi{i sonuüaria ugnşmamaa gereklr. • ögretmenler, topluma katkıa yuksek, özverisl ve emcti çok oldugundan ortanın ustn gellri hak etmektedlrier • Kazanç ortanın ustünde olursa, meslek cazip hale geUr ve ogretmenlige takp artar Rckabctçogaiınca da ofretmen kalltesi yuksetecektir. Ilk analız safhası tamamlanan araştırmaya göre Ingılızce ve Fen Eğıtımı bolUmlennın bınncı sınıflannda okuyan öğrenaler, ünıversıtenın başka bır bölümüne geçmek ıstıyor tngılızce Eğıtımı bolümünde öğrenım görenlenn yüzde 57'sı, fen eğıümı öğrencıJennın ıse yansı yatay geçışı düşünüyor Araştırmayla oğretmen adaylannın mesleğe ıbş kın kışısel tutum ve duygusal yatınmlan da belır lendı "Oğretmen olmaktan gurur duyacağımı sanıyonım" sorusuna dördüncü sınıflann yüzde 79'u, bınncı sınıflann ıse yüzde 71'ı "evet" karşı lığını verdı "Oğretmen olmak beni manevi açıdan tatmın edecektlr" şeklındekı soru karşısında ıse dördün cü sınıflann yüzde 71'ı, bınna sınıflann yüzde 67'sı olumlu görüş bıldırdı "Mezun olunca ogretmenlik yapmayı planByonım" sorusu ıse, dördüncü sınıflann yüzde 29'u, bınna sınıflann yüzde 49*u tarafından "hayır" olarak yanıtlandı Tiırizınde Ttirk ziynet eşyasına talep büyük ANTALYA (AA) Avrupa dakı ışlenmış altın pıyasasını elınde tutan italyanlar'ın son yıl larda fabrıkasyona yonelmelerı, elışı urunlerı olan Turk malı zı> net eşyasına olan talebı arttırdı Antalya Kuyumcular Derneğı Başkanı Surevva Pekel bolgede son ıkı yıl ıçınde turıstlenn ışlenmış altın alışvenşlerınde buyuk canlılık oiduğunu belırttı Turkıye'dekı altın ziynet eşva sının ışçılık ucretlerının duşuk oiduğunu, bunun da fiyatları tu rıstler açısından daha cazıp kıl dığını kaydeden Pekel, Turk kuyumcularının Avrupa ve ^rap ulkelerıne yaptıkları altın ziynet eşyası ıhracatının da gıderek art tığını soyledı Dunvanın her \ennde kulçe altın fiyatlarının hemen hemen ay nı oiduğunu belırten Pekel, Turk zıvnet eşyalarının cazıbesının duşuk ışçıhk ucretlennden kaynak landığını, Avrupa pazanndakı verımızı koruyabılmek ıçın fab nkasyondan kdçınılması ve elışı urunlerın devam ettınlmesı ge rektığmı bıldırdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog