Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/6 HABERLER 8 NİSAN 1987 MHP davasında karar: 5 idam, 9 müebbet, 219 hapis Güler ve Alakuş'u andık Tstanbul Haber Servisi Şefımiz Selahattin Güler ve  foto muhabiri arkadaşımız Ali Alakuş'u ölumlerinin üçüncii yıldönümünde dün mezarları başında saygı, sevgi ve öztemle andık. Selahattin Güler ve Ali Alakuş, beraberlerinde Güler'in eşi tstanbul Deniz Polisi Müdiresi Sevgi Güler ve makam şofö'rü polis memuru Okan Okan olduğu halde göreve giderken, 7 Nisan 1984 gunü Sarayburnu'nda geçirdikleri feci trafik kazası sonucu yaşamlarını yitirmişlerdi. Arkadaşlanmızm aziz anısı önünde saygı ve sevgiyle eğiliyoruz, 5 yıl 11 ay 8 gün süren MHP davasında Genel Başkan Alpaslan Türkeş, "çetekurmak"ve. "yönetmek"ten llyıllay 10gün hapis cezasına çarptırıldı. Türkeş, 1 gün hapisyatıp tahliye olabilecek. Türkeş 'in mal varlığına el konulacak, 11 yıl Ankara'da "genel gözetim altında" tutulacak. MHP GenelîdareKurulu'nun tümü beraatetti. Çeşitli öldürme ve bombalama olaylarma karışan sanıklardan Recep Genç, NailAslan, Selim Aydemir, Zülfıkar Taş ve Şevket Ertaş ölüm cezasına çarptırıldı. Türkeş'e 11 yıl hapis ise siyasi suç sanıldığı için af kapsamında yer almıyordu. Karann açıklanacağı duruşmayı izlemek için sanık yakınlan dun sabah erken saatlerde Mamak'ta Kolordu KomuUuüığTıun nizamiyesi önünde ıızun kuyruklar oluşturdu. Duruşma salonuna belediye otobusleri ile taşınan saniK yakınlan ve dinleyiciler, duruşmanm başlamasından yanm saat önce, üç aramadan geçirilerek salona alındılar. Duruşma saat 09.30'da başladı. 29 Nisan 1981'de açılan ve 5 yıl 11 ay 8 gün devam eden davanın dünkü 333. duruşmasında, mahkeme heyetinin 162 sayfalık kararımn okunması 3 saat 10 dakika sürdü. tlk duruşması 19 Ağustos 1981'de yapılan davanın dünkü duruşmasma tutuklu 52 saruktan 48'i getirildi, 4'ü rahatsızlıkları nedeniyle duruşmada bulunamadı. Tütuksuz yargılanan parti yöneticilennden sadece Ali Fuat Eyiiboglu, Agah Oktay Güner, Tahsin Ünal ve Şerafettin Dogan, duruşmaya katıldı. Haklanndaki karar okunurken, ölüm cezası verilen samkların yakınlarının ağladıkları, beraat edenlerin birbirlerine sarıldıklan görüldu. yüklenen bu suçlardan beraatine karar Terflnuştir." Gerekçeli kararda aynca, MHP'nin mallanna el konulması ve gelir olarak Hazine'ye kaydedilmesi kararlaştınlırken, Alpaslan Türkeş'in üzerine kayıth olup parti parası ile alındığı saptanan MHP merkez \e teşkilat binalannın, bankalardaki paraların ve arabalann da zoralımına karar verildi. Askeri Mahkeme, MHP'yi "soc işlemek amacıyla oİBjtunılmuş bir çete" olarak nitelcrken, "anayasal düzeni zora davalı bir şeldlde degSştinne" suçlaması na ilişkin kanıt bulunaroadıgına karar verdi. tdam istemi ile yargılanan sanıklardan "Dogunun Başbugu" olarak adlandırılan Yılma Durak 12 yıla mahkum edildi. Durak, Kemal Türkler'in öldurülmesi olayından beraat etti. Mahkeme, idam cezası verdiği sanıklardan Ziya Karacam ve Hasan Hüseyin Işık'ın cezalanm suçu işledikleri tarihte yaslannın küçük olmasını dikkate alarak çeşitli hapis cezalanna çevirdi. 30 yıl ağır hapse mahkum edilen Yahya Günaşan da, mahkemedeki itiraflan dikkate alınarak 9 yıla mahkum edildi. Karaduman: Cumhurbaşkanı 26 mayısta ABD'ye gidecek nkara (axı.) TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, resmi bir ziyaret için 26 mayısta Bîrleşik Amerika'ya gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Evren, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'ı dün Çankaya Köşku'nde kabul ederek aylık görüşmesini yaptı. ÜniversiteSanayi tşbirliği Paneli / stanbul (axı.) Işadamı Sakıp Sabancı, üniversiteler ile özel sektörün bugünkünden daha iyi bir diyaloğa girmeleri gerektiğini söyledi Sabancı, "İyi yetişmiş insan, kalkınmanın sihirli muskasıdır" dedi. Istanbul Üniversitesi Meslek Yuksek Okulu'nun düzenlediği, "ÜniversiteSanayi Işbirliği Entegre Eğitim Paneli"nde konuşan Sakıp Sabancı, işbirliği konusu üzerinde Onemle durulmasına rağmen, uygulamaya dönüştürülmesinde gecikmeler olduğunu kaydtttl Sabancı mesleğe yönelik eğitimin uygulama ile birlikte sürdürülmesi gerektiğine işaret etti. ' ANKARA (Cumhuriret Bürosu) Kapatüan MHP'nin Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, "silıhlı çete kurmak" ve "ceteyi yönetmek" suçlarından 11 yıl 1 ay 10 gün ağır hapis cezasına çarptınldı. Türkeş'in ceza süresi kadar Ankara'da genel gözetim altında tutulmasına, ömür boyu kamu hizmetlerinden mahnım edilmesine ve gayri menkullerine el konulmasına da karar verildi. Türkeş'in avukatlan kararı temyız edeceklerini bildirdiler. Ankara 4. Kolordu Komutanlıgı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen MHP ve Ulkücü Kuruluşlar Davası'nda karar dün açıklandı. Mahkeme 392 sanıklı davada, sanıklardan S'ine ölüm, 9'una ömür boyu hapis 219'una da çeşitli hapis cezalan verdi. Kapatılan MHP'nin Genel Îdare Kunılu uyelerinin tümüyle birlikte toplam 150 sanık beraat etti, 6 sanık hakkında görevsizlik karan alındı, 2'si yargılanmalan sırasında vefat eden 3 sanık hakkındaki dava da düştü. Mahkeme, ülkücü derneklerin kapatümasını da kararlaştırdı. MHP yöneticilennden mahkum olan tek sanık Genel Başkan Alpaslan Türkeş, hakkındaki karann Yargıtay'ca onaylanarak kesinleşmesi durumunda, daha önce tutuklu kaldığı süre göz önünde tutularak tnfaz Yasası gereği cezaevinde 1 gün kalacak ve "iyi hal karan" alarak tahliye olacak. Alpaslan Türkeş hakkında verilen ceza, olası bir af durumunda affın kapsamına giriyor. Türkeş için cttrüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak suçunu içeren TCK'run 313. maddesi "siyasi" suç kapsamında yer almıyor. Türkeş, "devlet aleyhine" işlenen bir suçtan mahkum olmadığı için olası bir aftan yararlanabilecek. Türkeş için iddianamede ve esas hakkındaki mütalaada öngörülen "anayasal düzeai zorla degştinneye calışmak" suçlaması Türkeş'in karan Hâkim Albay Vıual ÖzcnMcr, duruşmaya katılmayan kapatılan MHP'nin Genel Başkanı Alpaslan Türkeş hakkındaki karan şöyle okudu: "Sanık Alpaslan Türkeş'in cüriim işlemek için oluşturulan silahh tesekknkle yer abp yönetici oldugu sabit göriUdügünden, ejiemine uyan TCK'nia 313. maddesiain 2. vc 3. fıknOan geregiııct takdiren ve tesdkten (şiddcdeadlrme) 10 yıl agır hapdac (cezanıa te^dMen yerilmcdne B^kan Mnhabere Albay Erol Caner, haklm nye, Hâkim Binbaşı Erol Alpar'ıo muhalefetlerine binaen bu konnda oy coklngu ile), TCK'aio 313. maddesinin 4. fıkras geregiııct cezas üçte bir nispetinde arttınlarak 13 yıl 4 ay agır hapsine. TCK'nin 59. maddesi geregiace cezası aluda bir nispetinde indirilerek neUceten 11 yıl 1 ay 10 gtn agır hapis cezası ile cezalaodınlmasına, TCK'nin 313. maddesinin 5. fıkrası gereginct tayin olunan ceza süresint eşit sttre De Ankara Uinde genel güvenlik gözetimi alunda bulundumlmasına, TCK'nin 31. maddesi geregince ömiir boyu kamu bizmeüerinden yasaklanmasına, TCK'nin 33. maddesi geregiace ceza süresi icinde yasal kıatlıfak altında bulnndnnümaaaa, Saugıa, 2» Eylil 1979 urihindc Adana Emniyet Müdürü Cevml Yardakal'B, 22 Temmnz 1980 tarihinde DİSK Gend Bakanı Kemal Türkkr'l öldümeye azmHtirdigiııe dair mahkumiyetine yeterli ddil bolanraadıgiBdan Beraatlar Aralannda kapatılan MHP'nin yöneticilerinin de bulundugu beraat eden 148 sanıgın adları şöyle: Agah Oktay Güner, Sadi Somuncuoglu, Ahmet Er, Necati Gültekin, Yaşar Okuyan, Nevzat Köseoglu, Ali Gurbuz, Ömer Çakıroghı, Metamet Irmak, Tahsin Ünal, Avni Çanancakh, Taha Akyol, Mehmet Dojan, Ahmet Hamdi Ayan, Yasin Cen^z Gökçek, Tnriuuı Koçal, thsan Kabadayı, Şerafettin Dogan, Söleyman Sürmen, Seyit Ahmet Arvasi, Sait BBgiç, Servet Bora, Osman Albayrsk, Mehmet Ynsuf Ozbaş, tsmd Kapısz, AH Fnat Eynbojlu, Mehmet Tahir Şasmaz, Lütffl Ülkiimen, Famk Demirtola, Mehmet Voyvoda DeveUoJlu, Osman Oztekin, Özcan Eygiydiren, Vadt Akkor, Salih Diiek, Münir Köseoghı, Necdet Şannan, Nanuk Kemal Seyber, Saml Bal, Nurettin Taşar, Abdaüab Küıc, Mehmet Göktolfa. Mehmet Ali OzgaveB, Abdıülah Alay, ömer Haluk Pirimotin, Mastafa Öztnrk, Hasan Sabri Erdem, Hiknet Kayhan, Hakla Daman, Ahmet Turan Kömek, Necmettu Karakus, AbdaDah Pehlivao, Ahmet Dogan Auman, Coşkun Akyüdız, Hasan Haseyte Türer, ömer Kumbal. Ramazan Temiz, Haluk Sagkaya, Ahmet Litfi Kdfker, Siilevman Kıl, Nuri Gedik, Mehmet Nad Bostancı, Lütfö ŞuV suvarofİD, Ali Gözttbenli, Mebmet Gök, Osman tnan, Nazım Delibaş, Nanm Yijit, Ertan Kadı, Mehmet Sorgunlu, Snleyman Türk, tbrahim Gencer, Mehmet Ceylan, Selami Ceylan, Davut Seyhan, Ali Gölseren, Zeki Aygiin, Adem Kayabaşı, Ali Kazan, Mehmet Kalfaothı, Haa Acal, Şukni Gnndüz, Hüseyin Aslan, Rasim Bulnt, Artf Şenses, Aziz Demirel, Adnan Taner, bmail Yüce, Cemil Tarakçıoglu, Knbilay Yanz, Sdma Erdem, Şükrü Akyol, Hasan Hüseyin Ya&mur, Ardan Akbaş, Mebmet Çoban, AU Bassal, Yaknt Kocaraanoilu, Osman Tektaş, Yöcd Akbaba, Hasan Yarah, ömer EUaygun. Haydar Kılıc, Şevki Köksal, Haa Musa Yagh, Ahmet Aslan, Ismail Tekeli, Hüseyin Dirlik, Muhittin Yüksel, MusUfa Hnlusi Llusan, Mnstafa Esen, Ahmet Yalav, Mebmel Bag^, Abmet Erkan Birbeo, Hüseyin Çınar, lrfan Büyükbas, Mahmut Alalh, Nihat Ülkeknl, Aziz Mnrat Pınar, Ert»trnl Tıraş, Ziya Derya, Ergin örfüjören, Bebçet Kemal Gürsoy, Mimtazer Türköne, HnBsi Eryılmaz, özcan KÜhc, tbrahim Çakır, Ahmet Tnrgnt, Şflkrn Turgnt, Ahmet Altanok, Yaruz A n » , Ekrem Yddınm, Halit Gnndo|dn, Mevlnı Yddınm, Zeki Bayükkaya, Bekir Alakara, Recep Erel, Beldr Şen, Selim Mıarhotlu, Ahmet Gtael, tbrahim Tnredi, Faik Içmeni, Selahattin Demir, Muzaffer Şahin, Mehmet Eklci, Mehmet Akdeniz, ömür Nurettin Taşar, Yılmaz Saka, ömer Aslan, Osman Türkdoftan, Mohhtin Kılıçaslan. • Güvenlik soruşturması nkara (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, okurken yapılan güvenlik sonışturmalannın tüm öğretmen adaylannı kapsadığını bildirdiler. llk olarak Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakaltesi'nde başlatüan uygulama ile ilgili olarak Cumhuriyet muhabirinin sorulannı yanıtlayan bakanlık yetkilileri, bunun yeni bir uygulama olduğunu belirttiler. Buna göre Öğretmen adaylannın okullarından mezun olduktan sonra yapılan güvenlik soruşturmaları, mezun olmadan bitirilecek. Güvenlik soruşturmaları istenildiği gibi gelen adaylarm atamalan yapılacak. 12 EylüVde testim ohnayun tider:Türkeş Haber Merkezi 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri^ nin yönetime el koyması üzerine siyasi parti liderleri "koruma ve güvence" altına alınırken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alpaslan Türkeş bulunamadı. Milli Güvenlik Konseyi, 13 Eylül 1980'de bir bildiri yayımlayarak Türkeş'e "Tesfinı d " çağrısında bulundu. Türkeş, 14 Eylül 1980 sabahı saat 07.00'de Ankara Garnizon Komutanlığı'na telefon ederek saklandığı yerden teslim alınmasını istedi. CHP Genel Başkanı Bttlent Ecevit ile AP Genel Başkanı Siileyman Demirel Çanakkale Hamzakoy'a gönderilirken, Türkeş, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile birlikte 14 Eylül 1980'de tzmir Uzunada'ya gönderilerek "koruma ve güvence" altına alındı. Türkeş, 11 Ekim 1980'de Uzunada'dan Ankara"ya getirildi ve çıkanldığı askeri rrîahkemede aynı gün tutuklandı. Daha sonra MHP davası açılch ve 19 Ağustos 1981'de başlayan davada, Türkeş'in idamı istendi. Yargılanması sırasında kalp ra Bozer'in ikinci turu bugün nkara (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı Prof. Ali Bozer, Türkiye'nin yakın bir tarihte AET'ye yapacağı tam üyelik başvurusu için AET başkentlerinde yürüttüğü temasların ikinci etabına bugün baslıyor. Devlet Bakanı Bozer'in ikinci turdaki duraklan Kopenhag ve Paris. Bozer, Danimarka ve ardından Fransız hükümetiyle yapacağı temaslarda tam üyelik başvurusunun gerekçesini anlatacak ve destek arayacak. Bozer'in ikinci tur gezisini tamamladıktan sonra, Türkiye'ye döneceği ve trlanda ile Luksemburg'u kapsayan üçüncü bir tura çtkacağı bildirüdi. İdam ve müebbetler Haklarında "teammüden adam öldürmek ve adam öldörmeye kıblmaktan" TCY'nin 450. maddesi uyannca idam cezası verilen 5 sanık şunlar: Şevket Ertaş, Recep Genç, Nail AsUn, Selim Aydemir, Zülfikar Tas. Haklarında yine aynı gerekçelerle 10'ar gün süreyle geceli gündüzlü hücre cezası ile birlikte ömür boyu hapis cezası verilen 9 sanık şunlar: Emir Kusdemir, Cemal öztürk, Mehmet öztepe, Refik Cevdet Yayla, Alpaslan Bayır, Mehmet GiU, Ali Gürsn, Rahmi Ezik, Zeki Okanakol. 36'şar yıl agır hapis cezasına çarptınl?n sanıklar şunlar: tlhami Erdogan, Erdal Ak, Osman Baser, Caner Erdinç, Murat Akar, MuhsİD Polat, bhan Karataş, Hasan Safır, Kemal Çeüntas, Abdölkadir Yanık. DURUŞMA SIRASINDA Pttrti yöneticilerinden yalruzca Türkeş mahkum oldu. hatsızlığı geçiren Türkeş, 29 Mayıs 1983'te Mevki Askeri Hastanesi'ne kaldınldı. Tutuklu olarak yargılanan Türkeş, 30 kez tahliyesini istedi ve 9 Nisan 19€5'te tahliyesine karar verikli. Türkeş, 4 yıl 5 ay 28 gün tutuklu kaldı, bunun 2 yıl 7 ay 18 gününü hapishanede, 1 yıl 10 ay 10 gününü hastanede geçirdi. Aynca 29 gün "koruma ve güvence" altında kaldı. Tahliye edUdikten sonra Ankara'daki evinin önünde "Başbuğ" sloganlan ile karşılanan Türkeş, 1985 yazını Antalya yöresinde dinlenerek geçirdi. 1917 yılında Lefkoşa'da doğan Alpaslan Türkeş, Kara Harp Okulu'nu bitirdikten sonra 1944 yüında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay oiarak göreve başladı. Türkeş, 27 Mayıs 1960 Devrimi'ne katıldı ve Milli Birlik Komitesi'nde yer aldı. Harekâtm ilk bildirisini radyodan okudu. MBK'de beliren görüş ayrıhğı üzerine albay rütbesindeyken emekliye sevk edildi ve 13 Kasım 1960"ta yurtdışına gönderilerek Yeni Delhi Büyükelçiliği Müşavirliği'ne atandı. Türkeş, 1963 yılında Türkiye'ye döndü ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girdi. 1964'te genel başkanhğma seçildiği partinin adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi. Alpaslan Türkeş, 1965 seçimlerinde Adana milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. SüIeyman Demirel'in Başbakanbğındaki 1. ve 2. Milliyetçi Cephe hükümetlerinde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Parlamenterliği 12 Eylül Harekâtına kadar sürdü. 70 yaşındaki Alpaslan Türkeş, evli ve beş çocuk babası. Yargıtay "Burgu"yu muzır buldu nkara (anka) Yargıtay da tiyatro sanatçısı Füsun f \ Erbulak'ın "Burgu" adlı romanmı "muzır" buldu. Füsun Erbulak ve yayıncı Ramazan Yaşar hakkmda verilen hapis cezalanm ise, söz konusu suçlar için hapis cezası kaldırıldığı gerekçesiyle bozdu. Oteki mahkumiyetler 5 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptınlan sanıklar ise şunlar: Ünal Albpannak, Mehmet Bicer, Adlla Engür, Sair Sdmaz, Ceagaver Demirel, Kenan Türüdü, Abdnlkadir Taşkın, Mehmet Tosun. ömer Tunc, Abdulkadir Meşer, Bayram Kekeç, Ahmet San, Mehmet Elaslan, Burhan Emuşteku, tsmail Baykal, Mesot Dogaa, Nafiz Tunç, Yusuf Dede, Hasan Yddız, Faik Arslan, Oner Goltekin, Abtdin Akyürek, Eray Acargil, Erdotan Gnverdn, Haluk Demir, Halil Kürekçi, tkram Çeük, Faruk Yerii, Ökkes Metm Güçdemir, Haraa Yüksel, Ercüment Yddınm, Meün Gök, Metin Köksal, trfan Ansan, Miktat Evd, Yusof Okvmns, Semih Dinç, tbrahim Yazar, Ahmet Isıkcan, Vecdet Fehmi ŞendO, Bnrhan Kavuncn, Hasim Akten, Rıza Türkcan, Nafl Kocabas, MasUfa Çıtak, Ahmet EmekU, Basri Coşkun, tsmet Asıklar, Mehmet Sakarya, Ulvi Kokular, Gurol Delke, Murat Coskun, Cemal Çelen, Necdet Kaman. Haklarında görevsizlik karan verilen saniklann isimleri de şöyle: Talal Aslan, Şakir önen, Selim KapUnoflu, Hatke Yürukkaya, Recai Okman, Saulnus Yalçınkaya. MHP davasındaki diğer «ııııHar da şu cezaJara çarptırıldı: Muhsu Ynma Durak (12 yıl), Mahsm Yanaofhı (13 yıl 4 ay), Seyfi Apaydın (2 yıl), Rıza Mnftiioglıı (2 yıl), Mastafa Mit (10 yıl), Aslan Akh (8 yıl 10 ay 20 gün), Aydın Ergüden (10 yıl 8 ay), Yaşar Yddınm (12 yıl), Saffet Bestepe (12 yıl), Şahin Hasgül (7 yıl 9 ay 10 gün), Ahmet BUgin (10 yü 8 ay), Veysi Başkan (10 yıl 8 ay), Ahmet Abcdar (7 yü 9 ay 10 gün), Erdem Şeaocak (10yü), Hasan Çaglayan (12 yıl), Erol Dog(8 yü lOay), Ali Ajrdogan (7 yü), Kadir Mahir Damaüar (10 yü 8 ay), Tamer Afacan (7 yıl), Ayhan Ünal (7 yü 9 ay 10 gün), Adem Kader (1 yü 9 ay), Nazım Dogan (1 yıl 8 ay), Yusuf Gök (1 yü 8 ay), Ertagml Alpaslan (7 yü 9 ay 10 gün), Soleyman Bayrak (1 yü 8 ay), Nnman Akkanak (29 yü 54 ay), Hakverdi Saulmış (3 yü 10 ay 20 gün), Satrimıs Tepedk (1 yü 8 ay), Feyyaz Yüce (1 yü 8 ay), Hüsnü Kaya (1 yü 8 ay), Sabri Cemil Erdogan (7 yü 9 ay 10 gün), Faruk Baser (10 ay), Mehmet Alata» (7 yıl 9 ay 10 gün), Hasan Hüseyin Gürer (1 yü 1 ay 10 gün), Şakir DeaJz (20 yü 13 ay 10 gün), Kenaa Ekin (16 yü 28 ay), Serdar Mnrat Çornk (3 yü 10 ay 20 gün), Harnn özgnl (7 yü 9 ay 10 gün), Ramazan özalp (22 yü 44 ay 20 gün), Orhan Yalctnkaya (12 yü 29 ay 9 gün), Mnhammed Dogan (10 yü 8 ay), Cavit Böke (7 yıl 9 ay 10 gün), Cengiz Kaya (7 yü 35 ay 31 gün), Mastafa Bozan (1 yü 8 ay), thsan Aydın (6 yü 23 ay 16 gün), ömer Ulusal (2 yü 6 ay), ömer Boz (17 yü 22 ay), Yaşar Ortak (5 yıl 25 ay 26 gün), Yavuz Kart (5 yıl), Erol Güntntmaz (25 yü 27 ay 2 gün), Ismail Yakıa (6 yıl 14 ay 6 gün), Tahsin Yaga (5 yü 49 ay 18 gün), Hayati Sazak (5 yü 39 ay 4 gün), Ismail Demirkıran (8 yıl 50 ay 30 gün), Zafer Gevişen (8 yü 50 ay 20 gün), Hasan Çicek (8 yü 50 ay 20 gün), Erhan tskr (16 yıl 61 ay 10 gün), Sedat Dnrndogan (4 yü 14 ay 6 gün), Göhekin Garip (8 yıl 43 ay 30 gün), Hnsamettin Ozgenc (1 yü 8 ay), Erdogan Y a | a (7 yü 33 ay 30 gün), Mastafa Cabbar Polat (25 yü 13 ay 10 gün), Ramazan Akça (20 yü 13 ay 10 gün), Selami Ulusoy (20 yıl 13 ay 10 gün), Emrullah Pariatan (20 yü 13 ay 10 gün), Mastafa Köse (8 yü), Osman Şeker (8 yıl), Saülmış Ünlü (1 yü 8 ay), Ziyafettu Keskin (10 ay), Taüı Sayguı (1 yü 8 ay), Hayrettn Efeogin (10 ay), Kadir Bayık (8 yü), Refik Tercan (22 yü 71 ay 32 gün), Mohsin Çakır (13 yü 64 ay 11 gün), Kadir Çakır (15 yıl 38 ay 46 gün), Cengiz Yarnz (7 yü), Remzi Coskun (4 yü 14 ay 6 gün), Tayfun Üner (16 yü 52 ay 13 gün), Güven Sayın (16 yü 52 ay 13 gün), Sinan Yertt (3 yü 10 ay 20 gün), Selim Kavakh (7 yü 30 ay 10 gün), Zekai Topuz (7 yü 42 ay 20 gün), Yunus Alkaa (1 yü 8 ay), Muzaffer Orhan (3 yü 10 ay 20 gün), Hakla Yalasık (5 yü), Bekir bkbahar (4 yü 2 ay), Davut Isık (12 yıl 27 ay 3 gün), Atflia Kavakçı (12 yü 27 ay 3 gün), Şaban Korkmazgöz (8 yıl 18 ay 1 gün), Nuri Demirynrek (9 yü 23 ay 24 gün), Şevki Avsar (10 yıl 8 ay), Recep Işıkgöz (7 yü), Yavuz öbekçi (10 yü 8 ay), tbrahim Turgut Özdemir (16 yü 26 ay 6 gün), Necdet Çakır (10 yıl 20 ay 13 gün), Yahya Günaşan (9 yıl 12 ay 28 gün), Erdem Sogukpınar (1 yü 8 ay), Alaattin Takmaz (1 yü 1 ay 10 gün), Mustafa Kus (10 yü 31 ay), Haamn Kıhc (1 yü 8 ay), Abdullah Çörak (6 yü 23 ay 16 gün), Mehmet AU Tekatar (7 yü 9 ay 10 gün), Kader Topal (3 yü 10 ay 20 gün), Orhan tnan (7 yü 35 ay 31 gün), Aysd Koramaz (1 yıl 8 ay), Talat Kara (6 ay 20 gün), Lokman Haslak (6 ay 20 gün), lsmail tnan (6 ay 20 gün), Turan Dogan (10 ay), Rasim ölmez (16 yü 37 ay 13 gün), Yusuf tzzetnn Yıkhz (1 yü 8 ay), Fazd Kaygusuz (7 yü 19 ay 1 gün), Habib Gülec (3 yü 4 ay), Mastafa Biçkin (7 yü 19 ay 1 gün), tJhami Altın (7 yü 19 ay 1 gün), lrfan Toptas (9 yü 30 ay 1 gün), Rıza Bozkaya (4 yü 10 ay 10 gün), Atilla Alpay (1 yü 7 ay 13 gün), Mnhittin Kıhcaslan (6 yü 5 ay 22 gün), Hasan Ertanh (10 yıl 25 ay), Abdnlmh Ugur (4 yıl 2 ay), AU Asker Toran (12 yü 19 ay 10 gün), ömer Tanlak (1 yü 8 ay), Bekir Karabacak (7 yü 5 ay 10 gün), Musa Ay (7 yü 35 ay 30 gün), Selim Aydemir (6 yü 21 ay 20 gün), Hasan Hüseyin Isık (20 yü 35 ay 16 gün), Ziya Karaçam (20 yü 35 ay 10 gün), Hayati Aldı (24 yü 18 ay 20 gün), Ugur Cesnr (21 yü 23 ay 16 gün), tsmail Susan (7 yü 9 ay 10 gün), Sezai Üner (8 yü 21 ay 10 gün), Hasan Alecakır (7 yü 35 ay 30 gün), Halil tbrahim Türkaslan (8 yü 60 ay 20 gün), Alpaslan Aksn (6 yü 23 ay 16 gün), Knrtnlnş Coşkun (1 yü 8 ay), Hakla Şafakses (7 yü 9 ay 10 gün), Osman Ynrt (7 yü 9 ay 10 gün), Hüseyin Göl (6 yü 20 ay), Lokman Abbasoglu (7 yü 9 ay 10 gün), Fevzi Tuz (5 yıl 17 ay 25 gün), Şevket Çetin (12 yü), MevHit Dogan (2 yü 6 ay), tsmail Kalmış (10 ay), Hüseyin Daimkaftan (10 ay), Mehroel Aydogmuş (10 ay), Kamil Gülbek (11 ay 20 gün), Hicabi Kocyifit (4 yıl 2 ay), Eray Atabay (8 yıl 4 ay), Mesul Ereu (8 yıl 4 ay) thsan Aydın (6 yıl 21 ay 10 gün). tsmail Şimşek ve Hasan Alemoglu hakkındaki dava saniklann ölümü nedeniyle düştü. Ramazan Çolak hakkındaki davada düstü. Türkeş yargıçları muhbirlikle suçladı Polis vakfından 550 araç Tstanbul Haber Servisi Türk Polisini Güçlendirme Vakfı A tarafından satın alınan 550 araç, düzenlenen törenle Istanbul, Ankara ve Izmir Emniyet MüdUrlükleri'ne testim edildi Dün Bayrumpaşa Çevik Kuvvet Merkezi'nde düzenlenen törende, Türk polisinin güçlenmesi için daha çok araç ve teknik malzemeye gereksinim duyulduğunu belirten Emniyet Genel Müdürü Saffet Ankan Bedük şunları söyledk "1974 yılında kurulan vakıf bugüne kadar birçok çalışmalar yaptı. En son I milyar 200 milyon lira değerindeki 300 binek, 100 minibüs ve 150 arazi otosu satın olarak Türk emniyet güçlerine teslim etti Bu taşıtlarla polisin gücü daha da artacaktır. " 12 EylüPden sonra partiler aleymne açılan davalar Haber Merkezi 12 Eylül Harekâtı ile tüm siyasi partilerin faaliyetleri önce durduruldu, sonra da tüm partiler kapatıldı. 12 Eylül döneminde siyasi partiler kapatılırken, bunlardan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Milli Selamet Partisi (MSP), Türkiye İşçi Partisi (TtP), Türkiye İşçi Köylü Partisi (TIKP), Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TStP), Vatan Partisi (VP), Sosyalist Vatan Partisi (SVP), yöneticileri hakkında dava açıldı. Bu partilerden MHP ve MSP Parlamento'da temsil ediliyordu. 12 Eylül döneminde Cumhuriyet Halk partisi (CHP), Adalet Partisi (AP), Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP), Demokratik Parti (DP), Sosyalist Devrim Partisi (SDP) hakkında ise dava açılmadı. MSP davası, 20 Şubat 1981'de açıldı ve Genel Başkan Necmettin Erbakan ile 22 arkadaşının hapsi istendi. Yargüama sırasında Erbakan 10 ay tutuklu kaldı. 3 yıl süren yargılama sonunda Erbakan 4 yıl hapse mahkum oldu, ancak Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nin kararım Askeri Yargıtay bozdu. TCY'nin 163/1. maddesinden yeniden yargılanan MSP yöneticileri hakkında mahkeme 13 Şubat 1985'te beraat karan verdi. Askeri Yargıtay 4. Dairesi, 19 Eylül 1985'te mahkemenin bu kararını onayladı ve Erbakan ile arkadaşlan aklandı. TİP hakkında dört ayn dava açıldı. llk dava 22 Ocak 1982'de 80 kişi hakkında açıhrken, sanık sayısı daha sonra 145'e yükseldi. Mahkeme 26 Ocak 1984'te karannı verdi, ancak Yargıtay Daireler Kurulu, 16 kişi hakkındaki kararı bozdu. Bu davada 38 sanık beraat etti. Genel Başkan Behice Boran yurtdışında olduğu için hakkında dava açılamadı. İkinci dava 1984'te açıldı ve 39 sanıktan 12'si beraat etti, 15 sanık hakkında görevsizlik karan verildi, 12 sanık da 15 yıla kadar hapse mahkum oldu. Bu karar Askeri Yargıtay'da onaylandı. Üçüncü dava 1984 mart ayında açıldı ve karar 18 Mart 1987'de verildi. 168 sanıktan 149'u beraat ederken, 19 samk hakkında 5'er yıl hapis cezası verildi. TStP hakkında iki ayrı dava açıldı. llk dava 12 Ekim 1982'de 19 yönetici için açıldı. Samk sayısı daha sonra 93'e yükseldi. Mahkemenin 18 Şubat 1985'te verdiği mahkumiyet ve beraat kararlarının bir bölümü Yargıtay'da onaylandı, bir bölümü bozuldu. 12 kişi hakkında bozulan dava devam ediyor. İkinci dava 52 samk hakkında 1984'te açıldı ve halen süriiyor. TİKP davası Genel Başkan Doğu Perinçek ve 24 arkadaşı hakkında, MHP davası ile birükte 9 Nisan 1981'de açıldı. Yargılama sırasında Perinçek 3.5 yıl tutuklu kaldı. Mahkeme, karannı mayıs 1983'te verdi ve TİKPlileri 512 yıl hapse mahkum etti. Askeri Yargıtay karan bozdu. Yeniden bakılan davada, ikinci karar, mayıs 1985'te verildi. Bu kez parti yöneticileri 8 yıla kadar hapis cezasına çarptınldı. Yargıtay bu karan onayladı. Bu arada, TİKP'li 14 kişi hakkında Ankara DGM'de aralık 1986'da yeni bir dava açıldı. Kapatılan MHP'nin Genel Başkanı, 11 yıl hapis cezasına çarptınldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Siyasi yaşamıma devam edeceğim. Buna kimse engel olamayacak" dedi. ANKARA (ANKA) Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi ve yan kuruluşları davasında yargılanarak, 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptınlan Alpaslan Türkeş, "Bu haksız karar kesin hiiküm değildir. Haklanmı sonuna kadar kullanacağım" dedi. Türkeş, ORAN Sitesi'ndeki evinin önünde, davaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, yargılamada, hukuka aykırı işlemler yapıldığını iddia ederek, şunları söyledi: "Bu karar kesin hüküm değildir. Çünkü Yargıtay >olu açıktır. Ben bütün haklanmı sonuna kadar kullanacağım. Aldığım cezayı fazlasıyla ödedim. Alacağım var. Bu davada hukuka aykın işlemler ve usulsüzlükler vardır. Yargıtay'ın bunlan göz önüne alarak hakkımda beraat karan vereeegine inanıyorum." Türkeş, mahkeme karannın siyasi yaşamına engel olamayacağını iddia ederek, "Ben siyasi yaşamıma devam edeceğim. Buna kimse engel olamayacak. Çünkü hukuk devletinde hukuka aykın işlemler yapddı. Kanun, savunmalann sözlü yapümasını emreder. Oysa bana sözlü savunma yaptırmadılar. Bu kanuna aykın işlemlerden hükümet sorutnludur. Başta Adalet Bakanı olmak üzere bütün bakanlar sorumludur" dedi. Türkeş, şunları söyledi: "Bu kararlan veren hâkimlerden ikisi 12 Eylül oncesi muhbir durumundadır. Bunlardan ikisi tbrahim Çiftçi davasında suç duynrusunda bulunmuşlar ve bu davada karar vermişlerdir. Öyie hukuka aykın tutumlan vardır ki, Piyangotepe davasında verdikleri karan bizim davada kanıt olarak kullanmışlardır. Ben böyle bir karar beklemiyordum. Bu kararla Türk adaletine gölge düştü." Hızlan hakkında soruşturma Tstanbul Haber Servisi Kadıköy Belediye Başkanı M. Osman Hızlan hakkında, Nokta Dergisi'nde çıkan bir yazı üzerine, "zorla bağış toplamak" savıyla Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldığı belirtildi. Söz konusu olayla ilgili olarak inşaat mühendisleri Cemal Ekşioğlu, Hayri Ekşioğlu, Ahmet Ekşi, Emrullah Turanlı, tbrahim Demirli, Kasım Çatal, ANAP'lı meclis üyeleri Ferhat Tavukçuoğlu ve Gültekin Köseoğlu ile Melih Koray ve kuyumcu Turan Alper'in ifadelerinin alındığı kaydedildi. Kadıköy Belediyesi SHP'li meclis üyesi Ali Fuat Albayrak, Kadıköy Belediye Meclisi'nin 18 Şubat 1987 tarihli meclis toplantısında, Kadıköy Belediyesi'ne yapılan zorunlu bağışiann miktan ve bağış yapanların kimliği konusunda açıklama istemiş, "Bir gün mahkeme önünde zorunlu bağışiann hesabı verilmedikçe bu kavga bitmeyecek" şeklinde önerge vermişti. KAYBEVIIZ Arhavili Zaimoğlu ailesinden merhume Ayşe Zaim ile Ali Şabri Zaim'in oğlu; merhume Müzeyyen Zaim'in eşi; Mehmet, Fahri, Eşref Zaimoğlu, Emine Güven (Zaim) ile îlyas ve Mehmet Ali Aydınlı'nın yeğenleri; merhume Emine Zoral ile Hamdi Zoral'ın damatları; Galatalı ve Aydınh ailelerinin kuzenleri; Caner, Ali Ziya ve Enver Zaim'in babaları; Fatma ile Ülker Zaim'in kayınbabaları; Haluk, Bülent, Ayşe ve Dilara Zaim'in dedeleri, Sati davası A nkara (Cumhuriyet Bürosu) Ürdünlü diplomat Ziad / \ J. Sati'nin öldürülmesi davasına Ankara DGM'de dün devam edildi. Filistinli öğrenci Rafet Shaban 'tn OidüTülmesine ilişkin olayın tanıklanndan Hayrettin Çarlıoğlu, emniyette çıplak bir şekilde ifade verdiğini söyleyerek, "O günden beri kendimde değilim" dedi. Sanık Çarlıoğlu, tutanaklara aynen geçen ifadesinde, "emniyette kendisine bir tokat atıldığını" öne sürdü. Çarlıoğlu, "Neden tokat atıldı?" sorusuna, "Belki başka bir şey daha biliyorum diye vurduklannı zflnnediyorum" yanıtım verirken, emniyette ifadesinin alındığında "üzerinde bir palto bulunduğunu ve çırüçıplak olduğunu" iddia etti. Yunanistan'dan 2 iltica dirne (aa.) Yunanistan'dan Türk asıllı iki kişi daha "Rumlann yardımıyla" Türkiye'ye iltica etti Yunanistan'ın Gümülcine kasabasından olduklan bildirilen Enver Kâhya (19) ile aynı yaştaki arkadaşı Osman Hüseyin, önceki gece saat 03.00 sıralarında Meriç Nehri'ni aşarak, Edime'nin Meriç ilçesine geçtiler. İki gencin Türkiye'ye sığınmalan sırasında, kendiİerine Yunanlıların yardım ettikleri öğrenildl Yunanistan, Batı Dvkya'daki Türk nüfusunu azaltmak amacıyla bir süredir Türkiye'ye sığınmak isteyen Yunan vatandaşı Türklere kolaylık gösteriyor. ISMAILZAIM 7.4.1987 günü vefat etmiştir. Cenazesi, 8.4.1987 Çarşamba günü öğle namazıru müteakip Hacıbayram Camii'nden kaldınlarak Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Allah rahmet eylesin AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog